LPC190/2018
ID intern unic:  376892
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 190
din  27.07.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 24.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 321-332     art Nr : 533     Data intrarii in vigoare : 24.09.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 247–248, art. 568), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (1):
    noțiunea „aparat de taxat” va avea următorul cuprins:
    „aparat de taxat – echipament de casă şi de control cu memorie fiscală, cu funcţii suplimentare de măsurare a timpului şi a distanţei parcurse, de calculare automată şi de indicare permanentă a sumei pe care o datorează clientul şi pentru care, la sfîrşitul cursei, emite un bon de casă pe suport de hîrtie și/sau în formă electronică, conform tarifelor care au fost programate. Reglementările privind emiterea şi înmînarea bonului de casă pe suport de hîrtie și/sau în formă electronică  se aprobă de către Guvern;”
    la noţiunile „bilet” și „bilet de bagaje”, după textul „bon de casă emis” se introduce textul „ , pe suport de hîrtie și/sau în formă electronică,”, iar cuvîntul „mașina” se substituie cu cuvîntul „echipamentul”;
    după noțiunea „program de transport rutier” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
     „program unic computerizat – sistem unic de vînzare a biletelor de călătorie în transporturile rutiere de persoane prin servicii regulate contra cost, parte a sistemului de management integrat;”.
    2. Articolul 7 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Organul central de specialitate are următoarele drepturi:
    a) să delege, în caz de necesitate, unele funcții autorităților administrative din subordine, cu excepția celor de promovare a politicii statului, precum şi instituțiilor publice în care are calitatea de fondator;
    b) să instituie restricții temporare la modificarea programelor de transport rutier.”
    3. La articolul 34, alineatul (5) se abrogă.
    4. La articolul 37:
    alineatul (2) se abrogă;
    alineatul (3) se completează în final cu textul: „Modalitatea de calcul al procentului de suprapunere se aprobă de organul central de specialitate.”
    la alineatele (4) și (5), textul „stațiile şi capetele de rută” se substituie cu textul „localitățile intermediare și localitățile capăt de rută”;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) În cazul programului de transport rutier în trafic internaţional, la introducerea unei rute noi, la prelungirea rutei, la majorarea numărului de curse, la introducerea de stații sau la modificarea orelor, cînd graficul de circulație propus are stații care se află în graficele unor rute deservite de către alți operatori de transport rutier, între plecările din localitățile intermediare și localitățile capăt de rută comune cu ale unei curse incluse în programul de transport internaţional trebuie să se asigure un interval de o oră. În cazul în care lungimea rutei pe teritoriul țărilor vecine nu depășește lungimea de 100 km inclusiv, la introducerea unei rute noi, la prelungirea rutei, la majorarea numărului de curse, la introducerea de stații sau la modificarea orelor, cînd graficul de circulație propus are stații care se află în graficele unor rute deservite de către alți operatori de transport rutier, între plecările din localitățile intermediare și localitățile capăt de rută comune cu ale unei curse incluse în programul de transport rutier interraional trebuie să se asigure un interval de 30 de minute.”
    5. Articolul 38:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic raional şi interraional se efectuează de către operatorii de transport rutier autohtoni în baza autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate, eliberată de Agenţie, împreună cu graficele de circulație, în baza deciziei organului central de specialitate al administrației publice în domeniul transporturilor rutiere.”
    la alineatul (14), după textul „20 de zile” se introduce textul „din momentul notificării”;
    alineatul (23) se abrogă.
    6. Articolul 39:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic internațional se interzice transportarea persoanelor între două puncte situate pe teritoriul Republicii Moldova.”
    alineatul (7) se completează cu literele h) și i) cu următorul cuprins:
    „h) acceptul autogării privind disponibilitatea acordării serviciilor de autogară pentru serviciul regulat solicitat;
    i) extrasul din Registrul operatorilor de transport cu lista unităților de transport notificate.”
    la alineatul (13), cuvîntul „soluționate” se substituie cu cuvîntul „examinate”;
    articolul se completează cu alineatele (151) și (152) cu următorul cuprins:
    „(151) Agenția va notifica operatorul de transport rutier cu privire la eliberarea autorizaţiei, acesta fiind obligat să o ridice în termen de 10 zile lucrătoare din momentul notificării şi să înceapă deservirea rutelor/curselor în termen de 20 de zile din momentul notificării.
    (152) Din momentul ridicării autorizațiilor, în termen de 5 zile, Agenţia va notifica întreprinderile ce prestează servicii de autogară.”
    articolul se completează cu alineatul (161) cu următorul cuprins:
    „(161) În cazul în care operatorul de transport rutier nu a ridicat autorizația de transport în termen de 10 zile lucrătoare din momentul notificării, serviciul regulat este exclus din programul de transport rutier sau, în cazul în care acesta a fost atribuit prin concurs, se atribuie următorului operator de transport rutier clasat la ședința de atribuire.”
    7. La articolul 46:
    alineatul (2) se completează în final cu textul „ , cu excepția vehiculelor rutiere înregistrate să efectueze transport rutier în regim de taxi, care se dotează cu aparate de taxat”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Sînt exceptate de la dotarea cu tahografe vehiculele rutiere care efectuează transport rutier prin servicii regulate pe o distanţă de pînă la 50 km.”
    la alineatul (5), după textul „autobuzelor/autocarelor” se introduce textul „destinate transportului de persoane, precum”;
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Se permite intrarea/ieșirea operatorilor de transport rutier străini pe/de pe teritoriul Republicii Moldova (ca țară de tranzit sau destinație) numai în baza autorizațiilor internaționale unitare bilaterale sau multilaterale de transport rutier de mărfuri sau persoane, dacă tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte prevăd obligativitatea acestora, verificarea cărora se efectuează de către Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră conform competențelor prevăzute la art. 1522 alin. (2) și (3). Se permite intrarea/ieșirea pe/de pe teritoriul Republicii Moldova (ca țară de tranzit sau destinație) operatorilor de transport rutier străini înregistrați în statele cu care Republica Moldova nu are încheiate acorduri bilaterale sau multilaterale în baza autorizațiilor de transport rutier de mărfuri sau persoane cu plata taxelor rutiere, eliberate în punctele de trecere a frontierei.”
    8. Articolul 49:
    la litera d), textul „ , la libera alegere,” se exclude;
    litera i) va avea următorul cuprins:
    „i) să asigure efectuarea controlului medical al conducătorului auto înainte de a începe operaţiunea de transport rutier în baza unei foi de parcurs noi. Criteriile conform cărora conducătorii auto vor fi supuşi controlului medical se aprobă prin instrucţiune de către organul central de specialitate, după consultarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale; să asigure efectuarea verificării tehnice generale a fiecărui vehicul rutier înainte de a începe operaţiunea de transport rutier în baza unei foi de parcurs noi, cu excepţia celor de pe rute internaţionale care vor fi supuse controlului tehnic înainte de plecare în fiecare cursă. Criteriile privind controlul tehnic al vehiculelor rutiere se aprobă prin instrucţiune de către organul central de specialitate.
    Pentru transporturile rutiere de mărfuri în trafic naţional, foaia de parcurs este valabilă pentru o perioada de 48 de ore din momentul eliberării.
    Pentru transporturile rutiere de persoane în trafic naţional, foaia de parcurs este valabilă pentru 36 de ore (cu excepţia transporturilor în regim de taxi la care valabilitatea foii de parcurs nu poate depăşi 24 de ore).
    Pentru transporturile rutiere de mărfuri și persoane în trafic internaţional, foaia de parcurs este valabilă pînă la efectuarea cursei tur-retur;”
    articolul se completează cu litera t) cu următorul cuprins:
    „t) să asigure dotarea autovehiculelor rutiere antrenate la efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate cu indicatoare de rută de modelul stabilit de organul central de specialitate al administrației publice în domeniul transporturilor rutiere.”
    9. La articolul 64 alineatul (2), după textul „se vînd” se introduce textul „prin programul unic computerizat”.
    10. La articolul 77, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Spațiile pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor trebuie să fie separate de partea carosabilă și să asigure cerințe minime de siguranță pentru persoane.”
    11.  Articolul 81 va avea următorul cuprins:
    „Art. 81. – (1) La efectuarea transportului rutier în regim de taxi se admit autoturismele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) sînt dotate cu aparat de taxat în stare de funcţionare legalizat, verificat metrologic şi înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat;
    b) sînt dotate cu lampă de taxi în stare funcţională, conform prevederilor Regulamentului transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
    c) dispun de însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei şi dotările specificate în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
    d) dispun de inscripția: „În cazul în care nu este emis şi înmînat bonul de casă pe suport de hîrtie și/sau în formă electronică, consumătorul are dreptul să nu achite călătoria.”.
    (2) Operatorii de transport oferă servicii de transport rutier în regim de taxi numai la solicitarea persoanei, prin intermediul oricăror mijloace de comunicare admise de lege, inclusiv prin sistemele (platformele) electronice de management, dacă acestea asigură cumulativ:
    a) posibilitatea identificării certe de către solicitantul serviciilor de transport în regim de taxi a operatorului de transport care prestează serviciul, a modelului și numărului de înmatriculare a autoturismului care efectuează cursa;
    b) conexiunea tehnologică cu aparatul de taxat din dotarea autoturismului care efectuează cursa, în vederea emiterii bonului de casă pe suport de hîrtie și/sau în formă electronică, sau transmiterea, din numele operatorului de transport, a acestui bon de casă către solicitant prin intermediul mijloacelor electronice;
    c) posibilitatea conectării directe sau mediate la sistemul integrat „Fiscal Gateway” al Serviciului Fiscal de Stat în cazul procesării plăților către operatorul de transport de către solicitant pentru achitarea costului cursei;
    d) protecția datelor înregistrate de modificarea nesancționată și securitatea datelor cu caracter personal procesate.
    (3) Utilizarea sistemelor (platformelor) electronice de management la prestarea serviciilor de transport rutier în regim de taxi nu constituie activități aferente serviciilor de transport rutier în sensul prezentului cod.”
    12.  Articolul 84:
    la alineatul (2), litera c) se abrogă;
    la alineatul (3), textul „ , care depăşesc localitatea unde este înregistrată întreprinderea” se exclude.
    13.  Articolul 86:
    la alineatul (1), textul „cu înregistrarea prealabilă în Registru” se substituie cu textul „autorizate de Agenție”;
    la alineatul (3), textul „de către primărie” se substituie cu textul  „Ministerului Economiei și Infrastructurii, în cazul în care capacitatea existentă a autogărilor din localitate este utilizată mai mult de 90%”;
    la alineatul (8), textul „poate stabili” se substituie cu cuvîntul „stabilește”, iar textul „Stabilirea direcțiilor prioritare nu limitează dreptul operatorilor de transport rutier de a-și alege autogările prin care vor fi deservite rutele.” se exclude.
    14.  Articolul 87 alineatul (1):
    la litera a), după textul „bloc sanitar” se introduce textul „ , camera mamei și copilului și camera de odihnă a șoferilor”;
    la litera b), cifra „4” se substituie cu cifra „8”;
    la litera d), cifra „8” se substituie cu cifra „14”.
    15. Articolul 88:
    la alineatul (1), după textul „bază materială,” se introduce textul „capacitate financiară,”;
    alineatul (3) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) copia situației financiare privind disponibilitatea fluxului de numerar (lichidități financiare) a minim 5 milioane lei.”
    16. Articolul 90 alineatul (1):
    la litera c), textul „și de sosire” se exclude; 
    la litera e), textul „ , precum şi ordinea cronologică de efectuare a lor, în registrul de evidenţă” se exclude.
    17. La articolul 152, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Controlul asupra respectării regulilor privind limita de viteză setată de limitatorul de viteză, perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează operaţiuni de transport rutier este realizat de către inspectorii Agenției atît în trafic, cît şi la sediile operatorilor de transport auto.”
    18. Codul se completează cu articolul 1522 cu următorul cuprins:
    „Art. 1522. – (1) Agenția realizează controlul asupra respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere de către operatorii de transport rutier pe teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Serviciul Vamal realizează la punctele de trecere a frontierei de stat, în cazul operatorilor de transport străini, controlul asupra:
    a) prezenței la bordul vehiculelor rutiere a autorizațiilor de transport rutier de mărfuri, dacă acordurile bilaterale și multilaterale prevăd obligativitatea acestora. Colaboratorul vamal va înregistra numărul și seria autorizației în sistemul informațional al Serviciului Vamal și va aplica ștampila pe aceasta;
    b) achitării pentru vehiculele rutiere de mărfuri a taxei pentru folosirea drumurilor (vinieta), la ieșirea din Republica Moldova;
    c) respectării de către vehiculele rutiere a limitelor admise la masa totală, sarcina masică pe axă și/sau limitelor de dimensiuni stabilite pentru autovehicule.
    (3) Poliția de Frontieră realizează la punctele de trecere a frontierei de stat, în cazul operatorilor de transport străini, controlul asupra:
    a) prezenței la bordul vehiculelor rutiere a autorizațiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate sau ocazionale, dacă acordurile bilaterale și multilaterale prevăd obligativitatea acestora;
    b) achitării pentru vehiculele rutiere, cu excepția celor menționate la alin. (2), a taxei pentru folosirea drumurilor (vinieta), la ieșirea din Republica Moldova.
    Art. II. – Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 335 alineatul (2):
    la litera b), textul „ , cu excepţia celor clasificate la poziția tarifară 8703 şi a remorcilor atașate la acestea clasificate la poziția tarifară 8716” se substituie cu textul „(vinieta)”;
    litera g) se abrogă.
    2. Denumirea capitolului 3 din titlul IX se completează în final cu cuvîntul „(VINIETA)”.
    3. La articolul 344, alineatul (2) se completează cu
    litera c) cu următorul cuprins: 
    „c) misiunile diplomatice, oficiile consulare şi personalul acestora, în cazul autovehiculelor clasificate la poziția tarifară 8703 şi remorcilor atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716.”
    4. Articolul 346:
     alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În cazul în care pe teritoriul Republicii Moldova se depistează autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova fără vinietă sau se constată că perioada de valabilitate a vinietei a fost depășită, organele abilitate cu funcție de control în transport rutier întocmesc un proces-verbal de constatare a lipsei dovezii achitării vinietei sau privind depășirea perioadei de valabilitate a vinietei, cu aplicarea sancțiunii în conformitate cu prevederile art. 2873 din Codul contravențional, iar Poliția de Frontieră nu va permite ieșirea din țară a mijloacelor de transport respective pînă nu se va prezenta dovada de achitare a vinietei pentru toată perioada aflării în Republica Moldova și a amenzii aplicate.”
    alineatul (4) se abrogă.
    5. Articolul 347 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 347. Modul de calculare şi de achitare a taxei
    (1) Taxa se calculează pentru fiecare obiect al impunerii pe perioada specificată la art. 3471 alin. (1).
    (2) Subiecții impunerii achită taxa la punctele desemnate de Ministerul Economiei şi Infrastructurii, în numerar şi/sau prin virament, în lei moldovenești sau în valută străină la cursul oficial al leului moldovenesc valabil în ziua efectuării plății. Sumele încasate se varsă la bugetul de stat în aceeași zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare.
    (3) La achitarea vinietei se eliberează o confirmare care atestă plata taxei. Forma confirmării şi lista de documente în baza cărora se eliberează confirmarea se stabilesc de către organul central de specialitate al administrației publice din domeniul transporturilor rutiere.
    (4) Subiecții impunerii sînt obligați să aibă asupra lor confirmarea ce atestă achitarea vinietei pe întreaga perioadă de aflare pe teritoriul Republicii Moldova.
    (5) În cazul autobuzelor,  camioanelor cu/sau fără remorcă, tractoarelor rutiere cu/sau fără semiremorcă (a căror sarcină masică pe axă nu depășește limitele admise), subiecții impunerii sînt obligați să aibă asupra lor confirmarea ce atestă achitarea vinietei doar în cazul circulației unităților de transport respective pe drumurile publice.”
    6. Codul se completează cu articolul 3471  cu următorul cuprins:
    „Articolul 3471. Perioada şi termenele de valabilitate
    (1) Subiecții impunerii pot achita vinieta pentru o perioadă de valabilitate de o zi, 7 zile, 15 zile, 30 de zile, 90 de zile, 180 de zile şi 12 luni.
    (2) Perioadele de valabilitate se determină astfel:
    a) o zi – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității;
    b) 7 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității şi următoarele 6 zile;
    c) 15 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității şi următoarele 14 zile;
    d) 30 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității şi următoarele 29 de zile;
    e) 90 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității şi următoarele 89 de zile;
    f) 180 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității şi următoarele 179 de zile;
    g) 12 luni – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității şi următoarele 364 de zile.
    (3) Perioada de valabilitate a vinietei începe de la ora 00:00 a zilei solicitate de utilizator şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa.
    (4) Dacă data de început a valabilității este ziua în curs, valabilitatea vinietei începe de la ora eliberării confirmării care atestă plata taxei şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa. ”
    7. La articolul 348, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Ministerul Economiei și Infrastructurii va informa Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră despre statele în care se percep taxe pentru folosirea drumurilor contrar acordurilor încheiate.”
    8. La titlul IX capitolul 31 „Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, şi de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (vinieta)” se abrogă.
    9. La articolul 352, alineatele (4)–(6) vor avea următorul cuprins:
    „(4) În cazul în care, la intrarea în ţară, se depistează autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, care circulă fără autorizaţie specială, ori se constată că masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizaţia specială, organele vamale nu permit trecerea frontierei de stat pînă la prezentarea autorizației.
    (5) În cazul în care, la ieșirea din ţară, se depistează autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, care circulă fără autorizaţie specială, ori se constată că masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizaţia specială, organele vamale calculează taxa conform art. 351 alin. (4) şi nu permit trecerea frontierei de stat pînă la prezentarea confirmării care atestă plata taxei.
    (6) În cazul în care situația specificată la alin. (5) se referă la un autovehicul neînmatriculat în Republica Moldova, un exemplar al procesului-verbal de constatare a lipsei autorizaţiei speciale ori a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor autovehiculului datelor indicate în autorizaţia specială se înmînează subiectului impunerii, iar al doilea exemplar se remite, cel tîrziu a doua zi lucrătoare de la momentul constatării, poliției de patrulare şi/sau organului de specialitate al administrației publice în domeniul transportului rutier abilitat să elibereze autorizaţie specială pentru circulația pe drumurile publice a autovehiculelor, conform itinerarului stabilit pentru autovehiculul respectiv.”
    10. Anexa nr. 2 la titlul IX „Taxele rutiere” va avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    11.  Anexa nr. 21 la titlul IX „Taxele rutiere” se abrogă.
    Art. III. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2873 alineatele (1) și (2),  textul „ , clasificat la poziția tarifară 8703, și a remorcii atașate la acesta, clasificată la poziția tarifară 8716,” se exclude.
    2. La articolul 423 alineatul (1), după textul „333 alin. (1), (2) și (4)” se introduce textul „și art. 2873”.
    Art. IV. – Anexa nr. 2 la Legea drumurilor nr. 509/1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7–17, art. 32) se modifică după cum urmează:
    la punctul 1.1 coloana a doua, după poziția „autobuz cu remorcă” se introduce o poziție nouă cu următorul cuprins:
   
 

autoturism gol
autoturism încărcat (lungimea încărcăturii nu trebuie să depășească 0,5 m în fața vehiculului și 1,5 m în spatele lui)
18,75
 20,75

    punctul 2.3.3 va avea următorul cuprins:

2.3.3
autovehicul cu patru și mai multe axe, dintre care două axe de direcție
32***
30
28

    Art. V. – La articolul 1841 alineatul (1) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, textul „ în condiţiile art. 3481 alin. (l) din Codul fiscal” se exclude.
    Art. VI. – La articolul 2 din Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 661), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu punctul 16) cu următorul cuprins:
    „16) operațiunilor de procesare a plăților prin sistemele (platformele) electronice de management, efectuate către operatorul de transport de către solicitantul serviciilor de transport rutier în regim de taxi pentru achitarea costului cursei efectuate.”
    Art. VII. – Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative și de la art. 7 alin. (11) din Codul fiscal nr. 1163/1997, prezenta lege intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 190. Chişinău, 27 iulie 2018.