LPM213/2013
ID intern unic:  348885
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 213
din  12.07.2013
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 23.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 159-160     art Nr : 508
    MODIFICAT
   
LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14

     Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială, din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (135) cu următorul cuprins:
    „(135) Mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările şi serviciile destinate reparaţiei clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 105, municipiul Chişinău, pentru anii 2013–2014:
    a) se vor livra pe teritoriul Republicii Moldova cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată la cota zero;
    b) se vor importa cu aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată.”
    Art. II. – Articolul 4 din Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu  modificările ulterioare, se completează cu alineatul (81) cu următorul cuprins:
    „(81) Accizele nu se achită pentru mărfurile importate şi/sau procurate pe teritoriul ţării, destinate clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 105, municipiul Chişinău, şi anume:
    a) aparate de înregistrare a sunetului; aparate de reproducere a sunetului; aparate de înregistrare şi reproducere a sunetului;
    b) aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice cu bandă magnetică;
    c) alte aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice;
    d) aparate de recepţie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie sau radiodifuziune, chiar combinate în acelaşi corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas.”
    Art. III. – Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială, din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 28 se completează cu litera t1) cu următorul cuprins:
    „t1) mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, destinate reparaţiei clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 105, municipiul Chişinău, pentru anii 2013–2014;”.
    2. Nota la anexa nr. 2 se completează cu punctul 14 cu următorul cuprins:
    „14. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru mărfurile şi serviciile importate pe teritoriul Republicii Moldova, destinate reparaţiei clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 105,  municipiul Chişinău, pentru anii 2013–2014.”
    Art. IV. – Prezenta lege se pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2013.
    [Art. IV introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                       Igor CORMAN

    Nr. 213. Chişinău, 12 iulie 2013.