OMJC756/2017
ID intern unic:  371790
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 756
din  18.09.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea
de constituire a Comisiei de control şi procedura de control
profesional administrativ al activității notarului
Publicat : 29.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 352-355     art Nr : 1804
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1257 din 18 septembrie 2017
Ministru _______ Vladimir CEBOTARI    În temeiul art. 62 alin. (5) din Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 277-287, art. 588),
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modalitatea de constituire a Comisiei de control şi procedura de control profesional administrativ al activității notarului, se anexează.
    2. Se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 52 din 5 februarie 2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a controlului activităţii notariale, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. 552 din 7 februarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 47-48, art. 111).
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL JUSTIȚIEI                                                          Vladimir CEBOTARI

    Nr. 756. Chişinău, 18 septembrie 2017.


Aprobat
prin Ordinul ministrului justiţiei
nr. 756 din 18 septembrie 2017

REGULAMENT
privind modalitatea de constituire a Comisiei de control şi procedura
de control profesional administrativ al activității notarului

I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament reglementează modalitatea de constituire şi competenţa Comisiei de control, tipurile și procedura de control profesional administrativ al activității notarului (în continuare – control), rezultatele controlului şi actul de control, contestarea acestuia.
    2. Efectuarea controlului se bazează pe următoarele principii:
    1) legalitatea;
    2) obiectivitatea şi imparţialitatea;
    3) transparenţa procedurii de control;
    4) imixtiunea minimă în activitatea profesională a notarului.
II. Modalitatea de constituire
şi competenţa Comisiei de control
    3. Comisia de control se constituie ad-hoc din cel puțin trei membri, desemnați prin ordinul ministrului justiției. Componența fiecărei Comisii de control se stabilește pentru fiecare caz de control în parte, cu indicarea coordonatorului acesteia.
    4. În calitate de membru al Comisiei de control poate fi numită persoana care întrunește următoarele condiții:
    1) nu a fost sancționată disciplinar în ultimii 2 ani de activitate;
    2) are vechime în activitatea juridică și/sau contabilă de cel puțin 3 ani, în cazul angajaților Ministerului Justiției;
    3) are vechime în activitatea notarială de cel puțin 5 ani, în cazul notarilor.
    5. În funcţie de numărul notarilor a căror activitate urmează a fi verificată, localităţile în care se va desfășura controlul, precum şi perioada efectuării controlului, pot fi constituite mai multe Comisii de control.
    6. Comisia își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin 2/3 din numărul total de membri.
    7. Comisia de control are următoarele atribuţii:
    1) să efectueze controlul în conformitate cu legislaţia;
    2) să constate prezenţa sau lipsa încălcărilor notarului, în procesul exercitării obligaţiilor profesionale;
    3) să emită actul de control.
    8. Membrul Comisiei de control este în drept:
    1) să ia cunoştinţă de materialele necesare efectuării controlului;
    2) să verifice actele prezentate, precum şi să primească sau să facă copii de pe acestea;
    3) să solicite notarului explicaţii cu privire la actele verificate;
    4) să solicite notarului, autorităților publice, persoanei care a sesizat existența unor încălcări în activitatea profesională a notarului, acte sau informaţii, în scopul efectuării controlului sau întocmirii actului de control.
    9. Membrul Comisiei este obligat:
    1) să fie obiectiv şi imparţial pe parcursul desfășurării controlului;
    2) să exercite activitatea cu bună-credință, independent și conform prevederilor legislaţiei;
    3) să se abţină de la efectuarea controlului în cazul existenţei unui conflict de interese;
    4) să păstreze secretul cu privire la actele şi faptele care au devenit cunoscute în procesul efectuării controlului;
    5) să întocmească actul de controlul în mod veridic.
III. Tipurile de control
    10. Controlul poate fi:
    1) periodic;
    2) inopinat.
    11. Controlul periodic are în vedere aspectele prevăzute la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor.
    12. În limitele aspectelor reglementate la pct. 11, controlul periodic se efectuează, inclusiv, privind:
    1) practicarea unor activităţi incompatibile cu activitatea de notar;
    2) încălcarea obligaţiilor privind evitarea conflictului de interese în activitatea de notar;
    3) refuzul nejustificat de a îndeplini acte notariale;
    4) păstrarea corectă a documentației întocmite sau deținute de notar, a registrelor şi modul de ţinere a lucrărilor de secretariat;
    5) utilizarea în activitate a registrelor prevăzute de legislație, păstrarea arhivei;
    6) respectarea orelor de program.
    13. Controlul inopinat se efectuează doar în baza sesizărilor, plîngerilor sau petiţiilor privind existenţa unor încălcări în activitatea profesională a notarului. În caz de depistare în procesul de control a altor încălcări, Comisia de control poate extinde obiectul controlului, în baza încuviințării ministrului justiției.
IV. Procedura de control
    14. Ministerul Justiției întocmeşte anual și aduce la cunoștința Camerei Notariale planul controalelor periodice pentru anul următor, care nu poate fi modificat decît din motive întemeiate. Comisia de control nu este în drept să efectueze controale periodice, în cazul în care acestea nu au fost incluse în plan.
    15. În planul controalelor periodice se indică notarul a cărui activitate este supusă controlului, perioada în care se va efectua controlul, perioada supusă controlului şi alte date cu privire la control.
    16. Controlul, atît cel periodic, cît și cel inopinat, se efectuează în temeiul ordinului ministrului justiţiei care conţine următoarele date:
    1) componenţa Comisiei de control;
    2) tipul controlului;
    3) numele, prenumele notarului a cărui activitate este supusă controlului;
    4) perioada în care se va efectua controlul;
    5) perioada supusă controlului;
    6) obiectul controlului.
    17. Ordinul ministrului justiţiei privind efectuarea controlului se comunică notarului a cărui activitate este supusă controlului, prin adresa electronică sau orice altă modalitate de comunicare care permite confirmarea recepţionării, cu cel puţin 5 zile înainte de data efectuării controlului.
    18. Controlul se efectuează la biroul notarului, în prezenţa acestuia - prin cercetarea actelor şi altor surse de informaţii deţinute/prezentate de notar, de autorități publice, de persoana care a sesizat existența unor încălcări în activitatea profesională a notarului.
    19. Controlul poate fi efectuat în alt loc decît biroul notarului, în baza actelor necesare pentru efectuarea controlului.
    20. În cazul efectuării controlului la biroul notarului, notarul asigură Comisia de control cu spaţiu de lucru, astfel încît activitatea sa şi a personalului angajat să nu fie blocată, și în toate cazurile, prezintă la solicitarea membrilor Comisiei de control registrele şi actele întocmite, precum şi actele care au stat la baza întocmirii acestora.
    21. Eschivarea notarului de a se prezenta la birou în perioada controlului, refuzul nejustificat de a prezenta actele și de  a oferi acces la informaţiile solicitate se califică drept limitare a Comisiei de control în exercitarea atribuţiilor. În acest caz, Comisia de control sesizează ministrul justiției și Camera Notarială. Ministrul justiției remite materialele privind abaterea disciplinară către Colegiul disciplinar al notarilor.
    22. În cazul în care acţiunile notarului sînt pasibile de răspundere contravenţională sau penală, ministrul justiției remite materialele controlului autorităţilor competente.
    23. Controlul nu poate fi efectuat în perioada absenţei notarului de la birou sau suspendării activităţii acestuia conform prevederilor legale.
V. Rezultatele controlului şi actul de control
    24. În termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării controlului, Comisia de control emite actul de control. Coordonatorul  Comisiei de control este responsabil de întocmirea actului de control.
    25. Actul de control se întocmeşte în baza rezultatelor controlului și constatărilor membrilor Comisiei. Membrul Comisiei care nu este de acord cu conţinutul actului de control este în drept să expună constatările şi concluziile sale într-o opinie separată, care se anexează la actul de control.
    26. Actul de control are următoarea structură:
    1) partea introductivă, care cuprinde:
    a) numele, prenumele şi funcţia membrilor Comisiei de control;
    b) numărul şi data emiterii ordinului ministrului justiţiei privind efectuarea controlului;
    c) numele, prenumele, numărul şi data eliberării licenţei notarului a cărui activitate este supusă controlului;
    d) obiectul controlului;
    e) locul efectuării controlului;
    f) tipul controlului;
    g) motivul iniţierii controlului, în cazul controlului inopinat;
    i) momentul începerii şi finalizării controlului.
    2) partea constatatoare, care cuprinde circumstanţele de fapt şi de drept identificate de Comisia de control pe parcursul desfășurării controlului, abaterile constatate în urma efectuării controlului, cu invocarea normelor legale, care au fost încălcate.
    3) partea dispozitivă cuprinde concluziile şi recomandările Comisiei de control.
    4) anexe, după caz.
    27. Actul de control se întocmește în două exemplare originale, se numerotează şi se semnează pe fiecare filă de către membrii Comisiei de control.
    28. Un exemplar al actului de control se păstrează de către subdiviziunea specializată din cadrul Ministerului Justiției și un exemplar al acestuia se remite în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere, prin orice mijloc de comunicare ce asigură confirmarea recepționării, notarului a cărui activitate a fost supusă controlului.
    29. O copie a actului de control se remite Camerei Notariale în termen de 3 de zile lucrătoare de la emiterea acestuia.
    30. Camera Notarială întocmeşte statistica anuală a rezultatelor controalelor şi o  publică pe pagina web oficială a sa.
VI. Contestarea actului de control
    31. În termen de 10 zile lucrătoare din momentul comunicării actului de control, notarul este în drept să formuleze în scris obiecţiile sale şi să le remită Comisiei de control, cu anexarea probelor justificative.
    32. Comisia de control examinează obiecţiile prezentate în termen de 10 zile lucrătoare din momentul recepţionării acestora, în absenţa notarului, cu excepţia cazului cînd acesta solicită participarea.
    33. Decizia Comisiei de control privind examinarea obiecțiilor notarului este definitivă și nu poate fi contestată.
    34. Decizia Comisiei de control se anexează la actul de control și se ia în considerație la întocmirea statisticii anuale a rezultatelor controalelor.