LPM523/1999
ID intern unic:  311681
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 523
din  16.07.1999
cu privire la proprietatea publică a unităţilor
administrativ-teritoriale
Publicat : 11.11.1999 în Monitorul Oficial Nr. 124-125     art Nr : 611

   
MODIFICAT
   
LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18
    LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
    LP270-XV din 16.07.04, MO125-129/30.07.04  art.667
    LP482 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48
   
LP910 din 14.03.02, MO56/23.04.02 art.395


    NOTĂ:
În cuprinsul Legii nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.124-125, art.611), cu modificările ulterioare, cuvîntul "judeţ" se substituie prin cuvîntul "raion" prin LP482 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Prezenta lege reglementează relaţiile legate de apariţia, exercitarea şi apărarea dreptului de proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Dreptul de proprietate publică a unităţilor
                   administrativ-teritoriale
(1) Proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale este una dintre formele proprietăţii publice.
(2) Proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale se constituie din patrimoniul ce aparţine unităţilor administrativ-teritoriale respective: satului, comunei, oraşului, municipiului, raionului, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.
(3) Patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale este format din bunurile domeniului public şi bunurile domeniului privat.
(4) Bunurile domeniului public constituie totalitatea bunurilor mobile şi imobile, destinate satisfacerii intereselor  generale ale colectivităţii din unitatea administrativ-teritorială.
(5) Bunurile domeniului privat constituie totalitatea  bunurilor mobile şi  imobile, aflate în patrimoniul public al unităţii administrativ-teritoriale, care au o destinaţie strict determinată, alta decît satisfacerea unui interes general.
(6) Se declară proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale toate bunurile mobile şi imobile, aflate pe teritoriul lor pînă la intrarea în vigoare a Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu excepţia bunurilor ce se aflau  în proprietatea statului şi în proprietate privată. Aceste bunuri pot  fi transmise  unităţilor administrativ-teritoriale în proprietate publică în condiţiile prezentei legi.
(7) Dreptul de proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale apare, de asemenea, asupra tuturor tipurilor de venituri şi bunuri obţinute de subiecţii acestui drept în conformitate cu legislaţia, inclusiv în condiţiile Legii cu privire  la finanţele publice locale.
Articolul 2. Dobîndirea dreptului de proprietate publică
                   a unităţilor administrativ-teritoriale
Dreptul de proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale poate fi dobîndit:
a) pe cale naturală;
b) prin achiziţii publice, realizate în condiţiile legii;
c) prin transmitere în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale a proprietăţii publice a statului sau prin transmiterea proprietăţii publice a unei unităţi administrativ-teritoriale în proprietatea publică a alteia;
d) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică locală;
e) în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti;
f) prin donaţii sau prin legate acceptate de consiliul unităţii administrativ-teritoriale;
g) prin obţinerea de venituri şi bunuri în condiţiile legii;
h) în urma renunţării la dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    [Art.2 lit.h) introdusă prin LP270-XV din 16.07.04, MO125-129/30.07.04  art.667]
    i) în urma realizării proiectelor de parteneriat public-privat.
    [Art.2 lit.i) introdusă prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    Articolul 3.
Obiectele dreptului de proprietate publică
                   a unităţilor administrativ-teritoriale
Obiecte ale dreptului de proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale sînt:
a) bunurile întreprinderilor şi instituţiilor locale bugetare cu caracter social-cultural: de învăţămînt, de ocrotire a sănătăţii şi de cultură (inclusiv informaţia tehnico-ştiinţifică, tehnologică şi de altă natură), cu formă de proprietate publică;
b) bunurile întreprinderilor locale cu formă de proprietate publică, precum şi cota stabilită din capitalul statutar al întreprinderilor cu formă de proprietate mixtă şi comună, aparţinînd subiecţilor activităţii de întreprinzător din sfera industriei, agriculturii, construcţiilor, transporturilor, achiziţiilor, comerţului, deservirii comunale şi sociale şi din alte domenii;
c) bunurile autorităţilor publice locale şi ale administraţiilor unităţilor administrativ-teritoriale, terenurile destinate satisfacerii necesităţilor unităţilor administrativ-teritoriale, mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (incluzînd mijloacele şi fondurile speciale), valorile mobiliare, fondul locativ (cu excepţia celui  particular, cooperatist, al asociaţiilor  obşteşti  şi al căminelor), obiectele din infrastructura tehnică şi alte obiecte care se află pe teritoriul respectiv, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, bunurile necesare pentru dezvoltarea economică şi socială a unităţii administrativ-teritoriale şi pentru  realizarea de către autorităţile administraţiei publice locale a sarcinilor ce le revin în conformitate cu legislaţia privind administraţia publică locală.
    [Art.3 lit.c) modificată prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
Articolul 4. Subiecţii dreptului de proprietate publică
                   a unităţilor administrativ-teritoriale
(1) Subiecţi ai dreptului de proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale sînt autorităţile administraţiei publice a satului, comunei, oraşului, municipiului, raionului, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, care exercită acest drept  în numele colectivităţii din teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective.
(2) În conformitate cu legislaţia în vigoare, subiecţii dreptului de proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale pot învesti persoane juridice şi persoane fizice cu dreptul de folosinţă a obiectelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale.
Articolul 5. Privatizarea patrimoniului unităţilor
                   administrativ-teritoriale
Patrimoniul ce aparţine de drept unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi cel ce urmează a fi transmis acestora în proprietate publică în conformitate cu prezenta lege, inclus în Programul de privatizare, se privatizează conform legii.
Articolul 6. Răspunderea subiecţilor dreptului de proprietate
                   publică a unităţilor administrativ-teritoriale
Subiecţii dreptului de proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale poartă  răspundere pentru obligaţiile lor patrimoniale în corespundere cu legislaţia în vigoare.
Articolul 7. Legislaţia cu privire la proprietatea publică
                   a unităţilor administrativ-teritoriale
Autorităţile administraţiei publice locale exercită dreptul de proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale în baza actelor emise în conformitate cu Constituţia, Legea cu privire la proprietate, prezenta lege, alte legi şi acte normative.
Capitolul II
TEMEIURILE APARIŢIEI DREPTULUI DE PROPRIETATE
PUBLICĂ A UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE
Articolul 8. Transmiterea proprietăţii
(1) Bunurile ce se transmit în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale se stabilesc, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, de către organele centrale de specialitate corespunzătoare.
    [Art.8 al.(1) modificat prin LP910 din 14.03.02, MO56/23.04.02 art.395]
(2) Transmiterea patrimoniului din proprietatea publică a statului în  proprietatea  publică a unităţii administrativ-teritoriale se face prin hotărîre a Guvernului, cu acordul consiliului local respectiv.
(3) Transmiterea unui bun din  proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale  în proprietatea publică a statului se face la propunerea Guvernului, prin hotărîre a consiliului local.
(4) Transmiterea unui bun din proprietatea publică a unei unităţi administrativ-teritoriale în proprietatea alteia, în cadrul aceluiaşi raion, se face prin hotărîre a consiliului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei proprietate se află acest bun, cu acordul consiliului  unităţii  administrativ-teritoriale  căreia  i  se transmite bunul respectiv.
(5) Transmiterea unui bun din proprietatea publică a unei unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea al organizării administrativ-teritoriale în proprietatea unei alte unităţi de acelaşi nivel, în cazul în care această transmitere nu ţine de modificarea Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, se efectuează prin hotărîre a Guvernului, cu acordul autorităţilor unităţilor administrativ-teritoriale respective.
(6) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a solicita transmiterea în proprietate publică unităţii administrativ-teritoriale respective a bunurilor imobile care sînt situate pe teritoriul ei şi care pot fi folosite pentru satisfacerea nemijlocită a necesităţilor colectivităţii respective.
(7) Refuzul de a transmite un bun dintr-o formă  de proprietate publică în alta poate fi atacat în instanţa judecatorească.
Articolul 9. Modul de exercitare a dreptului de proprietate
                   publică a unităţilor administrativ-teritoriale
(1) Exercitarea dreptului de proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale constă în activitatea practică, desfăşurată de autorităţile administraţiei publice locale în ce priveşte posesia, folosinţa şi dispoziţia proprietăţii publice locale în corespundere cu legislaţia.
(2) Modul de exercitare a dreptului de proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale în baza Legii cu privire la  proprietate, prezentei legi şi altor acte legislative în vigoare.
Capitolul III
GARANŢIILE ŞI APĂRAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE
PUBLICĂ A UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE
Articolul 10. Garantarea condiţiilor juridice pentru exercitarea
                     dreptului de proprietate publică a unităţilor
                     administrativ-teritoriale
(1) În Republica Moldova, dreptul de proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale este recunoscut şi apărat de lege.
(2) Statul garantează condiţii juridice pentru exercitarea dreptului de proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale egale condiţiilor juridice de exercitare a dreptului la orice altă formă  de proprietate.
(3) Nimeni nu are dreptul să retragă în mod forţat patrimoniul proprietarului public, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi să ceară comasarea bunurilor acestuia cu bunurile altui proprietar.
(4) Proprietarul public este în drept să dispună de bunurile proprii după cum crede de cuviinţă, fără a încălca legislaţia.
Articolul 11. Apărarea dreptului de proprietate publică
                     a unităţilor administrativ-teritoriale
(1) Proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale este imprescriptibilă. Ea nu poate fi supusă exproprierii şi nu poate constitui obiectul unor garanţii reale. Această proprietate poate fi dată în administrare sau închiriată în condiţiile legii.
(2) Actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor prezentului articol sînt lovite de nulitate absolută.
Articolul 12. Stingerea dreptului de proprietate publică
                     a unităţilor administrativ-teritoriale
Dreptul de proprietate publică a unităţilor administraiv-teritoriale încetează  în cazul în care patrimoniul acestor unităţi a fost distrus, privatizat sau a fost transmis în proprietatea publică a statului, în condiţiile art.8 alin.(3) al prezentei legi.
Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 13. Evidenţa proprietăţii publice a unităţilor
                      administrativ-teritoriale
Evidenţa proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale se ţine în contabilitate, în mod distinct, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.
   
[Art.13 modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
Articolul 14. Inventarierea proprietăţii publice a unităţilor
                     administrativ-teritoriale
Inventarierea proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale se va efectua de către structuri abilitate de Guvern  în decurs de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Articolul 15. Delimitarea proprietăţii publice a unităţilor
                     administrativ-teritoriale
Delimitarea proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale se va face pînă la 1 ianuarie 2000.
Articolul 16. Soluţionarea litigiilor
Soluţionarea litigiilor referitoare la delimitarea  proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale este de competenţa instanţelor judecătoreşti.
Articolul 17
Guvernul, în termen de o lună:
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                               Dumitru DIACOV

Chişinău, 16 iulie 1999.
Nr. 523-XIV.