LPC219/2012
ID intern unic:  345709
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 219
din  19.10.2012
cu privire la modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 07.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 248-251     art Nr : 806
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 111–115, art. 451), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 75:
    la alineatul (1), cuvintele „sau prin avocat” se substituie cu cuvintele „ , prin avocat sau avocat stagiar”;
    la alineatul (2), cuvintele „sau de către avocaţi” se substituie cu cuvintele „ , de către avocaţi sau avocaţi stagiari”.
    2. La articolul 80 alineatul (7), după cuvîntul „avocatului” se introduc cuvintele „sau avocatului stagiar”.
    Art. II. – Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 159, art. 582), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 15 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Remunerarea avocatului stagiar se efectuează în condiţiile art. 63.”
    2. La articolul 60 alineatul (2), după cuvîntul „avocatului” se introduc cuvintele „şi ale avocatului stagiar”.
    Art. III. – Guvernul, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Marian LUPU

    Nr. 219. Chişinău, 19 octombrie 2012.