HGC1418/2016
ID intern unic:  368202
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1418
din  28.12.2016
pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la modul de întocmire a Listei de interdicţie
a operatorilor economici
Publicat : 02.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 1     art Nr : 3
    În temeiul art.25 din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197-205, art. 402), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                   Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu

    Nr. 1418. Chişinău, 28 decembrie  2016.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1418
din 28 decembrie 2016


REGULAMENT
cu privire la modul de întocmire a Listei
de interdicţie a operatorilor economici
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197-205, art.402), cu modificările şi completările ulterioare, şi stabileşte conţinutul, modul de întocmire, evidenţă şi publicare a listei nominalizate.
    2. În Lista de interdicţie a operatorilor economici (în continuare – Listă) pot fi înscrişi doar operatorii economici care au participat la procedurile de achiziţie publică, dar nu şi-au îndeplinit corespunzător obligaţiile asumate în cadrul acestor proceduri sau a căror conduită contravine prevederilor legislaţiei.
    3. Lista include înscrieri referitor la operatorii economici, persoane fizice şi juridice din Republica Moldova şi din alte state, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, în scopul limitării acestora, pentru o perioadă de 3 ani, de a participa la procedurile de achiziţie publică prevăzute de legislaţia în vigoare.
II. ÎNTOCMIREA ŞI CONŢINUTUL LISTEI
    4. Lista se întocmeşte, se menţine şi se actualizează de către Agenţia Achiziţii Publice.
    5. Întocmirea, menţinerea şi actualizarea Listei se efectuează în formă electronică, prin plasarea informaţiei pe site-ul www.tender.gov.md şi, periodic, în Buletinul achiziţiilor publice.
    6. Informaţia conţinută în Lista publicată pe site-ul www.tender.gov.md şi în Buletinul achiziţiilor publice se consideră oficială.
    7. Lista trebuie să conţină următoarele înscrieri:
    1) numărul de ordine;
    2) numărul şi data deciziei de înscriere în Listă a operatorului economic;
    3) data înscrierii în Listă a operatorului economic;
    4) data la care expiră termenul de înscriere în Listă;
    5) denumirea, forma de organizare juridică a operatorului economic, datele de contact şi adresa juridică a operatorului economic;
    6) datele de identitale ale administratorului şi fondatorului/fondatorilor operatorului economic;
    7) expunerea succintă a temeiului de înscriere în Listă a operatorului economic;
    8) denumirea autorităţii contractante sau a organului de control care a solicitat înscrierea operatorului economic în Listă;
    9) alte înscrieri necesare, stabilite de Agenţia Achiziţii Publice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
III. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE
A OPERATORILOR ECONOMICI ÎN LISTĂ
    8. Înscrierea în Listă a operatorului economic se iniţiază obligatoriu dacă sînt întrunite temeiurile prevăzute la pct. 14 din prezentul Regulament şi dacă autoritatea contractantă a suportat un prejudiciu (cheltuieli suplimentare) sau dacă acesteia i-a fost afectată activitatea.
    9. Înscrierea în Listă se efectuează prin decizia Agenţiei Achiziţii Publice în cazurile de autosesizare, la sesizarea autorităţii contractante care a suportat un prejudiciu sau căreia i-a fost afectată activitatea ori la sesizarea Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor în urma realizării atribuţiilor sale.
    10. Autoritatea contractantă care a constatat îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate în cadrul procedurilor de achiziţie publică, ceea ce a cauzat un prejudiciu sau a afectat activitatea acesteia, sau conduita contrară prevederilor legislaţiei a operatorului economic va iniţia obligatoriu procedura de înscriere în Listă, în termen de 60 de zile din momentul apariţiei temeiurilor prevăzute la pct. 14 din prezentul Regulament.
    11. În cazurile în care organele de control, la efectuarea activităţilor de control, remarcă existenţa temeiurilor de înscriere în Listă, vor înainta o prescripţie autorităţii contractante de iniţiere a procedurii de înscriere a operatorului economic respectiv în Listă, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. În acest caz, termenul prevăzut la pct. 10 curge din data înaintării prescripţiei.
    12. Pentru înscrierea în Listă a operatorilor economici este necesară înaintarea unei solicitări în acest sens şi a unei hotărîri a grupului de lucru din cadrul autorităţii contractante, cu anexarea tuturor documentelor confirmative, care trebuie să conţină, obligatoriu, următoarea informaţie:
    1) descrierea succintă a obiectului procedurii de achiziţie;
    2) data desfăşurării, numărul şi data înregistrării la Agenţie a documentelor privind desfăşurarea procedurii de achiziţie;
    3) numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice în care a fost publicată informaţia privind desfăşurarea procedurii (se reflectă în cazul în care publicarea este obligatorie);
    4) numărul şi data contractului de achiziţie publică, numărul şi data înregistrării acestuia la Agenţie (după caz), perioada de valabilitate a acestuia;
    5) denumirea şi datele de relaţii ale operatorului economic;
    6) expunerea exhaustivă a clauzelor prevăzute în contract şi în documentele privind desfăşurarea procedurii de achiziţie neîndeplinite sau îndeplinite necorespunzător de către operatorul economic;
    7) menţiunile despre neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de către autoritatea contractantă;
    8) rezumatul demersurilor în care s-au solicitat explicaţii sau prin care operatorul economic a fost avertizat despre neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a clauzelor contractuale;
    9) menţiunile privind aplicarea sancţiunilor operatorului economic;
    10) descrierea prejudiciului sau a activităţii afectate, cauzate de către operatorul economic prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a clauzelor contractuale, precum şi descrierea consecinţelor acestora.
    13. Sesizarea Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor trebuie să conţină referinţă la temeiurile prevăzute la pct. 14 din prezentul Regulament şi la actele normative în vigoare, cu indicarea circumstanţelor constatate şi anexarea tuturor actelor relevante.
    14. Temeiurile pentru care un operator economic poate fi înscris în Listă sînt următoarele:
    1) există o hotărîre definitivă a instanţei de judecată prin care a fost reziliat contractul de achiziţii ca rezultat al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către operatorul economic a clauzelor contractuale;
    2) operatorul economic nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, livrează bunuri, prestează servicii sau execută lucrări din proprie iniţiativă, altele decît cele prevăzute în contract, ori calitatea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor este mai joasă decît cea stipulată în contract şi în documentele privind desfăşurarea procedurii de achiziţie;
    3) prezentarea documentelor false în cadrul procedurilor de achiziţie publică. Pentru aplicarea prezentului punct, survenirea prejudiciului sau afectării activităţii nu reprezintă o condiţie obligatorie;
    4) există dovezi prezentate de autoritatea contractantă sau de organul de control care demonstrează faptul că operatorii economici au participat la procedura de achiziţie cu oferte trucate, au participat ca membri ai grupului de întreprinderi dependente la aceeaşi procedură de achiziţie publică cu mai multe oferte sau au creat o concurenţă neloială între participanţi.
    15. Termenul pentru care este înscris operatorul economic în Listă este de trei ani. În termenul dat nu se includ perioadele în care acţiunea deciziei de înscriere în Listă a fost suspendată prin act judecătoresc şi/sau alt act juridic emis conform legii. În cazul suspendării deciziei Agenţiei Achiziţii Publice de înscriere în listă, la rubrica corespunzătoare, termenul de expirare se înlocuieşte cu cuvîntul „suspendat”. După înlăturarea temeiului de suspendare, Agenţia Achiziţii Publice adoptă o decizie prin care modifică data expirării termenului de înscriere în Listă.
    16. Agenţia Achiziţii Publice verifică temeinicia demersului privind înscrierea în Listă a operatorului economic şi, în termen de 15 zile, adoptă decizia de înscriere sau de neînscriere a operatorului economic în Listă.
    17. În cazul în care se constată lipsa unor documente specificate la pct. 12 din prezentul Regulament, Agenţia Achiziţii Publice solicită informaţia/documentele lipsă sau suplimentare de la autoritatea contractantă şi, după caz, informaţiile de clarificare de la operatorul economic şi, în termen de 15 zile de la prezentarea informaţiei/documentelor respective, adoptă decizia de înscriere sau de neînscriere a operatorului economic în Listă.
    18. Autoritatea contractantă, în cel mult 10 zile de la data recepţionării solicitării, va prezenta informaţiile conform pct.18.
    19. Decizia de înscriere în Listă se remite operatorului economic în decurs de 5 zile de la data adoptării şi trebuie să conţină motive întemeiate şi referinţe clare la actele normative ce servesc drept temei de înscriere în Listă.
    20. Operatorul economic înscris în Listă sau operatorul economic care are cel puţin un fondator care este sau a fost fondator al unui operatorul economic înscris în Listă nu are dreptul să participe la procedurile de achiziţii publice, iar autoritatea contractantă nu le va atribui contracte de achiziţii publice.
IV. EXCLUDEREA DIN LISTĂ
    21. Excluderea din Lista de interdicţie are loc la expirarea termenului de înscriere sau înainte de expirarea termenului, în cazurile prevăzute de prezentul Regulament. 
    22. Operatorul economic se consideră de drept exclus din Listă la data expirării termenului expres prevăzut în aceasta, fără emiterea vreunui act juridic.
    23. Excluderea din Listă înainte de expirarea termenului expres prevăzut în aceasta are loc în următoarele cazuri:
    1) revocarea deciziei Agenţiei Achiziţii Publice;
    2) anularea deciziei de înscriere printr-o hotărîre definitivă a instanţei de judecată.
V. EVIDENŢA ŞI ACTUALIZAREA  LISTEI
    24. Evidenţa şi actualizarea Listei se efectuează de către Agenţia Achiziţii Publice.
    25. Informaţia din Listă se actualizează de către Agenţia Achiziţii Publice  imediat după operarea oricăror modificări (înscrierea sau excluderea operatorului economic).
VI. LITIGII
    26. Orice operator economic care consideră că a fost înscris neîntemeiat în Listă este în drept să conteste actul administrativ de înscriere în instanţa judecătorească competentă.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1418
din 28 decembrie 2016

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea  Guvernului nr. 45 din  24 ianuarie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire şi evidenţă a Listei de interdicţie a operatorilor economici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 21-24, art. 111).
    2. Punctul 12 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.661 din 10 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.163-164, art.729).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.18 din 19 ianuarie 2010 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.45 din 24 ianuarie 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.8-10, art.47).