HBNM256/2011
ID intern unic:  341054
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 256
din  17.11.2011
cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire
de către bănci a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă
Publicat : 25.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 203-205     art Nr : 1805
    MODIFICAT
   
HBN342 din 21.12.17, MO1-6/05.01.178 art.29
    HBN333 din 01.12.16, MO441-451/16.12.16 art.2134; în vigoare 01.01.17
    HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14

    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului sintagma „punctele de schimb valutar” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „birouri/aparate de schimb valutar” la forma gramaticală respectivă prin HBN342 din 21.12.17, MO1-6/05.01.178 art.29


    În temeiul articolelor 11 şi 72 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi conform articolelor 33, 37 şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă (se anexează).
    2. Se abrogă:
    a) Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.44 din 26 august 1997 privind Instrucţiunea cu privire la modul întocmirii Raportului statistic asupra volumului operaţiunilor de casă la instituţiile financiare din Republica Moldova, formular nr.01006\1 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 87-89, art. 182);
    b) Punctul II din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.133 din 17 iulie 2008 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 157-159, art. 448).
    3. Prima raportare conform cerinţelor Instrucţiunii menţionate la punctul 1 se va efectua pentru luna ianuarie 2012.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII
    NAŢIONALE A MOLDOVEI                                          Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 256. Chişinău, 17 noiembrie 2011.


Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 256 din  17 noiembrie 2011

INSTRUCŢIUNE
cu privire la modul de întocmire de către bănci
a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
    1. Prezenta Instrucţiune are ca obiect modul de întocmire de către bănci din Republica Moldova a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă (în continuare Raport), în vederea efectuării unei analize complete a rulajului de numerar pe sistemul bancar al Republicii Moldova.
    2. Raportul se întocmeşte conform machetelor prezentate la prezenta instrucţiune.
    [Pct.2 în redacția HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    3. Băncile întocmesc Raportul şi îl prezintă la Banca Naţională a Moldovei.
    4. Băncile prezintă Raportul cu includerea datelor privind circulaţia numerarului ale caselor de circulaţie, birouri/aparate de schimb valutar şi bancomatelor.
   
[Pct.4 modificat prin HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
CAPITOLUL II
Structura Raportului
    5.  Raportul cuprinde simbolurile (01-44), care reflectă toate operaţiunile în numerar efectuate prin intermediul caselor băncilor.
    [Pct.5 modificat prin HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    6.  La distribuirea operaţiunilor de casă conform simbolurilor Raportului se ţine cont de următoarele indicaţii:
    Simbolul 01. Încasări de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere
    Încasările de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere şi încasările de la prestarea serviciilor de reparaţii ale articolelor de uz gospodăresc şi personale în conformitate cu Instrucţiunile metodologice privind „Statistica comerţului cu amănuntul, vânzarea şi repararea autovehiculelor, repararea obiectelor de uz casnic şi personale, stocurile de mărfuri”, aprobate prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, în vigoare pentru perioada de raportare.
    Încasările comerciale ale persoanelor juridice şi ale subdiviziunilor lor separate obţinute de la vânzarea mărfurilor prin decontări în numerar prin intermediul caselor lor, pentru care comerţul cu amănuntul nu este activitatea de bază.
    [Pct.6, simbolul 01 modificat prin HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    Simbolul 02. Încasări de la întreprinderile care prestează servicii de transport
    Încasările de numerar de la transportul feroviar, aerian, naval, transportul de mărfuri şi pasageri. Încasările de la deservirea călătorilor, plata pentru utilizarea lenjeriei de pat, serviciile hamalilor, păstrarea bagajului, încărcăturilor şi alte servicii legate de transportarea călătorilor şi încărcăturilor, de asemenea, încasările taxei de asigurare a călătorilor.
    Încasările de numerar de la toate tipurile de transport local (inclusiv rutele internaţionale), indiferent de subordonarea întreprinderii (inclusiv întreprinderile pentru care prestarea acestor servicii nu este activitatea lor de bază): încasările de la transportul cu troleibuze, autobuze, microbuze, taxiuri de încărcături, cutere fluviale şi bacuri, poduri plutitoare şi alte tipuri de transport local. Încasările din vânzarea tichetelor şi abonamentelor pentru transportul public.
    Simbolul 03. Încasări ale plăţilor pentru chirie şi servicii comunale
    Încasările de numerar pentru chirie, inclusiv plata pentru cămin şi servicii comunale (energie electrică, agent termic, gaz, aprovizionare cu apă, canalizare, pentru transportarea deşeurilor menajere şi altele); plăţi pentru instalarea şi utilizarea telefonului, pentru utilizarea serviciilor de telefonie mobilă şi de internet, a radioului, televiziunii prin cablu, precum şi utilizarea antenelor colective de televiziune (inclusiv, încasările de numerar prin intermediul terminalelor de plăţi electronice); încasările de numerar pentru cazarea în hoteluri.
    Simbolul 04. Încasări de la întreprinderile de divertisment
    Încasările de numerar de la teatre, cinematografe, saloane foto şi video, cluburi, săli de concerte, de conferinţe, discoteci, circuri, muzee, expoziţii, parcuri de cultură şi odihnă, hipodromuri, stadioane, diferite jocuri distractive, inclusiv automate de joc, cazinouri, staţii de închiriere a bărcilor şi bicicletelor de apă, de la punctele de închiriere a instrumentelor muzicale, audio şi video, discurilor, precum şi de la organizaţiile sportive, de divertisment, inclusiv de la organizaţiile sindicale pentru măsurile teatrale desfăşurate, încasări de la studiouri cinematografice şi saloane video cooperative.
    Simbolul 05. Încasări de la întreprinderile care prestează alte servicii
    Încasările de numerar de la construcţia şi reparaţia locuinţelor (apartamentelor) şi alte servicii cu caracter de producţie.
    Încasările de numerar de la băi, duşuri, spălătorii, curăţătorii chimice, frizerii, puncte de închiriere a obiectelor de menire social-culturală şi de uz gospodăresc, a vehiculelor, încasările de numerar de la parcările şi garajele cu plată ale automobilelor, bazele turistice şi de excursii, birourile de informaţii, policlinicile cu plată, de la vânzarea biletelor cu plată şi privilegiate la sanatorii şi case de odihnă, plăţile pentru întreţinerea copiilor la grădiniţe, creşe, tabere şi alte instituţii pentru copii, încasările de la instituţiile de tratament, staţiunile balneare şi alte organizaţii pentru acordarea serviciilor suplimentare celor care se odihnesc şi care nu au fost incluse în costul biletului; încasările de la punctele de distribuire a produselor lactate pentru copii, plata pentru studii la cursuri cu plată, şcoli de muzică şi alte instituţii de învăţământ (instituţii de învăţământ superior, colegii, licee, şcoli, gimnazii şi altele), plata serviciilor la piaţă, serviciilor cu caracter juridic, de la serviciile privind examinarea şi instalarea sistemelor de încălzire cu gaz, de la serviciile rituale, încasările din pază etc. cu excepţia serviciilor de reparaţie a articolelor electrice de uz gospodăresc şi personale. Totodată, aici sunt reflectate datele privind încasările de numerar de la darea în chirie a celulelor metalice, de la încasarea şi transportul de numerar şi alte valori precum şi de la alte servicii financiare.
    Încasările de numerar de la prestarea serviciilor similare populaţiei de către întreprinderile pentru care prestarea de servicii nu este activitate de bază.
    [Pct.6, simbolul 05 modificat prin HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    Simbolul 06. Încasări ale impozitelor şi taxelor
    Încasările de numerar ale tuturor felurilor de impozite trecute la conturile bugetului de stat şi bugetelor locale, ale tuturor ratelor de asigurare intrate la conturile instituţiilor, care dispun de licenţă de desfăşurare a activităţii de asigurare pe teritoriul Republicii Moldova (în afară de taxa de asigurare a călătorilor şi bagajului), mijloacelor autoimpunerii, taxei unice pentru comerţ cu plată, veniturilor vamale şi taxei de stat, amenzilor (inclusiv încasările de numerar prin intermediul terminalelor de plăţi electronice), taxei pentru eliberarea paşapoartelor, actelor de identitate, pentru viza de reşedinţă, taxei balneare, impozitelor pentru posesorii de autovehicule, altor taxe trecute la buget, de asemenea, încasările taxei de către inspecţia auto pentru controlul tehnic şi înregistrarea automobilelor şi altor mijloace de transport.
    Simbolul 07. Încasări pe conturile curente şi conturile de depozit ale persoanelor fizice
    Încasările de numerar în casele băncilor şi prin intermediul bancomatelor (cash-in) pe conturile curente şi conturile de depozit ale persoanelor fizice.
    
[Pct.6, simbolul 07 modificat prin HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    Simbolul 08. Încasări de la întreprinderile Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
    Încasările de la întreprinderile poştale şi telegrafice ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, indiferent de sursa de formare a numerarului în casele întreprinderilor.
    Simbolul 09. Încasări din efectuarea operaţiunilor valutare cu documentele de decontare
    La acest simbol se reflectă:
    a)  încasări de numerar în moneda naţională ca rezultat al convertirilor (în cazul transferurilor efectuate la conturile de depozit şi la conturile curente ale persoanelor fizice în valută străină);
    b)  încasări de numerar în moneda naţională ca rezultat al convertirilor efectuate de persoanele fizice (în cazul transferurilor de mijloace băneşti în valută străină fără deschiderea contului bancar).
    Simbolul 10. Încasări de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice
    Încasările de numerar (echivalentul în moneda naţională) de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice, precum şi de la cumpărarea cecurilor de călătorie în valută străină de către birouri/aparate de schimb valutar ale băncii şi clienţilor băncii (conform Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335 din 01.12.2016).
    [Pct.6, simbolul 10 modificat prin HBN342 din 21.12.17, MO1-6/05.01.178 art.29]
    [Pct.6, simbolul 10 modificat prin HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    Simbolul 11. Încasări de la vânzarea tuturor tipurilor de valori mobiliare
    Încasările în numerar de către bănci de la vânzarea valorilor mobiliare de stat şi a altor valori mobiliare prevăzute de legislaţia în vigoare.
    Simbolul 12. Încasări pentru achitarea creditelor
    Încasările de numerar pentru achitarea creditelor de către persoanele fizice şi persoanele juridice (în cazuri excepţionale) şi a dobânzii aferente.
    Simbolul 13. Încasări de la vânzarea averii imobiliare
    La acest simbol se înregistrează suma încasărilor de numerar obţinute de la vânzarea averii imobiliare a populaţiei, plăţile cotei de participare la construcţie (fără formarea cooperativei).
    Încasările pe conturile cooperativelor de locuinţe, de construcţie a locuinţelor, garajelor şi ale altor cooperative de construcţie, încasările cotelor populaţiei: de participare, de înscriere, speciale, cu excepţia celor pentru chirie şi servicii comunale, care sunt reflectate la simbolul 03.
    Simbolul 14. Încasări sub formă de ajutor financiar temporar, precum şi plăţile în fondul statutar
    Încasările în numerar de către persoanele fizice pentru persoane juridice sub formă de ajutor financiar temporar sau sub formă de împrumut de la asociaţi, persoane terţe, etc., precum şi plăţile în fondul statutar.
    [Pct.6, simbolul 14 modificat prin HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    Simbolul 15. Alte încasări
    Toate încasările de numerar care nu au fost înregistrate la alte articole ale încasărilor. În special, la acest simbol se înregistrează, dar nelimitându-se la acestea:
    a) cotizaţiile de membru în diferite societăţi, fonduri, organizaţii obşteşti, plăţile pentru cooperativa de consum, vărsămintele cetăţenilor în diferite fonduri, încasările de la casele de ajutor reciproc şi lombarduri, restituirea sumelor de decontare şi neutilizate primite de către întreprinderi, organizaţii, instituţii sub forma de cecuri de la bănci, inclusiv rambursarea creditelor bugetare neutilizate, încasările de la comercializarea averii fără stăpân, încasările în fondurile extrabugetare;
    b) încasări de numerar sub forma de comision perceput de bănci din emiterea/deservirea cardurilor bancare persoanelor fizice;
    c) încasări de la arenda terenurilor agricole şi de la darea în locaţiune a terenurilor cu altă destinaţie;
    d) încasări sub formă de donaţii de binefacere;
    e) încasări ale taxelor pentru eliberarea licenţelor;
    f) încasări sub formă de cote de participare la licitaţii;
    g) încasări din vânzările facturilor;
    h) încasări sub formă de comisioane de la realizarea monedelor comemorative şi jubiliare;
    i) restituirea salariilor şi a altor plăţi similare;
    j) vărsămintele suplimentare efectuate de către persoane juridice la carduri de afaceri;
    k) alte încasări.
    
[Pct.6, simbolul 15 în redacția HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    [Pct.6, simbolul 16 abrogat prin HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    Simbolul 17. Soldul caselor de circulaţie ale băncilor la începutul perioadei gestionare
    Soldul numerarului în moneda naţională în casele de circulaţie ale băncilor înregistrat la conturile bilanţiere ale grupei 1000 „Numerar în casă şi alte valori monetare” la începutul perioadei gestionare.
    Simbolul 18. Încasări de numerar de la alte bănci
    Depunerile de numerar în moneda naţională în casele de circulaţie ale băncilor din casele altor bănci.
    [Pct.6, simbolul 18 în redacția HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    Simbolul 19. Încasări de numerar de la Banca Naţională a Moldovei
    Depunerile de numerar în moneda naţională în casele de circulaţie ale băncilor din casa centrală a Băncii Naţionale a Moldovei.
   
[Pct.6, simbolul 19 în redacția HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    Simbolul 20. Încasări în casa de circulaţie din casele filialelor subordonate

    Depuneri de numerar în moneda naţională în casele de circulaţie ale băncilor din casele filialelor subordonate (inclusiv restituirea mijloacelor băneşti de către birouri/aparate de schimb valutar), precum şi retragerea numerarului din bancomate.
    [Pct.6, simbolul 20 în redacția HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    Simbolul 25. Eliberări pentru salarii
    Eliberări de numerar pentru plata salariilor în conformitate cu partea a II-a „Câştigurile salariale ale personalului angajat” din Precizările metodologice statistice privind „Efectivul şi câştigurile salariale ale personalului angajat”, aprobate prin ordinul Biroului Naţional de Statistică nr.87 din 29 iulie 2004.
    Eliberări de numerar ale unităţilor militare şi ale instituţiilor Ministerului Apărării, ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Serviciului de Informaţii şi Securitate şi ale altor departamente care, conform activităţii lor, nu indică destinaţia specială a sumelor primite.
    Simbolul 26. Eliberări pentru burse
    Eliberări de numerar pentru plata burselor studenţilor instituţiilor de învăţământ superior, elevilor de la colegii şi de la alte instituţii de învăţământ indiferent de subordonarea lor.
    Simbolul 27. Eliberări pentru alte cheltuieli neincluse în salarii şi pentru plăţile sociale
    Eliberări de numerar pentru alte cheltuieli în conformitate cu punctele 14-20 din partea a II-a „Câştigurile salariale ale personalului angajat” din Precizările metodologice statistice privind „Efectivul şi câştigurile salariale ale personalului angajat”, aprobate prin ordinul Biroului Naţional de Statistica nr.87 din 29 iulie 2004, cu excepţia indemnizaţiilor de asigurare socială şi a altor plăţi din fondul de asigurări sociale, din fondul de pensii şi alte fonduri extrabugetare, care se ţin la evidenţă la simbolul 29 “Eliberări pentru plata pensiilor, indemnizaţiilor şi despăgubirilor de asigurare”.
    La acest simbol se includ cheltuielile de deplasare, precum şi ajutorul material primit de la sindicate şi fondurile de solidaritate.
    Simbolul 28. Eliberări pentru achiziţionarea produselor agricole
    Eliberări de numerar pentru achiziţionarea produselor agricole şi a materiei prime de la populaţie de către întreprinderile şi organizaţiile comerciale, de achiziţionare şi de altă natură, al căror statut (certificat) prevede efectuarea acestor achiziţii; achiziţii de pe piaţă (de la persoane particulare) ale produselor agricole de către întreprinderile de alimentaţie publică, sanatorii, case de odihnă, spitale, instituţii preşcolare etc. pentru necesităţile proprii.
    Simbolul 29. Eliberări pentru plata pensiilor, indemnizaţiilor şi despăgubirilor de asigurare
    Eliberări de numerar pentru plata tuturor tipurilor de pensii, indemnizaţii, despăgubiri de asigurare şi alte plăţi efectuate din fondurile de asigurări sociale, de pensii şi alte fonduri extrabugetare.
    Simbolul 30. Eliberări de numerar din conturile curente şi din conturile de depozit
    Eliberări de numerar din conturile curente şi din conturile de depozit (cu excepţia eliberărilor din conturile de card) ale persoanelor fizice, inclusiv dobînda calculată la acestea.
   
[Pct.6, simbolul 30 în redacția HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    Simbolul 31. Eliberări pentru cumpărarea valutei străine de la persoanele fizice
    Eliberări de numerar pentru cumpărarea valutei străine de la persoanele fizice, ca rezultat al operaţiunilor valutare, efectuate de bănci şi de birouri/aparate de schimb valutar ale băncii şi clienţilor băncii, precum şi cumpărarea cecurilor de călătorie în valută străină (conform Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335 din 01.12.2016).
   
[Pct.6, simbolul 31 modificat prin HBN342 din 21.12.17, MO1-6/05.01.178 art.29]
    [Pct.6, simbolul 31 modificat prin HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    Simbolul 32. Eliberări pentru efectuarea operaţiunilor valutare în baza documentelor de decontare
    La acest simbol se reflectă:
    a)  Eliberări de numerar în moneda naţională ca rezultat al convertirilor (în cazul transferurilor efectuate din conturile de depozit şi din conturile curente ale persoanelor fizice în valută străină);
    b)  Eliberări de numerar în moneda naţională ca rezultat al convertirilor efectuate de persoanele fizice (în cazul transferurilor de mijloace băneşti în valută străină fără deschiderea contului bancar).
    Simbolul 33. Eliberări pentru alimentarea întreprinderilor Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
    Eliberări de numerar întreprinderilor Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.
    Simbolul 34. Eliberări pentru plata dividendelor, veniturilor, amortizarea şi cumpărarea tuturor tipurilor de valori mobiliare
    Eliberări de numerar pentru plata dividendelor, veniturilor, amortizarea şi cumpărarea de către bănci a tuturor tipurilor de valori mobiliare.
    Simbolul 35. Eliberări sub formă de credite persoanelor fizice
    Eliberări de numerar sub formă de credite destinate persoanelor fizice, precum şi eliberări din casele ale băncii prin intermediul cardurilor de credit pentru construcţia locuinţelor, cumpărarea animalelor, amenajarea gospodăriilor şi pentru alte scopuri.
    [Pct.6, simbolul 35 modificat prin HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    Simbolul 36. Eliberări pentru darea în locaţiune a încăperilor, precum şi pentru arenda terenurilor şi altor bunuri agricole
    Eliberări de numerar pentru darea în locaţiune a încăperilor, precum şi pentru arenda terenurilor şi altor bunuri agricole.
    Simbolul 37. Restituirea plăţilor în fondul statutar şi a ajutorului financiar temporar
    Eliberări de numerar pentru restituirea de către persoanele juridice persoanelor fizice a plăţilor în fondul statutar, a ajutorului financiar temporar şi a împrumuturilor de la asociaţi, persoane terţe etc.
    [Pct.6, simbolul 37 modificat prin HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]  
    Simbolul 38. Eliberări de mijloace băneşti din bancomate
    Eliberări de numerar din bancomate prin intermediul cardurilor bancare (de debit şi de credit).
   
[Pct.6, simbolul 38 în redacția HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    Simbolul 39. Eliberări de numerar din conturile de card
    Eliberări de numerar din conturile de card ale persoanelor fizice din casele băncilor.
    [Pct.6, simbolul 39 în redacția HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    Simbolul 40. Eliberări în alte scopuri
    Toate eliberările nereflectate la alte articole de cheltuieli. În special, la acest simbol se reflectă:
    a) eliberările punctelor şi magazinelor de achiziţionare aferente procurării obiectelor, metalelor şi pietrelor preţioase, magazinelor de consignaţie şi celor comerciale privind plăţile către comitenţi; eliberările organizaţiilor de cultură pentru procurarea operelor de artă şi anticariat; pentru achiziţionarea deşeurilor de materie primă, a metalului uzat şi a articolelor rudimentar-meşteşugăreşti, pentru procurarea recipientelor de sticlă de la populaţie; pentru plăţile donatorilor, pentru restituirea impozitelor, cotelor şi taxelor de participare la construcţia de locuinţe (fără constituirea cooperativei) şi altor plăţi;
    b) eliberările aferente plăţii adaosurilor şi diurnelor specialiştilor străini, eliberările privind plata taxelor de transport feroviar etc., transportului auto de la diverse persoane, cheltuieli de poştă şi telegraf;
    c) eliberările aferente plăţii cheltuielilor de cancelarie şi altor cheltuieli de gospodărie;
    d) eliberările de mijloace aferente operaţiunilor efectuate de lombard;
    e) alte eliberări.
    [Pct.6, simbolul 40 în redacția HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    Simbolul 41. Soldul caselor de circulaţie ale băncilor la sfârşitul perioadei gestionare
    Soldul numerarului în moneda naţională în casele băncilor înregistrat la conturile bilanţiere ale grupei 1000 „Numerar în casă şi alte valori monetare” la sfârşitul perioadei gestionare.   
    Simbolul 42. Eliberări de numerar din casa de circulaţie a băncii în casele altor bănci
    Depunerile de numerar în moneda naţională din casele de circulaţie ale băncilor în casele altor bănci.
   
[Pct.6, simbolul 42 în redacția HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    Simbolul 43. Eliberări de numerar din casa de circulaţie a băncii în casa centrală a Băncii Naţionale a Moldovei
    Depunerile de numerar în moneda naţională din casele de circulaţie ale băncilor în casa centrală a Băncii Naţionale a Moldovei.
   
[Pct.6, simbolul 43 în redacția HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    Simbolul 44. Eliberări de numerar din casa de circulaţie a băncii în filiale
    Suma numerarului în moneda naţională depusă din casele de circulaţie ale băncilor în filiale (inclusiv, alimentarea birouri/aparate de schimb valutar precum şi a bancomatelor propriei reţele a băncii).
    [Pct.6, simbolul 44 în redacția HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    [Pct.6, simbolurile 45-46 abrogate prin HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
CAPITOLUL III
Modul de întocmire şi prezentare a Raportului
    7. În Raport se includ sumele încasate/eliberate prin intermediul caselor băncilor (simbolurile 01-15 şi 25-40) şi numărul total al operaţiunilor conform datelor evidenţei contabile din registrele de casă, indicînd simbolurile în baza ordinelor de încasare, ordinelor de eliberare şi cecurilor de călătorie. Toate simbolurile din Raportul ORD01.09A ce ţin cont de volumul operaţiunilor de casă reflectă operaţiunile efectuate în moneda naţională.
   
[Pct.7 în redacția HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    8. Simbolurile Raportului se determină după sursa de constituire a mijloacelor băneşti menţionată în fiecare document de încasare, cum ar fi, spre exemplu: încasările din comerţ, încasările privind chiria, mijloacele băneşti neutilizate primite de bănci pentru plata salariilor etc. Agenţii economici care au încasări din diferite surse indică suma încasărilor pe fiecare sursă.   
    9. Suma totală zilnică a încasărilor (simbolurile 01-15) şi eliberărilor (simbolurile 25-40), cu excepţia soldurilor casei reflectate la simbolurile 17 şi 41 trebuie să corespundă cu suma totală zilnică a operaţiunilor de debit şi credit ale conturilor bilanţiere ale grupei 1000 „Numerar în casă şi alte valori monetare.
    [Pct.9 în redacția HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    10. La alimentarea şi returnarea mijloacelor băneşti în/din bancomatele şi birouri/aparate de schimb valutar ale băncii, banca utilizează 2 simboluri de casă – 44 „Eliberări de numerar din casa de circulaţie a băncii în filiale” şi 20 „Încasări în casa de circulaţie din casele filialelor subordonate” (20 şi 44).
    [Pct.10 în redacția HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    11. La eliberarea banilor în numerar din bancomate (cu utilizarea cardurilor) se micşorează soldul casei bancomatelor şi se măreşte suma simbolului 38 ”Eliberări de mijloace băneşti din bancomate”. La eliberarea banilor în numerar din birouri/aparate de schimb valutar ale băncilor se micşorează soldul casei de schimb valutar şi se măreşte suma simbolului 31 „Eliberări pentru cumpărarea valutei străine de la persoane fizice”.
   
[Pct.11 modificat prin HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
   
111. Tranzacțiile de schimb valutar cu persoanele fizice, care ulterior sunt revocate, precum și comisioanele aferente acestora, nu se reflectă în Raportul ORD01.09A. Concomitent, însăși operațiunile de revocare a tranzacțiilor sus-menționate, de asemenea, nu se reflectă în Raportul espectiv.
    [Pct.111 introdus prin HBN342 din 21.12.17, MO1-6/05.01.178 art.29]
    12. La finele perioadei gestionare pentru volumul operaţiunilor efectuate prin intermediul caselor băncilor în vederea întocmirii Raportului ORD01.09A se reflectă sumele totale ale rulajului de casă pentru luna respectivă la fiecare simbol al încasărilor şi eliberărilor. Soldurile zilnice ale casei la simbolurile 17 şi 41 nu se sumează. La simbolul 17 se înregistrează soldul casei la data de 1 a lunii gestionare, iar la simbolul 41 – soldul casei în ultima zi lucrătoare a lunii gestionare.
    [Pct.12 în redacția HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]   
    13. Descifrarea sumelor încasărilor reflectate la simbolul 18 şi ale eliberărilor reflectate la simbolul 42 se prezintă la Banca Naţională a Moldovei conform Raportului ORD01.09B cu indicaţia instituţiei, din casa căreia au fost încasate (în casa căreia au fost eliberate) mijloacele băneşti, suma încasărilor/eliberărilor şi suma comisioanelor ridicate pentru serviciile de încasare/ eliberare a banilor.
    [Pct.13 în redacția HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]   
   
[Pct.14 abrogat prin HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
    15.  Sumele totale se reflectă în Raportul din anexa în lei cu două zecimale prin rotunjire.
    [Pct.15 modificat prin HBN333 din 01.12.16, MO441-451/16.12.16 art.2134; în vigoare 01.01.17]
    16. În raportul ORD01.09A se calculează sumele totale pe încasări şi eliberări, precum şi numărul operaţiunilor prevăzute de Raport, sumele totale particulare şi pe simboluri separate. Datele de la simbolurile 17-20 şi 41-44 nu se includ în sumele totale ale încasărilor şi eliberărilor.
   
[Pct.16 în redacția HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]
   
161. În raportul ORD0109B se includ toate tranzacțiile interbancare cu numerar, inclusiv operațiunile de schimb al nominalului între bănci. În cazul dat se vor reflecta ambele tranzacții - de încasare și de eliberare a numerarului de către fiecare bancă.
    [Pct.161 introdus prin HBN333 din 01.12.16, MO441-451/16.12.16 art.2134; în vigoare 01.01.17]
    162. În Raportul ORD0109B sunt reflectate sumele efectiv primite/eliberate de către banca-raportor.
    [Pct.162 introdus prin HBN333 din 01.12.16, MO441-451/16.12.16 art.2134; în vigoare 01.01.17]
   
17.  Băncile din Republica Moldova prezintă la Banca Naţională a Moldovei Raportul ORD01.09A lunar, până la data de 5 a lunii următoare după perioada gestionară. Raportul ORD01.09B se prezintă zilnic, în următoarea zi lucrătoare după data gestionară. În cazul în care data-limită până la care se transmit rapoartele este o zi nelucrătoare, acestea se transmit cel târziu în următoarea zi lucrătoare.
   
[Pct.17 modificat prin HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]

    anexa
    [Anexa în redacția HBN198 din 02.10.14, MO297-309/10.10.14 art.1449; în vigoare 01.11.14]