HGO143/2016
ID intern unic:  363424
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 143
din  18.02.2016
pentru aprobarea Regulamentului privind transportul
interior de mărfuri periculoase
Publicat : 23.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 43     art Nr : 170
    În temeiul prevederilor Hotărîrii Parlamentului nr.44-XIV din 4 iunie 1998 pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.54-55, art.388), Legii nr.296-XVI din 21 decembrie 2007 pentru ratificarea Acordului european referitor la transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interne (ADN) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.5-7, art.21) şi pct.85 din Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.808 din 7 octombrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.297-309, art.851), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind transportul interior de mărfuri periculoase (se anexează).
    2. Se desemnează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor responsabil pentru aprobarea listei derogărilor la nivel naţional la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase, care figurează în anexa C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), încheiată la Vilnius la 3 iunie 1999 şi la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare, încheiat la Geneva la 26 mai 2000.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                        Iurie Chirinciuc
    Ministrul afacerilor interne                                        Alexandru Jizdan
    Ministrul mediului                                                      Valeriu Munteanu

    Nr. 143. Chişinău, 18 februarie 2016.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.143
din 18 februarie 2016

REGULAMENTUL
privind transportul interior de mărfuri periculoase
    Prezentul Regulament transpune parţial prevederile Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 260/13 din 30 septembrie 2008.
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul  privind transportul interior de mărfuri periculoase (în continuare – Regulament) se aplică transportului rutier, feroviar sau pe căi navigabile interioare de mărfuri periculoase, în cazul aprobării amendamentelor suplimentare  la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) şi Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interne (ADN), inclusiv activităţilor de încărcare şi descărcare, transferului dinspre sau înspre alt mod de transport, precum şi staţionărilor impuse de circumstanţele de transport.
    2. Prezentul Regulament nu se aplică la transportul de mărfuri periculoase:
    a) cu vehicule rutiere, vagoane sau nave aparţinînd forţelor armate sau aflate sub răspunderea acestora;
    b) cu nave maritime pe căi navigabile maritime care fac parte din căile navigabile interioare;
    c) cu feriboturi care traversează numai căi navigabile interioare sau un port; sau
    d) efectuat integral în perimetrul unei zone închise.
    3. Organul central de specialitate al administraţiei publice aprobă şi stabileşte cerinţe specifice de siguranţă pentru transportul naţional şi internaţional de mărfuri periculoase pe teritoriul său în ceea ce priveşte:
    a) transportul de mărfuri periculoase realizat cu vehicule rutiere, vagoane sau nave destinate căilor navigabile interioare, care nu face obiectul prezentului Regulament;
    b) utilizarea unor rute prestabilite, inclusiv utilizarea unor moduri de transport prestabilite, în cazuri justificate;
    c) normele speciale pentru transportul de mărfuri periculoase în trenuri de călători.
    4.  În cazul aprobării cerinţelor specifice în conformitate cu prevederile pct.3 din prezentul Regulament, organul central de specialitate al administraţiei publice informează Comisia Economică a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Europa cu privire la astfel de dispoziţii şi motivarea acestora.
    5. Se interzice transportul de mărfuri periculoase la nivel naţional, dacă nu se respectă cerinţele de siguranţă şi cerinţele de protecţie a mediului pe parcursul transportului.
    6. Fără a aduce atingere prevederilor capitolului III din prezentul Regulament, mărfurile periculoase nu se transportă în măsura în care acest lucru este interzis prin anexele nr.1, nr. 2 şi nr. 3 la prezentul Regulament.
    7. Fără a aduce atingere normelor generale privind accesul pe piaţă sau regulilor generale aplicabile transportului de mărfuri periculoase, se adoptă conform pct.3 din prezentul Regulament, transportul de mărfuri, sub rezerva respectării condiţiilor stabilite în anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 la prezentul Regulament.
    8. Transportul de mărfuri periculoase este autorizat conform legislaţiei în vigoare,în măsura în care acesta respectă cerinţele ADR, RID sau ADN.
    9. În sensul prezentului Regulament, se utilizează următorii termeni:
    ADN – Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare, încheiat la Geneva la 26 mai 2000;
    ADR – Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957;
    COTIF – Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare;
    OCCF – Organizaţia pentru cooperare între căile ferate;
organ central de specialitate al administraţiei publice – Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor;
    RID – Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase, care figurează în anexa C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), încheiată la Vilnius la 3 iunie 1999, astfel cum a fost modificată;
    navă – conform prevederilor art.2 din Legea nr.176 din 17 iulie 2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova;
    SMGS – Convenţia privind traficul feroviar internaţional de mărfuri;
    vagon – orice vehicul pe şine care nu are mijloace proprii de propulsie, care circulă pe propriile roţi pe şine şi se foloseşte pentru transportul de mărfuri;
    vehicul rutier – conform prevederilor art.5 alin.(1) din Codul transporturilor rutiere nr.150 din 17 iulie 2014;
    zonă închisă – perimetru special amenajat, securizat special pentru transportarea, staţionarea sau depozitarea mărfurilor periculoase.
Capitolul II
Restricţii din motive de siguranţă a transportului
    10. Cu excepţia cerinţelor de construcţie, se aplică din motive de siguranţă a transportului, dispoziţii stricte în privinţa transportului naţional de mărfuri periculoase efectuat prin intermediul unor vehicule rutiere, vagoane sau nave destinate căilor navigabile interioare înmatriculate sau puse în circulaţie. Dreptul pentru instituirea dispoziţiilor stricte sînt delegate organului de specialitate al administraţiei publice centrale.
    11. Dacă, în caz de accident sau incident, se consideră că dispoziţiile de siguranţă aplicabile sînt insuficiente pentru a limita pericolele care reies din operaţiunea de transport şi dacă este nevoie urgentă să se ia măsuri, organul de specialitate al administraţiei publice centrale va informa Comisia Economică a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Europa, în faza de elaborare, cu privire la măsurile pe care îşi propune să le adopte.
Capitolul III
Derogări
    12. Cu condiţia să nu pună în pericol siguranţa, organul central de specialitate al administraţiei publice va solicita derogări de la anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 la prezentul Regulament pentru transportul de cantităţi mici de anumite mărfuri periculoase, cu excepţia substanţelor cu un nivel mediu sau ridicat de radioactivitate, numai în cazul în care condiţiile stabilite pentru un astfel de transport nu sînt mai stricte decît condiţiile stabilite în anexele menţionate.
    13. Cu condiţia să nu pună în pericol siguranţa, organul central de specialitate al administraţiei publice va solicita derogări de la anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 la prezentul Regulament, pentru transportul de mărfuri periculoase:
transportul local pe distanţe scurte; sau transportul feroviar local pe anumite rute desemnate, care face parte dintr-un procedeu industrial specific şi care este strict controlat în condiţii clar definite.
    14. Organul central de specialitate al administraţiei publice examinează în fiecare caz în parte dacă au fost întrunite prevederile pct.13 din prezentul Regulament şi decide să aprobe derogarea sau să fie introdusă în lista derogărilor naţionale.
    15. Derogările de la pct. 12 şi 13 din prezentul regulament sînt valabile pe o perioadă de cel mult doi ani de la data aprobării derogărilor respective.
    16. Derogările se aplică fără discriminare.
    17. În cazul în care se cere extinderea unei autorizaţii de derogare, organul central de specialitate al administraţiei publice examinează oportunitatea extinderii termenului de la derogarea respectivă.
    În cazul în care nu a fost adoptat nici un amendament la anexele nr.1, nr. 2 şi nr. 3 la prezentul Regulament, care să afecteze obiectul derogării, organul central de specialitate al administraţiei publice prelungeşte valabilitatea termenului de derogare pe o perioadă adiţională de cel mult şase luni.
    În cazul în care a fost adoptat un amendament la anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 la prezentul Regulament, care să afecteze obiectul derogării, organul central de specialitate al administraţiei publice este obligat:
    să declare derogarea perimată şi să o elimine din lista derogărilor naţionale;
    să limiteze domeniul de aplicare al derogării şi să modifice lista derogărilor naţionale;
    să reînnoiască valabilitatea derogărilor din lista naţională pe o perioadă adiţională de cel mult şase luni de la data aprobării,  care va fi stabilită în decizia de aprobare.
    18. Se permite, în mod excepţional şi cu condiţia de a nu periclita siguranţa, ca organul central de specialitate al administraţiei publice să aprobe derogări individuale pentru efectuarea operaţiunilor de transport de mărfuri periculoase la nivel naţional sau să se efectueze astfel de operaţiuni în alte condiţii decît cele specificate în prezentul Regulament, cu condiţia ca aceste operaţiuni de transport să fie clar definite şi să se desfăşoare pe o perioadă limitată.
Capitolul IV
Dispoziţii tranzitorii
    19. Se permite, la nivel naţional, ca, pînă la aprobarea derogărilor naţionale de către organul central de specialitate al administraţiei publice, să se menţină în vigoare dispoziţiile enumerate în anexele nr. 1, nr.2 şi nr. 3 la prezentul Regulament.
    20. Dacă se menţin astfel de dispoziţii, organul central de specialitate al administraţiei publice va informa Comisia Economică a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Europa cu privire la aceasta.
    21. Amendamentele necesare pentru adaptarea anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3 la prezentul Regulament la progresul ştiinţific şi tehnic, inclusiv utilizarea tehnologiilor pentru localizare şi urmărire, în domeniile reglementate de prezentul Regulament, în special pentru a lua în considerare modificările la ADR, RID şi ADN, se adoptă în conformitate cu procedura menţionată la pct.22 din prezentul Regulament.
    22. Organul central de specialitate al administraţiei publice comunică Comisiei Economice a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Europa textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezentul Regulament.

Anexa nr.1
la Regulamentul privind transportul
interior de mărfuri periculoase

TRANSPORTUL RUTIER
I. Dispoziţii tranzitorii suplimentare
    La nivel naţional se permite să se autorizeze, conform legislaţiei în vigoare, utilizarea unor cisterne şi vehicule rutiere construite înainte de 1 ianuarie 1997, care nu respectă dispoziţiile prezentului regulament, dar care au fost construite în conformitate cu cerinţele interne în vigoare pînă la 31 decembrie 1996, cu condiţia ca aceste cisterne şi vehicule rutiere să fie menţinute la nivelurile necesare de siguranţă.
    Cisternele şi vehiculele rutiere construite pînă la 1 ianuarie 1997 sau după această dată şi care nu respectă dispoziţiile prezentului regulament, dar au fost construite în conformitate cu legislaţia în vigoare la data construcţiei acestora, pot fi utilizate în continuare pentru transportul naţional.
    La nivel naţional, în cazul în care temperatura ambiantă este, de regulă, mai mică de - 20 °C, se permite să se impună norme mai severe referitoare la temperatura de funcţionare a materialelor utilizate la ambalarea materialelor plastice, cisterne şi echipamentul acestora destinat utilizării în transportul rutier naţional de mărfuri periculoase, pînă la includerea în prezenta anexă a dispoziţiilor privind temperaturile de referinţă corespunzătoare pentru zonele climatice respective, conform cerinţelor ADR.
II. Derogări naţionale
    Derogările menţionate sînt obligatorii pentru efectuarea transportului de mărfuri periculoase doar pe teritoriul Republicii Moldova.
    Ulterioarele derogări ale statelor semnatare ale ADR vor fi aprobate prin ordinele organului central de specialitate al administraţiei publice.

Anexa nr.2
la Regulamentul privind transportul
interior de mărfuri periculoase

TRANSPORTUL FEROVIAR
I. Dispoziţii tranzitorii suplimentare
    La nivel naţional:
    se permite  să se autorizeze utilizarea unor vagoane şi vagoane-cisternă cu ecartamentul de 1 520 mm, construite înainte de 1 iulie 2005, care nu respectă dispoziţiile prezentului Regulament, dar au fost construite în conformitate cu anexa nr.2 la SMGS, cu condiţia ca aceste vagoane să fie menţinute la nivelurile necesare de siguranţă;
    se permite autorizarea conform legislaţiei în vigoare pentru utilizarea unor cisterne şi vagoane construite înainte de 1 ianuarie 1997, dar au fost construite în conformitate cu cerinţele interne în vigoare pînă la 31 decembrie 1996, cu condiţia ca aceste cisterne şi vagoane să fie menţinute la nivelurile necesare de siguranţă.
    Cisternele şi vagoanele construite pînă la 1 ianuarie 1997 sau după această dată şi care nu respectă dispoziţiile prezentului Regulament, dar au fost construite în conformitate cu legislaţia în vigoare la data construcţiei acestora, pot fi utilizate în continuare pentru transportul naţional.
    La nivel naţional, în cazul în care temperatura ambiantă este de regulă mai mică de - 20° C, se permite să se impună norme mai severe referitoare la temperatura de funcţionare a materialelor utilizate pentru ambalarea materialelor plastice, cisterne şi echipamentul acestora destinate utilizării în transportul feroviar naţional de mărfuri periculoase pînă la includerea în prezenta anexă a dispoziţiilor privind temperaturile de referinţă corespunzătoare pentru zonele climatice respective, conform cerinţelor COTIF.
    Se permite de menţinut restricţiile naţionale privind transportul de substanţe care conţin dioxină şi furan, aplicabile pînă la 31 decembrie 1996.
II. Derogări naţionale
    Derogările menţionate sînt obligatorii pentru efectuarea transportului de mărfuri periculoase doar pe teritoriul Republicii Moldova.
    Ulterioarele derogări ale statelor semnatare ale RID vor fi publicate prin ordinele organului central de specialitate al administraţiei publice.

Anexa nr.3
la Regulamentul privind transportul
interior de mărfuri periculoase

TRANSPORTUL PE CĂI NAVIGABILE INTERIOARE
I. Dispoziţii tranzitorii suplimentare
    La nivel naţional se permite menţinerea restricţiilor privind transportul de substanţe care conţin dioxină şi furan, aplicabile pînă la 30 iunie 2009.
II. Derogări naţionale
    Derogările menţionate sînt obligatorii pentru efectuarea transportului de mărfuri periculoase doar pe teritoriul Republicii Moldova.
    Ulterioarele derogări ale statelor semnatare ale ADN vor fi adoptate prin ordinele organului central de specialitate al administraţiei publice.