LPC39/2013
ID intern unic:  347328
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 39
din  21.03.2013
cu privire la modificarea şi completarea
Codului contravenţional al Republicii Moldova
nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
Publicat : 12.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 82     art Nr : 254
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul  contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 93, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Nerespectarea legislaţiei şi a standardelor de stat în domeniul topogeodeziei şi cartografiei prin:
    a) executarea lucrărilor în alt sistem de coordonate decît cel naţional;
    b) neîndeplinirea în termen a măsurilor specificate în actele de control şi în prescripţii;
    c) neprezentarea la timp a dării de seamă anuale sau tăinuirea informaţiei cu privire la lucrările executate;
    d) netransmiterea în Fondul naţional de date geospaţiale a unui exemplar de copii ale materialelor şi datelor topogeodezice şi cartografice create
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    2. La articolul 405 alineatul (1), cifra „93,” se exclude.
    3. Codul se completează cu articolul 4161 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4161. Inspectoratul de Stat pentru
                               Supravegherea Geodezică, Tehnică
                               şi de Regim
    (1) Contravenţiile prevăzute  la art. 93 se constată de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi de Regim.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale şeful Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea  Geodezică, Tehnică şi de Regim şi  inspectorul de stat.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Marian LUPU

    Nr. 39. Chişinău, 21 martie 2013.