HGM1117/2002
ID intern unic:  295697
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1117
din  22.08.2002
despre aprobarea Regulamentului de comercializare
 cu amănuntul a produselor petroliere
Publicat : 29.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 122-123     art Nr : 1240

   
MODIFICAT
   
HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19
    HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG422 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.477
    HG546 din 09.07.14, MO178-184/11.07.14 art.582
   
HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001
    HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938
    HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455
    HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338
    HG195 din 01.03.04, MO42-44/12.03.04 art.328
    HG684 din 10.06.03, MO121/17.06.03 art.728

    HG1750 din 31.12.02, MO206/31.12.02 art.1905În conformitate cu Legea privind piaţa produselor petroliere nr.461-XV din 30 iulie 2001 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 76, art. 342), cu modificările şi completările ulterioare, Legea privind protecţia consumatorilor nr. 105-XV din 13 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art. 507), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul reglementării comercializării cu amănuntul a produselor petroliere, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    [Preambul modificat prin HG195 din 01.03.04, MO42-44/12.03.04 art.328]
1. Se aprobă Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere (se anexează).
2. Se stabileşte că posesorii de licenţă pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazelor lichefiate, în termen de pînă la 1 iulie 2003, vor perfecta contracte cu furnizorii (de aparate de casă şi control cu memorie fiscală), iar în termen de pînă la 30 aprilie 2004, vor dota toate staţiile certificate de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate cu aparate de casă şi control cu memorie fiscală conectate la distribuitor.
    [Pct.2 modificat prin HG195 din 01.03.04, MO42-44/12.03.04 art.328]
    [Pct.2 modificat prin HG684 din 10.06.03, MO121/17.06.03 art.728]
    [Pct.2 modificat prin HG1750 din 31.12.02, MO206/31.12.02 art.1905]
3. Serviciul Fiscal de Stat va informa Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică despre staţiile de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate care nu au perfectat contracte cu furnizorii de aparate de casă şi control cu memorie fiscală pînă la 1 iulie 2003, pentru a li se suspenda licenţele, iar după 30 aprilie 2004 - despre cele care nu au instalat astfel de aparate, pentru a retrage licenţele de la titularii acestora.
   
[Pct.3 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Pct.3 modificat prin HG195 din 01.03.04, MO42-44/12.03.04 art.328]
[Pct.3 modificat prin HG684 din 10.06.03, MO121/17.06.03 art.728]
    [Pct.3 modificat prin HG1750 din 31.12.02, MO206/31.12.02 art.1905]
4. Ministerul Finanţelor (Serviciul Fiscal de Stat), Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Afacerilor Interne, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, primăriile municipiilor şi autorităţile administraţiei publice locale vor asigura, în limitele competenţei lor, controlul permanent asupra respectării întocmai a prevederilor regulamentului nominalizat.
   
[Pct.4 modificat prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    [Pct.4 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Pct.4 modificat prin HG546 din 09.07.14, MO178-184/11.07.14 art.582]
    [Pct.4 modificat prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]
5. Se abrogă Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.303 din 14 aprilie 1999 "Cu privire la aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.42-44, art.308).

Prim-ministru
al Republicii Moldova                                           Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei                                                Ştefan Odagiu
Ministrul energeticii                                               Iacob Timciuc
Ministrul justiţiei                                                    Ion Morei

Chişinău, 22 august 2002.
Nr. 1117.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova  nr. 1117
din 22 august 2002
Notă:
    în tot textul Regulamentului, cuvintele „certificat de conformitate”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „rapoarte de inspecțe”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19
R E G U L A M E N T U L
de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere (în continuare -  Regulament)  stabileşte modul de recepţionare, păstrare, evidenţă şi comercializare cu amănuntul a benzinei, motorinei, kerosenului, gazului lampant, gazelor lichefiate, uleiurilor şi lubrifianţilor (în continuare - produse petroliere), cerinţele faţă de protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor de produse petroliere, contra riscului de a achiziţiona produse petroliere de calitate inferioară, faţă de securitatea pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor, pentru mediul înconjurător, precum şi nivelul de deservire a consumatorilor.
2. Regulamentul este executoriu şi se extinde asupra tuturor agenţilor economici din teritoriul Republicii Moldova, înregistraţi, în modul stabilit, şi care comercializează cu amănuntul produse petroliere.
3. Comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazelor lichefiate se permite doar persoanelor juridice, titulare de licenţe pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale sau a gazelor lichefiate, acordate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică şi care dispun de avizul pozitiv de expertiză pentru exploatarea stațiilor de alimentare cu produse petroliere principale și gaze lichefiate (în continuare stații) al organismului de expertiză în domeniul securității industriale și avizul pozitiv al Agenției de Mediu.
   
[Pct.3 modificat prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    [Pct.3 modificat prin HG546 din 09.07.14, MO178-184/11.07.14 art.582]
4. Noţiunile utilizate în prezentul Regulament sînt similare noţiunilor utilizate în Legea privind piaţa produselor petroliere.
5. Vînzătorul ce comercializează produse petroliere cu amănuntul este obligat să achiziţioneze cu ridicata produse petroliere numai de la titularii de licenţă pentru genul de activitate – importul şi comercializarea cu ridicata a produselor petroliere.
    [Pct.5 în redacţia HG546 din 09.07.14, MO178-184/11.07.14 art.582]
6. Comercializarea cu amănuntul a principalelor produse petroliere şi a gazelor lichefiate se efectuează, de către titularii de licenţă pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale sau a gazelor lichefiate numai la staţiile de alimentare certificate (construite în baza documentaţiei de proiect şi supuse expertizei ecologice de stat) prin dispozitiv de alimentare utilat cu aparate de casă şi control cu memorie fiscală, conectate la distribuitor şi eliberarea obligatorie către cumpărător a bonului de casă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
7. Kerosenul, gazul lampant, uleiurile şi lubrifianţii pot fi comercializaţi cu amănuntul la staţii sau de agenţii economici care dispun de magazine specializate certificate şi de autorizaţii, acordate de autorităţile administraţiei publice locale, prin care li se oferă  dreptul de a comercializa cu amănuntul mărfuri nealimentare.
8. Staţiile se divizează în staţionare şi de tip container.
Staţiile staţionare sînt amplasate în localităţi, precum şi în zona de protecţie a drumurilor. Utilizarea staţiilor de tip container se permite numai în unităţile de transport auto de la întreprinderile (gospodăriile) auto şi agricole.
9. Schema de amplasare a noilor staţii este aprobată de Guvernul Republicii Moldova.
10. Se interzice:
comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere nemijlocit din autocisterne, precum şi din canistre şi alt ambalaj;
comercializarea cu amănuntul a benzinei şi motorinei în alte locuri decît la staţii;
   
comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazelor lichefiate în alte locuri decît la staţiile certificate de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate, precum şi recepţionarea plăţilor pentru produsele petroliere principale şi gazele lichefiate livrate în alte locuri decît la ghişeul de plată.
    [Pct.10 modificat prin HG422 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.477]
11. La staţii poate fi organizată comercializarea cu amănuntul a kerosenului, gazului lampant, uleiurilor şi lubrifianţilor preambalate în cantităţi mici, recepţionarea uleiurilor şi ambalajelor în care s-au aflat produse petroliere, precum şi deservirea tehnică, spălarea automobilelor.
12. Programul de lucru al staţiilor şi al magazinelor specializate este stabilit de agenţii economici, de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale.
13. În cazul închiderii planificate a staţiilor şi a magazinelor specializate, pentru efectuarea măsurilor de salubrizare, reparaţiilor şi reutilării tehnice, agenţii economici, cu cel puţin  5 zile înainte de aceste lucrări, urmează să-i înştiinţeze despre aceasta pe consumatori, anexînd la programul de lucru un anunţ despre data şi durata închiderii.
14. Operatorii care deservesc staţiile de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate trebuie să posede legitimaţii speciale, obţinute în urma atestării după frecventarea cursurilor specializate. Aceştia recepţionează plata pentru produsele petroliere principale şi gazele lichefiate livrate doar la ghişeul de plată, cu eliberarea bonului de casă.
    [Pct.14 în redacţia HG422 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.477]
15. Staţia trebuie să dispună de o emblemă a firmei, amplasată într-un loc vizibil, să deţină informaţii despre importatorul principalelor produse petroliere pe care le comercializează. La un loc vizibil se expune, de asemenea,  informaţia despre programul de lucru şi copia licenţei pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale sau gazului lichefiat, precum şi o plăcuţă cu indicarea numelui şi prenumelui operatorului de servicii care eliberează produsele petroliere principale şi gazele lichefiate.
Toate datele se perfectează conform legislaţiei cu privire la funcţionarea limbii de stat.
16. La intrarea pe teritoriul staţiei şi lîngă operator se instalează panouri informative cu specificarea produselor petroliere propuse spre comercializare, a calităţii lor, a mărcilor, a preţurilor cu amănuntul pentru o unitate de volum sau o unitate de greutate. Preţurile indicate pe panourile informative trebuie să corespundă, în mod obligatoriu, preţurilor fixate în aparatul de casă şi control cu memorie fiscală.
    [Pct.16 modificat prin HG546 din 09.07.14, MO178-184/11.07.14 art.582]
17. Toate mostrele produselor petroliere preambalate în cantităţi mici trebuie să fie expuse, în sortimentul de care dispune agentul economic, în vitrinele încăperii staţiei, pe tejghelele şi în vitrinele magazinelor specializate, cu etichete de preţuri, întocmite în modul stabilit.
18. Agentul economic este obligat să prezinte cumpărătorilor o informaţie clară şi autentică, conform legislaţiei cu privire la funcţionarea limbii de stat, despre produsele petroliere şi anume:
a) denumirea actelor normative, cerinţelor cărora trebuie să corespundă marfa;
b) principalele particularităţi de consum ale produselor petroliere;
c) preţul şi condiţiile de procurare a mărfii;
d) termenul de valabilitate a mărfii;
e) raportul de inspecțe.
19. Produsele petroliere uzate se primesc în mod obligatoriu la staţiile de alimentare cu produse de la posesorii a mijloacelor individuale de transport, fără efectuarea analizei.
Agentul economic este obligat să asigure evidenţa şi predarea la timp a produselor petroliere uzate, pentru a fi  prelucrate în modul stabilit.
20. Referitor la produsele petroliere care în anumite condiţii pot fi periculoase pentru viaţa şi sănătatea cumpărătorului, pentru bunurile lui şi pentru mediul înconjurător, operatorul (vînzătorul) este obligat să aducă la cunoştinţa cumpărătorilor informaţia despre regulile păstrării şi utilizării inofensive a acestor produse, precum şi despre consecinţele influenţei lor nocive. Informaţia privind particularităţile acestor produse urmează a fi expusă la un loc vizibil şi accesibil.
    21. Decontările pentru produsele petroliere procurate de consumator se efectuează în numerar (în valută naţională), prin transfer bancar, în baza cardurilor de plată sau a cardurilor corporative valorice.
    La staţiile de alimentare toate decontările cu cumpărătorii (în numerar, cu carduri de plată sau carduri corporative valorice) se efectuează în incinta staţiei de alimentare la aparatele de casă şi control cu memorie fiscală, conectate la distribuitor şi înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat, cu eliberarea obligatorie către cumpărător a bonului de casă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    [Pct.21 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Pct.21 modificat prin HG422 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.477]
    [Pct.21 în redacţia HG546 din 09.07.14, MO178-184/11.07.14 art.582]
    [Pct.21 modificat prin
HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
22. Reclamaţiile înaintate agentului economic se fac de către cumpărător conform legislaţiei în vigoare.
În cazul refuzului neîntemeiat al agentului economic de a schimba sau de a primi înapoi produsele petroliere, a căror calitate nu corespunde standardelor şi actelor normative în vigoare, consumatorul este în drept să se adreseze la Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, instanţele judecătoreşti şi alte autorităţi ale administraţiei publice pentru a-şi apăra drepturile şi interesele legitime.
   
[Pct.22 modificat prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    [Pct.22 modificat prin HG546 din 09.07.14, MO178-184/11.07.14 art.582]
23. Sînt admise să lucreze în calitate de operatori la staţii persoanele care au împlinit vîrsta de 18 ani, au urmat cursuri speciale şi dispun de certificatul  şi legitimaţii respective eliberate de unităţi speciale de instruire. Şefii de staţii, inginerii şi administratorii, susţin examene de cunoaştere a Normelor şi Regulilor de securitate tehnică.
   
[Pct.23 modificat prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    [Pct.23 modificat prin HG546 din 09.07.14, MO178-184/11.07.14 art.582]
24. Toţi salariaţii staţiilor şi ai magazinelor specializate fac studii conform programului şi susţin un instructaj cu verificarea cunoştinţelor în domeniul protecţiei muncii, securităţii industriale şi antiincendiare.
Salariaţii în cauză urmează a fi supuşi atestării în vederea cunoaşterii regulilor securităţii industriale, antiincendiare şi ecologice, regulilor utilizării mijloacelor şi tehnicii de măsurare, regulilor de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală conectate la distribuitor, condiţiilor de întreţinere a teritoriului staţiei sau încăperilor magazinelor specializate într-o stare sanitară corespunzătoare cerinţelor actelor normative privind comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere, precum şi a nivelului înalt de deservire a cumpărătorilor.
25. Agentul economic este obligat să interzică intrarea persoanelor străine în încăperile de serviciu ale staţiilor şi ale magazinelor specializate, cu excepţia persoanelor oficiale din cadrul organelor de reglementare, supraveghere şi control de stat şi celor de protecţie a drepturilor consumatorilor, care deţin legitimaţii ce confirmă funcţiile lor şi  declară scopul vizitei lor.
26. Agentul economic ce comercializează cu amănuntul produse petroliere trebuie să respecte cerinţele legislaţiei cu privire la protecţia muncii, ocrotirea mediului înconjurător, securitatea industrială, antiincendiară, asigurarea sănătăţii publice, apărarea drepturilor consumatorilor, prevederile prezentului Regulament şi altor acte normative care reglementează exploatarea staţiilor sau a magazinelor specializate, activitatea lor comercială.
   
[Pct.26 modificat prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
27. Persoanele cu funcţii de răspundere ale agentului economic sînt obligate să exercite controlul asupra îndeplinirii de către subalterni a cerinţelor prevăzute de prezentul Regulament. În cazul încălcării prevederilor prezentului Regulament, persoanele vinovate poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.
II. CERINŢELE FAŢĂ DE EXPLOATAREA STAŢIILOR ŞI A
ÎNCĂ
PERILOR MAGAZINELOR SPECIALIZATE
28. Exploatarea tehnică a staţiilor se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
29. Toate stațiile trebuie să corespundă cerințelor securității ecologice prin utilizarea procedurilor stabilite în Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu și Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu informarea și consultarea publicului interesat, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1467/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul publicului la informația de mediu, iar documentația de proiect pentru construcția și reconstrucția lor trebuie să corespundă Normelor tehnice de securitate industrială și să conțină un compartiment despre impactul acestora asupra mediului înconjurător avizat de Agenția de Mediu.
    [Pct.29 în redacția HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    [Pct.29 modificat prin HG546 din 09.07.14, MO178-184/11.07.14 art.582]
30. Se interzice deversarea în bazinele acvatice a apelor poluate cu produse petroliere.
Daunele cauzate de încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia mediului urmează să fie compensate conform prevederilor Legii privind protecţia mediului înconjurător şi altor acte normative în vigoare.
31. Produsele petroliere principale identificate se depozitează în recipiente separate.
32. Securitatea depozitării produselor petroliere la staţie şi în magazinele specializate este garantată de titularul de licenţă pentru comercializarea cu amănuntul a acestor produse sau a gazelor lichefiate sau de agentul economic - deţinător al  magazinului specializat.
33. Mijloacele de măsurare utilizate la stație sau magazinul specializat, care cad sub incidența art.11 din Legea metrologiei nr. 19/2016, se supun controlului metrologic legal.
   
[Pct.33 în redacția HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    [Pct.33 modificat prin HG546 din 09.07.14, MO178-184/11.07.14 art.582]
34. Staţiile se dotează, în mod obligatoriu, cu recipiente corespunzătoare pentru produsele petroliere.
35. Încăperile magazinelor specializate care comercializează cu amănuntul kerosenul şi gazul lampant trebuie să corespundă următoarelor condiţii:
utilare cu pardoseală refractară, impermeabilă la kerosen şi la gaz lampant, cu înclinare pentru scurgerea lichidului în colectoare speciale;
instalarea rezervoarelor pentru kerosen şi gaz lampant în încăperi utilate cu ventilaţie prin aspiraţie şi refulare, care au pardoseală de beton sau de piatră şi acoperiş refractar (dacă rezervoarele nu sînt îngropate în pămînt), conform cerinţelor specificate în permisul eliberat de autorităţile administraţiei publice locale de arhitectură şi de protecţie contra incendiilor. În cazul în care rezervoarele sînt instalate într-o încăpere specială la subsol, gura de acces (intrarea) trebuie să fie făcută în afara clădirii.
36. În unele cazuri, în locurile de comercializare cu amănuntul a kerosenului sau gazului lampant neîmbuteliat, se instalează rezervoare mici (butoaie de fier) cu suporturi şi  robinete.
37. Pentru livrarea kerosenului sau a gazului lampant neîmbuteliat, magazinele specializate sînt dotate cu rezervoare de distribuţie, montate pe tejghea şi căptuşite cu panouri din metale neferoase. Tejghelele trebuie să aibă adîncituri speciale, unde cumpărătorul să-şi poată instala vasele pentru a nu fi nevoie de a le ridica pe tejghea.
În rezervoarele de distribuţie kerosenul sau gazul lampant vine prin conducte din rezervoarele de depozitare.
În magazinele dotate cu mijloace tehnice de măsurare trebuie să existe, în mod obligatoriu, un dispozitiv pentru colectarea kerosenului sau a  gazului lampant care se varsă în timpul livrării lui.
38. La magazinele care comercializează kerosen sau gaz lampant, cel puţin de două ori pe an, urmează a fi efectuată (cu fixarea datei în condică) curăţarea rezervoarelor de depozitare a kerosenului sau a gazului lampant, scurgînd rămăşiţele în vase ermetice, special prevăzute pentru aceasta, spre a fi predate ulterior la prelucrare, în modul stabilit.
III. RECEPŢIONAREA, DEPOZITAREA ŞI
EVIDENŢA PRODUSELOR PETROLIERE
39. Produsele petroliere sînt transportate la staţii şi în magazinele specializate cu mijloace de transport auto specializat.
    [Pct.39 modificat prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    [Pct.39 modificat prin HG546 din 09.07.14, MO178-184/11.07.14 art.582]
40. Înainte de recepţionarea produselor petroliere, aduse la staţie, operatorul (vînzătorul) este obligat:
să se convingă de starea tehnică a rezervorului, de starea funcţionării conductei tehnologice, precum şi de starea tehnică a robinetelor de închidere;
să măsoare nivelul produsului petrolier în rezervor, pentru a preciza stocul disponibil şi volumul liber şi a estima cantitatea produsului petrolier ce poate fi recepţionată;
să se convingă de existenţa şi starea tehnică a mijloacelor antiincendiare, de corectitudinea punerii autocisternei în contact cu pămîntul, de starea tehnică a dispozitivului de scurgere al autocisternei;
să urmărească umplerea rezervoarelor, pentru a preveni supraîncărcarea lor;
să ia măsuri pentru prevenirea scurgerii neprevăzute a produselor petroliere;
să înceteze alimentarea automobilelor din rezervorul în care se recepţionează produsul petrolier, pînă la terminarea turnării acestuia din autocisternă.
Reluarea procesului de comercializare din rezervorul în care a fost turnat produsul petrolier se permite după limpezirea produsului, dar cel puţin peste 30 de minute după încheierea turnării.
41. Recepţionarea produselor petroliere se efectuează de către agentul economic numai la prezentarea documentelor de însoţire (factura pentru mărfuri, dispoziţia de încasări şi plăţi, acte care atestă calitatea cuvenită şi securitatea mărfurilor etc.).
Produsele petroliere trebuie să fie însoțite de raportul de inspecție.
   
[Pct.41 modificat prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    [Pct.41 modificat prin HG546 din 09.07.14, MO178-184/11.07.14 art.582]
42. În scopul efectuării controlului asupra recepţionării corecte şi evidenţei produselor petroliere, la staţii se ţine registrul de evidenţă a produselor petroliere recepţionate, de forma indicată în anexa nr.1 la prezentul Regulament. Paginile registrului se numerotează, se sigilează, se aplică ştampila şi semnătura conducătorului (proprietarului) staţiei.
43. În timpul preluării şi predării schimbului, operatorii staţiei:
efectuează la aparatul de casă şi de control cu memorie fiscală conectat la distribuitor operaţiunea de închidere a schimbului, folosind indicaţiile contoarelor coloanelor de distribuţie a combustibilului pentru control intern;
[Pct.43 alineat în redacţia HG195 din 01.03.04, MO42-44/12.03.04 art.328]
efectuează măsurarea nivelului produsului petrolier şi nivelului apei în fiecare rezervor;
determină, în baza măsurărilor efectuate, volumul efectiv de produse petroliere în fiecare rezervor;
calculează cantitatea produselor petroliere preambalate în cantităţi mici;
predau schimbului următor numerarul disponibil în casă.
44. După fiecare schimb, la staţie se întocmeşte raportul de schimb, de forma indicată în anexa nr.2 la prezentul Regulament. Raportul de schimb se întocmeşte, în modul stabilit, în două exemplare şi se semnează de operatorii care predau şi preiau schimbul. Operatorul care predă schimbul  transmite la contabilitate primul exemplar al raportului nominalizat, cu documentele anexate. Exemplarul doi se păstrează la staţie.
În baza datelor de totalizare din raportul zilnic de închidere, emis de aparatele de casă şi de control cu memorie fiscală conectate la distribuitor, se completează Registrul aparatului (maşinii) de casă şi de control şi Raportul privind datele înregistrate în aparat, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament.
[Pct.44 modificat prin HG195 din 01.03.04, MO42-44/12.03.04 art.328]
45. La staţie se va ţine evidenţa primară a produselor petroliere şi evidenţa contabila, după caz, a recepţionării şi comercializării produselor petroliere, evidenţa mijloacelor financiare încasate din comercializare, va prezenta rapoarte financiare şi statistice, informaţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
46. Se interzice recepţionarea produselor petroliere în cazul:
lipsei documentelor de însoţire necesare sau prezentării unor documente comerciale de transportare şi expediere întocmite incorect;
pierderii de produse petroliere;
lipsei raportului de inspecțe;
defectării utilajelor de scurgere, în situaţiile prevăzute de Regulile exploatării tehnice şi securităţii antiincendiare a staţiilor.
47. Produsele petroliere preambalate în cantităţi mici trebuie transportate astfel încît să fie prevenită deteriorarea ambalajului şi etichetelor. La recepţionarea acestor produse, operatorul (vînzătorul) staţiei verifică numărul de loturi şi corespunderea datelor indicate pe etichetă (ambalaj) cu datele din documentele de însoţire.
48. Uleiurile şi lubrifianţii în ambalaj se vor păstra pe stelaje într-un loc special rezervat la staţie, iar cele preambalate în cantităţi mici - pe stelajele magazinelor specializate.
IV. ORGANIZAREA COMERCIALIZĂRII CU
AMĂNUNTUL A PRODUSELOR PETROLIERE
49. La solicitarea cumpărătorului, operatorul (vînzătorul) este obligat să prezinte raportul de inspecțe pentru producţia ce se comercializează sau copia acestuia, autentificată în modul stabilit.
50. Mijloacele de transport auto se alimentează cu produse petroliere la staţii în ordinea stabilită, cu excepţia automobilelor cu destinaţie specială.
51. Alimentarea automobilelor şi altor mijloace de transport la coloanele de distribuţie a produselor petroliere şi uleiurilor se efectuează de către operatorul staţiei ori de către şofer, în mod independent, sub supravegherea operatorului. Se permite, de asemenea, livrarea produselor petroliere în ambalajul (canistre metalice) cumpărătorului.
Se interzice livrarea produselor petroliere principale în ambalaj din polimeri sau de sticlă.
52. Înaintea fiecărei livrări de produse petroliere, indicii contorului care a înregistrat livrarea de o singură dată de la coloană se trec, în mod obligatoriu, la gradaţia zero. Indicii de pe contorul coloanei se menţin atîta timp cît durează decontările cu cumpărătorul (pînă se comandă o altă doză).
În cazul în care cumpărătorul are îndoieli în privinţa exactităţii dozei de produse petroliere livrate la coloană, la cererea lui, operatorul staţiei este obligat să controleze imediat starea coloanei de distribuţie şi, în cazul constatării unei diferenţe în minus, să restituie paguba cumpărătorului şi să înceteze utilizarea acestei coloane pînă la efectuarea reparaţiilor.
53. În cazul comercializării kerosenului sau gazului lampant  neîmbuteliat, nu se permite formarea artificială a spumei. Măsurătorul trebuie scos din rezervor numai în poziţie verticală şi coborît lin în rezervor.
54. În timpul turnării din măsurător în vasul cumpărătorului, kerosenul sau gazul lampant nu trebuie să se verse sau să rămînă în măsurător.
Măsurarea volumului kerosenului sau a  gazului lampant  se efectuează cu căni metalice avînd capacitatea de 250, 500 1000 mililitri, umplute pînă la nivelul marginii de sus a cănii.
Cumpărătorul este în drept să urmărească operaţia măsurării de la început pînă la sfîrşit, iar vînzătorul va avea grijă ca vasul să nu fie ud  pe dinafară.

    [Capitolul V abrogat prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    [Pct.55 exclus prin HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338; pct.56 devine 55]

   
[Pct.55 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Pct.55 modificat prin HG546 din 09.07.14, MO178-184/11.07.14 art.582]
    [Pct.55 modificat prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]

anexa nr.1
   
[Anexa nr.1 prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG546 din 09.07.14, MO178-184/11.07.14 art.582]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG546 din 09.07.14, MO178-184/11.07.14 art.582]

    anexa nr.3
   
[Anexa nr.3 modificată prin HG422 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.477]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG546 din 09.07.14, MO178-184/11.07.14 art.582]
    [Anexa nr.3 introdusă prin HG195 din 01.03.04, MO42-44/12.03.04 art.328]