HGO995/2018
ID intern unic:  377718
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 995
din  17.10.2018
cu privire la aprobarea Sistemului național de alertă teroristă
Publicat : 26.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 400-409     art Nr : 1082     Data intrarii in vigoare : 26.10.2018
    În temeiul articolului 50 din Legea nr. 120/2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.364-370, art. 614), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Sistemul național de alertă teroristă (se anexează).
    2. Ministerele, alte autorități administrative centrale și locale, persoanele juridice responsabile, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, vor întreprinde, în limitele competențelor funcționale, măsurile necesare în scopul executării prezentei hotărîri.
    3. Cheltuielile pentru implementarea Sistemului național de alertă teroristă se vor efectua din contul și în limitele alocațiilor aprobate anual în bugetele autorităților/instituțiilor responsabile și din alte surse neinterzise de lege.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova.
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                    Alexandru Jizdan
    Ministrul apărării                                                                    Eugeniu Sturza
    Ministrul economiei
    și infrastructurii    Chiril Gaburici
    Ministrul afacerilor externe                                   
    şi integrării europene                                                             Tudor Ulianovschi
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                     Silvia Radu
    Ministrul finanţelor                                                                 Octavian Armaşu
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                                 Monica Babuc
    Ministrul justiţiei                                                                    Victoria Iftodi
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                               Nicolae Ciubuc

    Nr. 995. Chişinău, 17 octombrie 2018.

 
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 995/2018

SISTEMUL NAȚIONAL DE ALERTĂ TERORISTĂ
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    1. Sistemului național de alertă teroristă (în continuare – SNAT) reprezintă un mecanism de înștiințare și informare a populației despre eventuale pericole teroriste, de organizare și coordonare a acțiunilor de prevenire și descurajare a terorismului, în funcție de gradarea situației de securitate în țară.
    2. Implementarea SNAT are drept scop coordonarea și sincronizarea măsurilor și mecanismelor aplicate de către autoritățile publice competente pentru prevenirea, descurajarea și combaterea activității teroriste pe teritoriul Republicii Moldova.
    3. SNAT se bazează pe principiul responsabilității individuale: fiecare persoană fizică sau juridică, în mod particular, este obligată să țină cont de pericolul existent și să întreprindă măsurile necesare prevăzute de Legea nr. 120/2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului.
    4. Implementarea SNAT va contribui la realizarea următoarelor obiective:
    1) crearea unei platforme unice de înștiințare și coordonare a măsurilor la nivel național în caz de pericol terorist;
    2) sporirea eficienței măsurilor de prevenire și reacționare în caz de eventual pericol terorist sau apariție a situațiilor de criză teroristă;
    3) gradarea situației de securitate în țară în funcție de pericolele teroriste interne și cele regionale, în vederea organizării și desfășurării măsurilor adecvate necesare asigurării securității naționale;
    4) promovarea, menținerea și dezvoltarea culturii de securitate în rîndul populației în vederea cultivării unei atitudini de respingere a ideologiilor teroriste și extremiste;
    5) prevenirea și combaterea activității teroriste, inclusiv depistarea și înlăturarea premiselor de comitere a infracțiunilor cu caracter terorist;
    6) dezvoltarea și eficientizarea mecanismelor de înștiințare și informare a populației despre eventuale pericole teroriste sau apariția situațiilor de criză teroristă;
    7) eficientizarea măsurilor de protecție antiteroristă la obiectivele infrastructurii critice naționale și locurile de aglomerare a populației.
Capitolul II
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SISTEMULUI
NAȚIONAL DE ALERTĂ TERORISTĂ

    5. SNAT este organizat și structurat în două niveluri:
    1) nivelul central, constituit din organele administrației publice centrale și instituțiile din subordinea acestora cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, ale căror acțiuni sînt coordonate de Centrul Antiterorist al Serviciului de Informați și Securitate al Republicii Moldova (în continuare – Centrul Antiterorist);
    2) nivelul teritorial, reprezentat de subdiviziunile teritoriale ale autorităților cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii terorismului și organele administrației publice locale, ale căror  acțiuni sînt coordonate de subdiviziunile teritoriale ale Serviciului de Informați și Securitate al Republicii Moldova (în continuare  – SIS).
    6. Interacțiunea nivelului central cu cel teritorial se realizează prin:
    1) coordonarea complexului de măsuri organizatorice și de planificare ce se impun în baza SNAT și la decizia Centrului Antiterorist;
    2) organizarea schimbului de date și informații cu privire la situația de securitate creată, eventuale riscuri teroriste la nivel național și regional;
    3) analiza și evaluarea continuă a riscurilor teroriste existente și evoluției acestora;
    4) desfășurarea în comun a măsurilor speciale de investigații;
    5) organizarea și desfășurarea instruirilor, a testelor, a exercițiilor antiteroriste și antrenamentelor prin implicarea forțelor și mijloacelor autorităților publice cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii terorismului;
    6) coordonarea și eficientizarea măsurilor și acțiunilor în cazul survenirii unei situații de criză teroristă.
Capitolul III
NIVELURILE DE ALERTĂ TERORISTĂ
    7. SNAT este constituit din 4 niveluri, distinse prin 4 coduri (exprimate în culori), ce reflectă gradul de risc în funcție de intensitatea manifestării pericolului terorist:
    1) nivel scăzut (exprimat în culoare albastră) – stabilit în cazul în care informațiile acumulate de SIS denotă existența unui risc scăzut de producere a unor acțiuni teroriste;
    2) nivel moderat (exprimat în culoare galbenă) – stabilit în cazul în care analiza informațiilor obținute de SIS și evenimentele recente indică existența premiselor de dezvoltare a unor factori de risc, care, în consecință, pot provoca comiterea atentatelor teroriste;
    3) nivel ridicat (exprimat în culoare portocalie) – stabilit în cazul în care informațiile obținute de SIS și evenimentele recente denotă existența unui risc crescut de producere a unor atentate teroriste (intențiile de comitere a atacului terorist sînt cunoscute), însă riscul nu este iminent;
    4) nivel critic (exprimat în culoare roșie) – stabilit în cazul în care informațiile obținute de SIS denotă existența riscului iminent de săvîrșire a atentatelor teroriste ne/simultane sau despre atacurile teroriste deja comise.

    8. Codul de alertă teroristă se stabilește la nivelul întregii țări sau pentru o regiune anumită și poate fi modificat în contextul unor evenimente publice de rezonanță derulate în Republica Moldova, inclusiv de factură internațională.
    9. Stabilirea, schimbarea sau anularea nivelului de alertă teroristă, termenul și aria de instituire a acestuia se efectuează în funcție de evoluția situației de securitate pe segmentul prevenirii și combaterii terorismului, în baza ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate, la propunerea șefului Centrului Antiterorist.
Capitolul IV
MĂSURILE SPECIFICE
    10. La fiecare nivel de alertă stabilit, autoritățile publice competente vor întreprinde măsuri specifice în vederea asigurării securității naționale.
Secțiunea 1
Măsurile întreprinse în caz de nivel scăzut
de alertă teroristă
    11. În cazul nivelului scăzut de alertă teroristă (cod albastru), autoritățile cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, în limitele competențelor, întreprind următoarele măsuri:
    1) acumulează, evaluează și verifică informații și date cu privire la riscurile teroriste;
    2) lichidează și diminuează acțiunea factorilor care provoacă apariția și răspîndirea ideologiilor cu caracter extremist-terorist;
    3) desfășoară activități de profilaxie;
    4) perfecționează bazele juridice și organizaționale de luptă împotriva terorismului;
    5) elaborează și implementează metode și instrumente noi de luptă împotriva terorismului;
    6) desfășoară acțiuni de informare și sensibilizare a populației despre pericolele și amenințările teroriste, precum și despre regulile de comportament în situații de criză teroristă;
    7) formează opinia publică în scopul promovării politicii de stat în domeniul prevenirii și combaterii terorismului;
    8) dezvoltă cooperarea internațională pe palierul prevenirii și combaterii terorismului.
    12. În cazul nivelului scăzut de alertă teroristă (cod albastru), Centrul Antiterorist întreprinde următoarele măsuri:
    1) monitorizează situația operativă privind situația de securitate antiteroristă la nivel național și regional;
    2) culege și evaluează informațiile pe palierul de competență în vederea prevenirii și combaterii tendințelor extremist-teroriste pe teritoriul național;
    3) determină și analizează cauzele și condițiile ce contribuie la apariția și răspîndirea manifestărilor de terorism;
    4) acordă sprijin metodic și oferă recomandări organelor abilitate în prevenirea și combaterea terorismului în identificarea și anihilarea cauzelor și condițiilor ce duc la apariția și răspîndirea manifestărilor de terorism;
    5) coordonează activitățile autorităților cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii terorismului privind extinderea cooperării cu organele de aplicare a legii și serviciile speciale ale altor state, structurile antiteroriste și organizații internaționale implicate în lupta împotriva terorismului în baza tratatelor internaționale.
Secțiunea a 2-a
Măsurile întreprinse în caz de nivel moderat
de alertă teroristă
    13. În cazul instituirii nivelului moderat de alertă teroristă (cod galben), autoritățile cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, în limitele competențelor, întreprind toate acțiunile prevăzute la nivelul scăzut (punctul 11), suplimentar înfăptuind următoarele măsuri:
    1) își concentrează eforturile în vederea descurajării, depistării și prevenirii situațiilor ce pot provoca un pericol terorist;
    2) amplifică măsurile de control și asigurare a ordinii publice la punctele de trecere a frontierei de stat, aeroporturi, gările feroviare și auto, la obiective de aglomerare în masă a populației;
    3) verifică starea și nivelul de asigurare a protecției fizice și sporesc măsurile de pază la obiectivele de infrastructură critică din gestiune, în vederea depistării și prevenirii unor eventuale situații de criză teroristă;
    4) intensifică măsurile de verificare și asigurare a ordinii publice în locurile de aglomerare a populației, în cadrul manifestărilor în masă, al evenimentelor culturale, sportive, în vederea depistării eventualelor indici și situații de risc (dispozitive explozive, persoane cu comportament suspect sau violent etc.);
    5) desfășoară instruiri suplimentare pentru angajați, care sînt antrenați în acțiunile de ocrotire a normelor de drept și pentru personalul din cadrul obiectivelor care pot deveni ținte pentru atacuri teroriste;
    6) verifică nivelul de pregătire a forțelor și mijloacelor care pot fi antrenate în procedeele de reacționare în situații de criză teroristă și lichidarea consecințelor acesteia.
    14. În cazul nivelului moderat de alertă teroristă (cod galben), Centrul Antiterorist întreprinde următoarele măsuri:
    1) coordonează acțiunile autorităților abilitate în prevenirea și combaterea terorismului;
    2) acumulează, verifică și valorifică informațiile despre probabilitatea comiterii unor acțiuni cu tentă teroristă;
    3) în cooperare cu Inspectoratul General al Poliției de frontieră, intensifică monitorizarea fluxului de pasageri la punctele de trecere a frontierei de stat, în vederea identificării și neadmiterii tentativelor de intrare, tranzitare a teritoriului Republicii Moldova de către cetățenii străini sau apatrizii implicați în activități teroriste;
    4) monitorizează și verifică nivelul de asigurare a protecției antiteroriste la obiectivele infrastructurii critice;
    5) emite prescripții și recomandări pentru autoritățile competente, sectorul public și privat privind măsurile ce urmează a fi întreprinse în vederea neadmiterii și minimizării eventualelor situații de risc;
    6) desfășoară acțiuni de instruire sau acordă suport la desfășurarea acestora pentru persoanele responsabile nemijlocit de domeniul respectiv.
Secțiunea a 3-a
Măsurile întreprinse în caz de nivel ridicat
de alertă teroristă
    15. În cazul instituirii nivelului ridicat de alertă teroristă (cod portocaliu), autoritățile cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, în limitele competențelor, întreprind toate acțiunile prevăzute la nivelul moderat (punctul 13), înfăptuind suplimentar următoarele măsuri:
    1) efectuează controlul permanent asupra evoluției situației legate de amenințarea comiterii atentatului terorist;
    2) prognozează eventualele consecințe ale comiterii atacului terorist și pregătesc forțele și mijloacele destinate pentru implicarea în operațiunea antiteroristă și lichidarea consecințelor acesteia;
    3) evaluează posibilitățile instituțiilor medicale din teritoriu și ale autorităților de asigurare a protecției sociale pentru reacționare la atentatul terorist;
    4) organizează activitatea serviciilor specializate de salvare și recuperare;
    5) verifică nivelul de pregătire a forțelor pentru protecția populației și teritoriului în cazul apariției unor situații excepționale;
    6) întreprind măsuri de căutare a substanțelor explozive și unităților de armament la potențialele obiective-ținte pentru atacuri teroriste;
    7) derulează acțiuni de sensibilizare a populației în vederea comunicării imediate organelor abilitate despre amenințări de comitere a atacului terorist;
    8) efectuează, în condițiile prevăzute de lege, măsurile speciale de investigații, de căutare operativă a persoanelor implicate în pregătirea atentatului terorist;
    9) determină suficiența forțelor implicate și apreciază necesitatea atragerii forțelor și mijloacelor suplimentare;
    10) analizează eficacitatea măsurilor întreprinse de prevenire și combatere a activității teroriste, și în baza rezultatelor, iau decizii cu caracter administrativ.
    16. În cazul nivelului ridicat de alertă teroristă (cod portocaliu), Centrul Antiterorist întreprinde următoarele măsuri:
    1) culege, analizează și evaluează informațiile privind evoluția situației de securitate antiteroristă;
    2) pregătește și organizează ședințe extraordinare (consultative, de informare, instruire, planificare) cu factorii de decizie din cadrul autorităților cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii terorismului;
    3) asigură realizarea oportună a schimbului de informații cu partenerii străini și autoritățile cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, cu privire la evoluția evenimentelor cu tentă teroristă;
    4) verifică starea sistemelor și echipamentelor de comunicații utilizate în cadrul operației antiteroriste;
    5) asigură interacțiunea cu instituțiile mass-media, în scopul prevenirii apariției situațiilor de panică;
    6) coordonează activitatea autorităților responsabile de prevenirea și combaterea terorismului;
    7) stabilește starea de luptă a efectivului responsabil de intervenția contrateroristă.
Secțiunea a 4-a
Măsurile întreprinse în caz de nivel critic
de alertă teroristă
    17. În cazul instituirii nivelului critic de alertă teroristă (cod roșu), autoritățile cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, în limitele competențelor, întreprind toate acțiunile prevăzute la nivelul ridicat (punctul 15), suplimentar înfăptuind următoarele măsuri:
    1) pun la dispoziția Serviciului de Informații și Securitate forțele și mijloacele pentru desfășurarea operației antiteroriste;
    2) îndeplinesc indicațiile și recomandările Comandamentului Operațional Antiterorist;
    3) participă la crearea și activitatea Consiliului teritorial antiterorist;
    4) întreprind măsuri pentru minimizarea și lichidarea consecințelor actului terorist (incendii, scurgeri de gaze naturale, dezamorsarea explozivelor, decontaminarea radioactivă, chimică sau bacteriologică);
    5) efectuează măsuri de salvare a persoanelor, acordare a asistenței medicale, evacuare a victimelor din zonele de criză teroristă și întreprind măsuri de pază a bunurilor personale rămase fără supraveghere în locurile de evacuare;
    6) instalează punctele de amplasare temporară a persoanelor evacuate, îi asigură cu produse alimentare, haine și obiecte de prima necesitate;
    7) ridică pe alarmă forțele abilitate în combaterea terorismului;
    8) întreprind alte măsuri orientate spre suprimarea atentatului terorist, în funcție de situația creată.
    18. În cazul nivelului critic de alertă teroristă (cod roșu), Centrul Antiterorist desfășoară toate acțiunile prevăzute în cazul nivelurilor moderate și ridicate de alertă teroristă, precum și:
    1) înaintează propuneri cu privire la instituirea Consiliului teritorial antiterorist, componența și locul de poziționare a Comandamentului Operațional Antiterorist;
    2) elaborează și precizează planul desfășurării operațiunii antiteroriste, apreciază necesitățile de forțe și mijloace atrase în acțiune;
    3) coordonează și organizează măsurile privind suprimarea actului terorist, inclusiv acțiunile subdiviziunilor și forțelor atrase la înfăptuirea acestor măsuri;
    4) asigură implicarea tuturor autorităților cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii terorismului sau unei părți a acestora, inclusiv a forțelor și mijloacelor pentru desfășurarea operației antiteroriste;
    5) în baza analizei efectuate, înaintează propuneri privind organizarea și desfășurarea operației antiteroriste, prezintă conducerii Serviciului de Informații și Securitate informații despre evoluția situației de securitate în cazul declanșării unui act terorist, măsurile întreprinse, precum și cele planificate pentru a fi întreprinse în continuare;
    6) asigură interacțiunea autorităților cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii terorismului cu organele administrației publice centrale și locale, întreprinderile, organizațiile, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare;
    7) întreprinde și alte măsuri orientate spre suprimarea atentatului terorist și minimizarea consecințelor acestuia.
    19. Autoritățile administrației publice centrale și locale, inclusiv persoanele cu funcții de răspundere, persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, vor acorda suportul necesar Comandamentului Operațional Antiterorist în desfășurarea operației antiteroriste.
Capitolul V
DISPOZIȚII FINALE
    20. Autoritățile abilitate în prevenirea și combaterea terorismului vor elabora, în decurs de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, planuri interne de acțiuni pentru subunitățile specializate din subordine pentru fiecare nivel de alertă teroristă și le vor prezenta Centrului Antiterorist pentru coordonare. La necesitate, Centrul Antiterorist va acorda suportul consultativ la elaborarea acestor planuri.
    21. Cheltuielile pentru implementarea SNAT se vor efectua din contul și în limitele alocațiilor aprobate anual în bugetele autorităților/instituțiilor și din alte surse neinterzise de lege.
    22. Instituțiile mass-media vor acorda suportul necesar autorităților cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii terorismului în mediatizarea și informarea populației cu privire la acțiunile și măsurile necesare la instituirea sau schimbarea nivelului de alertă teroristă.
    23. Centrul Antiterorist va elabora și va mediatiza recomandările generale pentru populație la fiecare nivel de alertă teroristă.