HGA1410/2016
ID intern unic:  368179
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1410
din  27.12.2016
cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.834 din 1 decembrie 2015
Publicat : 30.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 478-490     art Nr : 1499
    Abrogată prin HG511 din 05.07.17, MO229-243/07.07.17 art.604


    În scopul executării prevederilor Art. V, pct.9, alin.(4) din Legea nr.138 din 17 iunie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.184-192, art. 401) şi Art. II, pct.3 din Legea nr.177 din 21 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.256-264, art.561), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.834 din 1 decembrie 2015 „Pentru aprobarea formularului CET15 – Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.332-339, art.941) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) anexa nr.1:
    secţiunea a doua:
    la compartimentul C coloana 1 de la codul C2, cuvintele „(se reflectă indicatorul din pct.K8)” se substituie cu cuvintele „(se reflectă indicatorul din pct.K9)”;
    compartimentul  F:
    coloana 1 de la codul F1 va avea următorul cuprins:
    „Venitul impozabil pînă la constatarea sumei donaţiilor mijloacelor băneşti în scopuri fiscale”; 
    la coloana 1 de la codul F2, cuvintele „Suma donaţiilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare (se indică suma minimă din cele indicate la pct.F2.1 şi F2.2)” se substituie cu cuvintele „Constatarea veniturilor sub formă de donaţie a mijloacelor băneşti în scopuri fiscale (se indică valoarea pozitivă obţinută din diferenţa (F2.1-F1)”;
    coloana 1 de la codul F2.1 va avea următorul cuprins: 
    „Suma donaţiei mijloacelor băneşti efectuate (conform art.21 din Codul fiscal)”;
    coloana 1 şi coloana 2 de la codul F2.2 se exclud; 
    la coloana 1 de la codul F3, sintagma „(F1-F2)” se substituie cu sintagma „(F1+F2)”;
    la coloana 1 de la codul F4, după cuvintele „(cota stabilită în art.15 din Codul fiscal” se completează cu semnul „x”;
    coloana 1 şi coloana 2 de la codul F7 se exclud;
    coloana 1 de la codul F8 va avea următorul cuprins:
    „Impozitul pe venit spre plată (se completează în cazul în care rezultatul diferenţei este pozitiv) (F5-F6)”;
    coloana 1 de la codul F9 va avea următorul cuprins:
    „Impozitul pe venit achitat/reţinut în plus (se completează în cazul în care rezultatul diferenţei este negativ, fără indicarea semnului) (F5-F6);
    secţiunea a treia compartimentul H:
    simbolul „(A4)” se exclude;
    la coloana 1 de la codul H3, cuvintele „(se reflectă indicatorul din pct.K8)” se substituie cu cuvintele „(se reflectă indicatorul din pct.K9)”;
    compartimentul J:
    la coloana 1 de la codul J1, după сuvintele „(cota stabilită în art.15 din Codul fiscal” se completează cu semnul „x”;
    la coloana 1 de la codul J2, după cuvintele „(cota stabilită în art.91, alin.(1), lin.1) din Codul fiscal” se completează cu semnul „x”;
    secţiunea a patra compartimentul K codul K9, varianta română se completează cu sintagma „(K6-K7-K8)x50%”;
    la codul activului de capital, codul „AUT Automobil” se substituie cu codul „MТ Mijloc de transport”;
    2) anexa nr.2:
    pe tot parcursul textului, sintagma „inspectoratul fiscal de stat teritorial” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    pe tot parcursul textului, cuvîntul „patron” se substituie cu cuvîntul „angajator”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    la punctul 23, simbolul „K8” se substituie cu simbolul „K9”;
    la punctul 39, textul „suma venitului impozabil pînă la deducerea sumei donaţiilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare permise spre deducere” se substituie cu textul „venitul impozabil pînă la constatarea sumei donaţiilor mijloacelor băneşti în scopuri fiscale”;
    la punctul 40, textul „suma donaţiilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare (se scrie suma minimă dintre cele indicate la F2.1 şi F2.2)” se substituie cu textul „suma veniturilor sub formă de donaţie a mijloacelor băneşti constatate în scopuri fiscale (se indică valoarea pozitivă obţinută din diferenţa (F2.1- F1)”;
    punctul 41 va avea următorul cuprins:
    „41. La poziţia F2.1 se indică suma donaţiei mijloacelor băneşti acordate efectiv.”;
    punctul 42 se exclude;
    la punctul 43, textul „diminuarea valorii totale a venitului impozabil pînă la deducerea sumei donaţiilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare permise spre deducere F1 cu suma donaţiilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare F2” se substituie cu textul „însumarea venitului impozabil pînă la constatarea sumei donaţiilor mijloacelor băneşti în scopuri fiscale F1 cu suma veniturilor constatate sub formă de donaţie a mijloacelor băneşti constatate în scopuri fiscale F2”;
    punctul 47 se exclude;
    la punctul 48, sintagma „F5-F6-F7” se substituie cu sintagma „F5-F6”;
    la punctul 49, sintagma „F5-F6-F7” se substituie cu sintagma „F5-F6”;
    la punctul 53, sintagma „ , la col.3 „Suma venitului brut obţinut” indicîndu-se suma de la poziţia K3,” se substituie cu sintagma „La col.3 „Suma venitului brut obţinut” se reflectă suma de la poziţia K9, ”;
    la punctul 74, sintagma „la poziţia K6” se substituie cu sintagma „la rezultatul obţinut din diferenţa dintre indicatorii K6-K7-K8”;
    la punctul 76, sintagma „procentual de pînă la 2%” se substituie cu sintagma „stabilit la art.152 din Codul fiscal”, iar textul „organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele religioase şi părţile componente ale acestora,” se substituie cu textul „asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private înregistrate în Republica Moldova care desfăşoară activităţi de utilitate publică în conformitate cu art.30 din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti, cu condiţia că acestea îşi desfăşoară activitatea timp de cel puţin un an pînă la solicitarea înregistrării în lista menţionată la alin.(4) şi cultele religioase şi părţile componente ale acestora înregistrate în Republica Moldova care desfăşoară activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate, cu condiţia că acestea îşi desfăşoară activitatea timp de cel puţin un an pînă la solicitarea înregistrării în lista menţionată la alin.(4),”.

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                 Octavian Armaşu

    Nr. 1410. Chişinău, 27 decembrie 2016.