HGM982/1999
ID intern unic:  295558
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 982
din  26.10.1999
cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
Publicat : 11.11.1999 în Monitorul Oficial Nr. 124-125     art Nr : 1073
     MODIFICAT
    HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965
    HG1451 din 24.12.07, MO5-7/11.01.08 art.24

    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova nr. 24 din 11 ianuarie 1995 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar general" (Monitorul Oficial, 1995, nr. 14, art. 62; 1998, nr. 6-7, art. 45), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în denumire şi în tot textul hotărîrii şi Regulamentului cuvîntul "raion" se substituie prin cuvîntul "judeţ", la cazul  respectiv, iar cuvintele "cadastrului  funciar general" se substituie prin cuvintele "cadastrului funciar";
    2) la punctul 2:
    în alineatul întîi sintagma "Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei" se substituie prin sintagma "Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie";
    alineatele trei şi patru se exclud;
    3) punctul 4 se expune în următoarea redacţie:
    "4. Organele administraţiei publice locale:
    vor asigura ţinerea sistematică a documentaţiei cadastrale şi prezentarea acesteia organelor ierarhic  superioare  în  volumul  şi termenele stabilite;
    vor înregistra în registrul cadastral al deţinătorilor de teren proprietarii sectoarelor de teren, care le-au fost atribuite în procesul privatizării;
    vor oferi notariatului  informaţia  funciară  necesară  privind sectoarele  de teren proprietate publică, întocmită de serviciile locale de reglementare a regimului proprietăţii funciare.";
    4) se completează cu punctele 5 şi 6 cu următorul conţinut:
    "5. Pînă la finalizarea înregistrării  primare masive a bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor pe întreg teritoriul ţării, Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie va coordona cu Ministerul Economiei şi Reformelor şi Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale instrucţiunile referitoare la modul de executare şi conţinutul proiectelor de organizare a teritoriului, planurilor cadastrale ale terenurilor şi altor lucrări cadastrale, la lucrările ce ţin de eliberarea, păstrarea şi completarea titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, precum şi la înregistrarea primară a bunurilor imobile.
    6. Pînă la finalizarea înregistrării primare masive a tuturor bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor în unitatea administrativ-teritorială corespunzătoare, primăria satului (comunei), oraşului (municipiului) şi organul cadastral teritorial respectiv ţin la zi planurile cadastrale ale terenurilor destinate construcţiilor şi planurile cadastrale ale terenurilor cu destinaţie agricolă. Organele cadastrale teritoriale vor pune la dispoziţie fără plată, o dată  în semestru, copiile actualizate ale acestor planuri cadastrale la solicitarea  fiecărei primării a satului (comunei), oraşului (municipiului) situate în raza de acţiune a organului cadastral teritorial respectiv.";
punctele 5, 6 şi 7 devin, respectiv, punctele 7, 8 şi 9.
    Regulamentul  cu  privire  la conţinutul  documentaţiei  cadastrului funciar general se modifică şi se completează după cum urmează:
    cuvintele "comunitate de sate" se substituie prin cuvintele "(comunei)", iar sintagma "serviciul republican pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare" se substituie prin sintagma "Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie", la cazul respectiv;
    punctul 1 după  cuvintele "monitoringului funciar" se completează cu cuvintele "Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, Legea cadastrului bunurilor imobile";
    în punctul 2 cuvîntul "raion"  se substituie prin cuvintele "municipiului, judeţului";
    punctele 5, 6 şi 7 se expun în următoarea redacţie:
    "5. Registrul  cadastral  al deţinătorilor de terenuri, titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, proiectul de organizare a teritoriului şi decizia autorităţii administraţiei publice locale cu privire la atribuirea terenului constituie temei pentru soluţionarea problemelor ce ţin de impozitarea, vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică, moştenirea şi litigiile funciare, obiect al cărora sînt terenurile, drepturile asupra cărora nu au fost încă înregistrate la organul cadastral teritorial în registrul bunurilor imobile.;
    6. Scopul documentaţiei cadastrale este de a confirma dreptul de proprietate, posesie şi folosinţă asupra pămîntului la  atribuirea de către stat a sectoarelor de teren deţinătorilor.;
    7. Drept act de confirmare a dreptului de proprietate, posesie şi folosinţă asupra pămîntului este titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, forma căruia a fost aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 449 din 29 iunie 1992 "Despre aprobarea modelelor unice de documente, ce confirmă dreptul de proprietate, posesiune şi beneficiere funciară"  (Monitorul Parlamentului, 1992, nr.6, art. 142-1), modificată şi completată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.766 din 25 noiembrie 1992 (Monitorul Parlamentului, 1992, nr. 11,art. 352), Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 487 din 9 august 1993, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 24 din 11 ianuarie 1995 (Monitorul Parlamentului, 1995, nr. 14, art. 62), precum şi alte documente, conform legislaţiei.
    Documentul care stabileşte şi confirmă amplasarea hotarelor generale ale  terenurilor este proiectul de organizare a teritoriului sau planul cadastral al terenului, aprobate de autorităţile administraţiei publice locale.";
    punctul 8 după cuvintele "organele administraţiei publice locale" se completează cu cuvintele "pentru fiecare sector de teren.";
    punctul 9 se expune în următoarea redacţie:
    "9. Procesul de  legalizare a drepturilor deţinătorilor de teren decurge în următoarele etape:
adoptarea deciziei de atribuire a terenului în baza proiectului de organizare a teritoriului sau planului cadastral al terenului  sau deciziei de vînzare-cumpărare a terenului proprietate publică în baza planului cadastral al terenului;
    înregistrarea deţinătorilor de terenuri în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri, iar la atribuirea gratuită a terenurilor din proprietate publică - şi eliberarea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren;
   înregistrarea terenurilor şi drepturilor asupra acestora la organul cadastral teritorial în registrul bunurilor imobile, cu excepţia drepturilor asupra terenurilor atribuite gratuit din proprietate publică, a căror înregistrare este necesară la efectuarea acţiunilor juridice.";
    la punctul 10:
    alineatul întîi se expune în următoarea redacţie:
    "Titlurile se eliberează  deţinătorilor de terenuri  în temeiul deciziilor primăriilor municipiilor, oraşelor, satelor (comunelor) privind atribuirea sectorului de teren în folosinţă sau proprietate.";
    alineatul doi se exclude;
    alineatul trei devine alineatul doi;
    alineatul patru  devine  alineatul trei şi se expune  în  următoarea redacţie:
    "Primăria satului (comunei), oraşului (municipiului) înregistrează deţinătorii de terenuri şi, după caz, eliberează titlurile în termen de 10 zile din ziua aprobării proiectului de organizare a teritoriului sau planului cadastral al terenului (terenurilor) atribuit(e), sau din ziua depunerii la primărie a cererii de trecere în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri şi eliberare a titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren.";
    în punctul 11 sintagma "Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei" se substituie prin cuvintele "Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie prin coordonare cu Departamentul privatizării şi administrării   proprietăţii de stat al Ministerului  Economiei  şi Reformelor.";
    la punctul 12:
    în alineatul  trei cuvintele "în baza documentaţiei primare juridice şi cadastrale" se substituie prin cuvintele "în baza documentelor ce confirmă drepturile asupra pămîntului (deciziilor primăriilor municipiilor, oraşelor, satelor (comunelor), contractelor  de vînzare-cumpărare)";
    în alineatul patru sintagma "Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei" se substituie prin sintagma "Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie";
    punctul 14 se exclude;
    punctul 15 se expune în următoarea redacţie:
    "15. Datele despre persoanele fizice şi juridice cărora le-au fost atribuite terenuri pînă la introducerea registrului cadastral al deţinătorilor de terenuri se înscriu  în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri în baza deciziilor adoptate anterior de către organele administraţiei publice competente.";
    din punctul 16 cuvîntul "raion" se exclude;
    la punctul 17:
    alineatele unu şi doi se expun în următoarea redacţie:
    "Planul cadastral constituie reprezentarea grafică a teritoriului, conţinînd date despre amplasamentul, hotarele şi numerele cadastrale ale sectoarelor de teren, precum şi alte date. Numărul cadastral al sectorului de teren este un număr individual, irepetabil pe teritoriul ţării, care se atribuie în conformitate cu  procedura stabilită de legislaţie.
    Prin conţinutul lor planurile cadastrale se împart în:
    a) planurile cadastrale ale sectoarelor de teren;
    b) planurile cadastrale ale teritoriului.";
    punctul se completează cu alineatul trei cu următorul conţinut:
    "Ca bază pentru  planul cadastral servesc planurile existente, noile măsurări geometrice sau proiectele de organizare a teritoriului.";
    alineatul trei  devine  alineatul patru şi se expune  în  următoarea redacţie:
    "Modul de întocmire şi  actualizare a  planurilor cadastrale  se stabileşte printr-o instrucţiune, aprobată  de Agenţia  Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie.";
    din punctul 18 cuvintele "planurile cadastrale", se exclud;
    punctul 19 se exclude;
    din punctul 21 cuvintele "de subordonare raională" se exclud;
    la punctul 22  cuvintele "executivele raionale, primăriile  oraşelor de  subordonare republicană"  se substituie prin  cuvintele "birourile permanente ale consiliilor judeţene, primăriile municipiilor".
    [Pct.2 abrogat prin HG1451 din 24.12.07, MO5-7/11.01.08 art.24]
    3. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 562 din 23 octombrie 1996 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectelor privatizate sau care se  privatizează" (Monitorul Oficial, 1996, nr. 75-76, art. 610; 1997, nr. 84-85, art. 838), se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul sintagma"Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat" se substituie prin sintagma "Departamentul privatizării şi administrării proprietăţii de stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor", la cazul respectiv;
    2) denumirea hotărîrii  se completează cu cuvintele"şi întreprinderilor private";
    3) punctul 1 după cuvintele "sau care se privatizează" se completează cu cuvintele "şi întreprinderilor private";
    4) Regulamentul cu privire la vînzare-cumpărarea terenurilor aferente obiectelor privatizate sau care se privatizează se modifică şi se completează după cum urmează:
    denumirea se completează cu cuvintele "şi întreprinderilor private";
    punctul 1 după cuvintele "sau care se privatizează" se completează cu cuvintele "şi întreprinderilor private", cuvintele "Legii privind preţul  normativ al pămîntului" se substituie  prin cuvintele "Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului", cuvintele "Legii cu privire la Programul de stat de privatizare pentru anii 1995-1996" se substituie prin cuvintele "Legii cu privire la Programul de privatizare pentru anii  1997-1998,  Legii cadastrului bunurilor imobile";
    punctul 2 după cuvintele "sau care se privatizează" se completează cu cuvintele "şi întreprinderilor private", cuvintele "arendate pînă la 1 ianuarie 1995 şi neincluse în listele de privatizare" se substituie prin cuvintele "date în arendă şi neincluse în listele de  privatizare, precum şi a terenurilor aferente întreprinderilor private, înfiinţate în afara procesului de privatizare";
    în punctul 4  la  lit. b) cuvintele "ori  în clădiri parţial privatizate" se exclud;
    alineatul doi din punctul 6 se exclude;
    punctul 7 se completează cu lit. c) cu următorul conţinut:
    "c) întreprinderea privată";
    în punctul 8  cuvintele "asupra obiectului privatizat" se substituie prin cuvintele "asupra încăperilor privatizate într-o construcţie";
    punctul se completează cu o propoziţie cu următorul conţinut:
    "Dacă amplasarea încăperilor privatizate într-o încăpere permite separarea de sine stătătoare a sectoarelor de teren aferente, atunci, după separare în modul stabilit, proprietarii încăperilor privatizate pot cumpăra sectoarele de teren respective.";
    punctul 10 după  cuvintele "va anexa" se completează cu cuvintele "planul cadastral al terenului şi";
    la lit. b) cuvintele  "5 exemplare" se substituie prin cuvintele  "3 exemplare";
    în alineatul întîi al punctului 11:
    în subalineatele  întîi şi trei cuvintele "cinci  exemplare" se substituie prin cuvintele "trei exemplare";
    punctul se completează cu subalineatele unu, doi şi trei  cu următorul conţinut:
    "să stabilească  suprafaţa  terenului aferent supus vînzării-cumpărării în baza planului cadastral;
    să înştiinţeze  în  scris proprietarii terenurilor adiacente despre stabilirea hotarelor generale ale terenului aferent întreprinderii  în legătură cu privatizarea lui;
    să stabilească suprafaţa sectorului de teren ce se vinde în temeiul cererii  motivate  a proprietarului obiectului privatizat, în cazul în care lipseşte decizia despre atribuirea sectorului de teren în folosinţă sau cînd, în urma măsurărilor, se va stabili că hotarele sectorului de teren s-au modificat şi suprafaţa reală nu corespunde mărimii  indicate în decizia primăriei despre atribuirea terenului în folosinţă. Decizia despre vînzarea suprafeţei reale a terenului aferent întreprinderii  se ia doar în cazul  în care prin aceasta nu sînt atinse interesele proprietarilor de terenuri adiacente.";
    subalineatele unu-trei devin, respectiv, subalineatele patru-şase;
    lit. b) din punctul  15 se completează cu cuvintele "în mărime de 65 de baluri";
    în denumirea capitolului III cuvîntul "Legalizarea" se  substituie prin "Înregistrarea";
    lit. b) din punctul 20 se expune în următoarea redacţie:
    "b) în termen de trei  luni de la autentificarea notarială a contractului de vînzare-cumpărare a sectorului de teren să se  adreseze cu o cerere la organul cadastral teritorial în raza de activitate a căruia este situat terenul pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui;";
  în punctul 21 fraza "Trecerea în documentaţia cadastrală a modificărilor stipulate prin contractul de vînzare-cumpărare", completarea şi eliberarea titlului de proprietate asupra terenului se vor face imediat după achitarea primei rate, pe care Cumpărătorul o va plăti  la semnarea contractului, pe conturile indicate de vînzător."
    se substituie prin fraza "Trecerea în documentaţia cadastrală a modificărilor stipulate prin contractul de vînzare-cumpărare se vor face imediat după achitarea primei rate, pe care Cumpărătorul o va plăti la semnarea contractului, pe conturile indicate de vînzător.";
    punctul 22 se exclude;
    la punctul 23:
    în alineatele întîi şi trei cuvîntul "legalizarea" se substituie prin cuvîntul "înregistrarea";
    alineatul doi se expune în următoarea redacţie:
    "Planul cadastral al sectorului de teren aferent  întreprinderii, care a fost privatizat, se include în dosarul cadastral al bunului imobil.";
    punctul 24 se expune în următoarea redacţie:
    "24. Organul cadastral teritorial va înregistra în mod  obligatoriu sectorul de teren aferent întreprinderii şi dreptul de proprietate asupra lui în registrul bunurilor imobile, va efectua modificările necesare în planul cadastral al teritoriului unităţii administrativ-teritoriale, va aplica ştampila privind înregistrarea drepturilor pe ambele exemplare ale contractului  şi va  înapoia cumpărătorului un exemplar al contractului.";
    punctul 25 se expune în următoarea redacţie:
    "25. Dreptul de proprietate al Cumpărătorului asupra sectorului de teren apare din  momentul  înregistrării lui  în registrul bunurilor imobile.";
    în punctul 26 cuvîntul "două" se substituie prin cuvîntul  "trei", iar cuvintele "şi la bugetul de stat - 50 la sută din preţul de vînzare, pe un cont indicat de către Vînzător" se substituie prin cuvintele "la bugetul de stat - 30 la sută şi pe un cont special al Guvernului - 20 la sută din preţul de vînzare.";
    alineatul doi al punctului 27 se exclude;
    punctul 29 după cuvintele "şi  proprietar" se completează cu cuvintele  "dar nu  mai  mic decît preţul normativ calculat în baza tarifelor prevăzute la poziţia a II-a din anexa la Legea privind preţul normativ şi modul de  vînzare-cumpărare  a  pămîntului  sau  propune proprietarului alt sector de teren în schimbul celui retras.";
    punctele 23-32 devin, respectiv, punctele 22-31;
    punctul 33 se exclude;
    punctul 34 devine punctul 32;
    în anexa nr.  3 cuvintele "Alte oraşe" se substituie prin cuvintele "Alte municipii şi oraşe";
    în anexa nr. 4:
    în capitolul  I  la punctul 1 cuvintele "privind preţul normativ al pămîntului" se substituie prin cuvintele "privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, cadastrului bunurilor imobile";
    în capitolul II:
    la punctul 4 cuvintele "bugetului  local" se substituie prin cuvintele "bugetului municipiului, oraşului sau satului" (comunei)";
    punctul 5 se exclude;
    în capitolul III:
    punctul 1 se exclude;
    în punctul 2 cuvintele "şi altele" se exclud;
    subpunctul 1) al punctului 3 se exclude;
    subpunctul 2)  al  punctului 3 devine subpunctul 1) şi se expune  în redacţie nouă:
    "1) să depună cererea de înregistrare a dreptului de proprietate asupra terenului, în termen de trei  luni de zile de la data autentificării notariale a prezentului Contract, la organul cadastral teritorial în raza de acţiune a căruia este situat terenul;";
    subpunctele 3-6 devin, respectiv, subpunctele 2-5;
    punctele 2 şi 3 devin, respectiv, punctele 1 şi 2;
    în capitolul IV:
    la punctul 1 cuvîntul  "legiferarea" se substituie  prin  cuvintele "înregistrarea";
    punctul 2 se expune în următoarea redacţie:
    "2. Prezentul contract este  întocmit în  trei exemplare. Primul exemplar revine Cumpărătorului, al doilea - Vînzătorului, iar al treilea rămîne la păstrare în biroul notarial.";
    punctul 6 se exclude;
    din capitolul V textul după rechizitele şi semnăturile părţilor se exclude.
    4. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 622 din4 iulie 1997 "Despre  măsurile de  realizare a Legii cu privire la gaj" (Monitorul Oficial, 1997, nr. 54-55, art. 586) se modifică după cum urmează:
    în tot textul cuvintele "registrul unic al gajului" se substituie prin cuvintele "registrul gajului", la cazul respectiv;
    în alineatul  întîi al punctului 2 cuvintele "(cu excepţia cazurilor de amanet") se substituie prin cuvintele "cu excepţia ipotecii  şi a cazurilor de amanet)", iar cuvintele "de stat" se exclud.
    [Pct.5 abrogat prin HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965]
    6. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.192 din 20 februarie 1998 "Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor" (Monitorul Oficial, 1998, nr. 30-33, art. 225) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în tot textul  hotărîrii cuvintele "raion", "raional", "comitetul executiv  raional" se substituie, respectiv, prin  cuvintele "judeţ", "judeţean", "consiliului judeţean", la cazul corespunzător.
    2) la punctul 1:
    alineatul şapte, lit. b) se expune în următoarea redacţie:
    "avizul pedologic pentru terenul cu destinaţie  agricolă supus vînzării-cumpărării";
    lit. d) se expune în următoarea redacţie:
    "d) în temeiul contractului de vînzare-cumpărare, autentificat notarial, se  înregistrează dreptul de proprietate asupra terenului  la organul cadastral  teritorial în a cărui rază de acţiune este situat terenul.";
    3) în punctul 2 din anexa nr.1 cuvintele "eşalonat pe o perioadă de 3 ani," se substituie prin cuvintele "eşalonat pe o perioadă de pînă la 10 ani,";
    4) punctul 5 din anexa  nr.3 după cuvintele "pentru o unitate grad/hectar" se includ cuvintele "cu aplicarea coeficientului de  0,25 pînă la 1 ianuarie 2001";
    5) anexa nr. 4 se modifică după cum urmează:
    în capitolul III:
    la punctul 1:
    lit. a) şi lit. b) se exclud;
    la lit. d) cuvintele "pentru a  înmîna Cumpărătorului  titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren asupra terenului cumpărat" se substituie prin cuvintele "pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenului la organul cadastral teritorial";
    lit. c) şi lit. d) devin, respectiv, lit. a) şi lit. b);
    Nota se exclude;
    la punctul 3:
    lit. a) se expune în următoarea redacţie:
    "a) să înregistreze dreptul de proprietate asupra terenului cumpărat la organul cadastrial teritorial în a cărui rază de acţiune este situat terenul, în termen de trei luni de la data autentificării notariale a prezentului Contract;";
    lit. b) se exclude;
    lit. c), lit.  d), lit. e), lit. f) devin, respectiv, lit. b),  lit. c), lit. d), lit. e);
    6) în capitolul IV:
    punctele 1 şi 2 se expun în următoarea redacţie:
    "1. Prezentul contract este  întocmit în  trei exemplare. Primul exemplar revine Cumpărătorului, al doilea revine Vînzătorului, iar  al treilea rămîne la păstrare în biroul notarial.;
    2. Prezentul contract serveşte drept temei  pentru  înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenului la organul cadastral teritorial în a cărui rază de acţiune este situat terenul.";
    punctul 5 se expune în următoarea redacţie:
    "5. Dreptul de  proprietate asupra bunului imobil apare din momentul înregistrării dreptului în registrul bunurilor imobile.";
    7) în capitolul V textul după rechizite şi semnăturile părţilor se exclude.
    7. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 374 din 6 aprilie 1998 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la gajarea (ipotecarea) terenurilor şi a obiectelor imobile aferente acestora" (Monitorul Oficial, 1998, nr. 56-59, art. 388);
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.829 din 18 decembrie 1995 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reglementarea relaţiilor dintre banca de informaţie "Cadastru" şi consumatorii de informaţie" (Monitorul Oficial, 1996,nr. 17-18, art. 121).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                      Ion STURZA
    Contrasemnată:
    Ministrul justiţiei                                                             Ion Păduraru
    Ministrul dezvoltării teritoriului,
    construcţiilor şi gospodăriei comunale                           Mihai Severovan

    Chişinău, 26 octombrie 1999.
    Nr. 982.