LPM11/2017
ID intern unic:  369732
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 11
din  02.03.2017
privind evaluarea strategică de mediu
Publicat : 07.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 109-118     art Nr : 155     Data intrarii in vigoare : 07.03.2018
    MODIFICAT
     
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Scopul şi obiectul legii
    (1) Scopul prezentei legi este instituirea unui cadru juridic privind efectuarea evaluării strategice de mediu în vederea asigurării unui nivel înalt de protecţie a mediului, a prevenirii sau diminuării efectelor negative ale unor planuri şi programe asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei.
    (2) Obiectul evaluării strategice de mediu sînt proiectele planurilor şi programelor elaborate la nivel naţional şi local, care pot avea un impact semnificativ asupra mediului în Republica Moldova sau în alte state.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:
    autoritate competentă – organ central de mediu al administraţiei publice care oferă consultări iniţiatorului proiectului de plan sau de program la etapa evaluării prealabile, examinează proiectul planului sau al programului, raportul privind evaluarea strategică de mediu şi ia decizia privind eliberarea sau refuzul de eliberare a avizului de mediu la diferite niveluri:
    a) organul central de mediu al administraţiei publice – pentru planurile şi programele de nivel naţional, inclusiv cele sectoriale şi intersectoriale, aprobate de Guvern sau de Parlament;
    b) subdiviziunea teritorială a organului central de mediu al administraţiei publice – pentru planurile şi programele de nivel local, aprobate de administraţia publică locală;
    aviz de evaluare prealabilă – document emis de autoritatea competentă la etapa evaluării prealabile a planului sau programului, care stabileşte necesitatea efectuării evaluării strategice de mediu pentru planul sau programul respectiv;
    aviz de mediu – act tehnico-juridic emis de către autoritatea competentă, care confirmă că raportul privind evaluarea strategică de mediu corespunde prevederilor prezentei legi, iar aspectele legate de protecţia mediului sînt integrate în planul sau programul prezentat spre aprobare şi nu au un impact negativ asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei;
    efecte asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei – orice efect asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei, asupra florei, faunei, biodiversităţii, solului, climei, aerului, apei, peisajului, obiectelor naturale, bunurilor materiale, patrimoniului cultural, precum şi interacţiunea dintre acești factori;
    evaluare strategică de mediu – evaluare a posibilelor efecte asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei, ce implică elaborarea unui raport privind evaluarea strategică de mediu, desfăşurarea consultărilor cu autorităţile publice şi cu publicul interesat de efectele implementării unui plan sau program, precum şi efectuarea, după caz, a unor consultări transfrontaliere, luarea în considerare a concluziilor raportului privind evaluarea strategică de mediu şi a rezultatelor consultărilor în procesul decizional;
    iniţiator – autoritate a administraţiei publice centrale şi locale care iniţiază un plan sau un program şi este responsabilă de elaborarea acestuia;
    parte afectată – parte sau părţi la Protocolul privind evaluarea strategică de mediu care poate fi afectată/pot fi afectate de impactul implementării unui plan sau program asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei, în context transfrontalier;
    parte de origine – parte sau părţi la Protocolul privind evaluarea strategică de mediu sub a cărei/căror jurisdicţie este propusă implementarea unui plan sau program;
    planuri şi programe – planuri şi programe, inclusiv strategiile ce conţin planuri de acţiuni pentru implementarea acestora, care:
    a) sînt elaborate conform prevederilor actelor legislative, de reglementare sau administrative;
    b) urmează să fie elaborate de către o autoritate publică şi aprobate de Guvern sau printr-o procedură legislativă de către Parlament;
    c) urmează să fie elaborate şi aprobate de către o autoritate a administraţiei publice locale de nivelul al doilea;
    Protocol privind evaluarea strategică de mediu – Protocolul privind evaluarea strategică de mediu la Convenţia cu privire la evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, adoptat la Kiev (Ucraina) la 21 mai 2003;
    raport privind evaluarea strategică de mediu – parte a documentaţiei unui plan sau program, în care sînt identificate, descrise şi evaluate posibilele efecte semnificative asupra mediului ca urmare a implementării acestuia, precum şi alternativele rezonabile, luînd în considerare obiectivul şi suprafața geografică acoperită de plan sau program, în conformitate cu anexa nr. 2.
    Articolul 3. Domeniul de aplicare a evaluării strategice
                        de mediu
    (1) Evaluarea strategică de mediu se efectuează pentru planurile şi programele elaborate în agricultură, silvicultură, piscicultură, energetică, industrie, transporturi, gestionarea deşeurilor, gestionarea resurselor acvatice, comunicaţiile electronice, turism, folosinţa funciară, planificarea urbană şi rurală (documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului, inclusiv planurile şi programele de amenajare a teritoriului naţional, regional, raional şi planurile urbanistice generale) şi care stabilesc cadrul pentru acordarea autorizaţiei de realizare a proiectelor şi activităţilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.
    (2) Planurile şi programele prevăzute la alin. (1) din prezentul articol, care stabilesc utilizarea unor suprafeţe mici, la nivel local, precum şi cele care prevăd modificări minore ale planurilor şi programelor prevăzute la alin. (1) sînt supuse evaluării strategice de mediu doar în cazul în care autoritatea competentă, la etapa evaluării prealabile, determină, pe baza criteriilor stabilite în anexa nr. 1 la prezenta lege, că acestea pot produce efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei.
    (3) Planurile şi programele altele decît cele prevăzute la alin. (1) din prezentul articol, în baza cărora se realizează proiectele şi activităţile enumerate în anexele nr. 1 şi 2 din Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului şi pentru care este necesară autorizaţia, sînt supuse evaluării strategice de mediu doar în cazul în care autoritatea competentă, la etapa evaluării prealabile, determină, pe baza criteriilor stabilite în anexa nr. 1 la prezenta lege, că acestea pot produce efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei.
    (4) Prevederile prezentei legi nu se extind asupra planurilor şi programelor:
    а) al căror unic scop este asigurarea necesităţilor de apărare naţională sau lichidarea consecinţelor unor situaţii excepţionale în domeniul civil;
    b) din domeniul financiar sau bugetar.
    (5) Dacă planurile şi programele fac parte dintr-o ierarhie, în scopul evitării dublării evaluării strategice de mediu, se va ţine cont de faptul că evaluarea se efectuează conform prezentei legi la diferite nivele ierarhice. Pentru evitarea dublării se aplică prevederile de la art. 8 alin. (2) şi (3).
    Articolul 4. Autoritatea responsabilă de efectuarea evaluării
                       strategice de mediu
    (1) Evaluarea strategică de mediu se efectuează în procesul elaborării planului sau programului şi se finalizează înainte de aprobarea acestuia de către autoritatea competentă de nivel naţional sau local.
    (2) Iniţiatorul care elaborează planuri şi programe din proprie iniţiativă sau la solicitarea Parlamentului ori a Guvernului poartă răspundere pentru efectuarea evaluării strategice de mediu în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (3) Dacă elaborarea planului sau programului a fost pusă în sarcina cîtorva autorităţi ale administraţiei publice centrale, atunci efectuarea evaluării strategice de mediu este asigurată de către autoritatea desemnată de Guvern sau de cea care este menţionată prima în lista autorităţilor numite de Guvern ca fiind responsabile de elaborarea planului sau programului respectiv.
    (4) Pentru efectuarea evaluării strategice de mediu, iniţiatorul are dreptul să implice, în calitate de elaborator al raportului privind evaluarea strategică de mediu, instituţii de profil, de asemenea, pe bază de concurs, experţi şi specialişti, inclusiv internaţionali. La selectarea experţilor se ia în considerare nivelul lor de instruire, competenţele sectoriale şi experienţa de lucru în domeniul evaluării de mediu, care trebuie să fie de cel puțin 3 ani.
    (5) Iniţiatorul asigură informarea şi participarea autorităţii competente, a autorităţii în domeniul ocrotirii sănătăţii, precum şi a altor autorităţi interesate în funcţie de caracterul planului sau programului, la toate etapele evaluării strategice de mediu.
    (6) Cheltuielile pentru efectuarea evaluării strategice de mediu le suportă iniţiatorul.
    Articolul 5.  Determinarea necesităţii de efectuare a
                        evaluării  strategice de mediu
    (1) În scopul determinării necesităţii de efectuare a evaluării strategice de mediu pentru proiectele planurilor şi programelor specificate la art. 3 alin. (2) şi (3) se efectuează o evaluare prealabilă pe baza criteriilor specificate în
anexa nr. 1.
    (2) Pentru efectuarea evaluării prealabile, iniţiatorul, la etapa formulării planului sau programului, prezintă autorităţii competente următoarele informaţii:
    a) informaţii despre iniţiator:
    – denumirea şi adresa instituţiei;
    – numele, prenumele, adresa şi datele de contact ale reprezentantului autorizat de iniţiator;
    b) informaţii privind planul sau programul:
    – denumirea planului sau programului;
    – fundamentarea necesităţii de elaborare a planului sau programului;
    – principalele aspecte de protecţie a mediului, incluse în proiectul planului sau programului;
    – principalele direcţii şi termenul de implementare;
    – existenţa unui cadru pentru proiectele şi activităţile enumerate în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului şi pentru care este necesară autorizaţia;
    – impactul posibil semnificativ asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei, ca urmare a implementării planului sau programului;
     – termenul de elaborare şi metoda de aprobare a planului sau programului;
    c) informaţii privind teritoriul afectat:
    – stabilirea teritoriului afectat;
    – principalele caracteristici şi probleme de mediu din teritoriul afectat.
    (3) Autoritatea competentă examinează informaţia prezentată în termen de 10 zile lucrătoare, desfăşoară consultări cu autoritatea din domeniul ocrotirii sănătăţii, ia în considerare opinia publicului, recepţionată în conformitate cu art. 10 alin.     (4), şi emite avizul de evaluare prealabilă, plasîndu-l pe pagina sa web oficială în decurs de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.
    (4) Avizul de evaluare prealabilă se transmite în formă scrisă iniţiatorului, care îl plasează pe pagina sa web oficială în decurs de 5 zile lucrătoare de la data recepţionării.
    (5) În cazul în care se ia decizia de efectuare a evaluării strategice de mediu, iniţiatorul asigură realizarea acesteia potrivit cu etapele stabilite, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
Capitolul II
ETAPELE EVALUĂRII STRATEGICE DE MEDIU
    Articolul 6. Etapele evaluării strategice de mediu
    Procesul evaluării strategice de mediu se desfăşoară conform următoarelor etape:
    a) determinarea domeniului de aplicare a raportului privind evaluarea strategică de mediu;
    b) elaborarea raportului privind evaluarea strategică de mediu;
    с) consultarea raportului privind evaluarea strategică de mediu cu autorităţile publice, cu publicul interesat şi, după caz, desfăşurarea consultărilor transfrontaliere;
    d) emiterea avizului de mediu.
    Articolul 7.  Determinarea domeniului de aplicare
                         a raportului privind evaluarea strategică
                         de mediu
    (1) Pentru planurile şi programele specificate la art. 3 alin. (1)–(3), în privinţa cărora a fost luată decizia de efectuare a evaluării strategice de mediu, iniţiatorul stabileşte proporţiile şi gradul de detaliere a informaţiei ce urmează a fi inclusă în raportul privind evaluarea strategică de mediu conform cerinţelor indicate în anexa nr. 2, ținînd cont de specificul planului sau programului.
    (2) La determinarea domeniului de aplicare a raportului privind evaluarea strategică de mediu, iniţiatorul, în mod obligatoriu, desfăşoară consultări cu autoritatea competentă şi autoritatea din domeniul ocrotirii sănătăţii. Rezultatele consultărilor se consemnează într-un proces-verbal care va conţine lista cu informaţiile agreate reciproc, necesară întocmirii raportului privind evaluarea strategică de mediu şi care este parte integrantă a acestuia.
    (3) În procesul elaborării raportului privind evaluarea strategică de mediu, autoritatea competentă care consultă iniţiatorul la determinarea domeniului de aplicare a raportului poate solicita informaţii suplimentare de la iniţiator.
    (4) Iniţiatorul oferă publicului posibilitatea de a participa la determinarea domeniului de aplicare a raportului privind evaluarea strategică de mediu conform art. 10 alin. (4).
    (5) Conţinutul-cadru al raportului privind evaluarea strategică de mediu, fără a ţine cont de specificul planului sau programului, este prevăzut în anexa nr. 2.
    (6) Lista cu informaţiile agreate reciproc, care trebuie inclusă în raportul privind evaluarea strategică de mediu, se ia în considerare de către iniţiator la întocmirea caietului de sarcini pentru elaboratorul raportului.
    Articolul 8.  Elaborarea raportului privind evaluarea
                        strategică de mediu
    (1) Elaborarea raportului privind evaluarea strategică de mediu se bazează pe informațiile agreate reciproc, identificate în procesul de determinare a domeniului de aplicare a acestuia. Raportul privind evaluarea strategică de mediu identifică, descrie şi evaluează posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății populaţiei, pe care le poate avea implementarea planului sau programului, precum şi alternativele rezonabile, ţinînd cont de obiectivele şi suprafaţa geografică acoperită de plan sau program.
    (2) Raportul privind evaluarea strategică de mediu, elaborat conform prevederilor alin. (1), trebuie să conţină informaţii corelate cu cunoștințele şi metodele de evaluare existente, cu conţinutul şi gradul de detaliere ale planului sau programului, cu stadiul acestuia în procesul de luare a deciziei. Pentru a evita dublarea evaluării strategice de mediu, rezultatele evaluării pentru planurile și programele elaborate la nivel naţional trebuie să fie luate în considerare la evaluarea strategică de mediu a planurilor şi programelor elaborate la nivel local, şi invers.
    (3) Pentru furnizarea informaţiilor prevăzute în anexa nr. 2 pot fi utilizate informaţiile disponibile privind impactul asupra mediului al planurilor și programelor, care au fost obţinute la alte niveluri de luare a deciziilor sau din alte acte normative.
    (4) La întocmirea raportului privind evaluarea strategică de mediu iniţiatorul stabileşte autorităţile administraţiei publice cu care se vor efectua consultări asupra raportului şi asupra planului sau programului şi care, în virtutea responsabilităţilor specifice, pot fi interesate de impactul asupra mediului care va avea loc ca urmare a implementării planului sau programului respectiv.
    (5) Iniţiatorul plasează proiectul planului sau programului şi raportul privind evaluarea strategică de mediu pe pagina sa web oficială şi informează cu privire la termenele de prezentare a obiecţiilor şi propunerilor pe marginea documentelor menţionate, precum şi cu privire la desfăşurarea consultărilor, în conformitate cu cerinţele Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional.
    Articolul 9. Consultarea raportului privind evaluarea
                       strategică de mediu cu autorităţile publice
                       şi emiterea avizului de mediu
    (1) Iniţiatorul prezintă proiectul planului sau programului şi raportul privind evaluarea strategică de mediu pentru a fi examinate de către:
    a) autoritatea competentă şi autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul ocrotirii sănătăţii, dacă planul sau programul este aprobat de Guvern sau de Parlament;
    b) autoritatea competentă şi subdiviziunea teritorială a autorităţii administraţiei publice centrale din domeniul ocrotirii sănătăţii, dacă planul sau programul este aprobat de către administraţia publică locală;
    с) alte autorităţi interesate conform art. 8 alin. (4).
    (2) După recepţionarea proiectului planului sau programului şi a raportului privind evaluarea strategică de mediu, autoritatea competentă le plasează pe pagina sa web oficială şi le expediază asociaţiilor obşteşti de mediu, indicînd adresa la care acestea pot lua cunoștință de documentele menţionate.
    (3) Autoritatea din domeniul ocrotirii sănătăţii și alte autorităţi interesate prezintă iniţiatorului obiecţiile şi propunerile lor pe marginea proiectului de plan sau program şi a raportului privind evaluarea strategică de mediu, concomitent oferind o copie a acestor obiecții și propuneri autorităţii competente, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data recepţionării documentelor menționate.
    (4) Desfăşurarea consultărilor cu autoritatea competentă nu constituie un impediment pentru prezentarea obiecţiilor şi propunerilor din partea altor autorităţi interesate în termenul indicat la alin. (3).
    (5) Autoritatea competentă efectuează analiza calităţii raportului privind evaluarea strategică de mediu, avînd în vedere următoarele aspecte:
    a) respectarea conţinutului-cadru al raportului privind evaluarea strategică de mediu, prevăzut în anexa nr. 2, luînd în considerare domeniile de aplicare a acestuia;
    b) prezentarea dificultăţilor tehnice, procedurale şi de altă natură şi explicarea oricăror incertitudini;
    c) prezentarea alternativelor studiate, a motivelor care au stat la baza alegerii uneia dintre ele, a modului în care consideraţiile de mediu au fost integrate în proiectul de plan sau program, precum şi a procesului de definitivare a proiectului ca urmare a informaţiilor obținute pe parcursul evaluării strategice de mediu;
    d) justificarea detaliată a motivelor care au stat la baza eliminării anumitor aspecte;
    e) luarea în considerare a aspectelor semnalate în procesul de consultare cu alte autorităţi interesate şi cu publicul;
    f) prezentarea informaţiilor grafice: hărţi, scheme, schiţe, diagrame;
    g) existenţa unui program adecvat de monitorizare a efectelor planului sau programului asupra mediului.
    (6) Autoritatea competentă, în funcţie de calitatea raportului privind evaluarea strategică de mediu, de cerinţele de protecţie a mediului conținute în proiectul planului sau programului, de opinia altor autorităţi interesate şi a publicului, ia una din următoarele decizii:
    а) emite avizul de mediu, în cazul în care raportul privind evaluarea strategică de mediu corespunde cerinţelor din anexa nr. 2 şi aspectele legate de mediu sînt integrate în plan sau program şi nu au un impact negativ asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei;
    b) restituie iniţiatorului raportul privind evaluarea strategică de mediu și proiectul planului sau programului pentru a fi definitivate, indicînd măsurile ce urmează a fi luate;
    с) refuză eliberarea avizului de mediu, prezentînd motivele justificative.
    (7) Termenul de luare a deciziei şi de emitere a avizului de mediu conform alin. (6) este de cel mult 45 de zile calendaristice de la data recepţionării proiectului planului sau programului şi a raportului privind evaluarea strategică de mediu de către autoritatea competentă.
    (8) În cazul în care raportul privind evaluarea strategică de mediu şi proiectul planului sau programului au fost restituite spre definitivare conform alin. (6) lit. b), termenul de examinare repetată şi de emitere a avizului de mediu este de 20 de zile lucrătoare de la data recepţionării documentelor definitivate de către autoritatea competentă.
    (9) Autoritatea competentă informează autorităţile publice şi publicul cu privire la decizia luată şi plasează avizul de mediu pe pagina sa web oficială.
    (10) Autoritatea competentă creează, dezvoltă şi ţine registrul de evidenţă a informaţiei privind evaluarea strategică de mediu.
    Articolul 10. Informarea şi participarea publicului
                         la evaluarea strategică de mediu
    (1) Iniţiatorul, de comun acord cu autoritatea competentă, asigură informarea şi participarea publicului la evaluarea strategică de mediu a planului sau programului prin următoarele acţiuni:
    а) identificarea segmentelor de public care ar putea fi afectate în urma implementării planului sau programului ori care sînt interesate în luarea deciziei, inclusiv asociațiile obşteşti de mediu;
    b) stabilirea modalităţilor de informare a publicului, cum ar fi: anunţuri publice în mass-media, informaţii plasate pe paginile web oficiale;
    с) determinarea modalităţii de consultare a publicului: informarea în scris, dezbateri publice etc.;
    d) stabilirea unor termene rezonabile, care să permită publicului să participe eficient şi la timp la toate etapele evaluării strategice de mediu;
    е) informarea asupra posibilităţii de participare a publicului în cazul consultărilor în context transfrontalier.
    (2) Cheltuielile pentru informarea şi participarea publicului la procesul de evaluare strategică de mediu le suportă iniţiatorul.
    (3) Răspunderea pentru informarea şi asigurarea participării publicului revine iniţiatorului şi autorităţii competente.
    (4) Iniţiatorul, la etapele evaluării prealabile şi determinării domeniului de aplicare a raportului privind evaluarea strategică de mediu, informează publicul, în conformitate cu cerinţele Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, despre efectuarea evaluării prealabile şi stabilirea domeniului de aplicare a raportului, despre elaborarea planului sau programului şi despre informaţia ce urmează a fi inclusă în raportul privind evaluarea strategică de mediu. Iniţiatorul asigură publicului posibilitatea de a exprima opinii cu privire la posibilul impact asupra mediului al planului sau programului, la etapa evaluării prealabile, precum şi cu privire la informaţia ce urmează a fi inclusă în raportul privind evaluarea strategică de mediu, la etapa de stabilire a domeniului de aplicare a raportului. Publicul transmite obiecţiile şi propunerile sale iniţiatorului şi autorităţii competente în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data la care a fost informat.
    (5) Iniţiatorul și autoritatea competentă plasează pe paginile lor web oficiale proiectul planului sau programului, raportul privind evaluarea strategică de mediu şi informaţia privind termenele de prezentare a obiecţiilor şi propunerilor pe marginea proiectului planului sau programului și a raportului privind evaluarea strategică de mediu, inclusiv ora şi locul desfăşurării dezbaterilor publice. Inițiatorul, după examinarea obiecțiilor și propunerilor parvenite din partea publicului, elaborează tabelul divergențelor conținînd obiecțiile respective.
    (6) Termenul de prezentare a obiecțiilor și propunerilor din partea publicului, stabilit de iniţiator, este de cel puţin 15 zile lucrătoare de la data publicării informaţiei specificate la alin. (5).
    (7) Accesul la informaţia specificată la alin. (5) nu exclude posibilitatea utilizării altor forme de consultări asupra proiectului planului sau programului şi asupra raportului privind evaluarea strategică de mediu, conform Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, spre exemplu a audierilor publice la nivel național sau local, în funcţie de domeniul de aplicare a planului sau programului respectiv.
Capitolul III
CONSULTĂRI ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIER
    Articolul 11. Consultările în context transfrontalier
                         în cazul în care Republica Moldova este
                         parte de origine
    (1) Dacă în procesul determinării domeniului de aplicare al raportului privind evaluarea strategică de mediu s-a constatat că implementarea planului sau programului pe teritoriul Republicii Moldova poate genera efecte semnificative pentru mediul unui alt stat, atunci autoritatea competentă, de comun acord cu iniţiatorul, trimite o notificare prin canale diplomatice, anexînd proiectul planului sau programului şi raportul privind evaluarea strategică de mediu părţii afectate, precum şi altor părţi la Protocolul privind evaluarea strategică de mediu care au solicitat aceste documente. Autoritatea competentă transmite informaţia privind termenele de examinare a documentelor menționate, metodele şi perioada de desfășurare a consultărilor în context transfrontalier şi stabileşte un termen de cel mult 15 zile calendaristice în care partea afectată urmează să comunice despre participarea sau neparticiparea sa la procedura evaluării strategice de mediu în context transfrontalier.
    (2) În cazul în care partea afectată, în termenul stabilit, şi-a exprimat dorinţa de participare la procedura evaluării strategice de mediu, părţile coordonează termenul de prezentare a opiniei părții afectate asupra proiectului planului sau programului și raportului privind evaluarea strategică de mediu şi de desfăşurare a consultărilor, termen ce nu va depăși 45 de zile calendaristice.
    (3) Iniţiatorul pune la dispoziția autorității competente a părţii de origine informaţia necesară pentru realizarea prevederilor prezentului articol, inclusiv, dacă este necesar, traducerea proiectului de plan sau program și a raportului privind evaluarea strategică de mediu în una din limbile oficiale ale Organizației Națiunilor Unite.
    (4) Autoritatea abilitată a părţii afectate asigură informarea publicului şi a altor autorităţi interesate ale părţii afectate, oferă posibilitatea de exprimare a opiniilor asupra planului sau programului şi asupra raportului privind evaluarea strategică de mediu şi prezintă opinia generală părţii de origine în cazul în care acordul părţilor nu prevede altfel.
    (5) Autoritatea competentă, iniţiatorul şi/sau elaboratorul raportului privind evaluarea strategică de mediu desfăşoară consultări cu reprezentanţii autorităţii abilitate a părţii afectate cu privire la eventualul impact în context transfrontalier al planului sau programului şi cu privire la măsurile de prevenire, diminuare sau atenuare a consecinţelor nefaste ale planului sau programului.
    (6) Nu se permite aprobarea planului sau programului înainte de finalizarea procedurii consultărilor în context transfrontalier cu partea afectată.
    (7) După aprobarea planului sau programului, autoritatea competentă a părţii de origine prezintă părţii afectate, în termen de 15 zile calendaristice, copia planului sau programului aprobat şi informaţia care va conţine:
    а) fundamentarea integrării problemelor de mediu în conţinutul planului sau programului;
    b) rezultatele consultărilor în context transfrontalier;
    с) programul de monitorizare.
    Articolul 12. Consultările în context transfrontalier
                          în cazul în care Republica Moldova este
                          parte afectată
    (1) În cazul în care Republica Moldova este parte afectată şi a primit de la partea de origine o notificare, avînd anexat proiectul planului sau programului şi raportul privind evaluarea strategică de mediu în limba convenită de părţi, autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile calendaristice, comunică despre participarea sau neparticiparea sa la procedura de evaluare strategică de mediu în context transfrontalier.
    (2) Autoritatea competentă asigură informarea şi luarea în considerare a opiniilor altor autorităţi interesate şi ale publicului cu privire la plan sau program şi cu privire la raportul privind evaluarea strategică de mediu, prezentate de către partea de origine.
    (3) Autoritatea competentă prezintă, în termenul stabilit, care însă nu va depăși 45 de zile calendaristice, avizul de mediu părţii de origine, ţinînd cont de opiniile altor autorităţi interesate şi ale publicului, şi desfăşoară consultări comune cu autoritățile abilitate ale părții de origine.
    (4) După recepţionarea copiei planului sau programului aprobat şi a informaţiei prevăzute la art. 11 alin. (7) de la partea de origine, autoritatea competentă, în termen de 5 zile lucrătoare, le plasează pe pagina sa web oficială şi informează în acest sens autorităţile interesate şi publicul.
    Articolul 13. Dispoziţii generale cu privire la acordurile
                          internaţionale
    Dacă prevederile acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte norme decît cele stabilite în legislaţia Republicii Moldova cu privire la protecţia mediului, se aplică prevederile acordurilor internaţionale.
Capitolul IV
APROBAREA PLANULUI SAU A PROGRAMULUI
    Articolul 14. Luarea deciziei
    (1) Concluziile raportului privind evaluarea strategică de mediu, avizul de mediu, obiecţiile și propunerile parvenite după consultările cu publicul şi cu autorităţile publice centrale şi locale, rezultatele consultărilor în context transfrontalier, conform prevederilor art. 9–12, se iau în considerare la luarea deciziei privind aprobarea planului sau programului.
    (2) Pentru aprobarea planului sau programului care a fost supus evaluării strategice de mediu, iniţiatorul prezintă documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv avizul de mediu.
    (3) După aprobarea planului sau programului conform procedurii stabilite de legislaţia în vigoare, iniţiatorul plasează pe pagina sa web oficială avizul de mediu,
precum şi:
    а) planul sau programul în forma aprobată;
    b) informaţii privind modul în care au fost integrate în plan sau program problemele de mediu, impactul planului sau programului asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei;
    с) informaţii privind consultarea publicului şi a autorităţilor publice centrale şi locale, rezultatele consultărilor în context transfrontalier, conform prevederilor art. 9–12.
    Articolul 15. Monitorizarea
    (1) Iniţiatorul, în limita competenţelor sale şi în conformitate cu programul stabilit, monitorizează efectele semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății populaţiei, ale implementării planului sau programului cu scopul de a identifica efectele adverse neprevăzute într-un stadiu incipient și pentru a putea întreprinde măsurile de remediere corespunzătoare.
    (2) Iniţiatorul prezintă autorităţii competente rezultatele monitorizării şi le publică pe pagina sa web oficială.
    (3) În scopul executării prevederilor alin. (1) şi excluderii dublării se pot utiliza mecanisme de monitorizare existente şi date privind monitorizarea provenind din alte surse.
Capitolul V
RĂSPUNDEREA ŞI CONTESTAREA DECIZIILOR
    Articolul 16. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor
                         prezentei legi
    Nerespectarea sau respectarea necorespunzătoare a prevederilor prezentei legi atrage răspundere disciplinară, civilă, contravenţională sau penală.
    Articolul 17. Contestarea deciziei
    Orice persoană fizică sau juridică dispune de dreptul de a contesta, în conformitate cu legislaţia în vigoare, orice decizie emisă în baza prevederilor prezentei legi.
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 18. Compatibilitatea cu legislația comunitară
    Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 197 din 21 iulie 2001.
    Articolul 19. Intrarea în vigoare
    Prezenta lege intră în vigoare la expirarea perioadei de 1 an de la data publicării sale în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Articolul 20. Organizarea executării
    (1) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    – va pune în concordanţă actele sale normative cu prezenta lege;
    – va prezenta la Parlament propuneri vizînd ajustarea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (2) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va elabora şi va aproba, în modul stabilit, Ghidul cu privire la efectuarea procedurilor privind evaluarea strategică de mediu.
    [Art.20 al.(2) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                    Andrian CANDU

    Nr. 11. Chișinău, 2 martie 2017.


Anexa nr. 1

Criterii de determinare a necesităţii evaluării
strategice de mediu pentru planuri şi programe
    Pentru evaluarea prealabilă a planurilor sau programelor cu scopul determinării probabilităţii unor efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei, se aplică următoarele criterii:
    1. Caracteristicile planurilor şi programelor, în special:
    a) măsura în care  planul sau programul stabileşte un cadru pentru proiecte sau alte activităţi în ceea ce priveşte amplasarea, tipul de activitate, dimensiunea, condiţiile de funcţionare sau de alocare a resurselor;
    b) măsura în care planul sau programul influenţează alte planuri sau programe, inclusiv cele dintr-o ierarhie;
    c) importanţa planului sau programului în ceea ce privește integrarea considerentelor de mediu, inclusiv a celor de sănătate a populaţiei, ţinînd cont de promovarea unei dezvoltări durabile;
    d) problemele de mediu, inclusiv de sănătate a populaţiei, relevante pentru plan sau program;
    e) relevanţa planului sau programului pentru punerea în aplicare a legislaţiei de mediu (de exemplu, planuri sau programe de gestionare a deşeurilor, de protecţie a apelor, de management al apelor).
    2. Caracteristicile efectelor şi ale suprafeţei care poate fi afectată, în special:
    a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor;
    b) natura cumulativă a efectelor;
    c) magnitudinea şi extinderea spaţială a efectelor (aria geografică şi numărul populaţiei care poate fi afectată);
    d) riscurile pentru mediu, inclusiv pentru sănătatea populaţiei;
    e) caracterul transfrontalier al efectelor implementării planului sau programului;
    f) valoarea şi vulnerabilitatea zonei care poate fi afectată din cauza:
    – caracteristicilor naturale sau patrimoniului cultural special;
    – depăşirii standardelor de calitate a mediului sau a valorilor-limită;
    – exploatării intensive a solului;
    g) efectele asupra zonelor sau peisajelor cu un statut de protecţie recunoscut la nivel naţional, comunitar sau internaţional.

Anexa nr. 2

Conţinutul-cadru
al raportului privind evaluarea strategică de mediu
    Raportul privind evaluarea strategică de mediu trebuie să conţină următoarele:
    a) un rezumat al conţinutului, principalele obiective ale planului sau programului şi conexiunile lui cu alte planuri sau programe;
    b) aspecte relevante ale stării actuale a mediului, inclusiv ale sănătăţii populaţiei, şi evoluţia sa probabilă fără implementarea planului sau programului;
    c) caracteristici de mediu ale zonelor care pot fi afectate semnificativ, inclusiv sănătatea populaţiei, în urma implementării planului sau programului;
    d) orice probleme de mediu existente, relevante pentru plan sau program, inclusiv cele privind orice zonă de importanţă specială pentru mediu;
    e) obiective de protecţie a mediului, inclusiv a sănătății populaţiei, stabilite la nivel internaţional, naţional şi la alte niveluri, care sînt importante pentru plan sau program, şi modul în care aceste obiective şi orice consideraţii de mediu sînt luate în considerare la elaborarea planului sau programului;
    f) posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra biodiversităţii, sănătăţii populaţiei, asupra faunei, florei, solului, apei, aerului, patrimoniului cultural şi peisajelor. Acestea trebuie să includă efecte secundare, cumulative, pe termen scurt, mediu sau lung, efecte permanente sau temporare, pozitive sau negative;
    g) măsurile preconizate pentru prevenirea, reducerea şi, pe cît posibil, echilibrarea oricăror efecte adverse semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății populaţiei, prin implementarea planului sau programului;
    h) o descriere a motivelor de selectare a variantelor de alternativă examinate în cadrul evaluării strategice de mediu şi a modului în care s-a făcut evaluarea, inclusiv orice dificultate legată de lipsa metodelor necesare sau a cunoştinţelor, de insuficienţa informaţiilor ori a mijloacelor tehnice necesare pentru evaluare;
    i) o descriere a măsurilor preconizate ce țin de monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății populaţiei, ca urmare a implementării planului sau programului (programul de monitorizare);
    j) posibilele efecte asupra mediului în context transfronta-lier, inclusiv cele legate de sănătatea populaţiei;
    k) un scurt rezumat al raportului privind evaluarea strategică de mediu, prezentat într-o formă accesibilă pentru public.