HGM472/2004
ID intern unic:  294891
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 472
din  06.05.2004
despre aprobarea Regulamentului cu privire la recunoaşterea
şi echivalarea actelor
de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico
-didactică obţinute în străinătate
Publicat : 14.05.2004 în Monitorul Oficial Nr. 77-79     art Nr : 610

    MODIFICAT
    HG292 din 14.05.13, MO110-113/17.05.13 art.361

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate (se anexează).
2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 668 din 18 iunie 1998 "Cu privire la nostrificarea (recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi didactică, obţinute în străinătate" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 640).

PRIM-MINISTRU                                            Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru                                               Valerian Cristea
Ministrul economiei                                            Marian Lupu
Ministrul educaţiei                                              Valentin Beniuc

Chişinău, 6 mai 2004.
Nr. 472.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 472
din 6 mai 2004
REGULAMENTUL
cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare
ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament asigură caracterul unitar al recunoaşterii şi echivalării actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute de către cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii (în continuare – solicitant).
   
[Pct.1 modificat prin HG292 din 14.05.13, MO110-113/17.05.13 art.361]
2. Recunoaşterea şi echivalarea diplomelor şi atestatelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică (în continuare - diplome şi atestate) obţinute în străinătate se efectuează de către Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova (în continuare - C.S.A.).
3. C.S.A. recunoaşte şi echivalează numai diplome şi atestate eliberate de organele de stat ale altor ţări abilitate cu dreptul de a conferi grade ştiinţifice şi titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice.
4. Diplomele şi atestatele obţinute de cetăţenii Moldovei în U.R.S.S. pînă la 27 august 1991 sînt recunoscute după echivalarea şi înregistrarea acestora în C.S.A.
5. Se stabileşte că cheltuielile legate de recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică şi de înregistrare a diplomelor şi atestatelor respective le suportă solicitanţii sau organizaţiile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.
Taxele percepute de la solicitanţi sînt stabilite de C.S.A. şi coordonate cu Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi Ministerul Economiei.
6. Echivalarea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice se efectuează de C.S.A. în conformitate cu actele normative privind conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, a acordurilor bilaterale dintre Republica Moldova şi ţările respective şi în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova.
II. Prezentarea şi examinarea actelor
7. Pentru recunoaşterea şi echivalarea diplomei sau atestatului solicitantul prezintă în C.S.A următoarele acte:
cererea de recunoaştere şi echivalare a actului de înaltă calificare ştiinţifică sau ştiinţifico-didactică, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament în baza solicitării sau recomandării instituţiei/organizaţiei în care solicitantul pretinde să activeze.;
copia autentificată notarial a diplomei sau atestatului şi traducerea legalizată a documentului respectiv în limba de stat;
copia autentificată notarial a hotărîrii instituţiei care a conferit gradul ştiinţific sau titlul ştiinţific ori ştiinţifico-didactic, în cazul în care această instituţie nu este menţionată în actul respectiv;
copia lucrărilor ştiinţifice şi metodico-didactice (xerox) în baza cărora a fost conferit gradul ştiinţific sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic;
teza de doctorat şi autoreferatul (dacă acesta este prevăzut în ţara respectivă), în cazul recunoaşterii şi echivalării gradelor ştiinţifice;
în cazul reatestării, un raport (în două exemplare) privind rezultatele ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în baza cărora a fost conferit gradul ştiinţific sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic respectiv;
buletinul de identitate sau permisul de şedere;
fişa de evidenţă a cadrului ştiinţific;
la solicitarea experţilor, alte materiale primare de cercetare, necesare pentru adoptarea unei decizii obiective.
   
[Pct.7 modificat prin HG292 din 14.05.13, MO110-113/17.05.13 art.361]
   
71. În cazul solicitării recunoaşterii şi echivalării gradului ştiinţific de doctor, obţinut în străinătate, cu gradul ştiinţific de doctor habilitat conferit în Republica Moldova dosarul solicitantului va cuprinde:
    cererea solicitantului sau recomandarea instituţiei/organizaţiei în care solicitantul pretinde să activeze, adresată CNAA, prin care se solicită recunoaşterea şi echivalarea gradului de doctor cu cel de doctor habilitat, conform unui formular tipizat elaborat de către CNAA;
    diploma care atestă acordarea gradului ştiinţific care urmează a fi supusă echivalării, în original, copia simplă şi traducerea legalizată, cu excepţia limbilor de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană şi rusă);
    diploma care atestă acordarea primului grad ştiinţific de doctor sau certificatul corespunzător de echivalare (în original, copia simplă şi traducerea legalizată, cu excepţia limbilor de circulaţie internaţională – engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană şi rusă);
    lista lucrărilor şi copiile lor cu referire la cea de-a doua teză de doctorat, publicate pînă la şi după susţinerea ei, cu autentificările de rigoare efectuate de către instituţia în care activează solicitantul sau cu referinţe electronice, conforme cerinţelor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare pentru conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat;
    alte acte ce certifică competenţa profesională a solicitantului (după caz, la insistenţa solicitantului).
    [Pct.71 introdus prin HG292 din 14.05.13, MO110-113/17.05.13 art.361]
8. Recunoaşterea şi echivalarea deplomelor şi atestatelor obţinute de solicitanţii (inclusiv de cei care au urmat doctoratul sau postdoctoratul cu destinaţie specială) în statele cu care Moldova:
are încheiate acorduri bilaterale privind recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică se efectuează prin intermediul comisiilor de experţi în domeniu sau al celor ad-hoc, desemnate de C.S.A.;
nu are încheiate acorduri bilaterale privind recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică, precum şi a actelor care au fost obţinute fără permisiunea C.S.A. de a susţine teza de doctorat în ţara respectivă, se efectuează prin reatestarea acestora.
   
[Pct.8 modificat prin HG292 din 14.05.13, MO110-113/17.05.13 art.361]
   
81. Dacă teza de doctorat a fost susţinută într-o ţară unde există doar un singur grad ştiinţific, cel de doctor, iar respectiva diplomă care atestă acordarea gradului ştiinţific de doctor a fost eliberată de către o instituţie din Lista instituţiilor acreditate de agenţii incluse în Registrul European de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Superior şi care se regăseşte în topul celor 150 de universităţi din lume în baza clasamentelor internaţionale oficiale recunoscute:
    gradul ştiinţific de doctor obţinut de solicitant peste hotare poate fi echivalat cu gradul ştiinţific de doctor în Republica Moldova, prin ordinul CNAA, conform punctului 71 alineatele unu şi doi din prezentul Regulament;
    gradul ştiinţific de doctor obţinut de solicitant peste hotare poate fi echivalat cu gradul ştiinţific de doctor habilitat conferit în Republica Moldova în condiţiile respectării următoarelor criterii:
    solicitantul deţine deja un grad ştiinţific de doctor confirmat de CNAA sau are recunoaşterea şi echivalarea unui grad ştiinţific de doctor în acelaşi domeniu ştiinţific obţinut anterior;
    în perioada de după susţinerea tezei de doctorat în străinătate, solicitantul a continuat să-şi dezvolte direcţia de cercetare, înregistrînd, per ansamblu, către momentul depunerii dosarului la CNAA, setul de rezultate corespunzătoare cerinţelor prevăzute în punctul 71 al prezentului Regulament.
    [Pct.81 introdus prin HG292 din 14.05.13, MO110-113/17.05.13 art.361]
9. Evaluarea se efectuează de către comisiile de experţi în domeniu ale C.S.A sau de comisiile de experţi ad-hoc (în cazul în care tezele au fost susţinute la specialităţi pentru care nu există comisii de experţi permanente).
Preşedintele comisiei de experţi face cunoştinţă cu dosarul şi raportul pretendentului şi numeşte doi experţi, din cadrul comisiei, care prezintă avize referitor la corespunderea gradului ştiinţific sau titlului ştiinţific/ştiinţifico-didactic obţinut în străinătate calificării solicitantului.
Reatestarea se desfăşoară în prezenţa solicitantului, care face o comunicare în faţa comisiei de experţi privind rezultatele ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în baza cărora i-a fost conferit gradul ştiinţific sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic.
   
[Pct.9 modificat prin HG292 din 14.05.13, MO110-113/17.05.13 art.361]
III. Adoptarea deciziilor de recunoaştere
şi echivalare a actelor
10. Comisia de experţi a C.S.A. este obligată, în termen de trei luni de la primirea dosarului, să adopte o  hotărîre privind recunoaşterea şi echivalarea diplomei sau atestatului respectiv.
Şedinţa comisiei de experţi se consideră deliberativă dacă la ea sînt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul membrilor acesteia.
Decizia comisiei de experţi se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi la şedinţă.
11. Deciziile comisiilor de experţi privind recunoaşterea şi echivalarea diplomelor şi atestatelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică se aprobă de Prezidiul C.S.A.
Prezidiul C.S.A. adoptă deciziile comisiilor de experţi privind recunoaşterea şi echivalarea diplomelor şi atestatelor prin vot deschis, cu majoritatea voturilor, dar nu mai puţin de jumătate din numărul total al membrilor Prezidiului C.S.A.
În cazul în care gradul ştiinţific sau titlul ştiinţific/titlul ştiinţifico-didactic nu este recunoscut de către Prezidiul C.S.A., solicitantului i se aduce la cunoştinţă motivul refuzului în scris în termen de 3 zile din momentul emiterii deciziei respective.
12. Hotărîrea Prezidiului C.S.A. poate fi contestată în termen de 30 zile de la data adoptării. Modalitatea de examinare a contestaţiei este stabilită de actele normative ale C.S.A. ce se referă la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice.
În termen de 30 de zile de la adoptarea hotărîrii privind recunoaşterea şi echivalarea actului de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică, C.S.A. eliberează solicitantului un certificat, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament.
Certificatele de recunoaştere şi echivalare a gradelor ştiinţifice se eliberează după prezentarea adeverinţei ce atestă depunerea tezei de doctorat şi a autoreferatului în fondul Bibliotecii Naţionale.

Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la
recunoaşterea şi echivalarea actelor
de înaltă calificare ştiinţifică şi
ştiinţifico-didactică obţinute
în străinătate

    Către Comisia Superioară de
    Atestare a Republicii Moldova

CERERE
    Subsemnatul_______________________________________________________________
                                    (numele, prenumele)
    Domiciliat_________________________________________________________________
                                                 (adresa)
    ________________________________________________________tel.______________
    Deţinător al gradului ştiinţific/titlului ştiinţific/titlului ştiinţifico-didactic_______________
    Domeniul__________________________________________________________________
    Specialitatea_______________________________________________________________
    Cu diploma/atestatul_________________________________________________________
    seria__________________________________________nr._________________________
    Eliberată la data de_____________________________, de către______________________
    _________________________________________________________________________
                                              (instituţia, ţara)
    în urma susţinerii tezei de doctorat la data de______________________________________
                                                                                           (data, anul, codul
    ________________________________________________________________________
                                   consiliului ştiinţific specializat)
    ________________________________________________________________________
                           (în cazul recunoaşterii şi echivalării gradului ştiinţific)
    Vă rog să-mi aprobaţi recunoaşterea diplomei/atestatului sus-menţionat şi echivalarea acesteia/acestuia cu diploma/atestatul corespunzător din Republica Moldova
    Anexez la cerere următoarele documente:
    copia autentificată notarial a diplomei sau atestatului şi traducerea legalizată a documentului respectiv în limba de stat;
    copia autentificată notarial a hotărîrii instituţiei care a conferit gradul ştiinţific sau titlul ştiinţific ori ştiinţifico-didactic, în cazul în care această instituţie nu este menţionată în actul respectiv;
    copia lucrărilor ştiinţifice şi metodico-didactice (xerox) în baza cărora a fost conferit gradul ştiinţific sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic;
    teza de doctorat şi autoreferatul (dacă acesta este prevăzut în ţara respectivă), în cazul recunoaşterii şi echivalării gradelor ştiinţifice;
    în cazul reatestării, un raport (în două exemplare) privind rezultatele ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în baza cărora a fost conferit gradul ştiinţific sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic respectiv;
    documentul care atestă cetăţenia Moldovei ori dreptul de reşedinţă sau locul de muncă permanent în Moldova;
    fişa de evidenţă a cadrului ştiinţific;
    la solicitarea experţilor, alte materiale primare de cercetare, necesare pentru adoptarea unei decizii obiective.
    În cazul recunoaşterii şi echivalării gradului ştiinţific solicitat, mă oblig să prezint în C.S.A. adeverinţa care atestă depunerea tezei de doctorat / a referatului ştiinţific şi a autoreferatului în fondul Bibliotecii Naţionale.
    _____________              ___________________________
    (data)                                            (semnătura)

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la
recunoaşterea şi echivalarea
actelor de înaltă calificare
ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică
obţinute în străinătate

REPUBLICA MOLDOVA
(Stema)

COMISIA SUPERIOARĂ DE ATESTARE A REPUBLICII MOLDOVA
CERTIFICAT DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE

    SERIA RE NR._______________ CHIŞINĂU_________________________________
    Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova recunoaşte gradul ştiinţific/titlul
    ştiinţific/titlul ştiinţifico-didactic de
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    conferit de______________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    doamnei/domnului_________________________________________________________
    ______________________________________________________________________,
    diploma/atestatul seria____________________________nr.________________________,
    eliberată/eliberat la________________________________________________________,
    care se echivalează cu gradul ştiinţific/titlul ştiinţific/titlul ştiinţifico-didactic de______
    ______________________________________________________________________
    Preşedinte L.Ş.
    Secretar ştiinţific