HGA124/2013
ID intern unic:  346741
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 124
din  15.02.2013
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor
categorii de facilităţi privind TVA
conform prevederilor art.103 alin. (7)
din Codul fiscal
nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art. 4 alin. (18) lit.a)
şi lit.b) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea
în aplicare a titlului III al Codului fiscal
Publicat : 22.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 36-40     art Nr : 170
    Abrogată prin HG819 din 18.10.17, MO364-370/20.10.17 art.923

    MODIFICAT
   
HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG512 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.540
    HG870 din 01.11.13, MO252-257/08.11.13 art.976    Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin. (7) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art. 4 alin. (18) lit.a) şi lit.b) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, conform anexei nr.1;
componenţa nominală a Comisiei de examinare a solicitărilor de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA, conform anexei nr.2.
    2. Se stabileşte că, în cazul eliberării membrilor Comisiei din funcţiile publice deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi preluate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea altei hotărîri de Guvern.
    3. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 8 octombrie 2010 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a scutirii de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 200-201, art.1018);
    Hotărîrea Guvernului nr. 28 din 13 ianuarie 2012 „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a scutirii de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.15, art.47);
    punctul 43 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.868 din 19 noiembrie 2012 „Privind modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.242-244, art.938).

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                       Valentina Buliga
    Ministrul justiţiei                                                       Oleg Efrim

    Nr. 124. Chişinău, 15 februarie 2013.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 124
din 15 februarie 2013

REGULAMENT
cu privire la modul de acordare a unor categorii
 de facilităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin. (7)
din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art. 4 alin. (18)
lit.a) şi lit.b) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru
punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament are drept scop stabilirea modului de examinare şi selectare a întreprinderilor penitenciarelor, organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor (în continuare – întreprinderi şi organizaţii) care beneficiază de scutirea de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi de scutirea de vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor.
    2. Comisia de examinare a solicitărilor de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA (în continuare – Comisia) examinează dacă întreprinderile şi organizaţiile întrunesc criteriile pentru a beneficia de scutirea de TVA şi/sau de scutirea de vărsarea la buget a TVA şi, prin intermediul Ministerului Finanţelor, înaintează Guvernului propuneri privind includerea acestora în Lista organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi în Lista întreprinderilor penitenciarelor, organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor scutite de vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor (în continuare – Liste). Comisia se întruneşte la necesitate, dar nu mai rar decît o dată în semestru.
    3. În urma monitorizării activităţii întreprinderilor şi organizaţiilor şi examinării rapoartelor privind conformarea acestora la cerinţele stabilite de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA, Comisia este în drept, în cazul depistării anumitor încălcări, să emită decizii cu privire la suspendarea, pe un termen de 30 de zile din ziua emiterii deciziei, a întreprinderilor şi organizaţiilor din Liste şi, prin intermediul Ministerului Finanţelor, să înainteze Guvernului propuneri de a exclude întreprinderile şi organizaţiile din respectivele Liste. Decizia Comisiei cu privire la suspendarea organizaţiei sau întreprinderii din Listă se aduce la cunoştinţa acesteia în termen de cel mult 3 zile din data adoptării.  În cazul excluderii întreprinderilor sau organizaţiilor din Liste, fapt consemnat în decizia Comisiei, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi/sau Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor vor aplica faţă de acestea, pentru perioada în care nu au fost întrunite condiţiile stabilite de prezentul Regulament, prevederile legislaţiei în vigoare.
II. Cerinţe obligatorii pentru a beneficia de scutirea de TVA
    4. Pentru a beneficia de scutirea de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi/sau de scutirea de vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor, întreprinderile şi organizaţiile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi/sau societăţilor invalizilor trebuie să întrunească cumulativ următoarele criterii:
    1) întreprinderea sau organizaţia are în calitate de fondator/asociat unic una dintre societăţile orbilor, societăţile surzilor şi/sau societăţile invalizilor;
    2) societăţile orbilor, societăţile surzilor şi/sau societăţile invalizilor fondator/asociat deţin certificatul de înregistrare a organizaţiei necomerciale, eliberat de Ministerul Justiţiei;
    3) societăţile orbilor, societăţile surzilor şi/sau societăţile invalizilor fondator/asociat deţin certificatul de stat eliberat de Comisia de certificare de pe lîngă Ministerul Justiţiei, care atestă utilitatea publică;
    [Pct.4 subpct.4) exclus prin HG512 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.540]
    5) numărul salariaţilor cu dizabilităţi angajaţi ai organizaţiei sau întreprinderii, pentru fiecare lună calendaristică în parte a perioadei de raportare sau a perioadei de referinţă pentru includere în Liste, corespunde cuantumului stabilit de Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti;
    6) salariul mediu lunar calculat salariaţilor cu dizabilităţi constituie cel puţin  cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de Guvern, calculat luîndu-se în consideraţie programul complet de lucru
    [Pct.4 subpct.6) în redacția HG512 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.540]
    7) întreprinderea sau organizaţia deţine în proprietate şi/sau în posesiune şi folosinţă temporară, în baza unui contract de leasing financiar, utilajul şi tehnica necesare procesului de producţie/prestare a serviciilor în proporţie de minimum 50% din totalul utilajului şi tehnicii necesare;
    8) pentru întreprinderile producătoare, costul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor autohtone şi/sau importate, utilizate în procesul propriu de producţie, nu depăşeşte 90% din consumurile de producţie. În componenţa consumurilor de producţie intră următoarele elemente: consumuri directe de materiale, consumuri directe privind retribuirea muncii şi consumuri indirecte de producţie cu excepţia pierderilor de materii prime şi materiale;
    [Pct.4 subpct.8) modidficat prin HG512 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.540]
    9) materia primă, materialele, articolele de completare şi accesoriile importate sînt destinate în exclusivitate procesului propriu de producere, stabilit în baza raportului de expertiză eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, care confirmă că, în rezultatul procesului tehnologic, materia primă de provenienţă străină şi autohtonă este transformată în produs finit, căpătînd o nouă prioritate şi destinaţie, criteriu obligatoriu doar pentru scutirea prevăzută la art.103 alin.(7) din Codul fiscal.
    [Pct.4 subpct.9) în redacția HG512 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.540]
    5. Pentru a beneficia de scutirea de vărsarea la buget a TVA la livrările pe teritoriul ţării a mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor, întreprinderile penitenciarelor trebuie să întrunească cumulativ următoarele criterii:
    1) funcţia de fondator unic este exercitată de către Departamentul instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei;
    2) întreprinderea desfăşoară activitate de producere şi prestare a serviciilor pe o perioadă de cel puţin un trimestru de raportare premergător datei depunerii cererii;
    3) salariul mediu lunar calculat condamnaţilor antrenaţi în procesul de producere şi/sau de prestare a serviciilor constituie cel puţin cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, calculat luîndu-se în considerare programul complet de lucru;
    [Pct.5 subpct.3) modificat prin HG870 din 01.11.13, MO252-257/08.11.13 art.976]
    4) întreprinderea deţine în proprietate şi/sau în posesiune şi folosinţă temporară, în baza unui contract de leasing financiar, utilajul şi tehnica necesare procesului de producţie/prestare a serviciilor în proporţie de minimum 50% din totalul utilajului şi tehnicii necesare;
    5) condamnaţii antrenaţi în procesul de producere şi/sau de prestare a serviciilor constituie cel puţin 50% din totalul personalului mobilizat în procesul de producţie şi/sau de prestare a serviciilor;
    [Pct.5 subpct.5) modificat prin HG870 din 01.11.13, MO252-257/08.11.13 art.976]
    6) pentru întreprinderile producătoare, costul materiei prime, materialelor utilizate în procesul propriu de producţie nu depăşeşte 80% din consumurile de producţie. În componenţa consumurilor de producţie intră următoarele elemente: consumuri directe de materiale, consumuri directe privind retribuirea muncii şi consumuri indirecte de producţie cu excepţia pierderilor de materii prime şi materiale.
    6. În cazul în care întreprinderile şi organizaţiile incluse în Liste, pentru unele produse sau în unele perioade de raportare, nu întrunesc condiţiile stabilite la pct. 4 subpct. 6) şi 8) sau pct. 5 subpct. 3), 5) şi 6), la livrarea produselor/prestarea serviciilor se aplică şi se achită TVA conform principiilor generale, fără modificarea Listelor aprobate.
III. Cerinţe obligatorii privind prezentarea solicitării de
acordare a scutirii de TVA şi/sau scutirii  de vărsare la buget a TVA

    7. Selectarea întreprinderilor şi organizaţiilor care întrunesc criteriile stabilite la pct. 4 şi 5 din prezentul Regulament se efectuează în baza unei cereri depuse de întreprindere sau organizaţie în adresa Comisiei (prin intermediul Ministerului Finanţelor), cu anexarea, în copie, a următoarelor documente confirmative:
    1) certificatul de înregistrare a organizaţiei necomerciale, eliberat societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor fondatori/asociaţi de către Ministerul Justiţiei;
    2) certificatul privind atribuirea statutului de utilitate publică, eliberat societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor fondatori/asociaţi de către Comisia de certificare de pe lîngă Ministerul Justiţiei;
    3) decizia de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei, eliberată de către ÎS „Camera Înregistrării de Stat” sau, după caz, Ministerul Justiţiei;
    4) extrasul de la ÎS „Camera Înregistrării de Stat” ce atestă faptul că întreprinderea are în calitate de fondator/asociat unic una dintre societăţile orbilor, societăţile surzilor şi/sau societăţile invalizilor sau funcţia de fondator unic este exercitată de către Departamentul instituţiilor penitenciare din subordinea Ministerului Justiţiei;
    5) ultimul raport financiar prezentat la Biroul Naţional de Statistică;
    6) descifrarea analitică a contului 123 “Mijloace fixe”;
    7) documentul care confirmă deţinerea în proprietate şi/sau în posesiune şi folosinţă temporară a utilajului şi tehnicii necesare procesului de producţie în proporţie de minimum 50% din totalul utilajului şi tehnicii necesare, conform formularului stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor;
    8) documentul care confirmă mărimea costului materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor autohtone şi/sau importate, utilizate în procesul propriu de producţie, în totalul consumurilor de producţie (calculul costului unităţii de producţie);
    9) actul de confirmare/constatare a prelucrării suficiente, conform formularului stabilit de Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor (pentru scutirea prevăzută la art. 103 alin. (7) din Codul fiscal);
    10) documentul care confirmă calcularea salariilor persoanelor cu dizabilităţi/condamnaţilor în cuantumul stabilit pentru perioada a 3 luni calendaristice anterioare datei depunerii cererii (cartea de salariu);
    11) documentul care confirmă angajarea persoanelor cu dizabilităţi/condamnaţilor în cuantumul stabilit (lista salariaţilor cu indicarea persoanelor angajate cu dizabilităţi/condamnate).
    8. În cerere se menţionează articolul din Codul fiscal şi/sau din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, conform căruia întreprinderea  sau organizaţia solicită includerea în Listă.
    9. Cererea şi documentele anexate la aceasta se examinează de Comisie în cadrul şedinţei de lucru.
Cererea repetată privind includerea în Listă, în cazul în care întreprinderea sau organizaţia a fost exclusă anterior din aceasta sau nu a fost acceptată spre includere, urmează a fi depusă la expirarea termenului de cel puţin un trimestru de raportare, din ziua emiterii deciziei corespunzătoare.
IV. Modul de raportare a întreprinderilor şi organizaţiilor
privind conformarea la cerinţele prezentului Regulament

    10. Comisia va elabora formularul de raport privind conformarea la modul de acordare a scutirii de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi/sau de scutire de vărsare la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor, care urmează a fi prezentat trimestrial, cel tîrziu în ultima zi a lunii care urmează după trimestrul de raportare:
    1) Serviciului Fiscal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor – de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi/sau societăţilor invalizilor;
    2) Inspecţiei Financiare de pe lîngă Ministerul Finanţelor – de către întreprinderile penitenciarelor.
    [Anexa nr.1 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 124
din 15 februarie 2013

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei de examinare a solicitărilor de acordare
a unor categorii de facilităţi privind TVA

    BARBĂNEAGRĂ Victor     -    viceministru al finanţelor, preşedinte al Comisiei
    NEMERENCO Nicoleta      -    şef al Direcţiei antifraudă fiscală, Serviciul Fiscal de Stat
                                                     de pe lîngă Ministerul Finanţelor, secretar al Comisiei
    TROFĂILĂ Corneliu            -    şef al Departamentului venituri şi control vamal,
                                                      Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor
    APOSTU Maia                     -    şef al Direcţiei dezvoltarea mediului financiar şi
                                                      fiscal, Ministerul Economiei
    CUŞCĂ Vasile                     -    şef al Direcţiei politici de protecţie socială a
                                                      persoanelor cu dizabilităţi, Ministerul Muncii,
                                                      Protecţiei Sociale şi Familiei
    SĂVILĂ Dumitru                  -    director al Inspecţiei Muncii de pe lîngă Ministerul
                                                      Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
    GROSU-AXINTI Diana       -    director al Inspecţiei Financiare de pe lîngă
                                                      Ministerul Finanţelor
    BURDUJA Adrian                -    şef al Direcţiei de producere şi activitate economică,
                                                      Departamentul instituţiilor penitenciare al Ministerului
                                                      Justiţiei
    [Anexa nr.2 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]