OMAIAM59/2017
ID intern unic:  369916
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 59
din  06.04.2017
cu privire la aprobarea Metodologiei privind stabilirea
preţurilor de referinţă

Publicat : 21.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 128-132     art Nr : 821
    MODIFICAT
   
OMADRM36 din 27.09.17, MO360-363/13.10.17 art.1846

    NOTĂ:
    În tot cuprinsul textul „5%” se înlocuieşte cu textul „10%” prin OMADRM36 din 27.09.17, MO360-363/13.10.17 art.1846
    În temeiul art. 14 alin. (2) litera g) din Legea nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli şi în scopul aplicării rezonabilităţii preţurilor la calcularea subvenţiei pentru tehnica, utilajul şi echipamentul agricol,
ORDON:
    1. Se aprobă Metodologia privind stabilirea preţurilor de referință la calcularea subvenţiei pentru tehnica, utilajul și echipamentul agricol, conform anexei.
    2. În perioada creării Registrului preţurilor de referință pentru tehnica, utilajul și echipamentul agricol, Registrul se va întocmi manual de către Agenţia de Intervenție şi Plăţi pentru Agricultură (în continuare - AIPA).
    3. AIPA va elabora şi aproba instrucţiunile interne privind procedurile de întocmire şi ţinere a Registrului preţurilor de referință pentru tehnica, utilajul și echipamentul agricol.
    4. Serviciul E-Transformare, Serviciul dezvoltare tehnologică din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în comun cu AIPA şi Î.S. „Centrul Informaţional Agricol” vor elabora caietul de sarcini cu privire la Sistemul Informatic al Registrului preţurilor de referință pentru tehnica, utilajul și echipamentul agricol.
    5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercit personal.

    VICEMINISTRUL AGRICULTURII
    ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE                                 Iurie UŞURELU

    Nr. 59. Chişinău, 6 aprilie 2017.

Anexă
la Ordinul MAIA al RM
nr.59 din 6 aprilie 2017

METODOLOGIE
privind stabilirea preţurilor de referință la calcularea subvenției
pentru tehnica, utilajul și echipamentul agricol

Introducere
    1. Potrivit art. 12 alin. (2) şi art. 14 alin. (2) litera g) din Legea nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenţionare a producătorilor agricoli, subvenţionarea producătorilor agricoli se efectuează după principiul rezonabilității preţurilor.
    2. Documentul respectiv prezintă Metodologie privind stabilirea preţurilor de referință, de actualizare periodică a registrului preţurilor de referință, atât din punct de vedere al introducerii de noi obiecte, cât şi din punct de vedere al actualizării informaţiilor şi a preţurilor unitare.
Scopul
    3. Prezenta Metodologie are drept scop elaborarea Registrului preţurilor de referință pentru maşini, utilaje și echipamente agricole şi principiile de înregistrare a acestora.
    4. În sensul prezentei Metodologii, următoarele noţiuni semnifică:
    Obiect - este fiecare produs ce poate fi identificat în Registrul prețurilor de referință cum sunt: tractor, combină, semănătoare, stropitoare etc.
    Registrul preţurilor de referinţă – cuprinde cele mai mici prețuri ale maşinilor, utilajelor şi echipamentelor agricole livrate pe teritoriul Republicii Moldova, declarate de către producătorul/importatorul/dealerul.
    Preţ de referinţă – este cel mai mici preţ al maşinii, utilajului şi echipamentului agricol de livrare al producătorului/importatorului/dealerului pe teritoriul Republicii Moldova.
    Standard tehnic – este fișa cu informațiile tehnice şi cuprinde principalele caracteristice tehnice ale obiectului (ex: putere, lățime de lucru, productivitate etc.).
    Importator – este persoana juridică care introduce obiecte pe teritoriul Republicii Moldova pentru a le comercializa.
    [Pct.4 modificat prin OMADRM36 din 27.09.17, MO360-363/13.10.17 art.1846]
Domeniul de aplicare
    5. Registrul se aplică pentru adjudecarea costurilor mașinilor, utilajelor și echipamentelor agricole înaintate la subvenţionare, în baza preţurilor de referinţă stabilite.
    6. În perioada de pilotare întocmirea şi actualizarea Registrului preţurilor de referinţă este asigurată de către Agenţia de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură (în continuare – AIPA) prin aprobarea acestuia de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare MAIA).
Destinaţia bazei de date
    7. Destinaţia bazei de date este pentru crearea sursei informaţionale departamentale а MAIA despre preţurile de referință pentru mașinile, utilajele și echipamentele agricole furnizate pe teritoriul Republicii Moldova.
    8. Registrul preţurilor de referinţă este utilizat pentru asigurarea respectării principiului rezonabilității costurilor la evaluarea dosarelor înaintate la subvenţionare din Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, în scopul evitării acordării subvenţiilor la produse cu preţuri majorate.
Descrierea activităţii
Structura și modul de prezentare
    9. Registrul cuprinde prețuri de referință pentru maşini, utilaje şi echipamente agricole, specifice submăsurilor de subvenţionare 1.3 şi 2.4.
    10. Obiectele se vor diferenția în funcție de principalele caracteristici (ex: putere, lățime de lucru, productivitate etc.). Pentru categoriile de utilaje se aprobă fișele cu informațiile tehnice minime necesare înregistrării în Registrul prețurilor de referință care se afișează pe site-ul AIPA (anexa nr. 1). Acesta este un proces continuu, fișele diversificându-se pe măsura populării Registrului cu noi categorii de obiecte. Prețurile din baza de date vor fi exprimate în MDL și nu vor include TVA (preț final la beneficiar).
    Prețul înscris este fără zecimale și per obiect.
Metodologia de colectare și analizare a datelor
    11. Metodologia pentru colectarea datelor necesare formării Registrului prețurilor de referință pentru maşini, utilaje şi echipamente agricole specializate, are la bază principiile transparenței, asigurării rezonabilității costurilor și bunei gestionări a Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Prețurile de referință sînt centralizate în Registrul prețurilor de referință în care se regăsesc următoarele informații (anexa nr. 2):
    ¬ Cod CPV;
    ¬ Denumirea obiectului;
    ¬ Marcă;
    ¬ Model (un model poate fi introdus o singura dată în baza de date);
    ¬ Caracteristici tehnice principale;
    ¬ Specificații tehnice standard detaliate – acestea vor reprezenta standardul de comercializare a produsului respectiv pe piața din Moldova, conform informațiilor primite din partea distribuitorilor. Standardul de echipare reprezintă configurația cea mai vândută a echipamentului respectiv în Moldova;
    ¬ Observații echipare;
    ¬ Preţ exprimat în MDL, fără TVA.
    ¬ Observații preț.
    Un model de la o anumită marcă poate fi introdus în Registrul prețurilor de referință o singură dată, cu o anumită configurație standard.
    12. În cazul în care se încearcă reintroducerea unui obiect existent în Registru prin modificarea ortografiei denumirii (de ex. introducerea unui spațiu suplimentar între două caractere ale modelului, sau introducerea unui semn de punctuaţie liniuţă, punct etc.) de către producătorul/importatorul/dealerul care a solicitat înscrierea obiectului, acestuia nu-i vor mai fi acceptate înscrierea altor obiecte noi timp de un an de zile de la data constatării neconformității, iar actualizarea celor existente se va realiza la cel puțin 6 luni de la actualizarea anterioară.
    13. La înscrierea unei societăți în această Listă, societății în cauză i se va transmite o informare oficială privind acest fapt în termen de maximum 30 de zile. Elaborarea, actualizarea și dezvoltarea Registrului prețurilor de referință pentru maşini, utilaje şi echipamente specializate se va realiza de către AIPA cu respectarea următoarelor etape:
    1) AIPA va publica pe pagina web informaţia privind lansarea formării Registrului prețurilor de referinţă şi necesitatea înregistrării maşinii, utilajului şi echipamentului agricol în acest Registru. Totodată, va informa în scris producătorul/importatorul/dealerul despre aceasta.
    2) pentru alocarea mărcii în vederea înscrierii de obiecte în Registrul prețurilor de referință producătorul/importatorul/dealerul depune la AIPA următoarele documente:
    a) solicitarea de înscriere (anexa nr. 3);
    [Pct.13 subpct.2), lit.a) modificată prin OMADRM36 din 27.09.17, MO360-363/13.10.17 art.1846]
    b) declaraţie pe propria răspundere privind înregistrarea în Registrul prețurilor de referință (anexa nr. 4);
    [Pct.13 subpct.2), lit.b) modificată prin OMADRM36 din 27.09.17, MO360-363/13.10.17 art.1846]
    c) declarația producătorului prin care recunoaște dreptul importatorului/dealerului autorizat de a-și stabili preturile de vânzare pentru Moldova (anexa nr. 5);
    [Pct.13 subpct.2), lit.c) modificată prin OMADRM36 din 27.09.17, MO360-363/13.10.17 art.1846]
    3) în cazul în care utilizatorul are calitatea de producător documentele necesare înscrierii sunt:
    1) solicitarea de înscriere (anexa nr. 3);
    2) declaraţie pe propria răspundere privind înscrierea în Registrul prețurilor de referință (anexa nr. 4).
    [Pct.13 subpct.3) modificat prin OMADRM36 din 27.09.17, MO360-363/13.10.17 art.1846]
    14. În plus, față de documentele menţionate mai sus, producătorul/importatorul/dealerul trebuie să transmită la AIPA (pe suport de hârtie şi în format electronic) un catalog cu prețuri al producătorului sau o listă de prețuri semnată de producător, sau alt(e) contract(e) de vânzare-cumpărare cu alţi clienţi decât beneficiarii de subvenţii, sau orice altă dovadă care poate fi prezentată pentru a susține rezonabilitatea prețurilor obiectelor solicitate a fi introduse în Registrul preţurilor de referinţă.
    15. Solicitarea de înscriere, Declarația pe propria răspundere și Declarația producătorului prin care recunoaște dreptul importatorului/dealerului autorizat de a-și stabili preturile de vânzare pentru Moldova (dacă este cazul), trebuie transmise și în original pe adresa oficiului central AIPA. Demararea procedurii de înscriere a obiectului în Registru va avea loc după primirea, verificarea conformității și înregistrarea acestor documente la nivelul AIPA.
    151. Producătorii agricoli care importă direct tehnica agricolă de la producător/distribuitor din afara ţării prin derogare de la punctele 13, 14 şi 15, pentru înscrierea obiectului în Registrul preţurilor de referință, care nu se regăseşte în acesta, depun la AIPA următoarele documente:
    a) solicitare de înscriere (anexa nr. 3);
    b) declaraţie pe propria răspundere privind înregistrarea în Registrul prețurilor de referință (anexa nr. 4);
    c) copia declaraţiei vamale şi invoce-ul.
    [Pct.151 introdus prin OMADRM36 din 27.09.17, MO360-363/13.10.17 art.1846]
    16. Termenul de procesare a informațiilor este de cel mult 30 de zile de la data prezentării documentației conforme și complete.
    17. În cazul în care documentația este neconformă, solicitarea nu va fi luată în considerare, fiind clasată.
    18. În situația în care AIPA este informată de către producător asupra revocării calității de reprezentanță/importator/dealer autorizat a unui trader la a cărui solicitare s-au înscris obiectele în Registru, obiectele mărcii/mărcilor respective se vor retrage din Registru, iar reprezentanței/importatorului/dealerului i se va transmite înștiințare asupra acestui lucru.
    19. Conducerea AIPA poate decide asupra verificării suplimentare pentru orice obiect sau grup de obiecte pentru care există transmisă documentația completă. În acest caz, în cel mult 30 de zile, solicitantul va fi informat asupra acestui lucru și asupra termenului estimat pentru finalizarea verificărilor, care poate fi de cel mult 60 de zile.
    În cazul în care în termenul de 60 de zile, nu s-a putut stabili rezonabilitatea prețului unui obiect din lipsa actelor solicitate suplimentar de la producătorul/importatorul/dealerul, acesta va fi declarat neconform, producătorul/importatorul/dealerul fiind informat prin adăugarea unei observații la statutul obiectului asupra faptului că obiectul în cauză nu se va înregistra în Registrul prețurilor de referință.
    20. În cazul în care se vor identifica prețuri mai mici decât cel transmis inițial de producător/importator/distribuitor, se va proceda astfel:
    a) dacă prețul identificat în cadrul verificărilor este mai mic cu o diferență de până la 10%, egal sau mai mare decât cel solicitat a fi introdus, se va păstra preţul transmis de producător/importator/distribuitor;
    b) în cazul în care prețul identificat în cadrul verificărilor este mai mic cu o diferență mai mare de 10%, se va introduce în Registru prețul cel mai scăzut identificat pe parcursul verificărilor din alte surse veridice.
    21. Conducerea AIPA își rezervă dreptul de a întrerupe pentru o perioadă determinată de timp înregistrarea unui obiect nou în Registru.
Întreținere operațională a Registrului preţurilor de referinţă
    22. Întreținere operațională include procesul de monitorizare a funcționării, actualizare şi completare cu noi obiecte a Registrului prețurilor de referință pentru mașini, utilaje și echipamente agricole.
    23. Actualizarea Registrului prețurilor de referință presupune două aspecte:
    a) actualizarea informațiilor și a prețurilor;
    b) introducerea de noi obiecte.
    Preţurile produselor aflate în perioada de promoţie care poate fi demonstrată, nu vor influenţa preţurile de referinţă din Registru. Producătorul/importatorul/dealerul care a înscris obiectele în Registru, trebuie să informeze din timp AIPA asupra promoțiilor, perioadelor lor de desfășurare și a prețurilor ce vor fi utilizate în aceste perioade (minimum 5 zile lucrătoare înainte de data începerii perioadei de promoție).
    În perioada promoției nu se admit achiziții directe utilizând Registrul preţurilor de referinţă AIPA la alte prețuri decât cele de promoție, acesta fiind un preț fix la care nu se acceptă alte discounturi (pentru promoții la care discountul este mai mare de 10%). În perioada promoțiilor, la rubrica „observații preț” vor fi menționate clar condițiile care definesc oferta în cauză.
    24. Actualizarea unei mărci se va realiza o dată în 6 luni la solicitarea oficială a producătorului/importatorului/dealerului care a înscris marca respectivă în Registrul preţurilor de referinţă în urma analizării acesteia de către experţii din cadrul AIPA. Această actualizare a prețurilor se face la un procent comparabil cu indicele de inflație, dar nu mai mare de 10%.
    Excepție: Actualizarea prețurilor cu un procent mai mare de 10% se poate accepta numai în următoarele cazuri:
    1) dacă noile prețuri sunt comunicate oficial de producător;
    2) dacă este cazul de corectare a unor erori umane produse la transmiterea informațiilor către AIPA.
    În acest sens, în data de 1 a lunii respective, la nivelul AIPA se va întocmi un Raport centralizator al obiectelor propuse pentru actualizarea prețurilor. Modificările vor apărea după aprobarea conducerii AIPA și obținerea avizului MAIA. Completarea cu noi obiecte se va realiza lunar, dacă este cazul, cu aprobarea AIPA.
    25. Introducerea de noi obiecte în Registrul prețurilor de referință pentru mașini, utilaje şi echipamente agricole se va realiza ca urmare a solicitărilor primite din partea producătorilor/importatorilor/distribuitorilor.
    În vederea introducerii de noi obiecte, se vor respecta următorii pași procedurali:
    1) după primirea solicitării din partea producătorului/importatorului/distribuitorului, experții din cadrul AIPA vor verifica dacă obiectul respectiv (marcă+model) nu se regăsește deja în Registru sau nu face parte din grupul de obiecte şterse din Registru;
    2) dacă obiectul nu se regăsește în Registrul preţurilor de referinţă, pentru completarea acestuia, experții din cadrul AIPA vor proceda, după verificarea rezonabilității prețului, la înregistrarea acestuia în sistem, urmând ca în data de 1 a lunii respective să fie emis un Raport centralizator al obiectelor noi care va conține toate informațiile referitoare la produsele respective. Registrul se va completa cu noile obiecte, care vor apărea după aprobarea conducerii AIPA;
    3) dacă se evidențiază un obiect prezent în Registru, se va proceda după cum urmează:
    a) dacă prețul din noua ofertă este mai mic cu o diferență de până la 10%, egal sau mai mare decât cel existent, se va păstra preţul din baza de date în forma inițială, iar obiectul va fi declarat neconform;
    b) dacă prețul din noua ofertă este mai mic decât cel existent cu mai mult de 10%, obiectul va intra, după verificarea rezonabilității prețului, în Raportul centralizator al obiectelor noi.
    4) dacă face parte din grupul obiectelor șterse, se verifică dacă solicitarea de ștergere a fost făcută de către producător sau de către un importator/dealer;
    - în cazul în care solicitarea de ștergere a fost făcută de producător (reprezentanță), obiectul în cauză nu va mai fi acceptat spre reînscriere în Registrul preţurilor de referinţă AIPA;
    - dacă solicitarea de ștergere a fost făcută de un importator/dealer, se verifică dacă actuala cerere vine de la același importator/dealer, situație în care nu se va reînscrie sau dacă cererea de înscriere vine din partea altui importator/dealer, acesta va fi reînscris ca obiect nou;
    5) în cazul în care aceeași mașină/utilaj/echipament specializat (marcă, model), care nu există în Registru, se regăsește în ofertele transmise de către mai mulți producători/importatori/distribuitori, cu prețuri diferite, se va introduce obiectul cu prețul cel mai scăzut (conform caracteristicilor tehnice transmise de producătorul/importatorul/ distribuitorul respectiv).
    26. În cazul în care, în urma verificărilor, se constată că la mai mult de 10% din obiectele verificate, prețul găsit este cu cel puțin 10% mai mic decât cel înscris în Registru, toate obiectele retrase din Registru rămân în afara Registrului preţurilor de referinţă, iar producătorul/importatorul/dealerul care a solicitat înscrierea obiectelor în cauză nu mai poate solicita înscrierea de obiecte din marca respectivă timp de un an de zile de la data retragerii acestora.
    După această perioadă de un an de zile, producătorul/importatorul/dealerul are posibilitatea de a solicita din nou introducerea obiectelor care au fost retrase precum și a altor obiecte noi.
    27. Modificarea standardului pentru obiectele care sunt afișate în Registrul prețurilor de referință nu se poate face decât o singură dată în 6 luni de la data publicării obiectelor.
    28. Modificarea standardului tehnic se poate realiza la cererea oficială a producătorului/importatorului/dealerului care a solicitat înscrierea acestuia. Modificarea se va efectua luând în considerație argumentația tehnică, susținută documentar, prezentată de solicitant în urma analizării de către experţii din cadrul AIPA.
    29. Modificarea standardului tehnic al unui obiect înregistrat în Registru prin completarea gradului de echipare se poate realiza fie la cererea producătorului/importatorului/dealerului care a solicitat oficial înscrierea acestuia, fie în urma analizării contractelor de achiziție derulate prin programul de subvenţionare.
    Excepție: Modificarea standardului se poate accepta numai în următoarele cazuri:
    1) dacă aceste modificări sunt comunicate oficial de producător;
    2) dacă este cazul de corectare a unor erori umane produse la transmiterea informațiilor către AIPA.
    Pentru ambele excepții, modificarea se va efectua la cererea oficială din partea producătorului/importatorului/dealerului care a solicitat înscrierea obiectului luând în considerație argumentația tehnică, susținută documentar, prezentată de solicitant în urma analizării de către experţii din cadrul agenţiei.
    30. Erorile de conținut ale standardului de echipare pot fi corectate numai la solicitarea oficială a producătorului/importatorului/dealerului care a înregistrat obiectul în Registru, în urma analizării explicațiilor și a dovezilor prezentate de solicitant.
    31. Pentru obiectele a căror modificare este acceptată de către experții din cadrul AIPA, se va întocmi în data de 1 a lunii respective un Raport centralizator al obiectelor modificate care va conține toate informațiile referitoare la produsul respectiv prin care se propune actualizarea Registrului.
    32. În cazul în care modificările solicitate se referă doar la modificări ale datelor înscrise sau la corectarea unor erori umane, fără a include și modificarea prețului obiectului din Registru, modificarea solicitată poate să apară după verificarea efectuată de către experții agenţiei și avizarea acesteia de conducerea AIPA.
    33. Ştergerea unui obiect din Registru se poate realiza la cererea oficială motivată a producătorului/importatorului/dealerului care l-a înscris în Registru, în urma analizării acesteia de către experţii din cadrul agenţiei. Obiectul pentru care s-a solicitat oficial ștergerea nu va mai fi afișat pe site-ul AIPA, dar va rămâne în arhiva Registrului putând fi utilizat ca instrument de lucru și verificare de către experții AIPA.
    34. Având în vedere confidențialitatea identității celor care fac solicitări de înregistrare în Registrul preţurilor de referinţă, formularul „Lista cu societățile înscrise în registrul prețurilor de referință” nu va fi publică, fiind doar un document de lucru intern în cadrul agenţiei. La înscrierea unei societăți în această Listă, societății în cauză i se va transmite o informare oficială privind acest fapt în termen de maxim 30 de zile.
    35. Erorile de ortografie pot fi corectate fie la solicitarea oficială a producătorului/importatorului/dealerului care a înscris obiectul în Registru, fie ca urmare a observării acestora de către experţii AIPA prin notificarea producătorului/importatorului/dealerului.
    36. Erorile de scriere a prețului pot fi corectate numai la solicitarea oficială a producătorului/importatorului/dealerului care a înscris obiectul în Registru, în acest sens, fiind necesar să aducă dovezi care să susțină corecția solicitată. Experții agenţiei au dreptul de a solicita orice alte dovezi considerate necesare înainte de a decide corectarea prețului în Registru.
    37. Erorile de conținut ale standardului de echipare pot fi corectate numai la solicitarea oficială a producătorului/importatorului/dealerului care a înscris obiectul în Registru, în urma analizării explicațiilor și a dovezilor prezentate de solicitant.
    38. În cazul în care un producător/dealer/importator se regăsește în situații litigioase cu AIPA referitor la Registrul prețurilor de referință, toate obiectele transmise de producătorul/ importatorul/dealerul în cauză care se regăsesc în Registru nu vor fi afişate în Registrul preţurilor de referinţă până la rezolvarea litigiului.
    39. De asemenea, până la rezolvarea deplină a situației litigioase, producătorului/ importatorului/dealerului în cauză nu-i vor mai fi acceptate alte cereri de înregistrare de obiecte în Registrul preţurilor de referinţă.
    40. După rezolvarea litigiului, producătorul/importatorul/dealerul poate solicita înregistrarea precum şi afişarea obiectelor existente în Registrul preţurilor de referinţă.

Anexa nr. 1
la Metodologie

Fișe informații tehnice minime necesare înscrierii în
Registrul prețurilor de referință

1. Tractoare
    1. Motor – marcă, putere nominală (CP), capacitate cilindrică (nr. pistoane)
    2. Norma de poluare
    3. Transmisie-tip
    4. Cutie de viteze – tip, viteze
    5. Distribuitoare hidraulice – tip, nr. căi
    6. Roți (anvelope) – dimensiune (şenile)
    7. Sistem de navigare şi control*
    8. Frânare suplimentară* – tip
    9. Ridicător spate – tip, categorie, capacitate
    10. Ridicător față – tip, categorie, capacitate
    11. Greutăți adiționale* – nr. kg (spate, față)
    12. Cabină*
    13. Climatizare* –tip
    14. Alte caracteristici (facultativ)
    * În cazul în care aceste opțiuni nu există, se va specifica acest fapt.
    De ex.: „fără Sistem de navigare şi control (GPS)”
2. Combine pentru recoltarea culturilor cerealiere; pentru recoltarea
porumbului;
pentru recoltarea mazării; pentru recoltarea cartofului,
legumelor şi culturilor bostănoase;
pentru recoltarea fructelor.
    1. Motor – marcă, putere nominală (CP), capacitate cilindrică (nr. pistoane), în cazul când este tractat, se va indica tipul
    2. Norma de poluare
    3. Tip combină – flux axial/normal – de specificat cultura pentru care funcționează
    4. Volumul buncărului (litri)
    5. Sistem de navigare şi control*
    6. Transmisie–tip
    7. Cutie de viteze – tip, viteze
    8. Roți de tracțiune (anvelope) – dimensiune (şenile)
    9. Climatizare* – tip
    10. Capacitate de transfer (l/s)
    11. Alte caracteristici (facultativ)
    * În cazul în care aceste opțiuni nu există, se va specifica acest fapt. De ex.: „fără Sistem de navigare şi control (GPS)”
    3. Semănătoare de cereale
    1. Tip (purtat/tractat)
    2. Cu/fără fertilizare* (dacă există, se va specifica capacitatea buncărului de fertilizare)
    3. Cu/fără aplicare insectofungicide* (dacă există, se va specifica capacitatea buncărului pentru insectofungicide)
    4. Distribuție (mecanică/pneumatică)
    5. Lățime de lucru (m)
    6. Număr de rânduri/brazde
    7. Capacitatea buncărului (litri/kg)
    8. Alte caracteristici (facultativ)*
    În cazul în care aceste opțiuni nu există, se va specifica acest fapt. De ex.: „fără fertilizare”
    4. Semănătoare de precizie pentru culturi tehnice
    1. Tip (purtat/tractat)
    2. Cu/fără fertilizare* (dacă există, se va specifica capacitatea buncărului de fertilizare)
    3. Cu/fără aplicare insectofungicide* (dacă există, se va specifica capacitatea buncărului pentru insectofungicide)
    4. Număr de rânduri/secții
    5. Capacitate buncăr semințe (litri)
    6. Alte caracteristici (facultativ)
    * În cazul în care aceste opțiuni nu există, se va specifica acest fapt. De ex.: „fără fertilizare”.
    5. Stropitoare pentru protecţia plantelor cu rampă
    1. Tip (purtat/tractat/autopropulsat) – în cazul celor autopropulsate se va specifica: motor – marca, putere nominală (CP), capacitate cilindrică (nr. pistoane)
    2. Tip cisternă (metalică/plastic etc.)
    3. Capacitatea rezervorului de bază (litri)
    4. Capacitatea rezervorului suplimentar (litri)
    5. Număr axe
    6. Productivitatea pompei, l/min.
    7. Sistem de control*
    8. Dimensiunile de gabarit, mm, max.: lungimea, înălţimea, lăţimea. De ex.: „fără Sistem de control”
    6. Stropitoare pentru protecţia plantelor multianuale
    1. Tip (purtat/tractat)
    2. Tip cisternă (metalică/plastic etc.)
    3. Capacitatea rezervorului de bază (litri)
    4. Capacitatea rezervorului suplimentar (litri)
    9. Număr axe
    5. Productivitatea pompei, l/min.
    6. Sistem de control*
    7. Dimensiunile de gabarit, mm, max.: lungimea, înălţimea, lăţimea.
    De ex.: „fără Sistem de control”.

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5