HGC409/2017
ID intern unic:  370604
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 409
din  07.06.2017
cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public
cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Publicat : 16.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 190-200     art Nr : 499
    În temeiul prevederilor art. 55 din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40-49, art. 85), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (se anexează).
     2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 502 din 9 iulie 2013 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al polițistului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.146-151, art. 592).

    PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                              Alexandru Jizdan
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                               Stela Grigoraş

    Nr. 409. Chişinău, 7 iunie 2017.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr.409 din 7 iunie 2017

STATUTUL DISCIPLINAR
al funcţionarului public cu statut special din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Statutul disciplinar) reglementează totalitatea regulilor de conduită, obligatorii pentru funcţionarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – funcţionari), care alcătuiesc disciplina de serviciu.
    2. Prezentul Statut disciplinar are drept scop reglementarea relaţiilor de serviciu la compartimentul disciplinei de serviciu, în vederea fortificării/ impulsionării responsabilităţii disciplinare a funcţionarilor la îndeplinirea sarcinilor ce le revin.
    3. Baza disciplinei de serviciu o reprezintă respectarea şi îndeplinirea de către funcţionari a prevederilor actelor normative în vigoare, precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, respectarea jurămîntului, devotamentul faţă de interesele de stat ale Republicii Moldova, apărarea ordinii de drept, securității publice, drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei/comunităţii, integrităţii teritoriale, suveranităţii şi independenţei statului, îndeplinirea cu responsabilitate a obligaţiilor de serviciu şi a misiunilor încredinţate.
    4. Statutul disciplinar reglementează:
    1) obligaţiile funcţionarului;
    2) restricţiile şi interdicţiile în activitatea funcţionarului, precum şi incompatibilităţile generale în raport cu statutul acestuia;
    3) responsabilităţile conducătorului în asigurarea disciplinei de serviciu;
    4) raporturile de subordonare;
    5) stimularea funcţionarilor;
    6) ancheta de serviciu și particularităţile de desfăşurare;
    7) suspendarea din funcţie pe perioada desfăşurării anchetei de serviciu;
    8) condițiile aplicării sancţiunilor disciplinare;
    9) contestarea sancțiunilor disciplinare.
    5. Prevederile prezentului Statut disciplinar se aplică funcţionarilor din cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, autorităților administrative și instituţiilor din subordinea acestuia, care deţin grade speciale şi exercită sarcini atribuite în competenţa entităţii din care fac parte, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    6. Disciplina de serviciu se asigură prin:
    1) crearea unei atmosfere de responsabilitate şi ajutor reciproc;
    2) asigurarea cu infrastructură corespunzătoare şi crearea condiţiilor sociale necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu;
    3) stimularea funcţionarilor pentru îndeplinirea conştiincioasă a obligaţiilor funcţionale şi aplicarea sancţiunilor pentru abaterile disciplinare admise;
    4) asigurarea respectării prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv a instrucţiunilor şi ordinelor legale.
II. OBLIGAŢIILE FUNCŢIONARULUI
    7. Funcţionarul este obligat:
    1) să respecte Constituţia şi legile Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să fie loial instituţiei din care face parte;
    2) să acţioneze cu responsabilitate, competenţă şi devotament pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pentru protejarea şi promovarea valorilor şi intereselor naţionale ale Republicii Moldova, inclusiv în condiţiile în care viaţa, sănătatea şi bunurile îi sînt ameninţate;
    3) să respecte jurămîntul depus şi normele deontologice;
    4) să fie disciplinat şi vigilent, să-şi consacre activitatea profesională îndeplinirii competente, integre, corecte şi conştiincioase a atribuţiilor de serviciu;
    5) să respecte principiile, normele şi regulile activităţii profesionale;
    6) să asigure protecţia secretului de stat, a informaţiilor privind datele cu caracter personal de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi a altor informaţii cu acces limitat, să nu divulge sursele de obţinere a acestora, să păstreze secretul activităţii desfăşurate;
    7) să-şi perfecționeze în permanenţă pregătirea profesională;
    8) să execute la timp şi întocmai atribuţiile conform funcţiei deţinute;
    9) să manifeste iniţiativă şi perseverenţă, obiectivitate şi imparţialitate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
    10) să cunoască actele normative ce reglementează domeniul activității prestate şi disciplina de serviciu;
    11) să acţioneze prompt şi obiectiv la solicitările cetăţenilor;
    12) să ia măsuri pentru apărarea vieţii, sănătăţii, onoarei, demnităţii şi averii cetăţenilor în cazurile în care ei sînt ameninţaţi de fapte ilegale sau alte pericole, indiferent dacă se află în timpul sau în afara orelor de serviciu;
    13) să depună declaraţia de avere şi interese personale în modul şi în condiţiile prevăzute de lege;
    14) să manifeste un comportament integru în activitatea publică şi în viaţa personală;
    15) să declare cadourile simbolice, cele oferite din politeţe sau primite cu prilejul unor acţiuni de protocol, a căror valoare nu depăşeşte limitele stabilite de Guvern;
    16) să cunoască şi să întreţină în stare regulamentară tehnica şi mijloacele din dotare, să păstreze şi să administreze eficient patrimoniul ce i-a fost încredinţat pentru uz în activitatea de serviciu;
    17) să demonstreze respect faţă de orice persoană, în special faţă de grupurile vulnerabile;
    18) să fie respectuos, cuviincios şi corect în raporturile cu superiorii, colegii, subalternii;
    19) să execute întocmai şi în termen oportun ordinele, dispoziţiile şi indicaţiile legale ale superiorilor;
    20) să acorde sprijin colegilor în executarea atribuţiilor de serviciu;
    21) să informeze şeful ierarhic superior şi autorităţile competente cu privire la faptele de corupţie ori de influenţă necorespunzătoare săvîrșite personal sau cele săvîrșite de către alţi funcţionari publici cu statut special despre care a luat cunoştinţă;
    22) să informeze şeful ierarhic superior şi autorităţile competente cu privire la faptele de tortură, tratament inuman şi degradant despre care a luat cunoștință;
    23) să dea dovadă de demnitate în calitatea sa de funcţionar public cu statut special;
    24) să asigure, potrivit competenţelor, informarea corectă a cetăţenilor referitor la informaţiile de utilitate publică şi de interes personal pentru cetăţeni;
    25) să informeze neîntîrziat structura de resurse umane a entităţii din care face parte şi autoritatea specializată a Ministerului Afacerilor Interne despre dobîndirea calităţii procesuale de bănuit, învinuit sau inculpat, precum şi despre măsurile procesuale penale dispuse ori hotărîrile penale pronunţate împotriva sa;
    26) să se prezinte la serviciu conform programului de lucru, precum şi în afara acestuia, potrivit prevederilor legislației în vigoare;
    27) să se prezinte imediat la entitatea în care activează în situaţii de urgenţă sau în cazul unor tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice;
    28) să acţioneze conform legii în cazul instituirii stării de asediu ori în caz de mobilizare şi de război;
    29) să respecte regulile de port al uniformei, legitimaţiei de serviciu şi al mijloacelor speciale;
    30) să reprezinte şi să promoveze, în limitele mandatului încredinţat, relaţiile bilaterale şi multilaterale ale Republicii Moldova în general şi ale Ministerului Afacerilor Interne în particular, la misiunea diplomatică/organizația/instituția internațională în cadrul căreia a fost detaşat.
III. RESTRÎNGEREA UNOR DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI,
INTERDICŢII ŞI INCOMPATIBILITĂŢI

    8. Restrîngerea unor drepturi şi libertăţi ale funcţionarului vizează:
    1) apartenenţa la partide, formaţiuni sau organizaţii social-politice ori desfăşurarea propagandei în favoarea acestora;
    2) organizarea sau participarea la greve;
    3) organizarea şi participarea la întruniri cu caracter politic sau de altă natură interzise prin lege;
    4) promovarea opiniilor sau preferinţelor politice în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, la locul de muncă sau în timpul orelor de serviciu;
    5) propagarea vreunei atitudini față de religie, aderarea la culte religioase (secte), organizații sau alte formațiuni interzise de legislație.
    9. Funcţionarul nu îşi poate exercita activitatea într-o funcţie aflată în subordinea nemijlocită a unei rude pe linie dreaptă sau colaterală (părinte, frate, soră, fiu, fiică) ori a unei rude prin afinitate (soţ/soţie, părinte, frate sau soră a soţului/soţiei).
    10. Restricţia prevăzută la pct. 9 se aplică şi în situaţia în care şeful nemijlocit al funcţionarului exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcție publică cu statut special.
    11. În termen de 30 de zile calendaristice de la producerea situaţiilor prevăzute la pct. 9 şi 10, funcţionarul întreprinde acțiuni în vederea încetării raporturilor de subordonare nemijlocită.
    12. În cazul în care funcţionarul nu respectă prevederile pct.11, angajatorul sau persoana împuternicită de acesta decide transferul acestuia într-o funcţie cel puţin similară sau într-o funcție inferioară, care ar exclude o astfel de subordonare. Dacă transferul nu este posibil, dispune încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarului.
    13. Funcţionarului îi este interzis:
    1) să utilizeze în interes personal sau în alte scopuri decît cele de serviciu mijloacele financiare, tehnico-materiale, echipamentele speciale informaţionale şi alte bunuri ale statului, precum şi informaţia de serviciu ce îi este pusă la dispoziţie pentru exercitarea atribuţiilor ori la care are acces în virtutea îndeplinirii acestora;
    2) să abuzeze de calitatea oficială şi să compromită, prin activitatea sa privată ori publică, prestigiul funcţiei sau al instituției din care face parte;
    3) să aplice forța fizică, mijloacele speciale și armele de foc contrar prevederilor legale;
    4) să deţină, direct sau prin intermediari, în Ministerul Afacerilor Interne, interese de natură să-i afecteze obiectivitatea şi independenţa;
    5) să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alte avantaje, destinate personal acestuia sau familiei sale, dacă oferirea sau acordarea acestora este legată, direct sau indirect, de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
    6) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau care instigă la indisciplină;
    7) să manifeste un comportament necinstit, amoral și josnic sau alt comportament ce ar denigra imaginea și prestigiul instituției;
    8) să întreprindă alte acţiuni interzise prin lege.
    14. Funcţionarul public cu statut special nu poate prezenta în public informaţii şi date obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu și nu este în drept de a face comentarii referitoare la astfel de informaţii, dacă prin acestea este încălcat principiul prezumţiei de nevinovăţie, este lezat dreptul la demnitate, viaţă intimă, familială ori privată al persoanei şi sînt afectate interesele sau securitatea statului.
    15. Funcţionarul public cu statut special nu are dreptul să desfăşoare alte activităţi remunerate:
    1) în cadrul altor autorităţi publice, cu excepţia cazului în care raporturile de serviciu sînt suspendate pe perioada respectivă, în condiţiile legii;
    2) în funcţii de demnitate publică sau în funcţii din cadrul cabinetului persoanei care exercită o funcţie de demnitate publică, cu excepţia cazului în care raporturile de serviciu sînt suspendate pe perioada respectivă, în condiţiile legii;
    3) în calitate de expert antrenat în proiecte implementate peste hotarele ţării, cu excepţia cazului în care raporturile de serviciu sînt suspendate pe perioada respectivă în condiţiile legii;
    4) prin contract individual de muncă sau prin alt contract civil, în cadrul societăţilor comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum şi al organizaţiilor necomerciale, din sectorul privat sau public, a căror activitate este controlată, subordonată sau, în anumite privințe, este de competența autorității în care el este angajat, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, de creație și de reprezentare a statului în societățile economice. Modul de cumulare acestor activități cu funcția publică cu statut special se stabilește de Guvern.
    16. Funcţionarul nu are dreptul să desfăşoare activitate de întreprinzător, cu excepția calității de fondator sau membru asociat al societății comerciale, ori să înlesnească, în virtutea funcției sale, activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice și juridice.
    17. Funcţionarul public cu statut special nu poate fi reprezentant al unor terţe persoane în autoritatea publică în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia pe care o exercită.
    18. Funcţionarul implicat în una din activităţile incompatibile enumerate la pct.15-17 este obligat ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data apariţiei situaţiei, să înceteze activitatea incompatibilă cu funcţia sa ori, după caz, să depună cerere de demisie din funcția publică cu statut special.
    Dacă în termenul menţionat funcţionarul public cu statut special nu întreprinde acţiuni în vederea lichidării incompatibilităţii, angajatorul sau persoana împuternicită de acesta va dispune încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia.
IV. RESPONSABILITATEA CONDUCĂTORILOR
ÎN MENŢINEREA DISCIPLINEI DE SERVICIU

    19. Conducătorul poartă răspundere pentru starea disciplinară şi ordinea regulamentară din subdiviziunea pe care o conduce, fiind un exemplu în respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, jurămîntului şi instrucţiunilor de serviciu, a regulilor de convieţuire socială, avînd o conduită ireproşabilă în toate împrejurările.
    20. Pe lîngă obligațiile de bază, restricțiile și interdicțiile stipulate de prezentul Statut disciplinar, conducătorul este obligat:
    1) să educe subalternii săi în spiritul devotamentului faţă de patrie şi popor, al fortificării continue a disciplinei de serviciu, regulilor de convieţuire socială şi ordinii de drept;
    2) să dezvolte la subalterni simţul datoriei şi onoarei de funcționar, precum şi al răspunderii personale pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
    3) să emită ordine şi dispoziţii numai în interes de serviciu;
    4) să dea ordine legale, clare și precise, să asigure condițiile necesare pentru executarea lor întocmai și la timp;
    5) să fie exigent şi obiectiv în aprecierea subalternilor;
    6) să fie corect în relaţiile cu subalternii şi să nu le lezeze demnitatea personală;
    7) să ia în considerare propunerile şi iniţiativele motivate ale subalternilor în vederea îmbunătăţirii activităţii subdiviziunii în care îşi desfăşoară activitatea;
    8) să stimuleze subalternii pentru manifestarea actelor de eroism, iniţiativă creatoare, sîrguință şi obţinerea rezultatelor bune în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
    9) să reacţioneze prompt la orice abatere de la disciplina de serviciu, precum şi să asigure aplicarea sancţiunilor disciplinare subalternilor care comit abateri disciplinare, dau dovadă de toleranţă şi nepăsare faţă de nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi a instrucţiunilor de serviciu;
    10) să acorde o atenţie deosebită prevenirii faptelor ce ţin de încălcarea de către subalterni a legislaţiei în vigoare, disciplinei de serviciu, să înlăture la timp cauzele care constituie premisa acestor încălcări;
    11) să controleze modul de executare de către subalterni a măsurilor întreprinse pentru înlăturarea cauzelor care au condus la apariţia abaterilor disciplinare;
    12) să întreprindă acțiunile prevăzute de actele normative pentru prevenirea corupției în rîndul personalului din subordine, precum și să poarte răspundere pentru eșecurile survenite ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare a acțiunilor în cauză;
    13) să creeze şi să asigure condiţiile necesare formării profesionale continue a subalternilor.
    21. În cazul încălcării disciplinei de serviciu şi prevederilor legislaţiei în vigoare de către un subaltern, conducătorul este în drept de a desfășura personal sau a dispune unui angajat din subordine desfășurarea anchetei de serviciu pentru examinarea multiaspectuală, completă şi obiectivă a circumstanţelor încălcării, iar dacă subalternului i se stabileşte vinovăţia – să propună, în funcţie de gravitatea abaterii disciplinare şi gradul vinovăţiei, o sancţiune disciplinară.
V. RAPORTURILE DE SUBORDONARE
    22. Conducătorul nemijlocit este persoana căreia funcţionarul i se subordonează pe linie ierarhică de serviciu, inclusiv temporar, conform fişei postului.
    23. Funcţionarii care în relaţiile de serviciu nu sînt subordonaţi unul altuia pot fi superiori sau inferiori în rang, superioritatea determinîndu-se conform funcţiei sau gradului special deţinut.
    24. În cazul în care mai mulţi funcţionari îndeplinesc aceeaşi misiune sau îşi exercită serviciul în comun nefiind subordonaţi unul altuia, iar subordonarea nu a fost stabilită de către şef, superior este considerat deţinătorul unei funcţii superioare, iar în cazul funcţiilor echivalente – deţinătorul celui mai înalt grad special.
     În cazul deţinerii unor funcţii şi grade speciale echivalente, este considerat superior funcţionarul care face parte din subdiviziunea care organizează activitatea respectivă.
    25. Executarea dispoziţiilor conducătorului se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
VI. STIMULAREA FUNCŢIONARILOR
    26. În scopul motivării, pentru rezultate deosebite în activitate, angajatorul sau persoana împuternicită de acesta poate acorda funcţionarului următoarele stimulări:
    1) ridicarea sancţiunii disciplinare aplicate;
    2) exprimarea de mulţumiri;
    3) expunerea fotografiei sale pe Panoul de onoare;
    4) decernarea unei diplome de merit;
    5) acordarea de premii băneşti;
    6) oferirea unor cadouri de preţ;
    7) acordarea unui titlu de onoare, a unei distincţii a Ministerului Afacerilor Interne sau departamentale;
    8) conferirea unui grad special înainte de termen;
    9) premierea cu arme de foc şi inscripţionarea acestora cu un text care atestă premierea;
    10) înscrierea numelui său în Cartea de onoare.
    27. Pentru merite deosebite, funcţionarul poate fi propus de către ministrul afacerilor interne spre decorare cu una dintre distincţiile de stat ale Republicii Moldova.
    28. Funcţionarul aflat sub efectul sancţiunii disciplinare poate fi stimulat doar prin ridicarea sancţiunii disciplinare aplicate.
    29. Funcţionarul public cu statut special este informat personal despre acordarea stimulărilor în cadrul adunării efectivului entităţii din care face parte.
    30. În instituţiile de învățămînt ale Ministerului Afacerilor Interne, pe lîngă formele de stimulare indicate în pct.26 din prezentul Statut disciplinar, studenților/elevilor li se acordă următoarele stimulări:
    1) înmînarea fotografiei personale, realizată lîngă drapelul instituţiei de învățămînt;
    2) trimiterea unei scrisori de mulţumire părinţilor (rudelor);
    3) înscrierea numelui de familie pe Panoul de onoare al instituției;
    4) acordarea peste rînd a permisiei din reşedinţa instituţiei de învățămînt pînă la 5 zile lucrătoare.
    31. Stimulările se acordă prin ordin scris şi motivat al angajatorului.
    32. În calitate de conducător al organului ierarhic superior, ministrul afacerilor interne acordă stimulări tuturor funcţionarilor, în limitele legislației în vigoare.
    33. Atenuarea, agravarea sau ridicarea sancţiunii disciplinare se poate aplica din iniţiativa proprie a angajatorului sau persoanei împuternicite cu atare competențe la propunerea scrisă şi argumentată a conducătorului funcționarului sancţionat disciplinar, la cererea funcționarului, dacă ultimul va prezenta materiale confirmative în acest sens.
    34. Ministrul afacerilor interne este în drept să atenueze, să agraveze sau să ridice orice sancţiune disciplinară aplicată conform prevederilor prezentului Statut disciplinar.
    35. Atenuarea sau ridicarea sancţiunii disciplinare se aplică în cazul existenţei uneia din următoarele împrejurări: conştiinciozitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, manifestarea unui comportament ireproşabil, comiterea abaterii disciplinare ca urmare a unui concurs de împrejurări grele de ordin personal sau familial, autodenunţarea, recunoaşterea vinovăţiei şi altele.
    În partea descriptivă a ordinului de atenuare, agravare sau ridicare a sancțiunii disciplinare se vor descrie circumstanțele de drept și de fapt ce au determinat motivele emiterii acestuia.
    36. Sancţiunea disciplinară poate fi ridicată, prin ordinul angajatorului sau al ministrului afacerilor interne, la expirarea a cel puţin jumătate din termenul pentru care produce efectul sancţiunea disciplinară aplicată, cu excepţia celor prevăzute la art. 58 lit.d)-f) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    37. Stimulările şi sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarilor se înscriu în dosarele personale ale acestora şi bazele de date electronice ale serviciului resurse umane, la rubrica „Stimulări” ori „Sancţiuni”, cu indicarea ordinului de aplicare.
    38. Toate stimulările şi sancţiunile disciplinare se iau la evidenţă în modul stabilit de către Ministerul Afacerilor Interne.
VII. ANCHETA DE SERVICIU – PARTICULARITĂŢI
DE DESFĂŞURARE

Secţiunea 1
Abaterile disciplinare
    39. Se consideră abatere disciplinară fapta (acțiune sau inacțiune) a funcţionarului săvîrșită cu vinovăţie prin care au fost încălcate prevederile prezentului Statut disciplinar, ale actelor normative în vigoare, restrîngerile, interdicţiile şi incompatibilităţile statuate de legislația în vigoare, ordinele și dispozițiile superiorilor, regulamentul intern sub a căror incidență se înscrie specificul funcției, precum și cerințele fişei postului deținut.
Secţiunea a 2-a
Sancţiunile disciplinare
    40. În funcție de gravitatea faptelor comise şi gradul de vinovăţie, funcţionarului i se pot aplica următoarele sancţiuni disciplinare:
    1) avertisment;
    2) mustrare;
    3) mustrare aspră;
    4) retrogradare cu un grad special;
    5) retrogradare în funcţie;
    6) concediere.
    41. Sancţiunile aplicate se iau în considerare la evaluarea performanţelor profesionale, stabilirea indemnizației unice lunare, acordarea gradelor speciale și promovare, cu excepţia situaţiei în care şi-au stins efectele ori au fost ridicate ca recompensă în condiţiile legislației în vigoare.
    42. Pe lîngă sancţiunile disciplinare specificate, în instituţiile de învățămînt ale Ministerului Afacerilor Interne, studenţilor/elevilor la forma de învățămînt cu frecvență li se aplică următoarele sancţiuni:
    a) suspendarea permisiei din reşedinţa instituţiei de învățămînt pe o perioadă de pînă la 30 zile;
    b) numirea peste rînd în serviciu (cu excepţia serviciului de gardă) – pînă la 5 servicii, cu asigurarea termenului de recuperare între ele;
    c) exmatricularea.
    43. Aplicarea sancţiunii disciplinare nu exclude răspunderea penală, contravenţională sau civilă.
    44. În cazul în care în procesul desfășurării anchetei de serviciu se constată indicii că a fost săvîrșită o contravenţie sau o infracţiune, persoana împuternicită să desfășoare ancheta de serviciu va asigura transmiterea imediată materialelor acumulate organelor competente.
    45. Pentru o singură abatere disciplinară se aplică o singură sancţiune disciplinară.
    46. Este interzisă aplicarea unei sancţiuni disciplinare întregului efectiv al subdiviziunii (sancţiuni disciplinare colective).
Secţiunea a 3-a
Procedura desfăşurării anchetei de serviciu
    47. Ancheta de serviciu se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, a dispoziţiilor prezentului Statut disciplinar şi contribuie la consolidarea disciplinei de serviciu, legalităţii, prevenirea şi combaterea ilegalităţilor, educarea funcţionarilor în spiritul executării întocmai şi la timp a actelor normative.
    48. Sarcinile anchetei de serviciu sînt:
    1) examinarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă a circumstanţelor abaterilor disciplinare comise de către funcţionari;
    2) stabilirea cauzelor şi condiţiilor care au condus la comiterea abaterilor disciplinare;
    3) identificarea persoanelor vinovate şi asigurarea aplicării corecte a legislaţiei în vigoare, pentru ca fiecare persoană care a comis abateri disciplinare să fie sancţionată potrivit vinovăţiei sale şi nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere.
    49. Ancheta de serviciu se va efectua cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale funcţionarului. În perioada anchetei de serviciu este interzisă stimularea funcționarului, promovarea în funcție, conferirea gradelor speciale și categoriilor de calificare.
    50. Temei de iniţiere şi efectuare a anchetei de serviciu constituie:
    1) petiţiile cetăţenilor;
    2) informaţiile şi sesizările organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi instanţelor judecătoreşti;
    3) demersurile şi interpelările autorităţilor publice centrale şi locale, ale persoanelor cu funcţii de răspundere din întreprinderi, instituţii şi organizaţii;
    4) publicaţiile şi informaţiile din mijloacele de informare în masă;
    5) comunicările angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor subordonate despre abaterile disciplinare comise de către funcționari;
    6) alte informaţii cu privire la eventualele abateri disciplinare comise de către funcţionari.
    51. Desfăşurarea anchetei de serviciu se dispune printr-o rezoluţie a conducătorului subdiviziunii care a fost sesizat în condiţiile prevăzute la punctele enunţate, iar în absenţa acestuia, a persoanei care îl înlocuieşte.
    52. Dacă în cadrul desfăşurării anchetei de serviciu sînt identificate şi alte abateri disciplinare, conducătorul subdiviziunii poate dispune conexarea acestora într-o singură anchetă de serviciu sau, după caz, iniţierea unei anchete separate.
    53. Printr-o rezoluţie, conducătorul dispune efectuarea anchetei de serviciu de către o persoană responsabilă din cadrul subdiviziunii sau de către conducătorul nemijlocit al funcționarului care a comis abaterea disciplinară.
    54. Conducătorul are dreptul să dispună efectuarea anchetei de serviciu unei singure sau mai multor persoane, iar, la necesitate, în funcţie de complexitatea cazului, să o efectueze personal.
    55. În cazul iniţierii anchetei de serviciu pe acelaşi fapt de către două sau mai multe subdiviziuni, ancheta de serviciu se efectuează de către subdiviziunea ierarhic superioară, în baza dispoziţiei angajatorului/ministrului sau a persoanelor care îi înlocuiesc.
    56. În caz de necesitate, ancheta de serviciu poate fi efectuată cu participarea reprezentanţilor altor subdiviziuni din cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor subordonate acestuia sau cu atragerea specialiştilor din organe de ocrotire a normelor de drept, organizaţii şi instituţii abilitate.
    57. Nu poate desfășura ancheta de serviciu persoana care:
    1) este soţ, rudă sau afin cu persoana care a comis abaterea disciplinară;
    2) este subordonată persoanei în privinţa căreia este desfăşurată ancheta de serviciu;
    3) are un interes personal în cauza examinată ori există alte împrejurări care pun la îndoială obiectivitatea şi imparţialitatea sa;
    4) a raportat despre abaterea disciplinară.
    58. Persoana în adresa căreia s-a dispus desfăşurarea anchetei de serviciu şi care se află în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 57 din prezentul Statut disciplinar este obligată să prezinte conducătorului care a iniţiat ancheta de serviciu un raport despre eliberarea de la executarea obligaţiilor încredinţate, în termen de 24 de ore din momentul dispunerii efectuării anchetei de serviciu.
    59. Durata desfăşurării anchetei de serviciu nu va depăşi termenul de 30 de zile, fără a lua în calcul timpul aflării funcționarului în concediul anual de odihnă, în concediul de studii, concediul medical sau concediul paternal.
    60. Termenul anchetei de serviciu poate fi suspendat în cazul care funcționarul public cu statut special se află în concediu anual de odihnă, concediu de studii, concediu medical sau în concediu paternal, precum și în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.
    61. Termenul de suspendare a anchetei de serviciu în cazurile descrise la pct. 60 nu va depăși 6 luni din data comiterii presupusei abateri disciplinare, care este termen de prescripție și de tragere la răspundere disciplinară.
    62. Necesitatea şi motivele suspendării anchetei de serviciu se indică într-un raport şi se prezintă spre aprobare conducătorului care a dispus iniţierea anchetei de serviciu sau persoanei care îl înlocuieşte.
    63. Cu înştiinţarea şi acordul scris al conducătorului care a dispus iniţierea anchetei de serviciu, aceasta este reluată dacă au decăzut temeiurile suspendării.
    64. În procesul anchetei de serviciu urmează a fi constatate următoarele:
    1) locul, timpul, metodele, motivele şi alte circumstanţe ale cauzei;
    2) persoana care a comis abaterea disciplinară şi gradul de vinovăție al acesteia;
    3) circumstanţele care influenţează asupra gradului şi caracterului responsabilităţii persoanei vinovate, precum şi cele atenuante sau agravante;
    4) calităţile profesionale ale persoanei care a comis abaterea disciplinară, alte date caracteristice (vîrsta, gradul, funcţia, perioada de activitate în Poliţie, alte organe de drept, abaterile disciplinare comise şi sancţiunile aplicate anterior).
    65. Desfăşurarea anchetei de serviciu presupune:
    1) examinarea sesizării;
    2) audierea funcţionarului sau funcționarilor a căror faptă constituie obiectul sesizării;
    3) audierea persoanei care a formulat sesizarea sau a celei care a raportat despre abaterea disciplinară comisă;
    4) culegerea informaţiilor considerate necesare pentru soluţionarea cazului, inclusiv date cu caracter personal, prin mijloacele prevăzute de lege, inclusiv audierea oricăror altor persoane ale căror declaraţii pot contribui la soluționarea justă a cazului;
    5) administrarea probelor, precum şi verificarea documentelor, a declaraţiilor prezentate.
    66. Efectuarea anchetei de serviciu, de regulă, este precedată de o pregătire în procesul căreia persoana care o efectuează stabileşte formele, metodele de lucru, examinează legislaţia relevantă, studiază materialele controalelor precedente, după caz, examinează şi alte informaţii necesare. Informaţia acumulată se anexează la materialele anchetei de serviciu.
    67. Persoana căreia i-a fost încredinţată efectuarea anchetei de serviciu este în drept:
    1) să solicite prezentarea în sediul subdiviziunii căreia i-a fost dispusă efectuarea anchetei de serviciu a persoanelor care urmează să fie audiate în cadrul acesteia;
    2) să solicite informaţii şi explicaţii scrise de la persoane fizice și juridice care pot furniza informaţii necesare în procesul cercetării cazului;
    3) să ia act de materialele referitoare la cazul cercetat şi să solicite copii ale acestora, cu anexarea lor ulterioară la materialele anchetei de serviciu;
    4) să examineze locul unde a fost comisă abaterea disciplinară;
    5) să solicite şi să primească consultaţii de la specialişti pe problemele care necesită cunoştinţe speciale, să folosească tehnică audio şi video, alte mijloace tehnice speciale;
    6) să solicite informaţii şi documente de la persoane fizice şi juridice, de la alte organe de ocrotire a normelor de drept în scopul verificării circumstanţelor ce urmează a fi clarificate;
    7) să propună angajatorului efectuarea testării funcţionarului în privinţa căruia s-a dispus efectuarea anchetei de serviciu cu utilizarea poligrafului, în condiţiile Legii nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf);
    8) să propună conducătorului care a iniţiat ancheta de serviciu suspendarea din serviciu a funcţionarului care a comis abaterea disciplinară, cu ridicarea legitimaţiei de serviciu şi a armei din dotare, iar după obţinerea acordului să iniţieze procedura de suspendare.
    68. Persoana căreia i-a fost încredinţată efectuarea anchetei de serviciu este obligată:
    1) să solicite explicaţii scrise de la funcţionarul în privinţa căruia a fost iniţiată ancheta de serviciu. Refuzul de a da explicaţiile solicitate se consemnează într-un proces-verbal semnat de persoana care efectuează ancheta de serviciu şi contrasemnat de către un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salariatului, iar în lipsa ultimului, de către două persoane dezinteresate;
    2) să respecte prevederile legislaţiei în vigoare, interesele legitime ale persoanelor în privinţa cărora se desfăşoară ancheta de serviciu, precum şi ale altor persoane participante la examinarea abaterii disciplinare, să soluţioneze cererile şi demersurile înaintate în acest sens;
    3) să nu admită presiuni, ameninţări sau alte acţiuni nelegitime în privinţa persoanelor menţionate la subpct.1). În cazul în care în cadrul anchetei de serviciu, persoana care o efectuează, persoanele care efectuează controlul, petiţionarul, alte persoane care au contribuit la constatarea încălcărilor sînt ameninţate sau persecutate de către factorii de decizie, conducătorul care a dispus efectuarea anchetei de serviciu este obligat să întreprindă măsurile necesare în vederea asigurării securităţii lor;
    4) să informeze la timp conducătorul care a dispus efectuarea anchetei de serviciu despre constatarea neajunsurilor, încălcărilor prevederilor legislaţiei în vigoare, dispoziţiilor şi instrucţiunilor;
    5) să înainteze propuneri în vederea lichidării cauzelor şi condiţiilor care au contribuit la comiterea încălcărilor constatate;
    6) să propună conducătorului care a dispus efectuarea anchetei de serviciu să expedieze organelor competente spre examinare materialele acumulate, atunci cînd acţiunile funcţionarului care a comis încălcarea prezintă semne ale componenţei unei contravenţii sau infracţiuni;
    7) în baza rezultatelor anchetei de serviciu să formuleze concluzii cu propunerile de rigoare, după caz, să întocmească proiectul ordinului cu privire la sancţionare pe care să-l prezinte spre coordonare conducătorului care a dispus efectuarea anchetei de serviciu, iar angajatorului sau persoanei care îl înlocuiește spre aprobare.
    8) să expedieze o copie a ordinului privind sancţionarea funcționarului în subdiviziunea resurse umane pentru anexarea la dosarul personal al funcţionarului care a comis abaterea disciplinară.
    69. Funcţionarul care urmează a fi audiat în cadrul anchetei de serviciu este în drept:
    1) să solicite înlăturarea persoanei care efectuează ancheta de serviciu, la apariţia temeiurilor prevăzute în pct. 57 al prezentului Statut disciplinar;
    2) să prezinte persoanei care efectuează ancheta de serviciu probele pe care le consideră necesare, în vederea demonstrării nevinovăţiei sale sau care pot influenţa la aplicarea unei sancţiuni disciplinare mai blînde;
    3) să conteste acţiunile persoanei care efectuează ancheta de serviciu şi deciziile adoptate în cadrul acesteia la conducătorul subdiviziunii care a dispus efectuarea anchetei de serviciu, iar, după caz, la conducătorul ierarhic superior.
    70. La finalizarea anchetei de serviciu, persoana sancționată disciplinar, în baza unei cereri scrise înaintate pe numele persoanei care a dispus desfășurarea anchetei de serviciu, este în drept să ia cunoştinţă de ordinul şi materialele anchetei, cu respectarea legislaţiei privind secretul de stat şi protecţia datelor cu caracter personal. Cererea se anexează la materiale anchetei de serviciu.
    71. Funcţionarul care urmează a fi audiat în cadrul anchetei de serviciu este obligat:
    1) să se prezinte, la solicitarea persoanei care efectuează ancheta de serviciu, în ziua şi la ora cînd este invitată. În caz de absenţă din motive întemeiate, să prezinte o explicaţie şi documentele care îi justifică neprezentarea, cu indicarea expresă a datei și orei cînd este disponibil de a se prezenta;
    2) să manifeste un comportament corespunzător, să nu împiedice examinarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă, a circumstanţelor abaterii disciplinare;
    3) să dea dovadă de sinceritate şi să contribuie activ la stabilirea adevărului obiectiv;
    4) să comunice date veridice despre domiciliu și alte date solicitate în procesul audierii;
    5) să informeze imediat persoana care efectuează ancheta de serviciu despre orice circumstanţe ce ar crea impedimente bunei desfăşurări a anchetei (hotărîri adoptate de către alte organe de drept pe marginea obiectului anchetei; concedii anuale de odihnă, de studii sau medicale; existenţa altor împrejurări ce denotă imposibilitatea adoptării unei concluzii definitive în cadrul anchetei de serviciu), cu prezentarea actelor confirmative.
    72. Acţiunile întreprinse în cadrul anchetei de serviciu de către persoana împuternicită se consemnează în procese-verbale, note informative şi rapoarte.
    73. Abaterea disciplinară se consideră constatată în ziua aprobării concluziei (încheierii) privind abaterea admisă.
    74. Sancţiunea disciplinară se aplică prin ordinul angajatorului/ministrului sau al persoanei împuternicite de acesta, în maximum 30 de zile de la momentul constatării abaterii disciplinare.
    75. Proiectul ordinului şi al încheierii urmează să conţină concluziile referitoare la rezultatele anchetei de serviciu, indicîndu-se următoarele:
    1) numărul şi data de înregistrare a materialului cu privire la ancheta de serviciu;
    2) numele, prenumele, funcţia şi gradul deţinute de către funcționarul cercetat, precum şi subdiviziunea în care acesta îşi desfăşoară activitatea;
    3) numele, prenumele, funcţia şi datele de contact ale persoanei care a sesizat fapta, precum şi ale persoanelor audiate, după caz;
    4) circumstanţele de fapt şi de drept care au servit drept temei de iniţiere a anchetei de serviciu;
    5) consecinţele faptei comise, probele ce confirmă sau infirmă vinovăţia persoanei, circumstanţele atenuante sau agravante şi, după caz, măsurile întreprinse sau care se propun a fi întreprinse pentru prevenirea şi înlăturarea lor;
    6) normele legale care au fost încălcate;
    7) argumentarea constatărilor efectuate;
    8) termenul în care sancţiunea disciplinară poate fi contestată;
    9) organul în care sancţiunea disciplinară poate fi contestată.
    76. Proiectul ordinului se contrasemnează de către persoana care a efectuat ancheta de serviciu şi conducătorul subdiviziunii care a dispus iniţierea anchetei de serviciu, se coordonează de către conducătorii subdiviziunilor competente şi se transmit angajatorului spre semnare.
    77. Conducătorii subdiviziunii care urmează să contrasemneze proiectul ordinului sau încheierii sînt în drept să depună opinii separate, formulate în scris şi motivate, pe marginea anchetei de serviciu.
    78. Angajatorul poate respinge propunerile înaintate în cadrul anchetei de serviciu prin aplicarea rezoluţiei pe încheiere sau proiectul ordinului de sancţionare, cu informarea funcționarului propus de a fi sancționat disciplinar de către persoana împuternicită în acest sens.
VIII. DREPTUL DE STIMULARE ŞI DE APLICARE
A SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE

    79. În calitate de conducător al organului ierarhic superior, ministrul afacerilor interne acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare tuturor categoriilor de funcţionari.
    80. Conducătorii autorităţilor administrative şi ai instituţiilor subordonate care dispun de calitatea de angajator acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare funcţionarilor din subordine.
    81. Conducătorii de subdiviziuni, direcţii, inspectorate, secţii, servicii, birouri, posturi şi adjuncţii sau locţiitorii acestora, după caz, au dreptul să înainteze, conform subordonării, propuneri pentru sancţionarea sau stimularea subalternilor lor, conform prezentului Statut disciplinar.
    82. În funcţie de gravitatea abaterii disciplinare şi de circumstanţele care au condus la comiterea acesteia, aplicarea sancţiunii disciplinare poate avea loc şi fără efectuarea anchetei de serviciu, dacă funcţionarul îşi recunoaşte, în formă scrisă, vinovăţia referitor la fapta imputată.
    83. Pentru funcţionarii transferaţi sau detaşaţi, înaintarea propunerilor privind stimularea sau sancţionarea, conform prezentului Statut disciplinar, se efectuează de către conducătorul în a cărui subordonare se află.
IX. SUSPENDAREA DIN FUNCŢIE
    84. În scopul asigurării unei cercetări obiective, multilaterale și eficiente precum și în cazul în care se constată că exercitarea atribuțiilor de serviciu de către funcționarul/funcționarii ale căror abateri disciplinare servesc drept obiect al anchetei de serviciu pot influența buna desfășurare a acesteia, prin ordinul angajatorului/ministrului sau al persoanei împuternicite de acesta, pe perioada anchetei de serviciu, funcționarul/funcționarii pot fi suspendați din funcție.
    85. Odată cu aducerea la cunoștință a ordinului de suspendare din funcție, funcționarului/funcționarilor ale căror abateri disciplinare servesc drept obiect al anchetei de serviciu li se vor ridica legitimațiile de serviciu și armele din dotare, cu consemnarea acestui fapt printr-un proces-verbal.
    86. Durata suspendării din funcţie în ordine disciplinară nu poate depăşi termenul cumulativ al desfăşurării anchetei de serviciu şi al aplicării sancţiunii disciplinare, prevăzut de prezentul Statut disciplinar şi art. 59 alin. (9) şi (11) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    87. Dacă în urma anchetei de serviciu se constată nevinovăţia funcţionarului, ordinul de suspendare din funcţie se revocă, cu dispunerea achitării tuturor plăților salariale ce i se cuvin.
    88. În cazul în care împotriva funcționarului este pornită urmărirea penală sau acesta a fost pus sub învinuire, poate avea loc suspendarea provizorie din funcţie în condiţiile prevăzute de art. 200 din Codul de procedură penală.
    89. Pe lîngă situaţiile prevăzute de legislația în vigoare, suspendarea din funcţia publică poate fi efectuată în următoarele cazuri:
    1) pe perioada reținerii, arestului preventiv și arestului la domiciliu;
    2) în caz de dispariţie – pînă la declararea dispariţiei fără urmă sau a decesului – în modul stabilit de lege.
    90. În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum şi în cazul încetării urmăririi penale pe motiv de reabilitare, funcționarul este repus în drepturile anterioare, cu excepția plăților salariale care urmează a fi achitate în conformitate cu prevederile Legii nr.1545-XIII din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti.
X. APLICAREA ŞI CONTESTAREA SANCŢIUNILOR
DISCIPLINARE

    91. La aplicarea sancţiunii disciplinare se va ţine cont de:
    1) activitatea desfăşurată anterior de către funcționar;
    2) cauzele care au determinat săvîrșirea abaterii disciplinare;
    3) împrejurările în care a fost săvîrșită abaterea disciplinară;
    4) gradul de vinovăţie;
    5) gravitatea abaterii disciplinare şi consecinţele acesteia;
    6) preocuparea pentru înlăturarea consecinţelor faptei comise;
    7) existenţa unor sancţiuni disciplinare aplicate anterior, care nu au fost stinse în condiţiile legii.
    92. Gravitatea abaterii disciplinare se determină în funcţie de consecinţele acesteia.
    93. Sancţiunile disciplinare mai aspre se aplică pentru abaterile disciplinare grave sau repetate comise în exerciţiul funcţiei sau în grup.
    94. Concedierea este o măsură disciplinară extremă şi se aplică pentru încălcări sistematice ale disciplinei de serviciu sau pentru comiterea unei abateri disciplinare grave.
    95. Sancţiunea disciplinară se aplică în maximum 30 de zile de la momentul constatării abaterii disciplinare, fără a lua în calcul timpul aflării funcţionarului în concediu anual de odihnă, în concediu de studii sau în concediu medical.
    96. Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată, dacă din ziua săvîrșirii abaterii disciplinare au trecut mai mult de 6 luni, iar în cazul depistării abaterii în urma reviziei sau controlului activităţii economico-financiare, după expirarea a 2 ani de la data săvîrșirii încălcării.
    97. Sancţiunile disciplinare se aplică prin ordinul scris al angajatorului/ministrului sau al persoanei împuternicite de acesta.
    98. Ordinul de aplicare a sancţiunii disciplinare, cu excepţia sancţiunii disciplinare sub formă de concediere, care se aplică cu respectarea art.81 alin.(3) din Codul muncii, se comunică persoanei sancţionate sub semnătură, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, iar în cazul în care aceasta activează într-o subdiviziune inferioară, aflată în altă localitate, în termen de 15 zile lucrătoare, şi produce efecte de la data comunicării.
    99. În cazul în care nu este cunoscut locul aflării funcţionarului sancţionat disciplinar sau acesta este plecat peste hotarele ţării, ordinul de sancţionare disciplinară se expediază acestuia pentru a lua cunoştinţă, prin scrisoare recomandată cu aviz de recepţie pe adresa de domiciliu, indicată de funcționar în procesul audierii în cadrul anchetei de serviciu ori pe adresa indicată la ocuparea funcţiei sau la angajare, în termen de 5 zile lucrătoare din data constatării imposibilităţii aducerii la cunoştinţă a ordinului în condiţiile pct.98 al prezentului Statut disciplinar.
    100. Refuzul funcţionarului de a confirma prin semnătură comunicarea ordinului de sancţionare disciplinară se fixează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor, iar în lipsa acestora, de către două persoane dezinteresate.
    101. Funcţionarul sancţionat este în drept să conteste legalitatea ordinului de aplicare a sancţiunii disciplinare în instanţa competentă de contencios administrativ, în condiţiile legii.
    102. Persoana din vina căreia sancţiunea disciplinară aplicată nu a fost executată în termenul stabilit sau a fost falsificată informarea despre aceasta poartă răspundere disciplinară.
    103. Starea de ebrietate se constată prin certificatul eliberat de instituţia medicală competentă sau prin proces-verbal al comisiei formate ad-hoc dintr-un număr egal de reprezentanţi ai angajatorului şi ai salariaţilor, iar în lipsa ultimilor, de către două persoane dezinteresate.
    104. În perioada desfăşurării anchetei de serviciu în privinţa funcţionarului, a urmăririi penale sau a procedurii contravenţionale, se interzice stimularea, promovarea lui în funcţie, conferirea gradelor speciale, categoriilor de calificare şi acordarea concediului de odihnă.
    105. Termenul de valabilitate al sancţiunilor disciplinare se aplică în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.