LPM180/2018
ID intern unic:  376854
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 180
din  26.07.2018
privind declararea voluntară și stimularea fiscală
Publicat : 17.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320     art Nr : 500     Data intrarii in vigoare : 17.08.2018
    MODIFICAT
   
LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18
    LP243 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.713; în vigoare 30.11.18


    NOTĂ:
    în cuprinsul legii, textul „1 februarie 2019” se substituie cu textul „1 martie 2019”, textul „1 noiembrie 2018” – cu textul „1 februarie 2019”, iar textul „10 decembrie 2018” – cu textul „15 februarie 2019” prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articolul 1. Sfera de reglementare
    (1) Prezenta lege stabileşte principiile şi garanţiile generale ale declarării voluntare a bunurilor, de asemenea determină statutul juridic al subiecţilor declarării voluntare a bunurilor, al subiecţilor stimulării fiscale, al autorităţilor publice împuternicite și al altor organizaţii şi instituţii ce participă la procesul de declarare voluntară a bunurilor sau de stimulare fiscală ori a căror activitate este legată de procesul de declarare voluntară a bunurilor sau de stimulare fiscală.
    (2) Prezenta lege stabileşte garanţiile pentru declararea voluntară a bunurilor în partea ce ţine de inviolabilitatea bunurilor declarate voluntar.
    (3) Prevederile prezentei legi nu se extind asupra bunurilor persoanei fizice provenite din activități infracționale prevăzute de Codul penal nr. 985/2002, cu excepția art. 244 „Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor” și a art. 2441 „Evaziunea fiscală a persoanelor fizice”.
    (4) Prevederile prezentei legi nu sînt în contradicție cu standardele internaționale și procedura de implementare a Programului privind declararea voluntară a taxelor aprobat de către statele membre ale Comitetului MONEYVAL (Comitetul de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului) al Consiliului Europei.
    Articolul 2. Noţiuni utilizate
    În sensul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni:
    proprietar nominal – persoana fizică care este deţinătoare de jure a bunurilor, dar care nu este deţinătoare de facto a acestora;
    reprezentant – persoana fizică cetățean al Republicii Moldova care este reprezentant legal al subiectului declarării voluntare conform prezentei legi;
    bunuri – mijloacele băneşti, bunurile imobiliare, valorile mobiliare, cotele-părţi în întreprinderi, mijloacele de transport, precum și diferențele pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare și a mijloacelor de transport, atît din Republica Moldova, cît şi din străinătate, care nu au fost declarate anterior de către proprietarii de facto ai acestora, precum și bunurile imobiliare și mijloacele de transport, atît din Republica Moldova, cît şi din străinătate, care au fost declarate la valori reduse;
    bunuri imobiliare – terenurile, porţiunile de subsol, obiectivele acvatice separate, plantaţiile prinse de rădăcini, clădirile, construcţiile şi orice alte lucrări legate solid de pămînt, precum şi tot ceea ce, în mod natural sau artificial, este încorporat durabil în acestea, adică bunurile a căror deplasare nu este posibilă fără a se cauza prejudicii considerabile destinaţiei lor;
    mijloace băneşti – moneda naţională sau valuta străină, atît din Republica Moldova, cît şi din străinătate;
    declarare voluntară a bunurilor – declararea benevolă de către subiecţii declarării sau de către reprezentanţii acestora a bunurilor pentru care a fost achitată taxa de declarare voluntară a bunurilor;
    stimularea fiscală:
    a) la plățile administrate de Serviciul Fiscal de Stat – anularea sumelor amenzilor aferente bugetului de stat sau fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală și majorărilor de întîrziere (penalităților) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare, sau fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amînate sau eșalonate conform legislației în vigoare, reflectate în sistemul de evidență al Serviciului Fiscal de Stat, inclusiv în evidența specială, cu condiția achitării, pînă în data de 20 decembrie 2018 inclusiv, a plăților de bază la impozite, taxe, la alte plăți aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare, respectiv aferente fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, administrate de Serviciul Fiscal de Stat;
    b) la plățile administrate de Serviciul Vamal – anularea sumelor amenzilor aferente bugetului de stat și majorărilor de întîrziere (penalităților) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii aferente bugetului de stat, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amînate sau eșalonate conform legislației în vigoare, reflectate în sistemul de evidență al Serviciului Vamal, inclusiv în evidența specială, cu condiția achitării, pînă în data de 20 decembrie 2018 inclusiv, a plăților de bază la impozite, taxe, la alte plăți aferente bugetului de stat, administrate de Serviciul Vamal;
    c) la plățile administrate de Casa Naţională de Asigurări Sociale – anularea sumelor amenzilor aferente bugetului asigurărilor sociale de stat și majorărilor de întîrziere (penalităților) calculate pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amînate sau eșalonate conform legislației în vigoare, reflectate în sistemul de evidență al Casei Naționale de Asigurări Sociale, inclusiv în evidența specială, cu condiția achitării, pînă în data de 20 decembrie 2018 inclusiv, a contribuțiilor de asigurări sociale și a altor plăți aferente bugetului asigurărilor sociale de stat;
    plăţi de bază – impozitele, taxele şi alte plăţi obligatorii la buget, inclusiv cele din evidența specială, cu excepţia majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau a amenzilor.
    Articolul 3. Subiecţii declarării voluntare
    (1) Subiecţi ai declarării voluntare a bunurilor sînt persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, cu excepția persoanelor specificate la alin. (2)–(6).
    [Art.3 al.(1) modificat prin LP243 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.713; în vigoare 30.11.18]
    (2) Nu pot fi subiecți ai declarării voluntare a bunurilor persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care au ocupat sau ocupă, în perioada din 1 ianuarie 2009 și pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, una dintre următoarele funcții:
    1) preşedinte al Republicii Moldova;
    2) prim-ministru;
    3) prim-viceprim-ministru;
    4) viceprim-ministru;
    5) deputat în Parlament;
    6) ministru;
    7) viceministru;
    8) secretar general de stat;
    9) secretar de stat;
    10) judecător;
    11) procurori de toate nivelurile;
    12) director și director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate;
    13) director și director adjunct al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei;
    14) director și director adjunct al Centrului Naţional Anticorupţie;
    15) preşedinte, vicepreşedinte și membru al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare;
    16) guvernator, prim-viceguvernator și viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei, membru al Consiliului de administrație, membru al Comitetului executiv și membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naţionale a Moldovei;
    17) director și director adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
    18) administrator, administrator special, lichidator, membru al Consiliului, membru al Consiliului de administrare și membru al Comisiei de cenzori în cadrul următoarelor bănci:
    a) BC „Investprivatbank” S.A.;
    b) BC „Banca Socială” S.A.;
    c) BC „Banca de economii” S.A.;
    d) BC „Unibank” S.A.;
    e) BC „Universalbank” S.A.
    (3) Nu pot fi subiecți ai declarării voluntare a bunurilor persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care au fost condamnați pentru infracţiuni comise în activitatea BC „Investprivatbank” S.A., BC „Banca Socială” S.A., BC „Banca de economii” S.A., BC „Unibank” S.A. sau BC „Universalbank” S.A. ori care au statut de bănuit sau de învinuit în cauze penale privind infracţiuni aferente activităţii acestor bănci.
    (4) Nu pot fi subiecți ai declarării voluntare a bunurilor persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care au fost subiecți ai investigațiilor financiare ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor sau care au avut statut de bănuit ori de invinuit în cauze penale privind spălarea de bani sau infracțiuni asociate acesteia.
    (5) Nu pot fi subiecţi ai declarării voluntare a bunurilor  persoanele care au fost sau sînt subiecţi ai declarării averii și intereselor personale conform prevederilor Legii nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.
    [Art.3 al.(5) introdus prin LP243 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.713; în vigoare 30.11.18]
    (6) Nu pot fi subiecţi ai declarării voluntare a bunurilor membrii familiilor (soţul/soţia, copilul minor, inclusiv cel adoptiv, sau persoana aflată la întreţinere) și concubinul/concubina persoanelor specificate la alin. (2)–(5).
    [Art.3 al.(6) introdus prin LP243 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.713; în vigoare 30.11.18]
    Articolul 4. Subiecţii stimulării fiscale
    Subiecți ai stimulării fiscale sînt:
    a) contribuabilii care au restanţe la amenzile aferente bugetului de stat sau fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală și la majorările de întîrziere (penalitățile) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare, sau aferente fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amînate sau eșalonate conform legislației în vigoare, reflectate în sistemul de evidență al Serviciului Fiscal de Stat, inclusiv în evidența specială;
    b) contribuabilii care au restanţe la amenzile aferente bugetului de stat și la majorările de întîrziere (penalitățile) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii aferente bugetului de stat, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amînate sau eșalonate conform legislației în vigoare, reflectate în sistemul de evidență al Serviciului Vamal, inclusiv în evidența specială;
    c) contribuabilii care au restanţe la amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat și la majorările de întîrziere (penalitățile) calculate pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amînate sau eșalonate conform legislației în vigoare, reflectate în sistemul de evidență al Casei Naționale de Asigurări Sociale, inclusiv în evidența specială.
    Articolul 5. Obiectele declarării voluntare
    Obiecte ale declarării voluntare trebuie să fie toate bunurile subiectului declarării voluntare – proprietarului de facto al acestora, dar care anterior a înregistrat juridic dreptul de proprietate pe numele unei alte persoane (proprietarul nominal), precum şi bunurile subiectului declarării voluntare declarate la valori reduse sau care nu au fost declarate.
    [Art.5 în redacția LP243 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.713; în vigoare 30.11.18]
    Articolul 6. Obiectele stimulării fiscale
    Obiecte ale stimulării fiscale sînt:
    a) sumele amenzilor aferente bugetului de stat sau fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală și majorările de întîrziere (penalitățile) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele și taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare, sau aferente fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amînate sau eșalonate conform legislației în vigoare, reflectate în sistemul de evidență al Serviciului Fiscal de Stat, inclusiv în evidența specială;
    b) sumele amenzilor aferente bugetului de stat și majorările de întîrziere (penalitățile) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii aferente bugetului de stat, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amînate sau eșalonate conform legislației în vigoare, reflectate în sistemul de evidență al Serviciului Vamal, inclusiv în evidența specială;
    c) sumele amenzilor aferente bugetului asigurărilor sociale de stat și majorările de întîrziere (penalitățile) calculate pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amînate sau eșalonate conform legislației în vigoare, reflectate în sistemul de evidență al Casei Naționale de Asigurări Sociale, inclusiv în evidența specială.
    Articolul 7. Autoritățile participante la procesul de declarare
                       voluntară a bunurilor şi de stimulare fiscală
    (1) Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Servicii Publice, Banca Naţională a Moldovei, băncile din Republica Moldova care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare, Camera Notarială și notarii se consideră autorităţi participante la procesul de declarare voluntară a bunurilor.
    (2) Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și Casa Naţională de Asigurări Sociale se consideră autorităţi participante la procesul de stimulare fiscală.
    Articolul 8. Perioada declarării voluntare
    Declararea voluntară a bunurilor începe la data punerii în aplicare a prezentei legi şi se încheie la 1 martie 2019.
    Articolul 9. Procedura declarării voluntare
    (1) Declararea voluntară a bunurilor se efectuează după cum urmează:
    1) pentru mijloacele băneşti:
    a) subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, în termen de pînă la 15 februarie 2019 inclusiv, prezintă la bancă o cerere cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești, conform anexei nr. 1, pentru depunerea (transferul) acestora în contul bancar (conturile bancare) din bancă și depune (transferă) mijloacele bănești a căror sumă este indicată în cerere în contul (conturile) specificat/e. Cererea se completează în două exemplare. Modalitatea de depunere, recepționare, evidență și păstrare a cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești se stabilește de Banca Națională a Moldovei. În cazul depunerii mijloacelor bănești prin transfer, urmează a fi indicată înformația despre emițătorul mijloacelor financiare (ordonatorul plății);
    b) informaţia indicată de subiectul declarării voluntare sau de reprezentantul acestuia în cererea cu privire la declararea voluntară a mijloacelor băneşti va fi verificată de către persoanele competente în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
    c) după recepționarea de către bancă a cererii cu privire la declararea voluntară a mijloacelor băneşti, exemplarul al doilea al cererii, autentificat de către persoana împuternicită a băncii, se înmînează subiectului declarării voluntare sau reprezentantului acestuia;
    d) subiectul declarării voluntare care a depus cererea cu privire la declararea voluntară a mijloacelor băneşti și a depus în contul bancar (conturile bancare) mijloacele bănești pentru declararea voluntară va obține de la bancă extrasul de cont care confirmă existența în contul bancar (conturile bancare), la sfîrșitul zilei de 15 februarie 2019, a mijloacelor bănești declarate voluntar;
    e) la declararea voluntară a mijloacelor băneşti cu depunerea (transferul) acestora în contul bancar (conturile bancare), subiectul declarării voluntare achită la bugetul de stat, prin intermediul băncii, o taxă de declarare voluntară în mărime de 6% din suma mijloacelor băneşti declarate voluntar și depuse (transferate) în contul bancar (conturile bancare) respectiv/e;
    [Art.9 al.(1), pct.1) lit.e) modificată prin LP243 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.713; în vigoare 30.11.18]
    f) în cazul declarării voluntare a mijloacelor băneşti în valută străină, taxa se calculează ţinîndu-se cont de cursul oficial al leului moldovenesc în raport cu valutele străine, stabilit de Banca Naţională a Moldovei, valabil la data declarării voluntare și depunerii (transferului) mijloacelor bănești în contul bancar (conturile bancare);
    g) taxa de declarare voluntară se achită de către subiectul declarării sau reprezentantul acestuia în ziua depunerii cererii de declarare voluntară și depunerii (transferului) mijloacelor bănești în contul bancar (conturile bancare);
    h) subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia va prezenta la Serviciul Fiscal de Stat, pînă în data de 1 martie 2019 inclusiv, o notificare cu privire la declararea voluntară a bunurilor conform anexei nr. 3, atașînd originalul extrasului de cont (extraselor de cont) de la bancă care confirmă existența în contul bancar (conturile bancare) respectiv/e, la sfîrșitul zilei de 15 februarie 2019, a mijloacelor bănești declarate voluntar, precum și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară;
    2) pentru bunurile imobiliare/mijloacele de transport:
    a) subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, pînă în data de 1 februarie 2019 inclusiv, prezintă la Serviciul Fiscal de Stat o declarație prealabilă cu privire la declararea voluntară conform anexei nr. 2. În declarație se indică bunurile imobiliare/mijloacele de transport pe care acesta intenționează să le declare voluntar. Modalitatea de depunere, recepționare, evidență și păstrare a declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară se stabilește de către Serviciul Fiscal de Stat;
    b) subiectul declarării voluntare care este proprietarul de facto al bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport, dar care anterior a înregistrat juridic dreptul de proprietate pe numele unei alte persoane (proprietarul nominal), în scopul schimbării subiectului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport menționate:
    – încheie cu proprietarul nominal un contract de vînzare-cumpărare, indicînd valoarea tranzacţiei. Valoarea tranzacției pentru bunurile imobiliare nu poate fi mai mică decît valoarea cadastrală a bunurilor imobiliare;
    – autentifică notarial contractul de vînzare-cumpărare;
    – în termen de pînă la 1 martie 2019, înregistrează contractul de vînzare-cumpărare și dreptul juridic de proprietate asupra bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport conform legislației;
    c) subiectul declarării voluntare, în termen de pînă la 1 martie 2019, achită la bugetul de stat, prin intermediul băncii, o taxă de declarare voluntară în mărime de 3% din valoarea tranzacției de vînzare-cumpărare a bunurilor imobiliare/ mijloacelor de transport;
    d) subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia va prezenta la Serviciul Fiscal de Stat, pînă în data de 1 martie 2019 inclusiv, o notificare cu privire la declararea voluntară a bunurilor conform anexei nr. 3, atașînd o copie a contractului de vînzare-cumpărare a bunului declarat voluntar și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară;
    e) declararea voluntară a mijloacelor de transport importate din afara țării pentru a fi înregistrate în Republica Moldova se permite în condițiile legislației vamale și cu achitarea drepturilor de import;
    f) sînt pasibile de declarare voluntară și sînt acceptate ca fiind declarate voluntar bunurile imobiliare/mijloacele de transport care au fost indicate în declarația prealabilă cu privire la declararea voluntară;
    3) pentru valorile mobiliare:
    a) subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, pînă în data de 1 februarie 2019 inclusiv, prezintă la Serviciul Fiscal de Stat o declarație prealabilă cu privire la declararea voluntară conform anexei nr. 2. În declarație se indică valorile mobiliare pe care acesta intenționează să le declare voluntar. Modalitatea de depunere, recepționare, evidență și păstrare a declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară se stabilește de către Serviciul Fiscal de Stat;
    b) subiectul declarării voluntare care este proprietarul de facto al valorilor mobiliare, dar care anterior a înregistrat juridic dreptul de proprietate pe numele altei persoane (proprietarul nominal), în scopul schimbării subiectului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare menționate:
    – încheie cu proprietarul nominal un contract de vînzare-cumpărare, indicînd valoarea tranzacţiei;
    – autentifică notarial contractul de vînzare-cumpărare;
    – în termen de pînă la 1 martie 2019, înregistrează contractul de vînzare-cumpărare și dreptul juridic de proprietate asupra valorilor mobiliare conform legislației;
    c) subiectul declarării voluntare, în termen de pînă la 1 martie 2019, achită la bugetul de stat, prin intermediul băncii, o taxă de declarare voluntară în mărime de 3% din valoarea tranzacției de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare;
    d) prin derogare de la prevederile legislaţiei privind piaţa de capital și piața bancară, după depunerea la Serviciul Fiscal de Stat a declarației prealabile cu privire la declararea voluntară, subiecții declarării voluntare a valorilor mobiliare au dreptul să efectueze operaţiunile de schimbare a dreptului juridic de proprietate asupra valorilor mobiliare prin operarea modificărilor corespunzătoare în registrul deţinătorilor de valori mobiliare sau prin efectuarea tranzacţiei la Bursa de Valori, inclusiv prin efectuarea tranzacţiilor directe, în conformitate cu regulile bursiere şi cu actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieței Financiare sau prin operarea modificărilor corespunzătoare în registrul deţinătorilor de valori mobiliare;
    e) subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia va prezenta la Serviciul Fiscal de Stat, pînă în data de 1 martie 2019 inclusiv, o notificare cu privire la declararea voluntară a bunurilor conform anexei nr. 3, atașînd o copie a contractului de vînzare-cumpărare a bunului declarat voluntar și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară;
    f) sînt pasibile de declarare voluntară și sînt acceptate ca fiind declarate voluntar valorile mobiliare care au fost indicate în declarația prealabilă cu privire la declararea voluntară;
    4) pentru cotele-părţi din întreprinderi:
    a) subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, pînă în data de 1 februarie 2019 inclusiv, prezintă la Serviciul Fiscal de Stat o declarație prealabilă cu privire la declararea voluntară conform anexei nr. 2. În declarație se indică cotele-părți din întreprinderi pe care acesta intenționează să le declare voluntar. Modalitatea de depunere, recepționare, evidență și păstrare a declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară se stabilește de către Serviciul Fiscal de Stat;
    b) subiectul declarării voluntare care este proprietarul de facto al cotelor-părţi din întreprinderi, dar care anterior a înregistrat juridic dreptul de proprietate pe numele unei alte persoane (proprietarul nominal), în scopul schimbării subiectului dreptului de proprietate asupra respectivelor cote-părți din întreprinderi:
    – încheie cu proprietarul nominal un contract de vînzare-cumpărare, indicînd valoarea tranzacţiei;
    – autentifică notarial contractul de vînzare-cumpărare;
    – în termen de pînă la 1 martie 2019, înregistrează contractul de vînzare-cumpărare și dreptul juridic de proprietate asupra cotelor-părți din întreprinderi conform legislației;
    c) subiectul declarării voluntare a cotelor-părți din întreprinderi, în termen de pînă la 1 martie 2019, achită la bugetul de stat, prin intermediul băncii, o taxă de declarare voluntară în mărime de 3% din valoarea tranzacției de vînzare-cumpărare a cotelor-părți din întreprinderi;
    d) subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia va prezenta la Serviciul Fiscal de Stat, pînă în data de 1 martie 2019 inclusiv, o notificare cu privire la declararea voluntară a bunurilor conform anexei nr. 3, atașînd copia contractului de vînzare-cumpărare a bunului declarat voluntar și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară;
    e) sînt pasibile de declarare voluntară și sînt acceptate ca fiind declarate voluntar cotele-părți din întreprinderi care au fost indicate în declarația prealabilă cu privire la declararea voluntară;
    5) pentru diferenţele pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport:
    a) subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, pînă în data de 1 februarie 2019 inclusiv, prezintă la Serviciul Fiscal de Stat o declarație prealabilă cu privire la declararea voluntară conform anexei nr. 2. În declarație se indică bunurile imobiliare/mijloacele de transport pe care acesta intenționează să le reevalueze și să le declare voluntar. Modalitatea de depunere, recepționare, evidență și păstrare a declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară se stabilește de către Serviciul Fiscal de Stat;
    b) reevaluarea bunurilor se efectuează de către evaluatori autorizați contractați de subiectul declarării voluntare;
    c) subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia prezintă la Agenția Servicii Publice copia autentificată notarial a raportului de reevaluare a bunurilor, întocmit de un evaluator autorizat, pentru înregistrarea în registrele publice a modificării valorii bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport reevaluate în termen de pînă la 1 martie 2019. Forma cererii de înregistrare a modificării valorii bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport declarate voluntar, modalitatea de depunere, recepționare, evidență și păstrare a acestor cereri se stabilesc de către Agenția Servicii Publice;
    d) subiectul declarării voluntare, în termen de pînă la 1 martie 2019, achită la bugetul de stat, prin intermediul băncii, o taxă de declarare voluntară în mărime de 3% din diferențele pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare /mijloacelor de transport;
    e) subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia va prezenta la Serviciul Fiscal de Stat, pînă în data de 1 martie 2019 inclusiv, o notificare cu privire la declararea voluntară a bunurilor conform anexei nr 3, atașînd extrasul (confirmarea) în original emis (emisă) de către Agenția Servicii Publice, prin care se confirmă înregistrarea valorii reevaluate a bunurilor declarate voluntar, precum și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară;
    f) sînt pasibile de declarare voluntară și sînt acceptate ca fiind declarate voluntar diferențele pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare/ mijloacelor de transport care au fost indicate în declarația prealabilă cu privire la declararea voluntară.
    (2) În toate cazurile în care acțiunile de declarare voluntară se efectuează prin reprezentantul subiectului declarării voluntare, în setul de documente depuse/ prezentate autorităților participante la procesul de declarare voluntară a bunurilor se anexează o copie legalizată a documentului ce confirmă împuternicirile reprezentantului.
    (3) Autoritățile participante la procesul de declarare voluntară a bunurilor, în executarea prevederilor prezentei legi, sînt obligate să aplice prevederile legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
    Articolul 10. Încheierea procedurii de declarare voluntară
                         a bunurilor
    Bunurile se consideră declarate voluntar din momentul prezentării la Serviciul Fiscal de Stat a notificării cu privire la declararea voluntară a bunurilor conform anexei nr. 3, dar nu mai tîrziu de 1 martie 2019, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 9. Modalitatea de depunere, recepționare, evidență și păstrare a notificărilor cu privire la declararea voluntară a bunurilor se stabilește de către Serviciul Fiscal de Stat.
    Articolul 11. Garanţii oferite subiecţilor declarării voluntare
    (1) Statul, în persoana autorităţilor publice, garantează subiecților declarării voluntare următoarele:
    a) subiecții declarării voluntare nu pot fi urmăriți pentru neachitarea la bugetul public național a impozitelor, taxelor, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală și a altor plăţi aferente bunurilor declarate voluntar;
    b) bunurile declarate voluntar conform prezentei legi nu pot constitui obiectul unei cauze penale pornite în temeiul art. 2441 din Codul penal;
    c) nu se admit pe viitor niciun fel de măsuri discriminatorii în privința subiecţilor declarării voluntare legate de bunurile declarate voluntar.
    (2) Prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr. 1163/1997:
    a) veniturile sub formă de creștere de capital, obținute ca urmare a declarării voluntare a bunurilor, se consideră neimpozabile și nu se includ în componența venitului brut al contribuabilului care a instrăinat sau a reevaluat aceste bunuri;
    b) pentru bunurile care au constituit obiectul declarării voluntare ca urmare a încheierii unui contract de vînzare-cumpărare, baza valorică a activelor de capital după încheierea procedurilor de declarare benevolă va constitui prețul de vănzare-cumpărare indicat în contractul de vînzare-cumpărare;
    c) pentru bunurile care au constituit obiectul declarării voluntare ca urmare a reevaluării, baza valorică a activelor de capital după încheierea procedurilor de declarare benevolă va constitui valoarea reevaluată conform raportului de reevaluare a bunurilor întocmit de evaluatorul autorizat.
    (3) Disponibilul de mijloace bănești determinat în conformitate cu capitolul 111 din titlul V al Codului fiscal se majorează cu suma mijloacelor bănești declarate voluntar.
    (4) Toate îndoielile apărute la aplicarea prezentei legi se vor interpreta în favoarea subiectului declarării voluntare.
    Articolul 12. Responsabilitatea subiecţilor
                           declarării voluntare
    (1) În cazul în care se constată că subiectul declarării voluntare, care a efectuat declararea voluntară a bunurilor conform prevederilor prezentei legi, se află în circumstanţele prevăzute la art. 1 alin. (3) şi/sau la art. 3 alin. (2)–(6), acesta iese de sub incidenţa garanţiilor prevăzute la art. 11, aplicîndu-i-se prevederile legislaţiei în modul general stabilit.
    (2) În cazul în care se constată că subiectul declarării voluntare, care a efectuat declararea voluntară a bunurilor conform prevederilor prezentei legi, nu a declarat voluntar  toate bunurile și nu a achitat la bugetul public naţional impozitele, taxele, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente acestor bunuri, faţă de bunurile declarate nu se aplică garanţiile prevăzute la art. 11, iar faţă de persoană se vor aplica prevederile legislaţiei în modul general stabilit.
    (3) Subiectul declarării voluntare îşi asumă pe propria răspundere că prin falsul în declaraţia prealabilă  cu  privire la declararea voluntară sau în notificarea  cu  privire la declararea voluntară a bunurilor este pasibil de răspundere penală.
    (4) În cazul controalelor efectuate în conformitate cu prevederile capitolului 111 din titlul V al Codului fiscal la persoanele care au declarat voluntar bunuri, se pune în sarcina contribuabilului de a proba că cheltuielile efectuate după 1 ianuarie 2018, neacoperite de veniturile raportate în perioada respectivă, sînt finanțate din suma disponibilă la data de 1 ianuarie 2018 și/sau din suma mijloacelor bănești declarate voluntar.
    [Art.12 în redacția LP243 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.713; în vigoare 30.11.18]
    Articolul 13. Contestarea
    Subiecții declarării voluntare au dreptul să conteste deciziile adoptate sau acţiunile (inacţiunile) autorităților participante la procesul de declarare voluntară a bunurilor în modul stabilit de legislaţie, inclusiv pe cale judiciară.
    Articolul 14. Taxa de declarare voluntară a bunurilor
    Taxa de declarare voluntară a bunurilor constituie venit al bugetului de stat și se transferă în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor în modul stabilit pentru achitarea impozitelor și taxelor.
    Articolul 15. Efectuarea stimulării fiscale
    (1) Se anulează sumele reflectate în sistemele de evidenţă:
    a) al Serviciului Fiscal de Stat – amenzile aferente bugetului de stat sau fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală și majorările de întîrziere (penalitățile) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare, sau aferente fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amînate, eșalonate sau aflate la evidență specială conform legislației în vigoare, cu condiția achitării de către subiecții stimulării fiscale, pînă în data de 20 decembrie 2018 inclusiv, a plăților de bază la impozite, taxe și alte plăți aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare, sau aferente fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală administrate de Serviciul Fiscal de Stat;
    b) al Serviciului Vamal – amenzile aferente bugetului de stat și majorările de întîrziere (penalitățile) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii aferente bugetului de stat, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amînate, eșalonate sau aflate la evidență specială conform legislației în vigoare, cu condiția achitării de către subiecții stimulării fiscale, pînă în data de 20 decembrie 2018 inclusiv, a plăților de bază la impozite, taxe și alte plăți aferente bugetului de stat administrate de Serviciul Vamal;
    c) al Casei Naţionale de Asigurări Sociale – amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat și majorările de întîrziere (penalitățile) calculate pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amînate, eșalonate sau aflate la evidență specială conform legislației în vigoare, cu condiția achitării de către subiecții stimulării fiscale, pînă în data de 20 decembrie 2018 inclusiv, a contribuțiilor de asigurări sociale și altor plăți aferente bugetului asigurărilor sociale de stat administrate de Casa Națională de Asigurări Sociale, incusiv cele aflate la evidență specială.
    (2) Reflectarea în sistemele de evidenţă:
    a) al Serviciului Fiscal de Stat și al Serviciului Vamal a înscrierilor privind executarea stimulării fiscale se efectuează în modul şi în termenele stabilite de Ministerul Finanțelor;
    b) al Casei Naţionale de Asigurări Sociale a înscrierilor privind executarea stimulării fiscale se efectuează în modul şi în termenele stabilite de Casa Națională de Asigurări Sociale.
    Articolul 16. Aplicarea prevederilor prezentei legi
    (1) Organele cu atribuții de administrare fiscală nu vor efectua controale asupra corectitudinii calculului, declarării şi achitării impozitelor, taxelor și a altor plăţi aferente bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat și primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2018, cu excepția controalelor efectuate în conformitate cu prevederile capitolului 111 din titlul V al Codului fiscal.
    (11) Prevederile alin. (1) nu se aplică contribuabililor în privința cărora, începînd cu 1 ianuarie 2019, s-a constatat, prin decizie definitivă a instanței judecătorești, evaziune fiscală fie prin includerea intenționată în documentele contabile, fiscale şi/sau financiare, inclusiv în cele electronice, a unor date vădit denaturate privind veniturile sau cheltuielile care nu au la bază operațiuni reale ori care au la bază operațiuni ce nu au existat, fie prin tăinuirea intenționată a unor obiecte impozabile, acte contabile, fiscale şi/sau financiare, încălcări ce nu au fost înlăturate conform prescripției organului de control, dacă suma cumulativă a impozitului, a taxei prevăzute de Codul fiscal, a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii sau a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente unui an fiscal depășește:
    a) pentru contribuabilii ce corespund criteriilor entităților micro conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 – 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei;
    b) pentru contribuabilii ce corespund criteriilor entităților mici conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 – 150 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei;
    c) pentru contribuabilii ce corespund criteriilor entităților mijlocii conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 – 250 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei;
    d) pentru contribuabilii ce corespund criteriilor entităților mari conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 – 350 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei.
    [Art.16 al.(11) introdus prin LP243 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.713; în vigoare 30.11.18]
    (12) Prevederile alin. (1) nu se aplică contribuabililor care, începînd cu 1 ianuarie 2019, au comis repetat, în decursul a 6 luni consecutive, încălcări menționate la  art. 254 și art. 2541 din Codul fiscal.
    [Art.16 al.(12) introdus prin LP243 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.713; în vigoare 30.11.18]
    (2) Organele cu atribuţii de administrare fiscală îşi exercită pe deplin funcţiile de control, verificînd respectarea legislaţiei, începînd cu 1 ianuarie 2018, cu excepțiile prevăzute în prezentul articol.
    (3) Pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2018, organele cu atribuţii de administrare fiscală efectuează controale la cererea contribuabilului şi/sau în caz de solicitare a restituirii taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a plăţilor efectuate în plus ori controale de contrapunere pentru confirmarea restituirii taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a plăţilor efectuate în plus de către un contribuabil, precum și la contribuabilii care au depus, după 1 iulie 2018, dări de seamă fiscale corectate pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2018.
    (4) Serviciul Fiscal de Stat va anula dispoziţiile privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului, emise pentru comiterea încălcării prevăzute la art. 253 alin. (1) din Codul fiscal privind neprezentarea documentelor aferente perioadelor de activitate de pînă la 1 ianuarie 2018.
    (5) Controalele dispuse prin decizia organului cu atribuții de administrare fiscală pe marginea contestației contribuabilului, inclusiv pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2018, se vor efectua în modul general stabilit de legislația fiscală.
    (6) Prevederile prezentei legi nu se extind asupra controalelor efectuate de către organele responsabile în limita strict necesară şi în scopul verificării autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de cotizare şi venitul asigurat, în temeiul cererilor persoanelor care au solicitat stabilirea sau modificarea cuantumului pensiei.
    (7) De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi și pînă la data de 20 decembrie 2018 inclusiv, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, măsurile de asigurare și/sau de executare silită se vor aplica cu următoarele particularități:
    a) dispozițiile de suspendare a operațiunilor la conturile bancare, emise ca măsură de asigurare pentru nestingerea în termenul stabilit a obligațiilor fiscale la buget și/sau pentru urmărirea sumei debitoare a contribuabilului restanțier, în partea ce ține de majorări de întîrziere și/sau amenzi calculate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, se anulează de către organele emitente;
    b) urmărirea restanțelor la majorări de întîrziere și la amenzi prin încasarea mijloacelor bănești, inclusiv în valută străină, de pe conturile bancare ale contribuabilului restanțier și/sau ale debitorului acestuia se aplică în partea ce ține de încasarea majorărilor de întîrziere și amenzilor calculate după data intrării în vigoare a prezentei legi;
    c) urmărirea restanțelor la majorări de întîrziere și la amenzi prin ridicarea de la contribuabilul restanțier și/sau debitorul acestuia a mijloacelor bănești în numerar, inclusiv în valută străină, se aplică în partea ce ține de încasarea majorărilor de întîrziere și a amenzilor calculate după data intrării în vigoare a prezentei legi;
    d) urmărirea restanțelor la majorări de întîrziere și la amenzi prin aplicarea sechestrelor și valorificarea bunurilor sechestrate și/sau gajate se aplică în partea ce ține de încasarea majorărilor de întîrziere și a amenzilor calculate după data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (8) De la data intrării în vigoare a prezentei legi și pînă la data de 20 decembrie 2018 inclusiv se suspendă acțiunile întreprinse de executorii judecătorești pentru executarea silită a obligațiilor fiscale sub formă de majorări de întîrziere și/sau amenzi calculate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (9) Prin derogare de la prevederile art. 131 din Codul fiscal, informațiile aferente executării prezentei legi se vor prezenta doar la solicitarea Autorității Naționale de Integritate, a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și a subiectului declarării voluntare.
    Articolul 17. Dispoziții finale și tranzitorii
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) În termen de o lună de la publicarea prezentei legi:
    a) Guvernul va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;
    b) Ministerul Finanțelor va deschide conturi trezoreriale separate pentru reflectarea în evidență a sumelor încasate din taxa de declarare voluntară a bunurilor;
    c) autoritățile participante la procesul de declarare voluntară a bunurilor şi de stimulare fiscală vor aproba actele normative necesare pentru aplicarea prezentei legi și vor crea condiţiile necesare pentru realizarea procesului de declarare voluntară a bunurilor;
    d) Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Serviciul Fiscal de Stat vor aproba condițiile și modul de schimb al informațiilor pentru asigurarea implementării prezentei legi.
    (3) Prevederile prezentei legi nu limitează aplicarea prevederilor Legii   nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Andrian CANDU

    Nr. 180. Chişinău, 26 iulie 2018.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin LP243 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.713; în vigoare 30.11.18]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin LP243 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.713; în vigoare 30.11.18]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin LP243 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.713; în vigoare 30.11.18]