HKK18/2016
ID intern unic:  366207
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 18
din  23.06.2016
privind Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public
în cadrul entităților publice din raionul Rîșcani pe anul 2015
Publicat : 12.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 256-264     art Nr : 23
    Curtea de Conturi, în prezența președintelui raionului Rîșcani dl Iurie Urzică, reprezentantului Guvernului în teritoriu dna Verginia Scobioală, șefului Oficiului Cadastral Teritorial Rîșcani dl Pavel Velișcă, șefului Direcției finanțe a Consiliului raional Rîșcani dna Galina Tăbîrță, primarilor: or. Costești - dl Nelu Glasu, s. Sturzeni - dl Dumitru Scripliuc, contabililor-șefi ai: Aparatului președintelui raionului - dna Olga Zubcova, primăriei or. Costești - dna Tatiana Ureche, specialistului în reglementarea regimului funciar al primăriei or. Costești dna Lilia Buinovscaia, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1), lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Rîșcani pe anul 2015.
    ___________________________________
    1M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

    Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programul activității de audit a  Curții de Conturi pe anul 20152, avînd ca scop verificarea respectării de către autoritățile administrației publice locale (în continuare – AAPL) din raionul Rîșcani a prevederilor actelor normative și principiilor bunei guvernări în procesul de administrare a patrimoniului public.
    ___________________________________
    2Hotărîrea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2016.

    Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curții de Conturi3. Probele de audit au fost obținute prin examinarea rapoartelor financiare ale entităților auditate, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor și a unor date semnificative; observații directe, precum și prin studierea explicațiilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților supuse auditului. Au fost analizate deciziile și dispozițiile Consiliului raional (în continuare – CR) și ale președintelui raionului, actele organelor deliberative și executive ale UAT de nivelul I.
    ____________________________________
    3Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009  despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității.

    Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:
    Evaluările auditului public extern privind situațiile patrimoniale înregistrate la AAPL din raionul Rîșcani relevă un management contraperformant, care generează deficiențe și abateri de la regularitate. Prin urmare, existența unor slăbiciuni instituționale generatoare de nereguli și ineficiență denotă o atitudine neadecvată a autorităților respective, manifestată prin lipsa de prudență în administrarea patrimoniului public, gestiunea neconformă a acestuia nefiind un reper semnificativ de generare a resurselor financiare necesare pentru soluționarea problemelor colectivităților locale.
    Generalizînd iregularitățile și neconformitățile admise în gestionarea patrimoniului public, expuse în Raportul de audit, Plenul Curții de Conturi relevă că AAPL au admis:
    • nerespectarea cadrului legal-normativ în materie de patrimoniu public local;
    • preocuparea necorespunzătoare privind înregistrarea, evidența și gestiunea operațională a patrimoniului public în scopuri de integritate per ansamblu;
    • nefinalizarea procesului de identificare, delimitare, înregistrare și evidență a patrimoniului public (inclusiv funciar) local, de stat și privat;
    • ineficiența procedurilor de control intern, precum și lipsa unei evidențe concludente a patrimoniului public și a raportării veridice a situațiilor patrimoniale.
    Confruntîndu-se cu o varietate de carențe/nereguli, la originea cărora stau factorii nominalizați, AAPL, în consecință, realizează contraperformanță. Slăbiciunile și carențele constatate au generat iregularități și lacune, cele mai semnificative exprimîndu-se prin:
    • neidentificarea, nedelimitarea și neînregistrarea regulamentară a patrimoniului public proprietate locală din domeniul public și domeniul privat, precum și neînregistrarea conformă a drepturilor patrimoniale la entitatea cadastrală, acestea constituind impedimentele semnificative în gestiunea eficientă a patrimoniului și în acumularea veniturilor pasibile încasării, ceea ce, evident, generează un risc major de integritate/pierdere a patrimoniului respectiv;
    • neîncasarea plăților pentru arenda terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, bugetele locale fiind lipsite de mijloace în sumă de pînă la circa 3,4 mil.lei;
    • neacumularea veniturilor în urma gestionării neconforme a terenurilor, precum și a obiectelor acvatice, în sumă de 4,7 mil.lei, o rezervă nevalorificată la acumularea veniturilor de la transmiterea în arendă a terenurilor (inclusiv a obiectelor acvatice)  constituind-o restanțele persoanelor juridice/fizice la plățile pentru arendă, care, la situația din 31.12.2015, au însumat 1,3 mil.lei, inclusiv cu termenul mai mare de 1 an – 0,7 mil.lei;
    • neîncasarea plăților pentru locațiune (inclusiv pentru serviciile comunale) – 0,1 mil.lei;
    • neasigurarea înregistrării regulamentare a drepturilor asupra bunurilor imobile în valoare de peste 36,3 mil.lei și rețelelor de gazoduct – de 24,2 mil.lei;
    • discrepanțe în evidența conductelor de gaze – 1,3 mil.lei;
    • neidentificarea și necontabilizarea corespunzătoare a patrimoniului proprietate publică în valoare de circă 7,9 mil.lei; contabilizarea incorectă a proiectelor și valorii investițiilor capitale aferente obiectelor finalizate, ce a cauzat denaturarea datelor bilanțului executării bugetelor UAT pe anul 2015, atît pe fiecare UAT în parte, cît și pe raion, concomitent fiind diminuată valoarea mijloacelor fixe cu suma totală de circa 6,6 mil.lei;
    • neasigurarea evidenței conforme a patrimoniului public (11,1 mil.lei) transmis în gestiune economică întreprinderilor municipale;
    • transmiterea patrimoniului în gestiunea instituției medico-sanitare publice în lipsa deciziilor respective ale CR, precum și fără stabilirea drepturilor și obligațiunilor gestionarului patrimoniului și proprietarului acestuia;
    • neutilizarea patrimoniului public (11,4 mil.lei) și neîntreprinderea măsurilor de conservare a acestuia, care continuă să degradeze rapid, aflîndu-se la etapa de demolare, totodată nefiind întreprinse măsuri eficiente pentru soluționarea situației vizate.
    Verificările asupra conformării la cerințele și recomandările auditului efectuat anterior de Curtea de Conturi indică asupra faptului că managementul AAPL din raion a ignorat necesitatea remedierilor de rigoare la unele recomandări. Astfel, din 55 de recomandări expuse în Hotărîrea Curții de Conturi nr.27 din 15.06.2012 „Privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul Rîșcani pe anul 2011”,  9 recomandări au fost executate integral, 19 – parțial, iar 27 – neexecutate, situație care a generat perpetuarea continuă a unor neconformități constatate anterior.
    În concluzie, iregularitățile constatate sînt rezultatul iresponsabilității de care au dat dovadă factorii de decizie la gestionarea patrimoniului public local, precum și al lipsei unui sistem de control intern eficient în toate domeniile verificate.
    Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăște:
    1. Se aprobă Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Rîșcani pe anul 2015, anexat la prezenta Hotărîre.
    2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit se remit:
    2.1. Consiliului raional Rîșcani, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor orașelor/satelor/comunelor: Rîșcani, Costești, Alexăndrești, Aluniș, Borosenii Noi, Braniște, Corlăteni, Duruitoarea Nouă, Gălășeni, Grinăuți, Hiliuți, Horodiște, Malinovscoe, Mihăileni, Nihoreni, Petrușeni, Pîrjota, Pociumbăuți, Pociumbeni, Răcăria, Recea, Singureni, Sturzeni, Șaptebani, Șumna, Vasileuți, Văratic, Zăicani, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;
    2.2. Ministerului Finanțelor, pentru informare și luare de atitudine privind activitatea autorităților financiare din raionul Rîșcani ce ține de stabilirea unor reglementări exhaustive în materie de evidență contabilă a patrimoniului public;
    2.3. Ministerului Economiei, pentru informare și luare de atitudine privind asigurarea raportării corespunzătoare de către autoritățile administrației publice locale a informației despre patrimoniul public gestionat, precum și a înregistrării corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public;
    2.4. Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, pentru informare, și se cere asigurarea controlului administrativ al activității autorităților administrației publice locale (de nivelul I și nivelul II) în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor și neajunsurilor constatate de audit;
    2.5. Guvernului, pentru informare și conformarea autorităților publice centrale de resort și a celor locale privind respectarea cadrului legal și regulator în materie de evidență/cadastrare/integritate a patrimoniului public gestionat;
    2.6. Parlamentului Republicii Moldova și comisiilor permanente parlamentare: economie, buget și finanțe; administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatic, pentru informare.
    3. Se ia act că, pe parcursul desfășurării misiunii de audit, 6 UAT din raion au reflectat regulamentar în evidența contabilă bunuri imobile în valoare de 7,0 mil.lei.
    4. Dată fiind revendicarea în Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre, a recomandărilor precedentelor misiuni de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curții de Conturi nr.27 din 15.06.2012 „Privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul Rîșcani pe anul 2011”.
    5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1. și 2.4. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 12 luni.
    6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

    PREȘEDINTELE CURȚII DE CONTURI                     Serafim URECHEAN

    Nr. 18. Chişinău, 23 iunie 2016.


    raport