OMJ492/2018
ID intern unic:  376725
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 492
din  30.07.2018
privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea
şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice
cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare
Publicat : 03.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 285-294     art Nr : 1178     Data intrarii in vigoare : 03.08.2018
    În temeiul art. 24 alin. (4) şi art. 36 alin. (2) din Legea nr. 300 din 21 decembrie 2017 cu privire la sistemul administraţiei penitenciare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 48-57, art. 124) şi subpct. 11) al pct. 9 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 698 din 30 august 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 335-339, art. 824),
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare, conform anexei.
    2. Controlul asupra respectării și, după caz, implementării prevederilor Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare se pune în sarcina Direcţiei resurse umane a Direcţiei generale management instituţional din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    3.  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL JUSTIȚIEI                                      Victoria IFTODI

    Nr. 492. Chişinău, 30 iulie 2018.


Anexă
la Ordinul ministrului justiției
nr. 492 din 30 iulie 2018

REGULAMENT
cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului
pentru
ocuparea funcţiilor publice cu statut special din
cadrul
sistemului administraţiei penitenciare
Capitolul I
Dispoziții  generale
    1. Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare (în continuare – Regulament) stabileşte:
    1) procedura de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special (în continuare – concurs);
    2) atribuţiile persoanelor implicate în procesul de organizare şi desfăşurare a concursului;
    3) modul de constituire şi componenţa comisiei de concurs.
    2. Concursul se organizează şi se desfăşoară în baza următoarelor principii:
    1)  competiţie deschisă – informarea populaţiei privind funcţiile publice cu statut special (în continuare – funcții) vacante, asigurarea posibilităţii de participare liberă la concurs pentru ca orice cetăţean, cu excepţiile prevăzute de lege, să-şi poată realiza dreptul la ocuparea unei funcţii;
    2) competenţă şi merit profesional – selectarea celor mai competente persoane în baza unor criterii clar definite şi a unei proceduri unice de evaluare;
    3) egalitatea accesului la funcţia publică cu statut special – asigurarea accesului în funcţie a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite de lege, fără discriminare pe motive de sex, vârstă, rasă, etnie, religie, opţiune politică sau orice alt criteriu;
    4) transparenţă – prezentarea informaţiilor referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a concursului tuturor persoanelor interesate.
    3.  Funcțiile publice cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare se ocupă:
    1) prin concurs pentru încadrare în funcție, conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 300 din 21 decembrie 2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare (în continuare – Lege);
    2) prin promovare în funcție în bază de concurs, conform prevederilor art. 36 alin. (2) din Lege.
    4. Funcțiile se ocupă, în mod prioritar, prin promovare, cu excepţia funcţiilor din corpul agenților de penitenciare de nivel ierarhic inferior.
    5. Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care întrunesc condițiile prevăzute la art. 22 și 36 alin. (2) din Lege.
    6. Cheltuielile pentru organizarea şi desfășurarea concursului (publicarea anunțului, a informației privind condițiile de desfășurare a concursului, multiplicarea formularelor de participare, serviciile poștale) sunt suportate de instituția care organizează concursul.
    7. Cheltuielile pentru participarea la concurs (deplasarea la instituția care desfășoară concursul, cazarea, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, examinarea medicală) sunt suportate de participanții la concurs.
    8. Litigiile cu privire la concurs se soluționează în instanţa de contencios administrativ competentă.
Capitolul II
Constituirea, competența și componența comisiei de concurs
    9. Comisia de concurs se constituie pentru un termen de 4 ani, din unul din conducătorii instituției/subdiviziunii (director sau adjunctul acestuia) care are calitatea de preşedinte, conducătorul subdiviziunii resurse umane a instituției/subdiviziunii funcția căreia este scoasă la concurs, un reprezentant al serviciului resurse umane (care are calitatea de secretar)  și alți 2 membri desemnaţi prin actul administrativ emis de persoana care are competența legală de numire în funcţia scoasă la concurs.  În cazul organizării concursului pentru ocuparea funcției prevăzute la art. 29 alin. (1) şi (2) din Lege, comisia de concurs se constituie din unul dintre funcționarii publici de conducere de nivel superior din cadrul Ministerului Justiției sau altă persoană desemnată de către ministrul justiţiei care are calitatea de preşedinte, conducătorul subdiviziunii resurse umane al Administrației Naționale a Penitenciarelor, un reprezentant al serviciului resurse umane din cadrul Ministerului Justiției și alți 2 membri desemnați de ministrul justiției.
    10. Şedinţa comisiei de concurs este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membri.
    11. Membrii comisiei de concurs semnează procesele-verbale şi alte documente privind activitatea comisiei de concurs.
    12. Comisia de concurs are următoarele atribuţii:
    1) elaborează, în baza bibliografiei, în ziua desfășurării probelor, testele grilă pentru proba scrisă, grila de evaluare, lista întrebărilor de bază pentru interviu şi asigură confidențialitatea acestora;
    2) examinează dosarele de participare la concurs şi aprobă lista candidaţilor admişi la concurs;
    3) stabileşte locul, data şi ora desfăşurării probei scrise, interviului și după caz a  probei de verificare a aptitudinilor fizice;
    4) oganizează desfăşurarea probei scrise, a interviului și după caz, a probei de verificare a aptitudinilor fizice;
    5) apreciază rezultatele obţinute de fiecare candidat şi întocmeşte lista candidaţilor care au promovat concursul, cu specificarea rezultatelor finale.
    13. Preşedintele comisiei de concurs are următoarele atribuţii:
    1) conduce  procesul  de desfăşurare  a concursului în  conformitate  cu  prezentul Regulament;
    2) prezidează şedinţele comisiei de concurs;
    3) atrage, în caz de necesitate, în activitatea comisiei de concurs experţi şi specialişti în  domeniu pentru a examina probele prevăzute la pct. 35 sau, după caz, probele scrise ale candidaţilor şi a prezenta comentarii/concluzii asupra lor, care servesc drept suport pentru aprecierea acestora de către membrii comisiei de concurs;
    4) îndeplineşte alte atribuţii necesare în vederea asigurării legalităţii şi bunei desfăşurări a concursului.
    14. Secretarul comisiei de concurs are următoarele atribuţii:
    1) supraveghează respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului;
    2) primește dosarele de participare la concurs ale candidaților;
    3) comunică candidaţilor rezultatele examinării dosarelor de participare la concurs, probei scrise, probei de verificare a aptitudinilor fizice, interviului (în continuare – probe), precum şi rezultatele finale ale concursului;
    4) comunică candidaţilor data, locul şi ora desfăşurării probelor concursului;
    5) codifică şi decodifică lucrările candidaţilor;
    6) întocmește procesele-verbale şi alte documente privind activitatea comisiei de concurs;
    7) la finalizarea concursului întocmește lista tuturor documentelor comisiei de concurs;
    8) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin prezentul Regulament pentru asigurarea bunei desfăşurări a concursului.
    15. Subdiviziunea resurse umane din cadrul instituţiei care organizează concursul are următoarele atribuţii:
    1) întocmește anunțul și informația cu privire la condiţiile de  desfăşurare a concursului şi bibliografiei acestuia, le prezintă spre aprobare persoanei/organului care are competenţa legală de numire în funcţie;
    2) asigură mediatizarea și transparența funcţiilor vacante și/sau temporar vacante, prin intermediul paginii web oficiale a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, şi după caz, a Ministerului Justiţiei, precum şi prin alte surse de informare;
    3) păstrează toate documentele comisiei de concurs timp de un an;
    4) elaborează proiectul actului administrativ de numire în funcţie a candidatului învingător al concursului;
    5) organizează integrarea în instituție a funcţionarului public cu statut special numit în funcție;
    6) solicită cazierul de integritate al candidatului.
Capitolul III
Organizarea concursului
    16. Anunţul privind ocuparea funcţiilor vacante prin promovare se publică pe pagina web oficială a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi se afișează pe panoul informativ, într-un loc vizibil al instituţiei care organizează concursul, cu cel puţin 5 zile lucrătoare, până la data organizării concursului, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament.
    17. Formularele de participare la promovare în funcţie prin concurs, se depun, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la publicarea informaţiei pe pagina web oficială a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la secretarul comisiei de concurs, conform anexei nr. 5 la prezentul Regulament.
    18. În cazul lipsei formularelor de participare la promovare în funcție prin concurs, instituția  organizează concursul pentru încadrarea în funcție prevăzut la pct.3 subpct.1), asigurînd publicarea anunţului privind ocuparea funcţiilor vacante cu cel puțin 30 zile calendaristice pînă la data organizării concursului, pe pagina web oficială și panoul informativ ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau ale instituției care organizează concursul conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament.
    19. În cazul funcţiilor vacante prevăzute la art. 29 alin. (1) şi (2) din Lege, anunţul se publică concomitent pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei şi a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    20. Informaţia privind condiţiile de organizare și desfăşurare  a concursului conţine în mod obligatoriu:
    1) denumirea şi sediul autorităţii publice care organizează concursul;
    2) denumirea funcţiei vacante;
    3) scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei vacante, conform fișei postului;
    4) condiţiile de participare la concurs;
    5) condiţiile specifice postului;
    6) documentele ce urmează a fi prezentate; 
    7) bibliografia concursului;
    8) data-limită de depunere a documentelor;
    9) modalitatea de depunere a documentelor;
    10) numărul de telefon, adresa electronică şi poştală a persoanei responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor.
    21. Pentru ocuparea funcțiilor vacante, în condițiile pct.3 subpct.2), candidații depun următoarele documente:
    1) formularul de participare la concurs;
    2) după caz, copia actului de studii (diplomă/atestat) autentificată notarial sau copia actului de studii însoţită de original şi copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională, în cazul în care candidează la o funcţie pentru care condiţie obligatorie este deţinerea studiilor corespunzătoare;
    3) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament;
    4) declarația pe proprie răspundere, conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament, cu privire la faptul că:
    a) nu are antecedente penale;
    b) nu se află sub urmărire penală;
    c) nu este membru al unui partid politic;
    d) nu se află în conflict de interese conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
    5) certificatul medical eliberat de comisia medicală a Administrației Naţionale a Penitenciarelor;
    6) raportul de evaluare psihologică al Administrației Naţionale a Penitenciarelor;
    7) consimțământul în scris pentru aplicarea măsurilor de verificare din partea organelor competente, în conformitate cu prevederile art.24 alin. (1) lit.b) din Legea nr.245 din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, în cazul candidării la funcția inclusă în nomenclatorul funcțiilor care necesită accesul la secretul de stat.
    22. Pentru ocuparea funcțiilor vacante, în condițiile pct.3 subpct.1), se depun următoarele ducumente:
    1) formular de participare la concurs, conform anexei nr. 5 la prezentul Regulament;
    2) copia buletinului de identitate;
    3) copia actului de studii (diplomă/atestat) autentificată notarial sau copia actului de studii însoțită de original şi copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională;
    4) actul ce atestă vechimea în muncă necesară pentru a accede în funcția la care candidează;
    5) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament;
    6) declarația pe proprie răspundere, conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament, cu privire la faptul că:
    a) nu are antecedente penale;
    b) nu se află sub urmărire penală;
    c) nu este membru al unui partid politic;
    d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă;
    e) nu se află în conflict de interese conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016;
    7) certificatul medical eliberat de comisia medicală a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    8) raportul de evaluare psihologică al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    9) consimțământul în scris pentru aplicarea măsurilor de verificare din partea organelor competente, în conformitate cu prevederile art.24 alin. (1) lit.b) din Legea nr.245 din 27 noiembrie 2008, în cazul candidării la funcția inclusă în nomenclatorul funcțiilor care necesită accesul la secretul de stat.
    23.  Candidații, în termenul-limită, depun dosarul de participare la concurs personal, prin poştă sau e-mail la secretarul comisiei de concurs a instituției care organizează concursul, conform instrucțiunilor prevăzute în anunț. Pînă la expirarea termenului limită de depunere a dosarelor la concurs, candidatul se prezintă în cadrul subdiviziunii resurse umane pentru eliberarea îndreptărilor la comisia medicală și programarea la psiholog.
    24. La concurs sunt admiși numai candidații ale căror dosare de participare sunt complete și întocmite corespunzător. Dosarele de participare la concurs depuse după termenul-limită nu se examinează de către comisia de concurs.
    25. În  cazul  în  care  dosarul  de  participare la  concurs se  depune  prin poştă sau e-mail, candidaţii  prezintă în ziua concursului toate documentele în original pentru verificarea veridicității.
    26. Dosarul de participare la concurs se înregistrează în tabelul de înregistrare a dosarelor de participare la concurs ale candidaţilor la funcţia vacantă, conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament. La solicitare, candidatului i se eliberează o confirmare privind documentele depuse.
    27. După depunerea dosarului de participare la concurs, secretarul comisiei de concurs, personal sau prin intermediul subdiviziunii resurse umane, efectuează controlul special stabilit la art. 22 alin. (2) din Lege.  În cazul funcției prevăzute la art. 29 alin. (1) din Lege, verificarea se efectuează de către subdiviziunea Administrației Naționale a Penitenciarelor. În cazul constatării unei condamnări definite pentru săvârșirea unei infracțiuni, aflării sub urmăre penală și liberării de răspundere penală în temeiul art. 53 din Codul Penal al Republicii Moldova, candidatul nu este admis la concurs.
    28. Instituţia prelungeşte concursul, cu 10 zile calendaristice, în cazul în care:
    1) în termenul-limită stabilit nu au fost depuse dosarele de participare la concurs;
    2) a fost depus doar un singur dosar de participare la concurs;
    3) după examinarea dosarelor de participare, la concurs poate fi admis doar un singur candidat;
    4) niciun candidat admis la concurs nu s-a prezentat la probele concursului.
    29. Prelungirea concursului se realizează prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor cu palsarea unui anunţ repetat pe pagina web oficială a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, şi după caz, a Ministerului Justiţiei, precum şi pe panoul informativ de la sediul instituţiei care organizează concursul.
    30. Dacă după prelungirea concursului, în urma examinării dosarului/dosarelor de participare la concurs a fost admis un singur candidat, concursul se desfăşoară conform procedurii stabilite.
    31. În situaţia în care a fost demarată procedura de concurs, funcţia vacantă nu mai poate fi ocupată prin transfer sau promovare, cu excepţia cazului în care de două ori consecutiv nu s-au înscris candidaţi la concurs sau dacă în urma prelungirii concursului nici un candidat nu a fost declarat învingător.
Capitolul IV
Desfășurarea concursului
    32. În decurs de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului-limită pentru depunerea documentelor, comisia de concurs examinează dosarele de participare la concurs ale candidaților şi ia decizia privind admiterea lor la concurs.
    33. Comisia de concurs stabileşte data, ora și locul desfăşurării probelor concursului, informaţie care, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării primei probe, se plasează pe pagina web oficială a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, şi după caz, a Ministerului Justiţiei, precum şi pe panoul informativ de la sediul instituţiei care organizează concursul. Candidaţii sunt anunţaţi personal despre data, ora, locul desfăşurării probei scrise, prin e-mail, telefon sau înştiinţare scrisă, de către secretarul comisiei de concurs.
    34. Concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante constă în desfăşurarea succesivă a următoarelor probe:
    1) proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare îndeplinirii sarcinilor şi atribuţiilor funcţiei, sub forma unui test grilă;
    2) interviul.
    35. În funcţie de specificul atribuţiilor funcţiei vacante, adițional probelor prevăzute la pct. 34, concursul poate consta şi în susţinerea următoarelor probe (alternativ sau cumulativ):
    1) proba de verificare a aptitudinilor fizice - pentru funcțiile din domeniu intervenției și comenduirii;
    2) prezentarea în cadrul interviului a planului de dezvoltare strategică al instituției/subdiviziunii, pentru funcțiile prevăzute la art. 29 alin. (1) şi alin. (2) din Lege.
    36. Planul de dezvoltare strategică se întocmeşte pe domeniul de activitate al postului, raportat la specificul funcţiei vacante scoase la concurs. Planul de dezvoltare strategică va avea maximum 500 de caractere, cu mărimea 12 mm.
    37. Pentru funcțiile vacante în care este necesară verificarea aptitudinilor fizice ale candidatului aceasta se desfășoară anterior probelor prevăzute la pct. 34.
    38. Testul grilă conține 10 întrebări, dintre care 5 din domeniul specific funcției și 5 din domeniul ce reglementează activitatea funcționarului public cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare.
    39. Fiecare răspuns corect se notează cu un punct, iar răspunsul incorect sau parțial corect cu 0.
    40. Proba scrisă începe la ora stabilită, candidaţii la ocuparea uneia şi aceleiaşi funcţii îndeplinesc același test grilă.
    41. Durata probei scrise se stabileşte de către comisia de concurs, în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate a testului grilă, dar nu poate fi mai mică de o oră şi nu poate depăşi două ore.
    42. După prezentarea testului grilă candidaților, în încăperea unde se desfăşoară proba scrisă este interzis accesul altor persoane, cu excepţia membrilor comisiei de concurs şi a secretarului comisiei de concurs. 
    43. Pe parcursul desfăşurării probei scrise, candidaţilor le este interzisă deţinerea sau folosirea  unor surse de consultare, inclusiv a telefoanelor mobile. Nerespectarea prevederilor menţionate conduc la eliminarea candidatului din concurs, cu înscrierea pe test a mențiunii  „anulat” şi consemnarea acestui fapt  în procesul-verbal.
    44. Testele grilă se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie special pregătite de către comisia de concurs. La începutul probei scrise, în colţul din dreapta, pe prima filă, se înscrie numele şi prenumele candidatului. După ce înscrierea se lipește astfel încât datele notate să nu poată fi identificate, testele grilă se codifică şi se aplică ștampila instituției organizatoare a concursului.
    45. La expirarea timpului rezervat pentru proba scrisă, candidații predau testele grilă secretarului comisiei de concurs, semnînd în lista special întocmită în acest scop. Testele grilă scrise se verifică codificate şi se decodifică numai după evaluarea lor de către comisia de concurs.
    46. În cadrul interviului, candidatului urmează a-i fi adresate întrebări doar pe subiecte profesionale, cu simularea unor situații/speţe din activitatea de serviciu, în scopul sesizării atitudinii în situaţii de criză.
    47. Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu puncte de la 0 la 10, care sunt fixate în următoarele tabele:
    1)  tabelul de înregistrare a rezultatelor probei scrise, conform anexei nr. 7 la prezentul Regulament;
    2) tabelul generalizat de înregistrare a rezultatelor probei scrise, conform anexei nr. 8 la prezentul Regulament;
    3) tabelul de înregistrare a rezultatelor interviului, conform anexei nr. 9 la prezentul Regulament;
    4) tabelul generalizat de înregistrare a rezultatelor interviului, conform anexei nr. 10 la prezentul Regulament;
    5) tabelul de înregistrare a rezultatelor probei privind prezentarea planului de dezvoltare strategică al instituției/subdiviziunii, conform anexei nr.11 la prezentul Regulament;
    6) tabelul  de  înregistrare  a  rezultatelor  probei  de verificare  a aptitudinilor fizice, conform anexei nr. 12 la prezentul Regulament;
    7) tabelul generalizat de înregistrare a rezultatelor desfășurării concursului, conform anexei nr.13 la prezentul Regulament.
    48. Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 6, cu excepţia probei de verificare a aptitudinilor fizice, notarea  căreia se face potrivit anexei nr. 14 la prezentul Regulament. Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi „admişi”, iar cei care au obținut nota mai jos de 6 sunt excluși din concurs.
    49. În cazul în care proba scrisă a fost promovată de un singur candidat, concursul continuă.
    50. Nota finală reprezintă media punctelor obținute la fiecare probă a concursului, care este fixată în tabelul generalizat, conform anexei nr.13 la prezentul Regulament.
    51. La proba a doua de concurs şi, după caz, la următoarele se prezintă numai candidaţii declaraţi „admişi” la proba desfăşurată anterior.
    52. Este declarat învingător al concursului candidatul care a obţinut cea mai mare notă finală.
    53. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală, este declarat învingător al concursului candidatul care are cea mai mare notă la proba scrisă. În cazul în care concursul conține și probele prevăzute la pct. 35, departajarea se  realizează în funcţie de notele obţinute la planul de dezvoltare strategică pentru funcţiile prevăzute la art. 29 alin. (1) şi alin. (2) din Lege, iar dacă şi în această situaţie se constată egalitate, la proba de evaluare a aptitudinilor fizice.
    54. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală (aceeaşi notă la proba scrisă și respectiv, la probele prevăzute la pct. 35), departajarea dintre aceştia se realizează pe baza notei generale din actul de studii superioare de licenţă sau alt act de studii echivalent, în cazul funcțiilor vacante de ofiţer. În cazul funcţiilor vacante de agenţi de penitenciare departajarea dintre candidați se realizează pe baza notei generale a actului de studii minim necesar pentru ocuparea funcţiilor respective.
    55. Rezultatele concursului se consemnează în tabelul generalizat de înregistrare a rezultatelor desfășurării concursului și în proces-verbal care, în termen de 2 zile lucrătoare după promovarea concursului, sunt plasate, pe pagina web oficială a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, și după caz a Ministerului Justiţiei, precum şi pe panoul informativ de la sediul instituţiei a cărei funcţie vacantă a fost scoasă la concurs, iar candidaţii sunt anunţaţi personal de către secretarul comisiei de concurs despre rezultatele concursului prin e-mail, telefon sau înştiinţare scrisă.
    56. Persoana care are competenţa legală de numire în funcţie,  prin act administrativ, numeşte candidatul învingător al concursului în funcţia vacantă pentru care s-a organizat concursul, după:
    1) recepționarea certificatului de cazier privind integritatea profesională în corespundere cu prevederile Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale şi a Hotărârii Guvernului nr.767 din 19 septembrie 2014 pentru implementarea legii nominalizate;
    2) recepționarea concluziei Serviciului de Informații și Securitate cu privire la acordarea accesului la secretul de stat, pentru funcțiile incluse în nomenclatorul funcțiilor care necesită accesul la secretul de stat;
    3) depunerea acordului prevăzut la art. 22 alin. (3) din Lege, conform anexei nr. 15 la prezentul Regulament.
    57. În cazul neprezentării candidatului în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat învingător în vederea numirii în funcţie sau a refuzului, în scris, de a fi numit în funcţie, persoana care are competenţa legală de numire în funcţie desemnează următorul candidat din lista candidaţilor care au promovat concursul.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11

    anexa nr.12

    anexa nr.13

    anexa nr.14

    anexa nr.15