HGO987/2017
ID intern unic:  372879
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 987
din  21.11.2017
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
 și funcționarea Arbitrajului specializat în domeniul
proprietății intelectuale şi procedura arbitrală
Publicat : 24.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 411-420     art Nr : 1098
    În temeiul art. 29 din Legea nr.114 din 3 iulie 2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 282-289, art. 600), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Arbitrajului specializat în domeniul proprietății intelectuale şi procedura arbitrală (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei și infrastructurii                             Octavian Calmîc

    Nr. 987. Chişinău, 21 noiembrie 2017.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 987 din 21 noiembrie 2017

REGULAMENT
privind organizarea și funcționarea Arbitrajului specializat
în domeniul proprietății intelectuale şi procedura arbitrală
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Prezentul Regulament reglementează modul de constituire, organizare și funcționare a Arbitrajului specializat în domeniul proprietății intelectuale (în continuare – Arbitraj specializat) în calitate de organ permanent pe lîngă Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, învestit cu funcția de soluționare a litigiilor ce apar între persoanele fizice și/sau juridice în domeniul proprietății intelectuale, precum şi modul de desfășurare a procedurii arbitrale.
    2. Arbitrajul specializat își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, Legii nr.23-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitraj, Legii nr. 24-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitrajul comercial internațional, Legii nr. 114 din 3 iulie 2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, precum și ale prezentului Regulament și altor acte normative naționale și internaționale din domeniu.
    3. Arbitrajul specializat examinează litigiile vizînd următoarele aspecte:
    1) calitatea de autor;
    2) raporturile dintre coautori;
    3) prioritatea;
    4) raporturile dintre autorul obiectului de proprietate intelectuală creat în exercițiul atribuțiilor de serviciu și angajator referitoare la modul de remunerare, dreptul de depunere a cererii și cuantumul remunerației;
    5) eliberarea titlului de protecție;
    6) drepturile exclusive;
    7) gestiunea colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe vizînd cuantumul remunerației și alte condiții de acordare a licențelor;
    8) raporturile privind transmiterea drepturilor de proprietate intelectuală;
    9) alte aspecte din domeniul proprietății intelectuale.
    4. Activitatea Arbitrajului specializat este guvernată de următoarele principii:
    1) dreptul la un proces echitabil – dreptul părților la judecarea litigiului în mod echitabil de către un arbitraj independent și imparțial;
    2) legalitate – procedura arbitrală se desfășoară în condițiile legislației, iar arbitrii au îndatorirea de a asigura respectarea dispozițiilor legii privind realizarea drepturilor și obligațiilor părților în litigiu;
    3) egalitatea părților în proces – părțile în litigiu trebuie să fie tratate egal, fiecare dintre ele avînd posibilitatea de a-și susține poziția;
    4) libertatea convenției în arbitraj – natura contractuală ce rezultă din manifestarea de voință a părților prin care se obligă să supună litigiul lor unui arbitraj, să desemneze arbitrii și să execute benevol hotărîrea arbitrală;
    5) constituirea arbitrajului în conformitate cu convenția părților – acordul în baza căruia părţile remit spre soluţionare în arbitraj toate litigiile sau o parte din litigiile care au apărut sau care ar putea să apară între ele ca rezultat al unui raport juridic contractual sau necontractual din domeniul proprietății intelectuale;
    6) contradictorialitate – principiul ce oferă părților posibilitatea de a discuta în contradictoriu toate elementele litigiului care, prin specificul lor, sînt de natură a servi la soluționarea lui:
    7) respectarea dreptului la apărare – dreptul părților de a fi reprezentate în litigiu;
    8) confidențialitate – desfășurarea procedurii arbitrale într-un cadru confidențial.
    5. Arbitrajul specializat dispune de ştampilă proprie, cu denumirea completă în limba de stat.
    6. Sediul Arbitrajului specializat este în mun. Chișinău, str. Andrei Doga, 24/1, MD-2024.
II. CONVENȚIA DE ARBITRAJ
    7. Arbitrajul specializat se organizează și se desfășoară potrivit convenției de arbitraj.
    8. Convenția de arbitraj este un acord, încheiat în scris, sub sancțiunea nulității, prin care părțile convin să supună spre soluționare Arbitrajului specializat unele sau toate litigiile ce ar putea să apară între ele cu privire la un raport juridic contractual sau necontractual din domeniul proprietății intelectuale.
    9. Convenția de arbitraj poate fi încheiată fie sub forma unei clauze compromisorii, înscrisă în contractul principal, a cărei valabilitate este independentă de valabilitatea contractului în care este înserată, fie sub forma unei înțelegeri de sine stătătoare, denumită compromis.
    10. Convenţia de arbitraj poate rezulta şi din depunerea de către reclamant a unei cereri de arbitraj şi acceptarea pîrîtului ca această cerere să fie soluţionată de către Arbitrajul specializat prin prezentarea referinței în care este exprimat acceptul acestuia în formă scrisă.
    11. Prin convenția de arbitraj părțile pot stabili normele de constituire a Arbitrajului specializat: numirea, revocarea și înlocuirea arbitrilor, termenul și locul desfășurării procedurii arbitrale, limba de procedură, normele cheltuielilor arbitrale și repartizarea acestor cheltuieli, precum și alte norme privind buna desfășurare a arbitrajului.
    12. Arbitrajul specializat, din oficiu, ia o decizie asupra existenței sau validității convenției de arbitraj și supunerea litigiului jurisdicției sale. În cazul în care rezultă lipsa sau nulitatea convenției de arbitraj, părțile au dreptul să prezinte o convenție scrisă suplimentară privind examinarea litigiului de către Arbitrajul specializat. În caz contrar, litigiul poate fi înaintat pentru examinare în instanța de judecată competentă.
III. COMPONENȚA ARBITRAJULUI SPECIALIZAT
    13. Arbitrajul specializat este constituit din președinte, vicepreședinte, arbitri și secretar.
    14. Președintele și vicepreședintele Arbitrajului specializat se aleg de către arbitrii înscrişi în Lista arbitrilor Arbitrajului specializat (în continuare – Lista arbitrilor), cu votul majorităţii acestora, pe un termen de 4 ani. Președintele asigură conducerea generală a Arbitrajului specializat și exercită atribuțiile referitoare la organizarea și administrarea justiției arbitrale. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, președintele și vicepreședintele reprezintă Arbitrajul specializat în relațiile sale interne și externe. Vicepreședintele exercită atribuțiile președintelui în lipsa sau în cazul imposibilității acestuia de a-şi exercita funcţiile prevăzute de prezentul Regulament.
    15. Secretarul Arbitrajului specializat este un specialist în domeniul proprietăţii intelectuale din cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, desemnat prin ordin al directorului general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, care exercită următoarele atribuții:
    1) îndeplineşte actele necesare pentru procedura arbitrală şi asigură corespondenţa cu părţile;
    2) redactează procesele-verbale ale şedinţelor;
    3) ţine Registrul cererilor de arbitraj prin recepţionarea şi înregistrarea cererilor de arbitraj;
    4) asigură alte activităţi ale Arbitrajului specializat sub aspect organizatoric şi informativ.
IV. ARBITRII
    16. Poate fi arbitru orice persoană fizică care:
    1) are o experiență profesională de cel puţin 3 ani în domeniul proprietății intelectuale ori are studii superioare în acest domeniu și/sau în domeniul dreptului, precum și posedă certificat de consilier în domeniul proprietăţii intelectuale;
    2) cunoaşte limba de stat;
    3) a dat consimţămîntul privind îndeplinirea atribuţiilor de arbitru în cadrul Arbitrajului specializat;
    4) nu are antecedente penale nestinse;
    5) nu deține o funcție al cărei statut este incompatibil cu calitatea de arbitru, potrivit legii.
    17. Persoanele care îndeplinesc condiţiile specificate la pct.16 din prezentul Regulament sînt înscrise în ordine alfabetică, în temeiul unei cereri scrise depuse la sediul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în Lista arbitrilor, care se aprobă prin ordin al directorului general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi se publică pe pagina sa web oficială, are un caracter de recomandare şi care cuprinde: numele și prenumele, activitatea profesională, vechimea în muncă și funcția în cadrul Arbitrajului specializat.
    18. Părțile sînt libere să stabilească numărul de arbitri și modalitatea lor de numire. Dacă arbitrul unic sau arbitrii nu au fost numiți prin convenție de arbitraj și nici nu s-a prevăzut modalitatea de numire, partea care vrea să recurgă la arbitraj, înainte sau odată cu depunerea cererii de arbitraj, trimite, personal sau prin intermediul Arbitrajului specializat, o notificare scrisă celeilalte părți, prin care aceasta din urmă este invitată să numească arbitrul. Partea notificată, la rîndul ei, în termen de 15 zile de la primirea notificării, trebuie să trimită răspuns la propunerea de numire a arbitrului.
    19. Prin convenție arbitrală părțile stabilesc dacă litigiul se soluționează de un arbitru unic sau de mai mulți arbitri. În cazul în care părțile nu au stabilit numărul arbitrilor, litigiul se soluționează de un complet format din 3 arbitri, cîte unul numit de fiecare parte, iar al treilea, supraarbitrul – președintele completului, este ales de către cei doi arbitri în decurs de 10 zile de la ultima acceptare. Dacă există mai mulţi reclamanţi sau mai mulţi pîrîţi, părţile care au interese comune pot numi un singur arbitru.
    20. În cazul în care, în termenele prevăzute la pct.18-19 din prezentul Regulament, una dintre părți nu își numește arbitrul ori dacă există neînțelegeri cu privire la numirea arbitrului unic sau dacă cei doi arbitri omit să aleagă sau nu cad de acord asupra persoanei supraarbitrului, partea ce vrea să recurgă la arbitraj poate cere președintelui Arbitrajului specializat desemnarea arbitrului sau a supraarbitrului din Lista arbitrilor. Desemnarea arbitrului sau a supraarbitrului se face în termen de 5 zile de la sesizare, cu citarea părților, și nu se supune căilor de atac.
    21. Acordul sau refuzul de a fi arbitru sau supraarbitru într-un anumit litigiu se prezintă în scris secretarului Arbitrajului specializat și se comunică părților în decurs de 5 zile de la data primirii propunerii de numire. Acordul arbitrului sau supraarbitrului cuprinde și declarația scrisă a acestuia, în care se arată, sub semnătură, dacă are sau a avut vreo relație cu părțile, precum și dacă au existat sau există conflicte de interese și orice alte fapte sau împrejurări de natură să pună la îndoială independența și imparțialitatea sa. Acordul se anexează la dosarul litigiului, pentru ca părțile să ia cunoștință de conținutul lui.
    22. Împuternicirile arbitrului încetează în caz de recuzare, abținere, revocare, imposibilitate de exercitare a funcțiilor, absență nemotivată, radiere din Lista arbitrilor sau deces și odată cu adoptarea hotărîrii în litigiul examinat.
    23. Arbitrul și supraarbitrul poate fi recuzat pentru cauze care pun la îndoială independenţa şi imparţialitatea lui. Partea este în drept să recuze arbitrul pe care l-a desemnat sau la a cărui desemnare a participat doar pentru motive de care a luat cunoștință după desemnare. Cererea de recuzare se depune în scris la Arbitrajul specializat, precizînd motivele, în termen de 15 zile de la momentul aflării despre circumstanțele care servesc drept motiv de recuzare. Dacă cealaltă parte nu numește un nou arbitru sau arbitrul recuzat nu se retrage din oficiu, asupra cererii de recuzare trebuie să se pronunțe Arbitrajul specializat. Cererea de recuzare a arbitrului înaintată pînă la constituirea arbitrajului se soluționează de către președintele Arbitrajului specializat în termen de 5 zile, inclusiv în cazul recuzării arbitrului unic. Recuzarea poate interveni la orice etapă a procedurii arbitrale, pînă la încheierea dezbaterilor. În cazul neadmiterii cererii de recuzare, litigiul se examinează de arbitrii desemnați.
    24. Arbitrul și supraarbitrul numit este obligat, din momentul numirii și pe parcursul întregii proceduri arbitrale, să declare de îndată circumstanțele de natură să ridice îndoieli justificate asupra imparțialității sau independenței sale. În cazul existenței unor asemenea circumstanțe, arbitrul se abține și declară în scris acest fapt. Condiția formei scrise este întrunită dacă declarația este consemnată în încheierea de ședință.
    25. Prezența arbitrilor la ședințele arbitrale este obligatorie. În cazul absenței nemotivate a arbitrului de la ședința arbitrală, se va proceda la înlocuirea acestuia, conform prevederilor prezentului Regulament.
    26. Arbitrul învestit cu soluționarea litigiului nu poate fi înlocuit pe durata procedurii arbitrale decît în caz de:
    1) recuzare sau abținere;
    2) revocare;
    3) renunțare;
    4) imposibilitate de exercitare a funcţiilor;
    5) absență nemotivată;
    6) deces.
    La înlocuirea arbitrului, noul arbitru se desemnează de partea ce l-a numit în termen de 15 zile de cînd a luat cunoștință de survenirea împrejurărilor ce au dus la încetarea împuternicirilor de arbitru. Dacă partea nu numește un arbitru sau un arbitru unic sau un supraarbitru, acesta este numit de președintele Arbitrajului specializat în termen de 5 zile. În cazul înlocuirii arbitrului, Arbitrajul specializat decide dacă dezbaterile arbitrale ce au avut loc pînă la substituire se vor repeta și dacă actele îndeplinite de arbitrul recuzat urmează a fi menținute. Înlocuirea arbitrului unic sau a supraarbitrului are ca efect reluarea procedurii arbitrale.
V. INTENTAREA PROCEDURII ARBITRALE
    27. Procedura arbitrală se consideră începută la data depunerii cererii de arbitraj în scris. Data depunerii cererii de arbitraj se consideră ziua înregistrării acesteia de către secretarul Arbitrajului specializat în Registrul cererilor de arbitraj, iar în cazul expedierii ei printr-o scrisoare recomandată prin poștă, data prevăzută în ștampila oficiului poștal de expediere. Plicul scrisorii se atașează la cerere.
    28. Cererea de arbitraj cuprinde:
    1) denumirea Arbitrajului specializat;
    2) numele, prenumele, domiciliul sau reședința persoanei fizice și denumirea, sediul, datele de înregistrare oficiale și bancare ale persoanei juridice;
    3) numele, prenumele și calitatea celui care reprezintă partea în litigiu, anexîndu-se dovada calității de reprezentant;
    4) referința la convenția de arbitraj, anexîndu-se copia de pe contractul în care a fost înserată sau copia de pe compromis;
    5) obiectul și valoarea cererii, cu indicarea calculului;
    6) motivele de fapt și de drept, precum și probele pe care se întemeiază cererea;
    7) numele, prenumele și domiciliul martorilor, în cazul în care se solicită proba cu martori;
    8) numele și prenumele arbitrului numit sau al arbitrului unic propus;
    9) data întocmirii cererii de arbitraj;
    10) semnătura părții.
    29. La cererea de arbitraj se anexează:
    1) documentele care certifică circumstanțele pe care reclamantul își întemeiază pretențiile;
    2) procura, care confirmă împuternicirile reprezentantului;
    3) copia legalizată de pe contractul în care este înserată convenția de arbitraj sau copia legalizată de pe compromis;
    4) dovada de plată a tarifului pentru organizarea arbitrajului (în continuare – tarif de arbitraj);
    5) notificarea pîrîtului despre numirea arbitrului sau propunerea arbitrului unic;
    6) alte documente pentru susținerea cererii.
    30. Cererea de arbitraj și anexele sale se depun în limba de stat pe suport de hîrtie, într-un număr de exemplare egal cu numărul pîrîților, precum şi cîte un exemplar pentru dosarul cauzei și pentru fiecare arbitru.
    31. Dacă cererea de arbitraj sau anexele sînt formulate într-o limbă străină, Arbitrajul specializat, din oficiu sau la cerere, dispune prezentarea traducerii lor în limba de stat, în modul stabilit de lege.
    32. La primirea cererii de arbitraj, secretarul Arbitrajului specializat verifică dacă aceasta întrunește exigențele prevăzute de prezentul Regulament. În cazul în care cererea de arbitraj nu corespunde exigențelor stabilite la pct.28 din prezentul Regulament, secretarul notifică acest lucru reclamantului şi îi acordă un termen de cel mult 5 zile de la data primirii comunicării pentru remedierea acestora. Dacă în termenul acordat nu sînt înlăturate iregularităţile comunicate de secretar, cererea de arbitraj se restituie.
    33. În termen de 5 zile de la primirea cererii de arbitraj sau de la înlăturarea iregularităților, secretarul Arbitrajului specializat expediază pîrîtului copia cererii de arbitraj cu documentele anexate la aceasta. Excepție reprezintă cazul în care reclamantul a anexat la cerere dovada comunicării către pîrît a cererii de arbitraj și a documentelor anexate și/sau referința pîrîtului.
    34. Primind cererea de arbitraj în termenul convenit de părți ori stabilit de Arbitrajul specializat, care nu poate depăși 30 de zile de la primirea copiei de pe cererea de arbitraj, pîrîtul va depune la Arbitrajul specializat referința cu actele însoțitoare, într-un număr corespunzător participanților la proces. Secretarul va expedia reclamantului referința și orice alte cereri parvenite de la pîrît.
    35. Referința va cuprinde:
    1) mențiunile și cerințele prevăzute pentru cererea de arbitraj în pct.28 din prezentul Regulament;
    2) numele arbitrului numit de el sau răspunsul la propunerea reclamantului privind soluționarea litigiului de către un arbitru unic;
    3) excepțiile referitoare la cererea reclamantului;
    4) răspunsul în fapt și în drept la cerere;
    5) probele propuse în apărare.
    36. Pîrîtul are dreptul de a formula pretenţii împotriva reclamantului din cererea de arbitraj prin acțiune reconvenţională, dacă ele derivă din acelaşi raport juridic. Termenul de depunere a acțiunii reconvenționale este de 30 de zile de la primirea copiei de pe cererea de arbitraj sau cel tîrziu pînă la prima zi de înfățișare și trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca și cererea principală. Acțiunea reconvențională se soluționează odată cu cererea principală sau separat.
    37. Dacă părțile nu au convenit altfel, Arbitrajul specializat poate să dispună printr-o încheiere, la cererea unei părți, orice măsuri asigurătorii sau să constate anumite împrejurări de fapt pe care le consideră necesare cu privire la obiectul litigiului. Încheierea cu privire la măsurile asiguratorii se emite de Arbitrajul specializat în scris și se expediază cîte un exemplar semnat fiecărei părți a procedurii arbitrale spre executare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
VI. PROCEDURA ARBITRALĂ
    38. Toate documentele ce țin de soluționarea litigiului arbitral se prezintă de către părți în original sau în copii autentificate, într-un număr suficient de exemplare pentru fiecare parte, precum și cîte un exemplar pentru arbitrul unic sau completul de arbitraj. Documentele se prezintă în limba în care se desfășoară procedura arbitrală. Dacă documentele sînt prezentate într-o altă limbă decît cea în care se desfășoară procedura arbitrală, traducerea acestora este asigurată de către părți.
    39. Corespondența cu părțile și arbitrii se asigură de către secretarul Arbitrajului specializat în limba de stat. Cererea de arbitraj, citațiile de chemare în ședință arbitrală, documentele scrise ce țin de judecarea litigiului, hotărîrile și încheierile arbitrale se comunică participanților la proces prin poștă, prin intermediul unei scrisori recomandate și cu aviz de primire. Celelalte documente pot fi transmise prin intermediul oricărui alt mijloc de comunicare (convenit în scris în prealabil) ori pot fi înmînate părților personal, contra semnătură. Toate dovezile de corespondență se depun la dosar.
    40. Citațiile și înștiințările privitor la locul, data și ora ședinței arbitrale se înmînează tuturor participanților la proces, martorilor, experților, specialiștilor, traducătorilor și interpreților.
    41. În situația în care persoana refuză să primească citația sau înștiințarea ori să semneze confirmarea de primire, persoana împuternicită să o înmîneze consemnează refuzul pe citaţie sau înştiinţare.
    În acest caz, persoana care refuză să primească citația ori înștiințarea se consideră înștiințată despre locul, data și ora efectuării ședinței arbitrale.
    42. În cazul în care, după pornirea procedurii arbitrale, partea sau orice alt participant la proces și-a schimbat domiciliul sau sediul, este obligat să comunice Arbitrajului specializat și părții adverse noua adresă. În lipsa unei astfel de înștiințări, comunicările se trimit la adresa cunoscută de parte sau de Arbitrajul specializat și se consideră înmînate chiar dacă destinatarul nu mai locuiește acolo. În cazul în care una dintre părți nu cunoaște locul aflării celeilalte părți sau a oricărui alt participant la proces, Arbitrajul specializat poate dispune citarea acestuia prin publicitate, în condițiile Codului de procedură civilă.
    43. Arbitrajul specializat se consideră constituit la data acceptării împuternicirilor de supraarbitru ori, după caz, a acceptării împuternicirilor de către arbitrul unic.
    44. După expirarea termenului de depunere a referinței, secretarul Arbitrajului specializat transmite Arbitrajului constituit dosarul, făcînd mențiune scrisă despre acest fapt, cu precizarea datei transmiterii.
    45. Procedura arbitrală se inițiază și se desfășoară la sediul Arbitrajului specializat. Părţile pot conveni printr-un acord scris, cu încuviințarea președintelui Arbitrajului specializat, un alt loc de examinare a litigiului, cu suportarea cheltuielilor de către acestea.
    46. Pe toată durata procedurii arbitrale, arbitrii și secretarul Arbitrajului specializat sînt obligați să păstreze secretul profesional, confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi a documentelor care ţin de secretul comercial al părţilor şi/sau de viaţa privată a persoanei, cunoscute în cadrul exercitării funcțiilor lor. Dosarul litigiului este confidenţial. Nicio persoană, în afara celor implicate în desfăşurarea litigiului, nu are acces la dosar fără acordul scris al părţilor.
    47. Părțile sînt libere să stabilească limba sau limbile care vor fi utilizate în cadrul procedurii arbitrale. Dacă părţile nu au convenit în acest sens, Arbitrajul specializat stabilește, printr-o încheiere, ca procedura arbitrală să se desfășoare în limba de stat. Părțile ce nu posedă sau nu vorbesc limba de stat sau limba în care se desfășoară procedura arbitrală sînt în drept să ia cunoştinţă de actele, lucrările dosarului şi să comunice în şedinţa arbitrală prin intermediul unui interpret.
    48. La primirea dosarului, arbitrajul constituit își verifică competența, stadiul litigiului pentru dezbatere și dispune, dacă consideră necesar, măsurile corespunzătoare pentru completarea dosarului. În caz de necesitate, la solicitare, părțile, pînă la începutul dezbaterilor arbitrale, prezintă explicații în formă scrisă și alte probe suplimentare. Copiile de pe toate documentele prezentate de către o parte Arbitrajului specializat se transmit spre informare celeilalte părți.
    49. După verificarea dosarului, Arbitrajul specializat stabilește primul termen de desfășurare a ședinței arbitrale pentru care părțile sînt citate. Termenul de desfășurare a ședinței arbitrale se stabilește astfel încît de la primirea citației pînă la data începerii dezbaterilor să existe un interval de cel puțin 15 zile.
    50. Faptul că partea citată legal nu s-a prezentat la dezbatere nu împiedică dezbaterea litigiului, cu excepţia cazului în care partea lipsă invocă, cel tîrziu în preziua dezbaterii, motive temeinice de amînare, informînd cealaltă parte şi arbitrii. Amînarea poate fi cerută numai o singură dată.
    51. Dacă o parte citată legal nu s-a prezentat la ședința arbitrală din motive întemeiate, examinarea litigiului poate fi amînată numai în cazul în care cealaltă parte nu solicită examinarea lui în lipsa acesteia. Dacă reclamantul sau pîrîtul, citat legal despre locul, data şi ora şedinţei arbitrale, nu s-a prezentat şi nu a comunicat Arbitrajului specializat motivul neprezentării sau dacă motivele sînt considerate de Arbitrajul specializat ca fiind neîntemeiate, arbitrajul examinează pricina în absenţa acestuia. Aceleași reguli se aplică și în cazul în care ambele părți, legal citate, nu s-au prezentat la ședința arbitrală.
    52. Părţile au dreptul să solicite Arbitrajului specializat examinarea litigiului în lipsa lor, în baza actelor din dosar, cu remiterea copiei de pe hotărîre. Dacă partea solicită să-şi dovedească pretenţiile sau obiecţiile prin ascultarea celeilalte părţi, Arbitrajul specializat solicită să se prezinte personal în faţa acestuia.
    53. Părțile și alți participanți la ședința arbitrală au dreptul să participe la soluționarea litigiului personal sau prin intermediul reprezentanților, precum și să fie asistați de către avocați, consultanți, interpreți sau alte persoane. Reprezentantul prezintă în arbitraj actele ce atestă statutul și împuternicirile sale.
    54. Neprezentarea în ședința arbitrală a reprezentantului, avocatului sau a persoanei care acordă asistență părții nu împiedică examinarea litigiului.
    55. În cazul neprezentării în ședința arbitrală a martorului, expertului sau a specialistului, Arbitrajul specializat, după ascultarea opiniilor părților în litigiu, dispune continuarea sau amînarea şedinţei şi ia măsurile respective pentru asigurarea prezenţei lor, dacă este necesar, sau dispune părţii care a asigurat prezenţa să o asigure și la şedinţa următoare.
    56. Litigiul este examinat, de regulă, în ședință arbitrală închisă. Examinarea litigiului în ședința arbitrală deschisă se permite numai cu încuviințarea ambelor părți.
    57. Ședința arbitrală este deschisă de președintele ședinței, care anunță numele și prenumele său și, după caz, și ale celorlalți arbitri din complet, precum și litigiul care se soluționează. Președintele ședinței verifică prezența persoanelor citate, motivul neprezentării celor absenți, identitatea persoanelor prezente, împuternicirile persoanelor cu funcție de răspundere și cele ale reprezentanților. În cazul în care la ședință participă experți, specialiști, traducători sau interpreți, președintele stabilește identitatea și competența acestora, precum și le explică drepturile și obligațiile lor.
    58. Calitatea de președinte al ședinței arbitrale, în cazul soluționării litigiului de către un complet, îi este atribuită arbitrului unic sau supraarbitrului. Președintele ședinței ia măsuri pentru asigurarea ordinii cuvenite în ședința arbitrală, dispozițiile lui fiind obligatorii pentru participanții la proces și pentru cei care asistă în sală pe toată durata procedurii arbitrale.
    59. Modul de desfăşurare a dezbaterilor pe marginea litigiului este stabilit de arbitraj cu consultarea părţilor, astfel încît acţiunea în cauză să se realizeze fără tergiversare.
    60. Fiecare dintre părți va motiva circumstanțele la care a făcut referire atît în vederea argumentării cerințelor lor, cît și a obiecțiilor. Administrarea probelor se efectuează în ședința arbitrală. Aprecierea probelor se face de arbitri potrivit intimei lor convingeri, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul şi interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege. Partea poate să prezinte probe în original sau sub forma unei copii autentificate. Arbitrajul specializat poate să propună părților să prezinte și alte probe, să citeze și să asculte martori, specialiști și să dispună efectuarea expertizelor.
    61. Cu acordul părţilor şi cu încuviinţarea arbitrajului, la ședința arbitrală în care are loc dezbaterea litigiului pot participa şi alte persoane.
    62. La cererea părților, arbitrajul poate încuviința proba cu martori și dispune în acest caz citarea și ascultarea acestora. Partea care intenționează să facă proba cu martori informează arbitrajul și cealaltă parte cu cel puțin 15 zile înainte de dezbateri cu privire la numele, adresa martorilor și indică circumstanțele care pot fi confirmate de martori, precum și limba în care vor depune mărturiile. Arbitrajul specializat nu poate obliga martorii să se prezinte la ședința arbitrală, aceștia fiind audiați numai dacă sînt aduși de partea ce a solicitat proba cu martori. Declarațiile martorilor pot fi prezentate și în scris.
    63. Arbitrajul specializat, cu consultarea părţilor sau la cererea uneia sau a ambelor părți, poate dispune efectuarea expertizei. Expertul semnează o declarație privind cunoașterea obligațiilor și răspunderii pe care o poartă, care se anexează la procesul-verbal al ședinței arbitrale. În scopul efectuării expertizei, părțile sînt obligate să prezinte, la cererea expertului, orice informație, documente sau bunuri referitoare la dosar. Neînțelegerile dintre parte și expert se soluționează de către Arbitrajul specializat constituit. Expertul urmează să prezinte Arbitrajului specializat, verbal sau în scris, raportul său și să participe, dacă părțile nu au convenit altfel, la examinarea litigiului, unde părțile și Arbitrajul specializat au posibilitatea să-i adreseze întrebări.
    64. Arbitrajul specializat, printr-o încheiere, poate atrage la proces, cu consultarea părţilor sau la cererea oricărei părți, specialişti în domeniul respectiv pentru consultaţii, explicaţii şi ajutor tehnic.
    65. Experții, specialiștii, interpreții sau traducătorii pot fi recuzați de orice parte în litigiu, în temeiurile prevăzute la pct.23 din prezentul Regulament. Cererea de recuzare se depune în fața arbitrajului specializat în cel mult 5 zile de la data apariției temeiului de recuzare. Recuzarea se examinează la ședința arbitrală, cu citarea părților în litigiu și a persoanei recuzate.
    66. În caz de necesitate, pentru prezentarea unor probe noi sau a unor acte suplimentare, Arbitrajul specializat, din proprie inițiativă sau la solicitarea oricărei părți, poate anunța întreruperea dezbaterilor pe un termen rezonabil. În acest caz, Arbitrajul specializat emite o încheiere motivată, care se anunță părților sub semnătură.
    67. Arbitrajul specializat, la solicitarea părților sau a uneia dintre părți, poate decide, printr-o încheiere motivată, suspendarea procedurii arbitrale pe un termen de pînă la 3 luni, în cazul în care apare necesitatea întreprinderii de către părți a anumitor acțiuni în vederea soluționării pe cale amiabilă a litigiului. După decăderea circumstanţelor care au dus la suspendarea procedurii arbitrale, Arbitrajul specializat dispune, la cererea părților în litigiu sau din oficiu, reluarea procedurii arbitrale. În acest caz, Arbitrajul specializat citează părțile în litigiu conform regulilor generale.
    68. Reclamantul poate renunța oricînd la pretenție, fie printr-o cerere scrisă, fie verbal în ședința arbitrală, cu consemnarea în procesul-verbal al ședinței și semnarea de către reclamant. În caz de renunțare, Arbitrajul specializat va înceta procedura arbitrală, cu excepția cazului în care pîrîtul îi solicită reclamantului să se pronunțe asupra pretenției. Renunțarea la pretenție se constată prin încheiere de încetare a procesului.
    69. La orice etapă de examinare a litigiului, pînă la emiterea hotărîrii, pîrîtul se poate pronunța cu privire la recunoașterea deplină a cerințelor din cerere sau poate fi încheiată de către părți o tranzacție asupra litigiului. Recunoașterea cerințelor din cerere de către pîrît sau condițiile tranzacției asupra litigiului se consemnează în procesul-verbal al ședinței arbitrale și se semnează de către pîrît sau ambele părți. În cazul recunoașterii acțiunii de către pîrît și admiterii ei de către arbitraj, se pronunță o hotărîre de admitere a pretențiilor reclamantului. În cazul tranzacției asupra litigiului, Arbitrajul specializat pronunță o hotărîre prin care dispune încetarea procesului.
    70. Dacă părţile nu au convenit altfel, fiecare parte poate să modifice ori să completeze pretenţiile sau obiecţiile în cursul desfăşurării procedurii arbitrale, dacă Arbitrajul specializat nu consideră inoportun să permită o asemenea modificare ori completare, dată fiind întîrzierea cu care se face.
    71. Dezbaterile arbitrale se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care trebuie să conțină:
    1) denumirea Arbitrajului specializat;
    2) numărul dosarului;
    3) numele arbitrului sau arbitrilor;
    4) data și locul ședinței;
    5) date despre părți și reprezentanții lor;
    6) date despre alți participanți la procedura arbitrală;
    7) descrierea succintă a desfășurării ședinței arbitrale;
    8) cererile și susținerile părților;
    9) explicațiile părților și altor participanți la procedura arbitrală;
    10) motivele pe care se sprijină măsurile dispuse;
    11) dispozitivul;
    12) semnătura arbitrului unic sau a supraarbitrului.
    Procesul-verbal este redactat de secretarul Arbitrajului specializat. Părțile au dreptul să ia cunoștință de actele dosarului, de conținutul procesului-verbal, precum și să primească copia de pe el.
VII. HOTĂRÎREA ARBITRALĂ
    72. Dacă părțile nu au convenit altfel, Arbitrajul specializat trebuie să pronunţe hotărîrea în cel mult 6 luni de la data constituirii sale. Pentru motive temeinice, prin încheiere, acesta poate dispune prelungirea termenului arbitrajului cu cel mult două luni.
    73. După ce completul de arbitri sau arbitrul unic va considera că toate circumstanțele litigiului sînt suficient elucidate, se închid dezbaterile și se trece la deliberare.
    74. Deliberarea are loc în secret, în prezența arbitrilor care au participat la examinarea litigiului.
    75. Procedura arbitrală se încheie prin pronunțarea hotărîrii arbitrale sau încheierii. Arbitrajul specializat adoptă o hotărîre în următoarele cazuri:
    1) soluționarea litigiului în fond;
    2) recunoașterea acțiunii de către pîrît (parțial sau integral);
    3) confirmarea tranzacției asupra litigiului.
    76. În cazul examinării litigiului de către un complet din 3 arbitri, hotărîrea se adoptă cu majoritatea de voturi. Dacă arbitrii au opinii diferite, prevalează opinia supraarbitrului. În acest caz, arbitrul care nu este de acord are dreptul să-și expună opinia separată în formă scrisă, care se anexează la dosar.
    Alte dispoziții ale arbitrajului care nu sînt inserate în hotărîre se emit sub formă de încheiere.
    77. Arbitrajul specializat pronunță încheiere de încetare a procedurii arbitrale în cazurile în care:
    1) reclamantul a renunțat la pretenție, renunțul fiind admis de Arbitrajul specializat, cu excepția cazului în care pîrîtul îi solicită să se expună asupra pretenției;
    2) părțile au convenit asupra încetării procedurii arbitrale;
    3) Arbitrajul specializat constată că, din anumite motive, continuarea procedurii a devenit inutilă sau imposibilă;
    4) din cauza inacțiunii reclamantului, litigiul rămîne nesoluționat pentru mai mult de șase luni;
    5) părțile sau una dintre părți nu au achitat tariful de arbitraj și alte cheltuieli arbitrale în termenele stabilite.
    78. Hotărîrea se emite în scris și se semnează de arbitrul unic sau de către toți membrii completului de arbitraj, inclusiv de arbitrul care are o opinie separată. Dacă hotărîrea arbitrală nu este semnată de un arbitru, în cazul soluționării litigiului de către completul de arbitraj, se indică motivul lipsei uneia dintre semnături. În cazul în care procesul s-a desfăşurat într-o altă limbă, hotărîrea se emite în mod obligatoriu şi în limba de stat.
    79. Hotărîrea arbitrală trebuie să cuprindă:
    1) denumirea Arbitrajului specializat;
    2) componența Arbitrajului specializat;
    3) data și locul pronunțării;
    4) mențiunea despre caracterul public sau închis al ședinței arbitrale;
    5) numele, prenumele și domiciliul – pentru persoanele fizice, denumirea și sediul – pentru persoanele juridice, precum și ale reprezentanților acestora și altor persoane participante la procedura arbitrală;
    6) referința la convenția de arbitraj în al cărei temei s-a procedat la arbitraj;
    7) obiectul litigiului, cerințele și obiecțiile părților, precum și explicațiile celorlalți participanți la procedura arbitrală;
    8) circumstanțele de fapt și de drept stabilite de către arbitraj, probele pe care se întemeiază concluziile arbitrajului privitor la aceste circumstanțe, precum și argumentele invocate de arbitraj la respingerea unor probe;
    9) legea aplicabilă;
    10) motivele pe care se bazează hotărîrea;
    11) concluzia arbitrajului privind admiterea sau respingerea integrală sau parțială a acțiunii, sumele cheltuielilor arbitrale și repartizarea lor între părți;
    12) termenul și modul de executare a hotărîrii;
    13) semnăturile arbitrilor.
    80. Arbitrajul specializat pronunță hotărîrea arbitrală îndată după adoptarea ei. După pronunțarea hotărîrii arbitrale, în cel mult 10 zile, fiecărei părți i se expediază ori i se înmînează cîte o copie a acesteia, semnată de toți arbitrii care au participat la examinarea litigiului.
    81. Arbitrajul specializat poate amîna emiterea hotărîrii și relua examinarea litigiului în fond, dacă consideră că sînt necesare noi lămuriri, înștiințînd părțile despre necesitatea examinării suplimentare a litigiului și noul termen de desfășurare a ședinței arbitrale, cu condiția încadrării în termenul arbitrajului.
    82. După pronunțarea hotărîrii, Arbitrajul specializat care a adoptat-o nu este în drept să o anuleze și nici să o modifice. La solicitarea unei părți sau din oficiu, Arbitrajul specializat, în termen de 15 zile de la data primirii sau, după caz, de la data pronunțării hotărîrii, poate să emită o hotărîre de completare.
    83. În cazul în care Arbitrajul specializat se pronunță asupra unui capăt de cerere susținut în procedura arbitrală, dar neinclus în hotărîrea arbitrală, se adoptă o hotărîre adițională.
    84. Arbitrajul specializat printr-o încheiere, din oficiu sau la cererea participanților la procedura arbitrală, în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii, este în drept să rectifice greșelile, omisiunile ori erorile materiale sau de calcul din hotărîrea arbitrală.
    85. Dacă sînt necesare explicații, la cererea oricărei părți, Arbitrajul specializat, în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii, trebuie să adopte o hotărîre de interpretare a dispozițiilor din hotărîrea arbitrală.
    86. Hotărîrea de completare, hotărîrea adițională, hotărîrea de interpretare și încheierea privind rectificarea hotărîrii arbitrale se pronunță cu citarea părților. Neprezentarea părților nu împiedică pronunțarea hotărîrilor. Aceste acte fac parte integrantă a hotărîrii arbitrale. Cheltuielile suplimentare ce țin de completarea, interpretarea sau rectificarea hotărîrii arbitrale nu sînt suportate de părți.
    87. Dosarul litigiului examinat se păstrează de către Arbitrajul specializat în modul stabilit de Legea nr. 880-XIII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova.
    88. Hotărîrea arbitrală este definitivă şi obligatorie pentru părți de la data adoptării. Ea se execută benevol, imediat sau în termenul stabilit de partea împotriva căreia s-a pronunțat. Hotărîrea arbitrală comunicată părților are efectele unei hotărîri judecătorești definitive.
    89. Partea care a avut cîștig de cauză poate cere instanței de judecată eliberarea titlului executoriu asupra hotărîrii arbitrale. Cererea de eliberare a titlului executoriu se depune în scris de partea cîștigătoare ori de reprezentantul ei în instanța de judecată competentă și se examinează în ședință de judecată în cel mult o lună de la data depunerii în instanță.
    90. Hotărîrea arbitrală asupra căreia a fost eliberat titlu executoriu se execută silit, în modul stabilit de Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004.
    91. Arbitrajul specializat scoate cererea de pe rol, prin emiterea unei încheieri, în cazul în care desfășurarea normală a litigiului este împiedicată din vina reclamantului, prin neîndeplinirea de către acesta a obligațiilor ce îi revin conform prevederilor prezentului Regulament. Dacă circumstanțele ce au dus la scoaterea cererii de pe rol au fost înlăturate, reclamantul poate adresa Arbitrajului specializat o nouă cerere, conform dispozițiilor generale.
    92. Orice parte în arbitraj poate contesta hotărîrea arbitrală prin înaintarea în instanța de judecată competentă a unei cereri de desfiinţare în termen de 3 luni de la data primirii hotărîrii arbitrale. Părțile pot renunța la dreptul de a contesta hotărîrea arbitrală doar după pronunțarea ei. Instanța de judecată, după examinarea cererii de desființare a hotărîrii arbitrale, pronunță o încheiere privind desființarea totală sau parțială a hotărîrii arbitrale sau privind refuzul de a o desființa. În caz de necesitate, instanța de judecată, din oficiu sau la solicitarea uneia dintre părți, poate să amîne pe un anumit termen examinarea chestiunii referitoare la desființarea hotărîrii arbitrale, pentru a oferi posibilitate arbitrajului de a relua procedura arbitrală sau de a întreprinde acțiuni care vor permite înlăturarea temeiurilor de desființare a hotărîrii arbitrale.
VIII. CHELTUIELILE ARBITRALE
    93. Cheltuielile arbitrale se compun din tariful de arbitraj, remuneraţia arbitrilor, cheltuielile de administrare a probelor, remuneraţia experţilor, interpreţilor şi a traducătorilor, cheltuielile de deplasare şi alte cheltuieli necesare pentru finalizarea procedurii de arbitraj.
    94. Cheltuielile arbitrale sînt suportate potrivit înțelegerii între părți. În cazul în care între părți nu există o asemenea înțelegere, cheltuielile sînt suportate de partea care a pierdut litigiul, integral sau parțial, în funcție de admiterea cererii.
    95. Tariful de arbitraj este stabilit conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 „Cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale” şi este achitat de reclamant la depunerea cererii de arbitraj pentru fiecare dosar în examinare, în vederea acoperirii cheltuielilor generale legate de activitatea Arbitrajului specializat.
    96. Tariful de arbitraj se achită integral în ziua înregistrării cererii de arbitraj la Arbitrajul specializat sau în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii, cu anexarea la cerere a dovezii de plată, în caz contrar, cererea de arbitraj se restituie reclamantului.
    97. Tariful de arbitraj se consideră plătit din momentul transferării acestuia în contul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.
    98. În cazul respingerii cererii de arbitraj, scoaterii de pe rol sau al renunţării la arbitraj, tariful de arbitraj nu se restituie.
    99. Pentru cererea reconvențională se aplică aceleași reglementări cu referire la tariful de arbitraj ca și în cazul cererii inițiale.