HGM136/2009
ID intern unic:  330824
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 136
din  10.02.2009
cu privire la aprobarea  Regulamentului privind
licitaţiile cu strigare şi cu reducere
Publicat : 24.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 41-44     art Nr : 185
    MODIFICAT
   
HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG902 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1011
    HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351


    În temeiul art.40 şi 42 ale Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                           Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                    Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                           Mariana Durleşteanu

    Nr. 136. Chişinău, 10 februarie 2009.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.136
din 10 februarie 2009


REGULAMENTUL
privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare şi cu reducere (în continuare – licitaţie), condiţiile de participare la licitaţii şi de achitare a costului bunului adjudecat.
    2. Organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor este condiţionată de:
    publicarea prealabilă a comunicatului informativ cu privire la licitaţie;
    familiarizarea participanţilor cu bunurile expuse la licitaţie şi/sau cu rezultatele activităţii lor economico-financiare;
    asigurarea liberului acces la licitaţie şi a drepturilor egale pentru toţi participanţii, cu excepţia celor lipsiţi de acest drept, conform art. 26 din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
    prioritatea preţului maxim propus;
    informarea publicului asupra rezultatelor licitaţiilor.
    3. Sursele financiare pentru organizarea licitaţiilor provin din taxa de participare la licitaţie, nerambursabilă, care se transferă la contul organizatorului licitaţiei.
    4. Decizia privind expunerea la licitaţie a bunurilor este luată de organele abilitate cu aceste atribuţii prin lege:
    a) Agenţia Proprietăţii Publice (în continuare – Agenţia), în cazul privatizării bunurilor proprietate publică a statului;
    [Pct.4 lit.a) modificată prin HG902 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1011]
    [Pct.4 lit.a) modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    b) autorităţile administraţiei publice ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi de nivelul al doilea, inclusiv ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia – în privinţa proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
    c) organele de conducere ale societăţilor comerciale, întreprinderilor de stat/municipale, în baza autorizaţiei autorităţilor administraţiei publice respective, în cazul în care obiect al licitaţiei este comercializarea sau selectarea locatarilor activelor neutilizate ale întreprinderilor.
    5. Licitaţiile sînt organizate de autorităţile abilitate, indicate în prezentul Regulament, care au dreptul de a-şi delega, în bază de contract, atribuţiile de organizare a licitaţiilor altor persoane juridice.
II. ORGANIZAREA LICITAŢIEI
    6. În cazurile de expunere la vînzare a bunurilor proprietate publică a statului supuse privatizării, Agenţia instituie, prin ordin, Comisia de licitaţie, care va include trei reprezentanţi ai Agenţiei şi cîte un reprezentant al Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor şi autorităţii administraţiei publice centrale, în administrarea căreia se află bunurile expuse la licitaţie, precum şi un reprezentant al Serviciului Fiscal de Stat. În componenţa Comisiei de licitaţie pot fi incluşi cu vot consultativ şi experţi independenţi.
    Reprezentanţii Agenţiei, Ministerului Economiei şi Ministerului Finanţelor participă şi au drept de vot la toate şedinţele Comisiei de licitaţie, reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale participă cu drept de vot numai la şedinţele privind vînzarea bunurilor aflate în administrarea acestor autorităţi, reprezentantul Serviciului Fiscal de Stat – numai la şedinţele Comisiei de vînzare a bunurilor sechestrate.
    Preşedintele Comisiei va fi un reprezentant al Agenţiei. Secretarul va fi desemnat din personalul Agenţiei şi nu va fi membru al Comisiei.
    [Pct.6 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Pct.6 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    7. În cazurile de expunere la vînzare a bunurilor proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale supuse privatizării, autoritatea administraţiei publice locale, prin decizie, instituie Comisia de licitaţie din reprezentanţi ai consiliului şi primăriei unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ai subdiviziunilor abilitate ale acestora, reprezentanţi ai consiliului raional/municipal, specialişti în domeniul privatizării din cadrul aparatului preşedintelui raionului, ai Serviciului Fiscal de Stat, iar pe teritoriul UTA Găgăuzia – din reprezentanţi ai organului abilitat de Comitetul Executiv. În cazurile de expunere la licitaţie a bunurilor de importanţă deosebită pentru unitatea administrativ-teritorială, pot fi antrenaţi, cu vot consultativ, reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei Publice Locale, subdiviziunilor competente a Agenţiei Servicii Publice, precum şi experţi independenţi.
    [Pct.7 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.7 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    8. În cazurile de expunere la licitaţie a activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor, în vederea comercializării sau obţinerii dreptului de locaţiune, Comisia de licitaţie se instituie în modul stabilit de Regulamentul cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 480 din 28 martie 2008 ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 69-71, art.458).
    9. Şedinţele Comisiei de licitaţie sînt deliberative dacă la ele participă cel puţin 2/3 din membri, ţinîndu-se cont de prevederile punctelor 6 şi 7, iar deciziile ei se adoptă prin vot deschis, cu simpla majoritate de voturi. Deciziile Comisiei de licitaţie se consemnează în procese-verbale semnate de toţi membrii cu drept de vot prezenţi la şedinţe.
    10. Comisia de licitaţie are următoarele atribuţii:
    a) examinarea dosarelor bunurilor expuse la licitaţie;
    b) stabilirea preţului iniţial de expunere şi a taxei de participare pentru persoanele fizice şi juridice, inclusiv străine şi apatrizi, a modului şi termenelor de achitare a costului;
    b1) reducerea preţului iniţial de vînzare cu 5 la sută după expunerea bunului la vînzare de 2 ori, dar nu mai mic decît preţul de piaţă indicat în actul de evaluare
    [Pct.10 lit.b1) introdusă prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    c) stabilirea, în conformitate cu legea, a organului de presă în care va fi publicat comunicatul informativ;
    d) înregistrarea participanţilor la licitaţie;
    e) desfăşurarea licitaţiei în conformitate cu prezentul Regulament;
    f) respectarea condiţiilor de participare la licitaţie şi garantarea drepturilor participanţilor;
    g) desemnarea cîştigătorilor licitaţiei;
    h) scoaterea bunurilor de la licitaţie sau suspendarea licitaţiei;
    i) perfectarea proceselor-verbale privind rezultatele licitaţiilor şi a deciziilor Comisiei de licitaţie, inclusiv transmiterea lor, în termen de pînă la 5 zile, vînzătorului.
    11. Cu cel puţin 15 zile înainte de începerea licitaţiei, vînzătorul publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi, după caz, în presa locală, comunicatul informativ privind desfăşurarea licitaţiei. Comunicatul va include următoarele informaţii:
    a) data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei;
    b) denumirea completă şi locul aflării bunurilor;
    c) preţul de expunere şi condiţiile de achitare a acestuia;
    d) cota-parte (în procente) din costul total al bunului sau, după caz, a dreptului expus la licitaţie;
    e) indicii tehnici de bază ai bunurilor;
    f) caracteristica terenurilor (locul amplasării, suprafaţa, bonitatea lotului, destinaţia funcţională), după caz, condiţiile asigurării cu reţele tehnice şi transport;
    g) modul de familiarizare cu bunurile expuse la licitaţie;
    h) condiţiile de participare la licitaţie, inclusiv modul şi termenele de achitare a preţului;
    i) condiţiile de obţinere a dreptului de locaţiune sau de arendă;
    j) suma taxei de participare şi mărimea acontului pentru fiecare bun expus la licitaţie;
    k) conturile de decontare la care se va achita taxa de participare la licitaţie şi acontul;
    l) termenul-limită de prezentare a cererii şi a documentelor necesare pentru participarea la licitaţia cu strigare;
    m) după caz, condiţiile suplimentare pentru bunurile expuse la vînzare şi altă informaţie relevantă.
    12. Perfectarea setului de documente pentru bunurile expuse la licitaţie, organizarea procesului de familiarizare a participanţilor cu aceste bunuri se efectuează de vînzător (posesor):
    Setul de documente include:
    1) în cazul expunerii la vînzare a bunurilor supuse privatizării:
    a) decizia privind înregistrarea persoanelor juridice, a extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor şi copia statutului întreprinderii, autentificate de conducător;
    [Pct.12 subpct.1), lit.a) modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    b) copia actului ce confirmă dreptul asupra terenului aferent;
    c) copia situaţiilor financiare pentru perioada de gestiune precedentă, prezentate Serviciului situaţiilor financiare, cu aplicarea semnăturii conducătorului şi a ştampilei întreprinderii; informaţiile privind datoriile şi creanţele curente, inclusiv sumele amenzilor şi penalităţilor de întîrziere la data încheierii semestrului precedent, cu indicarea termenului de formare a lor;
    [Pct.12 subpct.1), lit.c) în redacția HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    d) mărimea datoriilor faţă de stat, confirmate prin certificatul eliberat de Serviciul Fiscal de Stat;
    [Pct.12 subpct.1), lit.d) modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    e) raportul de evaluare, întocmit în modul stabilit, care include lista de inventariere (procesul-verbal), întocmită în conformitate cu prevederile Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr. 60 din 29 mai 2012;
    [Pct.12 subpct.1), lit.e) modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    f) extrasul din Registrul bunurilor imobile ce confirmă înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunului.
    Prezentarea setului de documente pentru bunurile supuse privatizării prin licitaţie este asigurată de administraţia întreprinderii, administratorul bunului şi/sau autorităţile administraţiei publice care le administrează;
    2) în cazul expunerii terenurilor la licitaţii funciare, inclusiv pentru obţinerea dreptului de încheiere a contractului de arendă:
    a) planul geometric al lotului de pămînt;
    b) schema topogeodezică;
    c) avizul de racordare a sectorului de teren la reţelele inginereşti, în cazul existenţei acestora;
    [Pct.12 subpct.2), lit.c) în redacția HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    d) actul privind parametrii calitativi şi cantitativi ai terenului;
    e) extrasul din Registrul bunurilor imobile ce confirmă înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunului respectiv;
    3) în cazul comercializării activelor neutilizate în procesul tehnologic:
    a) actul de evaluare a activelor;
    b) autorizaţia autorităţilor administraţiei publice abilitate;
    c) decizia organului de conducere al societăţii comerciale sau a întreprinderii de stat/municipale;
    d) alte documente prevăzute de legislaţie;
    e) după caz, extrasul din Registrul bunurilor imobile ce confirmă înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunului respectiv;
    4) în cazul comercializării bunurilor sechestrate:
    a) decizia privind expunerea la licitaţie;
    b) decizia Serviciului Fiscal de Stat privind aplicarea sechestrului;
    [Pct.12 subpct.4), lit.b) modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    c) actul de sechestru;
    d) actul de evaluare, întocmit în modul stabilit de legislaţie;
    e) după caz, extrasul din Registrul bunurilor imobile ce confirmă înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, precum şi alte documente prevăzute de legislaţie;
    5) în cazul licitării dreptului de locaţiune:
    a) planul încăperilor;
    b) caracteristica tehnică;
    c) actele în baza cărora a fost aprobată expunerea la licitaţie, inclusiv acordul autorităţii administraţiei publice gestionare;
    [Pct.12 subpct.5), lit.c) în redacția HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    d) actul care atestă dreptul asupra bunului expus pentru transmitere în locaţiune;
    e) proiectul contractului de locaţiune;
    6) în cazul altor bunuri expuse la licitaţie, setul de documente se va perfecta în modul stabilit de legislaţie.
 III. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE
    13. La licitaţie pot participa:
    a) persoane fizice şi juridice din Republica Moldova;
    b) persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii, în condiţiile legii;
    c) asociaţii ale persoanelor specificate în lit. a) şi b).
    14. La licitaţie au dreptul să asiste:
    a) vînzătorii şi reprezentanţii lor;
    b) participanţii care au accesul asigurat prin achitarea taxei de participare;
    c) în calitate de observatori pot fi reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, Serviciului Fiscal de Stat, mass-media etc.
    [Pct.14 lit.c) modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    15. Pentru a participa la licitaţia cu strigareşi cu reducere, solicitanţii, după publicarea comunicatului informativ, dar cel tîrziu cu o zi lucrătoare înainte de începerea licitaţiei, prezintă secretarului Comisiei de licitaţie cererea, conform modelului din anexa nr.1 la Regulament;
    documentele care certifică, în modul stabilit, identitatea participantului, precum şi actele care confirmă achitarea acontului, la contul indicat şi în mărimea prevăzută de prezentul Regulament, şi a taxei de participare la licitaţie;
    procura, în cazul participării prin reprezentanţi.
    Participanţii la licitaţia de privatizare a întreprinderilor de stat/municipale (complexe patrimoniale unice) şi părţilor sociale vor prezenta suplimentar:
    în cazul persoanelor juridice autohtone – extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, copii de pe decizia privind înregistrarea persoanei juridice şi situaţiile financiare pentru perioada de gestiune precedentă prezentate Serviciului situaţiilor financiare, autentificate de conducător;
    în cazul persoanelor juridice străine – copii de pe decizia privind înregistrarea persoanei juridice şi situaţiile financiare pentru perioada de gestiune precedentă, legalizate în modul stabilit;
    în cazul persoanelor fizice – copia buletinului de identitate.
    [Pct.15 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    16. Taxa de participare la licitaţiile de privatizare a proprietăţii publice nu va fi mai mică de 600 de lei pentru persoanele fizice şi de 1200 de lei pentru persoanele juridice.
    [Pct.16 în redacția HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    17. Acontul se depune pe contul indicat în comunicatul informativ, mărimea lui constituind 10% din preţul iniţial de vînzare a bunului / plata stabilită pentru dreptul de locaţiune/arendă.
    În cazul în care participantul intenţionează să participe la licitarea mai multor bunuri, el achită acontul pentru fiecare din ele. Acontul cîştigătorului licitaţiei este inclus în preţul bunului procurat.
    18. Participanţii la licitaţie au dreptul:
    a) să participe personal sau prin reprezentanţii lor mandataţi, în modul stabilit;
    b) să ia act de documentele referitoare la bunul expus la licitaţie;
    c) să examineze, la faţa locului, bunul expus la licitaţie;
    d) să retragă cererea de participare la licitaţie, dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiilor, cu restituirea acontului.
    [Pct.18 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
IV. MODUL DE DESFĂŞURARE A LICITAŢIILOR
    19. În ziua desfăşurării licitaţiei, pînă la începerea ei, participanţii sînt obligaţi să se înregistreze la secretarul Comisiei de licitaţie, cu 15 minute.
    [Pct.19 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    20. Dacă pentru bunurile expuse la licitaţie nu se va înregistra nici un participant, Comisia de licitaţie va perfecta procesul-verbal al licitaţiei nule (anexa nr.2 la Regulament).
    21. Licitaţia este condusă de un licitant, desemnat de organizatorul licitaţiei, inclusiv în bază de contract, sau de persoana juridică care exercită atribuţiile organizatorului licitaţiei, dacă acest drept este prevăzut de contractul în temeiul căruia au fost delegate aceste atribuţii.
    22. Licitaţia cu strigare se va desfăşura în următoarele condiţii:
    a) înainte de începerea licitaţiei, Comisia va stabili pasul licitării care nu va fi mai mic de 10 la sută din preţul de expunere, dar nu mai mare de 50 la sută;
    b) licitantul anunţă numărul bunului licitat şi descrie, succint, bunul expus la licitaţie;
    c) licitantul anunţă numerele de înregistrare ale participanţilor înregistraţi pentru licitarea bunului respectiv;
    Participantul al cărui număr este rostit de către licitant trebuie să ridice fişa de participant, astfel confirmînd participarea sa la licitarea bunului în cauză;
    d) începutul licitaţiei este considerat momentul din care licitantul anunţă preţul de expunere al bunului şi pasul licitării.
    După anunţarea preţului de expunere, licitantul aşteaptă propuneri de majorare a lui, în conformitate cu pasul stabilit de Comisie;
    e) participantul care doreşte să propună un preţ majorat, ridică fişa de participant şi numeşte preţul nou. Licitantul, indicînd participantul care primul a propus un preţ majorat, anunţă preţul propus şi numărul participantului. Dacă după ce licitantul anunţă de trei ori preţul şi niciunul dintre participanţi nu propune un preţ mai mare, licitantul, concomitent cu a treia lovitură de ciocan, anunţă adjudecarea în favoarea participantului care a propus acest preţ. După aceasta, licitarea bunului respectiv se consideră încheiată.
    23. Bunurile nesolicitate la două licitaţii cu strigare, la decizia Comisiei, pot fi expuse la licitaţia cu reducere.
    Preţul iniţial de expunere la licitaţia cu reducere se stabileşte de vînzător, astfel încît să nu fie mai mic decît preţul iniţial indicat în comunicatul informativ de vînzare a bunului la ultimul concurs sau la ultima licitaţie cu strigare.
    24. Licitaţia cu reducere se va desfăşura cu respectarea următoarelor condiţii:
    pasul reducerii nu va depăşi 5 (cinci) procente de la preţul de expunere;
    reducerea preţului poate continua pînă la 50 la sută de la preţul de expunere, iar în cazul licitaţiilor funciare – nu mai jos de preţul normativ, stabilit conform legislaţiei;
    bunurile expuse la licitaţie, dar nesolicitate, precum şi bunurile scoase de la licitaţie, pot fi expuse la licitaţii cu reducere repetate.
    25. La licitaţia cu reducere, licitarea preţului începe din momentul anunţării preţului de expunere.
    Licitantul anunţă preţul iniţial de expunere, pasul reducerii şi începe să reducă treptat preţul, de fiecare dată declarînd clar preţul nou. Dacă după a treia repetare a preţului redus, niciunul dintre participanţi nu şi-a exprimat dorinţa să cumpere bunul, licitantul reduce preţul încă cu un pas.
    26. Licitantul reduce preţul bunului pînă cînd unul dintre participanţi nu va fi de acord cu preţul anunţat şi va confirma acest fapt prin ridicarea fişei de participant. Licitantul va cere participantului să confirme oferta, numind suma pentru care este de acord să cumpere bunul şi propunînd, totodată, participanţilor majorarea preţului nominalizat. În cazul propunerilor de majorare a preţului, licitaţia cu reducere se transformă în licitaţie cu strigare.
    261. În cazul înregistrării la licitaţia cu reducere a unui singur participant, Comisia este în drept să vîndă acestuia bunul solicitat la preţul de expunere sau în limita unui pas, în condiţiile pct.24 al prezentului Regulament.
    [Pct.261 introdus prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    27. În cazul în care în cadrul licitaţiilor se constată încălcări ale procedurii de desfăşurare a licitaţiei, Comisia este în drept să suspende licitaţia în orice moment, pînă la luarea deciziei privind continuarea ei sau scoaterea de la licitaţie a bunului/dreptului în cauză.
    28. Participantul căruia i s-a adjudecat bunul este obligat:
    a) să semneze procesul-verbal al rezultatelor licitaţiei (anexa nr.3 la Regulament);
    b) să achite preţul bunului şi să semneze contractul de vînzare-cumpărare sau contractul de locaţiune/arendă;
    c) să asigure înregistrarea bunului privatizat la licitaţie, conform legislaţiei în vigoare.
    29. Participantul căruia i s-a adjudecat bunul (dreptul), dar a refuzat să semneze procesul-verbal privind rezultatele licitării, este lipsit de dreptul de a participa în continuare la licitaţiile privind bunul (dreptul) dat. În acest caz, acontul depus nu se restituie.
    Licitarea bunului este reluată în cadrul aceleiaşi licitaţii şi în aceleaşi condiţii.
    30. În cazul licitaţiilor nule din motiv că nici unul dintre participanţi nu şi-a manifestat dorinţa de a procura bunul sau bunul a fost scos de la licitaţie, se întocmeşte procesul-verbal al licitaţiei nule (anexa nr.2 la Regulament).
    31. În cazul licitaţiei nule din motiv că bunul a fost scos de la licitaţie ca rezultat al acţiunilor neconforme ale participanţilor, acontul se restituie numai participanţilor care nu au contribuit prin acţiunile lor la scoaterea de la licitaţie a bunului respectiv.
    În cazul în care adjudecatarul refuză încheierea contractului de vînzare-cumpărare sau renunţă la încheierea contractului de locaţiune/arendă, el pierde dreptul de restituire a acontului.
    În cazul licitaţiei nule din motiv că bunul a fost scos de la licitaţie la decizia Comisiei, participanţilor li se restituie acontul şi taxa de participare. În cazurile în care, în condiţiile pct.5 al prezentului Regulament, competenţele de organizare a licitaţiilor au fost delegate altor persoane, cheltuielile ce ţin de organizarea licitaţiei se achită de autoritatea/entitatea care a contractat serviciile respective.
    [Pct.31 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    32. În cazul înregistrării la licitaţia cu strigare a unui singur participant, Comisia este în drept să vîndă acestuia bunul solicitat la un preţ mai mare decît preţul de expunere, dar nu mai mic decît limita unui pas, conform pct. 22 al prezentului Regulament.
V. ACHITAREA COSTULUI BUNULUI
ŞI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
    33. Pe parcursul a 20 de zile după semnarea procesului-verbal al rezultatelor licitaţiei cu strigare, cumpărătorul achită preţul bunului adjudecat.
    Achitarea preţului adjudecat la licitaţia cu reducere se va efectua în termen de 7 zile după semnarea procesului-verbal.
    Cîştigătorul licitaţiei pentru obţinerea dreptului de locaţiune/arendă, în termen de 15 zile, achită în avans chiria pentru cel puţin 3 luni.
    Mijloacele băneşti obţinute în rezultatul vînzării bunurilor proprietate publică de stat supuse privatizării prin licitaţii se varsă în bugetul de stat.
    Mijloacele băneşti obţinute din privatizarea proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale prin licitaţii se varsă la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective.
    [Pct.33 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    34. În cazurile de neachitare în termenele stabilite, vînzătorul are dreptul să anuleze rezultatele licitaţiei prin emiterea unui ordin, iar în cazul bunurilor proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale – prin adoptarea unei decizii, iar copiile acestora se transmit cumpărătorului. În asemenea cazuri, acontul nu se restituie.
    35. Participanţilor necîştigători li se restituie acontul în termen de 10 zile de la încheierea licitaţiei.
    36. Pe parcursul a 7 zile după achitarea bunului:
    a) părţile încheie contractul de vînzare-cumpărare a bunului adjudecat care se semnează de persoanele abilitate cu acest drept din partea vînzătorului şi a cumpărătorului.
    b) în baza contractului de vînzare-cumpărare, Serviciul Fiscal de Stat ridică sechestrul de pe bunurile sechestrate;
    c) părţile asigură primirea-predarea bunurilor.
    La momentul încheierii contractului de vînzare-cumpărare a terenurilor, cumpărătorului i se transmite, în modul stabilit, lotul de pămînt în prezenţa acestuia, cu semnarea procesului-verbal de stabilire a hotarelor. Contractul se prezintă pentru înregistrare în registrul public respectiv, în condiţiile stabilite de lege.
    [Pct.36 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    37. Comisia de licitaţie transmite vînzătorului procesul-verbal al rezultatelor licitaţiei, la care se anexează documentele aferente licitaţiei.
    Organizatorii licitaţiilor asigură informarea societăţii civile despre rezultatele licitaţiilor.
    38. Organizatorii licitaţiei şi membrii Comisiei de licitaţie nu au dreptul să participe sau să reprezinte participanţii la licitaţia pe care o organizează.
    39. Divergenţele apărute în procesul desfăşurării licitaţiei se soluţionează de Comisia de licitaţie înainte de încheierea licitaţiei.
    Deciziile Comisiei de licitaţie pot fi contestate în modul stabilit de legislaţie.
    Litigiile apărute în urma licitaţiilor se soluţionează pe cale amiabilă sau în instanţele judecătoreşti competente ale Republicii Moldova, conform legislaţiei.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.136
din 10 februarie 2009
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 28 noiembrie 1996 „Cu privire la aprobarea Regulamentului licitaţiilor „cu reducere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 7, art.21).
    2. Anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr. 1056 din 12 noiembrie 1997 „Despre măsurile de realizare a Legii cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 2-4, art. 2).
    3. Punctul 3 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova în domeniul privatizării, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 955 din 19 octombrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 116-117, art.1010).
     4. Hotărîrea Guvernului nr. 242 din 13 martie 2000 „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi negocierile directe” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.31-33, art.320).
     5. Punctul VIII din Modificările şi completările operate în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1376 din 10 decembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.155-157, art.1426).
     6. Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 26 martie 2003 „Pentru aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 60-61, art.374).
    7. Punctele 1 şi 2 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 367 din 11 aprilie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 63-65, art.417).