HCNPF59/6/2016
ID intern unic:  368376
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 59/6
din  02.12.2016
cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind
deținerile directe și indirecte
Publicat : 06.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 2-8     art Nr : 18     Data intrarii in vigoare : 06.01.2017
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. 1180 din 30 decembrie 2016
Ministru___________ Vladimir CEBOTARI    În temeiul art.6 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 „Privind piața de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665), art.22 alin. (2) şi art. 25 alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 “Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Instrucțiunea privind deținerile directe și indirecte, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                                  Iurie FILIP

    Nr. 59/6. Chişinău, 2 decembrie 2016.


Anexă
la Hotărîrea Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare
nr.59/6 din 2 decembrie 2016

INSTRUCȚIUNE 
privind deținerile directe și indirecte
Capitolul I
Dispoziții generale
    1. Prezenta Instrucțiune stabilește modalitatea de determinare a deţinerilor directe şi indirecte de valori mobiliare ale unei persoane în capitalul social al unei societăţii comerciale pe piața de capital.
    2. Prezenta Instrucțiune se aplică la determinarea:
    a) participațiunii calificate (art.6, art.40 alin.(1) şi (2), art.62 alin.(3), art.83 alin.(4) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 ”Privind piaţa de capital” (în continuare – Legea nr.171 din 11 iulie 2012)),
    b) obligației de efectuare a ofertei de preluare (art.21 alin.(1) şi (2) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012),
    c) controlului (formularul nr.1, capitolul III, pct.1 și pct.2 din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.7/11 din 12.02.2016).
    3. Noţiunile utilizate în prezenta Instrucțiune au semnificaţia celor prevăzute în Legea nr.171 din 11 iulie 2012 şi actele normative subordonate acesteia.
    4. În sensul prezentei Instrucţiuni, noțiunile utilizate au următoarele semnificații:
    1) Control – situaţie în care persoana fizică sau juridică corespunde cel puţin uneia din următoarele condiţii:
    a) deţine singură sau împreună cu persoanele care acţionează în mod concertat majoritatea acţiunilor cu drept de vot sau a cotelor de participare ale unei societăţi comerciale;
    b) deţine singură sau împreună cu persoanele care acţionează în mod concertat un număr de acţiuni cu drept de vot sau de cote de participare ce îi permite să numească ori să revoce majoritatea membrilor consiliului societăţii, organul executiv sau majoritatea membrilor organului executiv şi/sau cenzorul ori majoritatea membrilor comisiei de cenzori;
    c) exercită o influenţă dominantă asupra unei societăţi comerciale al cărei acţionar sau asociat este, în temeiul unui contract încheiat cu societatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv ori al statutului societăţii;
    d) este acţionar sau asociat al unei societăţi comerciale şi controlează singură, în temeiul unui acord încheiat cu alţi acţionari sau asociaţi ai societăţii în cauză, majoritatea drepturilor de vot.
    2) Influenţă dominantă asupra unei societăţi comerciale - existenţa unor situații de fapt sau a unor aranjamente organizatorice sau financiare pentru:
    a) repartizarea profitului anual sau acoperirea pierderilor societăţii comerciale;
    b) coordonarea gestionării activităţii societăţii comerciale de către alte persoane care urmăresc un obiectiv comun;
    c) atribuirea de competenţe mai mari, decît cele care derivă din cotele deținute;
    d) atribuirea competențelor de a alege membrii consiliului societăţii sau ai organului executiv altor persoane, decît celor care urmează să posede asemenea competențe în temeiul cotelor deținute;
    e) gestionarea comună a persoanelor, care derivă din componenţa organelor de conducere;
    f) cazurile în care fie majoritatea membrilor consiliului societăţii sau a membrilor organului executiv ale societăţii comerciale, fie acționarul care deține cel puțin 50% din acțiunile cu drept de vot sau din capitalul societăţii comerciale sunt obișnuiți sau sunt obligați să acționeze în vederea gestiunii societăţii comerciale în conformitate cu instrucțiunile altei persoane;
    g) capacitatea de a deține majoritatea decisivă pentru a vota chestiunile prevăzute de legislaţie, ce ţin de competenţa adunării generale a acţionarilor.
    3) Majoritatea acţiunilor cu drept de vot sau a cotelor de participare reprezintă un număr de acțiuni/ cote egal cu cel puțin jumătate plus unu din toate acțiunile cu drept de vot/cote ale unei societăţi comerciale.
    4) Persoană – orice persoană fizică sau juridică.
    5. În aplicarea noţiunii „persoane care acţionează în mod concertat” de la art. 6 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, se prezumă a acţiona în mod concertat, pînă la proba contrarie, următoarele persoane, care întrunesc cumulativ sau cel puțin unul din următoarele criterii, fără a se limita la acestea:
    a) persoanele care au achiziţionat acţiuni ale societăţii în circumstanţe care denotă achiziţia coordonată sau intenţia comună a acestor persoane de a achiziţiona acţiunile societăţii;
    b) o persoană juridică cu membrii organelor de conducere și cu persoanele sale afiliate, precum și aceste persoane între ele;
    c) persoane care în derularea unor operaţiuni economice utilizează resurse financiare avînd aceeaşi sursă sau care provin de la entităţi diferite care sunt persoane afiliate;
    d) persoane care în derularea unor operaţiuni economice direcţionează beneficiile astfel obţinute către acelaşi destinatar sau către destinatari care sunt persoane afiliate;
    e) persoane juridice ale căror structuri de proprietate sau organe de conducere au preponderent aceeaşi componenţă;
    f) persoane care au adoptat sau adoptă o politică investiţională similară, prin achiziţia și/sau înstrăinarea de instrumente financiare emise de acelaşi emitent sau de persoane afiliate cu acelaşi emitent;
    g) persoane al căror exerciţiu identic al drepturilor conferite de valorile mobiliare emise de societate denotă o politică comună de durată cu referire la societate;
    h) persoane care pentru derularea unor operaţiuni economice, de reprezentare a intereselor sau pentru exercitarea drepturilor de vot conferite de instrumentele financiare deţinute, au desemnat sau desemnează ca mandatar, respectiv mandatari, aceeaşi persoană, respectiv persoane, care sunt persoane afiliate;
    i) persoane care s-au asociat în orice formă juridică recunoscută de lege, iar scopul sau obiectivul asocierii constă în operaţiuni aflate în legătură cu societatea;
    j) persoane care au deţinut sau deţin în acelaşi timp cote de participare la una sau mai multe persoane juridice, exercitînd controlul asupra acestora şi desfăşurînd o politică comună;
    k) persoane care au derulat sau derulează operaţiuni economice împreună.
Capitolul II
Deținerile directe și indirecte
    6. Deţinerea directă a acțiunilor cu drept de vot sau a unei cote de participare în capitalul social al unei societăţi comerciale reprezintă deţinerea de către o persoană a drepturilor de vot corespunzătoare acţiunilor deţinute/cotelor de participare în respectiva societate comercială, în calitate de acţionar/asociat al societăţii comerciale.
    7. Deţinerea indirectă a acțiunilor cu drept de vot sau a unei cote de participare în capitalul social al unei societăţi comerciale reprezintă deţinerea prin intermediul unei/unor persoane asupra căreia deținătorul indirect, inclusiv beneficiarul efectiv al acestuia, exercită controlul.
    8. Beneficiarul efectiv reprezintă persoană fizică ce controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică și/sau care deține direct sau indirect dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al unei societăți comerciale.
    9. Se consideră că o persoană fizică sau juridică, denumită în continuare „persoană vizată”, deţine indirect, prin intermediul persoanei/persoanelor cu care acţionează în mod concertat, drepturi de vot în capitalul social asupra unui emitent în oricare din următoarele situaţii sau combinaţie a acestora:
    a) persoana/persoanele cu care persoana vizată acţionează în mod concertat deţine direct în calitate de acţionar drepturi de vot asupra emitentului, iar persoana vizată deţine ea însăşi, în mod direct, suplimentar faţă de deţinerile care se consideră a fi indirecte, drepturi de vot asupra emitentului (anexa nr.1).
    b) persoana cu care persoana vizată acţionează în mod concertat este persoană juridică, acţionar al emitentului, iar persoana vizată poate influenţa modalitatea de exercitare a drepturilor de vot deţinute direct de respectiva persoană juridică - acţionar al emitentului, ca urmare a faptului că persoana vizată, singură sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, altele decît persoana juridică-acţionar al emitentului, deţine direct sau indirect controlul asupra persoanei juridice - acţionar al emitentului (anexele nr. 2, 3, 4, 5, 6).
    În sensul prezentelor prevederi, expresia „deţine indirect controlul” cuprinde şi situaţia în care persoana vizată şi persoana juridică-acţionar al emitentului sunt legate printr-un lanţ de deţineri, sub condiţia ca la fiecare nivel al lanţului de deţineri să existe posibilitatea persoanei vizate de a influenţa, direct sau indirect, modalitatea de exercitare a controlului.
    10. În sensul prezentei Instrucțiuni, calitatea de persoană vizată este asigurată de către ofertant, deținător de valori mobiliare, emitent.
    11. Prin lanţ de deţinere se înţelege situaţia în care persoană vizată deținătoare a cotei indirecte este acţionar/asociat cu o deţinere de control la o persoană juridică care, la rîndul ei, este:
    a) acţionar/asociat cu o deţinere de control la o persoană juridică - acţionar al emitentului; sau
    b) acţionar/asociat cu o deţinere de control la o altă persoană juridică care este legată de persoana juridică acţionar al emitentului printr-o serie de deţineri care presupun existenţa a mai multor persoane juridice care au calitatea, una în raport cu cealaltă, de acţionar/asociat cu o deţinere de control la o altă persoană juridică (anexa nr.4).
    12. În situaţiile prevăzute la pct. 11, deţinerile directe ale persoanelor cu care persoana vizată acţionează în mod concertat sunt considerate ca fiind deţineri indirecte ale persoanei vizate în cauză.
    13. Prevederile pct. 11 lit. b) sunt aplicabile inclusiv în situaţia în care persoana vizată, precum şi persoanele cu care aceasta acţionează în mod concertat, altele decît persoana juridică - acţionar al emitentului, nu deţin în mod direct, suplimentar faţă de deţinerile indirecte, drepturi de vot asupra emitentului.
    14. Exemplele de dețineri directe și indirecte prevăzute la pct. 9–11 sunt stabilite în anexele la prezenta Instrucţiune.
    15. Nerespectarea prevederilor prezentei Instrucţiuni atrage după sine răspunderea în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 11 iulie 2012.

    anexa nr.1-6