HGA384/2010
ID intern unic:  334620
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 384
din  12.05.2010
cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat
a Sănătăţii Publice
Publicat : 21.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 78-80     art Nr : 455
    Abrogată prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214  


    MODIFICAT
   
HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727
    HG420 din 12.06.17, MO190-200/16.06.17 art.509
    HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400
    HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17
    HG913 din 25.07.16, MO247-255/05.08.16 art.997
    HG808 din 29.10.15, MO306-310/13.11.15 art.902; în vigoare din 13.11.17
    HG199 din 20.03.14, MO72-77/28.03.14 art.222
    HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89
    HG397 din 31.05.11, MO95/07.06.11 art.458
    RMO81 din MO81-82/25.05.10 pag.12    În temeiul prevederilor alin.(2) art.16 şi art.72 din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art.183) şi în scopul reglementării activităţilor supravegherii de stat a sănătăţii publice, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat se reorganizează, prin transformare, în Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice.
    2. Se aprobă:
    Regulamentul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, conform anexei nr.1;
    Numărul statelor de personal ale instituţiilor Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, conform anexei nr.2;
    Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3;
    Lista hotărîrilor Guvernului care se abrogă, conform anexei nr.4.
    3. Ministerul Sănătăţii:
    va elabora şi va aproba, în termen de 3 luni, structurile, schemele de încadrare, regulamentul Centrului Naţional de Sănătate Publică şi regulamentele centrelor de sănătate publică teritoriale/de performanţă;
    va elabora şi va aproba, în termen de şase luni, regulamentul Consiliului de sănătate publică;
    va asigura reangajarea salariaţilor din cadrul instituţiilor reorganizate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    va supraveghea respectarea de către instituţiile Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice a utilizării mijloacelor financiare, în limitele alocaţiilor prevăzute;
    va elabora şi, în termen de 2 luni, va prezenta Guvernului spre examinare proiectul Catalogului serviciilor de sănătate publică prestate, contra plată, de instituţiile Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice;
    va elabora, pînă la 16 august 2010, şi va prezenta Guvernului spre examinare proiectul Programului de stat privind dezvoltarea şi dotarea tehnico-materială a Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice pentru anii 2011-2016.
    4. Ministerul Sănătăţii, în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, va prevedea în Comanda de stat tematica ştiinţifică în domeniul sănătăţii publice.
    5. Se deleagă Ministerului Sănătăţii funcţia de a revedea şi modifica numărul de state ale unor instituţii ale Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, în limitele statelor de personal ale instituţiilor Serviciului, aprobate, în caz de necesitate, în funcţie de starea sănătăţii populaţiei, factorii de risc şi situaţiile de urgenţe de sănătate publică în teritoriile administrative.
    6. Consiliile de sănătate publică vor coopera cu autorităţile publice centrale şi locale şi societatea civilă în asigurarea sănătăţii publice prin elaborarea şi implementarea politicilor de protecţie şi promovare a sănătăţii şi de prevenire a maladiilor.
    7. Autorităţile publice centrale îşi vor actualiza regulamentele serviciilor medicale departamentale prin completarea măsurilor de prevenire şi profilaxie a maladiilor contagioase şi necontagioase şi le vor coordona cu Ministerul Sănătăţii.
    8. Ministerul Sănătăţii:
    va colabora cu mass-media în ceea ce priveşte promovarea sănătăţii, sistemului de sănătate, realizărilor ştiinţei medicale, profilaxiei maladiilor infecţioase şi neinfecţioase, unui mod de viaţă sănătos, comportamentului conştient şi responsabil al populaţiei în scopul menţinerii şi fortificării sănătăţii publice;
    în comun cu instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, va stabili spaţiul de emisie în grila de programe şi modalităţile de dezbatere a problemelor prioritare ale activităţii sistemului de sănătate publică, realizărilor ştiinţei medicale, profilaxiei maladiilor infecţioase şi neinfecţioase, promovării unui mod de viaţă sănătos.
    9. Realizarea prevederilor prezentei hotărîri se va efectua în limitele mijloacelor bugetului de stat, prevăzute în aceste scopuri, şi din contul altor surse legale.

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                   Ion Negrei
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                 Valeriu Lazar
    Ministrul sănătăţii                                                    Vladimir Hotineanu
    Ministrul finanţelor                                                  Veaceslav Negruţa

    Nr. 384. Chişinău, 12 mai 2010.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.384
din 12 mai 2010
REGULAMENTUL
Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice
I. Dispoziţii generale
    1. Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice (în continuare – Serviciul) este autoritatea competentă pentru supravegherea de stat a sănătăţii publice.
    2. Serviciul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legilor şi hotărîrilor Parlamentului, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, regulamentelor sanitare, actelor normative ale Ministerului Sănătăţii, precum şi cu prevederile prezentului Regulament şi ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    3. Serviciul colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale, cu societatea civilă şi cu organizaţiile internaţionale de profil în vederea coordonării asigurării activităţilor de sănătate publică.
    4. La nivel teritorial Serviciul asigură coordonarea şi realizarea activităţilor de sănătate publică prin consiliile de sănătate publică – organe consultative teritoriale, care se instituie şi activează în baza regulamentului, aprobat de Ministerul Sănătăţii.
II. Activităţile de bază şi atribuţiile Serviciului
    5. Activităţile de bază ale Serviciului în supravegherea de stat a sănătăţii publice sînt:
    1) supravegherea şi evaluarea sănătăţii populaţiei, cu stabilirea priorităţilor, coordonarea implementării politicii naţionale în domeniul sănătăţii publice prin integrarea lor în politicile şi strategiile sectoriale de dezvoltare durabilă;
    2) identificarea, evaluarea, managementul şi comunicarea riscurilor pentru sănătatea publică, prognozarea şi diminuarea impactului negativ al acestora asupra sănătăţii;
    3) protecţia sănătăţii, prin:
    a) elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative şi înaintarea lor spre adoptare şi aprobare în modul stabilit;
    b) elaborarea şi aprobarea ghidurilor de bune practici şi a procedurilor standard de operare, care reglementează determinanţii stării de sănătate;
    c) supravegherea şi controlul respectării de către agenţii economici a prevederilor actelor legislative şi normative ce stabilesc cerinţe obligatorii privind sănătatea publică;
    4) autorizarea de stat a activităţilor, serviciilor şi produselor cu impact asupra sănătăţii populaţiei;
    5) iniţierea, participarea la elaborarea, monitorizarea şi realizarea politicilor şi programelor de sănătate publică;
    6) prevenirea maladiilor prin realizarea intervenţiilor de prevenţie primară şi secundară;
    7) promovarea sănătăţii prin informare, educare şi comunicare;
    8) evaluarea calităţii şi eficienţei personalului şi a serviciilor de sănătate publică acordate comunităţilor;
    9) iniţierea, susţinerea şi efectuarea activităţilor de cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic şi inovare în domeniul sănătăţii publice;
    10) asigurarea gradului adecvat de pregătire pentru urgenţe de sănătate publică şi managementul urgenţelor de sănătate publică, inclusiv prin restricţia circulaţiei persoanelor şi bunurilor;
    11) dezvoltarea şi planificarea resurselor umane şi dezvoltarea instituţională în domeniul supravegherii de stat a sănătăţii publice;
    12) coordonarea activităţilor de sănătate publică la nivel de unitate administrativă şi comunitate;
    13) consultarea şi antrenarea societăţii în organizarea prestării serviciilor de sănătate publică;
    14) asigurarea suportului de laborator în investigarea factorilor biologici, chimici, fizici şi radiologici cu impact asupra sănătăţii publice;
    15) asigurarea transparenţei şi accesului publicului la informaţia ce ţine de situaţia în sănătatea publică şi măsurile de redresare a acesteia.
    6. Pentru realizarea activităţilor de bază ce îi revin, Serviciul, în funcţie de domeniile prioritare în supravegherea de stat a sănătăţii publice, exercită următoarele atribuţii:
    1) elaborarea şi implementarea politicii şi strategiilor în domeniul prevenirii bolilor, protecţiei şi promovării sănătăţii;
    2) supravegherea şi controlul de stat al aplicării actelor legislative şi a altor acte normative, a ghidurilor de bune practici şi proceduri standard de operare care reglementează determinanţii stării de sănătate.
    3) supravegherea de stat a sănătăţii publice pe întreg teritoriul ţării;
    4) supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor transmisibile, prin:
    a) elaborarea şi organizarea implementării programelor de prevenire şi control al bolilor transmisibile;
    b) elaborarea şi perfecţionarea cadrului normativ în domeniul imunizărilor şi supravegherii bolilor prevenibile prin vaccinări;
    c) organizarea vaccinărilor profilactice a populaţiei, conform indicaţiilor epidemiologice stabilite de Ministerul Sănătăţii şi recomandărilor OMS;
    d) supravegherea respectării condiţiilor de păstrare şi administrare a vaccinurilor populaţiei în instituţiile medicale publice şi private;
    e) supravegherea activităţilor ce implică utilizarea agenţilor biologici;
    f) înregistrarea şi notificarea bolilor transmisibile, conform listei aprobate de Ministerul Sănătăţii;
    g) controlul asupra realizării măsurilor profilactice întreprinse de instituţiile medico-sanitare privind prevenirea dezvoltării rezistenţei microbiologice la diverse grupuri de preparate (antibiotice, antivirale, biodistructive etc.);
    h) investigarea de laborator pentru determinarea agenţilor cauzali şi stării imunităţii la infecţiile prevenibile prin vaccinări;
    i) supravegherea utilizării preparatelor diagnostice şi calităţii investigaţiilor efectuate în laboratoare, indiferent de tipul de proprietate;
    j) organizarea şi supravegherea măsurilor de sănătate publică în focarele de boli transmisibile, conform legislaţiei sanitare;
    5) supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile şi cronice, generate prioritar de factori exogeni, prin:
    a) efectuarea studiilor epidemiologice, monitorizarea sănătăţii populaţiei în relaţie cu determinanţii de sănătate;
    b) participarea la elaborarea şi supravegherea realizării programelor de sănătate publică în domeniul bolilor netransmisibile;
    c) conlucrarea cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu serviciile specializate din domeniu în implementarea şi realizarea prevederilor legale privind calitatea factorilor de mediu şi impactul eventual al lor asupra sănătăţii omului;
    d) controlul realizării măsurilor de sănătate publică, orientate spre profilaxia primară, secundară şi terţiară a bolilor netransmisibile;
    e) actualizarea sau reactualizarea periodică a priorităţilor din sănătatea publică prin programe de cercetări şi studii populaţionale;
    f) supravegherea accesului populaţiei la serviciile de sănătate publică;
    6) promovarea sănătăţii, informarea şi educaţia pentru sănătate, prin:
    a) dirijarea activităţilor de promovare a sănătăţii, educaţie pentru sănătate şi informare a populaţiei;
    b) promovarea, coordonarea şi monitorizarea realizării programelor de promovare a modului sănătos de viaţă;
    c) coordonarea cu autorităţile publice centrale şi locale, mass-media, agenţii economici, persoanele fizice, ONG-urile şi, în calitate de coparteneri, cu organismele internaţionale în realizarea activităţilor de educaţie  pentru sănătate şi de promovare a modului sănătos de viaţă;
    d) organizarea activităţilor de promovare a sănătăţii, educaţiei pentru sănătate şi a unui mod de viaţă sănătos pentru populaţie, cu antrenarea instituţiilor educaţionale şi de sănătate, societăţii civile, comunităţilor, reprezentanţilor cultelor, mijloacelor de informare în masă, liderilor de opinie şi altor parteneri interesaţi;
    e) organizarea educaţiei pentru sănătate în problemele de prevenire a accidentelor, şi în special a accidentelor rutiere, la domiciliu şi la locul de muncă, şi monitorizarea activităţilor de instruire a populaţiei, inclusiv a angajaţilor la locul de muncă, în vederea acordării primului ajutor;
    f) organizarea educaţiei pentru sănătate în cadrul grupurilor de copii şi tineret, a personalului din întreprinderi, instituţiile de stat şi private, din asociaţiile rurale, în scopul evitării îmbolnăvirilor profesionale, păstrării capacităţii depline de muncă şi stimulării iniţiativei personale privind participarea acestora la măsurile de promovare a sănătăţii;
    g) stabilirea, în comun cu instituţiile publice ale audiovizualului, a modalităţilor şi spaţiului de emisie gratuit de informare, educare şi comunicare, privind reflectarea problemelor de educaţie pentru sănătate a populaţiei şi de promovare a modului de viaţă sănătos;
    h) coordonarea, supravegherea şi evaluarea campaniilor de comunicare sub diferite aspecte de promovare a sănătăţii, colaborarea şi conlucrarea cu mass-media în promovarea activităţilor de educaţie pentru sănătate şi promovare a modului de viaţă sănătos;
    i) evaluarea nivelului de cunoştinţe, efectuarea studiilor în diferite grupuri populaţionale privind promovarea modului de viaţă sănătos şi în scopul determinării necesităţilor populaţiei în acest domeniu;
    î) dezvoltarea parteneriatelor la nivel teritorial, naţional şi internaţional în promovarea şi implementarea activităţilor de educaţie pentru sănătate şi promovare a modului de viaţă sănătos;
    j) dirijarea activităţilor de instruire igienică prin elaborarea cadrului normativ în domeniul instruirii igienice, programelor şi materialelor metodice de instruire igienică pentru anumite categorii de angajaţi; stabilirea contingentelor de lucrători supuşi instruirii igienice;
    7) în sfera cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic privind sănătatea publică:
    a) contribuţia la dezvoltarea ştiinţei în domeniul sănătăţii publice şi transpunerea în practică a realizărilor ştiinţei şi a experienţei avansate;
    b) efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul sănătăţii publice, acordarea consultanţei şi asistenţei ştiinţifice şi tehnice în problemele legate de sănătatea publică;
    c) acordarea suportului ştiinţific în elaborarea şi realizarea programelor naţionale de profilaxie şi combatere a maladiilor transmisibile şi netransmisibile prin stabilirea legităţilor, particularităţilor, mecanismelor generale de manifestare a stărilor de sănătate (boală) în raport cu factorii de mediu, precum şi elaborarea şi implementarea concepţiilor, normativelor, standardelor şi metodelor de fortificare a sănătăţii publice;
    d) colaborarea cu instituţiile naţionale şi organismele internaţionale de profil în vederea executării unor proiecte comune de cercetare-dezvoltare şi transfer tehnologic în domeniul sănătăţii publice;
    e) atestarea cadrelor ştiinţifice în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    f) asigurarea informaţională a activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare a subdiviziunilor sectorului ştiinţific prin publicaţii, invenţii, tehnologii, resurse şi sisteme din domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice;
    g) antrenarea instituţiilor Serviciului în calitate de baze clinice pentru pregătirea, perfecţionarea şi reciclarea cadrelor, inclusiv prin studiile de doctorat şi postdoctorat;
    8) în domeniul evaluării determinanţilor sociali ai sănătăţii:
    a) monitorizarea şi evaluarea factorilor sociali şi economici cu impact asupra sănătăţii publice;
    b) identificarea determinantelor stării de sănătate cu aprecierea necesităţilor şi potenţialului de implementare a politicilor statului în ameliorarea stării de sănătate în raport cu acestea;
    c) identificarea inechităţilor sociale în sănătate şi elaborarea propunerilor de reducere a lor asupra populaţiei;
    d) evaluarea riscurilor pentru sănătate cauzate de factorii din mediul de viaţă, ocupaţional şi de odihnă, precum şi cei determinaţi de stilul de viaţă individual sau comunitar, ce influenţează starea de sănătate a populaţiei;
    e) cercetarea, evaluarea determinanţilor stării de sănătate cu aprecierea influenţei lor asupra structurii şi caracteristicii stărilor de boală;
    f) elaborarea şi înaintarea propunerilor argumentate de creştere a fondului social investiţional pentru îmbunătăţirea determinanţilor în ameliorarea stării de sănătate;
    g) elaborarea informaţiilor, buletinelor şi rapoartelor naţionale periodice cu recomandări de ameliorare a sănătăţii publice în raport cu determinanţii stării de sănătate;
    9) în domeniul sănătăţii în relaţie cu mediul ambiant:
    a) coordonarea şi supravegherea activităţilor de sănătate publică, în scopul protecţiei sănătăţii şi prevenirii îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc prezenţi în mediul ambiant;
    b) elaborarea şi promovarea planurilor de acţiune pentru sănătate în relaţie cu mediul;
    c) supravegherea respectării normelor sanitare la organizarea zonelor de protecţie sanitară;
    d) supravegherea şi expertiza sanitară a aprovizionării cu apă potabilă, sanitaţiei, condiţiilor de odihnă, recreere şi de viaţă a populaţiei;
    e) evaluarea şi monitorizarea la nivel naţional şi teritorial a calităţii elementelor mediului de viaţă (apa potabilă, apele sistemelor centralizate şi bazinelor acvatice folosite pentru potabilizare, recreere şi irigaţie, apele de îmbăiere, solul în zona rezidenţială, aerul înconjurător, din încăperi, inclusiv la locul de muncă);
    f) elaborarea Clasificatorului deşeurilor toxice, conform gradului de toxicitate;
    g) identificarea şi evaluarea surselor de poluare a mediului cu factori fizici – zgomot, vibraţie, radiaţii electromagnetice şi ionizante, şi a altor factori nocivi (chimici, biologici) din mediu, ce pot afecta sănătatea populaţiei;
    10) în domeniul prevenirii leziunilor traumatice:
    a) colectarea şi evaluarea sistematică a datelor despre influenţa nocivă a factorilor determinanţi ai leziunilor traumatice (morbidităţii, dizabilităţii, mortalităţii);
    [Pct.10 lit.a) modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    b) elaborarea recomandărilor de prevenire a leziunilor traumatice;
    c) supravegherea şi monitorizarea implementării măsurilor de prevenire a leziunilor traumatice;
    11) în domeniul autorizării sanitare a produselor, serviciilor şi activităţilor:
    a) avizarea sanitară şi supravegherea respectării legislaţiei sanitare în procesul realizării proiectelor urbanistice pentru dezvoltarea localităţilor, comunităţilor, proiectelor de atribuire a terenurilor, obiectivelor de diferit profil, indiferent de tipul de proprietate, de producere, păstrare, comercializare, utilizare a substanţelor şi produselor chimice, a surselor şi generatoarelor de radiaţii ionizante, factorilor fizici şi biologici, proceselor de construcţie/reconstrucţie, reprofilare, implementare a tehnologiilor noi;
    [Pct.6 subpct.11), lit.a) modificată prin HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
    b) expertiza sanitară şi înregistrarea de stat a produselor biodistructive, substanţelor chimice, biologice şi preparatelor din ele, preparatelor radiofarmaceutice, care vin în contact cu organismul uman, produselor alimentare noi, suplimentelor alimentare, altele decît cele care conţin exclusiv vitamine şi/sau minerale, substanţelor chimice şi preparatelor din ele destinate introducerii pentru prima dată pe piaţă în calitate de aditivi alimentari, arome alimentare, fermenţi;
    c) avizarea sanitară a programelor, metodelor şi regimurilor de educaţie şi instruire, manualelor, mărfurilor, publicaţiilor tipărite pentru copii, mijloacelor tehnice şi terminalelor video, precum şi mobilierului;
    d) avizarea sanitară a proiectelor de reglementări tehnice şi standarde pentru substanţe, produse, agenţi chimici, biologici, factorilor fizici şi radiologici, tehnologii şi servicii;
    e) autorizarea sanitară a materialelor utilizate în sectorul alimentar, în construcţia, finisarea şi amenajarea obiectivelor şi locuinţelor, produselor chimice şi cosmetice, produselor de menaj şi igienă personală, altor categorii de produse cu impact asupra sănătăţii stabilite de reglementări specifice pe domenii;
    [Pct.6 subpct.11), lit.e) modificată prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    12) în domeniul igienei şi siguranţei alimentelor – în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor;
    [Pct.6 subpct.12) în redacţia HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    13) în domeniul sănătăţii nutriţionale:
    a) elaborarea cadrului normativ în domeniul alimentaţiei sănătoase şi a nutriţiei;
    b) elaborarea proiectelor de programe naţionale, a planurilor naţionale de acţiuni de combatere şi reducere a impactului deficienţelor nutriţionale asupra sănătăţii, în special prin aplicarea tehnologiilor costeficiente de fortificare a produselor alimentare cu nutrimentele deficitare; de reducere a poverii bolilor şi tulburărilor condiţionate de starea de alimentaţie şi nutriţie asupra sănătăţii publice, de promovare a alimentaţiei sănătoase;
    c) monitorizarea şi evaluarea statutului nutriţional al populaţiei, evidenţierea tulburărilor şi a patologiilor alimentare, deficienţelor nutriţionale, a altor probleme de nutriţie;
    d) supravegherea regimului de alimentaţie şi nutriţie în colectivităţile de instruire şi educaţie, în instituţiile medico-sanitare, alte instituţii rezidenţiale;
    14) în domeniul siguranţei produselor nealimentare:
    a) supravegherea respectării legislaţiei sanitare privind siguranţa produselor nealimentare la etapele de producere, depozitare, transportare şi plasare pe piaţă;
    b) elaborarea şi implementarea metodelor de evaluare toxico-igienice, stabilirea normativelor igienice, metodelor de experimentare pentru categoriile de produse menţionate;
    c) supravegherea etichetării produselor nealimentare, pe lanţul producător-consumator, în conformitate cu cele declarate şi prevăzute de legislaţie;
    15) în domeniul securităţii şi sănătăţii ocupaţionale:
    a) reglementarea sanitară a factorilor chimici, fizici, biologici, neuroemoţionali, de stres profesional, ergonomici şi radioactivi din mediul ocupaţional cu acţiune nocivă şi nefavorabilă asupra sănătăţii;
    b) identificarea şi evaluarea factorilor de risc profesional din mediul ocupaţional cu impact asupra sănătăţii lucrătorilor;
    c) supravegherea proceselor tehnologice care pot avea impact nefavorabil asupra sănătăţii lucrătorilor, încluzînd utilajul de producere, instrumentele de lucru, substanţele chimice, materia primă, utilizate în procesul tehnologic de producţie;
    d) supravegherea sănătăţii ocupaţionale (morbiditatea cu incapacitate temporară de muncă, morbiditatea profesională, rezultatele examenelor medicale la angajare şi periodice, traumatismul şi otrăvirile, dizabilitatea);
    [Pct.6 subpct.15), lit.a) modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    e) supravegherea şi monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor în relaţie cu mediul ocupaţional, înregistrarea, raportarea şi analiza bolilor profesionale şi bolilor legate de profesie, în conformitate cu legislaţia sanitară în vigoare;
    f) determinarea activităţilor de producere cu factori nocivi şi nefavorabili la executarea cărora se cere efectuarea obligatorie a examenelor medicale la angajare şi periodice a lucrătorilor, recomandarea măsurilor de asanare a locurilor de muncă şi transfer la alt lucru;
    g) controlul de stat privind organizarea şi efectuarea examenelor medicale la angajare şi periodice a lucrătorilor expuşi acţiunii factorilor nocivi şi nefavorabili din mediul ocupaţional;
    h) efectuarea investigaţiilor instrumentale şi de laborator pentru estimarea factorilor fizici (iradieri electromagnetice de radiofrecvenţă, cîmp magnetic, electric, electrostatic, iradieri infraroşii, ultraviolete, laser, zgomot, infrasunet, ultrasunet, vibraţie, iluminare, microclimă), chimici şi biologici în mediul ocupaţional;
    16) în domeniul sănătăţii şi igienei colectivităţilor de educaţie şi instruire:
    a) supravegherea şi evaluarea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor în baza examenelor medicale şi profilactice;
    b) supravegherea asistenţei medicale în colectivităţile de educaţie şi instruire;
    c) supravegherea condiţiilor de desfăşurare a procesului instructiv educativ în instituţiile de învăţămînt preşcolar, primar, secundar, mediu de specialitate, superior, special, complementar şi de întremare, la întreprinderile şi organizaţiile care oferă instruire profesională, indiferent de tipul de proprietate;
    d) supravegherea regimului de nutriţie şi alimentaţie în colectivităţile de instruire şi educaţie;
    e) efectuarea investigaţiilor instrumentale şi de laborator a mediului de instruire din instituţiile de învăţămînt preşcolar, primar, secundar, mediu de specialitate, superior, special, complementar şi de întremare, la întreprinderile şi organizaţiile care oferă instruire profesională, indiferent de forma de proprietate;
    f) supravegherea corespunderii legislaţiei sanitare a programelor, metodelor şi regimurilor de educaţie şi instruire, a manualelor, a mărfurilor şi publicaţiilor tipărite pentru copii, a mijloacelor tehnice şi terminalelor video, a mobilierului, jocurilor şi jucăriilor, îmbrăcămintei şi încălţămintei, a teritoriilor şi încăperilor utilizate în procesul de educaţie şi instruire;
    17) în domeniul promovării şi protecţiei sănătăţii mamei, copilului şi tineretului:
    a) evaluarea indicatorilor stării de sănătate a mamei, copilului şi tineretului şi a factorilor ce o determină;
    b) promovarea activităţilor de încurajare a alăptării la sîn a copiilor primului an de viaţă;
    c) supravegherea respectării legislaţiei sanitare în domeniul sănătăţii mamei, copilului şi tineretului;
    d) supravegherea locurilor de muncă predestinate femeilor, inclusiv gravidelor şi celor ce alăptează;
    e) supravegherea programelor de sănătate a mamei şi copilului;
    f) stabilirea priorităţilor promovării sănătăţii publice în domeniul respectiv;
    18) în domeniul promovării şi protecţiei sănătăţii persoanelor de vîrstă înaintată:
    a) promovarea cadrului legislativ şi normativ privind protecţia sănătăţii persoanelor de vîrstă înaintată;
    b) supravegherea respectării legislaţiei sanitare în instituţiile de amplasare a persoanelor de vîrstă înaintată;
    c) promovarea modului de viaţă sănătos pentru persoanele de vîrstă înaintată;
    19) în domeniul controlului şi prevenirii răspîndirii internaţionale a bolilor şi supravegherea de stat în conformitate cu rigorile Regulamentului sanitar internaţional (2005):
    a) participarea la elaborarea şi perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ în domeniul controlului şi prevenirii răspîndirii internaţionale a urgenţelor de sănătate publică;
    b) elaborarea şi aprobarea cerinţelor minime de supraveghere în punctele de trecere a frontierei de stat şi controlul asupra respectării lor;
    c) elaborarea şi prezentarea pentru aprobare Ministerului Sănătăţii a listei bolilor extrem de periculoase şi a altor urgenţe de sănătate publică, cu potenţial internaţional de răspîndire;
    d) elaborarea şi propunerea spre realizare a măsurilor privind asigurarea protecţiei populaţiei în cazurile declanşării urgenţelor de sănătate publică, condiţionate de agenţi biologici, chimici şi radioactivi;
    e) supravegherea şi controlul respectării legislaţiei sanitare la activităţi cu substrate biologice, cu microorganisme sau cu toxine;
    f) monitorizarea aplicării mecanismelor de depistare, confirmare, notificare şi izolare la sursă a evenimentelor de sănătate cu potenţial internaţional de răspîndire, inclusiv în punctele de trecere a frontierei;
    g) supravegherea, prin intermediul investigaţiilor epidemiologice şi a celor de laborator, în scopul depistării şi identificării precoce a factorilor ce pot cauza declanşarea urgenţelor de sănătate publică;
    h) supravegherea pregătirii instituţiilor medico-sanitare şi serviciilor interesate pentru urgenţele de sănătate publică;
    i) participarea la planificarea măsurilor de prevenire, diminuare, răspuns şi lichidare a consecinţelor urgenţelor de sănătate publică;
    î) elaborarea propunerilor pentru instituirea, în caz de necesitate, a unor regimuri restrictive;
    j) planificarea, organizarea şi efectuarea măsurilor profilactice de protecţie a populaţiei (vaccinarea, tratamentul profilactic, dezinfecţia, dezinsecţia, deratizarea);
    k) crearea, instruirea şi menţinerea în stare de pregătire permanentă a echipelor de răspuns în cazul urgenţelor de sănătate publică;
    l) crearea şi menţinerea rezervelor de materiale medico-sanitare pentru Serviciu în cazurile de urgenţă de sănătate publică;
    m) evaluarea permanentă a riscurilor de declanşare a urgenţelor de sănătate publică, clasificarea acestor riscuri pe categorii de alertă şi comunicarea categoriei de alertă Guvernului;
    n) înaintarea propunerilor către Comisia naţională extraordinară de sănătate publică şi/sau comisia teritorială extraordinară de sănătate publică privind declararea sau anularea stării de urgenţă în sănătatea publică;
    o) exercitarea împuternicirilor speciale referitoare la încăperi şi bunuri pe perioada stării de urgenţă în sănătatea publică;
    p) exercitarea împuternicirilor speciale referitoare la persoane pe perioada stării de urgenţă în sănătatea publică;
    q) informarea populaţiei din zona expusă urgenţei privind metodele de protecţie individuală şi măsurile de sănătate publică;
    20) în domeniul siguranţei şi securităţii în cadrul activităţilor legate de agenţi biologici, substanţe chimice, factori fizici şi radiologici periculoşi sau potenţial periculoşi:
    a) elaborarea cadrului legislativ şi normativ în domeniul siguranţei şi securităţii, de reglementare şi normare igienică a factorilor chimici, fizici, biologici şi radiologici;
    b) supravegherea de stat a activităţilor ce ţin de substanţele şi produsele chimice, agenţii biologici, factorii fizici şi radiologici periculoşi sau potenţial periculoşi prezenţi în mediul de viaţă;
    c) evaluarea riscului pentru sănătatea publică condiţionat de substanţele şi produsele chimice;
    d) monitorizarea permanentă a expunerii la radiaţii ionizante a personalului încadrat în sfera acţiunii surselor şi generatoarelor de radiaţii ionizante;
    e) estimarea dozelor de iradiere primite de pacienţi în cadrul expunerii medicale la radiaţii ionizante;
    f) estimarea gradului de expunere la radiaţii ionizante a populaţiei în condiţii de habitat;
    g) efectuarea investigaţiilor de laborator şi măsurătorilor în vederea evaluării nivelului factorilor chimici, fizici, biologici şi radiologici;
    21) în domeniul siguranţei în infecţiile hemotransmisibile:
    a) stabilirea cerinţelor examinării la marcherii infecţiilor hemotransmisibile a donărilor de sînge, ţesuturilor biologice şi de organe;
    b) supravegherea epidemiologică a cazurilor de infecţii hemotransmisibile, evaluarea factorilor cauzali, cu elaborarea măsurilor de control şi prevenţie;
    c) supravegherea şi evaluarea realizării testărilor la marcherii infecţiilor hemotransmisibile la donările de sînge şi alte organe;
    d) investigarea selectivă a probelor de sînge la marcherii infecţiilor hemotransmisibile în structurile de referinţă;
    22) în domeniul prevenirii narcomaniei, a abuzului de alcool şi a tabagismului:
    a) elaborarea cadrului normativ în domeniu;
    b) organizarea implementării măsurilor complexe intersectoriale cu desfăşurarea campaniilor de informare şi de comunicare;
    c) organizarea implementării programelor educaţionale pentru tineret şi alte categorii de populaţie, consolidarea potenţialului de informare, educare şi comunicare privind profilaxia tabagismului, narcomaniei si abuzului de alcool în parteneriat cu societatea civilă, comunitate, instituţiile medicale şi cele de învăţămînt;
    d) elaborarea, organizarea editării în tiraj de masă şi distribuirea materialelor informative şi a literaturii de popularizare a cunoştinţelor medico-igienice privind profilaxia tabagismului, narcomaniei si a abuzului de alcool;
    e) dezvoltarea colaborării la nivel naţional şi internaţional în promovarea şi implementarea activităţilor de educaţie pentru sănătate şi promovare a modului sănătos de viaţă;
    f) supravegherea respectării legislaţiei privind interzicerea publicităţii de orice tip a articolelor din tutun, a băuturilor alcoolice şi slab alcoolice, controlul plasării în mod obligatoriu a inscripţiilor de avertizare pe ambalajele articolelor;
    23) în domeniul supravegherii condiţiilor de igienă şi control al infecţiilor în instituţiile medico-sanitare:
    a) reglementarea, supravegherea aplicării legislaţiei sanitare privind controlul infecţiilor;
    b) supravegherea implementării planurilor complexe de control al infecţiilor nosocomiale în instituţiile medico-sanitare;
    c) identificarea, evaluarea, supravegherea epidemiologică a factorilor care determină morbiditatea prin infecţii nosocomiale;
    24) în domeniul supravegherii condiţiilor de igienă în localurile publice, locurile de agrement şi instituţiile de deservire:
    a) supravegherea respectării legislaţiei sanitare în proiectele de construcţie/reconstrucţie a obiectivelor, la atribuirea terenurilor pentru construcţie a edificiilor social-culturale, de menire socială;
    b) supravegherea respectării legislaţiei sanitare la etapa de funcţionare a obiectivelor;
    25) în domeniul securităţii şi igienei locuinţei:
    a) efectuarea studiilor periodice privind sănătatea populaţiei şi a factorilor ce o determină în încăperile destinate pentru locuire temporară sau permanentă;
    b) informarea populaţiei despre impactul factorilor de risc din locuinţe asupra sănătăţii;
    c) supravegherea formării zonelor de odihnă în teritoriul adiacent blocurilor locative şi respectării în ele a condiţiilor inofensive de habitat;
    26) exercitarea altor atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.
    61. Autorizarea sanitară a produselor cu un impact potenţial asupra sănătăţii, autorizarea sanitară a obiectivelor și avizarea sanitară în domeniul lucrărilor de construcție se efectuează, respectiv, în conformitate cu anexele nr.1, nr.2 și nr.3 la prezentul Regulament.
    [Pct.61 introdus prin HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17]
III. Organizarea Serviciului
    7. Serviciul reprezintă un sistem unic cu subordonare pe verticală şi este dirijat de Medicul-şef sanitar de stat al Republicii Moldova – viceministru al sănătăţii.
    8. Serviciul este structurat astfel:
    la nivelul întîi – Ministerul Sănătăţii, reprezentat prin Medicul-şef sanitar de stat al Republicii Moldova – viceministru al sănătăţii şi prin direcţiile relevante ale Ministerului;
    la nivelul doi – Centrul Naţional de Sănătate Publică (în continuare – Centrul Naţional), centrele de performanţă de sănătate publică şi centrele teritoriale de sănătate publică.
    9. Medicul-şef sanitar de stat din teritoriu şi adjuncţii lui exercită supravegherea de stat a sănătăţii publice în teritoriul administrativ respectiv.
    10. Centrul Naţional asigură fundamentarea politicilor şi strategiilor de sănătate publică, elaborează proiecte de regulamente sanitare, metodologii şi alte acte privind sănătatea publică, asigură activităţi de cercetare-dezvoltare şi expertize înalt specializate, oferă suport metodico-practic în domeniul sănătăţii publice, precum şi alte activităţi privind supravegherea de stat a sănătăţii publice.
    11. Centrele de performanţă de sănătate publică sînt instituite de Ministerul Sănătăţii în baza unor centre teritoriale de sănătate publică, prin asigurarea cu capacităţi şi competenţe extinse în domeniul supravegherii de stat a sănătăţii publice.
    12. Centrul Naţional, centrele de performanţă de sănătate publică şi centrele teritoriale de sănătate publică sînt instituţii de stat finanţate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu statut de persoană juridică, fiecare dispune de conturi trezoreriale, deschise în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea sa în limba de stat şi activează în baza regulamentelor aprobate de Ministerul Sănătăţii.
    13. Centrul Naţional, centrele de performanţă de sănătate publică şi centrele teritoriale de sănătate publică ţin evidenţa contabilă, în conformitate cu regulile de evidenţă contabilă în instituţiile publice, întocmesc şi prezintă rapoarte financiare, conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor.
    14. Medicul-şef sanitar de stat al Republicii Moldova se numeşte în funcţie şi se eliberează din funcţie de către Guvern.
    15. Adjuncţii Medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldova, medicii- şefi sanitari de stat din teritorii şi adjuncţii lor, sînt numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de către ministrul sănătăţii, la propunerea Medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldova.
    16. Medicul-şef sanitar de stat din teritoriu îndeplineşte concomitent şi funcţia de conducător al centrului teritorial de sănătate publică sau al centrului de performanţă de sănătate publică.
    17. Serviciul, ca structură a Ministerului Sănătăţii, este desemnat drept organ central de notificare, responsabil de înştiinţarea secretariatului Organizaţiei Mondiale a Comerţului asupra modificărilor măsurilor sanitare şi de prezentarea informaţiei privind activitatea sanitară.
    18. În cadrul Serviciului activează o subdiviziune de audit intern, inclusiv cu competenţe anticorupţionale.
IV. Drepturile conducătorilor Serviciului şi a
personalului autorizat cu dreptul de control
de stat în sănătatea publică

    19. Medicul-şef sanitar de stat al Republicii Moldova are dreptul:
    1) să emită hotărîri;
    2) să aprobe instrucţiuni, ghiduri, standarde ramurale, recomandări metodice;
    3) să examineze şi să adopte hotărîri referitor la acţiunile/inacţiunile medicilor-şefi sanitari de stat ierarhic inferiori, inclusiv să anuleze deciziile, prescripţiile sanitare sau hotărîrile emise de aceştia.
    20. Medicul-şef sanitar de stat al Republicii Moldova, adjuncţii Medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldova, medicii-şefi sanitari de stat din teritorii şi adjuncţii lor au dreptul:
    1) să autorizeze personalul cu dreptul de control de stat în domeniul sănătăţii publice, în limita competenţei, cu legitimaţii de serviciu şi delegaţii de control al obiectivelor;
    [Pct.20 subpct.1) modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    2) să autorizeze, să avizeze şi să certifice activităţi, produse şi servicii cu impact asupra sănătăţii publice;
    3) să înainteze autorităţilor publice centrale şi locale, conform competenţelor, propuneri privind executarea legislaţiei sanitare, elaborarea şi realizarea planurilor de dezvoltare socială şi economică a teritoriilor, a programelor complexe de ocrotire a sănătăţii populaţiei, a mediului înconjurător, de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă şi de trai, a programelor de instruire şi educaţie;
    4) să înainteze autorităţilor administraţiei publice locale propuneri privind retragerea autorizaţiilor de amplasare şi funcţionare a obiectivelor economiei naţionale;
    5) să sesizeze autorităţile publice şi organele de drept despre încălcările constatate;
    6) să propună autorităţilor de licenţiere retragerea licenţelor de activitate;
    7) să dispună, în situaţii de risc grav şi imediat pentru sănătatea publică, în baza unei hotărîri emise în modul stabilit, suspendarea, pînă la remedierea încălcărilor existente ale legislaţiei sanitare, iar în cazul imposibilităţii remedierii lor, să interzică, în limita competenţei:
    [Pct.20 subpct.7) modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    a) lucrările de proiectare şi de construcţie, precum şi darea în exploatare a unor obiective;
    b) exploatarea întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, secţiilor şi sectoarelor de producţie, a încăperilor, clădirilor, instalaţiilor, mijloacelor tehnice, precum şi activităţile de producere, comerţ şi prestare a serviciilor;
    c) elaborarea, lansarea, fabricarea şi utilizarea produselor economiei naţionale;
    d) producerea, importul, depozitarea, transportul şi comercializarea produselor alimentare, produselor alimentare prevăzute la art. 19 lit. d) din Legea nr.113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, folosirea apei în scopuri potabile, menajere, tehnologice, în industria alimentară, pentru recreere şi irigaţie;
    [Pct.20 subpct.7), lit.d) modificată prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    e) plasarea pe piaţă a serviciilor/produselor periculoase pentru sănătatea populaţiei;
    f) plasarea pe piaţă a produselor, serviciilor şi activităţilor supuse autorizării sanitare, conform legislaţiei sanitare aplicabile, dar neautorizate sanitar;
    8) să înainteze autorităţilor publice, întreprinderilor, organizaţiilor, persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, prescripţii sanitare obligatorii pentru executare privind remedierea încălcărilor legislaţiei sanitare şi realizarea măsurilor de sănătate publică;
    9) să adopte decizii sau hotărîri privind:
    a) sistarea activităţilor persoanelor purtătoare de agenţi patogeni ai bolilor contagioase, care prezintă pericol pentru sănătatea publică în virtutea specificului muncii;
    b) suspendarea valabilităţii sau retragerea autorizaţiilor sanitare, avizelor sanitare şi a certificatelor sanitare;
    c) examenul medical şi supravegherea medicală a persoanelor care au fost în contact cu bolnavii contagioşi;
    d) colectarea probelor de la persoanele aflate în contact cu sursele de infecţie şi factorii de transmitere;
    e) izolarea bolnavilor contagioşi şi a persoanelor suspecte de a fi sursă de agenţi patogeni ce prezintă pericol pentru sănătatea publică;
    f) efectuarea dezinfecţiei, dezinsecţiei şi deratizării în focarele de boli transmisibile, precum şi în încăperile şi teritoriile în care se menţin condiţii pentru apariţia şi răspîndirea infecţiilor;
    g) organizarea efectuării vaccinării preventive a populaţiei sau a unor grupuri de persoane, conform indicaţiilor epidemiologice;
    10) să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni, conform Codului contravenţional al Republicii Moldova;
    11) să transmită materialele în organele de urmărire penală;
    12) să înainteze conducătorilor unităţilor economice propuneri privind aplicarea sancţiunilor disciplinare subalternilor pentru încălcarea regulamentelor sanitare;
    13) să solicite, în condiţiile legii, persoanelor fizice şi juridice care au comis încălcări ale legislaţiei sanitare:
    a) restituirea cheltuielilor suportate în legătură cu efectuarea măsurilor de sănătate publică privind localizarea şi lichidarea izbucnirilor şi/sau cazurilor de îmbolnăviri, ca urmare a acestor încălcări;
    b) achitarea amenzilor;
    14) să invite persoanele fizice şi juridice pentru examinarea cazurilor de încălcare a legislaţiei sanitare;
    15) să coordoneze activităţile de prevenţie primară, secundară şi terţiară.
    21. Personalul autorizat de către Medicul-şef sanitar de stat sau adjuncţii lui prin delegaţie cu dreptul de control special emis, în exerciţiul funcţiunii în supravegherea de stat a sănătăţii publice, are dreptul:
    1) să dispună de acces liber la obiectivele supuse supravegherii şi controlului de stat în domeniul sănătăţii publice;
    2) să verifice respectarea legislaţiei sanitare şi a altor acte normative în domeniul sănătăţii publice;
    3) să solicite persoanelor fizice şi juridice sau angajaţilor de la obiectivul supus supravegherii de stat informaţii verbale sau scrise privind activităţile cu impact asupra sănătăţii publice exercitate la acest obiectiv, de asemenea, prezentarea datelor personale, a licenţei, a autorizaţiei sanitare sau a oricărui permis de funcţionare, alte date şi informaţii relevante pentru sănătatea publică;
    4) să verifice şi/sau să facă copii ale documentelor relevante pentru sănătatea publică, perfectate în orice formă, inclusiv electronică;
    5) să efectueze testări, examinări sau măsurători, să monitorizeze orice situaţie şi să efectueze observaţii, conform prevederilor legislaţiei;
    6) să recolteze probe de materiale, substanţe, articole, produse, apă, aer, sol şi altele, ce pot constitui un risc pentru sănătatea publică;
    7) să întocmească procese-verbale cu privire la contravenţii în baza constatărilor personale şi a probelor acumulate;
    8) să realizeze alte activităţi specifice, impuse de riscul deteriorării stării de sănătate a populaţiei.
    22. Personalul autorizat cu drept de control de stat în sănătatea publică, aflat în exerciţiul funcţiunii:
    1) este independent în activitatea sa şi acţionează conform legii;
    2) poate să solicite sprijinul organelor de poliţie sau al oricărei alte persoane, după caz.
    23. Constatările şi concluziile rezultate în urma activităţilor de supraveghere de stat în sănătatea publică, abaterile de la normele legale, recomandările şi termenele de remediere a deficienţelor, precum şi alte măsuri legale aplicate se consemnează în procesele-verbale de constatare a condiţiilor sanitare, în rapoartele de control sau în procesele-verbale de constatare a contravenţiei şi procesele-verbale de încercări de laborator.
V. Obligaţiile specialiştilor Serviciului
    24. Medicul-şef sanitar de stat al Republicii Moldova şi adjuncţii lui, medicii- şefi sanitari de stat din teritorii şi adjuncţii lor, precum şi alt personal autorizat din cadrul Serviciului, în limitele competenţei, sînt obligaţi:
    1) să dispună aplicarea prevederilor legislaţiei privind supravegherea sănătăţii publice, să controleze respectarea acestora şi să efectueze activităţile de care sînt responsabili;
    2) să dispună, fără întîrziere, aplicînd principiul precauţiei, măsurile necesare de sănătate publică în cazul apariţiei unei boli, izbucniri sau a unui element de risc pentru sănătatea publică;
    3) să colaboreze, în activitatea de supraveghere de stat a sănătăţii publice, cu autorităţile publice, cu alte instituţii şi organizaţii interesate;
    4) să asigure confidenţialitatea datelor, conform legii, cu excepţia situaţiilor care constituie un risc pentru sănătatea publică;
    5) să evite implicarea directă sau indirectă în activităţi ce pot genera conflicte de interese în exercitarea obligaţiilor;
    6) să-şi perfecţioneze continuu cunoştinţele.
 VI. Reclamarea acţiunilor/inacţiunilor factorilor de decizie
 şi ale specialiştilor din cadrul Serviciului

    25. Acţiunile/inacţiunile medicilor-şefi sanitari de stat şi ale adjuncţilor lor, ale altor categorii de personal autorizat să aplice legislaţia sanitară din cadrul Serviciului pot fi reclamate medicului-şef sanitar de stat ierarhic superior, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul contravenţional al Republicii Moldova. În caz de dezacord cu decizia adoptată, acţiunile/inacţiunile factorilor de decizie şi ale specialiştilor pot fi contestate în instanţa de judecată.
    26. Depunerea plîngerii nu sistează acţiunea reclamată.
VII. Finanţarea activităţilor Serviciului
    27. Sursele de finanţare a Serviciului includ:
    1) mijloace din bugetul de stat, inclusiv mijloace din componenta de bază, mijloace speciale şi diverse proiecte investiţionale;
    2) mijloace alocate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;
    3) mijloace din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, obţinute în bază de contract încheiat cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
    4) mijloace ale fondului epidemiologic republican, alocate şi utilizate în modul stabilit de Guvern;
    5) mijloace din granturi şi sponsorizări, obţinute de la donatorii internaţionali şi autohtoni în condiţiile legii.

Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la Serviciul de
 Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice

Procedura
 privind autorizarea sanitară a produselor
cu un impact potenţial asupra sănătăţii
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Prezenta procedură privind autorizarea sanitară a produselor cu potenţial impact asupra sănătăţii (în continuare – Procedură) stabileşte normele şi procedurile autorizării sanitare a produselor cu potenţial impact asupra sănătăţii, plasate pe piaţa Republicii Moldova, în scopul garantării unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi a intereselor consumatorilor, asigurînd în acelaşi timp funcţionarea eficientă a pieţei interne.
    2. În prezenta Procedură se aplică noţiunile de bază prevăzute în Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Legea nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor, Legea nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare, Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor.
    3. Autorizarea sanitară a produselor cu impact asupra sănătăţii se efectuează anterior plasării pe piaţă, în baza rezultatelor expertizei sanitare a acestora de către instituţiile Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice (în continuare – Serviciul), acreditate în modul stabilit.
Capitolul II
Procedura de autorizare sanitară a produselor
    4. Procedura de autorizare sanitară a produselor are drept scop asigurarea că produsele sau sistemele de control sînt în conformitate cu cerinţele stipulate în reglementările specifice pentru categorii de produse. Autorizarea produselor susţine o serie de verificări, cum ar fi:
    a) controlul în punctele critice pe întreg procesul tehnologic de fabricare a produselor;
    b) auditul sistemelor de asigurare a calităţii şi inofensivităţii;
    c) expertiza sanitară a produsului finit, care trebuie să asigure că produsele şi sistemele de producţie sînt conforme exigenţelor specificate, în scopul protejării consumătorului de riscurile legate de produse şi practici comerciale frauduloase şi de a facilita schimbările în baza unei descrieri exacte a produsului.
    5. În urma expertizelor sanitare a produselor privind corespunderea acestora regulamentelor sanitare în vigoare se eliberează aviz sanitar la producere în serie pentru producătorii autohtoni, aviz sanitar pentru importul de produse, certificat sanitar pentru loturile de produse, inclusiv destinate exportului, în conformitate cu acordurile, alte forme de colaborare între ţări, avize de notificare, de modelul stabilit. Expertizei sanitare se supun produsele alimentare şi nealimentare, conform listei din capitolul VI al prezentei anexe.
    6. Dreptul de a semna avizele sanitare, avizele de notificare, certificatele sanitare pentru produsele supuse expertizelor sanitare îl au medicii-şefi sanitari de stat şi adjuncţii lor. Copiile actelor de autorizare a produselor se autentifică de către instituţiile Serviciului, care au eliberat avizele sanitare, avizele de notificare, certificatele sanitare, sau de către birourile notariale.
Capitolul III
Principiile şi modalitatea efectuării
expertizei sanitare a produselor

    7. Expertiza sanitară a produselor se efectuează prin:
    а) estimarea sanitară a întreprinderii, cu efectuarea investigaţiilor de laborator a mostrelor de produse;
    b) expertiza sanitară a produselor, în baza contractelor de colaborare dintre producător (furnizor) şi importator (distribuitor);
    c) expertiza sanitară a unui lot concret de produse.
    8. Expertiza sanitară a produselor include:
    a) recepţia şi înregistrarea cererii de efectuare a expertizei sanitare a produselor;
    b) efectuarea expertizei sanitare a actelor de însoţire a produselor;
    c) efectuarea investigaţiilor sanitare de laborator şi a măsurătorilor;
    d) evaluarea rezultatelor expertizelor sanitare a produselor;
    e) perfectarea şi eliberarea avizelor sanitare, avizelor de notificare, certificatelor sanitare.
    9. Pentru efectuarea expertizei sanitare a produselor, solicitantul prezintă:
    1) pentru produsele autohtone:
    a) copia certificatului de înregistrare a întreprinderii producătoare în Republica Moldova;
    b) copia autorizării sanitare de funcţionare;
    c) certificatul veterinar (pentru produsele alimentare de origine animală);
    d) modelele de etichete în original pentru produsele la care acestea sînt obligatorii;
    e) specificaţiile pentru produs;
    f) fişele tehnice şi de securitate pentru produsele chimice;
    g) mostrele de produse pentru expertiza sanitară;
    2) pentru produsele de import:
    a) certificatul veterinar (pentru produsele alimentare de origine animală);
    b) actele ce confirmă originea, calitatea şi inofensivitatea produselor, după caz;
    c) specificaţiile pentru produs;
    d) fişele tehnice şi de securitate pentru produsele chimice;
    e) modelele de etichete în original şi traducerea în limba de stat pentru produsele la care acestea sînt obligatorii;
    f) copia certificatului de înregistrare a întreprinderii importatoare în Republica Moldova;
    g) mostrele de produse pentru expertiza sanitară;
    h) copia autorizării sanitare de funcţionare.
    10. Organizarea şi asigurarea efectuării expertizei sanitare a produselor se va efectua în termen de pînă la 10 zile lucrătoare din data înregistrării cererii şi prezentării de către agentul economic a actelor enumerate şi mostrelor pentru încercări de laborator (punctul 9 din prezenta anexă).
Capitolul IV
Recunoaşterea documentelor
    11. Pe teritoriul Republicii Moldova se recunosc documentele ce confirmă inofensivitatea produselor, eliberate de statele-membre ale Uniunii Europene, Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi Comunităţii Statelor Independente, drept echivalente cu cele naţionale, conform actelor aprobate de Guvern. Recunoaşterea se efectuează, în termen de pînă la 10 zile lucrătoare, cu eliberarea avizului sanitar respectiv.
    12. În cazul în care se stabileşte că produsele nu au fost supuse expertizei complete, conform cerinţelor regulamentelor sanitare, pentru a evalua inofensivitatea lor şi, din acest motiv, pot prezenta pericol pentru sănătatea omului, precum şi în cazul în care există dovezi sau suspiciuni că produsele au fost transportate şi/sau depozitate incorect, expertul este în drept să decidă efectuarea unor investigaţii de laborator suplimentare.
Capitolul V
Rezultate ca urmare a expertizelor
    13. În cazul în care produsul supus expertizei sanitare corespunde prevederilor regulamentelor sanitare aceasta se confirmă prin avizul sanitar pozitiv.
    14. Avizele sanitare se eliberează pe un termen:
    a) de 3 ani pentru producătorii autohtoni;
    b) de 5 ani pentru avize de notificare;
    c) pe termen de un an pentru produsele de import, în baza contractelor de furnizare, sau pe termenul de valabilitate a produselor.
    15. În cazul în care produsul supus expertizei sanitare nu corespunde prevederilor regulamentelor sanitare, acesta este supus expertizei repetate a mostrelor. În cazul confirmării repetate a necorespunderii produsului se eliberează aviz negativ şi se emite hotărîrea Medicului-şef sanitar de stat sau adjuncţilor lui privind interzicerea plasării pe piaţă a lotului în cauză supus expertizei, cu întreprinderea măsurilor de examinare a cauzelor necorespunderii prevederilor regulamentelor sanitare.
    16. Organizarea şi asigurarea efectuării încercărilor de laborator a produselor privind corespunderea lor indicatorilor de inofensivitate, efectuarea măsurilor de asigurare a inofensivităţii, precum şi neadmiterea punerii în circuit pe piaţă a produselor, inclusiv celor care nu corespund prevederilor regulamentelor sanitare, sînt obligaţiile producătorului, prestatorului şi vînzătorului producţiei.
    17. Actele privind autorizarea sanitară a produselor se eliberează gratuit.
Anexa nr. 2
la Regulamentul Serviciului
de Supraveghere de Stat
a Sănătăţii Publice
Condiţiile şi procedura
de autorizare sanitară a obiectivelor
I. Noţiuni generale
    1. Obiectivul supus autorizării sanitare este orice unitate economică (întreprindere, instituţie, firmă, asociaţie, gospodărie, societate, cooperativă etc.) sau o parte a acesteia, indiferent de forma de proprietate, pasibilă supravegherii de stat a sănătăţii publice.
    2. În sensul prezentei Anexe, se aplică definiţiile prevăzute în Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Legea nr. 422-XVI din  22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor, Legea nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare, Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 30 august 2005 cu privire la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor, eliberate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi organele subordonate acestora persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii antreprenoriale.
II. Condiţiile şi procedura de autorizare sanitară
    3. Autorizarea sanitară de funcţionare se solicită de către conducerea unităţilor economice, conform periodicităţii stabilite, specificînd genurile de activitate pentru care se solicită autorizarea sanitară.
    4. Pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare conducătorul obiectului se adresează la Centrul Naţional de Sănătate Publică şi centrele teritoriale de sănătate publică, iar conducătorii obiectelor din subordinea Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi Recuperare a Cancelariei de Stat, Căilor Ferate din Moldova – la Serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice departamental respectiv.
    La cerere se anexează:
    a) copia certificatului de înregistrare a unităţii economice cu extrasul privind genurile de activitate autorizate de Camera Înregistrării de Stat;
    b) copia codului fiscal;
    c) copia actului de proprietate sau contractului de arendă a spaţiilor;
    d) copia listei grupelor de produse (marfă), ce urmează a fi fabricate, depozitate, comercializate şi copia documentelor normative tehnice pentru produsele (mărfurile) respective;
    e) originalul autorizaţiei sanitare de funcţionare, anterior emise de Medicul-şef sanitar de stat sau adjuncţii lui.
    5. Se supun autorizării sanitare de funcţionare:
    a) obiectivele reprofilate şi modernizate;
    [Pct.5 lit.a) modificată prin HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17]
    b) obiectivele în funcţiune.
    6. Autorizarea sanitară de funcţionare a obiectelor reprofilate şi modernizate este obligatorie pentru orice categorie de obiect economic sau social-cultural, indiferent de forma de proprietate şi genul de activitate, numărul lucrătorilor sau volumul de producţie şi se aplică la etapa de dare în exploatare a obiectelor.
    [Pct.6 modificat prin HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17]
    7. Autorizarea sanitară de funcţionare a obiectelor reprofilate, modernizate se efectuează în baza materialelor supravegherii de stat a sănătăţii publice preventive asupra obiectivelor reprofilate şi modernizate, la toate etapele stabilite – rezultatele investigaţiilor de laborator şi măsurătorilor instrumentale, efectuate la darea în exploatare a obiectivului.
    [Pct.7 modificat prin HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17]
    8. Autorizarea sanitară de funcţionare a obiectivelor în curs de desfăşurare a activităţii se efectuează în baza evaluării riscului, cu aplicarea cercetărilor de laborator şi măsurătorilor instrumentale (după caz), în urma cărora se estimează nivelul de aplicare şi respectare a regulamentelor sanitare în/la:
    a) spaţiile unităţii economice;
    b) documentaţia de evidenţă a procedeelor tehnologice de producere;
    c) asigurarea condiţiilor de igienă a personalului şi mijloacelor de protecţie individuală;
    d) estimarea sistemelor de control şi eficacitatea acestora pentru sănătatea publică;
    e) recoltarea mostrelor de produse sau factorilor de mediu, efectuarea măsurătorilor factorilor fizici din mediul ambiant şi ocupaţional.
    9. În procesul de autorizare sanitară de funcţionare a obiectivelor în curs de desfăşurare a activităţii pot fi folosite materialele supravegherii de stat a sănătăţii publice anterioare, inclusiv rezultatele investigaţiilor de laborator şi măsurătorilor instrumentale.
    10. Autorizaţia sanitară de funcţionare se eliberează în cazul în care obiectivele, activitaţile corespund legislaţiei sanitare.
    11. Nu se eliberează autorizaţia sanitară de funcţionare în cazul în care obiectivele, activităţile nu corespund legislaţiei sanitare. În acest caz în adresa solicitantului se remite prescripţie sanitară.
    12. Obiectivele cu activităţile sezoniere se autorizează sanitar în fiecare an înainte de a începe activităţile şi prestarea serviciilor sezoniere – obiectivele pentru pregătirea soluţiilor de pesticide pentru prelucrarea plantelor, zonele şi bazele de odihnă şi întremare a populaţiei, întreprinderile de prelucrare a fructelor şi legumelor.
    13. În caz de schimbare sau extindere a genurilor de activitate, se va solicita autorizaţia sanitară de funcţionare şi a acestora, în condiţiile respectării legislaţiei sanitare în vigoare.
    14. Efectuarea investigaţiilor, măsurătorilor instrumentale şi expertiza sanitară se efectuează contra plată, conform tarifelor aprobate în modul stabilit.
    15. Autorizaţia sanitară de funcţionare se eliberează pe un formular (conform anexei), semnată de medicii-şefi sanitari de stat sau adjuncţii lor.
    16. Autorizaţia sanitară de funcţionare se eliberează gratis pe un termen de cinci ani, în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei sanitare, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare din data depunerii cererii şi a documentelor necesare.
    17. În cazul în care, la examinarea cererii depuse s-a constatat că agentul economic nu a prezentat documentele necesare, solicitantul se notifică în scris cu semnătura conducerii Centrului de Sănătate Publică despre prezentarea documentelor necesare, conform prevederilor prezentei proceduri, în termen de 2 zile lucrătoare.
    18. Activitatea specialiştilor implicaţi în autorizarea sanitară de funcţionare se efectuează conform Legii nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice şi prezentei proceduri.
    19. Medicii-şefi sanitari de stat şi adjuncţii lor, specialiştii Serviciului autorizaţi сu drept de supraveghere de stat a sănătăţii publice, poartă responsabilitate personală pentru corectitudinea respectării prezentei proceduri.

    anexa

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    [Anexa nr.2 modificată prin RMO81 din MO81-82/25.05.10, pag.12]

Anexa nr. 3
la Regulamentul Serviciului de
Supraveghere de Stat a Sănătății Publice

INSTRUCȚIUNE
privind condițiile și procedura de avizare sanitară
 în domeniul lucrărilor de construcție

I. PREVEDERI GENERALE
    1. Prevederile prezentei anexe se aplică de subdiviziunile responsabile ale Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice în vederea avizării sanitare în domeniul lucrărilor de construcție.
    2. În sensul prezentei anexe, se aplică definițiile prevăzute de Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, Legea nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător, Legea nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție și Regulamentul cu privire la crearea și funcționarea ghișeului unic de autorizare a lucrărilor de construcție.
II. CONDIȚIILE GENERALE DE AVIZARE SANITARĂ
    3. În domeniul activităților de construcții, sînt supuse avizării sanitare:
    1) atribuirea terenurilor pentru construcții/reconstrucții, conform pct.5-12;
    2) schița de proiect la amplasarea construcției în zonă cu regim special, stabilit prin documentația de urbanism și de amenajare a teritoriului localității în cauză, conform pct.13-17;
    3) recepția finală a obiectivelor construite/reconstruite, conform pct.18 și 19.
    4. Avizul sanitar se emite de Centrul Național de Sănătate Publică/centrul teritorial de sănătate publică în privința lucrărilor de construcții efectuate pe teritoriul de competență a acesteia.
III. AVIZAREA SANITARĂ A ATRIBUIRII TERENURILOR
PENTRU CONSTRUCȚII/RECONSTRUCȚII

Secțiunea 1. Avizarea sanitară a documentației de urbanism
și de amenajare a teritoriului

    5. Avizarea sanitară a atribuirii terenurilor pentru construcții/reconstrucții se efectuează de către Centrul Național de Sănătate Publică/centrul teritorial de sănătate publică prin avizarea documentației de urbanism și de amenajare a teritoriului pentru localitatea în cauză.
    6. În vederea avizării sanitare, autoritatea administrației publice locale prezintă Centrului Național de Sănătate Publică/centrului teritorial de sănătate publică documentația de urbanism și de amenajare a teritoriului. Centrul Național de Sănătate Publică/centrul teritorial de sănătate publică este obligat să efectueze avizarea sanitară a documentației de urbanism și de amenajare a teritoriului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data prezentării acesteia de către autoritatea administrației publice locale.
    7. Nu este necesară avizarea sanitară, în mod individual, a terenurilor pentru construcții/reconstrucții în cazul în care localitatea în cauză dispune de documentație de urbanism și de amenajare a teritoriului, avizate sanitar conform pct.5 și 6.
Secțiunea a 2-a. Avizarea sanitară în lipsa documentației
de urbanism și de amenajare a teritoriului

    8. În cazul în care localitatea nu dispune de documentație de urbanism și de amenajare a teritoriului, avizarea sanitară a atribuirii terenurilor pentru construcții/reconstrucții se efectuează individual pentru fiecare teren pe care urmează a fi efectuate lucrări de construcții/reconstrucții.
    9. În cazul stabilit la pct.8, avizarea sanitară se efectuează prin intermediul Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) sau prin interacțiunea directă între autoritatea publică locală și Centrului Național de Sănătate Publică/centrului teritorial de sănătate publică, conform Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea ghișeului unic de autorizare a lucrărilor de construcție. Avizarea sanitară se efectuează la etapa elaborării, de către autoritatea administrației publice locale, a certificatului de urbanism pentru proiectare.
    10. În vederea avizării sanitare în cazul stabilit la pct.8, autoritatea administrației publice locale remite Centrului Național de Sănătate Publică/centrului teritorial de sănătate publică, prin interacțiune directă sau prin intermediul SIA GEAP, schema de amplasare a imobilului/terenului și a rețelelor edilitare.
    11. Centrul Național de Sănătate Publică/centrul teritorial de sănătate publică este obligat să efectueze avizarea sanitară a schemei de amplasare a imobilului/terenului și a rețelelor edilitare în mod gratuit, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care autoritatea administrației publice locale a remis spre avizare schema de amplasare a imobilului/terenului și a rețelelor edilitare.
    12. În cazul în care Centrul Național de Sănătate Publică/centrul teritorial de sănătate publică nu efectuează avizarea sanitară a schemei de amplasare a imobilului/terenului și a rețelelor edilitare în termenul stabilit la pct.11 se consideră că documentația a fost avizată pozitiv, potrivit principiului aprobării tacite.
IV. AVIZAREA SANITARĂ A SCHIȚEI DE PROIECT
    13. Avizarea sanitară a schiței de proiect se efectuează doar în cazul amplasării construcției în zonă cu regim special, stabilit prin documentația de urbanism și de amenajare a teritoriului localității în cauză.
    14. Avizarea sanitară a schiței de proiect se efectuează la etapa elaborării, de către autoritatea administrației publice locale, a certificatului de urbanism pentru proiectare prin intermediul SIA GEAP sau prin interacțiunea directă între autoritatea publică locală și Centrul Național de Sănătate Publică/centrul teritorial de sănătate publică, conform Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea ghișeului unic de autorizare a lucrărilor de construcție.
    15. În vederea avizării sanitare, autoritatea administrației publice locale remite, prin interacțiune directă sau prin intermediul SIA GEAP, schița de proiect către Centrul Național de Sănătate Publică/centrul teritorial de sănătate publică.
    16. Centrul Național de Sănătate Publică/centrul teritorial de sănătate publică este obligat să efectueze avizarea sanitară a schiței de proiect în mod gratuit, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data la care autoritatea administrației publice locale a remis spre avizare schița de proiect.
    17. În cazul în care Centrul Național de Sănătate Publică/centrul teritorial de sănătate publică nu efectuează avizarea sanitară a documentației de proiect în termenul stabilit la pct.16, se consideră că documentația a fost avizată pozitiv, potrivit principiului aprobării tacite.
V. AVIZAREA SANITARĂ A RECEPȚIEI FINALE
A OBIECTIVELOR CONSTRUITE/RECONSTRUITE
    18. Avizarea sanitară a recepției finale a obiectivelor construite/reconstruite este obligatorie în cazul recepției construcțiilor și instalațiilor aferente finanțate din bugetul de stat sau bugetele locale.
    19. Avizarea sanitară a recepției finale a obiectivelor construite/reconstruite se emite de Centrul Național de Sănătate Publică/centrul teritorial de sănătate publică în mod gratuit, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de solicitant.
VI. REFUZUL ELIBERĂRII AVIZĂRII SANITARE
    20. Nu se eliberează avizare sanitară în cazul în care, după caz, atribuirea terenurilor pentru construcții/reconstrucții, proiectele de construcții/reconstrucții sau recepția finală a obiectivelor construite/reconstruite nu corespund legislației sanitare.
    21. În cazul refuzului de eliberare a avizării sanitare, Centrul Național de Sănătate Publică/centrul teritorial de sănătate publică va remite solicitantului o prescripție sanitară, în care va fi indicat motivul refuzului, prevederile legislației sanitare care sînt încălcate și temeiul legal al acestora
    [Anexa nr.3 introdusă prin HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17]

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.384
din 12 mai  2010
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr.529 din 27 iulie 1995 „Cu privire la instituirea Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.442), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în denumire şi în tot textul Hotărîrii, sintagma „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă” se substituie prin sintagma „Centrul Naţional de Sănătate Publică”, la cazul gramatical respectiv;
    în preambul:
    sintagma „Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat” se substituie prin sintagma „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”;
    sintagma „legilor Republicii Moldova privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei” se substituie prin sintagma „legislaţiei privind asigurarea sănătăţii publice”;
    punctele 6 şi 7 se exclud.
    2. În anexă la Hotărîrea Guvernului nr.556 din 10 octombrie 1996 „Cu privire la protecţia sanitară a teritoriului Republicii Moldova de importul şi răspîndirea bolilor infecţioase convenţionale şi extrem de periculoase” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.75-76, art.608), cu completările ulterioare, capitolul II se modifică după cum urmează:
    la alineatul unu, cuvintele “asistenţei sanitaro-epidemiologice a populaţiei” se substituie prin cuvintele “supravegherii de stat a sănătăţii publice”;
    la alineatele doi şi patru sintagma “Serviciului Sanitar de Stat” se substituie prin sintagma “Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”.
    3. La punctul 2 din  Regulamentul privind acordarea ajutorului material sinistraţilor în urma calamităţilor naturale din Republica Moldova, provocate de procese geologice periculoase, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.632 din 4 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.81-83, art.722), sintagma „serviciului sanitaro-epidemiologic teritorial (centrul de medicină preventivă)” se substituie prin sintagma „Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice (centrul teritorial/ de performanţă de sănătate publică)”.
    4. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1034 din 16 octombrie 2000 „Privind aprobarea Programului Naţional de Facilitare a Transporturilor Aeriene” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.133-136, art.1142), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în tot cuprinsul textului, sintagma „Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma „Ministerul Sănătăţii”, la cazul gramatical respectiv;
    la punctul 16, sintagma “Legea privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei” se substituie prin sintagma “Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice”;
    la punctul 46, cuvintele “sanitaro-epidemiologice” se substituie prin cuvintele “de supraveghere de stat a sănătăţii publice”;
    la punctul 64, cuvintele “legislaţia sanitaro-epidemiologică” se substituie prin cuvintele “legislaţia privind asigurarea sănătăţii publice”;
    în tot cuprinsul capitolului XIII, sintagma „Serviciul Sanitar de Stat” se substituie prin sintagma „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”;
    punctul 327:
    la subalineatul unu, cuvintele „supravegherea sanitaro-epidemiologică de stat” se substituie prin cuvintele „supravegherea de stat a sănătăţii publice;
    la subalineatul opt, cuvintele „normelor de igienă şi antiepidemice” se substituie prin cuvintele „regulamentelor sanitare”;
    la subalineatele zece şi unsprezece, cuvintele „activităţile sanitaro-epidemiologice” se substituie prin cuvintele „activităţile de supraveghere a sănătăţii publice”;
    la anexele nr. 9 şi nr. 12 la Programul Naţional de Facilitare a Transporturilor Aeriene:
    sintagma „Serviciul Sanitar de Stat” se  substituie prin sintagma „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”;
    cuvintele „control sanitaro-epidemiologic” se substituie prin cuvintele „control de stat în domeniul sănătăţii publice”.
    5. La punctele 6, 13, 18 şi 38 din Regulamentul cu privire la studierea, utilizarea şi protecţia apelor minerale pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.632 din 18 mai 2002 „Cu privire la studierea, utilizarea şi protecţia apelor minerale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.69-70, art.725), sintagma “organele supravegherii sanitaro-epidemiologice de stat” se substituie prin sintagma „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”, la cazul gramatical respectiv.
    6. Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.717 din 7 iunie 2002 „Despre aprobarea Concepţiei organizării şi funcţionării monitoringului socioigienic în Republica Moldova şi Regulamentului privind monitoringul socioigienic în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.75, art.813) se modifică după cum urmează:
    la punctul 2, cuvintele “supravegherea bunăstării sanitaro-epidemiologice a populaţiei” se substituie prin cuvintele “supravegherea de stat a sănătăţii publice”;
    la punctul 3, cuvintele „normelor, regulamentelor şi recomandărilor igienice, regulamentelor antiepidemice” se substituie prin cuvintele „regulamentelor sanitare”;
    la punctul 5 litera c), cuvintele „bunăstării sanitaro-epidemiologice a populaţiei” se substituie prin cuvintele „sănătăţii publice”;
    la punctul 7 litera a), cuvintele „epidemiologică a sănătăţii populaţiei” se substituie prin cuvintele „de stat a sănătăţii publice”;
    la punctul 8 litera e), cuvintele „starea sanitaro-epidemiologică şi” se exclud;
    la punctele 9 şi 10, sintagma „Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat” se substituie prin sintagma „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”;
    punctul 10:
    la litera a), sintagma „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă” se substituie prin sintagma „Centrul Naţional de Sănătate Publică”;
    la litera b), cuvintele „problemele asigurării sanitaro-epidemiologice a populaţiei” se substituie prin cuvintele „domeniul supravegherii de stat a sănătăţii publice”.
    7. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.737 din 11 iunie 2002 „Privind reglementarea funcţionării zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.79-81, art.835), se modifică  după cum urmează:
    la punctul 4, textul „autorizare sanitară – procedura de verificare a corespunderii obiectivului cerinţelor igienice cu eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare” se substituie prin textul „autorizare sanitară – procedură de evaluare oficială a produselor, serviciilor şi activităţilor din punctul de vedere al acţiunii lor asupra sănătăţii”;
    la punctul 5 alineatul unu, cuvintele “asigurării unei bunăstări sanitaro-epidemiologice a populaţiei” se substituie prin cuvintele “asigurării sănătăţii publice”;
    la punctele 12 şi 29, sintagma „Centrul de medicină preventivă teritorial” se substituie prin sintagma „centrul teritorial/de performanţă de sănătate publică”, la cazul gramatical respectiv;
    la punctele 22, 26 şi 29, sintagma  “Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat” se substituie prin sintagma “Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”;
    punctul 30 va avea următorul cuprins:
    „30. Controlul stării sanitare a bazinelor acvatice a plajei şi instalaţiilor amplasate în teritoriu este exercitat de către centrele teritoriale/de performanţă de sănătate publică, conform legislaţiei sanitare.”;
    la punctul 36, sintagma „serviciul sanitaro-epidemiologic teritorial” se substituie prin sintagma “centrele teritoriale/de performanţă de sănătate publică”.
    8. La punctul 26 din Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1117 din 22 august 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.122-123, art.1240), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „supravegherea sanitaro-epidemiologică” se substituie prin cuvintele „asigurarea sănătăţii publice”.
    9. Programul Naţional de combatere şi profilaxie a holerei şi altor boli diareice acute pentru anii 2003-2010, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.277 din 13 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.50-53, art.299), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctele 3 şi 11, sintagma „Serviciul sanitaro-epidemiologic de stat” se substituie prin sintagma “Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”;
    la punctele 3, 8 şi 11, sintagma „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă” se substituie prin sintagma „Centrul Naţional de Sănătate Publică”;
    la punctul 3, sintagma „centrele de medicină preventivă” şi la punctul 11 sintagma „centrelor de medicină preventivă teritoriale” se substituie prin sintagma “centrele teritoriale/de performanţă de sănătate publică”, la cazul gramatical respectiv;
    la punctul 7, sintagma „comisiile antiepidemice” se substituie prin sintagma „Comisia naţională extraordinară de sănătate publică şi comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică”;
    la punctele 11 şi 12, sintagma  „comisiilor  extraordinare  antiepidemice  republicane şi teritoriale” se substituie prin sintagma „Comisia naţională extraordinară de sănătate publică şi comisiile teritoriale de sănătate publică”.
    10. În punctul 4 al anexei la Hotărîrea Guvernului nr.594 din 20 mai 2003 „Cu privire la măsurile suplimentare de profilaxie a pneumoniei atipice cu sindrom respirator acut sever” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.91-96, art.633), la rubrica 2 sintagma „Comisiei Extraordinare Antiepidemice Republicane şi comisiilor judeţene” se substituie cu sintagma „Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi comisiilor teritoriale”, iar la rubrica 3 sintagma „Comisia Extraordinară Antiepidemică Republicană” se substituie prin sintagma „Comisia naţională extraordinară de sănătate publică”.
    [Pct.11 abrogat prin HG420 din 12.06.17, MO190-200/16.06.17 art.509]
    12. În tot cuprinsul Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1045 din 5 octombrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.135-138, art.1128), cu modificările şi completările ulterioare:
    sintagma „Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat”, „organele de medicină preventivă” se substituie cu sintagma „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”, iar sintagma „normele sanitare” se substituie cu sintagma „regulamentele sanitare”, la cazul gramatical respectiv.
    13. În punctele 26 şi 29 din Regulamentul privind atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1307 din 12 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art.1446), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă” se substituie prin sintagma „Centrul Naţional de Sănătate Publică”.
    14. La poziţia 12 rubrica 2 din Planul de acţiuni pentru îmbunătăţirea activităţii instituţiilor preşcolare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1075 din 12 octombrie 2005 „Cu privire la îmbunătăţirea activităţii instituţiilor preşcolare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.142-144, art.1162), sintagma „Supravegherea sanitaro-epidemiologică de stat a instituţiilor preşcolare” se substituie prin sintagma „Supravegherea de stat a sănătăţii publice în instituţiile preşcolare”.
    [Pct.15 abrogat prin HG199 din 20.03.14, MO72-77/28.03.14 art.222]
    16. La litera a) punctul 8 din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „serviciul sanitaro-epidemiologic” se substituie prin sintagma „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”.
    17. Programul Naţional de Imunizări pentru anii 2006-2010, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.523 din 16 mai 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.87-90, art.644), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 7, sintagma „Legii nr.1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare” se substituie prin sintagma „Legii nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice”;
    în tot cuprinsul Programului:
    sintagma „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă” se substituie prin sintagma „Centrul Naţional de Sănătate Publică”;
    sintagma „centrele de medicină preventivă teritoriale” se substituie prin sintagma “centrele teritoriale/de performanţă de sănătate publică”;
    sintagma „medicina preventiva” se substituie prin sintagma “sănătate publică”;
    sintagma „serviciul de medicină preventivă”  se substituie prin sintagma “Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”, la cazul gramatical respectiv.
    18. La Regulamentul reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.961 din 21 august 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art.1076), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    sintagma „centrele de medicină preventivă” se substituie prin sintagma “centrele de sănătate publică”;
    sintagma „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă” se substituie prin sintagma „Centrul Naţional de Sănătate Publică”;
    la punctul 2, sintagma „Legii privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei nr.1513-XII din 16 iunie 1993” se substituie prin sintagma „Legii nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice”.
    19. Hotărîrea Guvernului nr.539 din 17 mai 2007 „Cu privire la aprobarea Programului naţional de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod pînă în anul 2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.74-77, art.585), se modifică şi se completează după cum urmează:
    în tot cuprinsul Hotărîrii, sintagma „Legii privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei nr.1513-XII din 16 iunie 1993 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 60-61, art.259)” se substituie prin sintagma „Legii nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art.183)”;
    la punctul 6 al Hotărîrii, sintagma „centrele de medicină preventivă” se substituie prin sintagma “centrele de sănătate publică”.
    20. Hotărîrea Guvernului nr.658 din 12 iunie 2007 „Cu privire la Programul naţional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.82-85, art.676) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în preambulul Hotărîrii, sintagma „Legii privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei nr.1513-XII din 16 iunie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 60-61, art.259), cu modificările şi completările ulterioare” se substituie prin sintagma „Legii nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art.183)”;
    în anexele nr. 1 şi nr.2 sintagma „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă” şi „centrele de medicină preventivă” se substituie, respectiv, prin sintagma „Centrul Naţional de Sănătate Publică” şi “centrele de sănătate publică”, la cazul gramatical respectiv.
    [Pct.21 abrogat prin HG199 din 20.03.14, MO72-77/28.03.14 art.222]
    22. Hotărîrea Guvernului nr.934 din 15 august 2007 „Cu privire la instituirea sistemului informaţional automatizat “Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.970), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    în tot cuprinsul Hotărîrii, anexelor nr.1, 2 şi 4 la Normele sanitare privind utilizarea şi comercializarea apelor minerale, naturale şi în anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la apele minerale medicinale sintagma „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă” se substituie prin sintagma „Centrul Naţional de Sănătate Publică”, la cazul gramatical respectiv;
    în tot cuprinsul anexelor nr.1 şi nr.4 la Hotărîre şi în anexa nr.2 la Normele sanitare privind utilizarea şi comercializarea apelor minerale, naturale, sintagma „Serviciul sanitaro-epidemiologic de stat” se substituie prin sintagma „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”;
    în tot cuprinsul anexei nr.2 la Hotărîre, sintagma „autoritatea teritorială de supraveghere sanitaro-epidemiologică de stat” se substituie prin sintagma „centrele teritoriale/de performanţă de sănătate publică”, la cazul gramatical respectiv;
    la anexa nr. 4 la Hotărîre punctul 15.2., sintagma „supravegherii sanitaro-epidemiologice şi farmaceutice” se substituie prin sintagma „supravegherii de stat a sănătăţii publice”.
    23. Reglementarea tehnică “Fructe şi legume proaspete destinate consumului uman ca atare”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.957 din 21 august 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.136-140, art.997), se modifică după cum urmează:
    la punctul 9 şi 22, cuvintele “sanitaro-epidemiologice” se substituie prin cuvintele “sanitare”;
    la punctul 29 litera a), sintagma “organele Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat” se substituie prin sintagma “Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”. 
    24. Programul Naţional de combatere a hepatitelor virale B,C şi D pentru anii 2007-2011, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1143 din 19 octombrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.175-177, art.1217) se modifică după cum urmează:
    la compartimentul V punctul 3 alineatul doi şi la compartimentul VI rubricile 2 şi 3 din tabel, sintagma  „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă” se substituie prin sintagma „Centrul Naţional de Sănătate Publică”;
    25. Hotărîrea Guvernului nr.1209 din 8 noiembrie 2007 „Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.180-183, art.1281), se modifică după cum urmează:
    în preambulul Hotărîrii, sintagma „Legii nr.1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr. 9, art.256) se substituie prin sintagma „Legii  nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art.183)”;
    la punctele 1 şi 4 ale Hotărîrii, sintagma „Regulile şi normativele sanitaro-epidemiologice de stat” se substituie prin sintagma „Regulamentul sanitar”;
    anexa nr. 1 la Hotărîre:
    la punctul 5, sintagma „regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat” se substituie prin sintagma „regulamentului sanitar”;
    la punctul 16, sintagma “organele teritoriale pentru supravegherea sanitaro-epidemiologică” se substituie prin sintagma “centrele teritoriale de sănătate publică”;
    la punctul 19, sintagma „Regulile sanitare” se substituie prin sintagma „Regulamentul sanitar”;
    anexa nr.4 la Hotărîre:
    pe tot parcursul anexei, sintagma „Regulile şi normativele sanitaro-epidemiologice de stat” se substituie prin sintagma „Regulamentul sanitar”, la cazul gramatical respectiv, iar sintagma „Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat” se substituie prin sintagma “Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”;
    în punctul 1 cuvintele „în continuare – reguli sanitare” se exclud.
    [Pct.26 abrogat prin HG808 din 29.10.15, MO306-310/13.11.15 art.902; în vigoare 13.11.2017]
    [Pct.27 abrogat prin HG913 din 25.07.16, MO247-255/05.08.16 art.997]
    28. La poziţia 28,  rubrica 3  din  Planul  de  acţiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internaţional (2005)  în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.475 din 26 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.69-71, art.455), sintagma „Serviciul sanitaro-epidemiologic de stat” se substituie prin sintagma “Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”.
    29. În Hotărîrea Guvernului nr.939 din 4 august 2008 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere, control şi combatere a gripei aviare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.154-156, art.950), sintagma  „Legii nr.1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 60-61, art.259)” se substituie prin sintagma „Legii nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art.183)”.
    30. Hotărîrea Guvernului nr.1007 din 29 august 2008 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.167-168, art.1011), se modifică după cum urmează:
    în preambulul Hotărîrii, sintagma  „Legii nr.1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 60-61, art.259)” se substituie prin sintagma „Legii  nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art.183)”;
    la anexa nr.2 la Hotărîre punctul 4, sintagma „Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat” se substituie prin sintagma “Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”.
    [Pct.31 abrogat prin HG397 din 31.05.11, MO95/07.06.11 art.458]

 Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr.384
din 12 mai 2010
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 423 din 3 mai 2000 „Pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea sanitaro-epidemiologică de stat în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.54-56, art.505).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 803 din 2 iulie 2003 „Despre aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 423 din 3 mai 2000” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.141-145, art.843).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 867 din 14 iulie 2003 „Despre aprobarea statelor de personal ale Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat al Ministerului Sănătăţii desconcentrat în raioanele şi municipiile Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.155-158, art.915).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 1243 din 27 octombrie 2006 „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 423 din 3 mai 2000” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.174-177, art.1346).