HGM546/2011
ID intern unic:  339411
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 546
din  20.07.2011
privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea serviciilor
 Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice
 şi operarea modificărilor în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 22.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 118-121     art Nr : 614
    MODIFICAT
   
HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19
    HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474
    HG1140 din 20.12.17, MO451-463/29.12.17 art.1268
    HG268 din 17.04.13, MO83-90/19.04.13 art.322
    HG953 din 16.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1040


    NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului hotărîrii și al anexelor, cuvintele „Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicații speciale” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, iar cuvintele „Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale” se substituie cu cuvîntul „Serviciu”, la forma gramaticală corespunzătoare” prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474
    În scopul stabilirii ordinii şi condiţiilor de acordare a serviciilor Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la acordarea serviciilor Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, conform anexei nr.1;
    modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.
    [Pct.1 modificat prin HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19]
    [Pct.1 modificat prin HG953 din 16.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1040]
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                          Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 546. Chişinău, 20 iulie 2011.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.546
din 20 iulie 2011
REGULAMENT
cu privire la acordarea serviciilor Sistemului de telecomunicaţii
al autorităţilor
administraţiei publice
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la acordarea serviciilor Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice (în continuare - Regulament) determină condiţiile generale de prestare a serviciilor Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, stabileşte asigurarea financiară şi tehnico-materială, precum şi condiţiile de asigurare a securităţii Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice.
    2. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    Sistemul de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice (în continuare - Sistem) – sistem de telecomunicaţii speciale ce se creează şi funcţionează pentru asigurarea necesităţilor autorităţilor publice;
    operator – Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”;
    beneficiar – autoritatea publică, precum şi oricare altă persoană juridică, în interesul căreia sînt prestate serviciile Sistemului;
    servicii ale Sistemului – serviciile de bază şi suplimentare ale Sistemului acordate de către operator beneficiarului.
II. Prestarea serviciilor Sistemului
    3. Serviciile de bază şi suplimentare ale Sistemului sînt acordate de către operator.
    4. Serviciile de bază ale Sistemului includ:
    a) servicii de schimb informaţional protejat interdepartamental pentru autorităţile publice şi servicii de asigurare a canalului de legătură şi acces la sistemele şi resursele informaţionale de stat – Intranet Guvernamental;
    b) serviciile de acces al autorităţilor publice la resursele reţelei globale Internet;
    c) serviciile Sistemului de poştă electronică al autorităţilor administraţiei publice.
    [Pct.4 lit.d) abrogată prin HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19]
    [Pct.4 lit.d) introdusă prin HG268 din 17.04.13, MO83-90/19.04.13 art.322]
    5. În scopul asigurării schimbului de informaţii protejat între autorităţile publice, acestea beneficiază de serviciile de bază în următoarele cazuri:
    a)    la realizarea schimbului informaţional între sistemele informaţionale şi de telecomunicaţii ale autorităţilor publice;
    b)    la accesarea resurselor reţelei globale Internet;
    c)    la realizarea conexiunii la sistemele informaţionale telecomunicaţionale externe;
    d)    la transmiterea corespondenţei electronice între instituţii;
    [Pct.5 lit.d) modificat prin HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19]
    e)    la acordarea accesului terţelor persoane la sistemele şi resursele informaţionale de stat;
    f)     la aplicarea semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităţilor publice.
    [Pct.5 lit.f) introdusă prin HG268 din 17.04.13, MO83-90/19.04.13 art.322]
    6. Serviciile suplimentare ale Sistemului sînt determinate de către operator şi sînt prestate pe bază contractuală.
    7. Serviciile Sistemului se prestează în conformitate cu regulile de prestare a serviciilor aprobate de către operator şi cu regulamentele tehnice privind funcţionarea Sistemului.
    8. Operatorul suspendă prestarea serviciilor în următoarele cazuri:
    a) în timpul efectuării lucrărilor profilactice în complexul software şi hardware al Sistemului;
    b) la apariţia circumstanţelor de forţă majoră;
    c) la încălcarea securităţii Sistemului, dacă aceasta prezintă pericol pentru funcţionarea Sistemului;
    d) la încălcarea de către beneficiar a prevederilor prezentului Regulament.
III. Asigurarea securităţii în procesul prestării serviciilor
Sistemului

    9. Securitatea informaţiei în cadrul Sistemului este asigurată de către operator prin utilizarea complexă a mijloacelor tehnice şi criptografice de protecţie a informaţiei, precum şi prin implementarea măsurilor juridico-organizatorice şi tehnico-inginereşti în domeniu.
    10. Prestarea serviciilor Sistemului presupune respectarea de către beneficiari a cerinţelor în domeniul protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiei şi verificarea periodică de către operator a respectării acestor cerinţe.
    11. Securitatea serviciilor Sistemului este asigurată prin aplicarea unor măsuri tehnologice şi administrative faţă de mijloacele tehnice, de program, date şi servicii, cu respectarea principiilor accesibilităţii, integrităţii şi confidenţialităţii informaţiei.
IV. Asigurarea financiară şi tehnico-materială a Sistemului
    12. Asigurarea financiară şi tehnico-materială a funcţionării şi dezvoltării Sistemului, inclusiv plata pentru serviciile de bază, se efectuează pentru:
    a) beneficiarii indicaţi în Lista entităților publice asigurate cu serviciile de bază, aprobată de Guvern, în limitele alocațiilor bugetare;
    [Pct.12 lit.a) modificată prin HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19]
    b) ceilalţi beneficiari  – din contul mijloacelor proprii, pe bază contractuală.
    13. Tarifele pentru serviciile de bază se stabilesc în conformitate cu Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.
    [Pct.13 în redacția HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19]
    [Pct.14 abrogat prin HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19]
    15. Plata pentru serviciile suplimentare ale Sistemului prestate de operator se achită din contul beneficiarilor.
    16. Conectarea şi reconectarea beneficiarilor la Sistem în limitele alocațiilor bugetare sau din contul mijloacelor proprii ale acestora.
    [Pct.16 modificat prin HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.546
din 20 iulie 2011
MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 1487 din 12 decembrie 2003 „Despre unele măsuri privind realizarea Hotărîrii Guvernului nr.735 din 11 iunie 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248-253, art.1542), cuvintele „a Serviciului de Informaţii şi Securitate” se exclud.
    [Pct.2 abrogat prin HG1140 din 20.12.17, MO451-463/29.12.17 art.1268]
    3. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 320 din 28 martie 2006 „Pentru aprobarea Regulamentului privind ordinea de aplicare a semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităţilor publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 51-54, art. 350), cuvintele „a Serviciului de Informaţii şi Securitate” se exclud.
    4. La punctul 20 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului  nr. 1381 din  7 decembrie 2006 „Cu privire la Registrul de stat al actelor juridice  al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 189-192, art. 1475), cuvintele „a Serviciului de Informaţii şi Securitate” se exclud.
    5. La poziţia 3 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului  nr. 565  din 21 mai 2007 „Cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat “Registrul dactiloscopic” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78-81, art. 628), cu modificările ulterioare, cuvintele „a Serviciului de Informaţii şi Securitate” se exclud.

    [Anexa nr.3 abrogată prin HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19]
    [Anexa nr.3 introdusă prin HG953 din 16.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1040]