HGM482/2017
ID intern unic:  370821
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 482
din  28.06.2017
cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare
profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior
Publicat : 30.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 216-228     art Nr : 564
    MODIFICAT
    HG199 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.227; în vigoare 05.05.19


    În vederea implementării prevederilor art.81 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), cu modificările ulterioare, precum și luînd în considerare recomandările Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei (ISCED-F 2013), elaborate de Comisia europeană în vederea aplicării uniforme a cadrului normativ al organizării studiilor superioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior (se anexează).
    2. Nomenclatorul sus-menționat este parte componentă a standardelor de stat în domeniul pregătirii cadrelor în instituţiile de învățămînt superior.
    3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, instituțiile de învățămînt superior vor actualiza/elabora și vor aproba programele de studii superioare de licență (ciclul I), în conformitate cu Nomenclatorul nominalizat.
    4. În contextul autonomiei universitare, programele de studii superioare la ciclurile II (master) și III (doctorat) vor fi elaborate în cadrul domeniilor de formare profesională și, respectiv, profilurilor științifice de către instituția de învățămînt superior şi vor fi aprobate și autorizate provizoriu, conform legislației în vigoare.
    5. Programele de studii la ciclurile I, II, III acreditate sau autorizate provizoriu, conform cadrului legal, la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri își păstrează drepturile rezultate din acreditare/autorizare și sînt corelate cu specialitățile/programele respective din Nomenclatorul menţionat.
    6. Studenții înmatriculați la studii în baza Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învățămînt superior, ciclul I, aprobat prin Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005, îşi vor finaliza studiile în conformitate cu prevederile nomenclatorului respectiv.
    7. La intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, Ministerul Educației va aduce actele sale normative din domeniu în concordanţă cu prevederile acesteia.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Nr. 482. Chişinău, 28 iunie 2017.

    nomenclator
    [Nomenclatorul modificat prin HG199 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.227; în vigoare 05.05.19]