*OIFPS79/2006 Versiunea originala
ID intern unic:  327092
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 79
din  28.04.2006
privind aprobarea Instrucţiunii despre modul de întocmire
şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale
prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal
Publicat : 09.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 87-90     art Nr : 307
În scopul asigurării executării prevederilor art.187 alin. (7) din Titlul V al Codului fiscal prin care se prevede că instrucţiunile privind modul de întocmire şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale se emit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat,
Ordon:
1. Se aprobă Instrucţiunea despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal, formularele cărora au fost aprobate prin ordinul IFPS nr. 21 din 02 februarie 2006 şi publicate în Monitorul Oficial nr. 28-30 din 17 februarie 2006.
2. Inspectoratele fiscale de stat teritoriale să informeze contribuabilii despre prevederile Instrucţiunii date.
3.  Prezenta Instrucţiune este aplicabilă pentru dările de seamă ce urmează a fi prezentate pentru perioadele fiscale începînd cu 01 ianuarie 2006, aprobate prin ordinul menţionat în punctul 1 al prezentului ordin.

    Şeful Inspectoratului  
    Fiscal Principal de Stat                                               Sergiu PUŞCUŢA

    Chişinău, 28 aprilie 2006.
    Nr. 79.
Anexă la Ordinul IFPS
nr. 79  din 28 aprilie 2006
    
INSTRUCŢIUNE
despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale
pe taxele locale prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal
1. Dispoziţii generale
1.1.  Prezenta Instrucţiune reglementează modul de întocmire şi prezentare a următoarelor formulare de dări de seamă:
+ Darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului (TAT 06);
+  Darea de seamă  pe taxa  de  organizare a  licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale (TLL 06);
+ Darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii (TAP 06);
+ Darea de seamă pe taxa de aplicare a simbolicii locale (TAS 06);
+ Darea de seamă pe taxa  pentru  unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială (TAUCS 06);
+ Darea de seamă pe taxa de piaţă (TP 06);
+ Darea de seamă pe  taxa  pentru cazare (TC 06);
+ Darea de seamă pe taxa balneară (TB 06);
+ Darea de seamă pe taxa pentru prestarea serviciilor auto de călători (TTC 06);
+ Darea de seamă pe  taxa pentru parcare (TPA 06);
+ Darea de seamă pe taxa de la posesorii de cîini (TPC 06);
+ Darea de seamă pe  taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieгă care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale (TAL 06);
+ Darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului percepută de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (TAT-GЮ 06).
1.2. Dările de seamă respective au fost aprobate prin ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 21 din 02 februarie 2006 şi publicate în Monitorul Oficial nr. 28-30 din 17 februarie 2006.
2. Criterii generale de întocmire a dărilor de seamă fiscale
2.1. Dările de seamă fiscale întocmite de către agenţii economici
2.1.1. La întocmirea dărilor de seamă fiscale pe formularele tipizate, contribuabilul, în mod obligatoriu, trebuie să indice:
§ codul fiscal al contribuabilului;
§ denumirea contribuabilului;
§ codul localităţii unde se află sediul contribuabilului - cod unic de identificare (4 semne) conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM) aprobat şi pus în aplicare de la 03.09.2003 prin Hotărîrea Departamentului "Moldova - Standard" nr. 1398-ST din 03.09.2003;
§ data prezentării dării de seamă (data prezentării Inspectoratului fiscal de stat teritorial);
§ perioada fiscală:
- darea de seamă lunară (TTC 06) se completează ca un cod, care are următoarea structură: P/NN/AAAA (unde P - este codul perioadei fiscale care obţine valoarea L, NN - numărul  lunii; AAAA - anul. Spre exemplu, pentru luna noiembrie al anului 2006 codul perioadei fiscale va avea următoarea structură - L/11/2006.
- dările de seamă trimestriale (TAT 06, TLL 06, TAP 06, TAS 06, TAUCS 06, TP 06, TC 06, TB 06 şi TPA 06) se completează ca un cod, care are următoarea structură:
P/N/AAAA (unde P-este codul perioadei fiscale care obţine valoarea T; N-numărul trimestrului; AAAA - anul. Spre exemplu, pentru primul trimestrul al anului 2006 codul perioadei fiscale va avea următoarea structură - T/1/2006).
§ suma de control - suma totală a taxei către plată.
§ semnătura autentificată prin ştampilă, a persoanelor responsabile - conducătorul şi contabilul-şef - ale contribuabilului;
§ codul subdiviziunii (obiectului impunerii) - în continuare "codul subdiviziunii" - cod atribuit de către organele fiscale de stat teritoriale întreprinderilor care au în componenţa sa subdiviziuni (cel puţin o subdiviziune) şi/sau obiecte impozabile în subordinea subdiviziunilor (conform ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 222 din 13 decembrie 2004 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 233-236 din 17 decembrie 2004).
2.1.2. În formularele dărilor de seamă indicate în pct. 4.1.1. indicii se reflectă pentru perioada gestionară (fără cumulare anuală).
2.1.3. Contribuabilul în formularele dărilor de seamă indică mărimea taxei concrete stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale, numai în cazurile cînd nu dispune de subdiviziuni în alte unităţi administrativ-teritoriale.
2.1.4. Contribuabilul, care dispune de subdiviziuni în alte unităţi administrativ-teritoriale este obligat să îndeplinească anexa la darea de seamă.
2.1.5. "Suma facilităţilor fiscale acordate" în toate formularele dărilor de seamă fiscale se determină în mod analogic ca şi "Suma taxei calculate".
2.1.6. Anexa la darea de seamă se întocmeşte în modul următor:
- în col. 1 se indică numărul de ordine, în dependenţă de numărul subdiviziunilor; începînd cu întreprinderea de bază;
- în col. 2 - codul subdiviziunii;
- în col. 3 - codul unităţii administrativ-teritoriale unde este înregistrată subdiviziunea;
- în col. 4 - suma taxei către plată în lei pentru subdiviziunea dată, care se obţine în rezultatul aplicării cotei concrete a taxei aferentă bazei impozabile corespunzătoare.
2.1.7. Pentru a dispune de taxele stabilite şi cotele concrete în localităţile de dislocare a subdiviziunilor (obiectelor impunerii) contribuabilul urmează să solicite informaţia respectivă de la autoritatea administraţiei publice din localitatea respectivă.
2.2. Dările de seamă fiscale întocmite de organele împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale
2.2.1.  În dările de seamă fiscale care se prezintă de organele împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale (formele TPC 06, TAL 06 şi TAT-GŢ 06) în mod obligatoriu, trebuie să indice:
§ codul fiscal al organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale;
§ denumirea organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale;
§ codul localităţii unde se află sediul organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale - cod unic de identificare (4 semne) conform Clasificatorului  unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM) aprobat şi pus în aplicare de la 03.09.2003 prin Hotărîrea Departamentului "Moldova - Standard" nr. 1398-ST din 03.09.2003;
§ data prezentării dării de seamă (data prezentării Inspectoratului fiscal de stat teritorial);
§ perioada fiscală - dările de seamă trimestriale (TPC 06,  TAL 06 şi TAT-GŢ 06) se completează ca un cod, care are următoarea structură: P/N/AAAA (unde P - este codul perioadei fiscale care obţine valoarea T; N - numărul trimestrului; AAAA - anul. Spre exemplu, pentru primul trimestrul al anului 2006 codul perioadei fiscale va avea următoarea structură - T/1/2006);
§ suma de control - suma totală a taxei către plată;
§ semnătura autentificată prin ştampilă, a persoanelor responsabile - conducătorul şi contabilul-şef - ale organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale.
2.2.2. În formularele dărilor de seamă indicate în pct. 4.2.1. indicii se reflectă pentru perioada gestionară (fără cumulare anuală).    
3. Particularităţile  întocmirii dărilor de seamă
3.1. Dările de seamă fiscale întocmite de către agenţii economici
3.1.1. În darea  de  seamă  pe taxa pentru amenajarea teritoriului (forma TAT 06 ) se indică:
- în col. 1 - numărul mediu scriptic trimestrial de salariaţi şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi pentru perioada gestionară. Numărul mediu scriptic de salariaţi se stabileşte conform "Precizărilor metodologice statistice privind efectivul şi cîştigurile salariale ale personalului angajat", aprobat de Departamentul Statistică şi Sociologie prin ordinul nr. 87 din 29.07.2004, iar în cazul fondatorilor acest număr se stabileşte reieşind din documentele de constituire  a întreprinderii (se indică în unităţi, rotunjite pînă la partea întreagă);
- în col. 2 - cota concretă trimestrială a taxei pentru un salariat şi/sau fondator a contribuabilului stabilită de autoritatea administraţiei publice locale, care este obţinută în rezultatul înmulţirii cotei concrete anuale a taxei cu coeficientul 0.25, coloana respectivă se completează numai în cazurile cînd contribuabilul nu dispune de subdiviziuni (obiecte ale impunerii) amplasate în alte unităţi administrativ - teritoriale /se indică în lei/;
- în col. 3 - suma taxei obţinută în rezultatul înmulţirii indicilor din col.1 cu cota taxei indicate în col. 2 /se indică în lei/;
- în col. 4 - suma totală a facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor legislaţiei în vigoare /se indică în lei/;
- în col. 5 - suma facilităţii fiscale acordate exclusiv de către autoritatea administraţiei publice locale conform prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal /se indică în lei/;
- în col. 6 - suma către plată a taxei obţinută în rezultatul scăderii din suma taxei calculate (col.3) a sumei totale a facilităţilor fiscale acordate (col.4) /se indică în lei/.
3.1.2. În darea de seamă pe taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale (forma TLL 06) se indică:
- în rîndul 1, col. 3 -  venitul din vînzări a bunurilor declarate la licitaţie /se indică în lei/;
- în rîndul 2, col. 3 -  valoarea biletelor de loterie emise /se indică în lei/;
- în col. 4 - cota concretă a taxei stabilită de autoritatea administraţiei publice locale, coloana respectivă se completează numai în cazurile cînd contribuabilul nu dispune de subdiviziuni, obiecte ale impunerii, amplasate în alte unităţi administrativ - teritoriale /se indică în %/;
- în col. 5 - suma taxei obţinută în rezultatul înmulţirii indicilor din col. 3 cu cota taxei indicate în col. 4 /se indică în lei/;
- în col. 6 - suma totală a facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor legislaţiei în vigoare /se indică în lei/;
- în col. 7 - suma facilităţii fiscale acordate exclusiv de către autoritatea administraţiei publice locale conform prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal /se indică în lei/;
- în col. 8 - suma către plată a taxei obţinută în rezultatul scăderii din suma taxei calculate (col.5) a sumei totale a facilităţilor fiscale acordate (col.6) /se indică în lei/;
- în rîndul "Total" se sumează indicatorii rîndurilor 1-2 din col. 8 şi suma obţinută se înscrie în col. 8 "Total", care urmează să coincidă  cu suma de control.
3.1.3. În darea  de  seamă  pe taxa de amplasare a publicităţii (forma TAP 06)  se  indică:
- în rîndul 1, col. 3 - venitul din vînzări a serviciilor de plasare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţele telefonice, telegrafice, telex, în mijloacele de transport, prin alte mijloace, cu excepţia amplasării publicităţii exterioare /se indică în lei/;
- în rîndul 2, col. 4 - numărul unităţilor de publicitate exterioară (afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice);
- în col. 5 - cota concretă a taxei stabilită de autoritatea administraţiei publice locale, coloana respectivă se completează numai în cazurile cînd contribuabilul nu dispune de subdiviziuni, obiecte ale impunerii, amplasate în alte unităţi administrativ - teritoriale, iar în cazul în care contribuabilul dispune de diverse obiecte ale impunerii a căror cotă concretă  a taxei este diferită coloana respectivă  nu se completează /se indică în % - pentru rîndul 1, în lei - pentru rîndul 2/;
- în rîndul 1, col. 6 - suma taxei obţinută în rezultatul înmulţirii indicelui din col.3 cu cota taxei indicată în col. 5
/se indică în lei/;
- în rîndul 2, col. 6 - suma taxei obţinută în rezultatul înmulţirii indicelui din col.4 cu cota taxei indicată în col. 5
/se indică în lei/;
- în col. 7 - suma totală a facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor legislaţiei în vigoare /se indică în lei/;
- în col. 8 - suma facilităţii fiscale acordate exclusiv de către autoritatea administraţiei publice locale conform prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal /se indică în lei/;
- în col. 9 - suma către plată a taxei obţinută în rezultatul scăderii din suma taxei calculate (col.6) a sumei totale a facilităţilor fiscale acordate (col.7) /se indică în lei/;
- în rîndul "Total" se sumează indicatorii rîndurilor 1-2 din col. 9 şi suma obţinută se înscrie în col. 9 "Total", care urmează să coincidă  cu suma de control.
3.1.4. În  darea de seamă pe taxa de aplicare a simbolicii locale (forma TAS 06) se indică:
- în col. 1 - venitul din vînzări a producţiei fabricate căreia i se aplică simbolică locală /se indică în lei/;
- în col. 2 - cota concretă a taxei stabilită de autoritatea administraţiei publice locale, coloana respectivă se completează numai în cazurile cînd contribuabilul nu dispune de subdiviziuni, obiecte ale impunerii, amplasate în alte unităţi administrativ - teritoriale /se indică în %/;
- în col. 3 - suma taxei obţinută în rezultatul înmulţirii indicilor din col.1 cu cota taxei indicată în col. 2 /se indică în lei/;
- în col. 4 - suma totală a facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor legislaţiei în vigoare /se indică în lei/;
- în col. 5 - suma facilităţii fiscale acordate exclusiv de către autoritatea administraţiei publice locale conform prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal /se indică în lei/;
- în col. 6 - suma către plată a taxei obţinută în rezultatul scăderii din suma taxei calculate (col.3) a sumei totale a facilităţilor fiscale acordate (col.4) /se indică în lei/.
3.1.5. În darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială (forma TAUCS 06) se indică:
- în rîndul 1, col. 3 - numărul unităţilor de comerţ de care dispune contribuabilul;
- în rîndul 2, col. 3 - numărul unităţilor de prestări servicii de deservire socială de care dispune contribuabilul;
- în col. 4 - suma taxei calculată reieşind din cotele concrete stabilite de către autoritatea administraţiei publice locale /se indică în lei/;
- în col. 5 - suma totală a facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor legislaţiei în vigoare /se indică în lei/;
- în col. 6 - suma facilităţii fiscale acordate exclusiv de către autoritatea administraţiei publice locale conform prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal /se indică în lei/;
- în col. 7 - suma către plată a taxei obţinută în rezultatul scăderii din suma taxei calculate (col.4) a sumei totale a facilităţilor fiscale acordate (col.5) /se indică în lei/;
- în rîndul "Total" se sumează indicatorii rîndurilor 1-2 din col. 7 şi suma obţinută se înscrie în col. 7 "Total", care urmează să coincidă  cu suma de control.
3.1.6. În darea de seamă pe taxa de piaţă (forma TP 06) se indică:
- în col. 1 - venitul din vînzări ale serviciilor de piaţă prestate /se indică în lei/;
- în col. 2 - cota concretă a taxei  stabilită de autoritatea administraţiei publice locale, coloana respectivă se completează numai în cazurile cînd contribuabilul nu dispune de subdiviziuni, obiecte ale impunerii, amplasate în alte unităţi administrativ - teritoriale /se indică în %/;
- în col. 3 - suma taxei obţinută în rezultatul înmulţirii indicilor din col.1 cu cota taxei indicată în col. 2 /se indică în lei/;
- în col. 4 - suma totală a facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor legislaţiei în vigoare /se indică în lei/;
- în col. 5 - suma facilităţii fiscale acordate exclusiv de către autoritatea administraţiei publice locale conform prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal /se indică în lei/;
- în col. 6 - suma către plată a taxei obţinută în rezultatul scăderii din suma taxei calculate (col.3) a sumei totale a facilităţilor fiscale acordate (col.4) /se indică în lei/.
3.1.7. În  darea de seamă pe taxa pentru cazare  (Forma TC 06) se indică:
- în col. 1 - venitul din vînzări a serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare /se indică în lei/;
- în col. 2 - cota concretă a taxei stabilită de autoritatea administraţiei publice locale, coloana respectivă se completează numai în cazurile cînd contribuabilul nu dispune de subdiviziuni, obiecte ale impunerii, amplasate în alte unităţi administrativ - teritoriale /se indică în %/;
- în col. 3 - suma taxei obţinută în rezultatul înmulţirii indicilor din col.1 cu cota taxei indicată în col. 2 /se indică în lei/;
- în col. 4 - suma totală a facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor legislaţiei în vigoare /se indică în lei/;
- în col. 5 - suma facilităţii fiscale acordate exclusiv de către autoritatea administraţiei publice locale conform prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal /se indică în lei/;
- în col. 6 - suma către plată a taxei obţinută în rezultatul scăderii din suma taxei calculate (col.3) a sumei totale a facilităţilor fiscale acordate (col.4) /se indică în lei/.
3.1.8. În darea de seamă pe taxa balneară (forma TB 06) se indică:
- în col. 1 - venitul din vînzări a biletelor de odihnă şi tratament /se indică în lei/;
- în col. 2 - cota concretă a taxei  stabilită de autoritatea administraţiei publice locale, coloana respectivă se completează numai în cazurile cînd contribuabilul nu dispune de subdiviziuni, obiecte ale impunerii, amplasate în alte unităţi administrativ - teritoriale /se indică în %/;
- în col. 3 - suma taxei obţinută în rezultatul înmulţirii indicilor din col.1 cu cota taxei indicată în col. 2 /se indică în lei/;
- în col. 4 - suma totală a facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor legislaţiei în vigoare /se indică în lei/;
- în col. 5 - suma facilităţii fiscale acordate exclusiv de către autoritatea administraţiei publice locale conform prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal /se indică în lei/;
- în col. 6 - suma către plată a taxei obţinută în rezultatul scăderii din suma taxei calculate (col. 3) a sumei totale a facilităţilor fiscale acordate (col.4) /se indică în lei/.
3.1.9. În darea de seamă pe taxa pentru prestarea serviciilor auto de călători (forma TTC 06) se indică:
- în col. 3 - numărul unităţilor de transport, pe categorii, de care dispune contribuabilul;
- în col. 4 - cotele concrete ale taxei stabilite de autoritatea administraţiei publice locale, coloana respectivă se completează numai în cazurile cînd contribuabilul nu dispune de subdiviziuni, obiecte ale impunerii, amplasate în alte unităţi administrativ - teritoriale /se indică în lei/;
- în col. 5 - sumele taxei obţinute în rezultatul înmulţirii indicilor din col.3 cu cotele taxei indicate în col. 4 /se indică în lei/;
- în col. 6 - suma totală a facilităţilor fiscale acordate pe categorii de unităţi de transport conform prevederilor legislaţiei în vigoare /se indică în lei/;
- în col. 7 - suma facilităţilor fiscale pe categorii de unităţi de transport acordate exclusiv de către autoritatea administraţiei publice locale conform prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal /se indică în lei/;
- în col. 8 - suma către plată a taxei obţinută în rezultatul scăderii din suma taxei calculate (col. 5) a sumei totale a facilităţilor fiscale acordate (col.6) /se indică în lei/;
- în rîndul "Total" se sumează indicatorii rîndurilor 1-5 din col. 8 şi suma obţinută se înscrie în col. 8 "Total", care urmează să coincidă  cu suma de control.
3.1.10. În darea de seamă pe taxa pentru parcare (forma TPA 06) se indică:
- în col. 1 - venitul din vînzări a serviciilor de parcare prestate /se indică în lei/;
- în col. 2 - cota concretă a taxei  stabilită de autoritatea administraţiei publice locale, coloana respectivă se completează numai în cazurile cînd contribuabilul nu dispune de subdiviziuni, obiecte ale impunerii, amplasate în alte unităţi administrativ - teritoriale /se indică în %/;
- în col. 3 - suma taxei obţinută în rezultatul înmulţirii indicilor din col.1 cu cota taxei indicată în col. 2 /se indică în lei/;
- în col. 4 - suma totală a facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor legislaţiei în vigoare /se indică în lei/;
- în col. 5 - suma facilităţii fiscale acordate exclusiv de către autoritatea administraţiei publice locale conform prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal /se indică în lei/;
- în col. 6 - suma către plată a taxei obţinută în rezultatul scăderii din suma taxei calculate (col.3) a sumei totale a facilităţilor fiscale acordate (col.4) /se indică în lei/.
3.2. Dările de seamă fiscale întocmite de către organele împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale
3.2.1. În darea de seamă pe taxa de la posesorii de cîini (forma TPC 06) se indică:
- în col. 1 - numărul de cîini aflaţi în posesia persoanelor fizice care locuiesc în blocuri locative - locuinţe de stat, cooperatiste şi obşteşti, precum şi în apartamente privatizate;
- în col. 2 - suma taxei calculată reieşind din cotele concrete stabilite de către autoritatea administraţiei publice locale /se indică în lei/.
3.2.2. În darea de seamă pe  taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale (TAL 06) se indică:
- în col. 2 - numărul unităţilor de transport care intră în şi/sau ies din Republica Moldova;
- în col. 3 - cota concretă a taxei stabilită de autoritatea administraţiei publice locale /se indică în lei/;
- în col. 4 - suma taxei obţinută în rezultatul înmulţirii indicilor din col. 2 cu cotele taxei indicate în col. 3 /se indică în lei/;
- în rîndul "Total" se sumează indicatorii rîndurilor 1-12 din col. 4 şi suma obţinută se înscrie în col. 4 "Total", care urmează să coincidă  cu suma de control.
3.2.3. În darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului percepută de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (TAT-GŢ 06)  se indică:
- în col. 1 - numărul mediu scriptic trimestrial de salariaţi şi /sau fondatorii a gospodăriei ţărăneşti pentru perioada gestionară (se indică în unităţi, rotunjite pînă la partea întreagă);
- în col. 2 - cota concretă a taxei  stabilită de autoritatea administraţiei publice locale /se indică în lei/;
- în col. 3 - suma taxei obţinută în rezultatul înmulţirii indicilor din col.1 cu cota taxei indicată în col. 2 /se indică în lei/.
4. Temenele de prezentare a dărilor de seamă fiscale
4.1. Dările de seamă fiscale prezentate de către agenţii economici
4.1.1. Agenţii economici prezintă următoarele dări de seamă inspectoratului fiscal de stat teritorial în care se află la evidenţă, după cum urmează:
A) lunar (pînă la data de 5 a lunii imediat următoare după luna gestionară):
- darea de seamă pe taxa pentru prestarea serviciilor auto de călători (TTC 06).
B) trimestrial (pînă la ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul gestionar):
- darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului (TAT 06);
- darea de seamă  pe taxa  de organizare a  licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale (TLL 06);
- darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii (TAP 06);
- darea de seamă pe taxa de  aplicare a simbolicii  locale (TAS 06);
- darea de seamă pe taxa  pentru  unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială (TAUCS 06);
- darea de seamă pe taxa de piaţă (TP 06);
- darea de seamă pe  taxa  pentru cazare (TC 06);
- darea de seamă pe taxa balneară (TB 06);
- darea de seamă pe  taxa pentru parcare (TPA 06).
4.1.2. Darea de seamă se prezintă de către contribuabilul care dispune de obiect al impunerii.
4.1.3. Termenul de plată a taxei este termenul de prezentare a dării de seamă.
4.2. Dările de seamă fiscale prezentate de către organele împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale
4.2.1. Organele împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale prezintă trimestrial (pînă la ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul gestionar) următoarele dări de seamă:
- darea de seamă pe taxa de la posesorii de cîini (TPC 06);
- darea de seamă pe  taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale (TAL 06),
- darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului percepută de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (TAT-GŢ 06).
4.2.2. Pentru perioada în care lipseşte obiectul impunerii  darea de seamă nu se prezintă.
    4.2.3. Termenul de virare la buget a taxelor calculate de către organele împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale este reflectat în art. 171 alin. (4) din Titlul V al Codului fiscal.