OIFPSM1387/2016
ID intern unic:  368691
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1387
din  14.12.2016
cu privire la organizarea activităţii de administrare
a  contribuabililor mari
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471     art Nr : 2221     Data intrarii in vigoare : 23.12.2016
    MODIFICAT
   
OSF445 din 15.11.17, MO429-433/08.12.17 art. 2235; în vigoare 01.01.18
    OSF538 din 31.03.17, MO181-189/09.06.17 art.1077; în vigoare 01.04.17
   

    NOTĂ:
    în tot textul Ordinului sintagmele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, „IFPS”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare; sintagma „Direcţia generală administrarea marilor contribuabili”, „DGAMC”, la orice formă gramaticală, de substituie cu sintagma „Direcţia generală administrare contribuabili mari” la forma gramaticală corespunzătoare, „DGACM”; sintagma „şeful IFPS” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „Directorul SFS” la forma gramaticală corespunzătoare prin OSF538 din 31.03.17, MO181-189/09.06.17 art.1077; în vigoare 01.04.17    În scopul  eficientizării administrării  contribuabililor mari, reducerii decalajului fiscal şi îmbunătăţirii colectării încasărilor la bugetul public naţional și în temeiul art. 133 alin. (1) lit. c), m1) din Codul fiscal  nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997,
ORDON:
   1. Se aprobă şi se pun în aplicare Criteriile de determinare a statutului de  contribuabil mare, prevăzute în anexa la prezentul ordin.
   2. Criteriile de determinare a statutului de  contribuabil mare, prevăzute în anexă,  pot fi actualizate, după caz, prin ordinul Directorului SFS.
   3. Pot avea calitatea de contribuabili mari:
   - pînă la 650 de agenţi economici  persoane juridice şi persoane fizice din Republica Moldova;
  - pînă la 600 persoane fizice care corespund prevederilor art.5 pct.3) lit. a) din Codul fiscal (în continuare persoane fizice), selectate în mod descrescător din Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, potrivit Criteriilor de determinare a statutului de  contribuabil mare, prevăzute în anexa la prezentul ordin, cu excepţia celor prevăzute la articolele 51, 52, 531, 532, 533, 541 din Codul fiscal.
   [Pct.3 modificat prin OSF445 din 15.11.17, MO429-433/08.12.17 art. 2235; în vigoare 01.01.18]
   4. Contribuabilii mari, selectaţi potrivit criteriilor prevăzute în anexă, sînt administraţi de Direcţia generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat (în continuare DGACM).
   5. Listele  contribuabililor mari se aprobă prin ordinul Directorului SFS.
   6. Lista agenților economici  contribuabili mari se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat.
   7. Lista persoanelor fizice contribuabili mari nu este publică,  în temeiul prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011. Persoanele fizice  contribuabili mari vor fi înștiințate despre obținerea acestui statut prin notificare, transmisă prin poștă sau înmînată personal.
   8. Transmiterea dosarelor personale ale contribuabililor incluşi în/sau excluşi din Lista contribuabililor mari se efectuează în conformitate cu Instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 299 din 2 mai 2012.
   9. Directorul SFS este în drept, după caz, să decidă excluderea contribuabililor mari din Lista contribuabililor mari înainte de termenul stabilit şi substituirea lor cu alţi contribuabili care întrunesc criteriile stabilite în anexa la prezentul ordin.
   10. Agenţii economici şi persoanele fizice înregistrate cu statut de contribuabil mare în temeiul pct.9, vor fi deserviţi de DGACM din data intrării în vigoare a Ordinului respectiv al Serviciului Fiscal de Stat, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
   11. Lista  contribuabililor mari nu se modifică timp de 2 ani, cu excepţia cazurilor prevăzute în  pct.9.
   12. Contribuabilii rezultaţi în urma divizării unui contribuabil mare, după caz, vor fi administraţi în continuare de DGACM.
   13.  Contribuabilul nou-format în rezultatul fuziunii unui  contribuabil mare cu un alt contribuabil va fi administrat de DGACM.
   14.  Controalele fiscale iniţiate în perioada pînă la aprobarea modificărilor în listele contribuabililor mari vor fi finalizate de organele fiscale care au iniţiat aceste controale, cu transmiterea ulterioară a materialelor corespunzătoare în adresa organelor fiscale din raza de deservire.
   15. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare a Serviciului Fiscal de Stat va aduce prezentul ordin la cunoştinţa SFS teritoriale şi subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat, iar Direcţia generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat – la cunoştinţa contribuabililor vizaţi.
   16. Se abrogă Ordinul IFPS nr.267 din 14 aprilie 2011 cu privire la organizarea activităţii de administrare a  contribuabililor mari.
   17. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

   ŞEFUL INSPECTORATULUI
   FISCAL PRINCIPAL DE STAT                               Serghei PUȘCUȚA

   Nr. 1387. Chişinău, 14 decembrie 2016.


Anexă
la ordinul IFPS nr. 1387
din 14 decembrie 2016

CRITERIILE DE DETERMINARE A STATUTULUI
DE MARE CONTRIBUABIL

    I. În Lista agenţilor economici contribuabili mari se includ:
    Persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător în conformitate cu Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi pe parcursul a cel puţin 3 ani şi întrunesc consecutiv următoarele condiţii:
    1) Cifra de afaceri raportată în dările de seamă fiscale pentru perioada de gestiune precedentă celei în care se efectuează actualizarea şi /sau valoarea livrărilor, declarate în dările de seamă fiscale pentru 11 luni ale anului curent (80% din numărul contribuabililor vor fi selectaţi conform acestul criteriu pe principiu descrescător);
    2) Volumul obligaţiilor fiscale declarate şi achitate de către contribuabili pentru anul precedent celui în care se efectuează actualizarea şi/sau pentru 11 luni ale anului curent (20% din numărul contribuabililor vor fi selectaţi conform acestul criteriu pe principiu descrescător);
    Prin II. Nu vor fi selectaţi în calitate de agenţi economici contribuabili mari:
    3) instituţiile publice;
    4) instituţiile de învăţămînt atît publice, cît şi private;
    5) contribuabilii care în ultimii 2 ani fiscali au înregistrat un comportament fiscal neconoform prevederilor legislaţiei în vigoare exceptarea efectuîndu-se pe baza unei note aprobate de Directorul SFS, la propunerea DGACM;
    6) contribuabilii pentru care volumul obligaţiilor fiscale declarate, precum şi activele imobilizate totale (corporale, necorporale şi financiare) deţinute ori numărul de personal nu justifică încadrarea acestora în rîndul marilor contribuabili.
    III. Pot fi înregistraţi ca contribuabili mari agenţii economici nou-înfiinţaţi, care, la data înfiinţării, se angajează prin declaraţie pe propria răspundere să efectueze investiţii pe parcursul a 3 ani consecutivi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător, a căror valoare în lei moldoveneşti să fie echivalentul a minimum 5 milioane euro. Contribuabilii vor depune declaraţia pe proprie răspundere de formă liberă la Serviciul Fiscal de Stat, pe parcursul primului an din data înregistrării la Camera Înregistrării de Stat.
    IV. În Lista contribuabililor mari persoane fizice se includ persoanele fizice care întrunesc cel puțin două din următoarele criterii:
    1) sunt rezidenţi fiscali ai Republicii Moldova;
    2) veniturile obținute pentru ultimele trei perioade fiscale anterioare perioadei fiscale de gestiune depășesc cumulativ suma de 3 milioane MDL;
    3) valoarea cumulativă a activelor deținute în perioada ultimului an fiscal depășește 50 milioane MDL.
    [Pct.IV în redacţia OSF445 din 15.11.17, MO429-433/08.12.17 art. 2235; în vigoare 01.01.18]