HBNC203/2018
ID intern unic:  377258
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 203
din  09.08.2018
cu privire la modificarea și abrogarea unor acte normative
ale Băncii Naționale a Moldovei
Publicat : 24.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 321-332     art Nr : 1314     Data intrarii in vigoare : 24.08.2018
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr. 1352 din 21.08.2018    În temeiul art. 11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) şi 44 lit.a) și d) și art.51 lit.b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544 ) şi art. 13 alin. (3) și (14), art.15 alin.(2) din Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art.133), și art.5 alin.(2) din Legea nr.114 din 18 mai 2012 privind serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2012, nr. 193-197, art.661), Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul cu privire la cardurile de plată, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrare al BNM nr. 157 din 1 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.191-197 art.1370), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.936 din 30 august 2013, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2, noțiunea „card de plată”, lit.b), textul „de 2500 lei” se substituie cu textul „stabilită în actele normative în vigoare privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”;
    2) Punctele 11-17 se abrogă.
    2. Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335 din 1 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.423-429, 2016, art.2096), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1156 din 6 decembrie 2016, se modifică după cum urmează:
    1) În clauza de emitere, textul „și art.10 din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.597), cu modificările și completările ulterioare”, se exclude;
    2) la punctul 4, textul „și la punctul 47 din prezentul regulament” se exclude;
    3) la punctul 41:
    litera e) se abrogă;
    la litera i), cuvintele „ , inclusiv a documentelor aferente îndeplinirii cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului” se exclud;
    4) la punctul 42, litera e) se abrogă;
    5) Secțiunea 2 din capitolul V se abrogă;
    6) la punctul 57:
    litera a) se abrogă;
    litera c) se completează cu cuvintele „la prezentarea actului său de identitate”;
    7) punctele 70 și 74 se abrogă;
    8) la punctul 77, ultima propoziție se exclude;
    9) la punctul 83 litera g), cuvintele „și persoanele fizice identificate” se exclud, iar textul „-nr.5,” se substituie cu textul „ , nr.4 și”;
    10) la punctul 85 litera c), cuvintele „și persoanele fizice identificate” și cuvintele „ , de evidență a persoanelor fizice identificate” se exclud;
    11) la punctul 86, textul „nr.190-XVI din 26 iulie 2007” se substituie cu textul „nr.308 din 22 decembrie 2017”;
    12) punctele 87-89 se abrogă;
    13) la punctul 90:
    în prima propoziție, cuvintele „și persoanelor fizice identificate” se exclud, iar textul „-nr.5,” se substituie cu textul „ , nr.4 și”;
    ultima propoziție se exclude.
    14) Anexa nr.2:
    a) în formularul buletinului de schimb valutar la punctul I, după cuvântul „efectuează” se completează cu cuvântul „nemijlocit”;
    b) în Modul de completare a buletinului de schimb valutar, punctul 6.I va avea următorul cuprins:
    „6.I. Informația despre persoana fizică care efectuează nemijlocit operațiunea: această informație se completează în cazul în care buletinul de schimb valutar se perfectează la solicitarea clientului.”;
    c) la punctul 13.II, cuvintele „care efectuează operațiunea” se substituie cu cuvintele „care efectuează nemijlocit operațiunea”.
    15) Anexa nr.5 se abrogă.
    3. Se abrogă:
    1) Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.53 din 5 martie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la unitățile de schimb valutar, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.62-64, 2009, art.269), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.666 din 16 martie 2009;
    2) Capitolul V din Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrare al BNM nr. 204 din 15 octombrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.231-234 art.900), cu modificările și completările ulterioare;
    3) Hotărârea Consiliului de administrare al BNM nr. 172 din 4 august 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.170-175 art.1554) cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului;
    4) Pct.24, 241, 361 și capitolul VII din Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrare al BNM nr. 157 din 1 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.191-197 art.1370).
    4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE
    COMITETULUI EXECUTIV
    AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI               Sergiu CIOCLEA

    Nr. 203. Chişinău,9 august 2018.