LPC162/2011
ID intern unic:  340504
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 162
din  22.07.2011
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175     art Nr : 498
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică
    Art. I. – La articolul 26 din Legea nr. 1530-XII din 22 iunie 1993 privind ocrotirea monumentelor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 15–17, art. 23), cu modificările ulterioare, textul „ , atestate de Ministerul Culturii” se exclude.
    Art. II. – La articolul 35 alineatul (6) din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările ulterioare, prima propoziţie se exclude.
    Art. III. – Legea nr. 851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 52–53, art. 494), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (2), cuvîntul „general” se exclude.
    2. Articolul 20  se abrogă.
    3. La articolul 21 alineatul (3), cuvîntul  „general” se exclude.
    Art. IV. – La articolul 36 alineatul (13) din Codul silvic nr. 887-XIII din   21 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 4–5, art. 36), cu modificările ulterioare, textul „şi de certificatul de calitate eliberat de autoritatea silvică centrală” se exclude.
    Art. V. – La articolul 492 alineatele (1) şi (2) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, textul „începînd cu perioada fiscală în care cu organul fiscal a fost încheiat acordul de scutire de impozit pe venit,” se exclude.
    Art. VI. – La articolul 16 alineatul (2) partea introductivă din Legea nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997,  nr. 67–68, art. 555), cu modificările ulterioare, după cuvintele „coordonată în prealabil” se introduc cuvintele „ , conform procedurii ghişeului unic,”.
    Art. VII. – Articolul 17 din Legea aviaţiei civile nr. 1237-XIII din 9 iulie 1997 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98–99,  art. 292), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), cuvintele „o autorizaţie de exploatare a rutei aeriene sau” se exclud;
    la alineatul (5), cuvintele „Autorizaţia de exploatare a rutei aeriene sau autorizaţia de zbor” se substituie cu cuvintele „Autorizaţia de zbor”, iar cuvintele „a autorizaţiei de exploatare a rutei aeriene sau” se exclud;
    alineatul (6) se abrogă.
    Art. VIII. – Din anexa nr. 2 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, poziţia 17 se exclude.
    Art. IX. – La articolul 404 alineatul (2) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 318), cu modificările ulterioare, cuvintele „al Inspecţiei de Stat în Construcţii ce atestă” se substituie cu cuvintele „elaborat de către experţi tehnici atestaţi ce confirmă”, iar cuvintele „în locul avizului tehnic al Inspecţiei de Stat în Construcţii” se exclud.
    Art. X. – La articolul 18 alineatul (1) din Legea nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183–185, art. 655), cu modificările ulterioare:
    litera f) se abrogă;
    la litera j), textul „cel puţin 10%” se substituie cu textul „cel puţin 33%”.
    Art. XI. – Legea nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecţia concurenţei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 166–168, art. 1205), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 17:
    din titlul articolului, cuvintele „agenţilor economici, asociaţiilor acestora,” se exclud;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pentru prevenirea posibilului abuz de situaţia dominantă pe piaţă a unor agenţi economici sau pentru neadmiterea limitării concurenţei, Agenţia efectuează control de stat asupra creării, extinderii, comasării şi fuzionării holdingurilor, corporaţiilor transnaţionale şi grupurilor industrial-financiare.”
    la alineatul (2), cuvintele „reorganizării, lichidării agenţilor economici şi asociaţiilor lor” se substituie cu cuvintele „extinderii, comasării şi fuzionării holdingurilor, corporaţiilor transnaţionale şi grupurilor industrial-financiare”.
    2. La punctul 23 subalineatul întîi din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei, cuprins în anexa la lege, cuvintele „asociaţiilor agenţilor economici,” se exclud.
    Art. XII. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 166:
    la alineatul (1), cuvintele „atestat de calificare sau” se exclud;
    alineatele (4) şi (5) se abrogă.
    2. Articolul 167 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 167. Taxa de licenţă pentru activitatea de broker
                              vamal
    Taxa de eliberare a licenţei pentru activitatea de broker vamal este stabilită în Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.”
    3. Articolul 283:
    în denumirea articolului, cuvintele „sau atestatului de calificare”  se substituie cu cuvintele „eliberate de către acesta”;
    la alineatul (1), cuvintele „sau atestatului de calificare” se exclud;
    la alineatul (2), cuvintele „sau atestatul de calificare retrase devin nevalabile” se substituie cu cuvintele „retrasă devine nevalabilă”;
    la alineatul (3), textul „Persoana a cărei autorizaţie sau al cărei atestat de calificare sînt retrase de către organul vamal trebuie să le predea acestuia” se substituie cu textul „Persoana a cărei autorizaţie este retrasă de către organul vamal trebuie să o predea acestuia”.
    Art. XIII. – Legea nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 76, art. 342), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 11 alineatul (2), litera c) se abrogă.
    2. La articolul 15 alineatul (2), propoziţia a doua se exclude.
    Art. XIV. – La articolul 8 litera f) din Legea nr. 778-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 29–31, art. 160), cu modificările ulterioare, textul „eliberarea autorizaţiilor pentru executarea lucrărilor topografo-geodezice, cartografice şi geoinformatice pe sectoare de peste 5 ha, indiferent de sursa de finanţare, în conformitate cu prezenta lege;” se exclude.
    Art. XV. – Legea nr. 1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 174–176, art. 1331), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 11:
    în denumirea articolului, cuvintele „şi private” se exclud;
    la alineatul (3), cuvîntul „autorizaţia” se substituie cu cuvîntul „notificarea”;
    alineatul (4) se abrogă.
    2. Articolul 12:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatele (2)–(7) cu următorul cuprins:
    „(2) Persoanele fizice sau juridice care intenţionează să înfiinţeze, precum şi să reorganizeze şi să lichideze teatre, circuri şi organizaţii concertistice urmează să depună la Ministerul Culturii o notificare pentru monitorizarea acestora.
    (3) Notificarea va conţine un minimum de informaţie necesară pentru a asigura ţinerea de către Ministerul Culturii a Registrului de stat al instituţiilor de cultură şi artă.
    (4) Notificarea se consideră realizată în cazul în care au fost îndeplinite toate cerinţele ce ţin de transmiterea şi conţinutul notificării prevăzute de prezenta lege. În cazul în care nu sînt îndeplinite aceste cerinţe, Ministerul Culturii, în termen de 3 zile de la data transmiterii notificării, va cere în scris îndeplinirea acestora de către persoana care a transmis notificarea.
    (5) Transmiterea notificării către Ministerul Culturii se efectuează în unul din următoarele moduri:
    a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant legal al fondatorului, sub semnătură;
    b) prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire;
    c) printr-un înscris în formă electronică, căruia i s-a aplicat o semnătură digitală autentică, bazată pe un certificat al cheii publice, nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv.
    (6) Este considerată ca dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare a corespondenţei al Ministerului Culturii, data confirmării primirii prin serviciul de trimitere poştală recomandată sau data primirii înscrisului în formă electronică.
    (7) Ministerul Culturii, în cel mult 7 zile de la recepţionarea notificării, va efectua înregistrările corespunzătoare în Registrul de stat al instituţiilor de cultură şi artă, cu informarea în scris a persoanei care a transmis notificarea asupra înregistrărilor efectuate.”
    3. Articolul 13:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Teatrul, circul sau organizaţia concertistică de stat se reorganizează prin notificarea Ministerului Culturii.”
    la alineatul (3) partea introductivă, cuvintele „proiectul de” se substituie cu cuvintele „notificarea despre”;
    alineatele (4) şi (5) se abrogă.
    4. Articolul 14:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Teatrul, circul şi organizaţia concertistică se radiază din Registrul de stat al instituţiilor de cultură şi artă al Ministerului Culturii în baza notificării despre lichidare.”
    la alineatul (3) partea introductivă, cuvintele „proiectul de” se substituie cu cuvintele „notificarea despre”;
    alineatele (4) şi (6) se abrogă.
    Art. XVI. – Legea nr. 283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200–203, art. 769), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 19 alineatul (4), textul „ , al cărei model este aprobat de Ministerul Afacerilor Interne” se exclude.
    2. La articolul 22 alineatul (5), textul „ , al cărei model este aprobat de Ministerul Afacerilor Interne” se exclude.
    3. La articolul 321 alineatul (2), cuvintele „ , aprobat al” se exclud.
    Art. XVII. – La articolul 20 din Legea nr. 111-XVI din 11 mai 2006 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 98–101, art. 451), cu modificările ulterioare, textul „ , în baza avizului eliberat de Agenţia Naţională referitor la încadrarea solicitantului în condiţiile de autorizare” se exclude.
    Art. XVIII. – La articolul 30 din Legea nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51–54, art. 153), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se abrogă.
    Art. XIX. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. După articolul 3132 se introduce articolul 3133 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3133. Excesul de putere privind actele permisive
    (1) Tergiversarea nemotivată şi/sau depăşirea perioadei de timp stabilite de lege pentru eliberarea actului permisiv, precum şi eliberarea actului permisiv pe un termen de valabilitate mai mic decît termenul prevăzut de Nomenclatorul actelor permisive
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţii de răspundere, cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Cererea de a deţine şi/sau eliberarea unui act permisiv care nu este inclus în Nomenclatorul actelor permisive, stabilirea şi/sau aplicarea unei plăţi pentru eliberarea actului permisiv într-un cuantum mai mare decît plata prevăzută de Nomenclatorul actelor permisive, refuzul nemotivat de eliberare a actului permisiv, invocarea şi aplicarea unor cerinţe şi proceduri de eliberare a actelor permisive care nu corespund legii, precum şi retragerea nemotivată a actului permisiv
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţii de răspundere, cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    2. La articolul 396 alineatul (1), după cifra „313,” se introduce cifra „3133,”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                 Marian  LUPU

    Nr. 162. Chişinău, 22 iulie 2011.