HGO567/2018
ID intern unic:  375982
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 567
din  20.06.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare
din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul
public participanți  în cadrul Programului de stat „Prima casă”
Publicat : 22.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 210-223     art Nr : 618
    În temeiul prevederilor art. 4 din Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 464-470, art. 810) şi în scopul facilitării accesului angajaților instituțiilor  publice la achiziția unei locuințe prin contractarea de credite garantate parțial de stat în cadrul Programului de stat „Prima casă”, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă” (se anexează).
    2. Compensații din bugetul de stat în cadrul Programului de stat „Prima casă”  pot fi acordate angajaților:
    1) autorităților publice/instituțiilor publice finanțate integral din bugetele componente ale bugetului public național;
    2) instituțiilor medico-sanitare publice;
    3) instituțiilor de învățămînt superior de stat cu autonomie financiară.
    3. Implementarea prevederilor prezentei hotărîri se efectuează în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în acest scop în bugetul de stat pe anul respectiv.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Finanțelor.

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                 Octavian Armaşu
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                      Svetlana Cebotari

    Nr. 567. Chişinău, 20 iunie 2018.


 Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 567
din 20 iunie 2018

REGULAMENT
privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor
pentru angajații din sectorul public participanți în cadrul Programului
de stat „Prima casă”

I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Prezentul Regulament este elaborat în scopul stabilirii mecanismului de alocare a mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru acordarea compensațiilor angajaților autorităților publice/instituțiilor publice, care participă în cadrul Programului de stat „Prima casă”.
    2. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni:
    beneficiar – persoană fizică participantă în cadrul Programului de stat „Prima casă”, în conformitate cu Legea nr. 293 din 21 decembrie 2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă”, care este angajatul unei autorități publice/instituții publice și care beneficiază de compensație în condițiile stabilite de prezentul Regulament;
    solicitant – persoană fizică care dispune de contract de credit în cadrul Programului de stat „Prima casă”, este angajatul unei autorități publice/instituții publice și depune cerere pentru acordarea compensației; 
    compensație – formă a ajutorului bănesc acordat beneficiarilor care corespund criteriilor de eligibilitate;
    angajator – autoritate publică/instituție publică cu care solicitantul/beneficiarul Programului de stat „Prima casă” are raporturi de serviciu;
    operator – persoană/persoane desemnată/desemnate prin ordin al ministrului finanțelor pentru asigurarea ținerii registrului electronic, responsabilă/responsabile de verificarea și operarea datelor introduse, validarea, monitorizarea și emiterea notificărilor de recepționare.
II. MODUL DE STABILIRE A MĂRIMII COMPENSAȚIILOR
    3. Compensația se acordă pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pe care le suportă beneficiarul pentru achitarea creditului ipotecar în cadrul Programului de stat „Prima casă”.
    4. Costul locuinței pentru care pot fi acordate compensații din buget nu poate depăși 600 (șase sute) mii lei moldovenești (valoarea indicată în contractul de vînzare-cumpărare).
    5. Volumul compensației acordate din bugetul de stat unui beneficiar se calculează în mărime de 50% din suma creditului ipotecar (suma principală), prevăzută în contractul de credit.
    6. Compensația se acordă lunar, de la aprobarea cererii pentru finanțare pînă la finalizarea perioadei de rambursare a creditului ipotecar. În cazul stingerii anticipate a creditului ipotecar, oferirea compensației încetează de la momentul achitării de către beneficiar a ultimei rate.
    7. Mărimea compensației lunare se calculează după următoarea formulă:
C = (Cr * 50%) / L,
    unde:
    C – compensația lunară;
    Cr – valoarea creditului ipotecar (suma principală), care nu include dobînzile aferente, comisionul de garantare și alte plăți bancare;
    L – numărul de luni (300 de luni) echivalent a 25 de ani calendaristici.
III. PROCEDURA DE ÎNAINTARE A CERERILOR
DE ACORDARE A COMPENSAȚIEI
    8. Solicitant al compensației poate fi orice persoană care întrunește simultan următoarele condiții:
    1) activează de cel puțin un an cumulativ în cadrul autorităților/instituțiilor publice fără întreruperi ale raporturilor de serviciu în perioada respectivă şi în privinţa căreia nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare pe parcursul ultimului an de activitate;
    2) nu are suspendat raportul de serviciu în legătură cu aflarea în  concediul de îngrijire a copilului, a unui membru bolnav al familiei, a copilului cu dizabilități sau ca urmare a participării la diverse forme de dezvoltare profesională organizate la inițiativa ori în interesul autorității publice/instituției publice, pentru o perioadă de cel mult un an;
    3) dispune de contracte încheiate în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 202 din 28 februarie 2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a Programului de stat „Prima casă”.
    9. După semnarea contractelor, solicitantul se înregistrează în Registrul electronic al cererilor de acordare a compensațiilor (în continuare – Registru).
    10. Registrul este disponibil pe pagina web oficială a Programului de stat „Prima casă”. Regulamentul privind modul de ținere a Registrului în cadrul Programului de stat „Prima casă” se aprobă de Ministerul Finanțelor.
    11. Pentru a crea o cerere de acordare a compensației, solicitantul introduce date privind numărul de identificare de stat a persoanei fizice (IDNP), numele, prenumele, patronimicul, sexul, starea civilă, angajatorul, funcția deținută.
    12. De asemenea, solicitantul încarcă în Registru versiunea scanată a următoarelor documente:
    1) contractul de vînzare-cumpărare, contractul de credit și contractul de ipotecă, încheiate în modul stabilit de Hotărîrea Guvernului nr. 202 din  28 februarie 2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a Programului de stat „Prima casă”;
    2) documentul semnat de angajator, după caz angajatori, privind data încadrării solicitantului în autoritatea publică/instituția publică, precum și confirmarea lipsei sancțiunilor disciplinare pe parcursul ultimului an de activitate.
    13. Cererea de acordare a compensației se consideră recepționată de la momentul în care solicitantul primește la adresa electronică indicată o notificare de confirmare a recepționării acesteia, generată de Registru.
IV. MODUL DE EXAMINARE DE CĂTRE OPERATOR
A CERERILOR DE ACORDARE A COMPENSAȚIEI
    14. Solicitantul prezintă operatorului originalul documentului semnat de angajator, după caz angajatori, privind data încadrării solicitantului în autoritatea publică/instituția publică, menționat la punctul 12. 
    15.  Operatorul Registrului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la recepționarea documentului în original, validează informația din Registru și înștiințează solicitantul despre acceptarea/refuzul de a fi inclus în lista potențialilor beneficiari de compensații.
    16. Refuzul de a include solicitantul în lista potențialilor beneficiari de compensații poate interveni în următoarele cazuri:
    1) costul locuinței depășește 600 (șase sute) mii lei moldovenești (valoarea indicată în contractul de vînzare-cumpărare);
    2) termenul de prezentare a documentului original depășește 60 de zile de la confirmarea depunerii cu succes de către solicitant a cererii de acordare a compensațiilor în Registru;
    3) au fost introduse în Registru date personale eronate.
    17. Lista cererilor de acordare a compensaţiilor validate este disponibilă pe pagina web oficială a Programului de stat „Prima casă”, cu indicarea codului atribuit și a numărului de ordine din listă.
    18. Cererile de acordare a compensaţiei validate se procesează și, în  funcție de volumul alocațiilor prevăzute în bugetul de stat și numărul de ordine din listă, se stabilesc beneficiarii care vor primi compensații din bugetul de stat în anul financiar respectiv.
    19. Din volumul anual de alocații prevăzute pentru acordarea compensațiilor se asigură prioritar cererile acceptate spre finanțare în perioada anterioară, soldul disponibil de mijloace fiind distribuit ulterior în funcție de suma lunară a compensației per beneficiar, calculată conform punctului 7, și numărul de ordine din lista cererilor validate de operator.
    20. Cererile înregistrate și validate, dar neacceptate pentru finanțare din motivul consumării alocațiilor prevăzute în acest scop în anul înaintării cererii rămîn în lista de așteptare, pasibile pentru finanțare în anul financiar următor din contul alocațiilor prevăzute în bugetul pe anul respectiv.
    21. În cazul în care solicitantul a fost selectat pentru acordare de compensații, operatorul, în termen de 3 zile lucrătoare:
    1) înștiințează beneficiarul despre oferirea compensației lunare prin emiterea notificării corespunzătoare;
    2) solicită și verifică încărcarea în Registru a documentului de confirmare a datelor bancare aferente creditului ipotecar, la care urmează a fi realizat transferul compensațiilor;
    3) informează în scris angajatorul despre angajatul care va beneficia de compensații din bugetul de stat.
    22. Alocarea compensației începe de la data de întîi a lunii următoare datei  încărcării în sistem a documentului de confirmare a datelor bancare aferente creditului ipotecar, la care urmează a fi realizat transferul compensațiilor.
V. ACORDAREA COMPENSAȚIILOR LUNARE
    23.  Transferul compensației se efectuează lunar, pe parcursul anului bugetar, de către Ministerul Finanțelor, direct la contul utilizat de către beneficiar la instituția creditară pentru decontările aferente creditului ipotecar.
    24.  Încetarea alocării compensației va surveni din moment ce beneficiarul:
    1) a încetat raporturile de serviciu cu angajatorul în orice circumstanțe, cu excepția angajării/transferării/detașării la altă autoritate publică/instituție publică eligibilă, a participării la diverse forme de dezvoltare profesională organizate la inițiativa sau în interesul autorității publice/instituției publice pe o perioadă de cel mult un an, precum şi a perioadei concediului de îngrijire a copilului, a unui membru bolnav al familiei şi a copilului cu dizabilități;
    2) devine beneficiar de compensații bănești pentru chiria spațiului locativ.
    25. Despre situațiile prevăzute în punctul 24, în urma cărora ar putea fi stopat transferul compensației, angajatorii cu care încetează și cu care apar raporturi noi de serviciu vor informa în scris Ministerul Finanțelor în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția acestor situații.
    26. Încetarea alocării compensației se va produce și în cazul calificării unui credit drept neperformant, din moment ce Ministerul Finanțelor va executa garanția de stat potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 202 din 28 februarie 2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a Programului de stat „Prima casă”.
VI. DISPOZIȚII FINALE
    27.  Autoritățile publice/instituțiile publice sînt responsabile de informarea, în termenul stabilit de prezentul Regulament, a Ministerului Finanțelor despre modificarea raporturilor de serviciu cu beneficiarii compensațiilor și/sau despre acordarea beneficiarului a compensațiilor pentru chiria spațiului locativ.
    28. Controlul asupra corectitudinii aplicării prezentului Regulament se efectuează de către Inspecția Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor.