HGO375/2018
ID intern unic:  375167
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 375
din  25.04.2018
cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2018-2020
privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii
intelectuale pînă în anul 2020
Publicat : 27.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 133-141     art Nr : 417
    În scopul dezvoltării sistemului naţional de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală şi implementării Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 880 din 22 noiembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 245-247, art. 951), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020 (se anexează).
    2. Ministerele şi instituţiile vizate vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea Planului de acţiuni și vor prezenta anual, pînă la 1 februarie, Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală informaţii privind rezultatele îndeplinirii acţiunilor incluse în Planul nominalizat.
    3. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
    1) va elabora raportul de monitorizare consolidat şi îl va prezenta anual, pînă la data de 1 aprilie, Comisiei naţionale pentru proprietatea intelectuală;
    2) va prezenta Guvernului raportul de monitorizare consolidat şi îl va publica pe pagina web oficială, în termen de 30 de zile după aprobarea raportului de către Comisia naţională pentru proprietatea intelectuală.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                              Chiril Gaburici
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                      Liviu Volconovici
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                        Monica Babuc

    Nr. 375. Chişinău, 25 aprilie 2018.


    plan