HGM110/2011
ID intern unic:  337705
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 110
din  23.02.2011
cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net
anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului
şi al întreprinderilor de stat
Publicat : 04.03.2011 în Monitorul Oficial Nr. 34-36     art Nr : 137
    MODIFICAT
    HG738 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.850
   
HG902 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1011
    HG623 din19.05.16, MO140-149/27.05.16 art.682
    HG815 din 07.10.14, MO310-312/10.10.14 art.858
    HG801 din 08.10.13, MO222-227/11.10.13 art.904

    NOTĂ:
    În tot textul hotărîrii, sintagma „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător, prin HG738 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.850

    În temeiul art.47 din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1), art.5 din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.441-450, art.750) şi art.7 din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza de emitere modificată prin HG738 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.850]
    1. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale:
    1) vor înainta, pînă la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar, consiliilor societăţilor pe acţiuni, cu cotă de stat ce depăşeşte 5 la sută din acţiunile cu drept de vot, o cerere cu privire la includerea pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor a chestiunii ce ţine de repartizarea profitului net al societăţii pe anul gestionar şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul următor celui gestionar;
    [Pct.1 subpct.1) modificat prin HG801 din 08.10.13, MO222-227/11.10.13 art.904]
    2) vor promova în consiliul societăţilor pe acţiuni cu cotă de stat un număr maxim posibil de membri din partea statului, iar în societăţile pe acţiuni, în care cota statului depăşeşte 50 la sută din capitalul social, vor include şi reprezentanţi ai:
    a) Ministerului Finanţelor;
    b) Ministerului Economiei şi/sau ai organului abilitat cu administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
    3) vor promova, prin intermediul reprezentantului statului, la adunarea generală a acţionarilor, adoptarea deciziei privind distribuirea, pentru plata dividendelor, a unei părţi a profitului net obţinut, în proporţie nu mai mică de 50 la sută din valoarea totală a acestuia, iar pentru societăţile pe acţiuni incluse în Lista bunurilor nepasibile de privatizare – anexă la Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi  deetatizarea proprietăţii publice, nu mai mică de 25 la sută;
    4) vor asigura, prin intermediul consiliilor de administraţie ale întreprinderilor de stat, pînă la data de 30 aprilie a anului următor celui  gestionar, adoptarea deciziilor cu privire la defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în proporţie nu mai mică de 50 la sută din valoarea totală a acestuia, iar pentru întreprinderile de stat incluse în  Lista bunurilor nepasibile de privatizare – nu mai mică de 25 la sută;
    5) nu vor promova decizii cu privire la plata dividendelor/defalcărilor în bugetul de stat, în cazul în care:
    a) întreprinderea este insolvabilă sau plata dividendelor/defalcărilor în bugetul de stat va conduce la  insolvabilitatea ei;
    b) valoarea activelor nete, conform ultimului bilanţ al întreprinderii, este mai mică decît capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plăţii dividendelor/defalcărilor în bugetul de stat;
    [Pct.1 subpct.5), lit.c) exclus prin HG623 din19.05.16, MO140-149/27.05.16 art.682]
    d) întreprinderea este subiect al unor hotărîri de Guvern sau al unor acorduri în vigoare ale Republicii Moldova, care prevăd scutirea de plata dividendelor sau defalcărilor în bugetul de stat;
    6) vor promova adoptarea deciziei privind limitarea sumei destinate acţiunilor de filantropie (binefacere) şi sponsorizării pentru anul de gestiune pînă la 2% din profitul net obţinut în anul precedent celui gestionar, dar nu mai mult de 400 000 de lei.
    [Pct.1 subpct.6) modificat prin HG623 din19.05.16, MO140-149/27.05.16 art.682]
    [Pct.1 subpct.6) introdus prin HG801 din 08.10.13, MO222-227/11.10.13 art.904]
    2. Proiectele hotărîrilor de Guvern ce ţin de scutirea de la plata dividendelor sau defalcărilor în bugetul de stat vor fi elaborate de către Ministerul Economiei, la propunerile argumentate ale ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale privind utilizarea profitului net pentru investiţii în vederea dezvoltării producţiei întreprinderii, cu capitalizarea obligatorie a acestora (majorarea capitalului social în mărimea scutirii acceptate) şi/sau acoperirea pierderilor din anii precedenţi, înaintate pînă la 25 martie a anului următor celui gestionar.
    [Pct.2 modificat prin HG623 din19.05.16, MO140-149/27.05.16 art.682]
   
21. La elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern, Ministerul Economiei va examina doar propunerile însoţite de decizia Plenului Consiliului Concurenţei privind măsura de sprijin acordată de către minister sau autoritatea administrativă centrală în cazurile prevăzute de art.8 alin.(1) din Legea nr.139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat.
    [Pct.21 introdus prin HG623 din19.05.16, MO140-149/27.05.16 art.682]
    3. Întreprinderile de stat vor transfera în bugetul de stat, pînă la 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune, partea din profitul net stabilită de consiliul de administraţie al întreprinderii de stat respective. În acelaşi termen, întreprinderile vor prezenta inspectoratelor fiscale de stat teritoriale darea de seamă privind calculul defalcării din profitul net al acestora. În caz de neonorare în termen a obligaţiilor aferente profitului net, Serviciul Fiscal de Stat va aplica majorarea de întîrziere, conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.3 modificat prin HG815 din 07.10.14, MO310-312/10.10.14 art.858]
    4. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor prezenta Agenţiei Proprietăţii Publice:
    a) pînă la data de 10 iunie a anului în curs, informaţia privind membrii aleşi/desemnaţi în consiliile societăţilor pe acţiuni/consiliile de administraţie ale întreprinderilor de stat, conform anexei la prezenta hotărîre;
    b) pînă la data de 15 iulie a anului următor celui gestionar, informaţii detaliate privind distribuirea profitului net (în lei, %) pentru societăţile pe acţiuni şi întreprinderile de stat gestionate;
    c) pînă la data de 25 decembrie a anului în curs, informaţia privind utilizarea sumelor corespunzătoare de către societăţile pe acţiuni şi întreprinderile de stat scutite de la plata dividendelor/defalcărilor în buget, cu anexarea documentelor confirmative.
    [Pct.4 modificat prin HG902 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1011]
    [Pct.4 modificat prin HG623 din19.05.16, MO140-149/27.05.16 art.682]
    [Pct.4 în redacţia HG801 din 08.10.13, MO222-227/11.10.13 art.904]
   
41. Agenţia Proprietăţii Publice va colecta şi va asigura păstrarea informaţiei privind delegarea funcţiilor de reprezentare a statului în societăţile pe acţiuni cu cotă de stat şi în întreprinderile de stat şi va informa în scris ministerele şi alte autorităţi administrative centrale asupra neregularităţilor identificate în urma generalizării informaţiei recepţionate. Autorităţile administraţiei publice centrale vizate vor prezenta Agenţiei Proprietăţii Publice, în termen de 15 zile, informaţia privind  măsurile întreprinse.
    [Pct.41 introdus prin HG801 din 08.10.13, MO222-227/11.10.13 art.904]
   
42. Agenţia Proprietăţii Publice va prezenta Ministerului Finanţelor informaţia privind utilizarea sumelor corespunzătoare de către societăţile pe acţiuni şi întreprinderile de stat scutite de plata dividendelor/defalcărilor în buget pînă la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care a fost acordată scutirea.
    [Pct.42 introdus prin HG623 din19.05.16, MO140-149/27.05.16 art.682]
    5. Agenţia Proprietăţii Publice, în baza analizei materialelor recepţionate:
    a) pînă la 20 iunie a fiecărui an, va prezenta Guvernului lista ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale care nu au prezentat informaţia, conform pct. 4 lit. a) din prezenta hotărîre;
    b) pînă la 1 august a fiecărui an, va prezenta Guvernului şi Ministerului Finanţelor informaţia detaliată privind distribuirea profitului net (în lei, %) pentru societăţile pe acţiuni şi întreprinderile de stat.
    [Pct.5 în redacția HG623 din19.05.16, MO140-149/27.05.16 art.682]
    6. Se abrogă hotărîrea Guvernului nr.1396 din 12 decembrie 2007 „Cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al întreprinderilor de stat şi al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială, art.1435).

    anexa
    [Anexa introdusă prin HG801 din 08.10.13, MO222-227/11.10.13 art.904]

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                   Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                    Veaceslav Negruţa

    Nr. 110. Chişinău, 23 februarie 2011.