HGO506/2017
ID intern unic:  370909
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 506
din  05.07.2017
pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate
privind exploatarea ascensoarelor
Publicat : 14.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 244-251     art Nr : 615
    Pentru executarea art. 17 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.135-141, art. 445), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Cerințele minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (se anexează).
    2. Ministerul Economiei, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va aduce actele sale departamentale în concordanță cu prevederile acesteia.
    3. Pînă la aducerea legislației în concordanță cu prezenta hotărîre, actele normative departamentale se vor aplica în măsura în care nu contravin acesteia.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                           Octavian Calmîc

    Nr. 506. Chişinău, 5 iulie 2017.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.506
din 5 iulie 2017

CERINȚE MINIME
de securitate privind exploatarea ascensoarelor
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    1. Cerințele minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (în continuare – Cerințe) stabilesc condiţiile şi cerinţele tehnice pentru exploatarea, supravegherea şi evaluarea privind siguranța în procesul de exploatare, deservire, revizie şi reparare a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară și exterioară.
    2. Ascensoarele electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară sînt denumite în continuare „ascensoare”.
    3. Prezentele Cerințe se aplică la următoarele tipuri de ascensoare şi componente de siguranță:
    1) ascensoare electrice şi hidraulice care deservesc niveluri precizate, avînd o cabină ce se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide şi înclinate la un unghi mai mare de 15° faţă de orizontală, destinate transportului de:
    a) persoane, inclusiv bolnavi;
    b) persoane şi mărfuri;
    c) mărfuri exclusiv, atunci cînd cabina este accesibilă, ceea ce înseamnă că o persoană poate intra fără dificultate în cabina echipată cu elemente de comandă în interior sau în raza de acţiune a unei persoane aflate în interiorul acesteia;
    2) componente de siguranță destinate ascensoarelor.
    4. Ascensoarele care fac obiectul prezentelor Cerințe sînt cu sau fără camera maşinii.
    5. Prevederile prezentelor Cerințe se aplică şi în cazul ascensoarelor care se deplasează de-a lungul unei curse determinate, chiar dacă nu se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide, precum sînt, de exemplu, ascensoarele foarfecă.
    6. Următoarele instalaţii nu fac obiectul prezentelor Cerințe:
    1) ascensoarele montate pe nave;
    2) ascensoarele care echipează puţurile de mină;
    3) instalaţiile de transport pe cablu, inclusiv instalaţiile de transport pe plan înclinat care se deplasează pe şine pentru transport public sau privat de persoane;
    4) trapele de scenă utilizate pentru deplasarea artiştilor în timpul spectacolelor;
    5) ascensoarele instalate în mijloace de transport;
    6) ascensoarele instalate pe maşini industriale şi utilizate exclusiv pentru accesul la punctul de lucru;
    7) trenurile cu cremalieră;
    8) ascensoarele utilizate pe şantierele de construcţii, destinate transportului persoanelor sau persoanelor şi mărfurilor;
    9) ascensoarele a căror viteză nominală nu depăşeşte 0,15 m/s.
Capitolul II
TERMENI ȘI DEFINIȚII
    7. În sensul prezentelor Cerințe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    ascensor mic pentru material (montcharge) – ascensor cu acționare electrică de dimensiuni și sarcini reduse destinat transportării materialelor ușoare, care prin construcția sa nu permite accesul persoanelor în cabină;
    ascensor de mărfuri exclusiv – ascensor destinat transportului de mărfuri cu personal de deservire în cabină. Acţionarea cabinei se face prin comandă interioară;
    ascensor de mărfuri şi persoane – ascensor destinat transportului de mărfuri a cărui construcţie permite concomitent şi transportul persoanelor sau independent de cel al mărfurilor;
    ascensor de persoane – ascensor destinat transportului persoanelor şi bagajelor de mînă;
    ascensor electric – ascensor montat fix în puţ care deserveşte niveluri precizate, avînd o cabină acţionată cu roată de fricţiune sau tambur care se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide şi înclinate la un unghi mai mare de 15° faţă de orizontală, destinat transportului de persoane şi mărfuri;
    ascensor hidraulic – ascensor montat fix în puţ care deserveşte niveluri precizate, avînd o cabină acţionată cu un grup de pompare printr-un sistem electrohidraulic ce se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide şi înclinate la un unghi mai mare de 15° faţă de orizontală, destinat transportului de persoane şi mărfuri;
    cabină – componentă formată din cel puţin doi pereţi plini, cu excepţia uşilor, şi tavane închise;
    deţinător – persoană fizică sau juridică care deţine, cu orice titlu, un ascensor în exploatare;
    evaluare privind siguranța în procesul de exploatare – ansamblu de verificări, examinări şi încercări pentru stabilirea stării tehnice, evaluarea duratei remanente de funcţionare, precum şi stabilirea condiţiilor de funcţionare în siguranţă la o/un instalaţie/echipament;
    exploatare – totalitatea operaţiunilor prin care se asigură menţinerea unui ascensor în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţă;
    înregistrare – acţiunea de a înregistra ascensoarele în evidenţa Organului de control și supraveghere tehnică de stat;
    întreprindere specializată – întreprinderea care deține toate actele permisive necesare pentru desfășurarea genului de activitate corespunzător;
    revizie – activitatea planificată care constă în ansamblul operaţiunilor ce se execută asupra unui ascensor în scopul reglării sau înlocuirii pieselor şi aparatelor înglobate de acesta, conform prezentelor Cerințe;
    sarcină nominală – sarcina maximă pentru care a fost proiectat şi construit ascensorul şi este marcată pe acesta;
    verificare tehnică – totalitatea examinărilor şi/sau încercărilor care se realizează în baza documentaţiei tehnice aplicabile unui ascensor şi prevederilor documentelor normativ-tehnice în domeniul securității industriale, în scopul evaluării măsurii în care ascensorul satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţă, cu eliberarea certificatului de expertiză;
    verificare tehnică periodică – verificare tehnică desfăşurată periodic, conform prevederilor prezentelor Cerințe;
    viteză nominală (v) – viteza în metri pe secundă a cabinei pentru care a fost proiectat şi construit ascensorul.
Capitolul III
ÎNREGISTRAREA, REÎNREGISTRAREA,
RECEPŢIA ŞI DAREA ÎN EXPLOATARE
A ASCENSOARELOR
Secțiunea 1
Înregistrarea şi reînregistrarea ascensorului
    8. Ascensorul nou-instalat, cu excepţia ascensorului mic pentru materiale, pînă la darea în exploatare, trebuie înregistrat la Organul de control și supraveghere tehnică de stat, iar acela, care se află în exploatare, după transmiterea lui altui proprietar (deţinător), reconstrucţie şi înlocuire trebuie să fie reînregistrat la Organul de control și supraveghere tehnică de stat.
    9. Ascensoarele mici pentru materiale pot fi:
    1) ascensoare cu încărcare la nivelul brațelor folosite, de obicei, la spitale, restaurante sau cantine;
    2) ascensoare cu încărcare la nivelul pardoselii folosite de obicei, la transportarea unor documente sau a unor materii prime pentru industria alimentară cu ajutorul unor cărucioare speciale;
    3) ascensoare cu încărcare la nivelul pardoselii a europaleților cu marfă cu ajutorul unui transpalet;
    4) elevatoarele de șantier.
    10. Ascensorul mic pentru materiale trebuie să fie înregistrat la deţinător în registrul de evidenţă a ascensoarelor mici pentru materiale sau la întreprinderea specializată.
    11. Înregistrarea (reînregistrarea) ascensorului la Organul de control și supraveghere tehnică de stat se efectuează pentru notificarea obligatorie a deținătorului ascensorului.
    12. Ascensorul se înregistrează (reînregistrează) de către deţinător după încercarea lui de întreprinderea de montare şi întocmirea actului privind gradul de pregătire tehnică de către organizaţia care a montat sau a reconstruit ascensorul.
    13. La instalarea a două sau mai multe ascensoare în camera troliului, în proiectul de montare (instalare) a fiecărui ascensor trebuie să fie reprezentată camera comună a troliului cu amplasarea utilajului ambelor ascensoare, marcată numerotarea şi indicată distanţa dintre elementele utilajului ascensoarelor, iar la amplasarea echipamentelor ascensorului într-un puţ comun, fără a fi despărţită pe toată înălţimea cu un perete despărţitor, în planul de montare (instalare) al fiecărui ascensor trebuie să fie indicat puţul comun, marcată numerotarea şi indicate distanţele dintre elementele utilajului ascensoarelor învecinate.
    14. Elaborarea proiectului de montare (instalare) a ascensorului se efectuează de întreprinderile specializate de proiectare.
    15. În timpul înregistrării (reînregistrării), datele despre ascensor se înscriu în Registrul de stat al obiectelor industriale periculoase, în baza unei forme stabilite, iar cartea ascensorului numerotată şi sigilată se remite deţinătorului ascensorului, cu condiţia că documentaţia prezentată să corespundă prezentelor Cerințe, fapt confirmat prin deținerea avizului pozitiv de expertiză a documentației de proiect.
Secțiunea a 2-a
Modul de recepţie şi punere în exploatare
a ascensorului
    16. Ascensorul poate fi dat în folosinţă numai după recepția și darea în exploatare a acestuia.
    17. Poate fi dat în exploatare și recepționat:
    1) ascensorul nou-instalat;
    2) ascensorul reconstruit;
    3) ascensoarul modernizat care necesită efectuarea verificării tehnice complete;
    4) ascensorul cu termenul de funcţionare expirat, stabilit în timpul verificării tehnice anterioare, cu excepţia ascensoarelor cărora le-a expirat termenul normativ de funcţionare.
    18. Obligațiile instalatorilor, producătorilor, reprezentanților autorizați, importatorilor, distribuitorilor de ascensoare și componentele de siguranță pentru ascensoare sînt prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 8 din 20 ianuarie 2016 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare”.
    19. Cerințele privind conformitatea ascensoarelor și a componentelor de siguranță pentru ascensoare sînt prezentate în Hotărîrea Guvernului nr. 8 din 20 ianuarie 2016 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare”.
    20. Deţinătorul (beneficiarul, antreprenorul general) ascensorului, după înregistrarea (reînregistrarea) acestuia, trebuie să informeze Organul de control și supraveghere tehnică de stat şi membrii comisiei de predare-recepție în termen de cel puţin 10 zile lucrătoare despre data recepţiei ascensorului în exploatare.
    21. Ascensorul este supus verificărilor şi încercărilor în conformitate cu prevederile prezentelor Cerințe.
    22. În cazul depistării deficienţelor, reprezentantul Organului de control și supraveghere tehnică de stat invocă motivele în procesul-verbal de control, care fac imposibilă darea în exploatare a ascensorului şi le transmit deţinătorului (beneficiarului) ascensorului pentru înlăturarea acestora.
    23. În baza actelor de pregătire tehnică şi recepţie a ascensorului mic pentru materiale, deţinătorul acestuia înregistrează ascensorul nou-instalat sau reînregistrează ascensorul reconstruit, iar persoana responsabilă de organizarea lucrărilor de întreţinere şi reparare a ascensorului înscrie în cartea ascensorului privind posibilitatea funcţionării acestuia.
    24. Înscrierea privind efectuarea şi rezultatele verificării tehnice, precum şi data următoarei verificări tehnice se face în cartea ascensorului de către persoana care a efectuat verificarea.
    25. Recepționarea ascensorului nu se efectuează dacă în timpul inspectării, precum şi verificării tehnice s-a constatat:
    1) prezenţa deficienţelor ce afectează siguranţa în exploatare, care nu pot fi înlăturate în procesul inspectării, controlului sau verificării tehnice;
    2) neîndeplinirea dispoziţiilor ale reprezentantului Organului de control și supraveghere tehnică de stat sau ale persoanei în a cărui sarcină este pusă verificarea tehnică;
    3) absenţa persoanei responsabile de organizarea lucrărilor de deservire tehnică şi de reparare a ascensorului, precum şi a persoanei responsabile de organizarea exploatării ascensorului;
    4) lipsa personalului de exploatare instruit și atestat corespunzător (electromecanic, liftier, operator);
    5) lipsa certificatului de expertiză în domeniul securității industriale care confirmă posibilitatea de exploatare în continuare a ascensorului, în cazurile stabilite la pct. 17 lit.b), c) și, respectiv, lit.d).
    26. În caz de constatare în procesul verificării tehnice a abaterilor de la prevederile prezentelor Cerințe, în cartea ascensorului trebuie să se facă înscrierea de avertizare a pericolului cu indicarea cauzelor concrete şi imposibilitatea dării în exploatare a ascensorului pînă la lichidarea acestora.
    27. Se admite darea în exploatare a ascensorului dacă deficienţele constatate pot fi înlăturate în procesul de inspectare, control şi verificare tehnică, iar deficienţele care nu afectează siguranţa funcţionării ascensorului – în cel mai apropiat termen scadent de deservire tehnică.
    28. Supravegherea tehnică de stat a exploatării inofensive a ascensorului se efectuează de către Organul de control și supraveghere tehnică de stat.
    29. În caz de constatare în timpul inspectării a încălcărilor enumerate în pct.27, Organul de control și supraveghere tehnică de stat trebuie să menţioneze sistarea lucrărilor în procesul-verbal de control.
    30. Deţinătorul ascensorului trebuie să înştiinţeze, în scris, Organul de control și supraveghere tehnică de stat despre lichidarea încălcărilor depistate în timpul verificării tehnice sau inspectării.
Capitolul IV
VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE TEHNICE
Secțiunea 1
Dispoziții generale
    31. Verificările şi încercările tehnice care se efectuează sînt următoarele:
    1) verificarea principalelor elemente componente ale ascensorului;
    2) încercări în gol;
    3) încercări în sarcină, statice şi dinamice;
    4) alte încercări prevăzute de producătorul ascensorului sau de întreprinderea specializată pentru verificări tehnice în vederea evaluării privind siguranța în procesul de exploatare, după caz.
    32. Verificările şi încercările tehnice indicate în pct.31 se efectuează în condiţiile prevăzute de prezentele Cerințe, dacă nu este altfel prevăzut de către montatorul ascensorului.
Secțiunea a 2-a
Verificări şi încercări funcţionale pentru
ascensoarele electrice

    33. Se verifică funcţionarea corespunzătoare a dispozitivelor de zăvorîre ale uşilor de palier.
    34. Se verifică funcţionarea corespunzătoare a contactelor şi întreruptorilor electrici de securitate prezentaţi în schema de comandă a ascensorului.
    35. Limitatoarele de sfîrşit de cursă trebuie poziţionate astfel încît să intervină cît mai aproape posibil de staţiile extreme, întrerupînd în cazul acţionării lor funcţionarea ascensorului. Ele trebuie să acţioneze înainte de intrarea cabinei sau contragreutăţii în contact cu tampoanele.
    36. Acţiunea limitatoarelor de sfîrşit de cursă trebuie să fie efectivă atît timp cît tampoanele sînt comprimate.
    37. La verificarea aderenţei trebuie controlat ca, la urcare, cabina goală să nu poată fi deplasată atunci cînd contragreutatea se află pe tampoanele comprimate.
    38. La limitatorul de viteză se verifică concordanţa dintre datele de identificare, parametrii limitatorului şi datele din documentaţia tehnică.
    39. La paracăzătoarele contragreutăţii se verifică dacă există spaţii de acces situate sub traiectoria contragreutăţii. Paracăzătoarele contragreutăţii trebuie să acţioneze numai în direcţia de coborîre al acesteia şi să fie capabile să o oprească la viteza de declanşare a limitatorului de viteză al contragreutăţii sau în caz de rupere a organelor de suspendare, prinzînd-o pe glisierele sale şi menţinînd-o oprită.
    40. Scopul încercării înainte de punerea în funcţiune este de a verifica montajul, reglajul şi soliditatea ansamblului contragreutate – paracăzătoare – glisiere şi fixarea acestora de clădire.
    41. Fiecare ascensor trebuie să conţină un sistem de comunicare vocală bidirecţională care permite contactul cu dispeceratul/echipa de intervenţie rapidă. Se efectuează o încercare funcţională.
    42. La sistemul de iluminare de urgenţă se verifică funcţionarea corespunzătoare a acestuia.
    43. Ascensoarele trebuie să fie prevăzute cu ventilare cu tiraj natural și tiraj forțat care să asigure circulaţia corespunzătoare a aerului în timpul funcţionării ascensorului, precum şi în timpul staţionării în caz de avarie, pînă la momentul evacuării pasagerilor din cabină.
Secțiunea a 3-a
Verificări şi încercări cu cabina încărcată cu sarcina
nominală la ascensoarele electrice şi cele hidraulice
cu tracţiune indirectă

    44. La paracăzătoarele cabinei cu priză instantanee, încercarea trebuie să se facă la coborîre cu cabina încărcată cu sarcina nominală distribuită uniform în cabină, la viteza nominală troliul oprindu-se şi paracăzătoarele fixîndu-se pe glisiere.
    45. Scopul încercării este de a verifica montajul, reglajul corespunzător şi soliditatea ansamblului cabină – paracăzătoare – glisiere şi fixarea acestora de clădire.
    46. Tampoanele pentru ascensoare electrice şi cele hidraulice cu tracţiune indirectă se verifică în modul următor:
    1) pentru tampoane cu acumulare de energie, cabina cu sarcina nominală se aşează pe tampon/tampoane, se provoacă slăbirea cablurilor şi se verifică dacă comprimarea corespunde cu cea menţionată în documentaţia tehnică;
    2) pentru tampoanele cu acumulare de energie cu amortizarea mişcării de revenire şi tampoanele cu disipare de energie, cabina cu sarcina nominală sau contragreutatea se pune în contact cu tampoanele la viteza nominală sau la viteza pentru care a fost calculată cursa tampoanelor, în cazul folosirii tampoanelor cu cursă redusă cu verificarea încetinirii.
    47. După încercare trebuie controlat dacă nu s-a produs nici o deteriorare care ar putea compromite utilizarea normală a ascensorului.
Secțiunea a 4-a
Verificări şi încercări cu cabina încărcată cu 125%
din sarcina nominală
pentru ascensoarele electrice
    48. La elementele suspensiei şi sistemele de fixare trebuie verificată conformitatea caracteristicilor acestora cu cele indicate în documentaţia tehnică a ascensorului şi dacă nu au apărut deformaţii în timpul sau după efectuarea încercării.
    49. La sistemul de frînare încercarea trebuie să se facă la coborîre cu viteza nominală cu 125% din sarcina nominală şi cu întreruperea alimentării motorului şi a frînei.
    50. Frîna trebuie să oprească singură troliul, cabina deplasîndu-se cu viteza nominală avînd sarcina nominală mărită cu 25%.
    51. Troliul trebuie prevăzut cu un dispozitiv manual de manevră de urgenţă care să permită aducerea cabinei la una dintre staţii cu ajutorul unei roţi volante fără spiţe.
    52. Volanta demontabilă trebuie să se afle într-un loc accesibil din camera maşinii şi să fie uşor identificabilă, în cazul în care există riscul unei confuzii asupra troliului pentru care este destinat.
    53. La montarea volantei pe troliu trebuie activat, cel mai tîrziu pînă la fixarea pe acesta, un dispozitiv electric de securitate.
    54. Aderenţa se verifică prin efectuarea unor opriri repetate cu frînarea cea mai puternică, compatibilă cu instalaţia, prin întreruperea alimentării ascensorului cu energie electrică.
    55. La fiecare încercare trebuie să se obţină oprirea completă a cabinei.
    56. Încercarea trebuie să fie efectuată la coborîre cu cabina încărcată cu 125% din sarcina nominală în partea de jos a cursei.
    57. La paracăzătoarele cabinei cu frînare progresivă, verificarea trebuie să se facă la coborîre cu cabina încărcată cu 125% din sarcina nominală distribuită uniform în cabină, la viteză nominală sau mai mică, troliul oprindu-se în momentul prinderii paracăzătoarelor pe glisiere.
    58. După încercare trebuie să se asigure că nu s-a produs nicio deteriorare care ar putea compromite funcţionarea normală a ascensorului. Dacă este necesar se pot înlocui elementele deteriorate.
Secțiunea a 5-a
Verificări şi încercări funcţionale pentru
ascensoarele hidraulice

    59. Verificările şi încercările funcţionale prevăzute de prezentele Cerințe sînt aceleaşi şi pentru ascensoarele hidraulice.
    60. Verificările şi încercările cu cabina încărcată cu sarcina nominală la ascensoarele electrice sînt aceleaşi şi pentru ascensoarele hidraulice.
    61. În cazul încercării cu cabina încărcată cu 125% din sarcina nominală, în locul acesteia se poate accepta declaraţia de conformitate a supapei de reţinere a fluidului.
    62. Suplimentar, la verificările și încercările indicate în pct. 59-61 se efectuează şi următoarele verificări şi încercări:
    1) se verifică dacă pistonul se opreşte cu efect de amortizare;
    2) se verifică valoarea presiunii la sarcina maximă la manometrul grupului de pompare;
    3) se verifică etanşeitatea ascensorului hidraulic încărcat cu sarcina nominală, avînd distribuitorul electrohidraulic pe poziţia zero şi cabina situată în poziţia limită superioară; nu trebuie să se înregistreze o coborîre a cabinei mai mare de 10 mm în timp de 10 min. din cauza neetanşeităţilor circuitului hidraulic;
    4) se verifică reglajul timpului de declanşare a limitatorului de timp pentru menţinerea sub tensiune a motorului electric de acţionare a grupului de pompare;
    5) se verifică dispozitivul electric de detectare a temperaturii fluidului hidraulic, unde este necesar.
    63. Dacă rezultatele verificării tehnice sînt corespunzătoare, se întocmește un proces-verbal de verificare tehnică conform modelului prezentat în anexa nr. 1, iar întreprinderea specializată pentru lucrări de reparare, revizie şi deservire trebuie să aplice în mod vizibil, lizibil şi durabil în cabină, pe uşa de palier de la parter şi la avizierul asociaţiei de proprietari o etichetă autocolantă al cărei model este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele Cerințe.
    64. Dacă rezultatele verificării tehnice sînt necorespunzătoare, deficienţele se consemnează în procesul-verbal de verificare tehnică şi se înlătură în termene cît mai restrînse.
    65. Procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la cartea ascensorului, iar un exemplar se înmînează montatorului/celui care deservește.
    66. Evidenţa ascensoarelor trebuie ţinută la zi de către întreprinderile specializate pentru activităţile de deservire şi revizie într-un registru întocmit, conform modelului din anexa nr. 3.
    67. Registrul poate fi păstrat şi în format electronic.
    68. Se interzice funcționarea ascensorului dacă deservirea şi revizia nu este asigurată de o întreprindere specializată sau serviciu propriu de deservire al deținătorului ascensorului.
Secțiunea a 6-a
Funcţionarea ascensoarelor care au suferit
modificări importante

    69. Ascensoarele care au suferit modificări importante menite să le schimbe parametrii tehnici iniţiali (de exemplu, sarcina nominală sau cursa), tipul sau componentele de siguranță prevăzute de montator în documentaţia tehnică a ascensorului se consideră ascensoare modernizate şi trebuie să respecte cerinţele Hotărîrii Guvernului nr. 8 din 20 ianuarie 2016.
    70. Întreprinderea specializată care a efectuat modificări importante la un ascensor trebuie să îşi asume responsabilitatea privind îndeplinirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a componentelor de siguranță, înlocuite la ascensorul respectiv.
Secțiunea a 7-a
Verificarea tehnică completă
    71. Ascensorul nou-instalat sau reconstruit pînă la darea în exploatare trebuie supus verificării tehnice complete.
    72. Verificarea tehnică completă are drept scop stabilirea faptului, că:
    1) ascensorul corespunde prezentelor Cerințe şi datelor din cartea ascensorului;
    2) starea tehnică a ascensorului este bună, asigurînd siguranţă în funcţionare;
    3) exploatarea ascensorului corespunde prezentelor Cerințe.
În timpul verificării tehnice complete, ascensorul trebuie să fie supus inspectării, verificărilor, încercărilor dinamice şi statice în conformitate cu prevederile prezentului subcapitol.
    73. În timpul inspectării ascensorului trebuie să fie controlată starea utilajului şi consolidărilor acestuia, cablurilor, lanţurilor, circuitelor electrice, împrejmuirii puţului, îngrădirilor camerei troliului şi camerelor roţilor de conducere şi roţilor de deviere, precum şi corespunderea montării ascensorului cu desenul de instalare.
    74. În timpul inspectării ascensorului trebuie verificat:
    1) distanţele şi dimensiunile prevăzute în documentația de proiect;
    2) existenţa şi starea plăcuţelor indicatoare şi a simbolurilor grafice;
    3) existenţa şi starea documentaţiei de exploatare;
    4) procesul-verbal de inspectare şi verificare a elementelor de legare la pămînt, a utilajului;
    5) procesul-verbal de verificare a rezistenţei izolaţiei echipamentului electric de forţă, a circuitelor de comandă şi semnalizare, a cablajului de forţă şi iluminat;
    6) procesul-verbal de măsurare a rezistenţei totale a buclei fază-nul (în reţelele cu fir neutru legat la pămînt);
    7) actul de efectuare a lucrărilor latente;
    8) existenţa personalului atestat;
    9) organizarea lucrărilor de exploatare şi deservire tehnică a ascensorului;
    10) existenţa actelor permisive necesare desfășurării activității corespunzătoare.
    75. În timpul verificării ascensorului cu cabina neîncărcată trebuie să fie controlată funcţionarea:
    1) troliului;
    2) uşilor cabinei şi puţului;
    3) dispozitivelor de securitate, cu excepţia celor controlate în timpul încercării dinamice a ascensorului;
    4) sistemelor de comandă;
    5) semnalizării şi iluminării;
    6) acţionării hidraulice (scurgeri şi presiunea lichidului de lucru) la ascensorul hidraulic.
    La ascensorul echipat cu troliu cu roată de conducere a cablurilor trebuie controlată imposibilitatea ridicării contragreutăţii cînd cabina staţionează.
    76. În timpul încercării statice a ascensorului trebuie controlată rezistenţa mecanismelor ascensorului, cabinei, suspensiilor, cablurilor (lanţurilor) cabinei şi fixării acestora, precum şi funcţionarea frînei.
    77. La ascensorul hidraulic trebuie verficată etanşeitatea sistemului hidraulic şi declanşarea supapei de siguranţă.
    78. La ascensorul echipat cu troliu cu roată de conducere a cablurilor, de asemenea, trebuie controlată excluderea alunecării cablurilor în canalele roţii.
    79. La încercarea statică, cu excepţia ascensorului hidraulic, cabina trebuie să fie situată la nivelul palierului de îmbarcare (încărcare) inferior sau mai sus timp de 10 min. (dar nu mai mult de 150 mm), încărcată cu greutăţi distribuite uniform pe podea, a cărei masă depăşeşte sarcina nominală, indicată în documentația tehnică elaborată de uzina producătoare.
    80. La ascensorul de uz individual (cu excepţia celui hidraulic), a cărui suprafaţă utilă a pardoselii cabinei depăşeşte suprafaţa pentru sarcina nominală a acestuia, în absenţa peretelui despărţitor în cabină, se va controla dacă nu se produce lăsarea cabinei mai mult de 200 mm timp de 10 min. cu cabina încărcată cu o greutate egală cu o dată şi jumătate din sarcina nominală, determinată după suprafaţa utilă reală a pardoselii cabinei, dar nu mai puţin de două ori din sarcina nominală a ascensorului. După oprire, cabina nu trebuie să se atingă de tampon (amortizor).
    81. În timpul încercării ascensorului hidraulic la rezistenţa şi etanşeitatea cilindrului hidraulic şi tubulaturii, la durabilitatea construcţiilor şi corectitudinii ajustării supapei de siguranţă, cabina trebuie să se afle la nivelul palierului de îmbarcare (încărcare) inferior sau mai sus de acesta, dar nu mai mult de 150 mm, timp de 60 min. cu cabina încărcată cu greutăţi uniform distribuite pe podea, a căror masă depăşeşte cu 50% din sarcina nominală a ascensorului.
    82. În timpul încercării ascensorului hidraulic la rezistenţa şi etanşeitatea cilindrului hidraulic şi tubulaturii, la durabilitatea construcţiilor şi corectitudinii ajustării supapei de siguranţă, lăsarea cabinei nu trebuie să fie mai mult de 30 mm.
    83. La ascensorul hidraulic de uz individual, suprafaţa utilă a pardoselii cabinei care depăşeşte suprafaţa pentru sarcina nominală a acestuia, în absenţa peretelui despărţitor în cabină, această încercare trebuie să fie efectuată cu o încărcătură, a cărei masă depăşeşte cu 50% din sarcina nominală, determinată după suprafaţa utilă reală a pardoselii cabinei.
    84. La ascensorul hidraulic în timpul verificării declanşării supapei de siguranţă în cabină trebuie să fie o greutate uniform distribuită pe podea, a cărei masă depăşeşte cu 50% din sarcina nominală a ascensorului.
    85. La încercarea statică a ascensorului cu acţionare electrică cu curent continuu, utilat cu dispozitiv de menţinere a cabinei în limitele nivelului palierului de îmbarcare datorită momentului motorului, de asemenea, trebuie să fie controlată siguranţa de funcţionare a frînei electrice, adică menţinerea cabinei de către dispozitivul de acţionare cu frîna mecanică deschisă cu încărcătura uniform distribuită pe podeaua cabinei:
    1) masa încărcăturii este egală cu sarcina nominală a ascensorului, la situarea cabinei la nivelul palierelor de îmbarcare (încărcare) inferior şi superior timp de 3 min. la fiecare din aceste paliere;
    2) masa încărcăturii depăşeşte sarcina nominală a ascensorului cu 50 %, la situarea cabinei la nivelul palierului de îmbarcare (încărcare) inferior timp de 30 s.
    86. La ascensorul de uz individual, suprafaţa utilă a pardoselii cabinei depăşeşte suprafaţa pentru sarcina nominală a acestuia şi, în caz de absenţă a peretelui despărţitor în cabină, această încercare trebuie efectuată:
    1) cu o încărcătură a cărei masă este egală cu sarcina nominală a ascensorului, determinată după suprafaţa utilă reală a pardoselii cabinei;
    2) cu o încărcătură a cărei masă depăşeşte sarcina nominală a ascensorului cu 50%, determinată după suprafaţa utilă reală.
    87. La încercarea dinamică a ascensorului trebuie să fie controlate mecanismele acestuia în funcţiune, trebuie să fie încercate tampoanele, paracăzătoarele şi limitatorul de viteză, precum şi să fie verificată precizia opririi cabinei.
    88. Încercarea, cu excepţia verificării preciziei opririi cabinei, trebuie efectuată cu o încărcătură uniform repartizată pe podeaua cabinei, a cărei masă depăşeşte cu 10% din sarcina nominală a ascensorului, iar pentru ascensorul elicoidal – cu 25%.
    89. La ascensoarele elicoidale trebuie controlată frînarea spontană (autoblocarea), capacitatea cuplului şurub – piuliţă, trebuie produsă frînarea cabinei, oprirea şi menţinerea ei pe elice în caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică a motoarelor de acţionare şi cu frînele mecanice deschise.
    90. Verificarea preciziei opririi cabinei trebuie efectuată în timpul circulaţiei în fiecare direcţie a cabinei goale şi încărcate, masa încărcăturii egală cu sarcina nominală a ascensorului.
    91. Verificarea preciziei opririi cabinei la palierele de îmbarcare (încărcare) extreme trebuie efectuată la deplasarea cabinei în direcţia acestor staţii. Precizia opririi trebuie efectuată după oprirea automată a cabinei.
    92. La încercarea tampoanelor hidraulice şi paracăzătoarelor cu frînare prin alunecare trebuie exclusă acţiunea frînei troliului.
    93. La ascensorul cu acţionare electrică cu curent continuu trebuie exclusă acţiunea frînării electrice în timpul încercărilor.
    94. La ascensorul hidraulic trebuie exclusă acţiunea dispozitivului în timpul încercării paracăzătoarelor, iar regulatorul de viteză trebuie fixat în poziţia corespunzătoare vitezei maxime de coborîre.
    95. Încercarea tampoanelor se efectuează la viteza nominală a cabinei (contragreutăţii), cu excepţia tampoanelor hidraulice cu cursa completă redusă a plungerului.
    96. Încercarea tampoanelor hidraulice cu cursa completă redusă a plungerului se efectuează la viteza de mişcare a cabinei (contragreutăţii) micşorată cu 15%, decît viteza pentru care ele sînt calculate. În acest caz, în cartea ascensorului trebuie notată viteza necesară pentru încercarea tampoanelor.
    97. La încercarea tampoanelor trebuie să fie exclusă acţiunea dispozitivelor de încetinire şi oprire precisă la palierele de îmbarcare (încărcare) inferioară şi superioară.
    98. La ascensorul utilat cu tampoane hidraulice cu cursa completă redusă a plungerului, în timpul efectuării încercărilor, trebuie prevăzută acţionarea dispozitivului antiavarie de reducere a vitezei la apropierea cabinei de palierele de îmbarcare (încărcare) superior şi inferior.
    99. Deconectarea motorului înainte de atingerea cabinei sau contragreutăţii pe tampon trebuie efectuată cu întreruptorul „sfîrşit de cursă”.
    100. Rezultatele încercării tamponului se consideră nesatisfăcătoare, dacă:
    1) la încercarea tamponului cu arc în timpul ajustării cabinei sau contragreutăţii pe tampon se produce un şoc ca rezultat a comprimării totale a arcului tamponului sau a ruperii acestuia;
    2) la încercarea tamponului hidraulic se produce blocarea plungerului la ajustarea cabinei sau contragreutăţii pe tampon, sau la mişcarea în sens invers după ridicarea cabinei (contragreutăţii) de pe tampon.
    101. Paracăzătoarele supuse încercărilor trebuie să imobilizeze cabina (contragreutatea) pe glisiere la coborîre cu o greutate care depăşeşte cu 10% din sarcina nominală a ascensorului.
    102. Paracăzătoarele acţionate de către limitatorul de viteză trebuie să fie încercate fără ruperea şi imitarea ruperii cablurilor (lanţurilor) de tracţiune.
    103. Încercarea paracăzătoarelor trebuie efectuată la viteza nominală.
    104. Paracăzătoarele acţionate de către un dispozitiv care se declanşează în cazul ruperii sau slăbirii tuturor cablurilor (lanţurilor) de tracţiune trebuie încercate la acţionarea acestui dispozitiv.
    105. Cabina (contragreutatea) trebuie situată în partea de jos a puţului, iar distanţa parcursă de cabină (contragreutate), din momentul începutului căderii pînă la prinderea ei de către paracăzătoare, trebuie să fie nu mai mare de 100 mm.
    106. În cazul unor deranjamente ale paracăzătoarelor trebuie să fie exclusă căderea cabinei (contragreutăţii) mai mult de 200 mm din cauza aplicării unor dispozitive instalate în puţ pe perioada încercărilor.
    107. Paracăzătoarele acţionate de limitatorul de viteză şi de dispozitivul care se declanşează în urma ruperii sau slăbirii tuturor cablurilor (lanţurilor) de tracţiune trebuie să fie încercate separat de la fiecare dispozitiv de acţionare.
    108. La efectuarea încercărilor trebuie controlată corespunderea paracăzătoarelor cu frînare (prindere) prin alunecare, măsurînd distanţa de frînare, adică distanţa parcursă de cabină (contragreutate) din momentul compresiunii glisierelor de suprafeţele de lucru ale paracăzătoarelor pînă la oprirea cabinei (contragreutăţii).
    109. În cartea ascensorului trebuie să fie indicată distanţa minimă şi maximă de frînare, precum şi viteza de mişcare a cabinei (contragreutăţii) şi încărcătura cabinei la care se vor încerca paracăzătoarele.
    110. Declanşarea limitatorului de viteză trebuie să fie încercată la viteza de rotaţie care corespunde vitezei de deplasare a cabinei (contragreutăţii), precum şi la capacitatea acestuia de a acţiona paracăzătoarele la aflarea cablului limitatorului de viteză pe roata activă.
    111. La ascensorul de uz individual, suprafaţa utilă a pardoselii cabinei depăşeşte suprafaţa pentru sarcina nominală a lui şi, în cazul absenţei peretelui despărţitor în cabină, în afară de verificările şi încercările menţionate în prezentul subcapitol, trebuie controlată imposibilitatea pornirii ascensorului din cabină sau de pe palierul de îmbarcare la încărcarea cabinei cu greutăţi care depăşesc cu 10% din sarcina nominală a ascensorului.
Capitolul V
UTILIZAREA/EXPLOATAREA ASCENSOARELOR
    112. Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, deţinătorii/utilizatorii au obligaţia să asigure îndeplinirea cerințelor de securitate pe toată durata de utilizare a ascensorului.
    113. Asociaţiile de proprietari şi persoanele fizice nu sînt obligate să dispună de personal de deservire corespunzător pentru ascensoarele deţinute în cazul în care au contract de prestare a serviciilor corespunzătoare pentru o bună funcționare a ascensoarelor.
    114. Întreprinderile specializate trebuie să dețină specialiști calificați, instruiți și atestați corespunzător care au permis de exercitare în domeniul securității industriale.
    115. Pentru fiecare ascensor trebuie să existe un registru de supraveghere cu evidenţa funcţionării. Înscrierile în registru trebuie să fie vizibile, lizibile şi neşterse, nu sînt permise corectări sau ştersături, dar numai anulări contrasemnate de persoana care le-a efectuat.
    116. Şeful echipei de reparare, revizie şi deservire confirmă, sub semnătură, în registrul de supraveghere lucrările de reparare, revizie şi deservire care s-au efectuat.
    117. Personalul de deservire consemnează în registrul de supraveghere observaţiile proprii la preluarea ascensorului, în timpul lucrului şi la predarea ascensorului. Dacă nu are nimic de consemnat, menţionează în scris.
    118. În registrul de supraveghere se confirmă, sub semnătură, dispoziţiile privind oprirea din funcţionare a ascensorului ca urmare a unor deficienţe care afectează siguranţa în funcţionare, inclusiv natura deficienţelor respective.
    119. Registrul de supraveghere a ascensorului se întocmeşte conform modelului din anexa nr. 4 şi se vizează de către persona responsabilă al deţinătorului/utilizatorului de ascensoare, precum şi de reprezentantul din cadrul întreprinderii specializate pentru lucrări de reparare, revizie şi deservire, în cazul ascensoarelor deţinute de persoane fizice sau asociaţiile de proprietari.
    120. Ascensoarele prevăzute prin documentaţia tehnică să funcţioneze cu însoţitor trebuie să fie manevrate de personal de deservire instruit și atestat corespunzător care deține permis de exercitare, denumit în continuare „liftier”.
Capitolul VI
VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ
Secțiunea 1
Dispoziții generale
    121. Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sînt condiţii minime obligatorii referitoare la verificarea tehnică periodică a ascensoarelor.
    122. După darea în exploatare, ascensorul trebuie supus verificării tehnice periodice cel puțin o dată la 12 luni.
    123. Ascensoarele trebuie supuse verificării tehnice parţiale după:
    1) înlocuirea cablurilor (lanţurilor) de tracţiune;
    2) înlocuirea roţii de conducere a cablurilor la troliu;
    3) înlocuirea sau reparaţia capitală a troliului;
    4) înlocuirea garniturii cilindrului hidraulic la ascensorul hidraulic, înlocuirea totală sau parţială a tubularului;
    5) înlocuirea paracăzătoarelor, limitatorului de viteză, tamponului;
    6) modificarea circuitelor electrice;
    7) instalarea întrerupătoarelor de lucru şi a celor de securitate de altă construcţie;
    8) înlocuirea lacătelor automate la uşile de acces la puţ.
    124. Asigurarea condiţiilor pentru efectuarea încercărilor şi verificărilor ascensorului, acomodărilor necesare, greutăţii de control şi sculelor se pune în sarcina proprietarului de ascensoare sau:
    1) întreprinderii montatoare, pentru ascensorul nou-instalat;
    2) întreprinderii specializate, pentru efectuarea lucrărilor de deservire tehnică şi reparaţie a ascensorului.
    125. În timpul efectuării verificării tehnice periodice a ascensorului trebuie să fie prezenţi deținătorul ascensorului sau reprezentantul acestuia, persoana responsabilă de organizarea exploatării ascensorului, persoana responsabilă de organizarea lucrărilor de deservire tehnică şi reparare a ascensoarelor, precum şi electromecanicul responsabil de starea bună a ascensorului.
    126. La efectuarea verificării tehnice parţiale, în afară de persoanele menţionate la pct. 125, trebuie să asiste şi reprezentantul întreprinderii care a executat repararea ascensorului.
    127. Rezultatele verificărilor tehnice periodice şi parţiale trebuie să fie înscrise în cartea ascensorului și în procesul-verbal de verificare tehnică.
    128. Dacă rezultatele verificării tehnice periodice sînt necorespunzătoare, neconformităţile se consemnează în procesul-verbal de verificare tehnică şi se înlătură în termene cît mai restrînse.
    129. Procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la cartea ascensorului – partea de exploatare, iar un exemplar se înmînează personalului care efectuează lucrările de deservire şi revizie la ascensorul respectiv.
Secțiunea a 2-a
Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor
cu marcaj de conformitate
    130. Încercările şi verificările periodice la ascensoarele electrice se efectuează în conformitate cu prevederile prezentelor Cerințe.
    131. Acolo unde construcţia limitatorului de viteză o permite, reprezentantul organismului de expertiză sau reprezentantul întreprinderii specializate, după caz, solicită trecerea cablului limitatorului de viteză pe canalul de probă şi efectuează operaţia de împănare controlată în unul dintre sensurile de mers, verificînd, astfel, dacă limitatorul de viteză funcționează atît mecanic, cît şi electric.
    132. Verificările şi încercările cu cabina încărcată cu sarcina nominală la ascensoarele electrice şi cele hidraulice cu tracţiune indirectă se efectuează în conformitate cu prevederile prezentelor Cerințe.
    133. Verificările şi încercările cu cabina încărcată cu 125% din sarcina nominală la ascensoarele electrice se efectuează în conformitate cu prevederile prezentelor Cerințe.
Secțiunea a 3-a
Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor
fără marcaj de conformitate

    134. Verificarea tehnică periodică constă în:
    1) verificări şi încercări funcţionale în gol;
    2) încercări în sarcină, statice şi dinamice.
    135. Verificările şi încercările funcţionale în gol se efectuează în condiţii normale de utilizare, controlîndu-se:
    1) funcţionarea corespunzătoare a componentelor de siguranță ale ascensorului;
    2) funcţionarea corespunzătoare a frînei;
    3) funcţionarea corespunzătoare a troliului, urmărindu-se, printre altele, pierderile de fluid;
    4) funcţionarea corespunzătoare a componentelor panoului de comandă din camera maşinii;
    5) oprirea cabinei în staţii, ţinîndu-se seama de abaterile admise;
    6) componentele electrice de protecţie sub aspectul respectării timpului de declanşare prevăzut de producător;
    7) funcţionarea circuitelor electrice de forţă, comandă şi semnalizare, conform schemelor electrice din documentaţia tehnică de însoţire;
    8) elementele cinematice şi statice ale ascensorului.
    136. Încercarea statică are drept scop:
    1) verificarea alunecării cablurilor de tracţiune în canalele roţii de fricţiune;
    2) verificarea rezistenţei troliului;
    3) verificarea rezistenţei jugului cabinei şi a suspensiei aferente;
    4) verificarea frînei.
    137. Încercarea statică se efectuează cu cabina situată la staţia cea mai de jos timp de 10 min. încărcată cu:
    1) 150% din sarcina nominală la ascensoarele cu tambur şi la cele pentru mărfuri, exclusiv cu roată de fricţiune;
    2) 200% din sarcina nominală la toate tipurile de ascensoare cu roată de fricţiune destinate transportului persoanelor.
    138. Încercarea statică la ascensoarele hidraulice se efectuează cu cabina încărcată cu 150% din sarcina nominală, avînd distribuitorul electrohidraulic pe poziţia „zero”. Cabina situată în poziţia limită superioară nu trebuie să înregistreze o coborîre mai mare de 100 mm timp de 10 min. din cauza neetanşeităţilor circuitului hidraulic.
    139. În timpul încercării statice se interzice accesul persoanelor în cabină.
    140. Sarcina utilizată la încercările statice trebuie să fie constituită numai din greutăţi verificate metrologic sau a căror masă este determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic.
    141. Sarcina utilizată la încercările statice trebuie să fie pusă la dispoziţie de către întreţinător.
    142. Încercarea dinamică are drept scop:
    1) verificarea funcţionării troliului;
    2) verificarea funcţionării motorului de acţionare;
    3) verificarea funcţionării frînei;
    4) verificarea funcţionării elementelor de comandă;
    5) verificarea funcţionării dispozitivelor de oprire a cabinei în staţii;
    6) verificarea funcţionării dispozitivelor de zăvorîre mecanică şi electrică ale uşilor de palier;
    7) verificarea funcţionării contactelor de securitate;
    8) verificarea funcţionării sistemelor de semnalizare optică şi acustică.
    143. Încercarea dinamică se efectuează prin deplasări repetate ale cabinei încărcate cu sarcina nominală şi apoi cu 110% din sarcina nominală, în regimul de funcţionare prevăzut de producător.
    144. Sarcina utilizată la încercările dinamice trebuie să fie constituită numai din greutăţi verificate metrologic sau a căror masă este determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic.
    145. Sarcina utilizată la încercările dinamice trebuie să fie pusă la dispoziţie de către întreprinderea care deservește ascensorul.
    146. În timpul încercării dinamice se verifică funcţionarea corespunzătoare a limitatorului de viteză şi a paracăzătoarelor.
    147. La ascensoarele cu roată de fricţiune şi cu viteza cabinei pînă la 1 m/s inclusiv, verificarea funcţionării paracăzătoarelor se face:
    1) prin acţionarea limitatorului de viteză, trecînd cablul de acţionare al acestuia pe canalul de probă (dacă acesta este) mărind, astfel, turaţia limitatorului de viteză;
    2) prin blocarea mecanică a limitatorului de viteză, respectiv a cablului acestuia pe canalul de lucru al limitatorului.
    148. Dacă lipseşte canalul de probă, verificarea funcţionării paracăzătoarelor se face prin blocarea mecanică a limitatorului de viteză, respectiv a cablului acestuia.
    149. La ascensoarele cu roată de fricţiune şi cu viteza nominală a cabinei mai mare de 1 m/s, verificarea funcţionării paracăzătoarelor se face:
    1) prin acţionarea limitatorului de viteză, trecînd cablul de acţionare al acestuia pe canalul de probă (dacă acesta este) mărind, astfel, turaţia limitatorului de viteză;
    2) prin mărimea vitezei cabinei, modificînd parametrii electrici ai ascensorului, în cazul în care există această posibilitate sau prin blocarea mecanică a limitatorului de viteză, respectiv a cablului acestuia pe canalul de lucru al limitatorului.
    150. Verificarea funcţionării paracăzătoarelor se face cu cabina sau contragreutatea poziţionată în apropierea celei mai de jos staţii.
    151. Dacă rezultatele verificării tehnice periodice efectuate corespund cu prevederile documentaţiei tehnice a ascensorului şi ale prezentelor Cerințe se întocmeşte un proces-verbal de verificare tehnică prin care se confirmă posibilitatea funcţionării în continuare, stabilindu-se data (ziua, luna şi anul) efectuării următoarei verificări tehnice periodice care constituie 12 luni.
    152. Reprezentantul organismului de expertiză în domeniul securității industriale sau al întreprinderii specializate întocmeşte procesul-verbal de verificare tehnică conform modelului din anexa nr. 1 la prezentele Cerințe.
    153. Data următoarei verificări tehnice periodice se stabileşte în funcţie de complexitatea, locul de instalare, condiţiile de mediu şi regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea tehnică ale ascensorului.
    154. Procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la cartea ascensorului – partea de exploatare.
    155. Întreprinderea specializată pentru lucrări de reparare, revizie şi deservire trebuie să aplice în mod vizibil, lizibil şi durabil în cabină, pe uşa de palier de la parter şi la avizierul asociaţiei de proprietari, o etichetă autocolantă al cărei model este prezentat în anexa nr. 2.
    156. La ascensoarele ce deservesc instituţiile publice, instituţiile/unităţile de interes public sau societăţile care oferă servicii publice, indiferent de forma de proprietate, organizare sau constituire, data efectuării următoarei verificări tehnice periodice este de maximum 12 luni.
    157. Neconformităţile menţionate în procesul-verbal de verificare tehnică trebuie să fie înlăturate în termenele stabilite.
    158. Neîndeplinirea dispoziţiilor întocmite în procesul-verbal de verificare tehnică atrage suspendarea funcţionării în continuare a ascensorului.
Capitolul VI
DESERVIREA, REVIZIA ŞI REPARAREA
 ASCENSOARELOR

Secțiunea 1
Dispoziții generale
    159. Lucrările de deservirea, revizia şi repararea ascensoarelor se efectuează cu respectarea prevederilor prezentelor Cerințe şi a standardelor aplicabile.
    160. Lucrările de deservirea, revizia şi repararea ascensoarelor se efectuează de către montatorul acestora sau de întreprinderile specializate care dețin avizul pozitiv de expertiză, eliberat de organismul de expertiză în domeniul securității industriale.
    161. În sensul prezentelor Cerințe, întreprinderile specializate care efectuează lucrări de deservire şi revizie sînt denumite „întreţinători”, iar întreprinderile specializate care efectuează lucrări de reparare sînt denumite „reparatori”.
    162. Lucrările de deservire şi revizie se efectuează periodic în baza instrucţiunilor date de montator în documentaţia tehnică a ascensoarelor cu marcaj de conformitate sau cel puţin de două ori pe lună pentru ascensoarele fără marcaj de conformitate.
    163. Principalele operaţii din cadrul lucrărilor de revizie şi deservire care se efectuează de către electromecanic sînt următoarele:
    1) curăţarea ascensorului;
    2) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul;
    3) verificarea uzurii lagărelor şi a bunei funcţionări a sistemului de ungere;
    4) ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere;
    5) verificarea uzurii cablurilor de tracţiune şi a fixării acestora;
    6) verificarea funcţionării componentelor de siguranță şi reglării acestora;
    7) verificarea funcţionării mecanismelor ascensorului;
    8) verificarea elementelor de prindere ale cabinei şi contragreutăţii;
    9) verificarea strîngerii elementelor de îmbinare şi a articulaţiilor;
    10) verificarea fixării tampoanelor şi a limitatoarelor de sfîrşit de cursă;
    11) verificarea funcţionării sistemului electric de forţă, de comandă, de iluminare şi de semnalizare;
    12) verificarea conexiunilor prizei de punere la pămînt ale echipamentelor electrice;
    13) verificarea conexiunilor la aparate şi a clemelor din dulapurile electrice şi din cutiile de conexiuni;
    14) verificarea stării glisierelor, a sistemului de susţinere a glisierelor şi a roţii de fricţiune;
    15) verificarea funcţionării şi etanşeităţii circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul;
    16) verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricţiune;
    17) verificarea uşilor de acces la puţul ascensorului.
    164. La ascensoarele fără marcaj de conformitate se efectuează obligatoriu o revizie generală la un interval de timp cuprins între 6 luni şi cel mult 24 luni, în funcţie de:
    1) destinaţia ascensorului;
    2) starea tehnică a ascensorului;
    3) vechimea ascensorului;
    4) condiţiile de mediu;
    5) regimul de funcţionare (frecvenţa de conectare şi durata de acţionare).
    165. Dacă un ascensor a fost oprit din funcţiune mai mult de 90 de zile, repunerea în funcţiune a acestuia se face numai după efectuarea unei revizii generale de către deținător.
    166. Data efectuării reviziei generale se consemnează în cartea ascensorului – partea de exploatare.
    167. Revizia generală are drept scop asigurarea continuităţii de funcţionare a ascensorului.
    168. Revizia generală constă în examinarea generală a ascensorului şi remedierea deficienţelor constatate şi rămase nerezolvate în cadrul lucrărilor de exploatare.
    169. Ca urmare a reviziei generale se efectuează următoarele:
    1) demontarea părţii superioare a carcasei reductorului şi verificarea stării de uzură a angrenajului arbore melcat – roată melcată, a lagărelor şi a rulmentului axial al reductorului;
    2) spălarea lagărelor motorului electric şi schimbarea uleiului;
    3) spălarea şi montarea la loc a carcasei troliului şi completarea cu ulei proaspăt;
    4) verificarea instalaţiei electrice din camera maşinii, din puţ şi din cabina ascensorului;
    5) demontarea paracăzătoarelor, spălarea, ungerea şi verificarea funcţionării acestora;
    6) demontarea roţii de fricţiune, spălarea şi ungerea axelor şi lagărelor.
    170. Fără efectuarea reviziei generale pînă la termenul stabilit conduce la oprirea din funcţiune a ascensorului de către întreprinderea specializată şi anunţarea Organului de control și supraveghere tehnică de stat.
    171. Întreprinderea specializată răspunde de calitatea lucrărilor efectuate pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a ascensorului, conform instrucţiunilor elaborate de montatorul ascensorului şi prevederilor prezentelor Cerințe.
    172. Calitatea reviziilor generale va fi confirmată de către întreprinderea specializată care a efectuat lucrările respective printr-un certificat de garanţie care se ataşează la cartea ascensorului – partea de exploatare.
    173. Componentele de siguranță defecte se înlocuiesc doar cu altele noi avînd caracteristici tehnice similare, cu prezentarea declaraţiilor de conformitate ale Comisiei Europene, emise de către producătorii acestora.
    174. Efectuarea lucrărilor de deservire şi revizie se consemnează de către personalul de deservire şi revizie al întreprinderii specializate în Registrul de supraveghere al ascensorului, conform anexei nr. 4.
Secțiunea a 2-a
Repararea ascensoarelor
    175. Lucrările de reparare efectuate la ascensoare cu participarea reprezentantului deţinătorului/utilizatorului şi a personalului care a realizat aceste lucrări, sînt:
    1) transformarea de principiu a modului de acţionare, cum ar fi: trecerea de la acţionarea electrică la acţionarea hidraulică şi invers, de la selector la traductori, de la tracţiune cu tambur la tracţiune cu roată de fricţiune;
    2) înlocuirea dispozitivelor de zăvorîre ale uşilor de palier cu alte tipodimensiuni;
    3) înlocuirea sistemului de comandă;
    4) înlocuirea glisierelor cu alte tipodimensiuni sau a sistemului de prindere al acestora;
    5) înlocuirea sau recondiţionarea elementelor cinematice ale troliului (angrenajul arbore melcat – roată melcată al troliului);
    6) înlocuirea frînei cu alte tipodimensiuni;
    7) înlocuirea limitatorului de viteză cu alte tipodimensiuni;
    8) înlocuirea dispozitivului de protecţie pentru limitarea vitezei cabinei la urcare cu alte tipodimensiuni, acolo unde este cazul;
    9) înlocuirea tampoanelor cu alte tipodimensiuni;
    10) înlocuirea paracăzătoarelor cu alte tipodimensiuni;
    11) înlocuirea cilindrului hidraulic cu alte tipodimensiuni, acolo unde este cazul;
    12) înlocuirea grupului de pompare cu alte tipodimensiuni, acolo unde este cazul.
    176. Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau defecte, cu excepţia componentelor principale (mecanismul de acţionare, cabina, panoul de comandă), se efectuează conform instrucţiunilor date de montator în documentaţia tehnică a ascensorului şi cînd se constată o defecţiune sau o uzură avansată.
    177. Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau defecte constă în remedierea ansamblurilor şi subansamblurilor ale căror componente prezintă defecţiuni.
    178. Remedierea trebuie facută prin înlocuirea cu subansambluri sau componente noi de aceeaşi tipodimensiune.
    179. Componentele de uzură se înlocuiesc la intervalele de timp stabilite de montator, indiferent de starea de uzură din momentul înlocuirii.
    180. Documentaţia tehnică preliminară de reparare a ascensorului trebuie să conţină cel puţin următoarele:
    1) desenul de ansamblu, acolo unde este cazul;
    2) documentaţiile tehnice pentru subansambluri sau alte componente aferente ascensorului care urmează să se înlocuiască, după caz.
    181. În cazul în care pe parcursul efectuării lucrărilor de reparare apar şi alte neconformităţi care nu au fost tratate în documentaţia tehnică preliminară de reparare, aceasta se completează cu partea aferentă tratării acestor neconformităţi.
    182. După finalizarea lucrărilor de reparare se efectuează verificările şi încercările tehnice necesare.
    183. Documentaţia tehnică de reparare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
    1) memoriul tehnic de reparare;
    2) documentaţia tehnică preliminară de reparare;
    3) documentaţiile tehnice pentru subansambluri sau alte componente aferente ascensorului care au fost înlocuite, acolo unde este cazul;
    4) schema cinematică, schema electrică sau schema hidraulică, dacă s-au efectuat modificări ale acestora;
    5) documentele privind efectuarea, pe parcursul lucrărilor de reparare şi în final, a verificării lucrărilor executate în conformitate cu documentaţia tehnică preliminară de reparare şi cu prevederile prezentelor Cerințe, acolo unde este cazul;
    6) documentele privind rezultatele examinărilor, verificărilor şi încercărilor nedistructive/distructive efectuate de către întreprinderile specializate conform prevederilor documentelor normative aplicabile, acolo unde este cazul;
    7) procesul-verbal în care sînt consemnate rezultatele încercărilor, specificîndu-se că ascensorul poate fi supus verificării tehnice în vederea repunerii în funcţiune după reparare;
    8) declaraţia privind lucrările de reparare efectuate, întocmită conform modelului din anexa nr. 5.
    184. Nu se admite repunerea în funcţiune a ascensorului după reparare fără verificarea tehnică.
    185. Lucrările de reparare pentru ascensoarele cu termenul de exploatare depășit efectuate la ascensoare se verifică de către organismul de expertiză, care desfăşoară verificările tehnice împreună cu personalul ce a realizat lucrările de reparare.
    186. Rezultatele verificării tehnice, după reparare, se consemnează într-un proces-verbal de verificare tehnică întocmit de către întreprinderea specializată care efectuează verificările tehnice, conform modelului din anexa 6, iar data următoarei verificări este stabilită la ultima verificare tehnică periodică efectuată.
    187. Procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la cartea ascensorului – partea de exploatare.
    188. Lucrările de reparare care constau doar în înlocuirea pieselor de schimb defecte cu altele noi (de exemplu relee, contactoare, siguranţe fuzibile, becuri/afişoare, butoane şi altele), cu excepţia componentelor de siguranță, se verifică de către şeful echipei de reparare.
    Întreprinderea specializată care a efectuat lucrările de reparare trebuie să aplice în mod vizibil, lizibil şi durabil în cabină, pe uşa de palier de la parter şi la avizierul asociaţiei de proprietari o etichetă autocolantă, conform anexei nr. 2.
Capitolul VII
EVALUAREA PRIVIND SIGURANȚA
ÎN PROCESUL DE EXPLOATARE
Secțiunea 1
Dispoziții generale
    190. Ascensoarele se utilizează în termenul de exploatare stabilit de documentația tehnică corespunzătoare.
    191. Ascensoarele cu termenul de exploatare depășit trebuie supuse evaluării privind siguranța în procesul de exploatare de către organismul de expertiză în domeniul securității industriale.
    192. În caz de expirare a termenului de exploatare stabilit a ascensorului, acesta poate fi exploatat numai după ce a fost prelungit termenul de exploatare de către organismul de expertiză în domeniul securității industriale care va notifica Organul de control și supraveghere tehnică de stat.
    193. Evaluarea privind siguranța în procesul de exploatare se efectuează în scopul evaluării stării tehnice, estimării duratei de funcţionare remanentă şi stabilirii condiţiilor de funcţionare în siguranţă a ascensoarelor.
    194. Evaluarea privind siguranța în procesul de exploatare se efectuează în următoarele cazuri:
    1) dacă la ascensor s-au produs avarii şi/sau incidente;
    2) cînd se constată coroziunea la elementele portante din cauza mediului de lucru;
    3) după un seism major sau atunci cînd zona în care este montat ascensorul a suferit o acţiune susceptibilă să-i afecteze structura sau stabilitatea;
    4) dacă în urma verificărilor tehnice, efectuate conform prezentelor Сerințe, se obţin rezultate necorespunzătoare care periclitează funcţionarea în condiţii de siguranţă a ascensorului;
    5) atunci cînd ascensorul urmează să fie repus în funcţiune după sistarea funcționării acestuia fără să fie conservat în mod corespunzător conform instrucţiunilor de exploatare şi a unor proceduri specifice, iar repunerea acestuia în funcţiune ar putea periclita siguranţa în funcţionare;
    6) la expirarea duratei normale de funcţionare a ascensorului;
    7) atunci cînd documentaţia tehnică a ascensorului lipseşte sau este incompletă şi montatorul nu poate fi identificat.
Secțiunea a 2-a
Condiţii pentru efectuarea evaluării privind
siguranța în procesul de exploatare

    195. Lucrările pentru prelungirea termenului de exploatare a ascensoarelor utilizate sînt planificate și începute pînă la expirarea termenului normativ de exploatare.
    196. În scopul prelungirii termenului de exploatare a ascensorului, deținătorul depune o cerere la organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale pentru prelungirea termenului de exploatare a acestuia, la care se anexează documentaţia tehnică necesară.
    197. Organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale elaborează, avizează, aprobă programul individual de lucrări pentru prelungirea termenului de exploatare inofensivă a ascensorului împreună cu întreprinderea specializată și încheie contractul cu deținătorul privind efectuarea lucrărilor prevăzute în programul individual.
    198. În urma realizării programului individual de lucrări şi a raportului de control emis de către laboratorul de control distructiv sau nedistructiv se eliberează certificatul de expertiză care stabileşte noul termen de exploatare a ascensorului.
    199. Programul individual de lucrări trebuie să cuprindă următoarele:
    1) descrierea ascensorului din punct de vedere constructiv şi al parametrilor de funcţionare;
    2) prezentarea eventualelor lucrări de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor evenimente ce au avut loc în timpul perioadei de funcţionare a ascensorului;
    3) planurile care cuprind examinările, verificările şi încercările care se propun a fi efectuate la ascensor;
    4) menţionarea condiţiilor de execuţie a examinărilor, verificărilor şi încercărilor care se propun a fi efectuate la ascensor şi a criteriilor de acceptare a rezultatelor obţinute.
    200. Examinările nedistructive/distructive se efectuează în conformitate cu prevederile documentelor normative aplicabile.
    201. Pe baza rezultatelor obţinute în urma examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate, Organismul de expertiză în domeniul securității industriale întocmeşte avizul de expertiză care conţine concluzii privind posibilitatea funcţionării în condiţii de siguranţă a ascensorului.
    202. Dacă în urma examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate rezultă necesitatea efectuării unor lucrări de reparare, acestea se ţin conform prevederilor prezentelor Cerințe.
    203. Documentaţia tehnică care va cuprinde programul individual de lucrări, raportul de control şi documentele aferente acestuia trebuie să fie ataşate la cartea ascensorului – partea de exploatare.
Capitolul VIII
TIMBRAREA ŞI RETIMBRAREA
    204. Ascensoarele care fac obiectul prezentelor Cerințe, aflate în funcţionare fără placă de timbru, se timbrează în conformitate cu prevederile prezentelor Cerințe.
    205. Aplicarea plăcii de timbru la ascensoarele aflate în funcţionare se face în următoarele cazuri:
    1) atunci cînd aceasta lipseşte, este deteriorată sau ilizibilă;
    2) atunci cînd se modifică parametrii de funcţionare ai ascensoarelor, în urma reparării sau efectuării evaluării privind siguranța în procesul de exploatare.
    206. Pentru ascensoarele aflate în funcţionare, în care placa de timbru nu există sau este deteriorată, aceasta se reconstituie de către deţinător, în baza documentaţiei existente (din care să rezulte sarcina nominală, numărul de staţii şi anul de fabricaţie).
    207. Placa de timbru trebuie să corespundă documentaţiei tehnice de însoţire şi trebuie să fie aplicată de către întreprinderea specializată pentru deservire şi reparaţii în prezenţa reprezentantului întreprinderii specializate pentru verificare tehnică, care trebuie să întocmească un proces-verbal în cartea ascensorului. Datele care trebuie să fie înscrise pe placa de timbru se stabilesc în baza documentaţiei tehnice existente a ascensorului.
    208. Pentru ascensoarele neautorizate, în care placa de timbru nu există sau este deteriorată şi în care se solicită funcţionarea, aplicarea plăcii de timbru se face după efectuarea unei evaluări privind siguranța în procesul de exploatare, conform prevederilor prezentelor Cerințe.
    209. În cazul modificării parametrilor de funcţionare ai ascensorului, ca urmare a desfăşurării unor evaluări privind siguranța în procesul de exploatare, se efectuează retimbrarea conform prevederilor prezentelor Cerințe.
Capitolul IX
SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA
ASCENSOARELOR

    210. Scoaterea din uz a ascensoarelor se face de către deţinătorul ascensorului.
    211. Oprirea din funcţionare a ascensorului nu înseamnă scoatere din uz.
    212. Ascensoarele scoase din uz sînt casate de către persoanele fizice sau juridice deţinătoare.
    213. Operaţia de casare a ascensorului se confirmă printr-un proces-verbal de verificare tehnică întocmit de către reprezentantul întreprinderii specializate care asigură deservirea şi revizia ascensorului, precum şi semnat de persoana responsabilă de supravegherea și verificarea tehnică a deţinătorului, acolo unde este cazul.
    214. Placa de timbru a ascensorului trebuie să fie demontată şi distrusă în prezenţa persoanei responsabile a întreprinderii specializate, care asigură deservirea şi revizia ascensorului sau persoanei responsabile a deținătorului, acolo unde este cazul. Acest fapt trebuie menţionat într-un proces-verbal de verificare tehnică întocmit de persoana responsabilă de verificarea tehnică a ascensorului.
    215. Procesul-verbal încheiat se ataşează la cartea ascensorului – partea de exploatare şi se păstrează în arhiva persoanei fizice sau juridice deţinătoare.
    216. Persoana fizică sau juridică deţinătoare comunică în scris scoaterea din uz şi casarea ascensorului Organului de control și supraveghere tehnică de stat, în vederea scoaterii de la evidenţă.
    217. Comunicarea se transmite Organului de control și supraveghere tehnică de stat în termen de 10 zile de la întocmirea procesului-verbal corespunzător.
    218. Nu se admite utilizarea ascensoarelor scoase din uz şi casate.
Capitolul X
OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI
    219. Deţinătorul/utilizatorul de ascensoare are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
    1) să răspundă de funcţionarea în condiţii de siguranţă a ascensoarelor;
    2) să efectueze lucrările de deservire şi revizie numai cu întreprinderi specializate;
    3) să aibă aceeași întreprindere specializată pentru lucrări de deservire şi revizie în cazul în care deţine mai multe ascensoare, care au în comun puţul şi/sau camera maşinii;
    4) să nu permită instalarea în puţ sau în camera maşinii a altor instalaţii decît cele prevăzute în documentaţia tehnică a ascensorului şi alimentarea altor echipamente/instalaţii din instalaţia electrică a ascensorului;
    5) să asigure în puţ şi în camera maşinii condiţiile normale de funcţionare, luînd măsuri necesare pentru repararea hidroizolaţiei, pereţilor şi a tîmplăriei şi să asigure în camera maşinii cel puţin un stingător de incendiu;
    6) să anunţe întreprinderea specializată care asigură deservireа şi revizia: înainte de orice verificare tehnică; după scoaterea din funcţiune a ascensorului în cazul unei situaţii periculoase; după observarea funcţionării necorespunzătoare a ascensorului; înainte de scoaterea din funcţiune a ascensorului în vederea conservării acestuia pentru o perioadă nedeterminată; înainte de repunerea în funcţiune a ascensorului la sfîrşitul perioadei de conservare a acestuia;
    7) să informeze întreprinderea specializată ce asigură deservireа şi revizia, în special, despre: căile de acces care trebuie utilizate şi procedurile de evacuare din clădire, în caz de incendiu; locul în care pot fi găsite cheile de la zonele rezervate; persoanele care trebuie să însoţească la ascensor personalul tehnic de specialitate care efectuează lucrări de deservire, revizie şi reparaţie, dacă este necesar; echipamentul individual de protecţie care trebuie utilizat pe căile de acces şi locul unde poate fi găsit acest echipament, dacă este necesar;
    8) să se asigure că denumirea şi numărul de telefon al întreţinătorului, precum şi instrucţiunile de exploatare sînt disponibile pentru pasagerii ascensorului şi sînt afişate permanent clar şi vizibil;
    9) să se asigure că cheile de la uşile camerelor maşinilor şi roţilor de deviere, precum şi de la uşile de inspecţie şi de urgenţă sînt permanent disponibile în clădire şi utilizate numai pentru accesul persoanelor responsabile;
    10) să asigure accesul echipei de repararea, deservirea şi revizia întreţinătorului în clădire şi la ascensor, precum şi a echipei de intervenţie rapidă pentru salvarea persoanelor blocate în cabină;
    11) să dispună măsuri şi să controleze respectarea acestora astfel ca întreg personalul implicat în transporturile efectuate cu ascensoarele să fie instruit şi să cunoască condiţiile de utilizare;
    12) să menţină în condiţii bune instrucţiunile de exploatare şi marcajele din cabina ascensorului şi să anunţe întreprinderile specializate în cazul deteriorării acestora;
    13) să nu efectueze nici o intervenţie asupra ascensorului şi să anunţe prin telefon dispeceratul întreprinderii specializate, dacă constată existenţa unor persoane blocate în cabină;
    14) să asigure coborîrea automată a ascensorului la nivelul etajului parter cu blocarea ușilor în caz de incendiu (ușile trebuie să se blocheze în poziție deschisă la nivelul etajului parter în caz de incendiu).
    220. Întreprinderile specializate pentru efectuarea lucrărilor de deservirea, revizia şi repararea ascensoarelor au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
    1) să efectueze lucrările de deservire, revizie şi reparare în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice a ascensorului şi ale tehnologiei de reparare, ale instrucţiunii sau procedurii operaţionale proprii şi ale prezentelor Cerințe;
    2) să pregătească ascensoarele şi să prezinte toate documentaţiile tehnice necesare pentru verificările tehnice;
    3) să deţină un dispecerat propriu cu funcţionare permanentă pentru preluarea apelurilor de urgenţă şi să formeze o echipă de intervenţie rapidă, dotată cu mijloace de comunicare adecvate care să asigure salvarea persoanelor blocate în cabină. După confirmarea apelurilor de urgenţă primite, timpul de intervenţie nu trebuie să depăşească 60 de min. în condiţii normale de trafic şi meteo;
    4) să întocmească un registru special pentru înregistrarea apelurilor primite cu privire la blocarea pasagerilor în cabină. Registrul se poate ţine şi în format electronic;
    5) să elibereze o declaraţie de conformitate la finalizarea lucrărilor de reparare a ascensoarelor, conform anexei nr. 5;
    6) să ţină la zi Registrul de evidenţă a lucrărilor de revizie şi deservire efectuate, conform anexei nr. 7 sau în format electronic;
    7) să ţină la zi Registrul de evidenţă a lucrărilor de reparare efectuate, conform anexei nr. 6 sau în format electronic;
    8) să se supună verificărilor tehnice fără programare şi activităţii de supraveghere privind menţinerea capabilităţii tehnice de a efectua activităţile necesare;
    9) să comunice Organului de control și supraveghere tehnică de stat despre ascensoarele pe care le-a cedat de la deservire şi revizie sau cele pe care le-a preluat pentru deservire şi revizie;
    10) să afişeze vizibil, lizibil şi durabil datele sale de identificare, numărul de telefon al dispeceratului propriu şi data următoarei verificări tehnice a ascensorului în cabină, pe uşa de palier de la parter şi la avizierul asociaţiei de proprietari, prin aplicarea unei etichete autocolante al cărei model este prezentat în anexa nr. 2.
    În cazul în care, în timpul efectuării lucrărilor de deservire şi revizie se constată defecţiuni care periclitează siguranţa în funcţionarea ascensorului sau pot crea situaţii periculoase, întreţinătorul, prin membrii echipei de deservire şi revizie, are obligaţia să oprească din funcţiune ascensorul în vederea efectuării remedierilor necesare, făcînd menţiunea respectivă în Registrul de supraveghere al ascensorului.
    În timpul efectuării lucrărilor de deservire şi revizie, întreprinderea specializată, prin membrii echipei de revizie şi deservire, are obligaţia să aplice pe toate uşile de palier de acces la puţ tăbliţe cu menţiunea „ASCENSOR ÎN REVIZIE”, care interzic utilizarea ascensorului pe toată durata efectuării lucrărilor respective.
    221. Obligaţiile şi responsabilităţile persoanei responsabile de supravegherea lucrărilor de repararea, revizia şi deservirea ascensoarelor al întreprinderii specializate sînt următoarele:
    1) să cunoască legislaţia în domeniu, standardele şi normativele aplicabile;
    2) să verifice ca lucrările de deservirea, revizia şi repararea ascensoarelor să se efectueze conform prevederilor documentaţiei tehnice;
    3) să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate şi să urmărească ţinerea la zi a acestora;
    4) să participe la cercetarea avariilor şi incidentelor;
    5) să ţină evidenţa echipelor de deservirea, revizia şi repararea ascensoarelor;
    6) să verifice periodic, cel puţin o dată la 12 luni, pregătirea tehnică a personalului de deservirea, revizia şi repararea ascensoarelor, consemnînd rezultatele într-un proces-verbal;
    7) să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate, precum şi concordanţa ascensorului cu documentaţia respectivă;
    8) să verifice, prin sondaj, ţinerea la zi a registrelor de supraveghere a ascensoarelor, completarea corectă a acestora şi să confirme sub semnătură defecţiunile constatate;
    9) să verifice introducerea în execuţie a materialelor şi efectuarea pe faze de lucru şi la terminarea lucrărilor de reparare, din punctul de vedere al respectării prevederilor din documentaţia tehnică de execuţie şi ale documentelor normative specifice, precum şi să supună la încercări ascensoarele reparate.
    222. Obligaţiile şi responsabilităţile persoanei responsabile de verificarea tehnică a ascensoarelor în cadrul întreprinderilor specializate pentru efectuarea lucrărilor de repararea, revizia şi deservirea ascensoarelor sînt următoarele:
    1) să cunoască legislaţia în domeniu, documentele normativ-tehnice în domeniul securității industriale, standardele şi normativele aplicabile;
    2) să participe la cercetarea avariilor şi incidentelor;
    3) să participe la repunerea în funcţiune după reparare;
    4) să efectueze verificările tehnice periodice;
    5) să întocmească procese-verbale de verificare tehnică în care să consemneze rezultatele acestora şi dispoziţiile obligatorii date în urma verificărilor tehnice efectuate;
    6) să ţină evidenţa verificărilor tehnice efectuate;
    7) să urmărească efectuarea în termen a verificărilor tehnice periodice, în baza planificărilor;
    8) să urmărească realizarea în termen a dispoziţiilor date prin procesele-verbale de verificare tehnică, în care întreprinderea specializată a primit un exemplar;
    9) să întocmească procese-verbale de oprire din funcţiune a ascensoarelor care nu mai prezintă siguranţă în funcţionare sau au depășit termenul stabilit pentru verificarea tehnică periodică, anunţînd Organul de control și supraveghere tehnică de stat despre aceste opriri;
    10) să participe în cadrul controalelor organizate de Organul de control și supraveghere tehnică de stat la ascensoarele gestionate;
    11) să semneze toate procesele-verbale de verificare tehnică întocmite, conform modelului de mai jos:

Denumirea întreprinderii
Numele, prenumele persoanei responsabile de verificarea tehnică a ascensoarelor
Data și semnătura persoanei responsabile
Notă
 
 
 
 
 
 
 
 
    223. Obligaţiile şi responsabilităţile întreprinderilor specializate și a organismului de expertiză în domeniul securității industriale în vederea evaluării privind siguranța în procesul de exploatare sînt următoarele:
    1) să elaboreze instrucţiuni suplimentare privind utilizarea, deservirea şi verificarea tehnică a ascensoarelor, atunci cînd sînt necesare, în baza rezultatelor obţinute în urma verificărilor tehnice ale acestora;
    2) să ţină la zi evidenţa lucrărilor efectuate;
    3) să aibă dotările tehnice specifice domeniului de activitate desfășurat sau să colaboreze cu alte întreprinderi specializate;
    4) să-şi desfăşoare activitatea conform procedurii operaţionale proprii, cu respectarea prevederilor standardelor aplicabile;
    5) să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul Organului de control și supraveghere tehnică de stat datele, informaţiile şi documentele solicitate în timpul controalelor efectuate de către aceştia în legătură cu domeniul desfășurat.
    224. Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor responsabile în cadrul organismului de expertiză în domeniul securității industriale pentru efectuarea verificărilor tehnice periodice sînt următoarele:
    1) să cunoască actele şi documentele normative în vigoare, precum şi standardele specifice;
    2) să adopte soluţii tehnice care să permită funcţionarea ascensoarelor în condiţii de siguranţă;
    3) să prevadă în documentaţia pentru efectuarea verificărilor tehnice toate verificările şi încercările care trebuie să fie efectuate în corespundere cu indicaţiile prezentelor Cerințe;
    4) să estimeze termenul conform căruia se poate prelungi termenul de exploatare la ascensoarele pentru care au fost efectuate verificări tehnice în vederea evaluării privind siguranța în procesul de exploatare la expirarea termenului de exploatare;
    5) să avizeze documentaţiile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenul tip de ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);
    6) să urmărească existența precizărilor legate de standardele în documentaţiile avizate și normativele folosite;
    7) să ţină la zi evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verifică şi le avizează într-un registru întocmit, conform modelului din anexa nr. 8 sau în format electronic;
    8) la cerere, să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul Organului de control și supraveghere tehnică de stat datele, informaţiile şi documentele în legătură cu activitățile/lucrările desfășurate;
    9) să participe în cadrul controalelor organizate de Organul de control și supraveghere tehnică de stat (cînd este cazul);
    10) să dețină permis de exercitare valabil pentru genul de lucrări executate, în funcţie de tipul lucrărilor.
    225. Obligaţiile şi responsabilităţile personalului pentru avizarea documentaţiei tehnice preliminare de reparare sînt următoarele:
    1) să cunoască actele normative în vigoare, cerințele de securitate şi standardele aplicabile;
    2) să verifice dacă au fost adoptate soluţii de reparare care să permită funcţionarea ascensoarelor în condiţii de siguranţă;
    3) să verifice dacă au fost prevăzute, în documentaţia tehnică, verificările şi încercările care trebuie să fie efectuate de reparatori la locul de funcţionare, în corespundere cu prevederile prezentelor Cerințe;
    4) să avizeze documentaţiile tehnice şi breviarele de calcul (unde este cazul);
    5) să urmărească existența în documentaţiile avizate a precizărilor legate de standardele şi normativele folosite;
    6) să ţină la zi evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verifică şi le avizează într-un registru întocmit conform modelului din anexa 8 sau în format electronic;
    7) să pună la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul Organului de control și supraveghere tehnică de stat datele, informaţiile şi documentele în legătură cu activitățile/lucrările desfășurate;
    8) să participe în cadrul controalelor organizate de Organul de control și supraveghere tehnică de stat, cînd este cazul;
    9) să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentelor Cerințe, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei cu înscrierea „AVIZAT. CORESPUNDE”.
    226. În cazul în care cartea ascensorului se deteriorează sau se pierde, întreprinderea specializată pentru perfectarea duplicatelor cărților tehnice este în drept, la solicitarea deţinătorului/utilizatorului, să elibereze duplicatul părţii de exploatare.
    227. Solicitarea deţinătorului/utilizatorului trebuie să fie însoţită de documentaţia tehnică a ascensorului, tradusă în limba de stat, sau de documentaţia tehnică întocmită de întreprinderea specializată pentru verificări tehnice în vederea evaluării privind siguranța în procesul de exploatare.
    228. Inspectorii de specialitate din cadrul Organului de control și supraveghere tehnică de stat au dreptul de a solicita efectuarea verificărilor tehnice neprogramate la ascensoarele supuse prevederilor prezentelor Cerințe, precum şi asupra modului în care întreprinderile specializate îşi desfăşoară activităţile reglementate de prezentele Cerințe, luînd, după caz, măsurile necesare pentru respectarea prevederilor acestora, în limita stabilită de legislație.
    229. Cercetarea tehnică a cauzelor avariilor și/sau incidentelor la ascensoarele în funcțiune se efectuează în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Economiei nr.71 din 22 aprilie 2014 cu privire la aprobarea documentului normativ-tehnic în domeniul securității industriale NRS 01-04: 2014 „Modul de cercetare tehnică a cauzelor avariei și de întocmire a procesului-verbal de cercetare tehnică a cauzelor avariei”.
Capitolul XI
OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE
PERSONALULUI DE DESERVIRE

Secțiunea 1
Obligațiile și responsabilitățile liftierului și ale
persoanei responsabile de supravegherea
și verificarea tehnică a ascensoarelor

    230. Liftierul are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
    1) să cunoască instrucţiunile de exploatare a ascensorului cu care lucrează şi să le aplice întocmai;
    2) să anunţe întreprinderea specializată despre apariţia unor defecţiuni la ascensor;
    3) să nu efectueze nici o comandă atîta timp cît există persoane în cabină, în puţ, în camera maşinii sau în camera roţilor de conducere. În cazul cînd se fac verificări şi reglaje, comenzile se efectuează numai sub stricta supraveghere a persoanei responsabile de verificarea tehnică a ascensorului.
    231. Obligaţiile şi responsabilităţile liftierului înainte de începerea lucrului sînt:
    1) să verifice existența şi funcţionarea corectă a dispozitivelor de închidere şi zăvorîre a uşilor de acces la puţ;
    2) să verifice funcţionarea corectă a sistemelor de semnalizare optică şi acustică;
    3) să nu pună în funcţiune ascensorul în cazul în care constată o defecţiune.
    232. Obligaţiile şi responsabilităţile liftierului în timpul lucrului sînt:
    1) să urmărească folosirea ascensorului numai în scopul pentru care a fost construit;
    2) să interzică încărcarea cabinei ascensorului peste sarcina nominală;
    3) să nu încarce cabina ascensorului cu obiecte voluminoase care depăşesc gabaritul cabinei şi pot crea situaţii periculoase;
    4) să însoţească permanent cabina ascensorului, fiind interzisă încredinţarea comenzilor unei persoane neinstruite și neatestate corespunzător;
    5) să încarce uniform sarcina pe toată suprafaţa cabinei ascensorului pentru a evita crearea de situaţii periculoase;
    6) să nu permită transportul de persoane cu ascensorul destinat transportului de mărfuri exclusiv;
    7) să acţioneze sistemul de semnalizare acustică în cazul în care cabina s-a oprit între staţii şi să liniştească pasagerii;
    8) să nu permită pasagerilor să intervină la deschiderea uşilor sau să părăsească cabina cînd aceasta nu se află în staţie;
    9) să oprească din funcţiune ascensorul cînd aude zgomote anormale în timpul deplasării cabinei sau constată alte defecţiuni care pot periclita siguranţa în funcţionarea ascensorului.
    233. Obligaţiile şi responsabilităţile liftierului după terminarea lucrului sînt:
    1) să descarce cabina ascensorului de orice sarcină;
    2) să deplaseze cabina la palierul stabilit de deţinătorul/utilizatorul ascensorului şi să întrerupă comanda acestuia;
    3) să cureţe cabina ascensorului.
    234. Persoana responsabilă de supravegherea și verificarea tehnică a ascensoarelor are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
    1) să urmărească pregătirea ascensoarelor şi a sarcinilor de încercare necesare pentru verificări tehnice şi să participe la efectuarea acestora;
    2) să supravegheze ascensoarele astfel încît acestea să fie utilizate în conformitate cu prevederile prezentelor Cerințe şi ale documentaţiei tehnice furnizate de montator;
    3) să verifice şi să vizeze lunar registrul de supraveghere a ascensorului;
    4) să urmărească afişarea instrucţiunilor de exploatare şi a altor marcaje necesare în locurile stabilite;
    5) să nu permită manevrarea ascensoarelor de către persoane neinstruite și neatestate corespunzător;
    6) să țină evidența instruirii liftierilor;
    7) să ţină evidenţa liftierilor;
    8) să organizeze examinarea anuală a liftierilor şi să facă parte din comisia de examinare;
    9) să colaboreze la întocmirea planului de deservire şi revizie a ascensorului şi să urmărească îndeplinirea acestuia în termenele prevăzute;
    10) să urmărească efectuarea verificării cablurilor ascensorului, conform prevederilor standardelor aplicabile;
    11) să prezinte registrul de evidenţă a ascensoarelor la cererea inspectorului de specialitate din cadrul Organului de control și supraveghere tehnică de stat;
    12) să aducă la cunoştinţa Organului de control și supraveghere tehnică de stat în cazul schimbării deţinătorului ascensorului, datele de identificare ale noului deținător, căruia îi transmite cartea ascensorului.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8