HGO970/2016
ID intern unic:  366277
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 970
din  11.08.2016
cu privire la aprobarea Programului de instruire
a funcţionarilor publici pentru anii 2016-2020
Publicat : 19.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 265-276     art Nr : 1053
    Pentru asigurarea implementării prevederilor art. 37 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art. 840), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Programul de instruire a funcţionarilor publici pentru anii 2016-2020 (se anexează).
    2. Autorităţile publice vor organiza instruirea funcţionarilor publici în conformitate cu prevederile Programului aprobat.

    PRIM-MINISTRU                                              Pavel FILIP

    Nr. 970. Chişinău, 11 august 2016.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 970
din 11 august 2016

PROGRAMUL
de instruire a funcţionarilor publici pentru anii 2016-2020
I. IDENTIFICAREA PROBLEMEI
    1. Sistemul de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici este reglementat de Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, care stabileşte procesul de dezvoltare profesională continuă a funcţionarilor publici şi condiţiile specifice ale acestuia, precum şi de Regulamentul cu privire la dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici (anexa nr.10 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009), unde sînt definite funcţiile fiecărui factor care participă la procesul de instruire.
    2. În urma analizei sistemului actual de dezvoltare profesională a personalului din autorităţile publice, au fost identificate următoarele probleme:
    a) procesul actual de dezvoltare profesională are o perspectivă anuală, iar acest fapt nu permite identificarea provocărilor pe termen lung din serviciul public şi, respectiv, ajustarea programelor de instruire;
    b) elaborarea unei abordări pentru eficientizarea sistemului de dezvoltare profesională a funcționarilor publici impune delimitarea clară a rolurilor și responsabilităților fiecărui factor implicat. Responsabilităţile ar trebui să fie divizate între Cancelaria de Stat, autoritățile publice beneficiare de instruiri şi prestatorii serviciilor de instruire, inclusiv Academia de Administrare Publică. Divizarea funcțiilor ar trebui să cuprindă componente importante ale unei funcţionări eficiente a sistemului de instruire (dezvoltarea cadrului normativ, consolidarea capacităților, analiza necesităţilor de instruire, monitorizare și evaluare etc.);
    c) în urma analizei situaţiei actuale şi a cadrului legal, s-a constatat că nu există o entitate independentă responsabilă de examinarea ex-ante a planurilor de instruire. De asemenea, este necesar a stabili un sistem de evaluare ex-post a instruirilor şi un sistem de monitorizare a planurilor de instruire. Unele criterii şi cerinţe pentru planurile de instruire sînt stabilite de cadrul normativ, dar trebuie dezvoltat însuşi sistemul şi stabilit criterii şi cerinţe faţă de planurile şi procesul de instruire. Pe lîngă acestea, s-a constatat lipsa cerinţelor privind conţinutul programelor de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici;
    d) reţeaua prestatorilor de servicii de instruire este slab dezvoltată. Academia de Administrare Publică  este principalul prestator de servicii de instruire pentru funcţionarii publici, în baza comenzii de stat. Pe piaţă există şi alţi prestatori de servicii de instruire, cum ar fi universităţile şi alte instituţii din afara sectorului public. Aceste instituţii dispun de experienţă în asigurarea serviciilor moderne de instruire, dar majoritatea nu au capacităţi suficiente de elaborare a programelor de instruire care ar corespunde cerinţelor serviciului public; 
    e) procesul de achiziționare a serviciilor de instruire, inclusiv de contractare a formatorilor este insuficient dezvoltat și reglementat;
    f) nu se aplică colectarea sistematică şi centralizată a informaţiei cu privire la activităţile de instruire. Soluţiile electronice şi posibilităţile oferite de Sistemul informaţional automatizat „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici” trebuie utilizate pentru colectarea informaţiei privind programele de instruire, evaluarea acestora, participarea funcţionarilor publici la instruiri, finanţarea instruirilor. Analiza necesităţilor de instruire în cadrul autorităţilor publice şi analiza informaţiei colectate la nivel naţional necesită atît resurse umane suficiente, cît şi capacităţi relevante ale funcţionarilor publici din cadrul autorităţii publice centrale responsabile (Cancelaria de Stat) şi din cadrul subdiviziunilor resurse umane din autorităţile publice centrale şi locale.
    3. Elaborarea Programului de instruire a funcţionarilor publici pentru anii 2016-2020 (în continuare – Program) a fost condiţionată de următorii factori:
    a) gradul scăzut de instruire a funcţionarilor publici (anul  2014 – 54,5% şi anul 2015 – 64,6%);
    b) necesitatea introducerii cerinţelor faţă de programele de instruire a funcționarilor publici și performanța serviciului public;
    c) prevederile Programului de activitate al Guvernului pentru anii 2016-2018 privind consolidarea capacităților funcționarilor publici în domeniul elaborării și implementării politicilor publice şi dezvoltării managementului performanței; lupta cu corupția, introducerea standardelor corespunzătoare de comportament etic al funcționarilor publici și prevenirea conflictelor de interese;
    d) accelerarea procesului de integrare europeană prin semnarea şi implementarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană.
II. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE
ALE PROGRAMULUI
    4. Scopul Programului constă în consolidarea competenţelor profesionale ale funcţionarilor publici pentru prestarea unor servicii publice calitative cetățenilor și societății, precum şi pentru realizarea obiectivelor şi priorităţilor Guvernului.
    5. Obiectivele specifice ale Programului sînt următoarele:
    a) stabilirea direcţiilor şi a grupurilor prioritare de funcţionari publici pentru instruire;
    b) stabilirea unui sistem de instituţii implicate în asigurarea instruirii funcţionarilor publici (dezvoltarea reţelei prestatorilor de servicii de instruire pentru funcţionarii publici);
    c) asigurarea calităţii instruirilor pentru funcţionarii publici;
    d) asigurarea utilizării raţionale a resurselor financiare alocate pentru instruirea funcţionarilor publici.
III. ACŢIUNILE CE URMEAZĂ A FI ÎNTREPRINSE
    6. Programul stabileşte direcţiile şi grupurile prioritare de funcţionari publici pentru instruire în anii 2016-2020, în baza cărora autorităţile publice vor elabora planurile anuale de instruire a personalului.
    7. Direcţiile prioritare de instruire pentru anii 2016-2020 sînt următoarele:
    a) consolidarea abilităţilor de conducere ale funcţionarilor publici (leadership, comunicare, managementul schimbării/resurselor umane/ conflictelor/ proiectelor etc.);
    b) dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi atitudinilor profesionale necesare pentru exercitarea funcţiei publice (integrarea în funcţia publică);
    c) dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi atitudinilor profesionale necesare pentru prestarea serviciilor publice;
    d) îmbunătăţirea cunoştinţelor în ceea ce priveşte etica profesională şi acţiunile de prevenire a corupţiei în rîndul funcţionarilor publici;
    e) sporirea abilităţilor de planificare strategică şi de elaborare a politicilor publice, precum şi îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a limbilor străine (de circulaţie europeană – engleza, franceza etc.).
    8. Grupurile prioritare de funcţionari publici pentru instruire în anii 2016 – 2020 sînt:
    a) funcţionarii publici de conducere de nivel superior şi funcţionarii publici de conducere;
    b) funcţionarii publici debutanţi;
    c) funcţionarii publici antrenaţi în prestarea serviciilor către cetăţeni şi alte persoane;
    d) funcţionarii publici care deţin funcţii cu un risc înalt de corupţie;
    e) funcţionarii publici responsabili de planificarea strategică, elaborarea şi coordonarea politicilor publice.
    9. Calitatea şi eficienţa instruirilor va fi îmbunătăţită prin realizarea următoarelor acţiuni:
    a) descrierea modului de organizare, inclusiv definirea clară a rolurilor şi funcţiilor factorilor implicaţi în instruirea funcţionarilor publici prin ajustarea cadrului normativ în domeniu. Consolidarea capacităţilor administrative ale funcţionarilor publici care sînt responsabili de coordonarea şi implementarea programelor de instruire, de realizarea procedurilor de achiziţii publice pentru procurarea serviciilor de instruire şi de coordonarea instruirilor în autorităţile publice;
    b) crearea şi implementarea sistemului de calitate privind instruirea funcţionarilor publici. Sistemul trebuie să includă cerinţele pentru prestatorii de servicii de instruire, pentru programele de instruire, precum şi descrierea procedurilor aferente procesului de instruire;
    c) consolidarea eforturilor pentru sporirea concurenței în domeniul programelor şi cursurilor de instruire finanțate din bugetul de stat (comanda de stat). Prin asigurarea unei concurenţe loiale pentru elaborarea şi desfăşurarea programelor de instruire finanţate din bugetul de stat şi prin conlucrarea strînsă cu toţi potenţialii prestatori de servicii de instruire va fi sporită capacitatea pieţei de educaţie şi instruire în ceea ce priveşte elaborarea şi realizarea unor produse de instruire competitive şi avantajoase din punctul de vedere al raportului preţ-calitate;
    d) monitorizarea procesului de instruire prin utilizarea tehnologiilor informaţionale (Sistemul informaţional automatizat „Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici”) şi informarea periodică referitor la numărul şi tipul programelor de instruire, numărul funcţionarilor publici care au beneficiat de instruiri şi opinia acestora, resursele financiare alocate etc. 
    10. Autorităţile publice centrale şi locale, luînd în considerare obiectivele lor strategice şi necesităţile de instruire ale funcţionarilor publici, vor formula şi vor implementa planuri anuale de instruire a funcţionarilor publici, care vor fi transmise anual autorităţii publice responsabile de managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici (Cancelaria de Stat). 
    11. Planurile de instruire ale autorităţilor publice şi ale prestatorilor de servicii de instruire pentru funcționarii publici vor întruni cerinţele prevăzute de Cancelaria de Stat. Planurile anuale de dezvoltare profesională vor fi actualizate în funcţie de schimbarea priorităților guvernamentale (abordarea Guvernului) și rezultatele evaluării instruirilor desfăşurate (abordarea clientului). Implementarea planurilor anuale de dezvoltare profesională trebuie să fie evaluată.
    12. Autorităţile publice vor acorda prioritate instruirilor profesionale şi instruirilor bazate pe schimb de experienţă. Cea mai eficientă metodă este învăţarea unii de la alţii, care poate fi utilizată prin împărtăşirea bunelor practici. Instruirile la locul de muncă pot fi desfăşurate prin mentorat sau ghidare. Aceste tehnici sînt utile pentru funcţionarii publici debutanţi, dar şi pentru cei care doresc să-şi dezvolte abilităţile.
    13. Comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici trebuie să reflecte priorităţile Guvernului şi necesităţile de instruire ale funcţionarilor publici din autorităţile publice centrale şi locale (corelarea abordărilor „de sus în jos” şi „de jos în sus”).
IV. ETAPELE ŞI TERMENELE DE IMPLEMENTARE
    14. Implementarea Programului se va realiza în anii 2016-2020.
    15. Etapa I – anii 2016-2017, pe durata căreia va fi dezvoltat și ajustat cadrul normativ şi metodologic în domeniul dezvoltării profesionale.
    16. Etapa II – anii 2017-2020, pe durata căreia va fi realizată implementarea propriu-zisă a Programului, planificarea şi realizarea procesului de dezvoltare profesională în conformitate cu priorităţile stabilite de Guvern. Implementarea integrală a Programului de către autoritățile publice locale se va realiza începînd cu anul 2018.
V. RESPONSABILII PENTRU IMPLEMENTARE
    17. Factorii antrenaţi în procesul de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici sînt Guvernul, Cancelaria de Stat, autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile care oferă servicii de instruire pentru funcţionarii publici.
    18. Factorii implicaţi în procesul de instruire a funcţionarilor publici sînt obligaţi să garanteze şi să asigure programe de instruire variate, condiţionate de schimbările sociale, economice şi culturale, de calitate înaltă, precum şi disponibilitatea serviciilor de instruire.
    19. Procesul de implementare a Programului este coordonat de către Cancelaria de Stat. Rolul acesteia este de a susţine autorităţile publice în procesul de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici, avînd următoarele funcţii:
    a) acordarea asistenţei metodologice privind aspectele generale ale managementului resurselor umane, elaborarea și implementarea planurilor de instruire şi dezvoltare profesională, precum şi informarea privind modificările operate în cadrul normativ;
    b) realizarea sondajelor în rîndul funcţionarilor publici cu privire la eficacitatea şi eficienţa organizării instruirilor în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale; 
    c) monitorizarea organizării instruirilor pentru funcţionarii publici prin utilizarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”; 
    d) monitorizarea implementării prezentului Program şi a planurilor de instruire anuale ale autorităţilor publice, ceea ce va permite informarea părţilor interesante;
    e) elaborarea și diseminarea recomandărilor metodice pentru autorităţile publice centrale şi locale privind organizarea instruirilor funcţionarilor publici. 
    20. Conducătorii autorităţilor publice sînt responsabili de asigurarea organizării instruirilor pentru funcţionarii publici din autoritatea pe care o conduc.
VI. FINANŢAREA PROGRAMULUI
    21. Costurile financiare vor fi estimate şi planificate anual în bugetul autorităţilor publice, precum şi în bugetul Cancelariei de Stat (pentru realizarea comenzii de stat).
    22. Pentru instruirea şi dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici sînt planificate următoarele surse principale de finanţare:
    a) bugetul anual al autorităţilor publice, şi anume minimum 2% din fondul de salarizare destinate procesului de dezvoltare profesională continuă, potrivit art.37 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
    b) mijloacele financiare destinate pentru comanda de stat;
    c) resursele financiare acordate de partenerii de dezvoltare prin mijloace de asistenţă tehnică şi iniţiative de consolidare a capacităţilor.
    23. Cancelaria de Stat va monitoriza procedura de finanţare a instruirilor şi va include informaţia respectivă în raportul anual, publicat pe pagina web a Cancelariei de Stat. Această monitorizare va servi drept bază pentru modificarea ulterioară a prevederilor ce ţin de finanţare, dacă va fi cazul.
    24. Resursele bugetare ale autorităţilor publice centrale şi locale, prevăzute pentru instruirea funcţionarilor publici, vor fi utilizate pentru asigurarea, în mod prioritar, a instruirilor prevăzute în acest Program.
VII. REZULTATELE SCONTATE
    25. Programul va contribui la obţinerea următoarelor rezultate pe termen mediu:
    a) planurile anuale de dezvoltare profesională a funcționarilor publici vor conţine subiecte privind priorităţile de instruire indicate în acest Program, ceea ce va contribui la consolidarea competențelor profesionale necesare funcționarilor publici;
    b) dezvoltarea rețelei prestatorilor de servicii de instruire pentru personalul din autorităţile publice va spori concurența acestora, ceea ce va contribui la îmbunătățirea calității programelor și cursurilor de instruire;
    c) dezvoltarea competenţelor profesionale ale funcționarilor publici din autorităţile publice va deveni o prioritate;
    d) identificarea resurselor pentru finanţarea instruirilor va deveni mai accesibilă.
VIII. INDICATORI DE PROGRES ŞI PERFORMANŢĂ
    26. Indicatorii de progres şi performanţă sînt menţionaţi în anexa la Program.
IX. PROCEDURILE DE RAPORTARE ŞI EVALUARE
    27. Autorităţile publice vor prezenta Guvernului anual, pînă la 31 ianuarie a anului următor, informații cu privire la implementarea prezentului Program.
    28. Cancelaria de Stat va evalua rezultatele implementării Programului conform indicatorilor descriși în anexa la prezentul Program și va informa Guvernul anual, pînă la 30 aprilie a anului următor.

Anexă

la Programul de instruire a funcţionarilor publici

pentru anii 2016-2020


INDICATORII DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII

PROGRAMULUI
Nr.
d/o
Indicatorii și unitățile de măsură
Valoarea iniţială

(anul 2016)

Anul

2017

Anul

2018

Anul

2019

Anul

2020

 
1
2
3
4
5
6
7
1.
Gradul de satisfacție a populației privind serviciile publice prestate (în procente)
 
+1%
din valoarea pentru 2016
+2%
din valoarea pentru 2017
+2%
din valoarea pentru 2018
+2%
din valoarea pentru 2019
2.
Gradul de instruire a funcționarilor publici (procente)
 
 
 
 
 
3.

Ponderea funcţionarilor publici instruiți în conformitate cu direcţiile prioritare de instruire (procente)

 
 
 
 
 
4.

Ponderea funcţionarilor publici instruiți în conformitate cu grupurile prioritare pentru instruire (procente)

 
 
 
 
 
5.
Eficacitatea instruirii (punctaj)
 
 
 
 
 
6.

Numărul de ore de instruire pentru un funcţionar public instruit (ore)

 
 
 
 
 
7.

Bugetul mediu pentru un funcţionar public instruit (lei)

 
 
 
 
 
8.

Actele normative/materialele metodologice elaborate şi aprobate, care conţin cerinţe faţă de programele şi procesul de instruire (număr)

 
 
 
 
 
9.
Numărul prestatorilor externi de servicii de instruire implicați
 
 
 
 
 
10.

Numărul planurilor anuale de dezvoltare profesională aprobate de conducătorul autorităţii publice care corespund cerinţelor