HGA1736/2002
ID intern unic:  294528
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1736
din  31.12.2002
cu privire la reglementarea activităţii organelor
Serviciului Fiscal de Stat
Publicat : 31.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 190-197     art Nr : 1887

    Abrogată prin HG395 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.484

    MODIFICAT

    HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285
    HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443
    HG1198 din 23.12.10, MO257-258/27.12.10 art.1311
    HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729
    HG302 din 21.04.09, MO83-85/30.04.09 art.367
    HG525 din 16.05.06, MO75-78/19.05.06 art.566
    HG1295 din 28.10.03, MO223/07.11.03 art.1347


    NOTĂ:
    în tot textul Regulamentului, sintagma „Legea serviciului public” se substituie cu sintagma „Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, la cazul gramatical respectiv prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443


    În conformitate cu prevederile Titlului V al Codului fiscal "Administrarea fiscală", Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:

    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea organelor Serviciului Fiscal de Stat, conform anexei nr.1;

    Modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.46 din 19 ianuarie 2001 "Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului Serviciului Fiscal de Stat în baza Reţelei tarifare unice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.8-10, art.83), conform anexei nr.4;

    Lista hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova care se abrogă, conform anexei nr.5.

    [Pct.1 modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]

    [Pct.1 modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]

    2. Se stabileşte efectivul-limită în ansamblu pentru organele Serviciului Fiscal de Stat în număr de 1892 de unităţi, dintre care pentru Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în număr de 245 de unităţi, inclusiv personal auxiliar – în număr de 11 unităţi, şi pentru inspectoratele fiscale de stat teritoriale şi/sau inspectoratele fiscale de stat specializate în număr de 1647 de unităţi, inclusiv personal auxiliar – în număr de 86 unităţi, cu un fond de retribuire a muncii conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

    [Pct.2 modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]

    [Pct.2 introdus prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443; alineatul unic devine al.1]


    PRIM-MINISTRU

    al Republicii Moldova                                                 Vasile TARLEV

    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,

    ministrul economiei                                                     Ştefan Odagiu

    Ministrul muncii şi

    protecţiei sociale                                                         Valerian Revenco

    Ministrul finanţelor                                                     Zinaida Grecianîi

    Ministrul justiţiei                                                        Ion Morei


    Chişinău, 31 decembrie 2002.
    Nr. 1736.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1736
din 31 decembrie 2002

REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea organelor
Serviciului Fiscal de Stat

    [Denumirea anexei în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]

I. Dispoziţii generale

    1. Organele fiscale, avînd ca sarcină organizarea şi efectuarea administrării fiscale, îşi exercită atribuţiile, obligaţiile, drepturile, colaborează cu autorităţile publice şi poartă răspundere pentru exercitarea neconformă a funcţiilor şi drepturilor abilitate în temeiul, în limitele şi în conformitate cu prevederile Codului fiscal, Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi ale altor legi corespunzătoare.

    2. Sarcina de bază, principiile generale de organizare a activităţii, atribuţiile, obligaţiile, drepturile, modul de colaborare cu autorităţile publice şi răspunderea organelor fiscale şi angajaţilor lor pentru exercitarea neconformă a funcţiilor şi drepturilor abilitate se stabilesc prin acte şi/sau completarea actelor legislative nominalizate la punctul 1 al prezentului regulament, dar şi prin alte legi.

    3. Exercitarea de către organele fiscale a unor altor funcţii decît cele prevăzute de legislaţia fiscală se califică ca depăşire de împuterniciri.

    4. Finanţarea organelor Serviciului Fiscal de Stat se efectuează din bugetul de stat, în volumul  stabilit de legile anuale cu privire la bugetul de stat.

Organele fiscale, fiecare din ele fiind persoane juridice, au devize de cheltuieli proprii, dar şi conturi trezoreriale pentru efectuarea operaţiilor financiare.

    41. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat este în drept să instituie Consiliul consultativ, care este un organ de consultare şi recomandare metodologică a Serviciului Fiscal de Stat. Consiliul consultativ va activa în baza regulamentului aprobat de către Ministerul Finanţelor.

    [Pct.41 introdus prin HG1198 din 23.12.10, MO257-258/27.12.10 art.1311]

II. Modul de organizare a activităţii organelor fiscale

    5. Conducerea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat este exercitată de către şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat,  asistat în activitatea sa de conducere de trei şefi adjuncţi.
    Numirea în funcţii, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu, în condiţiile legii, a şefului şi a şefilor adjuncţi ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat se efectuează de către ministrul finanţelor.  

    [Pct.5 în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]

    [Pct.5 în redacţia HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729]

    [Pct.5 al.4) modificat prin HG302 din 21.04.09, MO83-85/30.04.09 art.367]

    [Pct.5 al.4)-7) comasate prin HG1295 din 28.10.03, MO223/07.11.03 art.1347]

    51. Conducerea inspectoratului fiscal de stat teritorial şi/sau inspectoratului fiscal de stat specializat este exercitată de către şeful inspectoratului fiscal de stat teritorial şi/sau inspectoratului fiscal de stat specializat, asistat în activitatea sa de conducere de şefii adjuncţi.
    Numirea în funcţii, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu, în condiţiile legii, a şefului inspectoratului fiscal de stat teritorial şi/sau inspectoratului fiscal de stat specializat şi a şefilor adjuncţi ai inspectoratului fiscale de stat teritorial şi/sau inspectoratului fiscal de stat specializat se efectuează de către şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
    [Pct.51 modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]
    [Pct.51 introdus prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]

    6. Structura organizatorică şi efectivul-limită în ansamblu pentru sistemul Serviciului Fiscal de Stat se aprobă de către Guvern.

     Structura organizatorică şi schema de încadrare a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat se aprobă de către Ministerul Finanţelor, iar pentru inspectoratele fiscale de stat teritoriale şi/sau inspectoratele fiscale de stat specializate - de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

    Efectivul-limită pe fiecare inspectorat fiscal de stat teritorial şi/sau inspectoratele fiscale de stat specializat în parte se aprobă de către Ministrul Finanţelor. 

    [Pct.6 modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]

    [Pct.6 modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]

    7. Devizele de cheltuieli pentru întreţinerea organelor fiscale de toate nivelurile se aprobă de către Ministerul Finanţelor.

    8. În afară de obligaţiunile şi drepturile stipulate în actele legislative menţionate la punctul 1, precum şi la punctele 5 şi 6 ale prezentului regulament, şefii inspectoratelor fiscale de toate nivelurile mai au şi următoarele obligaţii şi drepturi:

    Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat:

    aprobă direcţiile generale de activitate a organelor Serviciului Fiscal de Stat, în ansamblu, şi planurile curente de lucru pentru Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;

    emite ordine vizînd lucrul cu personalul şi activitatea de bază a organelor Serviciului Fiscal de Stat, numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii, ale funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, a şefilor, şefilor adjuncţi şi şefilor de subdiviziuni interioare ale inspectoratelor fiscale de stat teritoriale şi/sau inspectoratelor fiscale de stat specializate, angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, în condiţiile legislaţiei muncii;

    aprobă statul de personal al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi statele de personal ale inspectoratelor fiscale de stat teritoriale şi/sau inspectoratelor fiscale de stat specializate;
    aprobă fişele de post pentru funcţiile publice, obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă ale funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi ale şefilor şi şefilor adjuncţi ai inspectoratelor fiscale teritoriale şi/sau inspectoratelor fiscale de stat specializate;

    aprobă regulamentele subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi regulamentele-tip pentru  subdiviziunile interioare ale inspectoratelor fiscale de stat  teritoriale şi/sau inspectoratelor fiscale de stat specializate;

    organizează şi asigură, în modul stabilit, lucrările de secretariat şi integritatea documentelor;

    elaborează propuneri de perfecţionare a legislaţiei fiscale şi celei de reglementare a activităţii organelor fiscale;

    asigură activitatea organelor fiscale în strictă concordanţă cu prevederile legislaţiei fiscale, muncii, civile, altor legi şi poartă răspundere pentru exercitarea neconformă a funcţiilor şi drepturilor acordate lui şi organelor fiscale;

    stabileşte gradul răspunderii locţiitorilor lui şi a altor salariaţi din organele Serviciului Fiscal de Stat pentru neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea neconformă a funcţiilor încredinţate şi drepturilor acordate;

    asigură îndeplinirea întocmai a indicaţiilor şi instrucţiunilor organelor ierarhic superioare;

    elaborează şi aprobă formulare de dări de seamă privind rezultatele activităţii organelor fiscale, de proces-verbal cu privire la contravenţiile administrative, de hotărîre privind procesul despre contravenţiile administrative, alte formulare, inclusiv tipizate, dacă acestea nu sînt prevăzute de legislaţie, nu contravin actelor legislative, altor acte normative şi sînt necesare activităţii organelor fiscale;

    adoptă decizii pentru modificarea sau abrogarea deciziilor proprii, dacă acestea au fost adoptate greşit, cu încălcarea normelor procedurale şi/sau contravin legislaţiei în vigoare;

    asigură utilizarea eficientă a mijloacelor pentru întreţinerea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, poartă răspundere pentru dezafectarea şi cheltuirea lor neraţională, exercitînd, totodată, la capitolul respectiv, şi controlul asupra organelor fiscale teritoriale;

    întreprinde măsuri de combatere a corupţiei şi protecţionismului în organele fiscale;

    elaborează şi prezintă propuneri pentru a fi examinate în şedinţele Colegiului Ministerului Finanţelor;

    transmite o parte din funcţiile şi drepturile sale locţiitorilor lui şi şefilor inspectoratelor fiscale teritoriale şi/sau inspectoratelor fiscale de stat specializate. 

    [Pct.8 compartiment modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]

    [Pct.8 compartiment modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]

    Şeful inspectoratului fiscal de stat teritorial şi/sau inspectoratului fiscal de stat specializat:

    elaborează şi aprobă direcţiile generale de activitate şi planurile curente de lucru a inspectoratului;

    asigură elaborarea şi prezentarea pentru aprobare Inspectoratului Fiscal Principal de Stat statul de personal al inspectoratului fiscal de stat teritorial şi/sau inspectoratului fiscal de stat specializat respectiv;
    aprobă fişele de post pentru funcţiile publice, obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă ale funcţionarilor publici din cadrul inspectoratului fiscal de stat teritorial şi/sau inspectoratului fiscal de stat specializat respectiv, cu excepţia şefului inspectoratului fiscal de stat teritorial şi/sau inspectoratului fiscal de stat specializat;

    emite ordine vizînd lucrul cu personalul şi activitatea de bază a inspectoratului, numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii, ale funcţionarilor publici din subordine, angajează şi eliberează din funcţie  personalul contractual al inspectoratului fiscal de stat teritorial şi/sau inspectoratului fiscal de stat specializat, în condiţiile legislaţiei muncii;

    elaborează şi aprobă regulamentul intern al Inspectoratului şi regulamentele de funcţionare a subdiviziunilor interioare din cadrul Inspectoratului respectiv;

    elaborează propuneri de perfecţionare a legislaţiei fiscale şi celei de reglementare a activităţii organelor fiscale, înaintîndu-le pentru examinare şi promovare Inspectoratului Fiscal Principal de Stat;

    asigură activitatea inspectoratului încredinţat lui în conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale, muncii, civile, altor legi şi este responsabil pentru exercitarea neconformă a funcţiilor şi drepturilor acordate lui şi inspectoratului încredinţat;

    stabileşte gradul răspunderii subalternilor pentru neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea neconformă a funcţiilor încredinţate şi drepturilor acordate;

    asigură respectarea întocmai a prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi îndeplinirea  indicaţiilor şi instrucţiunilor organelor ierarhic superioare;

    adoptă decizii pentru modificarea sau abrogarea deciziilor proprii, dacă acestea au fost adoptate greşit, cu încălcarea normelor procedurale şi/sau contravin legislaţiei în vigoare;

    acordă ajutor practic şi colaborează, în limitele prevăzute de legislaţie, cu perceptorii fiscali şi organul financiar teritorial;

    asigură utilizarea eficientă a mijloacelor alocate pentru întreţinerea inspectoratului încredinţat lui, poartă răspunderea pentru dezafectarea şi cheltuirea lor neraţională;

    întreprinde măsuri de combatere a corupţiei şi protecţionismului în inspectoratul încredinţat lui;

    elaborează şi prezintă propuneri pentru a fi examinate de către autorităţile publice locale;

    dirijează, în modul stabilit, lucrările de secretariat şi asigură integritatea documentelor;

    transmite o parte din funcţiile şi drepturile sale locţiitorilor lui.

    [Pct.8 compartiment modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]

    [Pct.8 compartiment modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]

III. Dispoziţii finale

    9. Prezentul regulament este unitar pentru toate organele fiscale ale statului şi poate fi modificat sau completat numai dat fiind premisele legale.


    [Anexa nr.2 exclusă prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]

    [Anexa nr.3 exclusă prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]


    [Anexa nr.4 abrogată prin HG525 din 16.05.06, MO75-78/19.05.06 art.566]


Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1736
din 31 decembrie 2002
L I S T A
hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.652 din 1 octombrie 1992 "Privind unele măsuri, ce se impun la executarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova din 22 ianuarie 1992 "Despre punerea în aplicare a Legii cu privire la Serviciul fiscal de stat" (Monitor, 1992, nr.10, art.306).

    2. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr.731 din 28 septembrie 1994 "Privind introducerea unor modificări în structura şi Regulamentul de funcţionare a Serviciului Fiscal de Stat".

    3. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.448 din 30 iunie 1995 "Cu privire la modificarea şi abrogarea unor decizii ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.48-49, art.362).

    4. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr.684 din 10 decembrie 1996 "Despre operarea unor modificări în structura Serviciului fiscal de stat".

    5. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr.486 din 4 mai 1998 "Cu privire la Registrul Fiscal de Stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.597).

    6. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1014 din 30 septembrie 1998 "Cu privire la reorganizarea controlului financiar şi fiscal" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.94-95, art.986).

    7. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1081 din 25 octombrie 2000 "Privind reglementarea controalelor asupra activităţii agenţilor economici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.139-140, art.1191).

    8. Punctul 4 al anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr.1481 din 27 decembrie 2001 "Cu privire la reorganizarea Inspectoratului de Stat pentru Protecţia Muncii pe lîngă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.9-10, art.61).

    9. Punctul 2 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.665 din 27 mai 2002 "Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.71-73, art.757).