HGO350/2018
ID intern unic:  375082
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 350
din  18.04.2018
cu privire la aprobarea priorităților de politici
sectoriale pe termen mediu (2019-2021)
Publicat : 20.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 126-132     art Nr : 392
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 166 din 11 iulie 2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2020” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 245-247, art. 791), cu modificările și completările ulterioare, precum şi în scopul asigurării unei administrări responsabile şi eficiente în cadrul ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă prioritățile de politici sectoriale pe termen mediu (2019-2021) (se anexează).
    2. Prioritățile de politici sectoriale pe termen mediu (2019-2021) vor sta la baza elaborării Cadrului bugetar pe termen mediu (2019-2021).
    3. Autoritățile publice centrale vor avea rolul de supraveghere a procesului de implementare a priorităților de politici sectoriale stabilite și vor asigura reflectarea maximă a priorităţilor de politici sectoriale în cadrul bugetar pe termen mediu.
    4. Autoritățile publice centrale vor asigura realizarea priorităților de politici sectoriale în domeniul lor de competenţă, în limitele mijloacelor bugetare aprobate.

    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                           Octavian Armaşu

    Nr. 350. Chişinău, 18 aprilie 2018.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 350 din 18 aprilie 2018

PRIORITĂȚILE DE POLITICI SECTORIALE
PE TERMEN MEDIU (2019-2021)
A. DOMENII DE PRIORITATE MAJORĂ
    Capitolul respectiv include domeniile cu un impact major asupra dezvoltării durabile a țării.
    Educația, constituind o prioritate națională, are un rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană durabilă și edificarea unei societăți bazate pe cunoaștere. Astfel, prioritățile formulate pentru sectorul respectiv se axează pe asigurarea accesului la educație, pe calitatea acesteia, oameni competitivi, bine educați în domenii relevante, care contribuie la creșterea economică.
    Funcționarea eficientă a organelor justiției este un element important al unei societăți democratice, iar constituirea unui sistem judiciar independent, lipsit de influențe externe în actul de justiție este un indicator al devotamentului statului față de aspirațiile integrării europene. Astfel, obiectivul strategic în acest sens îl reprezintă asigurarea unui sistem al justiției accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului.
    Un element de o importanță incomensurabilă pentru atragerea investițiilor străine în țară o reprezintă infrastructura drumurilor, astfel că Guvernul va depune eforturi maxime în vederea reabilitării drumurilor naționale și locale, precum și a dezvoltării serviciilor de transport.
    Guvernul va acorda o atenție sporită reintegrării țării.
    De asemenea, priorităţile de politici sectoriale pe termen mediu sînt subsumate obiectivului strategic al integrării europene a Republicii Moldova şi vizează facilitarea realizării acestuia, inclusiv contribuind la implementarea eficientă a Acordului de Asociere RM–UE.
    1. Educație
    1) Asigurarea relevanței studiilor pentru viață și economia națională
    2) Consolidarea sistemului de învățare pe tot parcursul vieții din perspectiva formării generale și a formării profesionale continue
    3) Consolidarea instituțională și perfecționarea modelelor de finanțare a învățămîntului
    4) Asigurarea accesului la educație de calitate și eficientizarea procesului educațional
    2. Justiție și ordine publică
    1) Asigurarea calității actului justiției
    2) Implementarea Strategiei de dezvoltare a Poliției
    3. Infrastructură
    1) Dezvoltarea infrastructurii drumurilor
    2) Dezvoltarea infrastructurii feroviare și a serviciilor de transport de mărfuri și pasageri
    3) Dezvoltarea infrastructurii tehnologiilor informației și comunicațiilor
B. DOMENII PRIORITARE
    Guvernul se aliniază la principiile bunei funcționări a economiei de piață, prin facilitarea și dezvoltarea unei conjuncturi favorabile dezvoltării mediului de afaceri. Eforturile îmbunătățirii mediului de afaceri vor rezulta în generarea de locuri de muncă și în producerea de bunuri și servicii de calitate, necesare populației. Rezultatele activității mediului privat se răsfrîng direct asupra bugetului în toate dimensiunile sale.
    Necesitatea accelerării reformelor din domeniul protecției sociale reiese din impactul major pe care îl are asupra reducerii sărăciei, prin asigurarea garanțiilor sociale ale persoanelor cu dizabilități și susținerea familiei și copilului.
    4. Mediul de afaceri
    1) Facilitarea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii
    2) Crearea condițiilor pentru atragerea investițiilor străine directe în economia națională
    3) Dezvoltarea și liberalizarea pieței forței de muncă
    5. Asigurarea necesităților stringente ale populației
    5.1. Protecție socială
    1) Reforma incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități
    2) Sustenabilitatea sistemului public de asigurări sociale
    3) Îmbunătățirea politicilor de susținere financiară a familiilor cu copii și protecția copiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți
    4) Susținerea socială a persoanelor cu venituri mici și a persoanelor în etate
    5.2. Sănătate
    1) Modernizarea asistenței medicale primare
    2) Reforma asistenței medicale spitalicești
    3) Asigurarea securității alimentare
    4) Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație
    6. Cercetare și inovare
    1) Racordarea cercetării și inovării la necesitățile de dezvoltare socioeconomică a țării
    2) Susținerea participării tinerilor cercetători în cadrul programelor tematice ale Uniunii Europene
C. ALTE OBIECTIVE
    Capitolul respectiv conține prioritățile ce țin de asigurarea continuității reformelor inițiate în anii precedenți, precum politicile publice cu aspect intersectorial. Acțiunile inițiate de Guvern urmează să continue modernizarea și eficientizarea prestării serviciilor publice, care să contribuie la creșterea economiei și dezvoltarea socială, asigurarea securității Republicii Moldova în toate dimensiunile, precum și consolidarea eforturilor de realizare a angajamentelor luate în cadrul Agendei de asociere cu Uniunea Europeană. Astfel, acestea vizează, printre altele: reforma administrației publice, sporirea accesului și creșterea calității serviciilor medicale, implicarea tinerilor în viața social-economică a țării, dezvoltarea sectorului cultural, creșterea competitivității sectorului agroalimentar și asigurarea sustenabilității mediului înconjurător, asigurarea egalității dintre femei și bărbați etc.
    7. Protecție socială
    Asigurarea abordării complexe a egalității dintre femei și bărbați
    8. Obiective generale
    1) Reforma administrației publice
    2) Edificarea societății informaționale în sectorul public
    3) Consolidarea managementului în domeniul finanțelor publice
    4) Consolidarea capacității de administrare a veniturilor fiscale și vamale
    5) Dezvoltarea infrastructurii Serviciului Vamal și Serviciului Fiscal de Stat
    6) Consolidarea sistemului statistic național
    7) Modernizarea și automatizarea proceselor electorale
    9. Energetică
    1) Îmbunătățirea eficienței energetice și valorificarea surselor de energie regenerabilă
    2) Asigurarea securității aprovizionării cu energie electrică și cu gaze naturale
    10. Minerit, industrie și construcții
    Elaborarea planurilor urbanistice generale ale localităților
    11. Sănătate
    1) Reforma serviciului de sănătate publică
    2) Controlul bolilor transmisibile și netransmisibile
    3) Dezvoltarea asistenței medicale de urgență
    4) Asigurarea accesibilității medicamentelor
    12. Protecția mediului
    1) Crearea și dezvoltarea infrastructurii de mediu
    2) Restabilirea, protecția și conservarea diversității biologice
    3) Reducerea riscurilor schimbărilor climatice și facilitarea adaptării la schimbările climatice a sectoarelor economiei naționale
    4) Asigurarea epurării apei uzate urbane în conformitate cu cerințele Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale
    5) Reformarea sistemului de guvernare de mediu și dezvoltarea cadrului politic și normativ în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale în conformitate cu angajamentele asumate în Acordul de Asociere RM–UE
    13. Comunicații
    1) Creșterea nivelului de securitate cibernetică și sporirea siguranței on-line
    2) Operaționalizarea Sistemului informațional automatizat al Serviciului 112
    14. Agricultură
    1) Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin restructurarea și modernizarea pieței
    2) Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură
    3) Dezvoltarea proceselor de postrecoltare
    15. Ordine publică și securitatea statului
    1) Consolidarea domeniului securității naționale
    2) Implementarea Strategiei naționale de reformare a Trupelor de Carabinieri
    3) Dezvoltarea capabilităților de intervenție în caz de incendii și situații de urgență
    4) Fortificarea managementului frontierei de stat
    5) Asigurarea gestionării eficiente a proceselor migraționale
    6) Implementarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție
    16. Penitenciare
    Dezvoltarea capacităților și infrastructurii sistemului penitenciar și îmbunătățirea condițiilor de detenție
    17. Apărare națională
    1) Dezvoltarea şi modernizarea capacității de apărare a Armatei Naționale
    2) Creșterea şi menținerea contribuției Republicii Moldova la misiunile şi operațiile internaționale cu privire la consolidarea păcii
    18. Afaceri externe
    1) Consolidarea relaţiilor cu partenerii strategici de dezvoltare în vederea implementării agendei de reforme pentru atingerea obiectivelor fixate în Acordul de Asociere RM–UE
    2) Sporirea eficienței activității serviciului diplomatic al Republicii Moldova
    19. Turism
    Valorificarea potenţialului turistic naţional şi promovarea imaginii Republicii Moldova ca destinaţie turistică
    20. Cultură
    1) Dezvoltarea infrastructurii instituțiilor de cultură
    2) Salvgardarea patrimoniului cultural național
    3) Susținerea dezvoltării industriilor creative în Republica Moldova
    21. Tineret și sport
    1) Creșterea nivelului de implicare a tinerilor în procesele decizionale și dezvoltarea serviciilor de tineret
    2) Modernizarea infrastructurii sportive și susținerea sportului de performanță și de masă
    22. Prevenirea și combaterea violenței în familie
    Implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie