HGM1450/2007
ID intern unic:  326428
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1450
din  24.12.2007
cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI
din 16 martie 2007 privind activitatea de audit
Publicat : 28.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 1493     Data intrarii in vigoare : 01.01.2008
    MODIFICAT
   
HG807 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.858; în vigoare 01.09.18
    HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG294 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.333
    HG995 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1106
   
HG63 din 08.02.16, MO40-49/10.02.17 art.108
    HG940 din 29.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1019
    HG461 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.525
   
HG462 din 16.06.14, MO160-166/20.06.14 art.494
    HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285
    HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547
    HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303

    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului anexei nr.3 cuvintele „Ministerul Educației”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG294 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.333
    În scopul realizării art. 21 alin. (4) şi art. 31 alin. (2) din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126, art.530), precum şi a acţiunilor ce ţin de reglementarea organizării şi dezvoltării continue a activităţii de audit, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Pct.1 abrogat prin HG807 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.858; în vigoare 01.09.18]
    [Pct.1 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    2. Se aprobă:
    Regulamentul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor, conform anexei nr. 1;
    Componenţa nominală a Comisiei de certificare de pe lîngă Ministerul Finanţelor, conform anexei nr. 4.
    [Pct.2 modificat prin HG807 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.858; în vigoare 01.09.18]
    3. Ministerul Finanţelor, în termen de 6 luni, va asigura Serviciul de control şi verificare cu încăperi de serviciu.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2008.

    PRIM-MINISTRU                                                  Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                  Mihail Pop
    Ministrul economiei şi comerţului                           Igor Dodon

    Nr. 1450. Chişinău, 24 decembrie 2007.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.1450
din 24 decembrie 2007

REGULAMENTUL
Consiliului de supraveghere a activităţii de audit
de pe lîngă Ministerul Finanţelor
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor (în continuare - Regulamentul) este elaborat în conformitate cu prevederile art.31 alin. (2) din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126, art. 530).
    2. Consiliul de supravegherea activităţii de audit (în continuare - Consiliul) este o autoritate administrativă, cu statut de persoană juridică, care exercită supravegherea activităţii de audit, dispune de cont trezorerial, ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa în limba de stat, alte rechizite necesare pentru exercitarea activităţii lui.
    [Pct.2 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    3. În activitatea sa Consiliul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit, prezentul Regulament, precum şi de Codul etic, standardele de audit şi alte acte normative în domeniu.
    [Pct.3 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
II. Obiectivul prezentului Regulament
    4. Obiectivul prezentului Regulament constă în realizarea prevederilor Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit referitoare la stabilirea criteriilor de desemnare a membrilor Consiliului, atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor principale, precum şi organizarea activităţii Consiliului şi Serviciului de control şi verificare (în continuare - Serviciul). De asemenea, sînt stabilite criteriile de angajare a specialiştilor Serviciului, drepturile şi obligaţiile acestora.
III. Componenţa şi criteriile de desemnare a membrilor Consiliului.
Retragerea calităţii de membru al Consiliului
    5. Consiliul este format din şapte membri: doi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, un reprezentant al Băncii Naţionale a Moldovei şi doi reprezentanţi ai Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare; doi reprezentanţi ai instituţiilor de învăţămînt superior cu profil economic, specializaţi în contabilitate sau audit, cu titlu ştiinţific în economie, se desemnează de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, la solicitarea Ministerului Finanţelor.
    [Pct.5 modificat prin HG294 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.333]
    [Pct.5 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    6. Membrii Consiliului se confirmă de către Guvern pe un termen de trei ani.
    [Pct.6 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Pct.6 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

    7. Criteriile de desemnare a membrilor sînt următoarele:
    a) studii superioare în domeniul economico-financiar sau juridic;
    b) vechime în muncă de cel puţin zece ani în domeniul economico-financiar, juridic sau cadrul profesoral-didactic (contabilitate, audit sau drept);
    c) capacitatea de a analiza sub diferite aspecte şi de a aplica această analiză în procesul decizional;
    d) posedarea limbii de stat;
    e) capacitatea de a comunica eficient în timpul discuţiilor, precum şi de a formula în scris obiecţii şi propuneri asupra proiectelor de acte normative examinate şi opinii asupra aspectelor discutate în scopul luării deciziei finale;
    f) lipsa antecedentelor penale nestinse.
    8. Membrii Consiliului pot fi reconfirmaţi ulterior nu mai devreme de trei ani de la data expirării celui de-al doilea termen.
    [Pct.8 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    9. Retragerea calităţii de membru al Consiliului are loc în legătură cu expirarea termenelor stabilite la punctul 6, precum şi în caz de:
    - cerere a organului (instituţiei) care a înaintat candidatura;
    - eliberare din funcţia deţinută;
    - cerere personală a membrului Consiliului privind retragerea benevolă;
    - neparticipare la 3 şedinţe consecutiv din motive neobiective sau în lipsa motivelor;
    - existenţă a relaţiilor de rudenie sau de afinitate de pînă la gradul III, inclusiv a membrilor Consiliului cu persoanele care activează în domeniul auditului, precum şi de începere a activităţii personale în domeniul auditului;  
    - deces al membrului Consiliului.
    [Pct.9 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    91. În caz de eliberare din funcţie a membrilor Consiliului care sînt reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a Moldovei şi Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, pînă la expirarea termenului stabilit în punctul 6 al prezentului Regulament, atribuţiile lor în cadrul  acestuia le vor exercita persoanele nou-confirmate în aceste funcţii, fără a fi aprobate prin hotărîre de Guvern.
     [Pct.91 introdus prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
IV. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile Consiliului
    10. Consiliul îşi realizează activitatea în interacţiune cu alte organe de stat, asociaţii ale auditorilor şi societăţilor de audit şi are următoarele atribuţii:
    [Pct.10 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    a) supraveghează modul în care auditorii, auditorii întreprinzători individuali, societăţile de audit respectă prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul activităţii de audit, standardelor de audit, Codului etic, precum şi procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit;
    [Pct.10 lit.a) modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    b) avizează proiectele actelor normative aferente activităţii de audit, elaborate de Ministerul Finanţelor;
    [Pct.10 lit.b) modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    c) elaborează recomandări pentru ameliorarea sistemului de instruire profesională şi de perfecţionare a auditorilor;
    d) monitorizează procesele de certificare şi instruire profesională continuă a auditorilor;
    [Pct.10 lit.d) modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    e) stabileşte cerinţe minime pentru executarea programului de pregătire a stagiarului în activitatea de audit;
    f) examinează solicitările referitoare la calitatea efectuării lucrărilor de audit;
    [Pct.10 lit.g) abrogată prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    h) adoptă decizii privind retragerea certificatelor de calificare ale auditorilor, suspendarea activităţii auditorilor;
    [Pct.10 lit.h) în redacţia HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    i) supraveghează şi controlează prin intermediul Serviciului activitatea auditorilor, auditorilor întreprinzători individuali, societăţilor de audit,stagiarilor în activitatea de audit;
    [Pct.10 lit.i) modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    j) examinează respectarea principiului de independenţă a auditorului şi adoptă decizia respectivă;
    k) selectează şi aprobă specialişti în componenţa Serviciului.
    11. Consiliul are următoarele drepturi:
    a) să adopte decizii şi să emită, în limitele competenţei, dispoziţii pentru auditori, auditorii întreprinzători individuali, societăţile de audit care se vor plasa pe pagina web a Ministerului Finanţelor;
    [Pct.11 lit.a) modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Pct.11 lit.a) modificată prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

    b) să prezinte propuneri privind perfecţionarea legislaţiei în vigoare ce ţine de activitatea de audit;
    c) să emită decizii în vederea:
    sancţionării sub formă de avertisment;
    prezentării Ministerului Finanţelor a propunerilor privind retragerea sau suspendarea certificatului de calificare al auditorului;
    [Pct.11 lit.c) modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.11 lit.c) în redacţia HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    d) să examineze litigiile apărute între auditorul întreprinzător individual, societatea de audit şi entitatea auditată;
    e) să solicite de la ministere, servicii, alte instituţii şi organizaţii, inclusiv de la asociaţiile auditorilor şi societăţilor de audit auditorii întreprinzători individuali şi societăţile de audit documentele şi informaţiile necesare exercitării atribuţiilor sale.
    [Pct.11 lit.e) modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    f) să atragă specialişti cu un înalt nivel de calificare din domeniul economico-financiar sau juridic în vederea soluţionării problemelor aferente desfăşurării activităţii de audit.
    [Pct.11 lit.f) introdusă prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    12. Consiliul are următoarele obligaţii:
    a) să primească de la societăţile de audit, auditorii-întreprinzători individuali, în termen de pînă la 30 aprilie al anului ce urmează după anul gestionar:
    - rapoartele financiare anuale;
    - informaţia privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit;
    - raportul privind transparenţa în cazul efectuării auditului la entităţile de interes public care cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    informaţie despre apartenenţa societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual la o asociaţie profesională a societăţilor de audit şi a auditorilor;
    informaţie despre politica şi procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit, eficienţa lor declarată de organul executiv;
    data efectuării ultimei verificări a calităţii lucrărilor de audit;
    declaraţie privind respectarea de către societatea de audit, de auditorul întreprinzător individual a principiului independenţei;
    informaţie privind instruirea profesională continuă a auditorilor;
    numele, prenumele, datele din certificatul de calificare al auditorului, semnătura directorului societăţii de audit, ale auditorului întreprinzător individual, ştampila, seria, numărul şi data eliberării licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit;
    [Pct.12 lit.a) modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    b) să asigure independenţa şi imparţialitatea în luarea deciziilor, precum şi obiectivitatea şi transparenţa activităţii sale;
    c) să prezinte anual spre aprobare ministrului finanţelor planul de activitate internă şi devizul de cheltuieli;
    d) să prezinte Colegiului Ministerului Finanţelor rapoarte anuale de activitate, ale cărei rezultate se vor plasa pe pagina web a Ministerului;
    e) să examineze şi să ia decizii asupra actelor de control prezentate de Serviciu;
    f) să prezinte auditorilor întreprinzători individuali, societăţilor de audit, în termen de 10 de zile de la data desfăşurării şedinţei, concluziile privind rezultatul controlului;
    g) să aprobe Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului;
    [Pct.12 lit.g) introdusă prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
V. Conducerea şi organizarea activităţii Consiliului
    13. Consiliul este condus de preşedinte, ales prin vot secret din rîndul reprezentanţilor Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, care sînt membri ai Consiliului.
    14. Preşedintele Consiliului se alege pe un termen de 3 ani. Una şi aceeaşi persoană poate fi aleasă în funcţia de preşedinte al Consiliului pentru cel mult două termene consecutive.
    [Pct.14 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
   15. Preşedintele Consiliului conduce activitatea şi prezidează şedinţele acestuia. În absenţa preşedintelui Consiliului, funcţiile lui sînt exercitate de vicepreşedinte. Vicepreşedintele Consiliului se alege, la propunerea preşedintelui, din rîndul membrilor Consiliului prin vot deschis.
    16. Preşedintele Consiliului exercită următoarele funcţii:
    a) reprezintă Consiliul în relaţii cu autorităţile publice, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate;
    b) stabileşte ziua convocării şedinţei şi ordinea de zi a ei;
    c) anunţă rezultatele privind adoptarea deciziilor Consiliului;
    d) prezintă anual Colegiului Ministerului Finanţelor raportul activităţii Consiliului;
    e) semnează corespondenţa Consiliului;
    f) numeşte în funcţie şi eliberează din funcţie personalul Serviciului, aplică măsuri de stimulare şi sancţiuni în conformitate cu legislaţia muncii;
    g) aprobă atribuţiile angajaţilor Serviciului;
    h) eliberează legitimaţiile (anexa nr.1) şi indică termenele, reieşind din tematica efectuării controalelor de către specialiştii Serviciului la auditorii întreprinzători individuali, societăţile de audit, organizaţiile, instituţiile cu instruire profesională continuă a auditorilor;
    [Pct.16 lit.h) modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    i) asigură realizarea atribuţiilor Consiliului, precum şi executarea deciziilor acestuia;
    j) aprobă calculele aferente remunerării muncii a membrilor Consiliului în perioada examinării, redactării actelor normative privind activitatea de audit şi participării lor la şedinţe;
    k) poartă răspundere personală pentru activitatea Consiliului şi a Serviciului.
    17. Membrii Consiliului sînt responsabili de sectorul de lucru încredinţat de preşedintele Consiliului şi sînt obligaţi să respecte cerinţele de confidenţialitate.
   18. Candidatura secretarului Consiliului este propusă de preşedinte dintre membrii Serviciului. Secretarul, pe lîngă exercitarea funcţiilor de control şi verificare, este responsabil de:
    a) pregătirea în prealabil în formă de comunicări succinte a materialelor pentru şedinţele Consiliului prezentate de către responsabili şi transmiterea acestora membrilor Consiliului, în termenul stabilit de preşedinte;
    b) ţinerea evidenţei, formării şi păstrării dosarelor proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului şi actele de control ale Serviciului;
    c) primirea, verificarea rapoartelor financiare anuale, informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit şi rapoartelor privind transparenţa auditorilor întreprinzători individuali, societăţilor de audit, în cazul efectuării auditului la entităţile de interes public;
    [Pct.18 lit.c) modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    d) organizarea lucrărilor de secretariat şi de arhivare în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova;
    e) întocmirea calculelor aferente remunerării muncii a membrilor Consiliului în perioada examinării, redactării actelor normative privind activitatea de audit şi participării lor la şedinţe.
    19. Şedinţele Consiliului se convoacă de preşedinte, după caz, însă nu mai rar de o dată în trimestru, conform planului de activitate internă, aprobat de Ministrul Finanţelor.
    20. Ordinea de zi a şedinţei curente este aprobată şi semnată de preşedintele Consiliului şi adusă la cunoştinţa membrilor Consiliului cu cel puţin 5 zile pînă la convocarea acesteia prin intermediul oficiilor poştale sau poştei electronice.
    21. Membrii Consiliului examinează materialele primite în prealabil şi înaintează propuneri de completare şi/sau de modificare a acestora în cadrul şedinţei, sau, în caz de neprezentare la şedinţă, prin intermediul buletinului de vot în contumacie, aprobat de Ministerul Finanţelor.
    22. Şedinţa Consiliului este legal constituită dacă la ea sînt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul total de membri, inclusiv preşedintele sau vicepreşedintele. Consiliul decide independent asupra modului de desfăşurare a şedinţelor şi de votare - secretă sau deschisă.
    [Pct.22 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    23. La încheierea dezbaterilor asupra fiecărei întrebări, preşedintele sau vicepreşedintele face o scurtă analiză a celor expuse, cu prezentarea rezumatului şi concluziilor privind deciziile ce urmează a fi adoptate şi le pune la vot.
    24. Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor, inclusiv care prezintă buletinele de vot în contumacie. Fiecare membru al Consiliului are dreptul la un vot exprimat, fără dreptul la abţinere. Delegarea votului nu se permite, iar membrii Consiliului nu pot numi alte persoane pentru înlocuirea lor în cadrul şedinţelor.
    25. Deciziile Consiliului pot fi adoptate prin efectuarea votării în contumacie. În acest caz cu cel puţin 5 zile pînă la data convocării şedinţei, membrilor Consiliului prin intermediul oficiilor poştale sau poştei electronice li se remite buletinul de vot în contumacie. Decizia cu ajutorul votării în contumacie se consideră adoptată la existenţa cvorumului buletinelor de vot primite în termenele stabilite de preşedintele Consiliului, dar nu mai tîrziu de data convocării şedinţei. În cazul lipsei unui răspuns explicit din partea membrului Consiliului în termenul stabilit, informaţia remisă se consideră coordonată şi acceptată fără obiecţii.
    26. Şedinţele se consemnează în procese-verbale, care se întocmesc de către secretarul Consiliului şi se semnează de preşedinte/vicepreşedinte şi de secretarul Consiliului.
    [Pct.26 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    27. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului va include:
    data, ora şi locul desfăşurării şedinţei Consiliului;
    date despre persoanele care participă la şedinţa Consiliului;
    date despre persoanele care nu participă la şedinţa Consiliului şi care au prezentat buletinul de vot în contumacie;
    ordinea de zi a şedinţei Consiliului;
    discursurile persoanelor care participă la şedinţele Consiliului;
    propunerile prezentate în buletinele de vot în contumacie transmise de către membrii Consiliului, care nu s-au prezentat la şedinţă;
    deciziile adoptate;
    alte date aferente deciziei membrilor Consiliului.
    28. Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului se înregistrează în ordine cronologică pentru un an calendaristic.
    29. Secretarul este responsabil pentru plenitudinea şi corectitudinea informaţiei incluse în procesul-verbal.
    30. Pentru participarea la lucrările şi şedinţele Consiliului, cu excepţia şedinţelor închise, pot fi invitaţi specialişti calificaţi în domeniul economico-financiar şi juridic care nu sînt membri ai Consiliului.
    31. Membrii Consiliului se remunerează în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 222 din 28 aprilie 1993 “Cu privire la retribuirea muncii specialiştilor încadraţi în procesul de atestare a cadrelor ştiinţifice şi didactice, a membrilor Comisiei Medicamentului, a membrilor consiliilor metodologice consultative pentru evidenţa contabilă în economia naţională şi instituţiile bugetare şi ai altor comisii de experţi”, cu modificările şi completările ulterioare.
VI. Organizarea activităţii Serviciului
de control şi verificare

    32. Serviciul este un aparat permanent de lucru, constituit în cadrul Consiliului, din patru specialişti cu studii superioare în domeniul economico-financiar sau juridic, cu statut de funcţionar public, inclusiv secretarul Consiliului, încadraţi în conformitate cu prevederile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art.840).
    [Pct.32 modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Pct.32 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

    33. Criteriile de selectare a specialiştilor în componenţa Serviciului sînt următoarele:
    a) studii superioare în domeniul economico-financiar sau juridic şi o vechime în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul respectiv;
    [Pct.33 lit.a) modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Pct.33 lit.a) modificată prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

    b) capacitatea de a analiza sub diferite aspecte şi de a aplica această analiză în procesul efectuării controlului;
    c) posedarea limbii de stat;
    d) lipsa antecedentelor penale nestinse.
   34. Activitatea Serviciului se desfăşoară în baza planului anual şi trimestrial de activitate internă, aprobat de preşedintele Consiliului şi se bazează pe următoarele principii:
    a) confidenţialitate;
    b) independenţă şi obiectivitate;
    c) legalitate şi integritate;
    d) competenţă şi responsabilitate;
    e) lipsa de afiliere din partea specialiştilor Serviciului la persoanele care activează în domeniul auditului.
    35. Activitatea Serviciului este organizată de către şeful Serviciului. În absenţa şefului Serviciului obligaţiile acestuia le exercită altă persoană din cadrul Serviciului, conform dispoziţiei preşedintelui Consiliului.
    36. Şeful Serviciului exercită următoarele funcţii:
    a) organizează şi dirijează întreaga activitate a Serviciului, asigură respectarea confidenţialităţii din partea personalului ce îşi desfăşoară activitatea sub controlul său;
    b) elaborează şi prezintă spre aprobare preşedintelui Consiliului fişa postului pentru specialiştii Serviciului;
    [Pct.36 lit.b) în redacţia HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    c) în scopul menţinerii şi ridicării nivelului de cunoştinţe şi aptitudinilor profesionale, organizează participarea anuală a specialiştilor Serviciului la cursurile de perfecţionare în domeniul contabilităţii, auditului, fiscalităţii, în limitele orelor aprobate de Consiliu, organizate de către organizaţiile, instituţiile cu instruirea profesională continuă;
    d) poartă răspundere pentru pregătirea răspunsurilor la adresările şi solicitările îndreptate spre examinare de către preşedintele Consiliului;
    e) generalizează şi analizează informaţia din actele de control, întocmeşte şi prezintă raportul corespunzător preşedintelui Consiliului.
    f) elaborează şi prezintă spre aprobare Consiliului Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului.
    [Pct.36 lit.f) introdusă prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    g) generalizează informaţia din rapoartele financiare anuale, informaţiile privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit şi din rapoartele privind transparenţa societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual, în baza cărora întocmeşte un raport şi îl prezintă Consiliului spre examinare;
    [Pct.36 lit.g) introdusă prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    h) întocmeşte şi prezintă spre examinare Consiliului raportul anual de activitate al acestuia;
    [Pct.36 lit.h) introdusă prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
VII. Drepturile şi obligaţiile specialiştilor Serviciului
    37. Specialiştii Serviciului sînt în drept să exercite controlul şi să solicite de la auditorii întreprinzători individuali, societăţile de audit:
    a) documentaţia necesară pentru efectuarea controlului;
    b) explicaţii verbale şi scrise referitoare la aspectele apărute pe parcursul controlului.
    În caz de neprezentare a documentaţiei sau explicaţiilor necesare sau de intervenţie în procesul desfăşurării controlului, specialiştii Serviciului notifică Consiliul.
    38. Specialiştii Serviciului sînt obligaţi:
    a) să respecte şi să se conducă de prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu;
    b) să semneze declaraţia de confidenţialitate (anexa nr.2) cu societatea de audit, auditorul întreprinzător individual supuşi controlului şi să păstreze confidenţialitatea informaţiei aferente controlului efectuat conform prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art. 840), Legii cu privire la secretul comercial nr.171-XIII din 6 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.13, art. 126) şi Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art. 648);
    [Pct.38 lit.b) modificată prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
    c) să participe anual la cursurile de instruire profesională în scopul menţinerii şi ridicării nivelului de cunoştinţe şi aptitudinilor profesionale;
    d) să respecte conţinutul programului de control;
    e) să finalizeze controlul şi să prezinte actul de control în termenul stabilit de Consiliu.

    anexa nr.1

    anexa nr.2


    [Anexa nr.2 abrogată prin HG807 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.858; în vigoare 01.09.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG294 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.333]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG995 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1106]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG63 din 08.02.16, MO40-49/10.02.17 art.108]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG940 din 29.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1019]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG461 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.525]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

   
[Anexa nr.3 abrogată prin HG807 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.858; în vigoare 01.09.18]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG294 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.333]
   
[Anexa nr.3 modificată prin HG995 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1106]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
   
[Anexa nr.3 modificată prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]


Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului
nr.1450 din 24 decembrie 2007

Componenţa nominală
a Comisiei de certificare de pe lîngă Ministerul Finanţelor
    VRAGALEVA Veronica - secretar de stat al Ministerului Finanţelor
                                             (în domeniile politici fiscale, vamale, reglementarea
                                             contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ)
    BOTNARI Nadejda        - doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                              Catedra finanţe şi asigurări, Academia de
                                              Studii Economice a Moldovei,
                                              vicepreşedinte al Comisiei
    VIZIR Ala                       - consultant principal în Direcţia reglementarea
                                              contabilităţii şi auditului în sectorul
                                             corporativ, Ministerul Finanţelor, secretar al Comisiei
    LAZARI Liliana               - doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                              Catedra contabilitate şi analiză economică,
                                              Academia de Studii Economice a Moldovei
    CUŞMĂUNSĂ Rodica   - doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                              Catedra contabilitate
                                              şi audit, Academia de Studii Economice a
                                              Moldovei
    BUŞMACHIU Eugenia   - doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                              Catedra finanţe şi asigurări, Academia de
                                              Studii Economice a Moldovei
    LUŞMANSCHI Galina   - doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                              Departamentul contabilitate şi informatică
                                              economică, Universitatea de Stat din Moldova
    PETREANU Elena          - lector universitar, Departamentul contabilitate
                                              şi informatică economică, Universitatea de
                                             Stat din Moldova
    CAZAC Octavian           - doctor în drept, lector universitar,
                                              Departamentul drept privat,
                                              Universitatea de Stat din Moldova
    CATRUC Mariana         - magistru în tehnologii informaţionale, lector
                                             superior, Catedra automatică şi tehnologii
                                             informaţionale, Universitatea Tehnică a
                                             Moldovei
    LAZARI Igor                - șef al Direcției impozite directe din cadrul
                                            Direcției generale metodologia impozitelor
                                            și taxelor, Serviciul Fiscal de Stat
    [Anexa nr.4 modificată prin HG294 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.333]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG995 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1106]
    [Anexa nr.4 în redacția HG940 din 29.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1019]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG461 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.525]
    [Anexa nr.4 în redacția HG462 din 16.06.14, MO160-166/20.06.14 art.494]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]
    [Anexa nr.4 în redacţia HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
    [Anexa nr.4 în redacţia HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]