HKK17/2016
ID intern unic:  366082
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 17
din  23.06.2016
privind Rapoartele auditului conformității exercițiului bugetar
 și gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice
din raionul Sîngerei pe anul 2015

Publicat : 05.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255     art Nr : 22
    Curtea de Conturi, în prezența președintelui raionului Sîngerei, dl Vasile Marandiuc, șefului Direcției administrarea proprietății publice în cadrul Agenției Proprietății Publice de pe lîngă Ministerul Economiei, dl Mihai Doruc, șefului adjunct al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, dl Ion Bîrsanu, șefului interimar al Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Sîngerei, dna Nina Popov, șefului Direcţiei Finanțe a Consiliului raional Sîngerei, dl Octavian Banaru, șefului adjunct al Direcției Educație Sîngerei, dl Mihai Cuciuc, șefului Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Sîngerei, dna Maria Huzun, primarilor: or. Sîngerei, dl Gheorghe Brașovschi; com. Chișcăreni, dna Silvia Țurcanu; com. Coșcodeni, dl Ștefan Herța; com. Cubolta, dl Alexandru Sîrbu; s. Rădoaia, dl Ion Pînzaru, și contabilului-șef al primăriei or. Biruința, dna Ludmila Stănilă, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul entităților publice locale din raionul Sîngerei pe anul 2015, precum și Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015.
    ________________________________
    1Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237-240, art.864.

    Misiunile de audit au fost realizate în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programul activității de audit al Curții de Conturi pe anul 20162. Scopul primei misiuni de audit a fost: verificarea respectării de către autoritățile administrației publice locale (în continuare – AAPL) din raionul Sîngerei a prevederilor actelor normative în procesul bugetar; verificarea corespunderii cadrului normativ și analitic procedurilor de evaluare, planificare și administrare a impozitelor/taxelor locale, precum și de planificare, executare și raportare a cheltuielilor bugetare. Scopul celei de-a doua misiuni a fost: verificarea respectării de către AAPL din raion a prevederilor actelor normative și principiilor bunei guvernări în procesul de administrare a patrimoniului public.
    ________________________________
    2Hotărîrea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2016”.

    Auditurile au fost efectuate conform standardelor internaționale3 aplicate de Curtea de Conturi, probele de audit fiind obținute prin examinarea rapoartelor privind execuția bugetară, rapoartelor financiare ale entităților supuse auditării, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor și a unor date semnificative; observații directe, precum și prin analiza explicațiilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților supuse auditului. La fel, au fost examinate deciziile și dispozițiile Consiliului raional și ale președintelui raionului, actele organelor deliberative și executive ale unităților administrativ-teritoriale (în continuare – UAT) de nivelul I.
    ________________________________
    3Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărîrea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

    Examinînd rezultatele auditului și audiind Rapoartele prezentate, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:
    abaterile și iregularitățile admise de AAPL din raionul Sîngerei în procesul bugetar 2015 atestă că autoritățile respective nu au manifestat o preocupare relevantă pentru cuantificarea și evaluarea materiei impozabile aferente formării resurselor de completare a bugetelor locale, în vederea realizării intereselor de dezvoltare economică și socială a teritoriului administrat. În acest context, auditul relevă următoarele.
    • În perioada supusă auditării, AAPL nu au identificat și nici evaluat potențialul economico-financiar, respectiv, nu au asigurat fundamentarea la justa valoare a bazei de impozitare, inclusiv prin estimarea și prognozarea relevantă a indicilor fiscal-bugetari, care ar asigura stabilitatea financiară a bugetelor UAT (de nivelul I și nivelul II) din raion. Neasigurarea instrumentelor analitice și neînlăturarea deficiențelor cadrului metodologic au avut ca rezultat apariția discrepanțelor în estimarea veniturilor. În consecință, la unele impozite/taxe au fost încasate mijloace cu 1,5 mil.lei mai mult față de cele aprobate. În același timp, la alte categorii de impozite/taxe nu au fost acumulate mijloace în sumă de 2,5 mil.lei. Totodată, neidentificarea și neevaluarea resurselor aferente finanțelor publice au determinat neacumularea veniturilor la bugetele locale în sumă totală de la 1,9 mil.lei pînă la 2,9 mil.lei.
    • Managementul cheltuielilor nu corespunde rigorilor existente, astfel fiind admise o serie de abateri și nereguli care au diminuat eficiența alocațiilor, exprimate prin:
    - neaprobarea corectă a cheltuielilor la salarizare cu devieri în sumă de 81,3 mii lei, precum și nerespectarea prevederilor legale la executarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii, ceea ce a condiționat efectuarea plăților neregulamentare la acest capitol în sumă de 506,4 mii lei;
    → nerespectarea prevederilor legale la executarea cheltuielilor legate de activitatea instituțiilor, ceea ce a condiționat cheltuieli neregulamentare în sumă de 421,2 mii lei;
    → administrarea ineficientă a mijloacelor financiare din fondul de rezervă, prin efectuarea cheltuielilor care nu au caracter excepțional și imprevizibil, în sumă de 730,0 mii lei, și contrar destinației și competenței legale, în sumă de 49,6 mii lei;
    → gestiunea neconformă a mijloacelor destinate investițiilor și reparațiilor capitale, care a generat nereguli și erori de tipul:
    - executarea lucrărilor în lipsa documentației de proiect elaborate și verificate regulamentar (1,7 mil.lei);
    - lucrări achitate, dar neexecutate (0,8 mil.lei), lucrări recepționate, dar neexecutate și neachitate (0,4 mil.lei), precum și lucrări recepționate cu abateri de la cele contractate (0,3 mil.lei); cheltuieli neregulamentare (0,6 mil.lei);
    - contractarea bunurilor și lucrărilor fără acoperire financiară (9,2 mil.lei), precum și în lipsa garanției bancare de bună execuție a acestora (1,1 mil.lei);
    - lucrări executate cu depășirea termenelor contractuale (2,0 mil.lei) și cu deficiențe privind calitatea lor (0,2 mil.lei);
    - management defectuos la implementarea și gestionarea Proiectului „Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei rețele transfrontaliere în domeniul agriculturii” (în valoare totală de 2,4 mil. euro).
    Evaluările auditului public extern cu privire la situațiile patrimoniale înregistrate atestă slăbiciuni instituționale generatoare de nereguli și ineficiență. Abaterile și iregularitățile admise (în 2015) de către AAPL din raion atestă că autoritățile respective nu au manifestat un spirit economicos, prudent și riguros în administrarea patrimoniului public, iar gestiunea defectuoasă nu determină resurse financiare aferente soluționării problemelor de interes public.
    În acest sens, Plenul Curții de Conturi atrage atenția asupra faptului că:
    •  inventarierea elementelor de activ a fost efectuată de către unele AAPL în mod formal, nefiind constatate neajunsuri de bunuri materiale în sumă totală de 224,5 mii lei;
    •  administrarea nejudicioasă a bunurilor publice de către AAPL a fost determinată de nereflectarea în evidența contabilă a unor bunuri imobile în sumă totală de 3,6 mil.lei, precum și a 165 de obiecte pentru care nu a fost stabilită valoarea de cost;
    •  AAPL au admis efectuarea unor înregistrări contabile eronate privind mijloacele fixe deținute în valoare totală de 10,6 mil.lei;
    •  nu a fost asigurată înregistrarea integrală la organul cadastral a 62 unități de bunuri imobile proprietate publică cu valoarea totală de 73,9 mil.lei;
    •  în evidența contabilă din cadrul AAPL nu a fost reflectată valoarea capitalului social în sumă totală de 187,7 mii lei depus la fondarea ÎM;
    •  au fost admise deficiențe privind formarea și modificarea capitalului social al ÎM, precum și privind majorarea valorii mijloacelor fixe transmise în gestiune sau locațiune. Astfel,
    → nu a fost ajustată valoarea mijloacelor fixe cu valoarea reparațiilor capitale efectuate în sumă de 12,1 mil.lei;
    → în capitalul social al ÎM au fost transmise bunuri materiale în valoare de 1,0 mil.lei, care nu au aparținut fondatorului cu drept de proprietate publică; nu a fost asigurată modificarea capitalului social al ÎM cu valoarea bunurilor materiale înstrăinate în sumă de 189,0 mii lei;
     → nu au fost operate modificări în documentele de constituire a întreprinderilor la Camera Înregistrării de Stat în termenul legal de 30 de zile din data aprobării deciziei fondatorului de majorare a capitalului social al ÎM cu suma totală de 10,1 mil.lei;
    → transferul cu destinație specială în sumă de 430,0 mii lei către o instituție publică a fost înregistrat neregulamentar în evidența contabilă ca aport în capitalul social al întreprinderii;
    •  nu a fost asigurată utilitatea socială și economică a patrimoniului public în valoare de 7,0 mil.lei pentru colectivitatea locală și întreținerea constructivă corespunzătoare a acestuia, ceea ce determină degradarea și epuizarea unor mijloace fixe pentru viitor;
    •  unele complexe imobiliare cu valoarea totală de 4,5 mil.lei nu au fost administrate prudent, nefiind păstrată unitatea și destinația lor edilitară, iar o parte din construcții, instalații și utilajele tehnice sînt distruse sau lipsesc;
    •  pe parcursul mai multor ani, AAPL nu au efectuat monitoringul financiar al ÎM prin aplicarea și evaluarea indicatorilor de performanță și de rezultat, ceea ce condiționează neconstatarea și nesoluționarea la timp a unor riscuri operaționale în activitatea întreprinderilor;
    •  unele AAPL au evitat procedura de licitație publică, astfel neasigurînd încasarea în bugetele locale a veniturilor dintr-un pas al licitării;
    •  neaplicarea conformă de către AAPL a prevederilor legale în relațiile de folosință a bunurilor imobile și terenurilor publice a determinat neîncasarea veniturilor în bugetele locale în sumă totală de 1,0 mil.lei;
    • unele AAPL nu au asigurat administrarea regulamentară și/sau eficientă a patrimoniului public în cadrul relațiilor de înstrăinare a bunurilor imobile, fapt ce a condiționat neîncasarea în bugetele locale a unor venituri potențiale în sumă de 2,3 mil.lei.
    În concluzie, instituția supremă de audit reiterează că iregularitățile și neperformanțele constatate sînt rezultatul iresponsabilității de care au dat dovadă factorii de decizie la gestionarea fondurilor publice, precum și lipsei unui sistem de control intern eficient.
    Verificările asupra conformării cerințelor și recomandărilor auditului efectuat anterior de Curtea de Conturi relevă că managementul AAPL din raion nu a fost exigent în remedierile de rigoare. Astfel, din 21 de recomandări expuse în Hotărîrea precedentă a Curţii de Conturi4, 9 nu au fost executate, ceea ce a generat perpetuarea unora și acelorași neconformități.
    _____________________
    4Hotărîrea Curții de Conturi nr.73 din 17.11.2011 „Privind Raportul auditului bugetului raional Sîngerei pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public” (în continuare – Hotărîrea Curții de Conturi nr.73 din 17.11.2011).

        Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăște:
    1. Se aprobă Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015, precum și Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015, anexate la prezenta Hotărîre.
    2. Prezenta Hotărîre şi Rapoartele de audit se remit:
    2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora:
    2.1.1. Consiliului raional Sîngerei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor or. Sîngerei, or. Biruința și satelor/comunelor: Alexăndreni, Chișcăreni, Coșcodeni, Cubolta, Drăgănești, Sîngereii Noi, Rădoaia (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015);
    2.1.2. Consiliului raional Sîngerei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor: or. Sîngerei, or. Biruința, satelor/comunelor Bilicenii Vechi, Chișcăreni, Coșcodeni, Cotiujenii Mici, Cubolta, Drăgănești, Sîngereii Noi, Iezărenii Vechi, Rădoaia (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015);
    2.2. Consiliilor locale și primarilor satelor/comunelor: Bălășești, Bilicenii Noi, Bilicenii Vechi, Bursuceni, Ciuciuieni, Copăceni, Cotiujenii Mici, Dobrogea Veche, Dumbrăvița, Grigorăuca, Heciul Nou, Iezărenii Vechi, Izvoare, Pepeni, Prepelița, Tăura Veche, Țambula, directorilor Liceului Teoretic „Olimp” și Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Sîngerei, pentru informare și luare de atitudine privind conformarea la recomandările auditului indicate în Rapoartele de audit, avînd în vedere prezența deficiențelor similare constatate în cadrul UAT supuse auditării;
    2.3. Inspecției de Stat în Construcții, pentru verificarea construcțiilor și volumelor de lucrări neevaluate în cadrul obiectivului investițional „Reconstrucția sistemei de aprovizionare cu apă potabilă în com. Coșcodeni, raionul Sîngerei”;
    2.4. Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, pentru informare, și se cere asigurarea controlului administrativ al activității AAPL din raionul Sîngerei în corespundere cu norma legală, în vederea neadmiterii încălcărilor și neajunsurilor constatate în Rapoartele de audit;
    2.5. Ministerului Finanțelor, pentru informare și luare de atitudine privind activitatea autorităților financiare și fiscale din raionul Sîngerei ce ține de evaluarea și monitorizarea bazei de impozitare aferente formării și mobilizării integrale a veniturilor bugetare; de necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive în materie de evidență contabilă a patrimoniului public;
    2.6. Ministerului Economiei, pentru informare și luare de atitudine privind asigurarea raportării corespunzătoare de către AAPL a informației cu privire la patrimoniul public gestionat, precum și la înregistrarea corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public;
    2.7. Guvernului, Parlamentului Republicii Moldova și comisiilor parlamentare: economie, buget și finanțe; administrație publică și dezvoltare regională, pentru informare.
    3. Se ia act că, pe parcursul desfășurării misiunii de audit, AAPL verificate au întreprins unele măsuri de remediere a neconformităților constatate:
    3.1. referitor la unele constatări din Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015: primăria or. Sîngerei a efectuat inventarierea și a evaluat baza impozabilă la taxa pentru dispozitivele publicitare (206,8 mii lei), precum și a înaintat pretenții privind încasarea mijloacelor financiare achitate pentru lucrările neexecutate (2,1 mii lei); primăria or. Biruința a întreprins măsuri în vederea restabilirii lucrărilor de reparație capitală a primăriei neexecutate de către un antreprenor (4,3 mii lei), precum și referitor la lucrările de reparație a unor sectoare de drum local (202,3 mii lei); primăria com. Cubolta a întreprins măsuri privind restabilirea/executarea lucrărilor la reparația drumului din localitate (299,2 mii lei); primăria com. Iezărenii Vechi a întreprins măsuri privind restabilirea lucrărilor neexecutate integral la forarea sondei pentru aprovizionarea cu apă și construcția turnului de apă din localitate (21,7 mii lei);
    3.2. referitor la unele constatări din Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015: serviciul contabil din cadrul Aparatului președintelui raionului a radiat din evidența contabilă valoarea autobuzului înstrăinat (265,0 mii lei); a corelat subconturile de evidență contabilă cu valoarea proiectului pe apeduct (252,4 mii lei); a atribuit regulamentar la subcontul corespunzător de evidență bunuri în valoare de 50,0 mii lei; serviciul contabil din cadrul Direcției Finanțe a majorat parțial valoarea mijloacelor fixe cu suma reparațiilor capitale (8172,2 mii lei), a efectuat corectările de rigoare în evidența contabilă (430,0 mii lei); serviciul contabil din cadrul primăriei or. Biruința a reflectat în evidența contabilă clădirea administrativă (542,0 mii lei); serviciul contabil din cadrul primăriei com. Sîngereii Noi a radiat din evidența contabilă valoarea automobilului înstrăinat (52,0 mii lei).
    4. Dată fiind revendicarea în Rapoartele de audit, anexate la prezenta Hotărîre, a recomandărilor precedentelor misiuni de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curții de Conturi nr.73 din 17.11.2011.
    5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1., 2.3. și 2.4. din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 12 luni.
    6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008.

    PREȘEDINTELE CURȚII DE CONTURI                       Serafim URECHEAN

    Nr. 17. Chişinău, 23 iunie 2016.

 
    raport

    raport