HGM546/2011
ID intern unic:  339411
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 546
din  20.07.2011
privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea serviciilor
 Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice
 şi operarea modificărilor în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 22.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 118-121     art Nr : 614
    MODIFICAT
   
HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474
    HG1140 din 20.12.17, MO451-463/29.12.17 art.1268
    HG268 din 17.04.13, MO83-90/19.04.13 art.322
    HG953 din 16.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1040


    NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului hotărîrii și al anexelor, cuvintele „Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicații speciale” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, iar cuvintele „Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale” se substituie cu cuvîntul „Serviciu”, la forma gramaticală corespunzătoare” prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474    În scopul stabilirii ordinii şi condiţiilor de acordare a serviciilor Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la acordarea serviciilor Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, conform anexei nr.1;
    modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.
    Metodologia de calcul al tarifelor la serviciile de bază ale Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice prestate de Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, conform anexei nr.3.
    [Pct.1 alineat introdus prin HG953 din 16.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1040]
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                          Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 546. Chişinău, 20 iulie 2011.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.546
din 20 iulie 2011
REGULAMENT
cu privire la acordarea serviciilor Sistemului de telecomunicaţii
al autorităţilor
administraţiei publice
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la acordarea serviciilor Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice (în continuare - Regulament) determină condiţiile generale de prestare a serviciilor Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, stabileşte asigurarea financiară şi tehnico-materială, precum şi condiţiile de asigurare a securităţii Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice.
    2. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    Sistemul de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice (în continuare - Sistem) – sistem de telecomunicaţii speciale ce se creează şi funcţionează pentru asigurarea necesităţilor autorităţilor publice;
    operator – Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”;
    beneficiar – autoritatea publică, precum şi oricare altă persoană juridică, în interesul căreia sînt prestate serviciile Sistemului;
    servicii ale Sistemului – serviciile de bază şi suplimentare ale Sistemului acordate de către operator beneficiarului.
II. Prestarea serviciilor Sistemului
    3. Serviciile de bază şi suplimentare ale Sistemului sînt acordate de către operator.
    4. Serviciile de bază ale Sistemului includ:
    a) servicii de schimb informaţional protejat interdepartamental pentru autorităţile publice şi servicii de asigurare a canalului de legătură şi acces la sistemele şi resursele informaţionale de stat – Intranet Guvernamental;
    b) serviciile de acces al autorităţilor publice la resursele reţelei globale Internet;
    c) serviciile Sistemului de poştă electronică al autorităţilor administraţiei publice.
    d) serviciile Sistemului de identificare electronică a funcţionarului public
    [Pct.4 lit.d) introdusă prin HG268 din 17.04.13, MO83-90/19.04.13 art.322]
    5. În scopul asigurării schimbului de informaţii protejat între autorităţile publice, acestea beneficiază de serviciile de bază în următoarele cazuri:
    a)    la realizarea schimbului informaţional între sistemele informaţionale şi de telecomunicaţii ale autorităţilor publice;
    b)    la accesarea resurselor reţelei globale Internet;
    c)    la realizarea conexiunii la sistemele informaţionale telecomunicaţionale externe;
    d)    la transmiterea corespondenţei electronice între instituţii prin intermediul secretariatelor şi cancelariilor, precum şi între angajaţii autorităţilor publice;
    e)    la acordarea accesului terţelor persoane la sistemele şi resursele informaţionale de stat;
    f)     la aplicarea semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităţilor publice.
    [Pct.5 lit.f) introdusă prin HG268 din 17.04.13, MO83-90/19.04.13 art.322]
    6. Serviciile suplimentare ale Sistemului sînt determinate de către operator şi sînt prestate pe bază contractuală.
    7. Serviciile Sistemului se prestează în conformitate cu regulile de prestare a serviciilor aprobate de către operator şi cu regulamentele tehnice privind funcţionarea Sistemului.
    8. Operatorul suspendă prestarea serviciilor în următoarele cazuri:
    a) în timpul efectuării lucrărilor profilactice în complexul software şi hardware al Sistemului;
    b) la apariţia circumstanţelor de forţă majoră;
    c) la încălcarea securităţii Sistemului, dacă aceasta prezintă pericol pentru funcţionarea Sistemului;
    d) la încălcarea de către beneficiar a prevederilor prezentului Regulament.
III. Asigurarea securităţii în procesul prestării
serviciilor Sistemului
    9. Securitatea informaţiei în cadrul Sistemului este asigurată de către operator prin utilizarea complexă a mijloacelor tehnice şi criptografice de protecţie a informaţiei, precum şi prin implementarea măsurilor juridico-organizatorice şi tehnico-inginereşti în domeniu.
    10. Prestarea serviciilor Sistemului presupune respectarea de către beneficiari a cerinţelor în domeniul protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiei şi verificarea periodică de către operator a respectării acestor cerinţe.
    11. Securitatea serviciilor Sistemului este asigurată prin aplicarea unor măsuri tehnologice şi administrative faţă de mijloacele tehnice, de program, date şi servicii, cu respectarea principiilor accesibilităţii, integrităţii şi confidenţialităţii informaţiei.
IV. Asigurarea financiară şi tehnico-materială a
Sistemului

    12. Asigurarea financiară şi tehnico-materială a funcţionării şi dezvoltării Sistemului, inclusiv plata pentru serviciile de bază, se efectuează pentru:
    a) beneficiarii indicaţi în Lista organelor centrale de stat şi autorităţilor administraţiei publice asigurate cu serviciile de bază, aprobată de Guvern – din contul mijloacelor bugetului de stat, în mod centralizat, prin intermediul Cancelariei de Stat;
    b) ceilalţi beneficiari  – din contul mijloacelor proprii, pe bază contractuală.
    13. Tarifele pentru serviciile de bază se stabilesc de către operator în coordonare cu Cancelaria de Stat, în conformitate cu metodologia de calcul al tarifelor aprobată de Guvern.
    14. Tarifele pentru serviciile suplimentare se stabilesc în contract prin acordul părţilor.
    15. Plata pentru serviciile suplimentare ale Sistemului prestate de operator se achită din contul beneficiarilor.
    16. Conectarea şi reconectarea beneficiarilor la Sistem se efectuează din contul mijloacelor proprii ale acestora.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.546
din 20 iulie 2011
MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 1487 din 12 decembrie 2003 „Despre unele măsuri privind realizarea Hotărîrii Guvernului nr.735 din 11 iunie 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248-253, art.1542), cuvintele „a Serviciului de Informaţii şi Securitate” se exclud.
    [Pct.2 abrogat prin HG1140 din 20.12.17, MO451-463/29.12.17 art.1268]
    3. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 320 din 28 martie 2006 „Pentru aprobarea Regulamentului privind ordinea de aplicare a semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităţilor publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 51-54, art. 350), cuvintele „a Serviciului de Informaţii şi Securitate” se exclud.
    4. La punctul 20 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului  nr. 1381 din  7 decembrie 2006 „Cu privire la Registrul de stat al actelor juridice  al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 189-192, art. 1475), cuvintele „a Serviciului de Informaţii şi Securitate” se exclud.
    5. La poziţia 3 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului  nr. 565  din 21 mai 2007 „Cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat “Registrul dactiloscopic” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78-81, art. 628), cu modificările ulterioare, cuvintele „a Serviciului de Informaţii şi Securitate” se exclud.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
nr. 546  din  20 iulie 2011

METODOLOGIA
de calcul al tarifelor la serviciile de bază ale Sistemului
de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice
prestate de Instituția publică „Serviciul Tehnologia
Informației și Securitate Cibernetică”

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Metodologia de calcul al tarifelor la serviciile de bază ale Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice prestate de Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” (în continuare – Metodologia), este elaborată în conformitate cu prevederile standardelor naţionale de contabilitate şi cu alte acte normative.
    2. Prezenta Metodologie stabileşte:
    1) componenţa consumurilor şi cheltuielilor incluse în cost pentru calcularea tarifelor la serviciile de bază ale Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice (în continuare – servicii de bază), prestate de Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”;
    2) modul de calculare, aprobare, aplicare şi modificare a tarifelor pentru serviciile de bază prestate de Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.
    3. Structura consumurilor şi cheltuielilor incluse în costul serviciilor pentru calcularea tarifelor la serviciile de bază prestate de Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” (în continuare – Serviciu) este stabilită în conformitate cu prevederile Standardului Naţional de Contabilitate 3 „Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 174 din 25 decembrie 1997.
    4. Metodologia de calcul a tarifelor, aplicată pentru serviciile de bază prestate de către Serviciul urmează să asigure:
    1) un nivel sigur al calităţii serviciilor prestate şi al exploatării echipamentului tehnologic;
    2) acoperirea consumurilor şi cheltuielilor activităţii operaţionale, cheltuielilor activităţii de investiţii şi cheltuielilor activităţii financiare;
    3) o rată de rentabilitate, necesară pentru funcţionarea neîntreruptă a Serviciuui;
    4) un nivel suficient de consumuri şi cheltuieli pentru întreţinerea capacităţilor de rezervă necesare desfăşurării în siguranţă a procesului de prestare a serviciilor;
    5) asigurarea unui nivel eficient de prestare a serviciilor cu consumuri şi cheltuieli minime prin utilizarea eficientă a capacităţilor echipamentului tehnologic;
    6) aprobarea tarifelor în baza consumurilor şi cheltuielilor efectiv suportate.
    5. Metoda de repartizare a consumurilor şi cheltuielilor între tipurile de servicii este stabilită prin politica de contabilitate pe anul respectiv.
II. COMPONENŢA CONSUMURILOR ŞI
CHELTUIELILOR INCLUSE ÎN COSTUL
SERVICIILOR
    6. Costul serviciilor include: consumurile de materiale, consumurile privind retribuirea muncii, consumurile indirecte de producţie, cheltuielile comerciale, cheltuielile generale şi administrative, precum şi alte cheltuieli operaţionale.
    7. Consumurile de materiale, consumurile privind retribuirea muncii, consumurile indirecte de producţie:
    1) consumurile de materiale includ valoarea materialelor utilizate în activitatea de bază:
    a) valoarea energiei de toate tipurile;
    b) combustibilul de toate tipurile, consumat în scopuri tehnologice, la producerea tuturor felurilor de energie;
    2) consumurile privind retribuirea muncii includ:
    a) salariul de bază şi cel suplimentar, diverse sporuri, adaosuri, premii calculate personalului care lucrează nemijlocit în domeniul prestării serviciilor;
    b) sumele plătite salariaţilor, încadraţi în procesul de prestare a serviciilor, sub formă de stimulente, inclusiv recompensele unice pentru vechime în muncă şi premiile neincluse în cheltuielile directe privind retribuirea muncii, precum şi sumele plătite pe timpul aflării în condiţii forţate cu menţinerea parţială a salariului, prevăzute de legislaţia în vigoare;
    c) achitarea zilelor de odihnă (de recuperare), oferite angajaţilor pentru orele de muncă prestate suplimentar, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare;
    d) achitarea compensaţiilor legate de regimul de lucru şi de condiţiile de muncă;
    e) vărsămintele pentru asigurarea socială şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, achitarea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a concediilor ordinare (anuale) şi suplimentare;
    3) consumurile indirecte de producţie includ:
    a) uzura mijloacelor fixe cu destinaţie productivă;
    b) cheltuielile pentru întreţinerea mijloacelor fixe în stare funcţională, inclusiv a mijloacelor tehnice de administrare, comunicaţie şi semnalizare;
    c) amortizarea activelor nemateriale;
    d) valoarea sau uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, utilizate în procesul prestării serviciilor;
    e) cheltuielile aferente perfecţionării tehnologiei şi organizării serviciilor, precum şi pentru îmbunătăţirea parametrilor calităţii serviciilor prestate;
    f) valoarea materialelor, utilizate în procesul activităţii pentru asigurarea unui proces tehnologic normal;
    g) salariile lucrătorilor auxiliari încadraţi în activitatea de prestare a serviciilor;
    h) plata curentă pentru închirierea mijloacelor fixe, a activelor nemateriale şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată;
    i) remuneraţiile pentru timpul aflării în concedii forţate parţial plătite, prevăzute de legislaţia în vigoare;
    j) cheltuielile necesare pentru asigurarea condiţiilor de muncă normale şi a tehnicii securităţii în procesul de producţie, prevăzute de legislaţia în vigoare;
    k) cheltuielile pentru asigurarea pazei secţiilor de producere, inclusiv a serviciului antiincendiar;
    l) spezele de deplasare şi transport ale salariaţilor, asigurarea obligatorie a salariaţilor, încadraţi nemijlocit în prestarea serviciilor, şi a activelor de producţie, în condiţiile legii.
    8. Cheltuielile comerciale, generale şi administrative, precum şi alte cheltuieli operaţionale:
    1) cheltuielile comerciale, generale şi administrative, precum şi alte cheltuieli operaţionale sînt determinate de Serviciu în corespundere cu cerinţele Standardului Naţional de Contabilitate 3 „Componenţa consumurilor şi a cheltuielilor întreprinderii” şi se includ în tariful serviciilor;
    2) cheltuielile comerciale includ cheltuielile legate de prestarea serviciilor de telecomunicaţii: serviciile de marketing, comisioanele, cheltuielile pentru publicitate, cheltuielile legate de crearea fondurilor pentru stingerea datoriilor dubioase etc.;
    3) cheltuielile generale şi administrative cuprind:
    a) întreţinerea, uzura şi reparaţia mijloacelor fixe cu destinaţie administrativă, gospodărească şi de protecţie a naturii, amortizarea activelor nemateriale cu destinaţie generală;
    b) cheltuielile privind retribuirea muncii salariaţilor atribuite personalului de conducere şi gospodăresc;
    c) valoarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, uzura şi reparaţia acestora plata curentă pentru închirierea mijloacelor fixe, a activelor nemateriale şi a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată cu destinaţie generală şi administrativă;
    d) cheltuielile pentru întreţinerea mijloacelor fixe conservate, în conformitate cu actele normative în vigoare;
    e) cheltuielile pentru întreţinerea şi deservirea mijloacelor tehnice de comandă, semnalizare, comunicaţii telefonice şi de calcul, care nu se raportă la mijloacele de producere;
    f) cheltuielile poştale şi telegrafice, de întreţinere şi exploatare a staţiilor de telefoane, comutatoarelor, faxurilor, instalaţiilor de dispecerat, radio şi altor tipuri de echipamente utilizate pentru administrare;
    g) cheltuielile pentru întreţinerea transportului auto de serviciu, pentru delegarea personalului de conducere şi cheltuielile de reprezentare;
    h) impozitele şi taxele prevăzute de lege;
    i) cheltuielile tipografice, pentru procurarea rechizitelor de birou, formularelor de evidenţă, de dări de seamă etc.;
    j) plata serviciilor de dirijare a producţiei efectuată de terţe organizaţii, cheltuielile pentru paza şi asigurarea securităţii antiincendiare a  obiectelor administrativ-gospodăreşti;
    k) cheltuielile legate de asigurarea angajaţilor şi a bunurilor cu destinaţie administrativă şi comună, prevăzute de actele normative în vigoare;
    l) cheltuielile aferente angajării forţei de muncă, achitării serviciilor bancare şi ale burselor de mărfuri, serviciilor de consultanţă, juridice, informaţionale şi de audit;
    m) cheltuielile pentru pregătirea şi reciclarea personalului, pentru invenţii şi raţionalizări în domeniul producerii;
    n) cheltuielile pentru ocrotirea sănătăţii, procurarea literaturii de specialitate, actelor normative şi instructive, abonarea la ediţii speciale.
    4) Cheltuielile Serviciului, care nu pot fi raportate la cheltuielile comerciale sau la cele generale şi administrative, se includ în alte cheltuieli operaţionale. Acestea sînt:
    a) amenzile, penalităţile şi despăgubirile;
    b) lipsurile şi pierderile generate de deteriorarea valorilor.
III. MODUL DE CALCULARE, APROBARE, APLICARE
ŞI MODIFICARE A TARIFELOR PENTRU SERVICIILE
DE BAZĂ, PRESTATE DE CĂTRE SERVICIU
    9. Rentabilitatea serviciilor:
    1) rata rentabilităţii serviciilor de bază prestate de către Serviciu se determină în conformitate cu principiile specificate în prezentul capitol;
    2) rentabilitatea serviciilor de bază prestate de către Serviciu trebuie să întrunească următoarele condiţii:
    a) să aibă un nivel suficient pentru a asigura dezvoltarea reţelelor;
    b) să asigure accesibilitatea serviciilor;
    3) procedura de calculare a rentabilităţii serviciilor pentru calcularea tarifelor este următoarea:
    a) la calcularea mărimii rentabilităţii incluse în tariful pentru serviciile prestate se va ţine cont de coeficientul anual de recuperare (compensare) a investiţiilor efectuate în mijloacele fixe destinate prestării serviciilor (investiţiile în acest caz sînt egale cu valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe de producţie utilizate la prestarea serviciilor);
    b) rata rentabilităţii serviciilor nu poate depăşi 15%.
    10. Calcularea tarifelor de bază:
    1) calcularea tarifelor se efectuează pornind de la structura serviciilor de bază prestate de către Serviciu;
    2) tarifele de bază se stabilesc în temeiul unei analize detaliate a veniturilor şi cheltuielilor Serviciului, în perioadele anterioare de activitate. Tarifele includ cheltuielile pentru prestarea serviciilor corespunzătoare în domeniul Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor publice şi rentabilitatea necesară pentru activitatea neîntreruptă a Serviciului;
    3) tariful de bază pentru o unitate de calcul se stabileşte în baza cheltuielilor Serviciului, determinate conform cerinţelor prezentei Metodologii, conform următoarei formule:
  

    unde:
    Tb – tariful de bază pentru o unitate de calcul;
    Cs – costul serviciilor;
    P – rata rentabilităţii serviciilor, utilizată la calcularea tarifelor;
    V – volumul serviciilor prestate.
    14. Modul de modificare şi aplicare a tarifelor la serviciile de bază:
    1) tarifele la serviciile de bază prestate de către Serviciu sînt modificate şi aplicate în funcţie de schimbarea preţurilor la materiale, energia electrică, precum şi în funcţie de inflaţie;
    2) precizarea tarifelor se va efectua conform următoarei formule:
D = Dp*∑ Ui * mi/∑ Ui
    unde:
    D – tariful nou;
    Dp – tariful precedent (în vigoare);
    Ui – ponderea articolului de consumuri directe sau indirecte în total cheltuieli, cu condiţia că această pondere depăşeşte 5% din totalul cheltuielilor;
    mi – indicele de modificare a preţurilor la resursa i;
    3) tarifele calculate în baza prezentei Metodologii pot fi precizate şi modificate o dată pe an, în corespundere cu volumul livrării serviciilor planificate;
    4) revizuirea tarifelor, pe parcursul anului calendaristic, va deveni obiect de discuţie numai în cazul în care, sub influenţa unor factori obiectivi (oscilarea preţurilor la energia electrică, la combustibili, materiale, modificarea volumelor livrării), şi valoarea însumată a parametrilor de precizare se va modifica cu peste 5% faţă de nivelul determinat la modificarea sau precizarea precedentă a tarifelor.
    [Anexa nr.3 introdusă prin HG953 din 16.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1040]