HGM548/2018
ID intern unic:  375960
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 548
din  13.06.2018
cu privire la organizarea şi funcționarea
Inspectoratului pentru Protecţia Mediului

Publicat : 22.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 210-223     art Nr : 602
    MODIFICAT
   
HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18


    În temeiul art. 7 lit. b) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412) şi art. 15 alin. (1) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537) , cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1.Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului, conform anexei nr. 1;
    2) Structura organizatorică a Inspectoratului pentru Protecția Mediului, conform anexei nr.2;
    3) Organigrama Inspectoratului pentru Protecția Mediului, conform anexei nr. 3;
    4) Modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 4.
    2.Se stabilește efectivul-limită al Inspectoratului pentru Protecția Mediului în număr de 291 de unităţi, din care 273 de unităţi cu statut de funcționar public și 18 – personal de deservire tehnică, cu un fond anual de remunerare a muncii conform prevederilor legislaţiei.
    3.Din statele de personal ale Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, 3 unităţi de personal din contul funcțiilor cu atribuții de control şi bugetul pentru anul 2018 stabilit pentru acestea se transmit Inspectoratului pentru Protecția Mediului.
    4.Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2004 „Cu privire la aprobarea structurii și Regulamentului Inspectoratului Ecologic de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 26-29, art. 215) , cu modificările şi completările ulterioare.
    5.Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                      Liviu Volconovici

    Nr. 548. Chişinău, 13 iunie 2018.


             Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 548
din 13 iunie 2018

REGULAMENT
 cu privire la organizarea şi funcționarea
Inspectoratului pentru Protecția Mediului

I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului (în continuare – Regulament) reglementează statutul juridic, misiunea, domeniile de activitate, funcțiile, atribuțiile principale și drepturile generale ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului (în continuare – Inspectorat) , locul lui în structura administrației publice, precum şi modul de organizare a activităţii acestuia.
    2. Inspectoratul se organizează şi funcționează ca autoritate administrativă în subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (în continuare – autoritatea centrală de specialitate) , împuternicit să efectueze supravegherea și controlul de stat în domeniul protecției mediului și utilizării resurselor naturale.
    3. Inspectoratul este persoană juridică de drept public, dispune de denumire proprie, de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale. Finanțarea şi asigurarea tehnico-materială a Inspectoratului se efectuează din contul bugetului de stat şi al altor mijloace neinterzise de lege.
    4. Inspectoratul își exercită atribuțiile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Sediul central al Inspectoratului se află în municipiul Chişinău.
    5. Inspectoratul este organizat şi îşi desfășoară activitatea în baza Constituţiei Republicii Moldova, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, legilor,  hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, altor acte normative, a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, a acordurilor bilaterale, precum şi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    6. Inspectoratul inițiază și menține relații de colaborare, în limitele competenței sale, cu autoritățile publice centrale şi locale, instituțiile ştiinţifice, de învățămînt, cu mass-media, organizațiile nonguvernamentale de mediu naționale, regionale şi internaționale.
II . MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE,
FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUȚIILE PRINCIPALE
ŞI DREPTURILE INSPECTORATULUI
    7. Misiunea Inspectoratului este implementarea politicii statului în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale, exercitarea controlului și supravegherii de stat, prevenirea și contracararea încălcărilor în domeniile de competență prevăzute în punctul 8 din prezentul Regulament, pentru a asigura un nivel înalt de supraveghere și protecţie mediului, a intereselor publice, siguranța ecologică a statului și altor valori ocrotite legislație.
    8. Inspectoratul realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii:
    1) realizarea politicii de mediu;
    2) protecția aerului atmosferic;
    3) protecția resurselor acvatice;
    4) protecția florei, faunei și ariilor naturale protejate;
    5) protecția solului și subsolului;
    6) gestionarea deșeurilor și a substanțelor chimice;
    7) utilizarea raționale a resurselor naturale;
    8) activități planificate;
    9) siguranța ocupațională.
    9. În conformitate cu domeniile stabilite la punctul 8, Inspectoratul are următoarele funcții de bază:
    1) exercitarea controlului și supravegherii de stat asupra respectării actelor normative în domeniul protecţiei mediului și utilizării raționale a resurselor naturale la întreprinderi, instituții, organizații, cu orice tip de proprietate și formă juridică de organizare, de către autoritățile administrației publice centrale și locale, precum şi persoanele fizice și juridice;
    2) prevenirea, contracararea cazurilor de încălcare a legislației privind protecția mediului și utilizarea rațională a resurselor naturale;
    3) coordonarea activităților cu impact asupra mediului înconjurător, susceptibile cu prejudicierea și schimbarea componentelor mediului sau resurselor naturale;
    4) constatarea și examinarea cazurilor de încălcare a legislației privind protecția mediului și utilizarea rațională a resurselor naturale, inclusiv contravenționale, aplicarea sancțiunilor conform legislației, calcularea și recuperarea prejudiciilor aduse componentelor mediului înconjurător după principiul „poluatorul plătește”;
    5) exercită alte funcții în domeniul său de activitate, stabilite prin actele normative.
    10. În conformitate cu domeniile și funcțiile stabilite la punctele 8 și 9, Inspectoratul realizează următoarele atribuții:
    1) În domeniul realizării politicii de mediu:
    a) înaintează propuneri la elaborarea, promovarea și implementarea programelor şi a planurilor naționale de acţiuni în domeniul protecţiei mediului şi utilizării raționale a resurselor naturale;
    b) înaintează propuneri la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative privind protecția mediului şi utilizarea resurselor naturale;
    c) conlucrează cu organele administrației publice centrale şi locale, societatea civilă și științifică la elaborarea şi implementarea programelor şi planurilor naționale şi locale de acţiuni în domeniul protecţiei mediului şi utilizării resurselor naturale;
    d) elaborează documente instructive privind mecanismele şi instrumentele de promovare şi implementare a programelor şi a planurilor de acţiuni în domeniul protecţiei mediului şi utilizării resurselor naturale;
    e) participă la implementarea și elaborarea convențiilor, acordurilor regionale şi internaționale ce țin de protecţia mediului;
    f) participă la coordonarea normativelor ecologice, standardelor, elaborarea instrucțiunilor de calcul al prejudiciului cauzat mediului, asigură aplicarea acestora;
    g) organizează și participă, în limitele competenței, la seminare, conferințe de nivel republican, regional şi internațional, la pregătirea şi instruirea cadrelor în domeniul protecţiei mediului şi utilizării resurselor naturale;
    h) participă la acțiunile de popularizare a măsurilor de asigurare a calității factorilor de mediu, de educație a publicului în problemele de mediu prin intermediul mass-mediei, inclusiv prin vizite tematice la subiecții raporturilor de mediu;
    i) emite, în format monografic, raportul anual al Inspectoratului cu privire la controlul de mediu de stat, destinat instituțiilor de mediu, administrației publice centrale și locale, organizațiilor nonguvernamentale, instituțiilor de învățămînt și cercetare.
    2) În domeniul protecției aerului atmosferic:
    a) efectuează controlul de stat privind respectarea normelor admisibile de emisii în atmosferă de la sursele de poluare organizate și neorganizate, fixe și mobile la persoane juridice şi fizice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care desfășoară activitate de întreprinzător generatoare de poluanţi; 
    b) efectuează controlul ecologic și instrumental cu mijloace de măsurare și control la sursele de poluare organizate și neorganizate, fixe și mobile, inclusiv controlul unităților de transport terestru, naval, aerian și feroviar;
    c) efectuează controlul asupra corectitudinii calculului şi plenitudinii virării la buget a plăților pentru poluarea mediului de către persoanele juridice şi fizice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care desfășoară activitate de întreprinzător generatoare de poluanţi;
    d) efectuează controlul privind stabilirea cauzelor poluării factorilor de mediu/aerului atmosferic şi aplică sancțiunile prevăzute de lege, inclusiv sistarea şi/sau suspendarea unor activități pe perioade determinate, interzicerea inițierii activităților ce contravin cerințelor de protecție a aerului atmosferic în cazul în care se constată depășirea concentrațiilor poluanților peste limitele admise de legislație sau este pusă în pericol sănătatea populației;
    e) în contextul supravegherii proprietății publice și altor valori ocrotite de legislație, efectuează controale inopinate, în modul și limita prevăzută de lege în vederea depistării și contracarării activităților cu impact negativ asupra aerului atmosferic.
    3) În domeniul protecției resurselor acvatice:
    a) efectuează controlul privind conformitatea utilizării resurselor de apă, respectarea normelor de consum, utilizarea rațională și deținerea actelor permisive în domeniul gestionării apelor;
    b) exercită controlul și monitorizează respectarea regimului special de gestionare a zonelor de protecție a corpurilor de apă, a construcțiilor hidrotehnice și de acumulare a resurselor de apă în vederea neadmiterii activităților ce vin în contradicție cu regimul zonelor respective;
    c) exercită controlul în vederea contracarării acțiunilor de introducere a  poluanților de orice proveniență și caracteristici în corpurile de apă (în ansamblu) , în terenurile fondului apelor sau în terenurile din care este posibilă scurgerea într-un corp de apă de suprafaţă sau corp de apă subterană;
    d) controlează modul de funcționare a stațiilor de epurare şi respectarea condiţiilor de calitate a apelor uzate evacuate, potrivit reglementărilor în vigoare;
    e) exercită controlul privind respectarea condiţiilor de utilizare a resurselor de apă și de deversare a apelor uzate potrivit actelor permisive deținute;
    f) în contextul supravegherii proprietății publice și a altor valori ocrotite de legislație, efectuează controale inopinate, în modul și limita prevăzută de lege, în vederea depistării și contracarării cazurilor de folosire inadecvată/neautorizată a resurselor de apă, deversărilor neautorizate a apelor uzate.
    4) În domeniul protecției florei, faunei și ariilor naturale protejate:
    a) exercită controlul de stat asupra stării, folosirii, regenerării, pazei şi protecţiei fondurilor forestier şi cinegetic;
    b) exercită controlul realizării programelor de extindere a fondului silvic şi a lucrărilor de regenerare şi a modului de exploatare a pădurilor, precum şi de creare a fîşiilor forestiere de protecţie a zonelor şi fîşiilor de protecţie a apelor;
    c) exercită controlul asupra modului de gestionare a vegetației din fondul forestier și din afara fondului forestier, a spațiilor verzi şi corectitudinea exploatării în vederea asigurării respectării normelor stabilite de recoltare a masei lemnoase, activităților de regenerare a acesteia;
    d) controlează respectarea obligațiilor ce revin deţinătorilor cu orice titlu şi administratorilor de păduri, de vegetație forestieră din afara fondului forestier şi de pajiști, conform legislaţiei;
    e) exercită controlul privind respectarea normelor pentru protecția mediului la efectuarea măsurilor de menținere şi conservare a biodiversității şi de  utilizare a faunei cinegetice;
    f) exercită controlul privind respectarea normelor pentru protecția mediului în fondul ariilor naturale protejate de stat;
    g) exercită controlul privind asigurarea reproducerii naturale, ameliorarea şi revitalizarea resurselor piscicole în bazinele acvatice piscicole naturale, în baza observațiilor ihtiologice efectuate şi recomandărilor instituțiilor ştiinţifice de profil, care practică cercetări ştiinţifice în domeniul restabilirii resurselor biologice acvatice;
    h) exercită controlul asupra modului în care persoanele fizice şi juridice respectă legislația privind protecţia şi utilizarea rațională a resurselor biologice acvatice;
    i) exercită controlul efectuării pescuitului comercial, sportiv şi amator/recreativ, precum şi a pescuitului în scop științific, şi ţine evidența pescuitului hidrobionţilor din bazinele acvatice piscicole naturale;
    j) exercită controlul privind efectuarea lucrărilor în obiectivele piscicole naturale, precum: captarea apei, adîncirea şi îndreptarea albiilor, instalarea cablurilor şi conductelor, efectuarea exploziilor şi altele asemenea;
    k) efectuează calculul prejudiciului cauzat resurselor cinegetice, silvice din fondul forestier și din afara fondului forestier;
    l) efectuează calculul prejudiciului cauzat resurselor piscicole prin diferite activități, precum ar fi poluarea apei, a boiștilor, a gropilor pentru iernatul peștelui, captarea apei fără instalaţii de protecţie a peștelui, exploziile, extragerea nisipului şi prundișului, adîncirea albiei, pescuit ilegal etc.
    m) în contextul supravegherii proprietății publice și a altor valori ocrotite de legislație, efectuează controale inopinate, în modul și limita prevăzută de lege, în vederea depistării și contracarării cazurilor de braconaj, tăierilor ilicite a vegetației forestiere și vegetației din afara fondului forestier, transportare a resurselor naturale fără acte de proveniență și comercializare a acestora;
    n) exercită controlul privind combaterea exportului ilicit din țară a resurselor regnului animal, inclusiv a celor incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova;
    o) exercită controlul privind legalitatea deținerii în captivitate a animalelor sălbatice de către persoanele fizice sau juridice, precum şi condiţiile de viață asigurate acestora;
    p) exercită controlul privind modul de valorificare a resurselor biologice, de floră şi faună sălbatică, a fondului piscicol din apele naturale şi a animalelor sălbatice de interes vînătoresc;
    q) exercită controlul privind legalitatea comercializării resurselor forestiere, piscicole de către persoanele fizice și juridice.
    5) În domeniul protecției solului și subsolului:
    a) exercită controlul de stat asupra folosirii raționale şi protecţiei subsolului privind respectarea de către beneficiarii subsolului a actelor normative ce reglementează relațiile privind folosirea şi protecţia subsolului, precum şi a documentaţiei tehnice (tehnologice) de proiect, aprobate în modul stabilit;
    b) exercită controlul geologic privind realizarea programelor în domeniul cercetărilor geologice şi folosirii subsolului;
    c) exercită controlul geologic privind calitatea şi eficacitatea lucrărilor de cercetare geologică a subsolului, cu aplicarea argumentată a metodicilor şi tehnologiilor;
    d) exercită controlul geologic privind plenitudinea cercetării geologice a subsolului, înregistrarea de stat la timp şi corectă a lucrărilor de cercetări geologice ale subsolului, prezența contractelor pentru folosirea sectoarelor de subsol;
    e) exercită controlul geologic cu privire la îndeplinirea de către beneficiarii subsolului a condiţiilor prevăzute de contractele privind folosirea sectoarelor de subsol, inclusiv respectarea limitelor la extragerea substanţelor minerale utile şi crearea fondului de lichidare şi recultivare;
    f) exercită controlul geologic privind ținerea documentaţiei geologice şi de topografie minieră, oportunitatea şi autenticitatea datelor privind mișcarea rezervelor la exploatarea zăcămintelor de substanțe minerale utile;
    g) exercită controlul geologic privind executarea deciziilor şi recomandărilor expertizei de stat a informației geologice şi ale expertizei de stat a rezervelor de substanțe minerale utile;
    h) exercită controlul geologic privind integritatea excavațiilor miniere şi sondelor de explorare, precum şi a documentației geologice, a mostrelor de roci, duplicatelor de probe care pot fi folosite la cercetarea în continuare a subsolului;
    i) exercită controlul geologic privind respectarea prevederilor proiectelor, standardelor, normelor şi regulilor la cercetarea geologică a subsolului şi la exploatarea zăcămintelor de substanțe minerale utile, precum şi la recultivarea terenurilor degradate de lucrările miniere;
    j) exercită controlul asupra respectării de către deținătorii de terenuri, indiferent de forma de proprietate, a cerințelor legislației privind protecția mediului și utilizarea resurselor naturale şi ale legislației  funciare, standardelor şi normativelor referitor la prevenirea şi lichidarea proceselor ce provoacă degradarea şi poluarea resurselor funciare;
    k) coordonează (avizează) programele anuale şi de perspectivă de combatere a eroziunii solului, a alunecărilor de teren, utilizării îngrășămintelor minerale, organice, a pesticidelor şi a altor produse şi substanțe nocive;
    l) în contextul supravegherii proprietății publice și a altor valori ocrotite de legislație, efectuează controale inopinate, în modul și limita prevăzută de lege, în vederea depistării și contracarării cazurilor de exploatare neautorizată/ilicită a resurselor minerale utile, resurselor funciare, de transportare și comercializare fără acte necesare a substanțelor minerale utile și funciare.
    6) În domeniul gestionării deșeurilor și a substanţelor chimice:
    a) exercită controlul privind respectarea actelor normative ce țin de protecţia mediului înconjurător în procesul de fabricare, depozitare, transportare, utilizare, neutralizare şi înhumare a deșeurilor de orice tip, a produselor şi substanţelor nocive şi a deșeurilor rezultate din acestea;
    b) exercită controlul privind respectarea modului de depozitare și gestionare a deșeurilor de orice proveniență și a substanțelor chimice, stabilite în actele normative de specialitate;
    c) exercită controlul împreună cu autoritățile vamale și alte autorități publice centrale și locale și iau măsuri pentru asigurarea conformității încărcăturilor cu documentele însoțitoare și pentru respectarea prevederilor legale referitoare la îndeplinirea condițiilor de import, export și tranzit ale deșeurilor și ale substanțelor chimice periculoase şi toxice;
    d) exercită supravegherea pieței privind ambalajele și deșeurile de ambalaj;
    e) exercită controlul privind respectarea de către instituiți, organizații şi agenții economici a limitelor de depozitare a deșeurilor, a țintelor de colectare separată şi reciclare a diferitor fluxuri de deșeuri şi a deșeurilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului;
    f) efectuează controlul agenților economici, instituțiilor şi organizațiilor privind formarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, precum şi a stocurilor de deșeuri păstrate;
    g) înaintează autorităților abilitate propuneri de sistare a activităţii agenților economici în cazul nerespectării actelor normative în domeniul protecției mediului;
    h) în contextul supravegherii proprietății publice și a altor valori ocrotite de legislație, efectuează controale inopinate, în modul și limita prevăzută de lege, în vederea depistării și contracarării cazurilor de gestionare neregulamentară a deșeurilor și a substanțelor chimice.
    7) În domeniul utilizării raționale a resurselor naturale:
    a) efectuează controlul privind prevenirea, contracararea cazurilor de încălcare a legislației în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale;
    b) coordonează (avizează) activitățile cu impact asupra mediului înconjurător, susceptibile cu prejudicierea componentelor mediului şi cu schimbarea mediului înconjurător sau resurselor naturale;
    c) examinează cazurile de încălcare a legislației privind protecția mediului și utilizarea rațională a resurselor naturale, aplică sancțiuni conform legislației, calculează și recuperează prejudiciile aduse componentelor mediului înconjurător, inclusiv după principiul „poluatorul plătește”.
    8) În domeniul activităților planificate:
    a) exercită controlul privind respectarea şi aplicarea normelor de protecţie a mediului pentru amplasarea, proiectarea şi construcția obiectelor, valorificarea noilor tehnologii, instalarea utilajelor noi, precum şi asupra modului de utilizare de către agenții economici a mijloacelor financiare destinate protecţiei mediului;
    b) exercită controlul privind respectarea procedurilor legale la emiterea actelor permisive (avize, acorduri, autorizații de mediu) şi a celor referitoare la regimul ariilor protejate, precum şi are acces la documentație completă care a stat la baza emiterii acestora;
    c) exercită controlul privind respectarea condiţiilor pentru deținerea actelor permisive în domeniul protecţiei mediului la toate etapele de realizare a acestora;
    d) participă la lucrările comisiilor de selectare a terenului şi de recepție finală a obiectivelor, indiferent de sursa de finanțare, şi a obiectivelor de producţie, administrative, locative şi cu altă destinaţie finanțate din bugetul de stat sau bugetele locale.
    9) În domeniul siguranței ocupaționale:
    a) exercită controlul privind respectarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în unităţile din domeniul de competenţă;
    b) exercită controlul privind activitatea de pregătire, instruire şi informare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a salariaţilor angajaţi în unităţile din domeniul de competenţă;
    c) asigură aplicarea dispoziţiilor actelor normative referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia salariaţilor în domeniile de activitate atribuite în competenţă;
    d) în colaborare cu Inspectoratul de Stat al Muncii, asigură instruirea inspectorilor de muncă din cadrul instituției;
    e) cercetează, în modul stabilit de Guvern, accidentele de muncă;
    f) informează Inspectoratul de Stat al Muncii despre toate accidentele de muncă constatate şi cercetate;
    g) transmite, anual şi la solicitare, Inspectoratului de Stat al Muncii informaţii privind activitatea desfăşurată în domeniul securității şi sănătăţii în muncă;
    h) consultă, în comun cu Inspectoratul de Stat al Muncii, listele de verificare aplicabile pentru domeniul, tipul și obiectul de control al siguranţei ocupaţionale în domeniul de competenţă;
    i) constată contravenții şi încheie procese-verbale, conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 201-XVI din 24 octombrie 2008.
    10) Alte atribuții ce reies din funcțiile de bază:
    a) examinează propunerile, cererile și petițiile persoanelor fizice și juridice cu privire la încălcarea actelor normative din domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale;
    b) întocmeşte procese-verbale de control și de inspectare referitor la acțiunile întreprinse și constatate în cadrul controalelor efectuate;
    c) emite prescripții obligatorii pentru persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, pentru persoanele fizice și autoritățile administrației publice centrale și locale, beneficiarii resurselor naturale, în vederea lichidării neajunsurilor și neadmiterii încălcării legislaţiei;
    d) constată contravenții şi încheie procese-verbale, examinează cauze contravenționale și aplică sancțiuni, conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova;
    e) ridică bunuri materiale dobîndite în mod ilicit și alte corpuri delicte ce au servit la încălcarea legislației pentru protecția mediului și a resurselor naturale;
    f) efectuează calculul prejudiciilor cauzate mediului în baza actelor normative și analizelor de laborator;
    g) emite decizii în privinţa persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine, privind repararea prejudiciilor cauzate mediului ca rezultat al poluării lui şi/sau folosirii neautorizate/iraționale a resurselor natural;
    h) înaintează pretenții și obţine de la persoanele fizice şi juridice recuperarea prejudiciului material pentru poluarea mediului şi/sau folosirea irațională sau ilicită a resurselor naturale;
    i) intentează acţiuni civile împotriva organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi persoanelor fizice care au cauzat prejudicii mediului ca rezultat al poluării lui şi/sau folosirii neautorizate/iraționale a resurselor naturale;
    j) efectuează controlul şi inventarierea (testarea ecologică) a surselor mobile şi fixe de poluare a mediului la întreprinderi şi organizații, la stațiile de reparație şi de testare tehnică a vehiculelor în procesul efectuării reviziei tehnice, la parcări şi în trafic;
    k) sistează sau interzice exploatarea mijloacelor de transport terestru, naval, aerian, care în procesul de utilizare produc scurgeri de combustibil, lubrifianți sau depășesc concentrațiile maxime admisibile de emisii ale gazelor de eșapament, cauzînd prejudicii mediului înconjurător;
    l) ridică, în modul stabilit de legislație, hidrobionţii pescuiţi în mod ilicit, precum şi uneltele, mijloacele de transport terestru şi acvatic, alte obiecte utilizate în pescuitul ilicit;
    m) administrează în condițiile legislației resurse și sisteme informaționale automatizate în vederea facilitării exercitării sarcinilor și atribuțiilor în domeniile sale de competență.
    11. Inspectoratul este învestit cu următoarele drepturi:
    1) să efectueze controale planificate și inopinate conform graficului aprobat, în modul stabilit, ca urmare a sesizării, autosesizării, producerii de accidente sau incidente de mediu, precum și în orice alte cazuri prevăzute de lege;
    2) să exercite nestingherit controlul de stat și să aibă acces în orice locație relevantă acțiunilor de control, potrivit domeniului de competență, persoanelor fizice și juridice, inclusiv străine, cu orice tip de proprietate și formă juridică de organizare, precum și autorităților administrației publice centrale și locale;
    3) să solicite persoanelor fizice şi juridice îndeplinirea prevederilor actelor normative din domeniul de competență;
    4) să efectueze măsurările şi instalările echipamentului de supraveghere şi de control necesar şi să beneficieze de suportul tehnic din partea organismelor naționale şi internaționale de profil;
    5) să legitimeze, în vederea stabilirii identității, persoanele care încalcă sau sînt suspecte că au încălcat dispoziţiile legale din domeniile de competență ale Inspectoratului;
    6) să dețină accesul la resursele informaționale integrate gestionate de organele de specialitate și să prelucreze date cu caracter personal conform necesităților de serviciu, potrivit legislației, pentru a obține informații complexe privind lista întreprinderilor ce practică activități care au impact negativ asupra mediului înconjurător, date statistice privind utilizarea resurselor naturale și generarea deșeurilor, istoria contravențională, plățile de mediu efectuate etc.;
    7) să stabilească măsuri şi termene, în conformitate cu dispoziţiile legale, obligatorii pentru unitățile controlate, în vederea înlăturării deficiențelor constatate, să monitorizeze şi să verifice modul în care aceste măsuri şi termene au fost îndeplinite sau respectate;
    8) să efectueze înregistrări foto/video/audio în susținerea constatărilor, acumulării probelor;
    9) să efectueze măsurările necesare în cadrul controalelor petrecute în conformitate cu competențele atribuite, prin intermediul echipamentului tehnic specializat; 
    10) să sisteze sau să suspende integral sau parțial, în condițiile legislației, lucrările de proiectare, construcție, recepționare extindere, reconstrucție, reutilare, modernizare, reprofilare, conservare, demolare şi lichidare a obiectelor în cazul constatării unor abateri de la prevederile actelor normative de mediu;
    11) să sisteze folosirea resurselor naturale în cazul depistării încălcărilor prevederilor legislaţiei de mediu și al devierii de la normele admisibile stabilite;
    12) să interzică folosirea speciilor regnului animal şi regnului vegetal fără acte permisive în cazul încălcării regulilor, normelor şi cerințelor stabilite;
    13) să interzică fabricarea, importul, comercializarea şi utilizarea pesticidelor de către persoanele fizice şi juridice, inclusiv străine, fără acte permisive eliberate de organele respective, sau dacă în procesul efectuării activităţii se cauzează poluarea mediului;
    14) să sisteze sau să interzică integral sau parțial, în limitele legislației, activitatea agenților economici care folosesc utilaje, aparate, dispozitive, instalaţii şi alte obiecte ce nu corespund cerințelor de mediu sau care, în procesul activității sale, poluează direct sau indirect componentele de mediu și/sau degradează starea naturală a acestora;
    15) să sigileze instalațiile, echipamente tehnice, încăperi și alte bunuri mobile și imobile utilizate în activități neautorizate/ilicite de dobîndire a resurselor naturale sau care în proces de utilizare poluează mediul;
    16) să oprească și să inspecteze orice mijloc de transport, orice alte mijloace tehnice în caz de încălcare a legislației privind protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale;
    17) să folosească pe unitățile de transport de serviciu inclusiv navale dispozitive de semnalizare sonore și luminoase (speciale) ;
    18) să solicite și să ia cunoștință de informațiile și documentele, precum și să facă copii de pe acestea, în conformitate cu legislația, de la persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, persoanele fizice și autoritățile administrației publice centrale și locale. În cazul în care este imposibil să fie făcute copii de pe documente în cadrul acțiunilor de inspecție, acestea pot fi ridicate pentru o perioada rezonabilă în acest scop, ce nu va depăși durata controlului, în baza actului de confirmare a ridicării documentelor;
    19) să inițieze sau să solicite organelor competente suspendarea sau retragerea actelor permisive în legătură cu încălcarea normelor stabilite în acestea;
    20) să preleveze probe pentru efectuarea analizelor de laborator.  Inspectorul este împuternicit să deschidă ambalajele pentru inspecţie. În cazul în care este imposibilă inspectarea sau luarea de probe/mostre a mărfurilor la fața locului, bunurile pot fi ridicate pentru o perioadă rezonabilă în acest scop, ce nu va depăși durata controlului sau timpul necesar investigațiilor de laborator, oferindu-se o confirmare în scris privind bunurile ridicate;
    21) să antreneze, în caz de necesitate, specialiști pentru efectuarea controalelor, analizelor, elaborarea măsurilor de protecţie a mediului şi utilizarea resurselor naturale;
    22) să solicite retragerea actului permisiv eliberat de către autoritățile administrației publice competente în cazul constatării abaterilor de la legislația de mediu și neexecutarea prescripțiilor înaintate, în conformitate legislația;
    23) să întocmească şi să înainteze organelor competente materialele privind cazurile de încălcare a legislaţiei în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale, să înainteze organelor de drept materiale pentru pornirea cauzelor penale şi tragerea la răspundere penală a infractorilor;
    24) să inspecteze persoanele fizice și juridice care efectuează pescuitul hidrobionţilor în obiectivele acvatice piscicole naturale, precum şi în obiectivele acvatice din fondul ariilor naturale protejate de stat;
    25) să controleze documentaţia persoanelor fizice şi juridice privind autorizarea pescuitului industrial/comercial şi utilizarea resurselor biologice acvatice, precum şi actele de identitate;
    26) să solicite şi să primească, în limitele competenței, declarații de la angajatori şi salariați;
    27) să ceară lichidarea imediată sau într-un anumit termen a abaterilor constatate în cadrul controalelor de la dispoziţiile actelor normative referitoare la protecția mediului și utilizarea resurselor naturale, condiţiile de muncă şi protecţia salariaţilor în exercitarea atribuţiilor lor;
    28) să dispună sistarea funcționării (inclusiv prin sigilare, cu indicarea în procesul-verbal de control) a atelierelor, a halelor, a secțiilor, a altor subdiviziuni ale unității controlate, sistarea exploatării clădirilor, a edificiilor şi a echipamentelor tehnice, precum şi sistarea lucrărilor şi a proceselor tehnologice,  în cazul unui pericol iminent pentru mediu, viața și sănătatea persoanelor, pericol de accidentare a angajaților entității controlate;
    29) să presteze servicii contra plată pentru lucrările efectuate în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale persoanelor fizice și juridice, indiferent de forma de proprietate și apartenența departamentală ale cestora;
    30) să exercite alte drepturi în temeiul actelor normative ce reglementează relațiile în domeniul de activitate încredințat și care decurg din specificul funcțiilor și atribuțiilor.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII INSPECTORATULUI
    12. Inspectoratul este condus de un șef care este asistat în activitate de doi șefi adjuncți.
    13. Numirea în funcție, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale şefului Inspectoratului se efectuează de către ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, în condiţiile legii.
    14. Șeful Inspectoratului este persoana responsabilă abilitată cu dreptul de conducere operativă și gestionare a Inspectoratului și este garantul în realizarea atribuțiilor de protecţie a mediului, respectarea și îndeplinirea atribuţiilor încredințate subdiviziunilor Inspectoratului.
    15. Șeful Inspectoratului este membru al Colegiului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    16. Numirea în funcție, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale șefilor adjuncți ai Inspectoratului se efectuează de către ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, în condiţiile legislației, la propunerea șefului Inspectoratului.
    17. În lipsa șefului Inspectoratului, atribuțiile acestuia sînt exercitate de către unul din șefii adjuncți, desemnat în baza ordinului șefului Inspectoratului.
    18. Șeful Inspectoratului îndeplinește următoarele atribuții:
    1) exercită conducerea Inspectoratului;
    2) coordonează şi controlează activitatea subdiviziunilor organului central și a subdiviziunilor teritoriale și a altor structuri, în cazul creării acestora;
    3) organizează și implementează sistemul de management financiar și de control intern și poartă răspundere managerială pentru administrarea alocațiilor bugetare și a patrimoniului public aflat în gestiunea Inspectoratului;
    4) stabilește atribuțiile și obligațiile șefilor adjuncți ai Inspectoratului;
    5) semnează documentele financiare și bancare, rapoartele și corespondența în numele Inspectoratului;
    6) poartă răspundere pentru deciziile luate şi pentru activitatea subdiviziunii;
    7) distribuie obligațiile şi stabilește responsabilitățile șefilor de direcții,  secții şi servicii ale Inspectoratului şi subdiviziunilor lui teritoriale;
    8) aprobă statele de personal şi schema de încadrare ale Inspectoratului în conformitate cu legislația și cu respectarea efectivului-limită aprobat de către Guvern;
    9) aprobă regulamentele subdiviziunilor din cadrul organului central al Inspectoratului și ale subdiviziunilor sale teritoriale;
    10) numește în funcții publice, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcționarilor publici, angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu personalul contractual al Inspectoratului;
    11) conferă grade de calificare funcționarilor publici ai Inspectoratului, stabilește sporuri la salariu, premii unice şi aplică sancţiuni personalului Inspectoratului, conform legislaţiei;
    [Pct.18 subpct.11) modificat prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
    12) emite ordine, dispoziții, hotărîri, încheieri și decizii ce țin de competența Inspectoratului.
    13) aprobă instrucțiuni, regulamente, norme de lucru, proceduri şi alte dispoziții specifice necesare pentru îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor personalului Inspectoratului;
    14) aprobă planurile anuale de activitate ale Inspectoratului și ale subdiviziunilor teritoriale;
    15) abrogă/anulează actele ce contravin legislaţiei emise de către subdiviziunile din subordine;
    16) reprezintă interesele Inspectoratului în relațiile cu organele de stat, persoanele juridice şi fizice la nivel național şi internațional;
    17) exercită alte atribuții corespunzător cu funcțiile atribuite Inspectoratului, în conformitate cu prevederile actelor normative ce reglementează relațiile în subdomeniile sau în sferele de activitate încredințate acestuia.
    19. În cadrul Inspectoratului este constituit Consiliul de soluționare a disputelor, în vederea examinării petițiilor şi cererilor prealabile de contestare, depuse de persoana controlată la organul de control asupra acțiunilor de control, iar din componența acestuia fac parte, în mod obligatoriu, cel puţin trei reprezentanți ai asociațiilor din mediul de afaceri (cu relevanță pentru domeniul de control sau aspectele contestate) , conducători ai principalelor subdiviziuni din cadrul organului de control şi reprezentantul autorităţii publice centrale aferente domeniului.
    20. Personalul Inspectoratului, inclusiv al subdiviziunilor teritoriale, se formează din inspectori și specialiști care sînt funcționari publici și din personal de deservire tehnică. Inspectorii din cadrul Inspectoratului au statut de inspectori de stat al mediului.
    21.  Subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului sînt conduse de un șef care asigură îndeplinirea atribuţiilor stabilite în regulamentul subdiviziunii și fișa postului, aprobate de șeful Inspectoratului.
    22. În lipsa șefului subdiviziunii teritoriale, atribuțiile acestuia sînt exercitate de persoana numită prin ordinul șefului Inspectoratului.
    23. Inspectorul de stat al mediului, în exercitarea funcției, poartă uniformă de serviciu cu însemnele speciale, legitimație, insigne și are dreptul la păstrarea și aplicarea armelor de vînătoare și de serviciu în conformitate cu normele legale.
    24. Atribuțiile funcționarilor Inspectoratului se stabilesc în fișele de post aprobate de șeful Inspectoratului.
    25. Inspectoratul este constituit din organul central (direcții, secții, servicii) şi subdiviziunile teritoriale (inspecții pentru protecția mediului) .
    26. Subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului nu sînt persoane juridice și sînt gestionate direct de către organul central al Inspectoratului, cu efectuarea cheltuielilor financiare pentru întreținerea acestora. Fiecare subdiviziune a Inspectoratului dispune de ștampilă cu denumire proprie în limba de stat.
    27. Sub aspect organizatoric și metodologic, subdiviziunile teritoriale sînt dirijate de către organul central al Inspectoratului și funcționează în baza prezentului Regulament şi a regulamentului privind organizarea și funcționarea subdiviziunii teritoriale, aprobat de șeful Inspectoratului.
    28. Actele administrative ale Inspectoratului sînt ordinele, dispozițiile, hotărîrile, încheierile și deciziile care sînt obligatorii și executorii, iar în cazul unui dezacord privind conținutul acestora, ele pot fi atacate în instanța de judecată competentă, conform legislației.
    29. Dreptul de semnătură pe actele Inspectoratului îl are șeful Inspectoratului.
    30. În lipsa șefului Inspectoratului, dreptul de primă semnătură îi revine unuia din șefi adjuncți, desemnat prin ordinul șefului Inspectoratului, sau ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, în conformitate cu actele normative.
    31. Unele acte ale Inspectoratului pot fi semnate de alte persoane cu funcții de răspundere, abilitate cu acest drept prin ordinul șefului Inspectoratului.
    32. Șefii și șefii adjuncți de subdiviziuni interne ale organului central al Inspectoratului au dreptul de a semna acte în numele Inspectoratului, în temeiul ordinului, dispoziției șefului sau avînd împuternicire specială, procură, eliberată în condițiile legii.
    33. Conducătorii subdiviziunilor teritoriale au dreptul de a semna acte în numele subdiviziunii și intereselor acesteia.
    34. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    35. Semnătura pe actele Inspectoratului este în formă scrisă (olografă) sau semnătură electronică.
    36. Lucrările de secretariat se țin în conformitate cu actele normative privind ținerea lucrărilor de secretariat pe bază de sisteme informaționale automatizate și registre.
IV. DISPOZIȚII FINALE
    37. Nu se admite implicarea, sub orice formă, în activitatea inspectorului de stat al mediului cu scopul de a-i impune o executare necorespunzătoare a atribuţiilor.
 
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 548
din 13 iunie 2018

Structura organizatorică
a Inspectoratului pentru Protecția Mediului
    Organul central
    Conducerea
    Consiliul de soluționare a disputelor
    Direcția metodologie, evaluarea riscurilor și planificarea controalelor
    Direcția control gestionare resurse de apă și aer atmosferic
    Direcția control gestionare deșeuri și substanțe chimice
    Direcția control geologic și resurse funciare
    Direcția control fond forestier, arii naturale protejate și spații verzi
    Direcția control resurse cinegetice și piscicole
    Direcția juridică
    Direcția finanțe și logistică
    Secția buget și evidență contabilă
    Serviciul logistic
    Secția resurse umane
    Secția siguranța ocupațională
    Serviciul sinteze informaționale și relații cu publicul
    Serviciul control plăți și taxe pentru poluare
    Serviciul audit și securitate internă
    Serviciul managementul documentelor
    Subdiviziuni teritoriale
    Inspecția pentru protecția mediului Chișinău (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Bălți (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Cahul (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Anenii Noi (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Briceni (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Basarabeasca (cu statut de serviciu)
    Inspecția pentru protecția mediului Călăraşi (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Cantemir (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Căuşeni (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Cimişlia (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Criuleni (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Donduşeni (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Drochia (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Dubăsari (cu statut de serviciu)
    Inspecția pentru protecția mediului Edineţ (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Făleşti (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Floreşti (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Glodeni (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Hînceşti (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Ialoveni (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Leova (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Nisporeni (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Ocniţa (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Orhei (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Rezina (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Rîşcani (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Sîngerei (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Străşeni (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Soroca (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Ştefan Vodă (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Şoldăneşti (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului Taraclia (cu statut de secție)
    Inspecția pentru protecția mediului Teleneşti (cu statut de secție)
    Inspecția pentru protecția mediului Ungheni (cu statut de direcție)
    Inspecția pentru protecția mediului UTA Găgăuzia (cu statut de direcție)

    anexa nr.3

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr. 548
din 13 iunie 2018

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1.Hotărîrea Guvernului nr. 485 din 12 august 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Agenției pentru Geologie şi Resurse Minerale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.124-126, art.536) , cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, cifrele „24” se substituie cu cifrele „21”;
    2) la punctul 13 din anexa nr. 1, cuvintele „Direcția control geologic şi supraveghere minieră;” se exclud.
    2. Punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcționarilor publici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.104-108, art.371) , cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) la alineatul unu, după cuvintele „Agenția Naţională de Reglementare a Activităților Nucleare şi Radiologice” se introduce textul „ , Inspectoratul pentru Protecția Mediului”;
    2) tabelul se completează în final cu poziția:

„Inspectoratul pentru Protecția Mediului

C43, C44, C45
 
inspector, inclusiv principal şi superior”.