HGM1450/2007
ID intern unic:  326428
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1450
din  24.12.2007
cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI
din 16 martie 2007 privind activitatea de audit
Publicat : 28.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 1493     Data intrarii in vigoare : 01.01.2008
    MODIFICAT
   
HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG294 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.333
    HG995 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1106
   
HG63 din 08.02.16, MO40-49/10.02.17 art.108
    HG940 din 29.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1019
    HG461 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.525
   
HG462 din 16.06.14, MO160-166/20.06.14 art.494
    HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285
    HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547
    HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303

    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului anexei nr.3 cuvintele „Ministerul Educației”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG294 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.333


    În scopul realizării art. 21 alin. (4) şi art. 31 alin. (2) din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126, art.530), precum şi a acţiunilor ce ţin de reglementarea organizării şi dezvoltării continue a activităţii de audit, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie:
    Consiliul de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor, cu un efectiv-limită în număr de 7 persoane şi un fond de remunerare a muncii conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.222 din 28 aprilie 1993 “Cu privire la retribuirea muncii specialiştilor încadraţi în procesul de atestare a cadrelor ştiinţifice şi didactice, a membrilor Comisiei Medicamentului, a membrilor consiliilor metodologice consultative pentru evidenţa contabilă în economia naţională şi instituţiile bugetare şi ai altor comisii de experţi”. Membrii Consiliului care deţin funcţii de demnitate publică sau dispun de statut de funcţionar public nu beneficiază de remunerarea prevăzută;
    în cadrul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor Serviciul de control şi verificare a activităţii de audit, în calitate de aparat permanent de lucru, format din specialişti cu statut de funcţionar public, cu un efectiv-limită în număr de 4 persoane şi un fond de remunerare a muncii conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.525 din 16 mai 2006 “Privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75-78, art. 566).
    [Pct.1 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    2. Se aprobă:
    Regulamentul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor, conform anexei nr. 1;
    Componenţa nominală a Consiliului de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor, conform anexei nr. 2;
    Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor, conform anexei nr. 3;
    Componenţa nominală a Comisiei de certificare de pe lîngă Ministerul Finanţelor, conform anexei nr. 4.
    3. Ministerul Finanţelor, în termen de 6 luni, va asigura Serviciul de control şi verificare cu încăperi de serviciu.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2008.

    PRIM-MINISTRU                                                  Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                  Mihail Pop
    Ministrul economiei şi comerţului                           Igor Dodon

    Nr. 1450. Chişinău, 24 decembrie 2007.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.1450
din 24 decembrie 2007

REGULAMENTUL
Consiliului de supraveghere a activităţii de audit
de pe lîngă Ministerul Finanţelor
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor (în continuare - Regulamentul) este elaborat în conformitate cu prevederile art.31 alin. (2) din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126, art. 530).
    2. Consiliul de supravegherea activităţii de audit (în continuare - Consiliul) este o autoritate administrativă, cu statut de persoană juridică, care exercită supravegherea activităţii de audit, dispune de cont trezorerial, ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa în limba de stat, alte rechizite necesare pentru exercitarea activităţii lui.
    [Pct.2 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    3. În activitatea sa Consiliul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit, prezentul Regulament, precum şi de Codul etic, standardele de audit şi alte acte normative în domeniu.
    [Pct.3 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
II. Obiectivul prezentului Regulament
    4. Obiectivul prezentului Regulament constă în realizarea prevederilor Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit referitoare la stabilirea criteriilor de desemnare a membrilor Consiliului, atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor principale, precum şi organizarea activităţii Consiliului şi Serviciului de control şi verificare (în continuare - Serviciul). De asemenea, sînt stabilite criteriile de angajare a specialiştilor Serviciului, drepturile şi obligaţiile acestora.
III. Componenţa şi criteriile de desemnare a membrilor Consiliului.
Retragerea calităţii de membru al Consiliului
    5. Consiliul este format din şapte membri: doi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, un reprezentant al Băncii Naţionale a Moldovei şi doi reprezentanţi ai Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare; doi reprezentanţi ai instituţiilor de învăţămînt superior cu profil economic, specializaţi în contabilitate sau audit, cu titlu ştiinţific în economie, se desemnează de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, la solicitarea Ministerului Finanţelor.
    [Pct.5 modificat prin HG294 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.333]
    [Pct.5 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    6. Membrii Consiliului se confirmă de către Guvern pe un termen de trei ani.
    [Pct.6 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Pct.6 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

    7. Criteriile de desemnare a membrilor sînt următoarele:
    a) studii superioare în domeniul economico-financiar sau juridic;
    b) vechime în muncă de cel puţin zece ani în domeniul economico-financiar, juridic sau cadrul profesoral-didactic (contabilitate, audit sau drept);
    c) capacitatea de a analiza sub diferite aspecte şi de a aplica această analiză în procesul decizional;
    d) posedarea limbii de stat;
    e) capacitatea de a comunica eficient în timpul discuţiilor, precum şi de a formula în scris obiecţii şi propuneri asupra proiectelor de acte normative examinate şi opinii asupra aspectelor discutate în scopul luării deciziei finale;
    f) lipsa antecedentelor penale nestinse.
    8. Membrii Consiliului pot fi reconfirmaţi ulterior nu mai devreme de trei ani de la data expirării celui de-al doilea termen.
    [Pct.8 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    9. Retragerea calităţii de membru al Consiliului are loc în legătură cu expirarea termenelor stabilite la punctul 6, precum şi în caz de:
    - cerere a organului (instituţiei) care a înaintat candidatura;
    - eliberare din funcţia deţinută;
    - cerere personală a membrului Consiliului privind retragerea benevolă;
    - neparticipare la 3 şedinţe consecutiv din motive neobiective sau în lipsa motivelor;
    - existenţă a relaţiilor de rudenie sau de afinitate de pînă la gradul III, inclusiv a membrilor Consiliului cu persoanele care activează în domeniul auditului, precum şi de începere a activităţii personale în domeniul auditului;  
    - deces al membrului Consiliului.
    [Pct.9 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    91. În caz de eliberare din funcţie a membrilor Consiliului care sînt reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a Moldovei şi Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, pînă la expirarea termenului stabilit în punctul 6 al prezentului Regulament, atribuţiile lor în cadrul  acestuia le vor exercita persoanele nou-confirmate în aceste funcţii, fără a fi aprobate prin hotărîre de Guvern.
     [Pct.91 introdus prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
IV. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile Consiliului
    10. Consiliul îşi realizează activitatea în interacţiune cu alte organe de stat, asociaţii ale auditorilor şi societăţilor de audit şi are următoarele atribuţii:
    [Pct.10 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    a) supraveghează modul în care auditorii, auditorii întreprinzători individuali, societăţile de audit respectă prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul activităţii de audit, standardelor de audit, Codului etic, precum şi procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit;
    [Pct.10 lit.a) modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    b) avizează proiectele actelor normative aferente activităţii de audit, elaborate de Ministerul Finanţelor;
    [Pct.10 lit.b) modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    c) elaborează recomandări pentru ameliorarea sistemului de instruire profesională şi de perfecţionare a auditorilor;
    d) monitorizează procesele de certificare şi instruire profesională continuă a auditorilor;
    [Pct.10 lit.d) modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    e) stabileşte cerinţe minime pentru executarea programului de pregătire a stagiarului în activitatea de audit;
    f) examinează solicitările referitoare la calitatea efectuării lucrărilor de audit;
    [Pct.10 lit.g) abrogată prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    h) adoptă decizii privind retragerea certificatelor de calificare ale auditorilor, suspendarea activităţii auditorilor;
    [Pct.10 lit.h) în redacţia HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    i) supraveghează şi controlează prin intermediul Serviciului activitatea auditorilor, auditorilor întreprinzători individuali, societăţilor de audit,stagiarilor în activitatea de audit;
    [Pct.10 lit.i) modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    j) examinează respectarea principiului de independenţă a auditorului şi adoptă decizia respectivă;
    k) selectează şi aprobă specialişti în componenţa Serviciului.
    11. Consiliul are următoarele drepturi:
    a) să adopte decizii şi să emită, în limitele competenţei, dispoziţii pentru auditori, auditorii întreprinzători individuali, societăţile de audit care se vor plasa pe pagina web a Ministerului Finanţelor;
    [Pct.11 lit.a) modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Pct.11 lit.a) modificată prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

    b) să prezinte propuneri privind perfecţionarea legislaţiei în vigoare ce ţine de activitatea de audit;
    c) să emită decizii în vederea:
    sancţionării sub formă de avertisment;
    prezentării Ministerului Finanţelor a propunerilor privind retragerea sau suspendarea certificatului de calificare al auditorului;
    [Pct.11 lit.c) al.3) exclus prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.11 lit.c) în redacţia HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    d) să examineze litigiile apărute între auditorul întreprinzător individual, societatea de audit şi entitatea auditată;
    e) să solicite de la ministere, servicii, alte instituţii şi organizaţii, inclusiv de la asociaţiile auditorilor şi societăţilor de audit auditorii întreprinzători individuali şi societăţile de audit documentele şi informaţiile necesare exercitării atribuţiilor sale.
    [Pct.11 lit.e) modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    f) să atragă specialişti cu un înalt nivel de calificare din domeniul economico-financiar sau juridic în vederea soluţionării problemelor aferente desfăşurării activităţii de audit.
    [Pct.11 lit.f) introdusă prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    12. Consiliul are următoarele obligaţii:
    a) să primească de la societăţile de audit, auditorii-întreprinzători individuali, în termen de pînă la 30 aprilie al anului ce urmează după anul gestionar:
    - rapoartele financiare anuale;
    - informaţia privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit;
    - raportul privind transparenţa în cazul efectuării auditului la entităţile de interes public care cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    informaţie despre apartenenţa societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual la o asociaţie profesională a societăţilor de audit şi a auditorilor;
    informaţie despre politica şi procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit, eficienţa lor declarată de organul executiv;
    data efectuării ultimei verificări a calităţii lucrărilor de audit;
    declaraţie privind respectarea de către societatea de audit, de auditorul întreprinzător individual a principiului independenţei;
    informaţie privind instruirea profesională continuă a auditorilor;
    numele, prenumele, datele din certificatul de calificare al auditorului, semnătura directorului societăţii de audit, ale auditorului întreprinzător individual, ştampila, seria, numărul şi data eliberării licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit;
    [Pct.12 lit.a) modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    b) să asigure independenţa şi imparţialitatea în luarea deciziilor, precum şi obiectivitatea şi transparenţa activităţii sale;
    c) să prezinte anual spre aprobare ministrului finanţelor planul de activitate internă şi devizul de cheltuieli;
    d) să prezinte Colegiului Ministerului Finanţelor rapoarte anuale de activitate, ale cărei rezultate se vor plasa pe pagina web a Ministerului;
    e) să examineze şi să ia decizii asupra actelor de control prezentate de Serviciu;
    f) să prezinte auditorilor întreprinzători individuali, societăţilor de audit, în termen de 10 de zile de la data desfăşurării şedinţei, concluziile privind rezultatul controlului;
    g) să aprobe Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului;
    [Pct.12 lit.g) introdusă prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
V. Conducerea şi organizarea activităţii Consiliului
    13. Consiliul este condus de preşedinte, ales prin vot secret din rîndul reprezentanţilor Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, care sînt membri ai Consiliului.
    14. Preşedintele Consiliului se alege pe un termen de 3 ani. Una şi aceeaşi persoană poate fi aleasă în funcţia de preşedinte al Consiliului pentru cel mult două termene consecutive.
    [Pct.14 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
   15. Preşedintele Consiliului conduce activitatea şi prezidează şedinţele acestuia. În absenţa preşedintelui Consiliului, funcţiile lui sînt exercitate de vicepreşedinte. Vicepreşedintele Consiliului se alege, la propunerea preşedintelui, din rîndul membrilor Consiliului prin vot deschis.
    16. Preşedintele Consiliului exercită următoarele funcţii:
    a) reprezintă Consiliul în relaţii cu autorităţile publice, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate;
    b) stabileşte ziua convocării şedinţei şi ordinea de zi a ei;
    c) anunţă rezultatele privind adoptarea deciziilor Consiliului;
    d) prezintă anual Colegiului Ministerului Finanţelor raportul activităţii Consiliului;
    e) semnează corespondenţa Consiliului;
    f) numeşte în funcţie şi eliberează din funcţie personalul Serviciului, aplică măsuri de stimulare şi sancţiuni în conformitate cu legislaţia muncii;
    g) aprobă atribuţiile angajaţilor Serviciului;
    h) eliberează legitimaţiile (anexa nr.1) şi indică termenele, reieşind din tematica efectuării controalelor de către specialiştii Serviciului la auditorii întreprinzători individuali, societăţile de audit, organizaţiile, instituţiile cu instruire profesională continuă a auditorilor;
    [Pct.16 lit.h) modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    i) asigură realizarea atribuţiilor Consiliului, precum şi executarea deciziilor acestuia;
    j) aprobă calculele aferente remunerării muncii a membrilor Consiliului în perioada examinării, redactării actelor normative privind activitatea de audit şi participării lor la şedinţe;
    k) poartă răspundere personală pentru activitatea Consiliului şi a Serviciului.
    17. Membrii Consiliului sînt responsabili de sectorul de lucru încredinţat de preşedintele Consiliului şi sînt obligaţi să respecte cerinţele de confidenţialitate.
   18. Candidatura secretarului Consiliului este propusă de preşedinte dintre membrii Serviciului. Secretarul, pe lîngă exercitarea funcţiilor de control şi verificare, este responsabil de:
    a) pregătirea în prealabil în formă de comunicări succinte a materialelor pentru şedinţele Consiliului prezentate de către responsabili şi transmiterea acestora membrilor Consiliului, în termenul stabilit de preşedinte;
    b) ţinerea evidenţei, formării şi păstrării dosarelor proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului şi actele de control ale Serviciului;
    c) primirea, verificarea rapoartelor financiare anuale, informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit şi rapoartelor privind transparenţa auditorilor întreprinzători individuali, societăţilor de audit, în cazul efectuării auditului la entităţile de interes public;
    [Pct.18 lit.c) modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    d) organizarea lucrărilor de secretariat şi de arhivare în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova;
    e) întocmirea calculelor aferente remunerării muncii a membrilor Consiliului în perioada examinării, redactării actelor normative privind activitatea de audit şi participării lor la şedinţe.
    19. Şedinţele Consiliului se convoacă de preşedinte, după caz, însă nu mai rar de o dată în trimestru, conform planului de activitate internă, aprobat de Ministrul Finanţelor.
    20. Ordinea de zi a şedinţei curente este aprobată şi semnată de preşedintele Consiliului şi adusă la cunoştinţa membrilor Consiliului cu cel puţin 5 zile pînă la convocarea acesteia prin intermediul oficiilor poştale sau poştei electronice.
    21. Membrii Consiliului examinează materialele primite în prealabil şi înaintează propuneri de completare şi/sau de modificare a acestora în cadrul şedinţei, sau, în caz de neprezentare la şedinţă, prin intermediul buletinului de vot în contumacie, aprobat de Ministerul Finanţelor.
    22. Şedinţa Consiliului este legal constituită dacă la ea sînt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul total de membri, inclusiv preşedintele sau vicepreşedintele. Consiliul decide independent asupra modului de desfăşurare a şedinţelor şi de votare - secretă sau deschisă.
    [Pct.22 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    23. La încheierea dezbaterilor asupra fiecărei întrebări, preşedintele sau vicepreşedintele face o scurtă analiză a celor expuse, cu prezentarea rezumatului şi concluziilor privind deciziile ce urmează a fi adoptate şi le pune la vot.
    24. Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor, inclusiv care prezintă buletinele de vot în contumacie. Fiecare membru al Consiliului are dreptul la un vot exprimat, fără dreptul la abţinere. Delegarea votului nu se permite, iar membrii Consiliului nu pot numi alte persoane pentru înlocuirea lor în cadrul şedinţelor.
    25. Deciziile Consiliului pot fi adoptate prin efectuarea votării în contumacie. În acest caz cu cel puţin 5 zile pînă la data convocării şedinţei, membrilor Consiliului prin intermediul oficiilor poştale sau poştei electronice li se remite buletinul de vot în contumacie. Decizia cu ajutorul votării în contumacie se consideră adoptată la existenţa cvorumului buletinelor de vot primite în termenele stabilite de preşedintele Consiliului, dar nu mai tîrziu de data convocării şedinţei. În cazul lipsei unui răspuns explicit din partea membrului Consiliului în termenul stabilit, informaţia remisă se consideră coordonată şi acceptată fără obiecţii.
    26. Şedinţele se consemnează în procese-verbale, care se întocmesc de către secretarul Consiliului şi se semnează de preşedinte/vicepreşedinte şi de secretarul Consiliului.
    [Pct.26 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    27. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului va include:
    data, ora şi locul desfăşurării şedinţei Consiliului;
    date despre persoanele care participă la şedinţa Consiliului;
    date despre persoanele care nu participă la şedinţa Consiliului şi care au prezentat buletinul de vot în contumacie;
    ordinea de zi a şedinţei Consiliului;
    discursurile persoanelor care participă la şedinţele Consiliului;
    propunerile prezentate în buletinele de vot în contumacie transmise de către membrii Consiliului, care nu s-au prezentat la şedinţă;
    deciziile adoptate;
    alte date aferente deciziei membrilor Consiliului.
    28. Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului se înregistrează în ordine cronologică pentru un an calendaristic.
    29. Secretarul este responsabil pentru plenitudinea şi corectitudinea informaţiei incluse în procesul-verbal.
    30. Pentru participarea la lucrările şi şedinţele Consiliului, cu excepţia şedinţelor închise, pot fi invitaţi specialişti calificaţi în domeniul economico-financiar şi juridic care nu sînt membri ai Consiliului.
    31. Membrii Consiliului se remunerează în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 222 din 28 aprilie 1993 “Cu privire la retribuirea muncii specialiştilor încadraţi în procesul de atestare a cadrelor ştiinţifice şi didactice, a membrilor Comisiei Medicamentului, a membrilor consiliilor metodologice consultative pentru evidenţa contabilă în economia naţională şi instituţiile bugetare şi ai altor comisii de experţi”, cu modificările şi completările ulterioare.
VI. Organizarea activităţii Serviciului
de control şi verificare

    32. Serviciul este un aparat permanent de lucru, constituit în cadrul Consiliului, din patru specialişti cu studii superioare în domeniul economico-financiar sau juridic, cu statut de funcţionar public, inclusiv secretarul Consiliului, încadraţi în conformitate cu prevederile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art.840).
    [Pct.32 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Pct.32 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

    33. Criteriile de selectare a specialiştilor în componenţa Serviciului sînt următoarele:
    a) studii superioare în domeniul economico-financiar sau juridic şi o vechime în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul respectiv;
    [Pct.33 lit.a) modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Pct.33 lit.a) modificată prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

    b) capacitatea de a analiza sub diferite aspecte şi de a aplica această analiză în procesul efectuării controlului;
    c) posedarea limbii de stat;
    d) lipsa antecedentelor penale nestinse.
   34. Activitatea Serviciului se desfăşoară în baza planului anual şi trimestrial de activitate internă, aprobat de preşedintele Consiliului şi se bazează pe următoarele principii:
    a) confidenţialitate;
    b) independenţă şi obiectivitate;
    c) legalitate şi integritate;
    d) competenţă şi responsabilitate;
    e) lipsa de afiliere din partea specialiştilor Serviciului la persoanele care activează în domeniul auditului.
    35. Activitatea Serviciului este organizată de către şeful Serviciului. În absenţa şefului Serviciului obligaţiile acestuia le exercită altă persoană din cadrul Serviciului, conform dispoziţiei preşedintelui Consiliului.
    36. Şeful Serviciului exercită următoarele funcţii:
    a) organizează şi dirijează întreaga activitate a Serviciului, asigură respectarea confidenţialităţii din partea personalului ce îşi desfăşoară activitatea sub controlul său;
    b) elaborează şi prezintă spre aprobare preşedintelui Consiliului fişa postului pentru specialiştii Serviciului;
    [Pct.36 lit.b) în redacţia HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    c) în scopul menţinerii şi ridicării nivelului de cunoştinţe şi aptitudinilor profesionale, organizează participarea anuală a specialiştilor Serviciului la cursurile de perfecţionare în domeniul contabilităţii, auditului, fiscalităţii, în limitele orelor aprobate de Consiliu, organizate de către organizaţiile, instituţiile cu instruirea profesională continuă;
    d) poartă răspundere pentru pregătirea răspunsurilor la adresările şi solicitările îndreptate spre examinare de către preşedintele Consiliului;
    e) generalizează şi analizează informaţia din actele de control, întocmeşte şi prezintă raportul corespunzător preşedintelui Consiliului.
    f) elaborează şi prezintă spre aprobare Consiliului Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului.
    [Pct.36 lit.f) introdusă prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    g) generalizează informaţia din rapoartele financiare anuale, informaţiile privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit şi din rapoartele privind transparenţa societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual, în baza cărora întocmeşte un raport şi îl prezintă Consiliului spre examinare;
    [Pct.36 lit.g) introdusă prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    h) întocmeşte şi prezintă spre examinare Consiliului raportul anual de activitate al acestuia;
    [Pct.36 lit.h) introdusă prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
VII. Drepturile şi obligaţiile specialiştilor Serviciului
    37. Specialiştii Serviciului sînt în drept să exercite controlul şi să solicite de la auditorii întreprinzători individuali, societăţile de audit:
    a) documentaţia necesară pentru efectuarea controlului;
    b) explicaţii verbale şi scrise referitoare la aspectele apărute pe parcursul controlului.
    În caz de neprezentare a documentaţiei sau explicaţiilor necesare sau de intervenţie în procesul desfăşurării controlului, specialiştii Serviciului notifică Consiliul.
    38. Specialiştii Serviciului sînt obligaţi:
    a) să respecte şi să se conducă de prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu;
    b) să semneze declaraţia de confidenţialitate (anexa nr.2) cu societatea de audit, auditorul întreprinzător individual supuşi controlului şi să păstreze confidenţialitatea informaţiei aferente controlului efectuat conform prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art. 840), Legii cu privire la secretul comercial nr.171-XIII din 6 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.13, art. 126) şi Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art. 648);
    [Pct.38 lit.b) modificată prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    c) să participe anual la cursurile de instruire profesională în scopul menţinerii şi ridicării nivelului de cunoştinţe şi aptitudinilor profesionale;
    d) să respecte conţinutul programului de control;
    e) să finalizeze controlul şi să prezinte actul de control în termenul stabilit de Consiliu.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
nr.1450 din 24 decembrie 2007

Componenţa nominală
a Consiliului de supraveghere a activităţii de
 audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor
    IACHIM Cristina                   - consultant principal, Direcţia reglementarea
                                                    contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ,
                                                     Ministerul Finanţelor
    CEMERTAN Silvia               - consultant principal, Direcţia reglementarea
                                                    contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ,
                                                     Ministerul Finanţelor
    CIBOTARI Stela                   - şef al Direcţiei reglementare şi autorizare
                                                    bancară, Departamentul reglementare şi
                                                    supraveghere bancară, Banca Naţională a
                                                    Moldovei
    LUPAŞCU Svetlana              - director adjunct, Direcţia generală
                                                    supraveghere asigurări, Comisia Naţională
                                                    a Pieţei Financiare
    SECAŞ Valeria                      - şef al Direcţiei monitorizare emitenţi,
                                                     Comisia Naţională a Pieţei Financiare
    IACHIMOVSCHI Anatol      - doctor în economie, conferențiar universitar,
                                                     Catedra contabilitate și audit, Academia de
                                                     Studii Economice din Moldova
    ŞEVCIUC Tatiana                  - doctor în economie, conferențiar universitar,
                                                     Catedra evidenţa contabilă, Universitatea
                                                     Agrară de Stat din Moldova
    [Anexa nr.2 modificată prin HG294 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.333]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG995 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1106]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG63 din 08.02.16, MO40-49/10.02.17 art.108]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG940 din 29.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1019]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG461 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.525]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.1450
din 24 decembrie 2007
   
REGULAMENTUL
cu privire la certificarea auditorilor
I. Dispoziţii generale

    1. Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor (în continuare - Regulamentul) este elaborat în temeiul art. 21 alin. (4) din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126, art. 530).
    2. Examenul de calificare se organizează de Ministerul Finanţelor, iar examinarea se efectuează de către Comisia de certificare de pe lîngă Ministerul Finanţelor (în continuare - Comisie).
    3. Certificarea se efectuează în scopul examinării pregătirii profesionale şi a experienţei practice a persoanelor ce doresc să practice activitatea de audit.
    4. Activitatea de audit se desfăşoară de către auditori în baza certificatului, eliberat de către Ministerul Finanţelor, şi de către societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali în modul stabilit de Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit.
    [Pct.4 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.4 modificat prin HG294 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.333]
    [Pct.4 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Pct.4 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

II. Obiectivul prezentului Regulament
    5. Prezentul Regulament stabileşte modul de instituire şi atribuţiile Comisiei, cerinţele înaintate faţă de pretendenţi şi modul de admitere la examenul de calificare pentru obţinerea certificatului de calificare al auditorului pentru auditul general, precum şi modalitatea de obţinere a certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare, al auditorului participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, desfăşurarea examenului de calificare, modul de evaluare a rezultatelor şi adoptarea deciziilor, suspendarea şi reluarea activităţii auditorului, eliberarea duplicatului certificatului de calificare, modul ţinerii Registrului de stat al auditorilor, suspendarea şi reluarea activităţii auditorului, eliberarea duplicatului certificatului de calificare, instruirea profesională continuă a auditorilor.
    [Pct.5 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Pct.5 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

III. Modul de instituire şi atribuţiile Comisiei
    6. În scopul conferirii calităţii de auditor, pe lîngă Ministerul Finanţelor se instituie Comisia, care activează în baza prezentului Regulament. Membrii Comisiei sînt specialişti cu un înalt nivel de calificare din cadrul Ministerului Finanţelor şi a altor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, profesori ai instituţiilor de învăţămînt superior la disciplinele examinate, incluse în programa de examinare aprobată (audit, contabilitatea financiară, contabilitatea de gestiune, managementul financiar, dreptul economic, gestiunea tehnologiilor informaţionale şi a sistemelor computerizate), care corespund cerinţelor punctului 7 al prezentului Regulament.
    În componenţa Comisiei nu pot fi incluse persoane care desfăşoară activitate de audit sau sînt implicate în procesul de pregătire a pretendenţilor pentru susţinerea examenului de calificare.
    [Pct.6 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    7. Componenţa nominală a Comisiei se desemnează pe un termen de doi ani de către Guvern, la propunerea Ministerului Finanţelor, şi este formată din unsprezece persoane, inclusiv secretarul Comisiei, fără drept de evaluare a probelor scrise.
    Membrii Comisiei, cu excepția președintelui și secretarului, semnează Acordul personal al membrului Comisiei (conform modelului din anexa nr.5 la prezentul Regulament).
    Criteriile de desemnare a membrilor Comisiei sînt următoarele:
    [Pct.7 în redacția HG995 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1106]
    a) studii superioare în domeniul economico-financiar sau dreptul economic;
    b) vechime în muncă conform specialităţii de cel puţin zece ani;
    c) posedarea limbii de stat.
    8. În funcţiile de preşedinte şi secretar ai Comisiei sînt desemnaţi funcţionari ai Ministerului Finanţelor pe un termen de doi ani. Una şi aceeaşi persoană poate fi desemnată în funcţiile menţionate pentru cel mult două termene consecutive.
    81. În caz de eliberare a membrilor Comisiei şi a secretarului din funcţiile deţinute în cadrul Ministerului Finanţelor şi al altor autorităţi publice, pînă la expirarea termenului stabilit în punctul 7 al prezentului Regulament, atribuţiile lor în cadrul acesteia le vor exercita persoanele nou-confirmate în aceste funcţii, fără a fi aprobate prin hotărîre de Guvern.
    [Pct.81 introdus prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    9. Membrii Comisiei se desemnează pe un termen de doi ani şi pot fi reconfirmaţi încă pe un termen de doi ani. Componenţa nominală a Comisiei după doi ani de activitate se modifică cu cel puţin patru membri.
    Retragerea calităţii de membru al Comisiei are loc în legătură cu expirarea termenelor stabilite la punctele 7 şi 9 ale prezentului Regulament, precum şi în caz de:
    - cerere a autorităţii (instituţiei) care a înaintat candidatura;
    - eliberare din funcţia deţinută în cadrul autorităţii (instituţiei) care l-a delegat;
    - cerere personală a membrului Comisiei privind retragerea benevolă;
    - neparticipare la evaluarea probelor la 3 şedinţe consecutiv, prevăzute la punctul 25, din motive neobiective sau în lipsa motivelor;
    - deces al membrului Comisiei.
    [Pct.9 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    10. Preşedintele Comisiei exercită următoarele funcţii:
    a) asigură activitatea Comisiei, desfăşurarea examenelor de calificare, precum şi examinarea cererilor de contestare a rezultatelor examenului;
    b) examinează documentele prezentate de către pretendent pentru admiterea la examenul de calificare, aprobă lista pretendenţilor şi stabileşte data, ora şi locul desfăşurării examenului;
    c) aprobă lista observatorilor printr-o decizie a sa;
    d) semnează borderoul de examinare, procesul-verbal al rezultatelor examenului de calificare pentru conferirea calităţii de auditor şi alte documente ce ţin de activitatea Comisiei;
    e) semnează certificatul de calificare al auditorului;
    f) aprobă calculele aferente remunerării muncii membrilor Comisiei.
    În absenţa preşedintelui Comisiei, funcţiile lui sînt exercitate de vicepreşedinte.
    [Pct.10 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    11. Membrii Comisiei exercită următoarele funcţii:
    a) participă la elaborarea programului de examinare pentru conferirea calităţii de auditor privind auditul general (în continuare – programul de examinare) şi a probelor de examinare corespunzătoare;
    [Pct.11 lit.a) modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    b) primesc de la secretarul Comisiei probele scrise şi le predau acestuia, sub semnătură;
    c) sînt responsabili de integritatea şi confidenţialitatea probelor;
    d) evaluează probele de examinare a pretendenţilor şi completează borderoul de examinare;
    e) semnează procesul-verbal al rezultatelor examenului.
    12. Secretarul Comisiei exercită următoarele funcţii:
    a) primeşte de la pretendent şi înregistrează într-un registru special (anexa nr. 9) cererea de admitere la examenul de calificare şi documentele necesare prevăzute la punctul 15 al prezentului Regulament;
    b) întocmeşte lista pretendenţilor, borderoul de examinare, procesul-verbal al rezultatelor examenului de calificare pentru conferirea calităţii de auditor;
    c) asigură evidenţa şi păstrarea dosarelor personale ale pretendenţilor şi documentelor ce ţin de examinare, conform termenelor stabilite la punctul 21;
    d) întocmeşte şi ţine Registrul de stat al auditorilor, precum şi actualizează informaţia conţinută în acesta;
    e) completează şi semnează certificatul de calificare al auditorului;
    f) pregăteşte documentele (dosarele personale ale pretendenţilor, borderourile de examinare, probele de examinare ale pretendenţilor, procesele-verbale ale Comisiei), pentru păstrare conform regulilor prevăzute de Organul de Stat pentru Supravegherea şi Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova;
    g) înregistrează, pe discipline, cererile pentru contestaţii;
    h) întocmeşte lista cu calculele aferente remunerării muncii a membrilor Comisiei conform Hotărîrii Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 “Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art. 431);
    i) îndeplineşte alte activităţi de secretariat necesare pentru buna desfăşurare a examenului de calificare.
    13. Secretarul este responsabil de confidenţialitatea probelor şi codului de identificare a pretendentului, precum şi pentru buna desfăşurare a examenelor de calificare, prin punerea la dispoziţia fiecărui pretendent a rechizitelor de birou (foi cu semne de protecţie pentru ciorne, pix, creion, radieră, calculatoare cu operaţii aritmetice simple), sticle cu apă.
    [Pct.13 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
IV. Cerinţele înaintate faţă de pretendenţi şi modul
de admitere la examenul de calificare
    14. Examenul de calificare poate fi susţinut de cetăţenii Republicii Moldova, de cetăţenii străini şi de apatrizii care întrunesc următoarele cerinţe la data depunerii cererii de admitere la examenul de calificare:
    a) capacitate de exerciţiu deplină, studii superioare în domeniul economico-financiar sau juridic, confirmate prin diploma de studii superioare complete, eliberată de o instituţie de învăţămînt superior din Republica Moldova sau dintr-un alt stat, cu condiţia recunoaşterii calificării şi echivalării acestei diplome de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova;
    [Pct.14 lit.a) modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Pct.14 lit.a) modificată prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

    b) vechime în muncă de cel puţin trei ani în domeniul economico-financiar sau juridic, din care doi ani ca stagiar în activitatea de audit sub îndrumarea unui auditor;
    [Pct.14 lit.b) modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    c) lipsa antecedentelor penale nestinse.
    d) posedare a limbii de stat.
    [Pct.14 lit.d) introdusă prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    15. Pentru admiterea la examenul de calificare pretendentul prezintă secretarului Comisiei următoarele documente:
    a) cererea de admitere la examenul de calificare (anexa nr. 1 la prezentul Regulament);
    b) curriculum vitae;
    c) două fotografii cu dimensiunea 3x4 cm;
    d) cazierul judiciar;
    e) diploma privind studiile superioare corespunzătoare, confirmată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în cazul efectuării studiilor peste hotare;
    f) carnetul de muncă ce confirmă angajarea şi experienţa corespunzătoare de muncă în Republica Moldova sau documentul (apostilat/legalizat, tradus în limba de stat şi legalizat în condiţiile legislaţiei în vigoare), care confirmă vechimea în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul economico-financiar sau juridic acumulată în afara Republicii Moldova;
    g) recomandarea în formă scrisă a organului executiv al societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual, unde este angajat pe parcursul perioadei de stagiere;
    h) buletinul de identitate sau permisul de şedere (după caz), eliberate de organele abilitate ale Republicii Moldova;
    i) certificatul internaţional de calificare din domeniul contabilităţii şi auditului cu anexarea disciplinelor susţinute, apostilat/legalizat, tradus în limba de stat şi legalizat în condiţiile legislaţiei în vigoare (după caz);
    j) confirmarea certificatului internaţional de calificare din domeniul contabilităţii şi auditului de către organul care l-a eliberat, tradusă în limba de stat şi legalizată în condiţiile legislaţiei în vigoare (după caz).
    Concomitent cu prezentarea originalelor documentelor se prezintă şi copiile acestora. Originalele documentelor se restituie după confruntarea acestora cu copiile.
    Copiile documentelor şi documentele corespunzătoare se prezintă într-o mapă-dosar de către pretendent secretarului Comisiei, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită privind desfăşurarea examenului.
    [Pct.15 în redacţia HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    [Pct.16 exclus prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

    17. În cazul apariţiei dubiilor privind autenticitatea datelor indicate în documentele prezentate, secretarul Comisiei va asigura verificarea acestora prin solicitarea documentelor suplimentare, care ar confirma datele prezentate.
    18. În cazul necorespunderii cerinţelor stipulate la punctul 14 al prezentului Regulament, precum şi în cazul în care documentele prezentate conform punctului 15 al prezentului Regulament conţin date neautentice, cererea pretendentului se respinge. Respingerea cererii pentru admiterea la examenul de calificare se aduce la cunoştinţa pretendentului în scris, în termen de 15 zile de la data constatării necorespunderii, indicîndu-se temeiul respingerii.
    19. Decizia preşedintelui Comisiei privind respingerea cererii pentru admiterea la examenul de calificare poate fi contestată în Consiliul de supraveghere a activităţii de audit pe lîngă Ministerul Finanţelor (în continuare - Consiliu).
    20. Pentru fiecare pretendent se întocmeşte un dosar personal în care se păstrează toate documentele prezentate pentru susţinerea examenului de calificare.
    21. Dosarele personale ale pretendenţilor se păstrează la secretarul Comisiei în decurs de 3 ani (termenul limită în care pretendentul este în drept să susţină examenul de calificare). După expirarea termenului menţionat dosarele se transmit în arhiva Ministerului Finanţelor pentru păstrare, conform regulilor prevăzute de Organul de Stat pentru Supravegherea şi Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.
    22. Accesul la informaţia din dosarele personale ale pretendenţilor este acordat membrilor Comisiei şi Consiliului.
V. Desfăşurarea examenului de calificare
    23. Pentru obţinerea calităţii de auditor pentru auditul general, pretendentul susţine examenul de calificare.
    Examenul constă din probe scrise la următoarele discipline:
    a) auditul:
    - activitatea de audit;
    - cerinţele legislative şi standardele de audit;
    - conduita profesională şi independenţa;
    b) contabilitatea financiară:
    - principiile şi teoria generală a contabilităţii;
    - cerinţele legislative privind pregătirea rapoartelor anuale şi a rapoartelor anuale consolidate, privind standardele de contabilitate;
    c) contabilitatea de gestiune:
    - gestionarea riscurilor şi controlul intern;
    - principiile de bază ale gestionării financiare a întreprinderilor;
    d) managementul financiar:
    - analiza financiară;
    - economia afacerilor, economia generală şi financiară;
    - matematica şi statistica;
    e) dreptul:
    - legislaţia muncii, a asigurărilor sociale şi medicale;
    - legislaţia fiscală, civilă şi comercială;
    - legislaţia privind societăţile comerciale;
    - legislaţia privind insolvabilitatea şi proceduri similare;
     f) gestiunea tehnologiilor informaţionale şi a sistemelor computerizate (la nivel de utilizator).
    [Pct.23 lit.f) modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
     24. Comisia va considera examenul susţinut la disciplinele nominalizate în punctul 23 al prezentului Regulament de către persoanele deţinătoare ale certificatului internaţional de calificare din domeniul contabilităţii şi auditului în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.
    [Pct.24 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Pct.24 în redacţia HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

    25. Examinarea pretendenţilor pentru obţinerea certificatului de calificare al auditorului se desfăşoară în ultima decadă a lunilor:
    - martie, aprilie, mai - sesiunea de primăvară;
    - septembrie, octombrie, noiembrie - sesiunea de toamnă.
    26. Pretendenţii susţin într-o zi un examen la o singură disciplină, cu durata de 3 ore astronomice, care se calculează din momentul distribuirii probelor. Pretendentul alege de sine stătător ordinea (succesiunea) susţinerii examenelor pentru fiecare disciplină.
    27. Pentru admiterea la examen la fiecare disciplină, pretendentul depune cererea conform anexei nr.2, precum şi copia ordinului de plată sau chitanţa la dispoziţia de încasare, care confirmă achitarea plăţii pentru examen, nu mai tîrziu de prima zi a lunii stabilite pentru desfăşurarea examenului.
    28. Data, ora şi locul examenului se stabileşte de către preşedintele Comisiei şi se comunică pretendentului cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării examenului şi se plasează pe pagina web a Ministerului.
    [Pct.29 exclus prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    30. În cazul în care numărul de pretendenţi depăşeşte numărul locurilor din sala de examinare, examenul se va desfăşura în 2 sau 3 grupe la diferite ore în aceeaşi zi.
    [Pct.30 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    31. Pentru susţinerea examenului la fiecare disciplină se percepe o plată în mărimea stabilită de Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit. În cazul în care rezultatul testării este negativ, plata nu se restituie. Fiecare încercare ulterioară de susţinere a examenului este însoţită de achitarea plăţii.
    [Pct.31 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Pct.31 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

    32. Examenele se desfăşoară conform programului de examinare, aprobat de către Ministerul Finanţelor, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se plasează pe pagina web a Ministerului.
    33. Probele scrise se elaborează în baza programului de examinare în limbile de stat şi rusă şi se aprobă de către preşedintele Comisiei. Conţinutul programului de examinare şi a probelor periodic se reexaminează, ţinîndu-se cont de modificările şi completările operate în actele legislative şi normative.
    34. Probele pentru susţinerea examenului la fiecare disciplină, conţin pînă la 50 de întrebări, inclusiv pînă la 10 probleme practice, cu indicarea grilei de evaluare pentru fiecare întrebare a probei, precum şi semne de protecţie.
    [Pct.34 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    35. Întrebările sub formă de test vor avea nu mai puţin de trei răspunsuri din care pretendentul alege un singur răspuns corect prin bifarea acestuia. După ce a bifat o variantă a răspunsului pretendentul nu are dreptul să-şi modifice opţiunea. În cazul în care a fost bifată mai mult decît o variantă, se consideră că candidatul a răspuns greşit la întrebare.
    36. Accesul pretendenţilor în sala de examen este permis cu 15 minute înainte de începerea examenului în baza buletinului de identitate, conform listei aprobate. În sala de examen pretendenţii sînt aşezaţi separat la mesele de lucru, conform listei aprobate pe care se va menţiona prezenţa fiecărui pretendent. Pretendenţii care au întîrziat la examen nu se admit în sala de examen şi se consideră ca neprezentaţi la examen. Pe toată durata desfăşurării examenului în sală au acces numai preşedintele şi secretarul Comisiei, precum şi observatorii desemnaţi pentru supravegherea desfăşurării examenului.
    37. În calitate de observatori la examene pot participa specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor şi a altor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi reprezentanţi ai asociaţiilor auditorilor, contabililor şi societăţilor de audit desemnaţi prin decizia preşedintelui Comisiei. Observatorii vor fi schimbaţi la fiecare examen şi/sau în cazul în care examenul se va desfăşura în două sau trei grupe la diferite ore în aceeaşi zi. În timpul examenului observatorii nu dau pretendenţilor nici o consultaţie, nu discută cu pretendenţii. Se interzice observatorilor intrarea în sălile de examen cu telefoane mobile, cărţi, ziare etc.
    [Pct.37 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    38. În sala de examen secretarul Comisiei transmite observatorilor probele cu fişele de control (anexa nr.3 la prezentul Regulament) pentru repartizarea ulterioară a acestora pretendenţilor, conform disciplinei indicate în cererea de susţinere a disciplinei. Secretarul Comisiei anunţă ora începerii examenului şi ora la care expiră timpul programat pentru examen. Pretendenţii sînt preîntîmpinaţi despre expirarea timpului - prima dată cu 15 minute şi a doua oară cu 2 minute înainte de expirarea acestuia.
    39. După primirea probelor pretendentul indică data, ora desfăşurării examenului şi pune semnătura în partea de sus a fişelor de control, pe care apoi personal le îndoaie dublu şi se capsează de către observatori. În calitate de ciorne se vor utiliza foi cu semne de protecţie, eliberate de către secretarul Comisiei. Utilizarea altor foi se interzice.
    [Pct.39 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    40. Din momentul distribuirii probelor pretendenţii nu au dreptul să părăsească sala de examinare înainte de transmiterea probelor. În unele cazuri ieşirea din sală a pretendenţilor se permite o singură dată, fiind însoţiţi de un observator. Timpul pierdut nu se recuperează.
    41. În timpul examenelor se interzice pretendenţilor să se folosească de materiale legislative şi instructive, literatură informaţională şi specială, telefoane mobile, precum şi să comunice cu alţi pretendenţi. Persoanele care au încălcat aceste cerinţe se înlătură din auditoriu şi se consideră că nu au susţinut examenul. Probele pretendenţilor eliminaţi sînt anulate cu menţiunea “pentru fraudă”. Încălcările comise se introduc în procesul-verbal al rezultatelor examenelor.
    42. La expirarea timpului acordat se încetează rezolvarea probei şi pretendentul o predă observatorilor în faza în care se află, împreună cu fişele de control, ciornele, fiind interzisă depăşirea timpului. Observatorii aplică pe fişa de control la proba de examinare (partea II) şi pe borderoul de evaluare a probei un cod de identificare şi în continuare, pe toate filele probei de examinare. Codul de identificare conţine 3 cifre şi se stabileşte de către secretarul Comisiei în mod aleatoriu.
    [Pct.42 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Pct.42 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

    43. Fişa de control la proba de examinare (partea II) completată de observatori şi secretarul Comisiei, împreună cu partea capsată se separă de la borderoul de evaluare prin tăiere în formă neregulată. Ulterior, acestea se pun în plic, se sigilează şi se transmit Secretarului Comisiei pentru a fi păstrate în safeu pînă la finalizarea evaluării probelor de către membrii Comisiei.
    [Pct.43 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    44. Probele scrise împreună cu borderoul de evaluare a probei se transmit de către observatori secretarului Comisiei, conform procesului-verbal (anexa nr.8 la prezentul Regulament), în care se indică data întocmirii, numărul total de probe, denumirea disciplinelor, data desfăşurării examenului, încălcările care au avut loc, măsurile care au fost luate faţă de pretendenţii corespunzători, ora începerii şi ora expirării acestuia, precum şi semnăturile observatorilor.
    [Pct.44 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    45. Ulterior, secretarul Comisiei transmite probele de examinare a pretendenţilor, împreună cu borderoul de evaluare a probei membrilor Comisiei pentru efectuarea evaluării acestora, conform unui registru, în care se va indica numărul de ordine, denumirea disciplinei transmise pentru evaluare, codul de identificare a pretendentului, numele şi prenumele membrului Comisiei, data transmiterii probelor membrilor Comisiei spre examinare etc. (anexa nr. 6 la prezentul Regulament).
    [Pct.45 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
VI. Modul de evaluare a rezultatelor şi adoptarea deciziilor
    46. Fiecare probă scrisă se verifică de către doi membri ai Comisiei, independent unul de altul. Media generală a punctajului se determină prin raportul între suma punctajului acordat şi numărul membrilor care au participat la evaluarea probelor. În cazul în care diferenţa între punctajul acordat de cei doi membri ai Comisiei este mai mare de 10 puncte, probele se remit pentru evaluarea repetată. Dacă după evaluarea repetată diferenţa este iarăşi mai mare de 10 puncte, Comisia adoptă decizia definitivă privind acordarea punctajului.
    47. Probele scrise sînt apreciate cu maximum 100 de puncte, probele care au fost constatate de Comisie ca fiind copiate sau predate după expirarea timpului rezervat se apreciază cu “0” puncte. Punctajul acumulat de către pretendent se indică de către membrul Comisiei în borderoul de evaluare, care este partea II a fişei de control.
    [Pct.47 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    48. Examenul se consideră susţinut dacă pretendentul a acumulat cel puţin pentru:
    audit - 80 puncte;
    contabilitatea financiară - 80 puncte;
    contabilitatea de gestiune - 80 puncte;
    managementul financiar - 75 puncte;
    dreptul - 75 puncte;
    gestiunea tehnologiilor informaţionale şi a sistemelor computerizate - 70 puncte.
    49. După evaluarea probelor, pentru identificarea apartenenţei acestora, secretarul Comisiei va deschide plicul, va decapsa partea de sus a fişei de control îndeplinită de pretendent, va suprapune fişa de control la proba de examinare (partea II) cu borderoul de evaluare a probei, pentru a se verifica corespunderea acestora, precum şi va compara codul de identificare de pe fişa de control la proba de examinare (partea II), borderoul de evaluare a probei şi de pe filele probei scrise.
    [Pct.49 în redacţia HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    50. Rezultatele fiecărui examen se perfectează printr-un proces-verbal cu anexarea borderoului de examinare, întocmit în modul stabilit şi semnat de către preşedinte, secretar şi membrii Comisiei, implicaţi în procesul evaluării probelor.
    Pretendenţii vor fi înştiinţaţi despre rezultatele fiecărui examen în termen de 10 zile după data perfectării procesului-verbal privind evaluarea probelor. Înştiinţarea se va efectua de către secretar verbal şi în scris.
    [Pct.50 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Pct.50 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

    51. Decizia asupra rezultatului examenului pentru fiecare disciplină poate fi contestată la Comisia de certificare, în termen de 3 zile lucrătoare. Acest termen începe să curgă din ziua imediat următoare datei primirii comunicării scrise a rezultatului examenului. Rezultatul contestării se comunică verbal şi în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de contestare.
    Cererea de contestare depusă de pretendent va conţine argumentele de contestare a itemilor, care urmează a fi reverificaţi de către Comisie.   
    În cazul dezacordului pretendentului cu rezultatul contestării depuse la Comisie, rezultatul examenului poate fi contestat în Consiliu, în termen de 30 de zile de la data înştiinţării în scris. La solicitarea Consiliului, secretarul va transmite probele corespunzătoare în termen de 2 zile lucrătoare.
    [Pct.51 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Pct.51 în redacţia HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    52. Probele scrise de către pretendenţi nu se restituie, dar se păstrează în dosarul personal al acestora, conform punctului 21 al prezentului Regulament. Acces la probe au numai pretendenţii care au depus contestare, membrii Comisiei, precum şi Consiliul.
    53. Pretendenţii care nu au susţinut examenul la unele discipline pot fi admişi să repete examenul prima dată - peste 6 luni şi a doua oară - peste un an, pentru disciplina nesusţinută, după încercarea anterioară, cu respectarea termenului limită de pînă la 3 ani, care începe să curgă din ziua în care candidatul a susţinut examenul la una din discipline.
    54. Pretendenţilor, care au susţinut cu succes examenul de calificare, li se conferă calificarea de “Auditor pentru auditul general”, cu eliberarea certificatului de calificare al auditorului (anexele nr.4 şi nr.7 la prezentul Regulament).   
    Înregistrarea numerelor certificatelor de calificare se efectuează în mod cronologic, separat pentru fiecare an de activitate a Comisiei într-un registru special. Numărul certificatului este format din 7 cifre, dintre care:  două cifre – anul eliberării, două cifre – luna şi ultimele trei cifre reprezintă numărul de rînd al auditorului din registrul întocmit conform punctului 12 litera a) din prezentul Regulament.
    [Pct.54 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Pct.54 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
   
541. Reperfectarea şi eliberarea duplicatului certificatului de calificare a auditorului se efectuează conform Legii nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    [Pct.541 introdus prin HG995 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1106]
    55. Secretarul Comisiei prezintă în termen de 15 zile din data adoptării deciziei, lista persoanelor cărora li s-a eliberat, sau retras, certificatul de calificare, cu indicarea seriei şi numărului documentului, precum şi data eliberării acestuia.
    [Pct.55 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.55 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Pct.55 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    [Capitolul VII exclus prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]

VIII. Modul ţinerii Registrului de stat al auditorilor
    65. Pentru evidenţa eliberării certificatelor de calificare se întocmeşte Registrul de stat al auditorilor care se ţine în limba de stat, în formă manuală şi în formă electronică, şi se actualizează în funcţie de modificările intervenite.
    66. Registrul de stat al auditorilor cuprinde:
    a) numărul curent al înscrierii;
    b) numele şi prenumele auditorului;
    c) seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului;
    d) date privind instruirea profesională;
    e) date privind încetarea activităţii auditorului;
    f) date privind suspendarea activităţii auditorului;
    g) date privind retragerea certificatului de calificare al auditorului;
    h) date din buletinul de identitate (seria, numărul, data şi oficiul emitent);
    i) denumirea, sediul şi numărul de telefon al societăţii de audit, al auditorului întreprinzător individual în care îşi desfăşoară activitatea auditorul;
    j) apartenenţa auditorului la o asociaţie a auditorilor, contabililor.
    67. Dacă datele stipulate în punctul 66 s-au modificat, cu excepţia lit. a) şi c), auditorul trebuie sa informeze Ministerul Finanţelor şi să prezinte acestuia, în termen de 30 de zile de la data modificării, copii de pe documentele confirmative pentru actualizarea informaţiei în Registrul de stat al auditorilor.
    68. Extrasul din Registrul de stat al auditorilor, care va cuprinde informaţia prevăzută de lit. „b), c) şi j) ale punctului 66 se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldovaanual, conform situaţiei de la 1 ianuarie, şi se plasează pe pagina web oficială a Ministerului Finanţelor la începutul fiecărui trimestru sau pe măsura survenirii modificărilor.
    [Pct.68 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Pct.68 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

    69. Pentru ţinerea Registrului de stat al auditorilor şi actualizarea informaţiei din el, Banca Naţională a Moldovei şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare prezintă, semestrial, Ministerului Finanţelor informaţia stipulată la punctul 66 lit. b), c) şi g) din prezentul Regulament.
    [Capitolul IX exclus prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
X. Instruirea profesională continuă a auditorilor
    74. Instruirea profesională continuă a auditorilor se efectuează în scopul menţinerii şi ridicării nivelului de cunoştinţe şi aptitudinilor profesionale pe care le au auditorii.
    75. Auditorul este obligat în fiecare an, începînd cu anul următor după anul primirii certificatului de calificare al auditorului, să-şi ridice nivelul de calificare prin:
    a) participarea la cursuri organizate de organizaţiile şi instituţiile cu instruire profesională continuă din Republica Moldova sau organizaţiile şi instituţiile internaţionale din domeniu, în scopul ridicării nivelului de calificare în domeniul profesional (audit, contabilitate, management financiar, drept);
    b) participarea la seminare, congrese sau conferinţe din domeniul profesional, organizate atît la nivel naţional, cît şi internaţional – se echivalează cu cîte 4 ore pentru fiecare participare. Confirmarea orelor se va face prin prezentarea documentului care atestă participarea efectivă la eveniment;
    c) publicarea unei cărţi în domeniul profesional (audit, contabilitate, fiscalitate) – se echivalează cu 20 ore;
    d) publicarea materialelor de specialitate – se echivalează cu 4 ore/publicaţie. Confirmarea acestor ore se va face dacă publicaţia va avea minimum 3 pagini.
    Numărul anual de ore care trebuie acumulate de către auditor cu scopul instruirii profesionale continue este de minimum 40 ore academice. Pentru activităţile enumerate la lit.b), c) şi d) se acordă maximum 20 ore din totalul de 40 ore necesare, iar restul va fi acumulat prin participarea la cursurile de instruire profesională.
    Confirmarea orelor de instruire profesională continuă acumulate conform cerinţelor stipulate la lit. b), c) şi d) se face în mod individual de fiecare auditor prin prezentarea secretarului Comisiei a dovezilor de acumulare a orelor respective, nu mai tîrziu de 31 ianuarie a anului ce urmează după anul gestionar.
    [Pct.75 în redacţia HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    75¹. Auditorii care au participat la cursurile de instruire profesională continuă desfăşurate de către organizaţiile şi instituţiile internaţionale din domeniu confirmă orele de instruire în baza documentului care confirmă participarea şi care trebuie sa includă cel puţin următoarele:
    a) denumirea organizaţiei/ instituţiei care a organizat cursul;
    b) numele de familie şi prenumele auditorului;
    c) tematica cursului;
    d) numărul de ore.
    Confirmarea orelor de instruire profesională continuă la nivel internaţional se face în mod individual de fiecare auditor prin prezentarea secretarului Comisiei a documentelor confirmative în original şi copie, nu mai tîrziu de 31 ianuarie a anului ce urmează după anul gestionar.
    [Pct.751introdus prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    76. Instruirea profesională continuă a auditorilor la nivel naţional se efectuează conform programului elaborat anual de către organizaţiile şi instituţiile cu instruire profesională continuă pentru anul calendaristic următor, coordonat cu Ministerul Finanţelor şi aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pînă la 31 decembrie.
    [Pct.76 alineat în redacţia HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    Programul va conţine subiecte din disciplinele audit (minimum 20 de ore), contabilitate, management financiar şi drept, ţinînd cont de modificările şi completările operate în legislaţie (cu indicarea numărului corespunzător de ore academice, duratei, locului instruirii şi regimului de lucru).
    [Pct.76 alineat modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    Organizaţiile şi instituţiile cu instruire profesională continuă prezintă Ministerului Finanţelor pentru coordonare programul de instruire profesională continuă a auditorilor pînă la 1 noiembrie. Programul prezentat ulterior datei-limită nu va fi examinat şi coordonat.
    [Pct.76 alineat introdus prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    Programul de instruire profesională continuă a auditorilor coordonat de Ministerul Finanţelor se prezintă spre aprobare Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pînă la 1 decembrie.  Programul  prezentat  ulterior datei-limită nu va fi examinat şi aprobat.
    [Pct.76 alineat introdus prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Pct.76 în redacţia HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

    761. Organizaţiile şi instituţiile cu instruire profesională continuă a auditorilor care nu au coordonat şi aprobat programul de instruire în termenele stabilite la punctul 76 al prezentului Regulament, nu pot efectua instruirea profesională continuă a auditorilor  conform prevederilor literei f) articolul 15 al Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit şi sînt radiate din Registrul organizaţiilor şi instituţiilor cu instruire profesională continuă. Instruirea profesională efectuată de către auditori la astfel de organizaţii şi instituţii  se consideră nulă.
    [Pct.761 introdus prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    77. Auditorilor, care au urmat cursurile de instruire profesională continuă şi au susţinut probele de instruire, li se eliberează certificate corespunzătoare privind instruirea profesională continuă.
    78.Organizaţiile şi instituţiile cu instruire profesională continuă din Republica Moldova pînă la 31 ianuarie a anului ce urmează după anul gestionar prezintă secretarului Comisiei pe suport de hîrtie şi în formă electronică, informaţia privind instruirea profesională continuă a auditorilor, cu indicarea următoarelor date:
    a) denumirea organizaţiei şi instituţiei cu instruire profesională;
    b) sediul, numărul de telefon, conducătorul acesteia;
    c) numele de familie şi prenumele profesorilor;
    [Pct.78 lit.d) exclusă prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    e) numele de familie şi prenumele auditorului;
    f) numărul şi data eliberării certificatului de instruire;
    g) numărul de ore frecventate de auditor.
    După generalizarea datelor privind desfăşurarea instruirii profesionale continuă a auditorilor, secretarul Comisiei prezintă Consiliului, nu mai tîrziu de 1 martie a anului ce urmează după anul pentru care se prezintă informaţia, lista auditorilor care nu au petrecut instruirea profesională continuă, nu mai tîrziu de 1 martie a anului ce urmează după anul pentru care se prezintă informaţia.
    [Pct.78 alineat modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Pct.78 în redacţia HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

    79. Registrul organizaţiilor şi instituţiilor cu instruire profesională continuă se ţine de Secţia reglementări în activitatea de audit a rapoartelor financiare a Ministerului Finanţelor în limba de stat, în forma electronică şi se actualizează în funcţie de modificările intervenite.
    [Pct.79 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    791. Registrul organizaţiilor şi instituţiilor cu instruire profesională continuă a auditorilor cuprinde:
    a) numărul curent al înscrierii;
    b) denumirea organizaţiei, instituţiei cu instruire profesională;
    c) sediul şi numărul de telefon al organizaţiei, instituţiei cu instruire profesională;
    d) numele şi prenumele conducătorului.
    Înregistrarea organizaţiilor şi instituţiilor cu instruire profesională continuă în registru se efectuează în mod cronologic, separat pentru fiecare an calendaristic.
    Registrul organizaţiilor şi instituţiilor cu instruire profesională continuă a auditorilor se plasează pe pagina web oficială a Ministerului Finanţelor anual, conform situaţiei din 1 ianuarie, şi se actualizează pe măsura survenirii modificărilor
    [Pct.791 introdus prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    80. Controlul asupra procesului de instruire profesională continuă a auditorilor se organizează de către Consiliu.
XI. Modalitatea de obţinere a certificatului de calificare al
auditorului instituţiilor financiare, al auditorului participanţilor
profesionişti la piaţa financiară nebancară
    [Capitolului XI titlul modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    81. Pentru obţinerea certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare, al auditorului participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, pretendenţii susţin examene şi primesc certificatele de calificare corespunzătoare la organele abilitate respective numai după susţinerea examenului şi primirea certificatului de calificare al auditorului pentru auditul general. Certificatul de calificare al auditorului instituţiilor financiare se eliberează de către Banca Naţională a Moldovei, iar certificatul de calificare al auditorului participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare, conform cerinţelor de certificare stabilite de către acestea.
    [Pct.81 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    82. Examenul pentru obţinerea certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare, al auditorului participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară se desfăşoară în baza programului de examinare şi cerinţelor, aprobate de către organele abilitate respective.
    [Pct.82 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    83. Formularul certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare, al auditorului participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară este un document de strictă evidenţă şi se aprobă de către organele abilitate respective.
    [Pct.83 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacţia HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9
    [Anexa nr.9 modificată prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului
nr.1450 din 24 decembrie 2007

Componenţa nominală
a Comisiei de certificare de pe lîngă Ministerul Finanţelor
    VRAGALEVA Veronica - secretar de stat al Ministerului Finanţelor
                                             (în domeniile politici fiscale, vamale, reglementarea
                                             contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ)
    BOTNARI Nadejda        - doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                              Catedra finanţe şi asigurări, Academia de
                                              Studii Economice a Moldovei,
                                              vicepreşedinte al Comisiei
    VIZIR Ala                       - consultant principal în Direcţia reglementarea
                                              contabilităţii şi auditului în sectorul
                                             corporativ, Ministerul Finanţelor, secretar al Comisiei
    LAZARI Liliana               - doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                              Catedra contabilitate şi analiză economică,
                                              Academia de Studii Economice a Moldovei
    CUŞMĂUNSĂ Rodica   - doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                              Catedra contabilitate
                                              şi audit, Academia de Studii Economice a
                                              Moldovei
    BUŞMACHIU Eugenia   - doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                              Catedra finanţe şi asigurări, Academia de
                                              Studii Economice a Moldovei
    LUŞMANSCHI Galina   - doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                              Departamentul contabilitate şi informatică
                                              economică, Universitatea de Stat din Moldova
    PETREANU Elena          - lector universitar, Departamentul contabilitate
                                              şi informatică economică, Universitatea de
                                             Stat din Moldova
    CAZAC Octavian           - doctor în drept, lector universitar,
                                              Departamentul drept privat,
                                              Universitatea de Stat din Moldova
    CATRUC Mariana         - magistru în tehnologii informaţionale, lector
                                             superior, Catedra automatică şi tehnologii
                                             informaţionale, Universitatea Tehnică a
                                             Moldovei
    LAZARI Igor                - șef al Direcției impozite directe din cadrul
                                            Direcției generale metodologia impozitelor
                                            și taxelor, Serviciul Fiscal de Stat
    [Anexa nr.4 modificată prin HG294 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.333]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG995 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1106]
    [Anexa nr.4 în redacția HG940 din 29.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1019]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG461 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.525]
    [Anexa nr.4 în redacția HG462 din 16.06.14, MO160-166/20.06.14 art.494]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]
    [Anexa nr.4 în redacţia HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Anexa nr.4 în redacţia HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]