HBNC158/2016
ID intern unic:  365653
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 158
din  16.06.2016
cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative
ale Băncii Naţionale a Moldovei

Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 1151     Data intrarii in vigoare : 01.08.2016
ÎNREGISTRAT:
Ministrul Justiţiei
al Republicii Moldova
Vladimir CEBOTARI
nr. 1121 din 23 iunie 2016

    În temeiul art. 5 lit. f), art. 11 alin. (1), art. 27 lit. c) și art. 492 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 49 alin.(3), art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 157 din 1 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.191-197, art.1370), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr. 936 din 30 august 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) Punctul 1 se completează la final cu cuvintele „și alți participanți la sistemul automatizat de plăți interbancare”;
    2) La punctul 2, după noțiunea „Transfer de credit” se completează cu textul: „Transfer de credit pe baza unui fișier de grup – reprezintă mai multe transferuri ordonate de un singur plătitor către mai mulți beneficiari, care sunt grupate în vederea transmiterii.”;
    3) La punctul 8, textul „Anexa nr.1 în cazul transferului de credit în moneda națională cu utilizarea numărului contului de plăți sau” și cuvintele „în cazul transferului de credit în moneda națională cu utilizarea codului IBAN” se exclud;
    4) La pct.24 subpunctul 2) va avea următorul conținut: „codul IBAN”.
    5) După punctul 24 se completează cu punctul 24cu următorul cuprins:
    „241. În cazul transferurilor de credit pe baza unui fișier de grup efectuate de un singur plătitor către mai mulți beneficiari ai căror prestatori de servicii de plată activează în afara Republicii Moldova, pct. 24 nu se aplică transferurilor individuale grupate, cu condiția ca fișierul de grup să cuprindă informații complete cu privire la plătitor conform pct. 24 și ca transferurile individuale să fie însoțite de codul IBAN al plătitorului.”;
    6) La punctul 34, cuvîntul „internațional” se substituie cu textul „efectuat prin intermediul rețelei SWIFT”, iar la punctul 35 cuvîntul „internaționale” se substituie cu textul „efectuate prin intermediul rețelei SWIFT”,
    7) La punctul 36, cuvîntul „internaționale” se exclude;
    8) După punctul 36 se completează cu punctul 361 cu următorul cuprins:
    „361. Prestatorii intermediari urmează să se asigure că toate informațiile primite cu privire la plătitor care însoțesc un transfer de credit sunt păstrate cu acest transfer.”;
    9) La punctul 38, sintagma „cont bancar” se substituie cu sintagma „cod IBAN”;
    10) La punctul 40, textul „contului bancar, în cazul utilizării modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr.1, sau” și textul „ , în cazul utilizării modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr. 5,” se exclud;
    11) La punctul 41, textul „contul bancar, la utilizarea modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr.1, sau” și textul „ , la utilizarea modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr.5,” se exclud;
    12) La punctul 42, textul „contul bancar, la utilizarea modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr. 1, sau”, textul „ , în cazul utilizării modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr. 5,”, textul „contul bancar, la utilizarea modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr. 1, sau” și textul „ , în cazul utilizării modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr. 5,” se exclud;
    13) După punctul 44 se completează cu punctul 441 și 442 cu următorul cuprins:
    „441. În cazul în care prestatorul beneficiar constată că informațiile cu privire la plătitor furnizate conform pct. 24 lipsesc sau sunt incomplete, acesta respinge transferul sau solicită informații complete cu privire la plătitor.
    „442. În cazul transferurilor de credit pe baza unui fișier de grup pentru care prestatorul plătitor activează în afara Republicii Moldova, informațiile complete cu privire la plătitor prevăzute la pct. 44 vor fi indicate numai la transferul de credit pe baza unui fișier de grup, dar nu și la transferurile individuale grupate în fișierul respectiv.”
    14) După punctul 47 se completează cu punctul 471 cu următorul cuprins:
    „471. În cazul în care prestatorul de servicii de plată omite în mod regulat să furnizeze informațiile obligatorii cu privire la plătitor, prestatorul beneficiar ia măsuri care pot consta, mai întîi, în emiterea unor avertismente și stabilirea unor termene, înainte fie de a respinge orice transfer de credit nou care provine de la acest prestator de servicii de plată, fie de a decide, dacă este cazul, să restrîngă sau să înceteze relația comercială cu respectivul prestator de servicii de plată.”.
    15) Titlul Capitului IX se completează la final cu textul „ȘI ALȚI PARTICIPANȚI AI SISTEMULUI AUTOMATIZAT DE PLĂȚI INTERBANCARE”;
    16) La punctul 51, după cuvîntul „Băncile” se completează cu textul „și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la supct. 2.5 lit. a), c), d) și f) din Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 53 din 2 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 39-42, art. 144)”, cuvintele „sunt obligate să genereze/utilizeze” se substituie cu textul „vor genera/utiliza”, cuvintele „în valută străină” se exclud, iar după cuvîntul „Banca” se completează cu textul „și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare”;
    17) La punctul 52, după cuvîntul „Băncile” se completează cu textul „și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament”, cuvîntul „responsabile” se substituie cu cuvîntul „responsabili”, iar cuvintele „clienților săi” se substituie cu cuvintele „clienților lor”;
    18) La punctul 53, textul „de către bănci, conturilor clienților lor,” se exclude, lit. c) se expune în redacție nouă: „c) următoarele douăzeci de caractere (alfanumerice) – reprezintă identificatorul băncii și altor participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulamentul (2 caractere), atribuit de către Banca Națională a Moldovei conform prevederilor pct. 54, urmat de identificatorul clientului deservit de bancă și de către alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament (18 caractere), care conține contul clientului deschis în bancă și, la necesitate, alte elemente necesare identificării clientului: codul monedei, codul filialei etc. (codul BBAN). În cazul în care identificatorul clientului are o lungime mai mică de optsprezece, caracterele lipsă se substituie cu zerouri, care se amplasează în fața acestuia.”, iar lit. d) se abrogă;
    19) La punctul 54, după cuvîntul „băncii” se completează cu textul „și altor participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament”, iar după cuvîntul „bănci” se completează cu textul „sau alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament”;
    20) La punctul 56, după cuvîntul „băncile” se completează cu textul „și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament”, iar cuvîntul „băncilor” se exclude;
    21) La punctul 58, cuvintele „sînt obligate să verifice” se substituie cu textul „și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament vor verifica”;
    22) La punctul 59, după cuvintele „banca plătitoare” și cuvîntul „banca” se completează cu textul „și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament”;
    23) La punctul 62, după cuvîntul „băncile” se completează cu textul „și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament”;
    24) La punctul 63, textul „Banca este obligată” se substituie cu textul „Băncile și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament sunt obligați”;
    25) Anexa nr. 1 se abrogă;
    26) La Anexa nr. 2:
    a) la punctul 7, textul „Numărul contului de plăţi al plătitorului/beneficiarului, maximum 21 simboluri sau codul” se substituie cu cuvîntul „Codul”, iar textul „contului de plăţi al prestatorului de servicii de plată nebancar deschis la bancă sau” se exclude;
    b) punctul 11 se abrogă;
    c) la punctul 12, după cuvintele „numărul contului de plăți” se completează cu textul „sau codul IBAN”;
    27) La Anexa nr. 3:
    a) la punctul 14, textul „ , iar în cazul în care beneficiarul este o persoană fizică se indică şi adresa acestuia” se exclude;
    b) la punctul 19, după cuvintele „numărul contului de plăți” se completează cu textul „sau codul IBAN”.
    2. Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 53 din 2 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.39-42, art.144), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 770 din 3 septembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) La subpunctul 2.9. din Regulament, sintagma „cont bancar” se substituie cu sintagma „cont de decontare”;
    2) La subpunctul 5.2, cuvintele „contului bancar” se substituie cu textul „codului IBAN”;
    3) La subpunctul 8.4, după textul „sistemul CDN” se completează cu cuvintele „din partea participanților (cu excepția Centrului de Guvernare Electronică)”, iar la final se completează cu textul „Valoarea maximă a documentului de plată inițiat și transmis de către Centrul de Guvernare Electronică și acceptat de sistemul CDN este de 250000 lei”;
    4) Subpunctul 12.1 se abrogă;
    5) La Anexa 1, la codul 101, sintagmele „transferuri de credit bugetare” și „transferuri bugetare” să se substituie cu sintagma „transferuri de credit aferente plăților bugetare” ;
    6) La Anexa 4, la rîndul 2, textul „cu excepția documentelor de plată aferente transferurilor bugetare procesate în sistemul CDN care au valoarea ≤ 1000 de lei” se exclude, iar rîndul 3 se abrogă.
    3. Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.204 din 15 octombrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art.900), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 799 din 19 noiembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) La punctul 2 după noțiunea „Riscul operațional” se completează cu textul:
    „Codul unic de identificare al remiterii de bani – combinație de litere, numere sau simboluri, stabilită de către prestatorul de servicii de plată participant, utilizat pentru efectuarea remiterii de bani.”;
    2) După punctul 35 se completează cu punctul 351 cu următorul cuprins:
    „351. În cazul în care prestatorul de servicii de plată participant al beneficiarului constată că informațiile cu privire la plătitor specificate la pct. 35 lipsesc sau sunt incomplete, acesta respinge remiterea de bani sau solicită informații complete cu privire la plătitor.”;
    3) După punctul 38 se completează cu punctul 381 cu următorul cuprins:
    „381. În cazul în care prestatorul de servicii de plată omite în mod regulat să furnizeze informațiile obligatorii cu privire la plătitor, prestatorul de servicii de plată al beneficiarului ia măsuri care pot consta, mai întîi, în emiterea unor avertismente și stabilirea unor termene, înainte fie de a respinge orice remitere de bani nouă care provine de la acest prestator de servicii de plată, fie de a decide, dacă este cazul, să restrîngă sau să înceteze relația comercială cu respectivul prestator de servicii de plată.”.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 august 2016.

    PREȘEDINTELE
    COMITETULUI EXECUTIV
    AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI                                 Sergiu CIOCLEA

    Nr. 158. Chişinău, 16 iunie 2016.