LPM166/2017
ID intern unic:  371965
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 166
din  21.09.2017
cu privire la tichetele de masă
Publicat : 20.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 364-370     art Nr : 618
    MODIFICAT
   
LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Obiectul de reglementare
    Prezenta lege reglementează procedura de emitere, acordare, acceptare şi rambursare a valorii tichetelor de masă, statutul operatorilor, precum şi raporturile dintre operatori, angajatori şi unitățile comerciale/de alimentație publică.
    Articolul 2. Noţiunile de bază
    În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni de bază semnifică:
    tichet de masă pe suport de hîrtie – bon de valoare emis de către operator în condițiile prezentei legi, acordat de către angajator salariaților, pentru a fi folosit ca instrument de plată în scopul procurării produselor alimentare în unitățile comerciale/de alimentație publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul;
    tichet de masă pe suport electronic – card de plată prevăzut la art. 5 pct. 401 din Codul fiscal, emis de către operator în condițiile prezentei legi, acordat de către angajator salariaților, pentru a fi folosit ca instrument de plată în scopul procurării de produse alimentare în unitățile comerciale/de alimentație publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul;
    operator – persoană juridică care deţine licenţă pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora;
    [Art.2 noțiunea modificată prin LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197]
    angajator – persoană fizică sau juridică de drept public sau privat, care angajează salariații în baza contractului individual de muncă și care a încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul în condițiile prezentei legi;
    unitate comercială/de alimentație publică – persoană juridică sau persoană fizică ce practică activitate de întreprinzător care prestează servicii de alimentație publică și/sau vinde produse alimentare și care a încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul în condițiile prezentei legi;
    [Art.2 noțiunea modificată prin LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197]
   
loc de muncă de bază – loc de muncă al salariatului unde durata normală a timpului de muncă constituie nu mai puțin de 6 ore pe zi. În cazul în care salariatul lucrează pentru diferiți angajatori același număr de ore, locul de muncă de bază se stabilește individual de către salariat, cu anunțarea angajatorului, dar nu mai des decît o dată pe lună;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197]
    zi lucrătoare – zi în care durata normală a timpului de muncă constituie, în baza contractului de muncă încheiat între salariat și angajator, nu mai puțin de 4 ore.
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197]
    Articolul 3. Acordarea tichetelor de masă
    (1) Angajatorul este în drept să acorde salariaţilor o alocaţie individuală de hrană, sub forma tichetelor de masă, achitînd integral operatorului valoarea nominală a acestora, plata pentru imprimare a tichetelor de masă şi alte servicii prevăzute de contractele încheiate între operator și angajator. Este interzis angajatorilor, la oferirea tichetelor de masă, să reducă salariul angajaților beneficiari de tichete de masă.
    (2) În cazul cumulului de funcţii, tichetele de masă pot fi acordate numai de către angajatorii unde salariaţii în cauză îşi au locul de muncă de bază.
    (3) Acordarea tichetelor de masă este facultativă. Angajatorul este în drept să suporte cheltuieli pentru hrană pentru un angajat, care vor fi deduse în scopuri fiscale conform art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, ori să acorde tichete de masă, fiind permisă doar o singură opțiune.
    [Art.3 al.(3) modificat prin LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197]
    (4) Angajatorul este obligat să ţină evidenţa tichetelor de masă acordate salariaţilor.
    (5) Condițiile de acordare a tichetelor de masă de către angajatorii unități private se stabilesc de aceștia în contractele colective de muncă, actele normative la nivel de unitate, contractele individuale de muncă. 
    (6) Modul de operare cu tichetele de masă se stabilește printr-un regulament aprobat de Guvern.
    [Art.3 al.(6) în redacția LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197]
    Articolul 4. Valoarea nominală a tichetelor de masă
    (1) Valoarea nominală deductibilă în scopuri fiscale a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare trebuie să fie cuprinsă între 35 și 45 de lei.
    [Art.4 al.(1) modificat prin LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197]
    (2) Angajatorii pot acorda tichete de masă cu valoarea nominală mai mare, diferenţa dintre aceasta şi valoarea nominală prevăzută la alin. (1) fiind nedeductibilă în scopuri fiscale.
    [Art.4 al.(2) în redacția LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197]
    (3) Valoarea nominală a unui tichet de masă, prevăzută la alin. (1), se indexează anual, după caz, la 1 aprilie. Coeficientul de indexare constituie creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent, determinată în modul stabilit de către Guvern.
    Articolul 5. Numărul și valoarea tichetelor de masă
    (1) Numărul total al tichetelor de masă pe suport de hîrtie acordate salariatului pe parcursul lunii trebuie să fie egal cu numărul zilelor lucrate efectiv de acesta pe parcursul lunii precedente.
    (2) Valoarea totală a tichetelor de masă pe suport electronic transferată pe cardul de plată al salariatului trebuie să fie egală cu numărul zilelor lucrate efectiv de acesta pe parcursul lunii precedente înmulțit cu valoarea nominală a tichetului acordat salariatului.
    (3) În numărul total de ore lucrate nu se include perioada în care salariatul este în deplasare în interes de serviciu și primește diurnă.
    [Art.5 al.(3) în redacția LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197]
   
(4) Numărul total al tichetelor de masă pe suport de hîrtie acordate pe parcursul lunii salariatului ce desfășoară munca în schimburi trebuie să fie egal cu numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărțit la opt. În cazul tichetelor de masă pe suport electronic, valoarea totală transferată pe cardul de plată al salariatului trebuie să fie egală cu numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărțit la opt, înmulțit cu valoarea nominală a tichetului acordat salariatului. Rezultatul se aproximează, conform regulilor matematice, pînă la un semn după virgulă.
    [Art.5 al.(4) introdus prin LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197]
    Articolul 6. Utilizarea tichetelor de masă
    (1) Tichetele de masă pot fi utilizate doar la unitățile comerciale/de alimentaţie publică care au încheiat contract de prestare a serviciilor cu operatorul.
    (2) Tichetele de masă pot fi utilizate doar de salariat, la prezentarea actului de identitate.
    (3) Se interzice folosirea tichetelor de masă pentru:
    a) procurarea altor produse, decît cele alimentare;
    b) procurarea articolelor din tutun, a băuturilor alcoolice, a vinului și a berii;
    c) schimbul contra mijloacelor bănești în numerar.
    Articolul 7. Regimul fiscal şi cel aferent altor plăţi obligatorii
                       la bugetul public naţional în cadrul raporturilor
                       dintre operatori, angajatori şi unități comerciale
                       /de alimentaţie publică
    (1) În cadrul procesului de emitere, acordare, acceptare şi rambursare a valorii tichetelor de masă, potrivit prezentei legi, controlul asupra respectării legislației fiscale, precum și a legislației cu privire la contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistență medicală, este exercitat de către Serviciul Fiscal de Stat.
    (2) Valoarea nominală deductibilă a tichetelor de masă acordate de către angajator salariaţilor, potrivit prezentei legi, reprezintă un venit din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală și impozit pe venit din salariu, cu excepția cazului în care valoarea nominală depășește limita stabilită la art. 4 alin. (1).
    [Art.7 al.(2) modificat prin LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197]
    (3) Valoarea nominală totală a tichetelor de masă achitată operatorului de către angajatori nu reprezintă obiect impozabil cu T.V.A. Obligaţia privind plata T.V.A. este calculată, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, pentru plata pentru imprimarea tichetelor de masă (cu excepţia valorii nominale), precum şi pentru plata serviciilor prestate de către operator, conform contractelor încheiate cu angajatorii şi unitățile comerciale/de alimentaţie publică.
    (4) Cheltuielile aferente acordării tichetelor de masă salariaţilor, suportate de către angajator, conform legii, sînt deductibile în limitele stabilite la art. 4 alin. (1) în scopul calculării impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător.
    [Art.7 al.(4) modificat prin LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197]
Capitolul II
LICENȚIEREA OPERATORULUI.
EMITEREA TICHETELOR DE MASĂ
    Articolul 8. Operatorul
    (1) Activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora, este desfăşurată exclusiv de către operatorii constituiţi sub formă de societate pe acţiuni sau societate cu răspundere limitată, inclusiv cu investiţii străine, care deţin licenţă de activitate eliberată în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
    [Art.8 al.(1) modificat prin LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197]
    (2) Capitalul social vărsat de către operatori este de cel puțin 10 milioane de lei.
    (3) Nu poate fi fondator, acţionar (asociat), administrator al operatorului persoana care are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni economice, infracţiuni împotriva patrimoniului, infracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică, precum şi pentru infracţiuni de corupţie în sectorul privat săvîrşite cu intenţie.
    Articolul 9. Licenţierea operatorului
    (1) Activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora poate fi desfăşurată numai de operatorii care au obţinut licenţă de activitate în condiţiileLegii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”, precum şi în condiţiile prezentei legi.
    [Art.9 al.(1) modificat prin LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197]
    (2) Activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora nu poate fi desfăşurată de către operatorii aflați în procedură de insolvabilitate, precum și cei care, la momentul depunerii cererii de eliberare a licenţei, se află în procedura de reorganizare sau de lichidare.
    [Art.9 al.(2) modificat prin LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197]
    (3) Pentru obţinerea licenţei, operatorul prezintă, suplimentar la actele prevăzute de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, următoarele documente şi informaţii:
    [Art.9 al.(3) modificat prin LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197]
    a) specimen al tichetului de masă, în conformitate cu art. 10;
    b) act de proprietate sau contract de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată;
    c) adeverință emisă de către bancă, din care să rezulte că operatorul a deschis un cont bancar distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masă;
    d) angajamentul operatorului că prin contul bancar distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masă nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar.
    (4) Operatorii nu pot fi licențiați în cazul în care înregistrează restanțe la bugetul public național mai mari de 1000 de lei.
    [Art.9 al.(4) modificat prin LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197]
    (5) Operatorii care solicită licenţă pentru activitatea de operare cu tichetele de masă pe suport de hîrtie trebuie să facă dovada faptului că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului tichetelor de masă, şi anume:
    [Art.9 al.(5) în redacția LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197]
    a) asigurarea cu personal, angajat de către operator şi/sau de furnizorii acestuia, dotarea cu software și echipament hardware, precum şi alte instrumente deţinute sau utilizate de către operator şi/sau de către furnizorii acestuia, necesare pentru emiterea tichetelor de masă pe suport de hîrtie;
    b) utilizarea de suport tehnic special (hîrtie pentru imprimat) cu particularităţi distincte care să nu permită falsificarea tichetelor de masă pe suport de hîrtie (cel puţin, utilizarea cernelii fluorescente care îşi schimbă culoarea în cazul în care tichetul de masă este fotocopiat, a microliniei care nu se distinge la fotocopiere, a bandei cu reflexe variabile, a codului de bare al operatorului, ce conţine cel puţin următoarele elemente: seria tichetului, data emiterii şi valoarea nominală a acestuia);
    c) existența spațiilor separate necesare pentru producerea, depozitarea, ambalarea, rambursarea valorii tichetelor de masă pe suport de hîrtie şi distrugerea acestora, în cazul în care activitatea se desfășoară la sediul operatorului. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare în condiţii de siguranţă (cel puţin, dotare cu mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de producere şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă);
    d) ținerea evidenţei tehnico-operative şi contabile a tichetelor de masă în conformitate cu legislația în vigoare;
    e) utilizarea mijloacelor tehnice necesare (reţea de calculatoare), care să permită urmărirea informatizată a fiecărui tichet de masă pe suport de hîrtie pe tot circuitul acestuia (emitere, păstrare, eliberare şi utilizare), inclusiv a celor ce urmează să fie distruse, astfel încît să se poată evita sustragerea şi utilizarea frauduloasă a acestora;
    f) asigurarea transportului tichetelor de masă pe suport de hîrtie utilizate și neutilizate, în condiţii de securitate, de către operator şi/sau de către furnizorii acestuia.
    (6) Operatorii care solicită licență pentru activitatea de operare cu tichetele de masă pe suport electronic trebuie să facă dovada faptului că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor de masă, și anume:
    a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către operator și/sau de către furnizorii acestuia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate de către operator și/sau de către furnizorii acestuia, necesare pentru emiterea tichetelor de masă pe suport electronic;
    b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor de masă pe suport electronic, cu particularități distincte minime care să nu permită falsificarea acestora (bandă magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată);
    c) existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor de masă. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (dispunerea cel puțin de mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și de depozitare, de mijloace tehnice de siguranță și de sisteme de alarmă);
    d) existența unei platforme proprii pentru emiterea, decontarea și gestionarea tichetelor de masă pe suport electronic sau, după caz, a unei confirmări de parteneriat/relații contractuale cu o organizație care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizații specializate;
    e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor de masă încasate de la angajatori către salariați prin alimentarea suportului electronic;
    f) asigurarea sistemelor, a funcționalităților și a mecanismelor financiare (direct sau prin furnizori) necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu tichete de masă pe suport electronic la unitățile de alimentație publică;
    g) existența mijloacelor de transport speciale și asigurarea protecției la transportarea suporturilor electronice ale tichetelor de masă.
    [Art.9 al.(6) introdus prin LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197]
    (7) Operatorii pot opta pentru obținerea licenței pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, fie pentru emiterea tichetelor de masă pe suport electronic, fie pentru emiterea de tichete de masă pe suport de hîrtie, fie pentru emiterea tichetelor pe ambele suporturi, fiind obligați să îndeplinească măsurile de securitate aferente fiecărui suport pentru care solicită licență.
    [Art.9 al.(7) introdus prin LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197]
    Articolul 10. Tichetul de masă
    (1) Tichetul de masă pe suport de hîrtie emis de către operator trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii:
    a) seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de tichete de masă comandat de către angajator în baza contractului de achiziţionare a tichetelor de masă;
    b) denumirea, sediul și codul fiscal al angajatorului;
    c) valoarea nominală a tichetului de masă (cu cifre şi cu litere);
    d) perioada de valabilitate a tichetului de masă;
    e) numele şi prenumele, precum şi codul numeric personal al salariatului beneficiar;
    f) denumirea şi sediul operatorului;
    g) spaţiul destinat pentru semnul distinctiv, conform contractului încheiat între unitatea comercială/de alimentație publică și operator, prin care unitatea comercială/de alimentație publică confirmă utilizarea tichetului de masă.
    (2) Tichetul de masă pe suport de hîrtie va fi valabil 6 luni de la data emiterii, termenul la care expiră valabilitatea fiind expres indicat pe tichet.
    (3) În cazul în care valoarea produselor alimentare solicitate de către salariat este mai mică decît valoarea nominală a tichetului de masă pe suport de hîrtie, utilizarea acestuia este considerată integrală. Unităților comerciale/de alimentaţie publică li se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul de masă.
    (4) Tichetul de masă pe suport electronic emis de către operator trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii:
    a) denumirea și codul fiscal al angajatorului;
    b) numele şi prenumele salariatului beneficiar al tichetelor de masă;
    c) denumirea operatorului;
    d) numărul de identificare, unic la nivel de operator, al suportului electronic;
    e) perioada de valabilitate a suportului electronic;
    f) elemente de siguranţă a suportului electronic (PIN, CIP);
    g) cuvintele „TICHET DE MASĂ ELECTRONIC”, cu litere majuscule pe rectoul suportului electronic.
    (5) Tichetele de masă pe suport electronic pot fi utilizate în mod exclusiv pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea produselor alimentare şi nu trebuie să permită efectuarea operaţiunilor de depunere sau de retragere de numerar în sau de pe cardul de plată (altele decît cele cu valoarea nominală a tichetelor de masă) ori de transfer de mijloace către alte conturi ale salariaţilor şi/sau ale angajatorului, şi/sau ale terţilor.
    (6) Circulația tichetelor de masă pe suport electronic, organizată de către operator în colaborare cu angajatorul, trebuie să permită beneficiarilor tichetelor de masă pe suport electronic accesul la informaţiile privind utilizarea şi soldul valorii nominale a tichetelor de masă transferate salariaţilor pe cardul de plată.
Capitolul III
PROCURAREA, ACCEPTAREA ŞI RAMBURSAREA
VALORII TICHETELOR DE MASĂ

    Articolul 11. Procurarea tichetelor de masă
    (1) Angajatorii procură tichete de masă de la operator, selectat de comun acord cu organizația sindicală sau, în lipsa acesteia, cu reprezentanții salariaților, în baza contractului încheiat cu acesta.
    (2) Operatorii sînt obligaţi să transmită angajatorilor lista unităților comerciale/de alimentaţie publică la care pot fi utilizate tichetele de masă.
    (3) Operatorul este în drept să nu livreze tichete de masă pînă la achitarea deplină de către angajator a valorii nominale a tichetelor de masă, a plății pentru imprimare, precum şi pentru serviciile aferente achitate de către angajator, conform contractului încheiat între operator și angajator.
    (4) Achitarea de către angajatori a valorii nominale a tichetelor de masă, a plății pentru imprimare, precum şi pentru serviciile aferente achitate de către angajator, conform contractului încheiat între operator și angajator, se efectuează numai prin transfer bancar.
    (5) În termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de valabilitate a tichetelor de masă, angajatorul este în drept să solicite operatorului schimbarea tichetelor neutilizate sau deteriorate cu altele noi, în limita valorii nominale, sau restituirea valorii nominale a acestora. La emiterea tichetelor noi, în caz de schimbare a celor deteriorate, angajatorul achită operatorului plata pentru imprimare.
    Articolul 12. Unitățile comerciale/de alimentație publică
    (1) Unitățile comerciale/de alimentaţie publică care doresc să accepte ca instrument de plată pentru vînzarea produselor alimentare tichete de masă trebuie să respecte prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică (regulile şi normativele sanitaro-epidemiologice de stat, cerinţele profesionale faţă de salariați) sau, după caz, cu privire la vînzarea produselor alimentare.
    (2) Condițiile și procedurile de includere a unităților comerciale/de alimentație publică în procesul de circulație a tichetelor de masă, precum și modul de confirmare a corespunderii unității comerciale/de alimentație publică acestor condiții se stabilesc de către Guvern.
    (3) Operatorul nu poartă răspundere pentru calitatea serviciilor prestate și a produselor vîndute de unitățile comerciale/de alimentație publică.
    Articolul 13. Contractul încheiat între operator şi unitatea
                         comercială/de alimentaţie publică
    În contractul de prestare a serviciilor, operatorul şi unitățile comerciale/de alimentaţie publică stabilesc condiţiile şi termenele de acceptare şi rambursare a valorii tichetelor de masă, precum şi plata pentru serviciile aferente prestate de către operator.
    Articolul 14. Acceptarea tichetelor de masă
    Unitățile comerciale/de alimentație publică sînt obligate să accepte tichetele de masă emise de către operatorii cu care au încheiat contractele de prestare a serviciilor conform prezentului articol, precum și să execute următoarele obligații:
    a) să respecte interdicţiile stabilite la art. 6 din prezenta lege;
    b) să solicite actul de identitate al salariatului în cazul prezentării tichetelor pe suport de hîrtie;
    c) să elibereze salariaţilor produse alimentare, în limita valorii nominale a tichetului de masă prezentat, în baza preţurilor de vînzare afişate, fără a aplica la acestea vreun adaos sau a diminua valoarea nominală a tichetului cu eventualele sume datorate operatorului;
    d) să nu acorde rest de bani la tichetul de masă pe suport de hîrtie în cazul în care valoarea produselor alimentare solicitate de către salariat este mai mică decît valoarea nominală a tichetului de masă;
    e) să aplice un semn distinctiv pe tichetul de masă pe suport de hîrtie ce ar confirma faptul că a fost utilizat și, concomitent, să indice pe tichet data prezentării acestuia ca instrument de plată;
    f) să implementeze sisteme şi procese organizaţionale care să permită verificarea eligibilităţii produselor alimentare achiziţionate de salariaţi;
    g) să respecte și alte obligaţii stabilite de legislaţie şi de contractul încheiat cu operatorul.
    Articolul 15. Rambursarea valorii tichetelor de masă
    (1) Unitățile comerciale/de alimentaţie publică prezintă operatorului tichetele de masă acceptate în vederea rambursării valorii acestora, nu mai tîrziu de 2 luni de la expirarea perioadei de valabilitate a tichetelor de masă.
    (2) Operatorul este obligat să ramburseze valoarea nominală a tichetelor de masă, în conformitate cu prevederile contractuale, în termen de cel mult 30 de zile de la data recepţionării tichetelor de masă prezentate de către unitățile comerciale/de alimentaţie publică spre rambursare. Operatorul rambursează unităților comerciale/de alimentaţie publică valoarea nominală totală a tichetelor de masă acceptate de operator, reținînd din aceasta valoarea serviciilor prestate unităților comerciale/de alimentaţie publică, potrivit contractului încheiat între aceștia.
    (3) Operatorul este obligat să ramburseze unităților comerciale/de alimentaţie publică valoarea nominală a tuturor tichetelor de masă emise de către acesta, valabile la data acceptării acestora de către unitățile comerciale/de alimentaţie publică. Operatorul nu este obligat să ramburseze valoarea nominală a tichetelor recepţionate de la unitățile comerciale/de alimentaţie publică după expirarea a 2 luni de la data expirării perioadei lor de valabilitate și nici a tichetelor de masă deteriorate. Criteriile conform cărora tichetele de masă se consideră deteriorate sînt reglementate de contractul încheiat între operator și unitățile comerciale/de alimentație publică.
    (4) Rambursarea de către operatori a valorii nominale a tichetelor de masă, cu reţinerea valorii serviciilor prestate unităților comerciale/de alimentaţie publică, se efectuează numai prin transfer bancar.
    Articolul 16. Evidenţa şi păstrarea tichetelor de masă
    (1) Operatorii sînt obligaţi să ţină evidenţa tichetelor de masă emise, cu înregistrarea numerelor de serie ale acestora.
    (2) Din motive de siguranță, tichetele de masă acceptate de unitățile comerciale/de alimentaţie publică şi a căror valoare a fost rambursată de către operator vor fi înregistrate ca fiind primite de către operator și vor fi distruse după expirarea a 6 luni de la primirea acestora de la unitățile comerciale/de alimentație publică.
    (3) Evidenţa tranzacţiilor cu tichete de masă pe suport electronic se realizează de către operatori prin intermediul unui sistem informațional care să permită stocarea corespunzătoare a datelor în condiţii de protecţie şi siguranţă pentru o perioadă de cel puţin 5 ani.
Capitolul IV
CONTROLUL ASUPRA ACTIVITĂŢII OPERATORILOR
    Articolul 17. Utilizarea mijloacelor obţinute de operator
    Soldul conturilor bancare ale operatorului trebuie să fie cel puţin egal cu valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport de hîrtie și a tichetelor de masă pe suport electronic, aflate în circulaţie. Tichetele de masă aflate în circulaţie sînt emise de către operator şi nu sînt rambursate de către acesta.
    Articolul 18. Auditul situaţiilor financiare
    Situaţiile financiare anuale ale operatorului sînt supuse auditului obligatoriu conform prevederilor Legii nr. 61/2007 privind activitatea de audit.
    Articolul 19. Suspendarea şi retragerea licenţei
                        operatorului
    (1) Suspendarea licenţei se efectuează în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. Licenţa se suspendă şi în cazul în care operatorul nu respectă prevederile art. 18.
    [Art.19 al.(1) modificat prin LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197]
    (2) Suspendarea licenţei are drept efect interzicerea emiterii unor noi tichete de masă. Operatorul este obligat să ramburseze unităților comerciale/de alimentaţie publică valoarea nominală a tichetelor de masă emise anterior.
    (3) Retragerea licenţei se efectuează în conformitate cu Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. Licenţa se retrage şi în cazul în care instanţa de judecată a emis o hotărîre de intentare a procesului de insolvabilitate sau de încetare a activităţii operatorului.
    [Art.19 al.(3) modificat prin LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197]
    Articolul 20. Consecinţele retragerii licenţei
                          operatorului
    (1) În cazul retragerii licenţei, operatorul este obligat să înştiinţeze în scris angajatorii şi unitățile comerciale/de alimentaţie publică despre acest fapt în termen de 10 zile de la data rămînerii irevocabile a hotărîrii judecătoreşti privind retragerea licenţei. De la data primirii înştiinţării, angajatorii nu sînt în drept să acorde tichete de masă salariaţilor, iar unitățile comerciale/de alimentaţie publică – să le accepte.
    (2) Operatorul este obligat să ramburseze unităților comerciale/de alimentaţie publică valoarea nominală a tichetelor de masă emise, acceptate de unitățile comerciale/de alimentaţie publică pînă la primirea înştiinţării conform alin. (1).
    (3) Operatorul este obligat să restituie angajatorilor valoarea nominală a tichetelor de masă emise şi neutilizate la data primirii de către angajatori a înştiinţării conform alin. (1).
Capitolul V
DISPOZIŢII TRANZITORII ȘI FINALE
    Articolul 21
    Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va înainta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    c) va elabora şi va aproba normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
    d) va stabili anual valoarea nominală maximă a unui tichet de masă, proporțional cu rata inflației din anul precedent;
    e) va elabora propuneri cu privire la sancțiunile aplicabile pentru încălcarea prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 166. Chişinău, 21 septembrie 2017.