HGC18/2012
ID intern unic:  341858
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 18
din  09.01.2012
cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice
„Miere naturală”,  aprobate prin Hotărîrea Guvernului
nr. 661 din 13 iunie 2007
Publicat : 13.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 7-12     art Nr : 38
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Reglementarea tehnică „Miere naturală”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 661 din 13 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 2007, nr. 90-93, art.707), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) după titlu se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Prevederile prezentei Reglementări tehnice sînt aduse în concordanţă cu prevederile Directivei 2001/110/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind mierea (Jurnalul Oficial al UE  L. 10, pag. 0047-0052 din 12.01.2002).”;
    2) la punctul 3:
    următoarele definiţii se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    „miere – substanţă naturală dulce produsă de albinele Apis mellifera din nectarul plantelor sau din secreţiile secţiunilor vii ale plantelor ori din excreţiile pe secţiunile vii ale plantelor, ale insectelor care se hrănesc prin sucţiune din plante şi pe care albinele le colectează, le transformă, combinîndu-le cu substanţe proprii specifice, le depozitează, le deshidratează, le adună şi le lasă în faguri pentru a se macera şi a se maturiza;
    miere de mană (miere din secreţie zaharoasă) – mierea obţinută din excreţiile insectelor care se hrănesc prin sucţiune din plante (Hemiptera) pe secţiunile vii ale plantelor, în special de pe frunze sau care sînt eliminate de unele insecte ce parazitează vegetaţia lemnoasă şi cea ierboasă;
    miere extrasă – mierea obţinută prin centrifugarea fagurilor fără larve deschise.”;
    se completează cu trei definiţii noi cu următorul cuprins:
    „miere cu fagure – mierea depozitată de albine în celulele fagurilor fără larve, nou-construite, sau pe pereţii subţiri ai structurii fagurelui, obţinută numai din ceară de albine şi vîndută în faguri întregi sigilaţi sau în secţiuni de astfel de faguri;
    miere destinată industriei alimentare – mierea adecvată pentru utilizare industrială sau ca ingredient în alte alimente care sînt ulterior prelucrate şi care poate să prezinte un gust sau miros diferit ori să fi început să fermenteze, ori să fie fermentată, ori să fi fost supraîncălzită;
    miere drenată – mierea obţinută prin drenarea fagurilor fără larve deschise.”;
    3) punctul 8 se completează în final cu cuvintele: „ , conform prevederilor Regulamentului privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 264 din 12 aprilie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 2011, nr. 59-62, art. 301) şi prevederilor Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precum şi al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 298 din 27 aprilie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 2011, nr. 87-90, art. 426).”;
    4) punctul 11 se completează în final cu textul: „ , conform prevederilor Regulilor generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 83-84,  art.484) şi Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 2010, nr. 85-86, art.499).”;
    5) punctul 18 se completează cu două alineate cu următorul cuprins:
    „Mierea de albine trebuie să întrunească caracteristicile specificate în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică, în special:
    a) să conţină diferite tipuri de zaharuri, în special fructoză şi glucoză, şi alte substanţe precum acizi organici, enzime şi particule solide provenite în timpul colectării mierii;
    b) să aibă o culoare care variază după tipul de miere, de la aproape incoloră pînă la maro-închis, iar mierea de mană – pînă la neagră;
    c) să aibă o consistenţă care variază de la fluidă pînă la vîscoasă sau parţial ori integral cristalizată;
    d) să aibă gustul şi mirosul care variază în funcţie de planta şi/sau plantele de origine de la care provin;
    e) să conţină polen şi elementele constitutive ale mierii, cu excepţia mierii filtrate şi cazului în care înlăturarea acestora nu poate fi evitată în momentul îndepărtării materiilor organice sau anorganice străine.
    Mierea destinată industriei alimentare poate să aibă un gust ori miros străin sau semne de fermentaţie ori supraîncălzire şi trebuie să fie adecvată pentru utilizare în industria alimentară ca ingredient în alte alimente care sînt ulterior procesate.”;
    6) punctul 24 se completează în final cu cuvintele „ , conform prevederilor Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precum şi al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 298 din 27 aprilie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2011, nr.87-90, art.426) şi ale Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1191 din 23 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.5-14, art.3).”;
    7) la punctul 40, după cuvintele „Producătorul sau importatorul” se introduc cuvintele „ , după certificarea sanitar-veterinară efectuată de către autoritatea sanitar-veterinară competentă,”;
    8) punctul 44 se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „În cazul neconformităţii constatate, producătorul, importatorul şi organele de supraveghere a pieţei vor lua, după caz, în limitele atribuţiilor şi competenţelor legale, măsurile corective  corespunzătoare de neadmitere a plasării pe piaţă şi de retragere de pe piaţă a mierii neconforme.”;
    9) se completează cu capitolul VI cu următorul cuprins:
 „VI. Etichetarea mierii de albine
    571. Mierea destinată comercializării se etichetează şi se ambalează în conformitate cu prevederile Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 2003, nr. 189-190, art. 1046).
    572. Denumirea simplă  „miere” se aplică produsului la comercializare, fără a influenţa asupra prevederilor referitoare la informaţiile obligatorii de pe ambalaje, recipiente sau etichete.
    573.  Informaţia de pe ambalaje, recipiente sau etichete trebuie:
    1) să fie vizibilă şi uşor lizibilă;
    2) să nu poată fi ştearsă  sau omisă;
    3) să conţină următoarele date:
    a) ţara de origine de unde s-a recoltat mierea; sau
    b) amestecul de miere, indicînd ţările sau grupul de ţări din care s-a obţinut amestecul de miere;
    c) greutatea netă exprimată în grame sau kilograme;
    d) denumirea sau denumirea comercială a produsului şi adresa ori sediul înregistrat al producătorului, al ambalatorului sau al vînzătorului;
    e) alte date corecte şi depline despre produsul respectiv, aşa ca valoarea energetică, data ambalării şi anul recoltării produsului, pentru informarea completă a cumpărătorului.
    574. Denumirea completă a produsului aplicată la comercializare:
    a) trebuie să includă informaţii privind tipul, originea, modul de producere şi/sau prezentare;
    b) poate fi înlocuită cu denumirea simplă „miere”, cu excepţia mierii filtrate, a mierii cu fagure, a mierii cu bucăţi de fagure sau a fagurelui cu miere şi a mierii destinate industriei alimentare.
    575. În cazul mierii destinate industriei alimentare, pe etichetă, aproape de denumirea simplă a produsului, trebuie să fie scrise cuvintele „pentru gătit (pentru panificaţie)”.
    576. Pe lîngă denumirea produsului, cu excepţia mierii filtrate şi a mierii destinate industriei alimentare, se mai pot adăuga informaţii cu privire la:
    a) originea florală sau vegetală, dacă produsul provine integral sau în principal din sursa indicată şi prezintă caracteristicile organoleptice, fizico-chimice şi microscopice ale sursei;
    b) originea regională, teritorială sau topografică, dacă produsul provine integral din sursa indicată;
    c) criteriile calitative specifice.
    În cazul mierii filtrate şi mierii destinate industriei alimentare, recipientele pentru mierea în vrac, ambalajele şi documentele comerciale urmează să indice denumirea integrală a produsului (tipurile de miere).
    577. În cazul utilizării mierii destinate industriei alimentare în calitate de ingredient pentru producerea unui produs alimentar mixt, în denumirea produsului alimentar mixt se poate folosi termenul „miere”, cu indicarea  denumirii complete a mierii în lista ingredientelor utilizate.
    578. Informaţia despre mierea în ambalaje sau recipiente cu o greutate netă egală sau mai mare de 10 kg se include în documentele de însoţire.”;
    10) anexa nr. 2 se completează cu următorul tabel:

    tabel

    PRIM-MINISTRU                                                          Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                         Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii şi industriei
    alimentare                                                                        Vasile Bumacov

    Nr. 18. Chişinău, 9 ianuarie 2012