HGC426/2012
ID intern unic:  343711
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 426
din  18.06.2012
cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 57 din 31 ianuarie 2012
Publicat : 22.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 126-129     art Nr : 464
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 57 din 31 ianuarie 2012 „Cu privire la aprobarea modului de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2012” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 25-28, art. 77) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în definiţia noţiunii de „investiţie”, cuvintele „prin intermediul operaţiunilor de leasing” se substituie prin cuvintele „în rate, prin intermediul operaţiunilor de leasing, în cazul neachitării integrale a ratelor de leasing”;
    2) în punctul 9 subpunctul 6), după cuvintele „restanţe la” se introduc cuvintele „achitarea impozitelor şi taxelor faţă de”;
    3) în punctul 12, subpunctul 7) va avea următorul cuprins:
    „7) copia raportului financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul 2012;”;
    4) în punctul 18, după cuvintele „credite agricole” se introduc cuvintele „de la băncile comerciale, organizaţii de microfinanţare şi asociaţii de economii şi împrumut”;
    5) în punctul 19, cuvintele „ , conform graficului de rambursare, parte integrantă a contractului de credit” se exclud;
    6) punctul 20 va avea următorul cuprins:
    „20. Mărimea sprijinului acordat unui beneficiar nu poate fi mai mare decît valoarea dobînzii calculate din suma creditului rambursat în anul respectiv şi nu va depăşi valoarea de 150 mii lei pentru unul şi acelaşi credit, cu excepţia creditelor agricole utilizate la acoperirea cheltuielilor operaţionale (procurarea de combustibil, seminţe, produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi) sau la dezvoltarea activităţilor legate de obţinerea producţiei agricole ecologice, pentru care mărimea maximă a subvenţiei nu va depăşi 400 mii lei pentru unul şi acelaşi credit.”;
    7) în punctul 23, cuvintele „pomuşoarelor şi strugurilor” se substituie prin cuvintele „strugurilor, pomuşoarelor şi culturilor aromatice (trandafir de ulei, levănţică, isop şi jaleş)”;
    8) în punctul  24 subpunctul 1), cuvintele „şi de căpşun” se substituie prin cuvintele „ , de căpşun şi plantaţii de culturi aromatice”;
    9) în punctul 25, după cuvîntul „căpşun” se introduc cuvintele „ , plantaţiilor de culturi aromatice,”;
    10) în punctul 27:
     a) subpunctul 1):
    în litera a) liniuţa a patra, cuvintele  „ , cu sistem de suport instalat” se exclud;
    se completează cu literele b1) şi b2) cu următorul cuprins:
    „b1) pentru plantaţiile de păr fondate cu pomi de tip  „Knip-Baum”, altoiţi pe portaltoi vegetativ cu vigoare slabă şi densitatea plantelor de peste 3100 bucăţi la hectar, conform schemelor de plantare aprobate prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, şi cu sistem de suport instalat – 80 mii lei per hectar;
    b2) pentru livezile de specii sîmburoase (cais, cireş şi vişin), înfiinţate în toamna anului 2011:
    - cu pomi altoiţi pe portaltoi franc (semincer) – 7,5 mii lei per hectar;
    - cu pomi altoiţi pe portaltoi vegetativi – 10 mii lei per hectar”;
    b) se completează cu subpunctul 3) cu următorul cuprins:
    „3) pentru înfiinţarea plantaţiilor de culturi aromatice:
    a) trandafir de ulei – 6,0 mii lei per hectar;
    b) levănţică, isop şi jaleş – 3,0 mii lei per hectar”;
    11) punctul 29 se completează în final cu textul „ , iar pentru plantaţiile destinate obţinerii producţiei ecologice de culturi aromatice (trandafir de ulei, levănţică, isop şi jaleş), mărimea sprijinului financiar se majorează cu 2 mii lei pentru fiecare hectar”;
    12) punctul 30:
    a) în subpunctul 1), cuvintele „pomicole şi viticole” se substituie cu cuvîntul „multianuale”, iar în final se completează cu următoarea propoziţie: „Modelul actului de înfiinţare  a plantaţiilor multianuale se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.”;
    b) subpunctul 2) se completează în final cu următorul text „ , iar în cazul plantaţiilor de căpşun şi de culturi aromatice (trandafir de ulei, levănţică, isop şi jaleş), planul general al plantaţiei cu indicarea dimensiunilor segmentelor ce formează conturul (perimetrul) plantaţiei”;
    13) punctul 35 va avea următorul cuprins:
    „35. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a costului modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului nou de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, materialului neţesut pentru acoperirea plantelor (tip AGRYL, SPUNBOND, Lutrasil etc.), achiziţionate pe parcursul anului 2011-2012 şi date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2011, precum şi a costului materialului săditor (răsaduri de varză, castraveţi, tomate, ardei şi vinete, crescute în palete celulare), produs sau procurat şi plantat pe teren protejat.”;
    14) se completează cu punctul 381 cu următorul cuprins:
     „381. Sprijinul financiar pentru înfiinţarea pe teren protejat (sere, solarii cu pantă sau în formă de arc (tuneluri înalte) a plantaţiilor de legume cu răsaduri, crescute în palete celulare, destinate obţinerii unei recolte timpurii de legume se acordă în mărime de:
    1) 40 mii lei per hectar, pentru plantaţiile înfiinţate pînă la 15 aprilie;
    2) 30 mii lei per hectar, pentru plantaţiile înfiinţate după 15 aprilie.
    Pentru suprafeţele de teren protejat, destinate obţinerii producţiei agricole ecologice, mărimea subvenţiei se va majora cu 10 mii lei per hectar.”;
    15) se  completează cu punctul 401 cu următorul cuprins:
    „401. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar la înfiinţarea pe teren protejat a plantaţiilor de legume cu răsaduri, crescute în palete celulare, sînt:
    1) copia facturilor fiscale sau de expediţie pentru materialul săditor procurat sau produs ori, după caz, seminţe, iar pentru materialul săditor importat – copia invoice-ului (factură fiscală externă) şi copia declaraţiei vamale de import;
    2) copia actelor ce confirmă calitatea materialului săditor/seminţe (copia certificatului de calitate şi certificatului fitosanitar);
    3) actul de plantare pe teren protejat a răsadurilor, crescute în palete celulare, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    4) copia ordinului de plată privind achitarea costului materialului săditor (răsadului) sau, după caz, seminţelor procurate;
    5) actele prevăzute la punctul 31 din prezentul Regulament, pentru producătorii agricoli din cadrul sistemului de inspecţie şi certificare a producţiei agroalimentare ecologice.”;
    16)  punctul 46 se completează în final cu cuvintele „ , precum şi, după caz, la suma avansului, achitată în anul 2010, conform procesului-verbal de intenţii”;
    17) în punctul 47 subpunctul 3):
    litera l) se exclude;
    litera m) se completează în final cu cuvintele „şi butaşi”;
    litera x) va avea următorul cuprins:
    „x) măşini pentru prepararea soluţiilor produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor”;
    se completează cu litera dd) cu următorul cuprins:
    „dd) staţie meteorologică”;
    18) punctul 48:
    în subpunctul 2), cuvintele „copia certificatului de înmatriculare a maşinilor agricole pentru utilaj, echipamente sau maşini agricole” se substituie prin cuvintele „copia paşaportului tehnicii agricole, pentru utilajul care nu este supus înmatriculării obligatorie de stat”;
    în subpunctul 4), cuvîntul „achitarea” se substituie prin cuvintele „achitarea integrală (inclusiv a avansului, indiferent de data achitării lui) a”;
    19) în punctul 54, cifrele „2011-2012” se substituie prin cifrele „2010-2012”;
    20) în punctul 61, ultima propoziţie se exclude;
    21) în punctul 63 subpunctul 2), cifra „10” se substituie cu cifra „5”;
    22) în punctul 69, după cuvîntul „laptelui” se introduc cuvintele „şi mierii de albini”;
    23) în punctul 70, textul „începînd cu anul 2011” se substituie prin textul „pe parcursul anilor 2010 – 2012 şi date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2011”, iar cuvintele „şi laptelui” se substituie prin cuvintele „ , laptelui şi mierii de albini”.

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                    Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                               Vasile Bumacov
    Ministrul finanţelor                                                     Veaceslav Negruţa

    Nr. 426. Chişinău, 18 iunie 2012.