LPC147/2018
ID intern unic:  376837
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 147
din  20.07.2018
pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice
și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014

Publicat : 17.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320     art Nr : 484
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223–230, art. 519 ), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3:
    după noțiunea „autoritate/instituţie bugetară” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „autoritate bugetară independentă/autonomă – autoritate publică care, conform actelor de constituire, se finanţează de la bugetul de stat și nu se subordonează Guvernului;”
    după noțiunea „cont unic trezorerial” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „datorie cu termen de achitare expirat (arierat) – obligație de plată ce nu mai poate fi contestată, asumată de către autoritatea/instituţia bugetară în baza actelor normative şi juridice în vigoare,  termenul de achitare al căreia a expirat și care a devenit restantă;”
    după noțiunea „calendar bugetar” se introduce o noțiune nouă cu  următorul cuprins:
    „card de plată de afaceri (business) – card de plată ataşat la contul de plăţi deschis într-o instituție financiară, cu autorizația Ministerului Finanțelor pe numele unei autorități bugetare;”.
    2. Articolul 4 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) În cazul emiterii de către Curtea de Conturi a opiniei contrare sau în cazul refuzului auditorului public extern de a emite opinia asupra situaţiei financiare, conducătorul autorității/instituției bugetare sau al autorității bugetare independente poartă răspundere conform legislației în vigoare.”
    3. La articolul 18 litera b), textul „legea privind limitele macrobugetare pe termen mediu şi” se exclude.
    4. La articolul 19 litera d), textul „şi prezintă Parlamentului proiectul legii privind limitele macrobugetare pe termen mediu” se exclude.
    5. La articolul 20 alineatul (1) litera c), textul „şi proiectul legii privind limitele macrobugetare pe termen mediu” se exclude.
    6. La articolul 21 alineatul (1) litera j), textul „monitorizează activitatea” se substituie cu textul „asigură supravegherea activităţii şi eficienţa utilizării patrimoniului”.
    7. Articolul 35 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Transferurile cu destinație specială utilizate contrar destinației, constatate în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, se restabilesc la bugetul de stat. Concomitent, Ministerul Finanțelor se autorizează să reducă cu suma respectivă volumul transferurilor cu destinație specială aprobat în legea bugetară anuală.”
    8. Articolul 47 alineatul (1):
    la litera a), textul „proiectul legii privind limitele macrobugetare pe termen mediu şi” se exclude;
    la litera b), textul „legea privind limitele macrobugetare pe termen mediu şi” se exclude;
    la litera c), textul „pînă la 15 august;” se substituie cu textul „pînă la 15 septembrie;”.
    9. Articolul 48 alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Cadrul de cheltuieli cuprinde limitele sectoriale de cheltuieli ale bugetului public naţional şi pe componentele acestuia, inclusiv transferurile interbugetare.”
    10. Articolul 49 se abrogă.
    11. Legea se completează cu articolul 511 cu următorul cuprins:
    „Articolul 511. Bugetul autorității bugetare independente/autonome
    (1) Autoritatea bugetară independentă/autonomă  elaborează proiectul de buget în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (5) din prezenta lege.
    (2) Proiectul bugetului autorității bugetare independente/autonome se aprobă, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor, de către această autoritate și se înaintează Guvernului, în termenul prevăzut de calendarul bugetar, pentru a fi inclus în proiectul bugetului de stat care va fi prezentat Parlamentului spre adoptare.
    (3) Autoritatea bugetară independentă/autonomă prezintă Parlamentului, după caz, obiecțiile la proiectul de buget aprobat de către Guvern pentru soluționarea divergențelor.”
    12. Articolul 52:
    la alineatul (1), după textul „autorităţilor publice centrale” se introduce textul „ și ale autorităților bugetare independente/autonome”;
    la alineatul (5), după  cuvîntul „Divergenţele” se introduce textul „autorităţilor publice centrale,”, iar în final se introduce textul „ , iar în cazul autorităților bugetare independente/autonome – în cadrul examinării proiectului legii bugetare anuale la Parlament”.
    13. La articolul 53 alineatul (3), litera c) se completează în final cu textul „și bugetele autorităților bugetare independente/autonome”.
    14. Articolul 55 alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) În termen de 30 de zile de la data publicării legii bugetului de stat pe anul respectiv sau a legii privind modificarea acesteia, autorităţile administraţiei publice locale de toate nivelurile aduc bugetele corespunzătoare aprobate sau, după caz, modificate în concordanţă cu prevederile legii menţionate.”
    15. La articolul 57, alineatul (2) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) aprobarea volumului transferurilor la nivelul celor prevăzute în bugetul de la care se efectuează aceste transferuri.”
    16. La articolul 61 alineatul (5), după cuvîntul „adoptă” se introduce textul „ , de regulă,”.
    17. Articolul 62:
    la alineatul (2), după cuvintele „de la” se introduce  textul „/la”;
    la alineatul (4), textul „în conturile bugetelor componente ale bugetului public naţional” se exclude;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Se interzice autorităţilor/instituţiilor bugetare:
    a) să deschidă conturi bancare pentru efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin instituţiile financiare, cu excepția cardurilor de plată de afaceri (business), deschise cu autorizația Ministerului Finanțelor pentru acoperirea cheltuielilor ce țin de delegarea în interes de serviciu peste hotare a conducătorilor de rang înalt ai autorităților publice centrale. Modul de deschidere și gestionare a cardurilor de plată de afaceri (business) se stabilește de către Ministerul Finanțelor;
    b) să acorde/contracteze împrumuturi.”
    la alineatul (7), textul „bănci comerciale” se substituie cu textul „prestatori de servicii de plată”;
    la alineatul (8), după textul „băncilor comerciale” se introduce textul „ , ca  prestatori de servicii de plată,”.
    18. La articolul 66, alineatul (2) se completează în final cu textul „ , luînd în considerare datoriile înregistrate la finele anului precedent”.
    19. Articolul 67 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Autoritățile/instituțiile bugetare vor efectua plăți în limitele alocațiilor bugetare aprobate după stingerea datoriilor cu termen de achitare expirat.”
    20. La articolul 68 alineatul (41), după cuvîntul „zile” se introduce cuvîntul „lucrătoare”.
    21. Articolul 70:
    la alineatul (1),  cuvîntul „bugetare” se exclude;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În cazul instituțiilor bugetare amplasate peste hotarele țării, soldurile mijloacelor bănești înregistrate în conturile acestora la data încheierii anului bugetar se utilizează în anul bugetar următor în contul finanțării de la buget a alocațiilor aprobate.”
    22. La articolul 73 alineatul (4) litera b), textul „ , precum şi explicaţii privind eventuale abateri de la limitele macrobugetare pe termen mediu” se exclude.
    23. Articolul 80:
    la alineatul (1), textul „trezoreriilor teritoriale” se substituie cu textul „trezoreriilor regionale”;
    la alineatul (5), textul „suma principală a împrumutului, dobînda şi alte plăţi, penalitatea” se substituie cu textul „penalitatea, dobînda şi alte plăţi, suma principală a împrumutului”;
    articolul se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
    „(9) Pentru autoritățile/instituțiile bugetare și alți beneficiari de mijloace bugetare care nu au prezentat la timp rapoartele privind utilizarea mijloacelor alocate, nu au înlăturat în termenele stabilite încălcările şi neajunsurile depistate, precum şi nu au prezentat alte rapoarte/documente/informaţii solicitate, Ministerul Finanțelor suspendă temporar finanțarea de la bugetul de stat a autorităților/ instituțiilor bugetare și a altor beneficiari de mijloace bugetare.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 147. Chişinău, 20 iulie 2018.