OIFPSM379/2017
ID intern unic:  369606
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 379
din  15.03.2017
privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor
de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale
Publicat : 24.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 85-91     art Nr : 622     Data intrarii in vigoare : 01.04.2017
    MODIFICAT
   
OSFS225 din 23.05.19, MO178-184/31.05.19 art.936; în vigoare 30.06.19
    OSFS503 din 27.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1489; în vigoare 01.10.18
    OSFS284 din 28.05.18, MO176-180/01.06.18 art.853
    OSFS280 din 11.08.17, MO316-321/25.08.17 art.1434; în vigoare 11.08.17    În scopul asigurării bunei administrări fiscale privind executarea art. 227, art. 230 şi art. 203 alin. (14) din Codul fiscal, în vederea asigurării stingerii obligației fiscale, precum şi în temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, 
ORDON:
    1. Se aprobă următoarele formulare-tip:
    1) Hotărîre cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale – (anexa nr. 1);
    2) Act de sechestru ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale – (anexa nr. 2);
    3) Lista bunurilor sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale – (anexa nr. 3);
    4) Hotărîre  cu privire la ridicarea/aplicarea sechestrului ca măsură de asigurare de pe bunurile contribuabilului – (anexa nr. 4);
    5) Hotărîre cu privire la ridicarea sechestrului ca măsură de asigurare de pe bunurile contribuabilului – (anexa nr. 5).
    2. Serviciul Fiscal de Stat este în drept să aplice măsuri de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale, prin întocmirea formularelor aprobate la pct. 1 din prezentul ordin, în cazurile:
    1) emiterii deciziei asupra cazului de încălcare şi neexpirării termenului de 30 de zile din data pronunţării acesteia, conform art. 252 din Codul fiscal;
    2) contestării deciziilor şi acţiunilor privind executarea silită a obligaţiei fiscale conform art. 273 din Codul fiscal;  
    4) efectuării controlului fiscal la contribuabil şi existenţei suspiciunii că bunurile contribuabilului sau debitorului(ilor) acestuia pot fi înstrăinate pînă la emiterea deciziei asupra cazului;
    5) monitorizării contribuabilului în perioada de funcţionare a postului fiscal şi existenţei suspiciunii că acesta va înregistra obligaţii fiscale faţă de buget, pe care nu va fi în stare să le achite;
    6) asigurarea executării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1275 din 26.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniul asistenţei administrative reciproce în materie fiscală.
    [Pct.2 modificat prin OSFS225 din 23.05.19, MO178-184/31.05.19 art.936; în vigoare 30.06.19]
    [Pct.2 modificat prin OSFS503 din 27.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1489; în vigoare 01.10.18]
    3. Aplicarea sechestrului ca măsură de asigurare pe bunurile debitorului(ilor) conform pct. 2 subpct. 4) și subpct. 1)  se va efectua  de către organul fiscal numai în cazul în care datoriile debitoare au devenit scadente, fapt confirmat în baza constatărilor efectuate de Serviciul Fiscal de Stat.
    4. Sechestrarea bunurilor ca măsură de asigurare, inclusiv a mijloacelor băneşti aflate în conturile bancare, care prin prisma art. 288 alin. (5) din Codul civil sunt considerate bunuri mobile precum și a mijloacelor bănești care se vor afla (viitoare), se va exercita în modul şi condiţiile prevăzute de Codul fiscal, cu excepţia prevederilor ce ţin de comercializarea bunurilor sechestrate.
    [Pct.4 modificat prin OSFS284 din 28.05.18, MO176-180/01.06.18 art.853]
    41. În cazul în care a fost aplicat sechestru ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale pe mijloacele bănești aflate în conturile bancare, la solicitarea contribuabilului și cu acordul scris al Serviciului Fiscal de Stat, instituția financiară va transfera mijloacele bănești pe care este aplicat sechestru în contul stingerii obligației fiscale.
    [Pct.41 introdus prin OSFS284 din 28.05.18, MO176-180/01.06.18 art.853]
    5. În scopul comercializării bunurilor sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiilor fiscale, se va aplica sechestrul ca modalitate de executare silită a obligaţiei fiscale, în conformitate cu reglementările în vigoare ale Codului fiscal.
    6. Evidenţa hotărîrilor cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale, a actelor de sechestru ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale, precum şi a altor documente aferente se duce similar ca şi pentru actele respective aferent executării silite a obligaţiei fiscale.
    7. În cazul aplicării sechestrului ca măsură de asigurare potrivit pct. 2 subpct. 4) din prezentul ordin, odată cu emiterea deciziei (ziua emiterii deciziei) asupra cazului de încălcare a legislaţiei, potrivit căreia au fost calculate obligaţii fiscale la buget, sechestrul ca măsură de asigurare  va fi ridicat, la necesitate, în cazurile în care sumele obligaţiilor fiscale calculate conform deciziei nu corespund cu sumele reflectate în Actul de control fiscal şi concomitent va fi aplicat conform pct. 2 subpct.1) din prezentul ordin, iar în cazul existenţei circumstanţelor care exclud procedura de examinare a cazului de încălcare fiscală conform art. 240 din Codul fiscal, sechestrul ca măsură de asigurare aplicat potrivit pct. 2 subpct. 4) din prezentul ordin va fi ridicat imediat de către Serviciul Fiscal de Stat.
    [Pct.7 modificat prin OSFS280 din 11.08.17, MO316-321/25.08.17 art.1434; în vigoare 11.08.17]
    8. Se stabileşte că, în cazul sechestrului ca măsură de asigurare în baza pct. 2 subpct.1) și 4) din prezentul ordin, aplicarea acestuia ţine de subdiviziunile responsabile de control fiscal, în cazul sechestrului potrivit pct. 2 subpct. 2) din ordin, aplicarea ţine de subdiviziunile în atribuţiile cărora intră gestionarea restanţelor/arieratelor fiscale, iar în cazul sechestrului ca măsură de asigurare în baza pct. 2 subpct. 5) din prezentul ordin, sechestrul se va aplica de către subdiviziunile responsabile de monitorizarea postului fiscal.
    [Pct.8 modificat prin OSFS503 din 27.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1489; în vigoare 01.10.18]
    9. Ordinul IFPS nr. 295 din 8 iunie 2010 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale se abrogă.
    10. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la 1 aprilie 2017.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                  Serghei PUŞCUŢA


    Nr. 379. Chişinău, 15 martie 2017.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OSFS225 din 23.05.19, MO178-184/31.05.19 art.936; în vigoare 30.06.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin OSFS503 din 27.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1489; în vigoare 01.10.18]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OSFS225 din 23.05.19, MO178-184/31.05.19 art.936; în vigoare 30.06.19]
    [Anexa nr.2 modificată prin OSFS284 din 28.05.18, MO176-180/01.06.18 art.853]

    anexa nr.3

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin OSFS503 din 27.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1489; în vigoare 01.10.18]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin OSFS503 din 27.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1489; în vigoare 01.10.18]