LPM9/2009
ID intern unic:  331013
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 9
din  03.02.2009
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 17.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 55-56     art Nr : 157
    MODIFICAT
   
LP68 din 05.04.13, MO130-134/21.06.13 art.417; în vigoare 21.12.13
    LP228 din 23.09.10, MO241-246/10.12.10 art.748; în vigoare 10.06.11


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Legea nr.1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.60–61, art.259), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 30 alineatul (10) literele a) şi b), textul “- certificatul veterinar (pentru produsele alimentare de origine animală);” se exclude.
    2. În anexă:
    poziţiile tarifare 0210–Din 0408, 1601 00–1605 se exclud;
    la poziţiile tarifare Din 1516, Din 1517, Din 1518 00, cuvintele “animale sau” se exclud;
    poziţia tarifară 2106 se completează în final cu textul “, cu excepţia produselor alimentare de origine animală”.
   Art.II. – Legea nr.371-XIII din 15 februarie 1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.20, art.182), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1.  Articolul 6 va avea următorul  cuprins:
    “Articolul 6. Atestarea de stat a fermelor de prăsilă
    (1) Atestarea de stat a fermelor de prăsilă se efectuează la cererea solicitantului, de către comisia de atestare, înfiinţată prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, sub condiţia ca ferma să dispună de:
    a) animale cu certificate de rasă şi înregistrate în condiţiile Legii  nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor;
    b) un plan de selecţie a animalelor, aprobat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
    c) un certificat care atestă starea de sănătate a animalelor şi autorizaţie sanitar-veterinară de funcţionare, eliberată în condiţiile Legii nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară;
    d)  specialişti în domeniul zootehniei.
    (2) Corespunderea fermei zootehnice categoriei de prăsilă se confirmă prin atestatul de stat, eliberat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare la propunerea comisiei de atestare, valabil timp de 3 ani.
    (3) Fermele zootehnice care nu au fost atestate sînt supuse atestării repetate după înlăturarea neajunsurilor, conform prescripţiilor comisiei de atestare.
    (4) Fermele de prăsilă se supun atestării o dată la 3 ani.”
    2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 11. Aprobarea de stat a realizărilor selecţiei
    (1) realizările de ameliorare în zootehnie sînt recunoscute şi aprobate în cazurile unei ameliorări substanţiale prezentate ca rase, tipuri, linii, crosuri nou-create, care posedă calităţi utile şi productive mai înalte în comparaţie cu realizările performante existente în ţară.
    (2) Crearea de noi rase, tipuri, linii şi crosuri de animale se  efectuează în conformitate cu programele de cercetare-dezvoltare în domeniu, aprobate de Guvern.”
    3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
     “Articolul 12. Producerea, comercializarea, 
                           importul şi exportul resurselor
                           de prăsilă
    (1) Producerea, comercializarea, exportul resurselor de prăsilă se efectuează de către deţinătorii de animale care dispun de certificate de rasă şi de licenţă de activitate în domeniu, eliberată de Camera de Licenţiere în condiţiile Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    (2) Se permite importul resurselor de prăsilă de clasele elită record şi elită care sînt incluse în Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crossurilor de animale omologate (raionate) în Republica Moldova şi care dispun de certificat de rasă.
    (3) Importul resurselor de prăsilă care nu sînt incluse în  Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crossurilor de animale omologate (raionate) în Republica Moldova se admite, în scopul efectuării cercetărilor ştiinţifice, cu autorizaţia Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Autorizaţia se eliberează în mod gratuit, în termen de 7 zile de la depunerea cererii.
    (4) Importul şi exportul resurselor de prăsilă se efectuează în baza următoarelor acte:
    a) contractul de achiziţionare a resurselor de prăsilă;
    b) certificatul de rasă, eliberat de exportator;
    c) avizul sanitar-veterinar, eliberat de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală;
    d) autorizaţia eliberată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare în condiţiile alin.(3).”
    4. După articolul 12 se introduce articolul 121 cu următorul cuprins:
    “Articolul 121. Licenţierea activităţilor în domeniul
                             producerii, păstrării şi comercializă-
                             rii resurselor de prăsilă
    (1) Activitatea în domeniul producerii, păstrării şi comercializării materialului biologic de prăsilă (animale, material seminal, embrioni, ovule, icre şi larve de peşte, ouă de pasăre şi ouă de viermi de mătase) destinat reproducerii se efectuează în bază de licenţă, eliberată de Camera de Licenţiere conform  Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, dacă solicitantul de licenţă întruneşte următoarele condiţii:
    a) ferma zootehnică este atestată conform cerinţelor prezentei legi;
    b) dispune, în proprietate sau în folosinţă, de imobilul necesar pentru desfăşurarea activităţii în acest domeniu;
    c) respectă normele de protecţie a muncii, sanitar-veterinare şi antiincendiare.
    (2) Pentru obţinerea licenţei de activitate în domeniu, solicitantul prezintă Camerei de Licenţiere o declaraţie de modelul stabilit, la care anexează copii de pe:
    a) certificatul înregistrării de stat a întreprinderii;
    b) atestatul de stat ce confirmă corespunderea fermei zootehnice categoriei de prăsilă;
    c) actul de proprietate, contractul de locaţiune sau de pe alt document ce confirmă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra imobilului în care se desfăşoară activitatea în domeniu.
    (3) Pentru obţinerea licenţei de activitate, solicitantul achită taxa pentru licenţă în modul şi în cuantumul stabilite de Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    (4) Licenţa de activitate se sistează temporar şi/sau se retrage în condiţiile art.20 şi 21 ale Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător şi ale art.17 al Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    (5) Temei suplimentar pentru retragerea licenţei serveşte încălcarea condiţiilor de atestare a fermei de prăsilă.”
    Art.III. – Legea nr.728-XIII din 6 februarie 1996 cu privire la pomicultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.17–18, art.188), cu modificările ulterioare, se completează, după articolul 14, cu articolul 141 cu următorul cuprins:
    “Articolul 141.  Sistarea temporară şi retragerea licenţei
    Licenţa pentru proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole, pentru  producerea şi/sau comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor se sistează temporar şi/sau se retrage în condiţiile art.20 şi 21 ale Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător şi  ale art.17 al Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.”
    [Art.IV abrogat prin LP228 din 23.09.10, MO241-246/10.12.10 art.748; în vigoare 10.06.11]
    [Art.V abrogat din 21.12.13 prin LP68 din 05.04.13, MO130-134/21.06.13 art.417]
    Art.VI. – La articolul  18 alineatul (1) din Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26–28, art.95), cu modificările ulterioare:
    după cuvintele “unităţile farmaceutice” se introduce textul “, cu  excepţia unităţilor farmaceutice veterinare,”;
    alineatul se completează în final cu textul: “Taxa pentru eliberarea licenţei pentru activitatea farmaceutică veterinară în localităţile rurale este de 300 de lei. Taxa pentru eliberarea licenţei pentru asistenţă veterinară în localităţile rurale nu se percepe.”
    Art.VII. – Legea nr.119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.100–103, art.510), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 15 alineatul (6), după cuvintele “cu echipament special de protecţie” se introduc cuvintele “şi cu alimentaţie specială”.
    2. La articolul 22 alineatul (1), litera a) se completează în final cu cuvintele “şi normative din domeniu”.
    3. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Lista activităţilor a căror executare prevede echipament de protecţie şi alimentaţie specială se stabileşte în anexa la prezenta lege.”
    4. Legea se completează cu următoarea anexă:
Anexă

 L I S T A

activităţilor a căror executare prevede echipament

de protecţie şi alimentaţie specială

Nr.
crt.
Activităţile
1

Fabricarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor

2

Prelucrarea seminţelor de culturi agricole în maşinile de curăţare a seminţelor cu utilizarea prafurilor metalice

3

Lucrări de prelucrare termică a solului, de îngrijire a plantelor, precum şi de reparaţie a utilajului în sere

4

Tratarea seminţelor cu produse de uz fitosanitar, încărcarea, descărcarea, precum şi semănatul acestora

5

Tratarea plantelor, terenurilor agricole, încăperilor cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi

6

Lucrări de cercetare–testare–experimentare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru aprecierea eficienţei biologice

7

Determinarea reziduurilor pesticidice ale produselor chimice şi nitraţilor în producţia agricolă de origine vegetală

8

Dezinfectarea, dezinsectarea, degazarea, fumegarea şi deratizarea mijloacelor de transport, depozitelor şi altor obiecte de supraveghere fitosanitară

9

Transportarea, depozitarea, prepararea formelor de lucru (soluţiilor, momelilor etc.), încărcarea, descărcarea, păstrarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor

10

Încărcarea, descărcarea şi transportarea gunoiului de grajd, inclusiv a fracţiei lichide

11

Deservirea tehnică şi reparaţia maşinilor, mecanismelor şi utilajului folosit pentru prepararea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor

12

Paza depozitelor cu produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi


    Art.VIII. – Articolul 16 al Legii nr.33-XVI  din 24 februarie 2006 privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.75–78, art.310), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    “Articolul 16.  Licenţierea activităţii de depozitare
                            a cerealelor cu eliberarea certifica-
                            telor de depozit pentru cereale
    (1) Licenţa pentru activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale se eliberează de către Camera de Licenţiere, în conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, dacă solicitantul de licenţă întruneşte următoarele condiţii:
    a) dispune de depozite specializate, capitale, dotate cu tehnică şi utilaj necesar desfăşurării activităţii;
    b) dispune de un laborator dotat şi atestat pentru stabilirea indicilor de calitate a cerealelor;
    c) respectă normele de protecţie a muncii, antiincendiare, ecologice şi  sanitare de funcţionare a unităţii.
    (2) Pentru obţinerea licenţei de activitate, solicitantul va prezenta copiile de pe:
    a) certificatul de înregistrare;
    b) actul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune a imobilului în care se va desfăşura activitatea licenţiată;
    c) regulamentul de activitate a magazinerului cerealier;
    d) certificatul de atestare a laboratorului pentru stabilirea indicilor de calitate a cerealelor.
    (3) Licenţa pentru activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale se sistează temporar şi/sau se retrage în conformitate cu art.20 şi  21 din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător şi art.17 din Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    (4) Controlul asupra respectării de către titularul de licenţă a condiţiilor de licenţiere a activităţii de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale este exercitat de către Camera de Licenţiere, în comun cu Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer.”
    Art.IX. – Legea nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126–130, art.623) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Identificarea şi înregistrarea animalelor se reglementează de prezenta lege, de actele normative din domeniu, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.”
    2. La articolul 3, în  noţiunea “autoritate competentă”, sintagma “Direcţia medicină veterinară a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se înlocuieşte cu sintagma “Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”.
    3. La articolul 5 alineatul (3), textul  “ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare” se înlocuieşte cu textul “hotărîre de Guvern”.
    Art.X. – La articolul 14 din Legea nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51–54, art.153):
alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    “(8) Licenţa pentru activitate farmaceutică veterinară şi/sau pentru asistenţă veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat) se eliberează dacă solicitantul de licenţă întruneşte următoarele condiţii:
    a) deţine în proprietate sau în folosinţă imobile autorizate pentru desfăşurarea activităţilor în domeniu, dotate cu utilajul necesar, conform cerinţelor sanitar-veterinare;
    b) asigură păstrarea preparatelor farmaceutice toxice şi cu acţiune supraactivă în condiţii de securitate sporită (safeuri, dulapuri metalice);
    c) respectă normele de protecţie a muncii, sanitar-veterinare şi antiincendiare;
    d) dispune de cel puţin un specialist atestat cu studii în domeniu.”
    după alineatul (8) se introduce alineatul (81) cu următorul cuprins:
    “(81) La declaraţia pentru eliberarea licenţei se anexează copiile de pe:
    a) actul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune a imobilului în care  se va desfăşura activitatea licenţiată.
    b) autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare, eliberată de direcţia raională/municipală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală;
     c) actele de studii ale specialiştilor în domeniu şi de pe certificatul de atestare.”
    la alineatul (9):
    litera a) se completează în final cu cuvintele “şi (8)”;
    alineatul se completează cu literele c) şi d) cu următorul cuprins:
    “c) comercializarea preparatelor farmaceutice şi parafarmaceutice veterinare neînregistrate în Republica Moldova;
    d) păstrarea inadecvată a preparatelor farmaceutice toxice şi cu acţiune supraactivă.”
    Art.XI. – Legea nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.47–48, art.139), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 18:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Importul, fabricarea şi comercializarea angro a articolelor din tutun, importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului, comercializarea angro a tutunului fermentat se efectuează în bază de licenţă, eliberată în conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, cu condiţia respectării:
    a) parametrilor tehnologici şi/sau a cerinţelor specifice pentru fiecare gen de activitate solicitat;
    b) normelor de protecţie a muncii, antiincendiare şi sanitare.”
    la alineatul (2), propoziţia a doua se exclude;
    alineatul (4) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    “e) autorizaţie de import şi de comercializare a fiecărei mărci de articole din tutun, eliberată de proprietarul mărcii comerciale sau de producătorul ei licenţiat.”
     articolul se completează cu alineatele (5) şi  (6) cu următorul cuprins:
     “(5) Importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului, comercializarea angro a tutunului fermentat se efectuează cu respectarea prevederilor art.6 alin.(4).
    (6) Fabricarea articolelor din tutun se efectuează cu respectarea prevederilor art.7 alin.(2).”
    2. La articolul 19 alineatul (1) litera a), textul “instituţiilor din subordine împuternicite de acesta” se înlocuieşte cu sintagma “Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                          Marian LUPU

    Nr. 9-XVI. Chişinău, 3 februarie 2009.a