LPM324/2013
ID intern unic:  350976
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 324
din  23.12.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 31.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 320-321     art Nr : 871     Data intrarii in vigoare : 01.01.2014
    MODIFICAT
   
HCC13 din 22.05.14, MO223-230/08.08.14 art.27; în vigoare 25.05.14
    HCC2 din 28.01.14, MO80-85/04.04.14 art.10; în vigoare 28.01.14

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 71 punctul 1, cuvintele „asociaţiilor de microfinanţare” se înlocuiesc cu cuvintele „organizaţiilor de microfinanţare”.
    2. Articolul 10:
    la punctul 6, după cuvintele „costului producţiei,” se introduc cuvintele „preţului de vînzare al mărfii, al bunurilor,”;
    la punctul 7, cuvintele „din momentul adoptării hotărîrii” se înlocuiesc cu cuvintele „lucrătoare din momentul înmînării deciziei”;
    la punctul 8, după cuvîntul „Neindicarea” se întroduc cuvintele „sau indicarea incorectă”.
    3. Articolul 12 se completează în final cu punctul 5 cu următorul cuprins:
    „5. La solicitarea organelor de drept, în baza ordonanţelor emise în cadrul desfăşurării urmăririi penale, Inspecţia financiară efectuează controlul economico-financiar la persoanele juridice de drept public, la persoanele juridice de drept privat şi la persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, pe tematica prevăzută în ordonanţele organelor de drept.”
    Art. II. – La articolul 73 din Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr. 10, art. 283), cu modificările ulterioare, după cuvintele „şi resturilor din fontă, fier sau oţel” se introduce textul „ , a deşeurilor şi resturilor de pile, de baterii de pile şi de acumulatoare electrice, pile şi baterii de pile electrice uzate şi acumulatoare electrice uzate”.
    Art. III. – Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 9), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (4), cuvîntul „arendă” se înlocuieşte cu cuvintele „arendă, locaţiune sau comodat”.
    2. Articolul 7:
    la alineatul (2), după cuvintele „Ministerului Economiei,” se introduc cuvintele „comisiei parlamentare permanente de profil,”;
    la alineatul (4), după cuvintele „Ministerului Economiei” se introduc cuvintele „ , comisiei parlamentare permanente de profil”;
    la alineatul (7), după textul „7 zile” se introduce cuvîntul „lucrătoare”;
    la alineatul (8):
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) prezintă fondatorului raportul cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii, precum şi raportul auditorului;”
    alineatul se completează cu litera j) cu următorul cuprins:
    „j) ia decizii privind asigurarea transparenţei procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate atît acoperirii necesităţilor, cît şi asigurării bazei tehnico-materiale şi formării programului de producţie al întreprinderii.”
    la alineatul (12), după textul „5 zile” se introduce cuvîntul „lucrătoare”.
    3. La articolul 8:
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) asigură, la decizia consiliului de administraţie, efectuarea auditului rapoartelor financiare şi încheie contractul de audit cu societatea de audit;”
    articolul se completează cu literele i1) şi i2) cu următorul cuprins:
    „i1) coordonează cu consiliul de administraţie deciziile privind asigurarea transparenţei procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate atît acoperirii necesităţilor, cît şi asigurării bazei tehnico-materiale şi formării programului de producţie al întreprinderii;
    i2) asigură respectarea principiului transparenţei procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate atît acoperirii necesităţilor, cît şi asigurării bazei tehnico-materiale şi formării programului de producţie al întreprinderii;”.
    4. Articolul 11 se completează în final cu textul: „Asigurarea bazei tehnico-materiale şi formarea programului de producţie se vor efectua în baza principiului transparenţei procedurilor de achiziţie şi eficienţei utilizării surselor financiare.”
    5. Articolul 13 se completează cu  alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Pînă la 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune, întreprinderea transferă defalcările la bugetul de stat, calculate în funcţie de rezultatele activităţii sale pe anul precedent, şi prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial raportul privind defalcările calculate. Neachitarea în termen a defalcărilor la bugetul de stat constituie încălcare fiscală, pentru care este prevăzută răspundere în conformitate cu titlul V din Codul fiscal.”
    6. Legea se completează cu articolul 131 cu următorul cuprins:
    „Articolul 131. Auditul
    (1) Auditul obligatoriu al rapoartelor financiare anuale se efectuează la întreprinderile care depăşesc, pentru ultimele două perioade consecutive de gestiune precedente, limitele a două din următoarele criterii:
    – capitalul social – 500,0 mii lei;
    – total venituri – 10000,0 mii lei;
    – numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune – 100 de persoane.
    (2) Ministerul Finanţelor va selecta societăţile de audit pentru auditarea situaţiilor financiare ale întreprinderilor şi va aproba lista acestora, cu elaborarea ulterioară a termenilor de referinţă.”
    Art. IV. – Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78–81, art. 199), cu  modificările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:
    1. La articolul 22:
     alineatul (5) se completează cu litera j1) cu următorul cuprins:
    „j1) la solicitarea Ministerului Finanţelor, în scopul exercitării atribuţiilor pentru conturile deschise în bănci de către instituţiile publice finanţate de la bugetul public naţional;”
    alineatul (7) se completează în final cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) furnizarea lunară către Ministerul Finanţelor a informaţiei privind încasările, plăţile şi soldurile de mijloace băneşti în conturile deschise în bănci de către instituţiile publice finanţate de la bugetul public naţional.”
    2. În denumirea capitolului V, cuvintele „DĂRI DE SEAMĂ” se înlocuiesc cu cuvintele „SITUAŢII FINANCIARE”.
    3. Articolul 33:
    în titlu, cuvintele „dările de seamă” se înlocuiesc cu cuvîntul  „situaţiile”;
    la alineatul (1), textul „periodic dări de seamă care să reflecte operaţiunile şi situaţia financiară conform practicii contabile general acceptate” se înlocuieşte cu textul „situaţii financiare conform legislaţiei contabile”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Conturile şi situaţiile financiare trebuie să corespundă Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 şi standardelor de contabilitate. Totodată, instituţiile financiare sînt obligate să respecte  cerinţele Băncii Naţionale de întocmire a situaţiilor financiare FINREP şi de întocmire a rapoartelor în scopuri prudenţiale.”
    la alineatul (3), cuvintele „şi dările de seamă” se înlocuiesc cu cuvintele „şi situaţiile”.
    Art. V. – Articolul 1 din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247–251, art. 753), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1) litera a), cuvintele „şi locale” se înlocuiesc cu cuvintele „locale, comunale şi a străzilor”;
    la alineatul (2), cuvintele „şi locale” se înlocuiesc cu cuvintele „ , locale, comunale şi pentru străzi”.
    Art. VI. – Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1–4, art. 1), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), după cuvintele „drepturile şi obligaţiile acţionarilor,” se introduce textul „ale membrilor organelor de conducere şi ale altor persoane cu funcţii de răspundere ale societăţii,”.
    2. La articolul 2 alineatul (2) litera c), după cuvîntul „privatizării” se introduce textul „ , societate pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social”.
    3. Legea se completează cu articolul 41 cu următorul cuprins:
    „Articolul 41. Responsabilităţile societăţii cu capital
                           integral  sau majoritar de stat
    (1) Societatea întocmeşte de sine stătător programul de producţie, reieşind din contractele încheiate pentru comercializarea producţiei către consumatori şi din necesitatea de a asigura dezvoltarea socială şi de producţie a societăţii.
    (2) Societatea formează baza tehnico-materială şi achiziţionează bunuri, lucrări şi servicii destinate acoperirii necesităţilor proprii pe piaţa de mărfuri şi servicii. Asigurarea bazei tehnico-materiale şi formarea programului de producţie se vor efectua în baza principiului transparenţei procedurilor de achiziţie şi eficienţei utilizării surselor financiare.”
    4. La articolul 17 alineatul (4), cuvintele „de audit a societăţii” se înlocuiesc cu cuvintele „a societăţii de audit”.
    5. La articolul 26 alineatul (2) litera a), cuvintele „organizaţiei de audit” se înlocuiesc cu cuvintele „societăţii de audit”.
    6. La articolul 41 alineatul (7), cuvintele „organizaţiei de audit” se înlocuiesc cu cuvintele „societăţii de audit”.
    7. La articolul 49 alineatul (11), textul „1 iulie” se înlocuieşte cu textul „30 iunie inclusiv”.
    8. Articolul 50 alineatul (3):
    la litera e), cuvintele „organizaţia de audit” se înlocuiesc cu cuvintele „societatea de audit”;
    la literele i) şi j), după cuvîntul „profitului” se introduce cuvîntul „net”.
    9. Articolul 53:
    la alineatul (2) litera b), cuvintele „organizaţiei de audit” se înlocuiesc cu cuvintele „societăţii de audit”;
    la alineatul (3) litera b), cuvintele „organizaţiei de audit” se înlocuiesc cu cuvintele „societăţii de audit”;
    la alineatul (4), cuvintele „organizaţiei de audit” se înlocuiesc cu cuvintele „societăţii de audit”.
    10. La articolul 56 alineatul (2) litera c), cuvintele „organizaţiei de audit” se înlocuiesc cu cuvintele „societăţii de audit”.
    11. Articolul 65:
    la alineatul (2) litera j), cuvîntul „sau” se înlocuieşte cu cuvintele „şi/sau”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Consiliul societăţii cu capital integral sau majoritar de stat ia decizia privind asigurarea bazei tehnico-materiale şi formarea programului de producţie prin aplicarea principiului transparenţei în procesul de efectuare a procedurilor de achiziţie de bunuri, lucrări şi servicii destinate acoperirii necesităţilor.”
    12. La articolul 66 alineatul (2), după textul „de 3 persoane” se introduce textul „ , iar în cazul societăţilor în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social – nu mai mică de 5 persoane, în care vor fi incluşi şi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei, comisiei parlamentare permanente de profil şi/sau ai organului abilitat cu administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”.
    13. La articolul 68 alineatul (4) litera d), cuvintele „organizaţiei de audit a societăţii” se înlocuiesc cu cuvintele „societăţii de audit”.
    14. Articolul 69:
    la alineatul (6), cuvintele „ , după caz,” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Organul executiv al societăţii asigură executarea deciziilor luate de către consiliul societăţii cu capital integral sau majoritar de stat privind asigurarea bazei tehnico-materiale şi formarea programului de producţie prin aplicarea principiului transparenţei în efectuarea procedurilor de achiziţie de bunuri, lucrări şi servicii destinate acoperirii necesităţilor.”
    15. Articolul 70:
    la alineatul (4), cuvintele „organizaţiei de audit ale societăţii” se înlocuiesc cu cuvintele „societăţii de audit”;
    la alineatul (7), cuvintele „organizaţiei de audit a societăţii” se înlocuiesc cu cuvintele „societăţii de audit”.
    16. La articolul 71 alineatul (2), cuvîntul „statul” se înlocuieşte, în ambele cazuri, cu cuvintele „statul/unitatea administrativ-teritorială”, iar în final se introduce textul  „sau al instituţiilor din subordine şi/sau, după caz, al direcţiei de ramură a autorităţii administraţiei publice locale”.
    17. La articolul 72 alineatul (8), cuvintele „organizaţiei de audit” se înlocuiesc cu cuvintele „societăţii de audit”, iar în final se introduce textul „ , de prestări servicii de îndeplinire a funcţiilor cenzorului sau ale comisiei de cenzori”.
    18. La articolul 74 alineatul (1), cuvîntul „administrativă” se înlocuieşte cu cuvîntul „contravenţională”.
    19. La articolul 86 alineatul (2) litera a), cuvintele „organizaţia de audit” se înlocuiesc cu cuvintele „societatea de audit”.
    20. La articolul 87 alineatul (2), cuvintele „organizaţiei de audit” se înlocuiesc cu cuvintele „societăţii de audit”.
    21. La articolul 89:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Auditul obligatoriu al rapoartelor financiare anuale se efectuează la societatea care corespunde cel puţin unuia din criteriile prevăzute la art. 2 alin. (2). Ministerul Finanţelor va selecta societăţile de audit pentru auditarea situaţiilor financiare ale societăţilor în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social şi va aproba lista societăţilor de audit respective, cu elaborarea ulterioară a termenilor de referinţă.”
    la alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „(2) Auditul solicitat al rapoartelor financiare anuale se efectuează:”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Societatea de audit efectuează auditul rapoartelor financiare anuale şi al altor informaţii aferente acestora în conformitate cu legislaţia cu privire la activitatea de audit şi cu contractul de audit şi, în baza rezultatelor lui, întocmeşte raportul auditorului.”
    la alineatul (4), cuvintele „Organizaţia de audit” se înlocuiesc cu cuvintele „Societatea de audit”;
    alineatele (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:
    „(5) Societatea de audit nu poate fi persoană afiliată a societăţii, a registratorului societăţii şi a organizaţiei gestionare a acesteia.
    (6) Societatea de audit nu este în drept să încheie cu societatea alte contracte decît contractul de audit sau contractul privind exercitarea funcţiilor comisiei de cenzori.”
    la alineatul (7), textul „actul de control şi în raportul întocmit de organizaţia de audit” se înlocuieşte cu textul „raportul auditorului întocmit de către societatea de audit”.
    22. Articolul 92 alineatul (1):
    la litera d), cuvintele „organizaţia de audit ale societăţii” se înlocuiesc cu cuvintele „societatea de audit”;
    la litera l), cuvintele „organizaţiei de audit” se înlocuiesc cu cuvintele „societăţii de audit”.
    Art. VII. – Articolul 38 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153–156 BIS), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (2), cuvintele „organele financiare şi fiscale de stat” se înlocuiesc cu cuvintele „organele de control financiar şi administrare fiscală”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) La solicitarea organelor de drept, în baza ordonanţelor emise în cadrul desfăşurării urmăririi penale, Inspecţia financiară efectuează inspectarea financiară a activităţii asociaţiilor obşteşti, pe tematica prevăzută în ordonanţele organelor de drept.”
    Art. VIII. – La punctul 37 litera a) din Regulamentul cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 893-XIII din 26 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 57, art. 557), cu modificările ulterioare, cuvintele ,,şi locale” se înlocuiesc cu cuvintele „ , locale, comunale şi a străzilor”.
    Art. IX. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) La elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative din domeniul fiscal, care reglementează activitatea de întreprinzător, Guvernul întocmeşte actul de analiză a impactului de reglementare. În cazul iniţiativelor legislative înaintate de către deputaţi, actul de analiză a impactului de reglementare va fi întocmit de Guvern în procesul de avizare, conform unei metodologii aprobate de acesta.”
    2. La articolul 5:
    punctul 28) va avea următorul cuprins:
    „28) Cod fiscal – număr personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de prezentul cod. Numărul de identificare de stat, atribuit în corespundere cu legislaţia privind înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor, se consideră cod fiscal din ziua eliberării certificatului/deciziei de înregistrare, care atestă identitatea numărului de identificare de stat şi a codului fiscal.”
    articolul se completează cu punctele 41) şi 42) cu următorul cuprins:
    „41) An fiscal – an calendaristic, care începe cu 1 ianuarie şi se termină cu 31 decembrie.
    42) Certificat de atribuire a codului fiscal – document care confirmă luarea în evidenţa fiscală. Certificatul/decizia de înregistrare care atestă identitatea numărului de identificare de stat şi a codului fiscal este recunoscut/recunoscută, din ziua eliberării, şi ca certificat de atribuire a codului fiscal.”
    3. La articolul 6 alineatul (6), literele m), p) şi r) se abrogă.
    4. Articolul 7 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Lista impozitelor şi taxelor locale, precum şi plafoanele acestora se aprobă de Parlament.”
    5. La articolul 8 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) să se pună la evidenţă la organul fiscal în a cărui rază îşi are sediul stabilit în documentele de constituire (înregistrare) şi să primească certificatul de atribuire a codului fiscal. Aceste prevederi nu se aplică persoanelor al căror număr de identificare de stat reprezintă codul fiscal;”.
    6. La articolul 15 litera a), cifra „26700” se înlocuieşte, în ambele cazuri, cu cifra „27852”.
    7. La articolul 18 litera h), textul „ , cu excepţia celor achitate în folosul persoanelor fizice” se exclude.
    8. La articolul 19, litera a) se completează în final cu textul „ , precum şi a plăţilor aferente cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, conform modului stabilit de Guvern”.
    9. Articolul 20:
    la litera y), textul „precum şi de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată” se înlocuieşte cu cuvintele „precum şi a acumulatoarelor electrice uzate”;
    articolul se completează cu litera y1) cu următorul cuprins:
    „y1) veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la comercializarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, efectuată în adresa altei persoane fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);”
    litera z2) va avea următorul cuprins:
    „z2) mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi/sau mijloacele financiare obţinute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern, utilizate conform destinaţiei acestora;”
    litera z9) se completează în final cu textul „ , precum şi din reluarea pierderilor din depreciere a mijloacelor fixe şi a altor active”;
    articolul se completează cu literele z11) şi z12) cu următorul cuprins:
    „z11) veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani şi mai mult din domeniul literaturii şi artei;
    z12) veniturile obţinute din proiecte şi granturi internaţionale, care contribuie la dezvoltarea durabilă a sferei învăţămîntului şi cercetării.”
    10. Articolul 24:
    se completează cu alineatul (151) cu următorul cuprins:
    „(151) Se permite deducerea cheltuielilor achitate de contribuabili în decursul anului fiscal sub formă de taxe de alocaţii financiare destinate activităţii sindicatelor. Plafonul de deductibilitate a acestor cheltuieli constituie 0,15% din fondul de retribuire a muncii.”
    la alineatul (18), după cuvintele „din reevaluarea” se introduc cuvintele „şi din deprecierea”;
    articolul se completează cu alineatul (19) cu următorul cuprins:
    „(19) Se permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, conform modului stabilit de Guvern.”
    11. Articolul 27 se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
    „(12) Se permite deducerea uzurii mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, cu excepţia cazurilor cînd valoarea acestora a fost inclusă în venitul neimpozabil al contribuabilului.”
    12. La articolul 31, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Companiilor de leasing li se permite deducerea provizioanelor destinate acoperirii creanţelor ce ţin de nerecuperarea ratelor şi dobînzilor de leasing în mărime de pînă la 5% din soldul mediu anual al creanţelor aferente contractelor de leasing, dacă aceste creanţe sînt datorate de o persoană care nu este afiliată contribuabilului.”
    13. Articolul 33:
    la alineatul (1), cifra „9120” se înlocuieşte cu cifra „9516”;
    la alineatul (2), cifra „13560” se înlocuieşte cu cifra „14148”.
    14. Articolul 34:
    la alineatul (1), cifra „9120” se înlocuieşte cu cifra „9516”;
    la alineatul (2), cifra „13560” se înlocuieşte cu cifra „14148”.
    15. Articolul 35:
    la alineatul (1), cifrele „2040” şi „9120” se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele „2124” şi „9516”;
    la alineatul (2):
    litera b) se abrogă;
    la litera d), după cuvîntul „venit” se introduce cuvîntul „impozabil”, iar cifra „9120” se înlocuieşte cu cifra „9516”.
    16. La articolul 37 alineatul (2) litera c), textul „ , care este vîndută la un preţ ce depăşeşte baza ei valorică ajustată” se exclude.
    17. La articolul 38 alineatul (3), textul: „La dorinţa contribuabilului, această valoare poate fi determinată ca bază valorică ajustată a activelor de capital, înmulţită la coeficientul corespunzător anului procurării lor, aprobat de către Guvern.” se exclude.
    18. La articolul 44:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Cu excepţia cazurilor cînd este prevăzut altceva, se aplică următoarele metode de evidenţă:
    a) pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător – contabilitatea de casă;
    b) pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – contabilitatea de casă  sau contabilitatea de angajamente;
    c) pentru persoanele juridice – contabilitatea de angajamente.”
    la alineatul (2), cuvintele „metodă de casă” se înlocuiesc cu cuvintele „contabilitate de casă”;
    la alineatul (3), cuvintele „metoda calculelor” se înlocuiesc cu cuvintele „contabilitatea de angajamente”;
    la alineatul (5), cuvintele „metoda calculelor” se înlocuiesc cu cuvintele „contabilitatea angajamentelor”, iar cuvintele „metoda de casă” – cu cuvintele „contabilitatea de casă”;
    la alineatul (6), cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” se înlocuiesc cu cuvintele „organul fiscal”, iar cuvintele „metodei calculelor” – cu cuvintele „contabilităţii de angajamente”;
    articolul se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:
    „(10) Diferenţele rezultate din tranziţia la Standardele Naţionale de Contabilitate în vigoare din 1 ianuarie 2014 nu se recunosc în scopuri fiscale.”
    19. Articolul 52:
    la alineatul (2), litera d) se completează în final cu textul „ , cu excepţia plăţilor salariale îndreptate în favoarea acestuia”;
    la alineatul (4), textul „de la data înregistrării organizaţiei necomerciale în conformitate cu art. 121 alin. (2)” se înlocuieşte cu textul „în care a fost depusă cererea privind scutirea de plata impozitului pe venit”, iar în final se introduce textul: „Nu este necesară depunerea repetată a cererii în perioadele ulterioare primei perioade fiscale.”
    20. La articolul 54, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, este scutit de impozit venitul obţinut de:
    a) misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, membrii personalului acestor misiuni diplomatice şi oficii consulare, inclusiv personalul administrativ, tehnic şi personalul de serviciu, precum şi membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei (dacă nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova sau dacă nu au reşedinţă permanentă în Republica Moldova);
    b) reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, membrii personalului acestora, precum şi membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei (dacă nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova sau dacă nu au reşedinţă permanentă în Republica Moldova).”
    21. La articolul 57:
    alineatul (1) se abrogă;
    la alineatul (2), cuvintele „depline a” se exclud;
    la alineatul (3), cuvintele „deplină a” se exclud;
    la alineatul (5), cuvîntul „deplină” se exclude.
    22. Articolul 58:
    se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) În cazul în care, în rezultatul reorganizării, mijloacele fixe se transmit de la agentul economic supus reorganizării către alt agent economic în reorganizare, baza valorică a acestor mijloace fixe la data transmiterii (valoarea de ieşire/intrare) va reprezenta baza lor valorică, înregistrată în evidenţa contabilă a agentului economic supus reorganizării la începutul perioadei de gestiune în care are loc reorganizarea.”
    la alineatul (4), cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” se înlocuiesc cu cuvintele „organele fiscale”.
    23. Articolul 59:
     la alineatul (1) litera d), cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” se înlocuiesc cu cuvintele „organul fiscal”, iar cuvînul „deplină” se exclude;
    alineatul (5) se abrogă.
    24. Articolul 60:
    la alineatul (1), cuvintele „metoda calculelor” se înlocuiesc cu cuvintele „contabilitatea de angajamente”;
    la alineatul (5), cuvînul „deplină” se exclude.
    25. La articolul 61 alineatul (2), cuvintele „deplină a” se exclud.
    26. Articolul 71:
    la litera q), textul „indiferent de faptul cui i se efectuează plăţile” se înlocuieşte cu textul „indiferent de faptul în adresa cărei persoane se efectuează plăţile aferente acestui venit”;
    litera r) se completează în final cu textul „şi altor servicii decît cele prevăzute la lit. q)”;
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), veniturile nerezidenţilor, cu excepţia celor care dispun de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, din transportul internaţional aerian obţinute din efectuarea curselor regulate nu sînt considerate venituri obţinute în Republica Moldova.”
    27. La articolul 75 alineatul (2) litera a), după cuvintele „standardelor naţionale de contabilitate” se introduc cuvintele „sau ale standardelor internaţionale de raportare financiară”.
    28. La articolul 76 alineatul (3), după cuvintele „standardele naţionale de contabilitate” se introduc cuvintele „sau de standardele internaţionale de raportare financiară”, iar textul „documentul cu privire la activitatea desfăşurată în Republica Moldova” se înlocuieşte cu textul „darea de seamă fiscală aferentă activităţii desfăşurate în Republica Moldova”.
    29. La articolul 81 alineatul (1), litera b) se abrogă.
    30. Articolul 83:
    la alineatul (2) litera b), cifrele „9120” şi „26700”, în toate cazurile, se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele „9516” şi „27852”;
    la alineatul (4), cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat” şi „organelor fiscale” se înlocuiesc cu cuvintele „organului fiscal”;
    la alineatul (5), textul „ , în termenul stabilit pentru prezentarea declaraţiei sau cu depăşirea acestui termen,” se exclude;
    la alineatul (6), textul „60 de zile” se înlocuieşte cu textul „6 luni”;
    la alineatul (8), cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” se înlocuiesc cu cuvintele „organul fiscal”.
    31. La articolul 84, alineatul (11) se abrogă.
    32. Articolul 85:
    la alineatul (1), cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat” se înlocuiesc cu cuvintele „organului fiscal”, iar cuvintele „serviciul în cauză” – cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatul (4), cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat” se înlocuiesc cu cuvintele „organului fiscal”.
    33. Articolul 87:
    la alineatul (1), cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat” se înlocuiesc cu cuvintele „organelor fiscale”;
    la alineatul (3), cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat” se înlocuiesc cu cuvintele „organului fiscal”, iar textul „nu mai tîrziu de termenul stabilit şi pe adresa indicată în aceste documente” – cu textul „în termenul şi modul general stabilit de prezentul cod şi de actele normative adoptate pentru executarea prezentului cod”;
    la alineatul (4), cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat” se înlocuiesc cu cuvintele „organului fiscal”.
    34. Articolul 88 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Persoanele fizice, cu excepţia intreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pot dispune asupra destinaţiei unei sume de pînă la 2% din suma calculată la buget a impozitului pe venit din salariu pentru susţinerea organizaţiilor necomerciale de utilitate publică şi a instituţiilor religioase. Mecanismul de repartizare procentuală şi lista organizaţiilor necomerciale de utilitate publică şi a instituţiilor religioase care beneficiază de direcţionarea unui cuantum procentual din impozitul pe venit achitat pe parcursul unui an se stabilesc de Guvern.”
    35. La articolul 90, după textul „gospodăriilor ţărăneşti (de fermier),” se introduce textul „a cabinetului avocatului, a notarului public, a executorului judecătoresc, a biroului individual al mediatorului,”, iar în final se introduce textul „şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital”.
    36. Articolul 901:
    la alineatul (33), liniuţa întîi se completează în final cu textul „ , cu excepţia cîştigurilor de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii”;
    articolul se completează cu alineatul (35) cu următorul cuprins:
    „(35) Persoanele specificate la art. 90 reţin un impozit în mărime de 2% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată.”
    la alineatul (4), textul „şi (34)” se înlocuieşte cu  textul  „ , (34) şi (35)”.
    37. Articolul 92:
    la alineatul (9), după textul „Î.S. „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat «Registru»”” se introduce textul „ , notarii publici”;
    articolul se completează cu alineatele (10), (11) şi (12) cu următorul cuprins:
    „(10) Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare anului fiscal, informaţia aferentă persoanelor fizice care au obţinut restituirea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, în modul şi în forma stabilită de comun acord cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
    (11) Casele de amanet (lombardurile) prezintă organelor fiscale informaţia privind împrumuturile nerambursate acordate persoanelor fizice, conform modului stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
    (12) Ministerul Justiţiei, pînă la data de 25 a lunii următoare anului fiscal, transmite Inspectoratului Fiscal Principal de Stat lista organizaţiilor necomerciale în modul şi în forma stabilită de comun acord.”
    38. Articolul 93:
    la  punctul 16), după cuvintele „cu regim special,” se introduc cuvintele „pe suport de hîrtie sau în formă electronică,”, iar după cuvîntul „cumpărătorului” – cuvîntul „(beneficiarului)”;
    la punctul 18), cuvintele „cu destinaţie productivă” se înlocuiesc cu textul „destinate utilizării în procesul de producţie (prestare servicii/executare lucrări)”, iar textul: „La active pe termen lung cu destinaţie productivă se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate (servicii, lucrări prestate).” se exclude.
    39. Articolul 94 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 94. Subiecţii impozabili
    Subiecţii impozabili sînt:
    a) persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei permanente conform art. 5 pct. 15), care sînt înregistraţi sau trebuie să fie înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A.;
    b) persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei permanente conform art. 5 pct. 15), care importă mărfuri, cu excepţia persoanelor fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare;
    c) persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei permanente conform art. 5 pct. 15), care importă servicii, indiferent de faptul dacă sînt sau nu sînt înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A.”
    40. La articolul 95 alineatul (2), litera a) se completează în final cu cuvintele  „sau în cadrul regimului de antrepozit vamal”.
    41. La articolul 96, litera b) se completează în final cu două liniuţe cu următorul cuprins:
    „- 8% – la producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova;
    - 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova;”.
    42. La articolul 97 alineatul (4), cuvîntul „articol” se înlocuieşte cu cuvîntul „alineat”.
    43. La articolul 99 alineatul (2), după cuvintele „serviciile prestate fără plată angajaţilor subiectului impozabil” se introduce textul „ , cu excepţia celor prevăzute la art. 24 alin. (19),”.
    44. Articolul 101:
    la alineatul (7), cifra „200” se înlocuieşte cu cifra „300”;
    la alineatul (8), după cuvintele „sau ale creditorilor lor)” se introduc cuvintele „faţă de bugetul public naţional”.
    45. Articolul 1011:
    la alineatul (1), cuvintele „conform art. 112” se exclud;
    la alineatul (2), textul „într-un termen care nu depăşeşte 3 perioade fiscale după perioada fiscală în care au fost efectuate investiţiile (cheltuielile) capitale” se înlocuieşte cu textul „în modul stabilit de Guvern, într-un termen ce nu depăşeşte 45 de zile din data depunerii cererii”.
    46. Articolul 1012 se abrogă.
    47. La articolul 1013 alineatul (1), textul „într-un termen ce nu depăşeşte 3 perioade fiscale după perioada fiscală în care au fost efectuate investiţiile (cheltuielile) capitale” se înlocuieşte cu textul „în modul stabilit de Guvern, într-un termen ce nu depăşeşte 45 de zile din data depunerii cererii”.
    48. Articolul 102:
    la alineatul (1), textele „conform art. 112” şi „în conformitate cu art. 112” se înlocuiesc cu cuvintele „în calitate de plătitori ai T.V.A.”;
    la alineatul (7), cuvintele „procurată în modul stabilit de la organul autorizat” se înlocuiesc cu cuvintele „eliberată de organul autorizat, în modul stabilit”;
    alineatul (8):
    la punctul 3) litera d), cuvîntul „fluvial” se înlocuieşte cu cuvîntul „naval”;
    la punctul 8), litera e) se abrogă;
    la punctul 11) litera d), cuvintele „cu aplicarea ştampilei organului vamal” se exclud;
    la punctul 15) litera c), cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” se înlocuiesc cu cuvintele „organul fiscal”;
    la alineatul (10), după cuvîntul „cumpărătorul” se introduce cuvîntul „(beneficiarul)”.
    49. Articolul 103:
    alineatul (1):
    la punctul 6), textul ,,precum şi de administratori (lichidatori, administratori fiduciari, administratori provizorii) ai proceselor de insolvabilitate, de restructurare judiciară, de faliment şi de lichidare” se exclude;
    la punctul 8), textul „proprietatea întreprinderilor declarate în proces de restructurare judiciară, de faliment şi de lichidare,” se exclude;
    alineatul se completează cu punctul 241) cu următorul cuprins:
    „241) mărfurile de la poziţiile tarifare 7201, 7204, 854810;”
    alineatul se completează cu punctele 28), 29), 30) şi 31) cu următorul cuprins:
    „28) tractoarele agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnica agricolă  de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437.
    Pentru a beneficia de facilitatea fiscală dată, aceste active materiale nu pot fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani din data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale. În cazul în care aceste active materiale se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pînă la expirarea a 3 ani, T.V.A. se va calcula şi achita de la valoarea de intrare a acestora;
    29) activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern.
    La active materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate.
    Pentru a beneficia de facilitatea fiscală dată, aceste active materiale pe termen lung nu pot fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani din data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale. În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pînă la expirarea a 3 ani, T.V.A. se va calcula şi achita de la valoarea de intrare a acestora;
    30) lucrările de construcţie şi montaj al parcurilor eoliene şi al parcurilor fotovoltaice;
    31) utilajul şi tehnica pentru întreprinderile din domeniul de colectare, prelucrare, reciclare a deşeurilor menajere, utilizate nemijlocit în domeniul de activitate al acestora.”
    la alineatul (5), textul „/sau livrările” se înlocuieşte cu cuvîntul „livrarea”;
    articolul se completează cu alineatul (95) cu următorul cuprins:
    „(95) T.V.A. nu se aplică mărfurilor consumabile importate de forţa militară străină care desfăşoară aplicaţii militare temporare, destinate uzului sau consumului exclusiv al forţei militare şi al componentei civile. Lista mărfurilor consumabile se aprobă de către Ministerul Apărării al Republicii Moldova.”
    50. La articolul 104, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) în baza principiului reciprocităţii, importul şi/sau livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, serviciilor destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, destinate uzului sau consumului personal de către membrii personalului acestor misiuni diplomatice şi oficii consulare sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, precum şi de către membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, cu excepţia cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi a cetăţenilor străini şi apatrizi cu reşedinţa permanentă în Republica Moldova. Modul de aplicare a cotei zero a T.V.A. se stabileşte de Guvern;”.
    51. La articolul 108:
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) În cazul importului şi livrării de mărfuri şi servicii care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, data achitării T.V.A. se consideră data specificată în contract pentru plata ratei de leasing. În cazul încasării ratei de leasing în avans, data livrării se consideră data încasării avansului.”
    articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) În cazul unui contract de leasing financiar, data achitării T.V.A. se consideră data importului mărfurilor care fac obiectul contractului de leasing  (în cazul importului) sau data încheierii contractului (în cazul livrării de mărfuri şi servicii).”
    52. Articolul 112:
    la alineatul (1), cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” se înlocuiesc cu cuvintele „organul fiscal”;
    la alineatul (2), textul „a avut loc depăşirea de plafon, despre care fapt a fost înştiinţat oficial Serviciul Fiscal de Stat, completînd formularul respectiv” se înlocuieşte cu textul „a fost depusă la organul fiscal cererea de înregistrare, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (1)”;
    la alineatul (3), cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” se înlocuiesc cu cuvintele „organul fiscal”.
    53. Articolul 113:
    la alineatul (1), cuvintele „despre aceasta Serviciul Fiscal de Stat” se înlocuiesc cu cuvintele „despre aceasta organul fiscal”;
    la alineatul (2), cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” se înlocuiesc cu cuvintele „Organul fiscal”.
    54. La articolul 115 alineatul (1), cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” se înlocuiesc cu cuvintele „organul fiscal”.
    55. Articolul 117:
    la alineatul (1), după cuvîntul „cumpărătorului” se introduce cuvîntul „(beneficiarului)”;
    la alineatul (2), punctul 5) va avea următorul cuprins:
    „5) denumirea (numele), adresa şi codul fiscal al cumpărătorului;”.
    56. La articolul 118 alineatul (2) litera b), după cuvîntul „facturii” se introduce cuvîntul „fiscale”.
    57. Articolul 1181 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Prevederile prezentului articol nu se aplică faţă de facturile fiscale electronice.”
    58. La articolul 120 litera b), textul „ , cu excepţia mărfurilor specificate la art. 124 alin. (1)–(3), (5), (7), (8)” se exclude.
    59. La articolul 123, alineatul (6) se completează cu litera e) cu următorul cuprins: 
    „e) alcoolul etilic nedenaturat (poziţiile tarifare 2207 şi 2208) utilizat în scopuri medicale.”
    60. Articolul 124:
    la alineatul (1),  cifra „200” se înlocuieşte cu cifra „300”;
    la alineatul (2), litera c) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatele (21) şi (22) cu următorul cuprins:
    „(21) În baza principiului reciprocităţii, accizele nu se achită la importul şi/sau livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, serviciilor destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, destinate uzului sau consumului personal de către membrii personalului acestor misiuni diplomatice şi oficii consulare sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, precum şi de către membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, cu excepţia cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi a cetăţenilor străini şi apatrizi cu reşedinţa permanentă în Republica Moldova.
    (22) Accizele nu se achită pentru  mărfurile consumabile importate de forţa militară străină care desfăşoară aplicaţii militare temporare, destinate uzului sau consumului exclusiv al forţei militare şi al componentei civile. Lista mărfurilor consumabile se aprobă de către Ministerul Apărării al Republicii Moldova.”
    61. Articolul 125:
    la alineatul (2), după cuvintele „se reportează la” se introduc cuvintele „consumuri sau la”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Suma accizelor achitată la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri  nesupuse accizelor se reportează la consumuri sau la cheltuieli.”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Restituirea accizelor conform prezentului articol se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor, la cererea agentului economic, în contul viitoarelor obligaţii ale acestora faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al agentului economic.”
    62. În denumirea capitolului 4 din titlul IV, după cuvîntul „ÎNREGISTRAREA” se introduce textul „ , ANULAREA ŞI SUSPENDAREA ÎNREGISTRĂRII”.
    63. Codul se completează cu articolul 1261 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1261. Anularea şi suspendarea înregistrării
                               subiecţilor impunerii
    (1) În cazul încheierii activităţii de prelucrare şi/sau de fabricare a mărfurilor supuse accizelor (cu excepţia cazurilor dispunerii de mărfuri supuse accizelor aflate în stoc), persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate ca subiecţi ai impunerii cu accize sînt obligate să informeze despre aceasta organul fiscal. Anularea înregistrării ca contribuabil al accizelor se efectuează în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
    (2) Data anulării înregistrării ca subiect al impunerii cu accize se consideră data întocmirii actului de control în a cărui bază este emisă decizia şefului (şefului adjunct) al organului fiscal privind anularea înregistrării.
    (3) În cazul suspendării activităţii subiectului impozabil în conformitate cu legislaţia în vigoare, înregistrarea în calitate de subiect al impunerii cu accize nu se anulează. În cazul expedierii (transportării) mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz în perioada de suspendare a activităţii, obligaţiile şi drepturile subiectului impunerii cu accize se restabilesc din momentul scoaterii mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz.”
    64. Anexa nr. 1 la titlul IV:
    la poziţia tarifară 220300 coloana 4, cifra „1,94” se înlocuieşte cu cifra „2,02”;
    la poziţia tarifară 2205 coloana 4, cifra „10” se înlocuieşte cu cifra „10,50”;
    la poziţia tarifară 220600 coloana 4, cifra „10” se înlocuieşte cu cifra „10,50”;
    la poziţia tarifară 2207 coloana 4, cifra „70” se înlocuieşte cu cifra „73”;
    la poziţia tarifară 2208 coloana 4, cifra „70” se înlocuieşte cu cifra „73”;
    poziţia tarifară 240220:
    la liniuţa întîi coloana 4, textul „45 lei + 24%” se înlocuieşte cu textul „75 lei + 24%”;
    la liniuţa a doua coloana 4, cifra „30” se înlocuieşte cu cifra „50”;
    la poziţia tarifară 2403 coloana 4, cifra „100” se înlocuieşte cu cifra „104,30”;
    la poziţia tarifară 270710100 coloana 4, cifra „3200” se înlocuieşte cu cifra „3500”;
    la poziţia tarifară 270720100 coloana 4, cifra „3200” se înlocuieşte cu cifra „3500”;
    la poziţia tarifară 270730100 coloana 4, cifra „3200” se înlocuieşte cu cifra „3500”;
    la poziţia tarifară 270750 coloana 4, cifra „3200” se înlocuieşte cu cifra „3500”;
    la poziţia tarifară 270900100 coloana 4, cifra „3200” se înlocuieşte cu cifra „3500”;
    la poziţiile tarifare 271011110–271019290 coloana 4, cifra „3200” se înlocuieşte cu cifra „3500”;
    la poziţiile tarifare 271019310–271019490 coloana 4, cifra „1330” se înlocuieşte cu cifra „1455”;
    la poziţia tarifară 271019510 coloana 4, cifra „1330” se înlocuieşte cu cifra „1455”;
    la poziţia tarifară 271019610 coloana 4, cifra „1330” se înlocuieşte cu cifra ,,1455”;
    la poziţia tarifară 271019630 coloana 4, cifra „1330” se înlocuieşte cu cifra „1455”;
    la poziţia tarifară 271019650 coloana 4, cifra „1330” se înlocuieşte cu cifra „1455”;
    la poziţia tarifară 271019690 coloana 4, cifra „1330” se înlocuieşte cu cifra „1455”;
    la poziţia tarifară 271112 coloana 4, cifra „1995” se înlocuieşte cu cifra „2180”;
    la poziţia tarifară 271113 coloana 4, cifra „1995” se înlocuieşte cu cifra „2180”;
    la poziţia tarifară 271114000 coloana 4, cifra „1995” se înlocuieşte cu cifra „2180”;
    la poziţia tarifară 271119000 coloana 4, cifra „1995” se înlocuieşte cu cifra „2180”;
    la poziţia tarifară 280430000 coloana 4, cifra „105” se înlocuieşte cu cifra „109,50”;
    la poziţia tarifară 280440000 coloana 4, cifra „116” se înlocuieşte cu cifra „121”;
    la poziţia tarifară 290110000 coloana 4, cifra „3200” se înlocuieşte cu cifra „3500”;
    la poziţia tarifară 290124100 coloana 4, cifra „3200” se înlocuieşte cu cifra „3500”;
    la poziţia tarifară 290129000 coloana 4, cifra „3200” se înlocuieşte cu cifra „3500”;
    la poziţia tarifară 290211000 coloana 4, cifra „3200” se înlocuieşte cu cifra „3500”;
    la poziţia tarifară 290219 coloana 4, cifra „3200” se înlocuieşte cu cifra „3500”;
    la poziţia tarifară ex.290220000 coloana 4, cifra „3200” se înlocuieşte cu cifra „3500”;
    la poziţia tarifară 290230000 coloana 4, cifra „3200” se înlocuieşte cu cifra „3500”;
    la poziţia tarifară 290244000 coloana 4, cifra „3200” se înlocuieşte cu cifra „3500”;
    la poziţia tarifară 290290900 coloana 4, cifra „3200” se înlocuieşte cu cifra „3500”;
    la poziţiile tarifare 290511000–290513000 coloana 4, cifra „3200” se înlocuieşte cu cifra „3500”;
    la poziţia tarifară 290514 coloana 4, cifra „3200” se înlocuieşte cu cifra „3500”;
    la poziţia tarifară 290516 coloana 4, cifra „3200” se înlocuieşte cu cifra „3500”;
    poziţiile tarifare 290519000–290549 se exclud;
    la poziţia tarifară ex.290519000 coloana 4, cifra „3200” se înlocuieşte cu cifra „3500”;
    poziţia tarifară 2906 se exclude;
    la poziţia tarifară 2909 coloana 4, cifra „3200” se înlocuieşte cu cifra „3500”;
    poziţia tarifară 3302 se exclude;
    poziţia tarifară 321210 se exclude;
    poziţia tarifară 321290 se exclude;
    la poziţia tarifară 381400900 coloana 4, cifra „3200” se înlocuieşte cu cifra „3500”;
    la poziţia tarifară 381700500 coloana 4, cifra „3200” se înlocuieşte cu cifra „3500”;
    la poziţia tarifară 381700800 coloana 4, cifra „3200” se înlocuieşte cu cifra „3500”;
    la poziţia tarifară 711311000 coloana 4, cifra „2,10” se înlocuieşte cu cifra „2,20”;
    la poziţia tarifară 711319000 coloana 4, cifra „32” se înlocuieşte cu cifra „33,40”;
    la poziţia tarifară 711320000 coloana 4, cifra „32” se înlocuieşte cu cifra „33,40”.
    65. Anexa nr. 2 la titlul IV va avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    66. Articolul 129 se completează cu punctele 111), 181), 21) şi 22) cu următorul cuprins:
    „111) Vizită fiscală – procedeu de asistenţă fiscală care constă în explicarea legislaţiei fiscale, cu caracter consultativ, şi/sau în stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabilului.”
    „181) Diminuare a impozitelor, taxelor şi/sau altor plăţi – totalitate a acţiunilor sau inacţiunilor în rezultatul cărora contribuabilul declară sumele impozitelor, taxelor şi/sau altor plăţi în cuantum mai mic decît cel prevăzut de legislaţie.”
    „21) Sigiliu – produs electronic sau obiect alcătuit dintr-o placă de cauciuc, metal, lemn, hîrtie sau alte materiale, fixată pe un suport, avînd gravată o emblemă, o inscripţie sau un alt semn distinctiv oficial, ca dovadă a autenticităţii.
    22) Sigilare – aplicarea sigiliului pe maşina de casă şi de control, pe uşile unor încăperi, mijloace de transport, pe recipiente, diferite produse, colete, corespondenţă, pe bunurile debitorului, alte bunuri în scopul conservării, identificării, indisponibilizării ori evitării desfacerii acestora de către persoane neautorizate.”
    67. La articolul 131:
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Organele cu atribuţii de administrare fiscală sînt în drept să prezinte informaţiile de care dispun referitor la un contribuabil concret:
    a) funcţionarilor fiscali şi persoanelor cu funcţie de răspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală, în scopul îndeplinirii de către ei a atribuţiilor de serviciu;
    b) autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în scopul îndeplinirii de către acestea a atribuţiilor;
    c) instanţelor de judecată, în scopul examinării cazurilor ce ţin de competenţa acestora;
    d) organelor de drept – informaţia necesară în cadrul urmăririi penale şi/sau privind încălcările fiscale;
    e) Comisiei Electorale Centrale şi Curţii de Conturi, în scopul îndeplinirii funcţiilor acesteia;
    f) organelor fiscale ale altor ţări, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    g) executorilor judecătoreşti, pentru executarea documentelor executorii;
    h) coordonatorilor oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, pentru verificarea veniturilor solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat;
    i) organelor abilitate cu funcţii în domeniul migraţiei – informaţia despre obiectele impozabile ale imigranţilor, în scopul îndeplinirii de către acestea a atribuţiilor;
    j) organelor cu atribuţii de aprobare a preţurilor şi tarifelor, în scopul îndeplinirii de către acestea a atribuţiilor;
    k) contribuabilului – informaţia cu caracter personal despre acesta privind obligaţiile fiscale şi alte plăţi la bugetul public naţional, a căror evidenţă este ţinută de organul fiscal;
    l) mijloacelor de informare în masă – informaţia despre sumele de plăţi achitate la bugetul public naţional şi/sau încălcările fiscale dacă acest fapt nu este în detrimentul intereselor legale ale organelor de drept şi judiciare.”
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Persoanele şi autorităţile publice indicate la alin. (5) poartă răspundere, conform legislaţiei în vigoare, pentru neasigurarea confidenţialităţii şi securităţii informaţiei primite, precum şi pentru utilizarea ei în alte scopuri decît cele stabilite.”
    68. La articolul 133:
    alineatul (1):
    se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) asigură organizarea şi îndrumarea activităţii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale şi a inspectoratelor fiscale de stat specializate prin elaborarea ghidurilor, manualelor, normelor metodologice ce ţin de aplicarea procedurilor de administrare fiscală, în scopul aplicării unitare şi nediscriminatorii a legislaţiei fiscale;”
    la litera b) cuvîntul „controlează” se înlocuieşte cu textul „controlează şi/sau auditează”;
    litera d1) se completează în final cu cuvintele „pe suport de hîrtie”;
    la alineatul (2) litera g), după cuvintele „formulare de facturi fiscale” se introduc cuvintele „pe suport de hîrtie”.
    69. Articolul 134:
    la alineatul (1), litera p) se completează în final cu textul: „. Neprezentarea persoanei fizice citate la data şi ora stabilită în citaţie nu împiedică efectuarea de către organul fiscal a actelor procedurale fiscale”;
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins: 
    „(31) În procesul efectuării controlului fiscal, în caz de necesitate, Serviciul Fiscal de Stat poate contracta sau antrena specialişti, experţi, interpreţi calificaţi în domeniul solicitat pentru a acorda asistenţa respectivă şi a contribui la clarificarea unor constatări.”
    70. La articolul 148, alineatele (51), (6) şi (7) vor avea următorul cuprins:
    „(51) Funcţionarul fiscal ocupă funcţie publică de inspector, specialist, auditor intern, inspector superior, specialist superior, auditor intern superior, inspector principal, specialist principal sau auditor intern principal.
    (6) Modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu şi aplicarea sancţiunilor disciplinare funcţionarului fiscal ţin de competenţa autorităţii care l-a încadrat  şi se efectuează în conformitate cu legislaţia.
    (7) Funcţionarul fiscal nu este în drept să desfăşoare alte activităţi remunerate, cu excepţia celor prevăzute de art. 25 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.”
    71. La articolul 161:
    alineatul (3) se completează cu literele c) şi d) cu următorul cuprins:
    „c) copia de pe documentul care confirmă înregistrarea de stat sau care permite practicarea activităţii respective;
    d) copia de pe certificatul de atribuire a codului fiscal;”
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) În cazul pierderii certificatului de atribuire a codului fiscal, după publicarea avizului respectiv în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, organul fiscal eliberează, la cererea contribuabilului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, un duplicat al certificatului pierdut.”
    la alineatul (8), cifra „30” se înlocuieşte cu cifra „60”.
    72. La articolul 162 alineatul (1) litera a), textul „ , precum şi oricărui notar public, cabinet al avocatului, oricărei persoane care practică activitate particulară de detectiv şi de pază, oricărui executor judecătoresc, birou individual al mediatorului, birou asociat de mediatori” se exclude.
    [Pct.72 declarat neconstituțional prin HCC13 din 22.05.14, MO223-230/08.08.14 art.27; în vigoare 25.05.14]
    73. Articolul 163:
    la alineatul (4), cuvîntul „decizia” se înlocuieşte, în ambele cazuri, cu textul „certificatul/decizia”, iar cuvîntul „recunoscută” – cu textul „recunoscut/ recunoscută”;
    la alineatul (5), după cuvintele „codul fiscal” se introduce textul „şi li se eliberează certificatul de atribuire a codului fiscal în termen de 3 zile lucrătoare de”.
    74. Articolul 164:
    la alineatul (2), cuvintele „atribuirii codului fiscal contribuabilului” se înlocuiesc cu cuvintele „eliberării către contribuabil a certificatului de atribuire a codului fiscal”;
    alineatul (4):
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) denumirea completă şi prescurtată a contribuabilului (numele, prenumele persoanei) şi sediul (domiciliul);”
    la litera e), cuvîntul „atribuirii” se înlocuieşte cu cuvintele „eliberării certificatului de atribuire a”;
    la litera f), cuvintele „căreia i s-a atribuit cod fiscal” se înlocuiesc cu cuvintele „care a primit certificat de atribuire a codului fiscal”;
    la alineatul (6), cuvintele „atribuirii codului fiscal contribuabilului” se înlocuiesc cu textul „eliberării către contribuabil a certificatului de atribuire a codului fiscal”.
    75. Articolul 165 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Evidenţa obligaţiilor fiscale ale persoanelor fizice se ţine pe baza codurilor fiscale trecute în Registrul fiscal de stat din Registrul de stat al populaţiei.”
    76. Articolul 167:
    la alineatul (1), cuvintele „informaţii privind atribuirea” se înlocuiesc cu cuvintele  „certificatul de atribuire a”;
    la alineatul (2), textul „şi instituţiile financiare” se înlocuieşte cu textul „ , instituţiile financiare şi  Banca Naţională a Moldovei”.
    77. La articolul 168 alineatul (4), litera a) se completează în final cu textul: „. La cerere se anexează certificatul de atribuire a codului fiscal”.
    78. Articolul 171:
    la alineatul (1), cuvintele „cardurilor bancare” se înlocuiesc cu cuvintele „cardului de plată”;
    la alineatul (5), cuvîntul „operaţionale” se înlocuieşte cu cuvîntul „lucrătoare”;
    la alineatul (6), cuvîntul „operaţională” se înlocuieşte cu cuvîntul „lucrătoare”, iar cuvintele „nu mai tîrziu de ziua operaţională următoare zilei” – cu cuvintele „în ziua lucrătoare”.
    79. La articolul 173, după cuvintele „prin prescripţie” se introduc cuvintele „în modul stabilit de Guvern”.
    80. Articolul 175 se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
    „(9) Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare se efectuează în modul stabilit de Guvern.”
    81. Articolul 178:
    la alineatul (1), cuvîntul „operaţionale” se înlocuieşte cu cuvîntul „lucrătoare”, iar cuvintele „cardurilor bancare”, în ambele cazuri, şi „card bancar” se înlocuiesc, respectiv, cu cuvintele „cardurilor de plată” şi „card de plată”;
    la alineatul (4), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) emiterii deciziei privind derularea procesului de lichidare (dizolvare) sau hotărîrii de intentare a procesului de insolvabilitate.”
    82. La articolul 180 alineatul (2), textul „2 ani fiscali, cu sau” se înlocuieşte cu textul „24 de luni consecutive din ziua încheierii contractului”.
    83. La articolul 188, alineatul (2) se completează în final cu textul „ , conform formularului şi modului de întocmire în vigoare pentru darea de seamă fiscală care se corectează”.
    84. La articolul 189, textul „(3) În cazurile specificate la art. 14 alin. (11) şi (12), la efectuarea controlului corectitudinii achitării impozitului pe venit, organul fiscal calculează impozitul prin metode şi surse indirecte.” se exclude.
    85. La articolul 190 alineatul (4), textul „unui regulament, aprobat de Ministerul Finanţelor” se înlocuieşte cu textul „modului stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”.
    86. La articolul 193, litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) contribuabilul nu se află în procedură de lichidare (dizolvare) sau în proces de insolvabilitate conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Aceste prevederi nu se aplică obligaţiilor fiscale curente.”
    87. La articolul 196 alineatul (3), după cuvintele „se remit acestuia” se introduce textul „în termen de pînă la 10 zile lucrătoare”.
    88. Articolul 197:
    la alineatul (1), după cuvintele „contului de împrumut,” se introduce textul „a conturilor bancare deschise conform prevederilor acordurilor de împrumut încheiate între Republica Moldova şi donatorii externi”, iar în final se introduce textul: „Pentru toate categoriile de conturi bancare înscrise în Registrul fiscal de stat, ordinele incaso se emit în monedă naţională. La executarea ordinului incaso emis în moneda naţională înaintat la contul în valută străină al contribuabilului, instituţia financiară efectuează operaţiunea de cumpărare a valutei străine contra monedei naţionale aplicînd cursul valutar stabilit de aceasta, cu transferarea leilor moldoveneşti la bugetul public naţional în aceeaşi zi.”
    la alineatul (2), cuvintele „zilei lucrătoare” se înlocuiesc cu textul „a 24 de ore din momentul”.
    89. La articolul 202, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În cazul stingerii parţiale a obligaţiei fiscale, organul fiscal va dispune ridicarea sechestrului de pe bunuri şi imediat va aplica sechestru pe bunurile contribuabilului în măsură suficientă pentru a asigura stingerea restanţelor existente şi compensarea cheltuielilor de executare silită suportate sau eventuale, precum şi a impozitelor şi taxelor aferente comercializării bunurilor.”
    90. Articolul 203:
    la alineatul (3), după cuvintele „inspectoratele fiscale de stat teritoriale” se introduce textul „/inspectoratele fiscale de stat specializate”;
    la alineatul (15), după textul „mai mari de 10000 lei)” se introduce textul „ , precum şi a bunurilor care au fost expuse la bursa de mărfuri, dar nu au fost solicitate spre a fi comercializate şi au fost excluse din planul de licitaţie conform reglementărilor legale în vigoare,”, iar cuvintele „prin instrucţiunea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se înlocuiesc cu cuvintele „de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”.
    91. Articolul 206 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 206. Imposibilitatea executării silite a obligaţiei fiscale
    (1) Executarea silită a obligaţiei fiscale se consideră imposibilă dacă:
    a) persoana lichidată nu are succesor şi nu posedă bunuri pasibile urmăririi;
    b) persoana se află în proces de lichidare (dizolvare) sau în procedură de insolvabilitate;
    c) există act judecătoresc ce suspendă executarea deciziei organului fiscal asupra cazului de încălcare fiscală sau de executare silită – pe perioada valabilităţii actului de suspendare;
    d) există actul respectiv al instanţei de judecată sau al executorului judecătoresc potrivit căruia perceperea restanţei este imposibilă.
    (2) Perioada aflării obligaţiilor fiscale la evidenţă fiscală specială constituie:
    a) pentru cazurile indicate la alin. (1) lit. a) – perioada termenului de prescripţie prevăzut la art. 265;
    b) pentru cazurile indicate la alin. (1) lit. b) – din data emiterii deciziei instanţei de judecată şi pînă la definitivarea procesului;
    c) pentru cazurile indicate la alin. (1) lit. c) şi d) – din data emiterii actului şi pînă la expirarea valabilităţii acestuia.
    (3) Suma obligaţiei fiscale a cărei executare silită este imposibilă, precum şi suma obligaţiilor fiscale stinse prin scădere conform art. 174 alin. (1), (2) şi (4) sînt luate la o evidenţă specială, care este parte componentă a evidenţei generale, în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. În cazurile prevăzute la art. 186 alin. (5), sumele luate la evidenţă specială se restabilesc.
    (4) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat prezintă Ministerului Finanţelor rapoarte trimestriale şi anuale privind suma obligaţiei fiscale luate la evidenţă specială.
    (5) Din data expirării valabilităţii actului de suspendare, obligaţiile fiscale, luate la evidenţă specială conform alin. (1) lit. c) se restabilesc în conturile contribuabilului cu data iniţială a actului de suspendare.”
    92. Articolul 208:
    la alineatul (1), după cuvintele „inspectoratelor fiscale de stat teritoriale” se introduce textul „/inspectoratelor fiscale de stat specializate”;
    la alineatul (3), după cuvintele „inspectoratele fiscale de stat teritoriale” se introduce textul „/inspectoratele fiscale de stat specializate”.
    93. La articolul 214 alineatul (8), cuvîntul „inspectarea” se înlocuieşte, în ambele cazuri, cu cuvîntul „auditul”.
    94. La articolul 215 alineatul (2), textul „Controlul în cauză urmează a fi efectuat în termen de cel mult 3 luni din ziua prezentării de către contribuabil a dării de seamă fiscale, a unui alt document prevăzut de legislaţia fiscală, dacă aceasta din urmă nu prevede altfel.” se exclude.
    95. La articolul 216 alineatul (3), cuvîntul „inspectarea” se înlocuieşte cu cuvîntul „auditul”.
    96. La articolul 2261 punctul 1), textul „utilizînd informaţii de la sursa de plată a venitului şi din alte surse decît dările de seamă fiscale ale persoanei respective” se înlocuieşte cu textul „conform  art. 2267 alin. (1)”.
    97. Articolul 2263 se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) efectuează, pe parcursul unui an fiscal, ieşiri de bunuri, mijloace băneşti, prestări servicii ce depăşesc suma de 500 mii lei.”
    98. La articolul 22611:
    alineatul (2) se completează cu punctul 9) cu următorul cuprins:
    „9) executorii judecătoreşti – informaţia privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Persoanele indicate la alin. (2) sînt obligate să prezinte informaţiile gratuit, în modul şi în termenele stabilite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.”
    alineatul (5):
    la litera b), cuvîntul „persoana” se înlocuieşte cu cuvîntul „persoană”, iar cuvintele „în valoare totală de peste” – cu cuvintele „a căror valoare cumulativă depăşeşte suma de”;
    la litera c), cuvintele „în valoare totală mai mare de” se înlocuiesc cu cuvintele „a căror valoare cumulativă depăşeşte suma de”;
    la litera d), cuvintele „ , care în total depăşesc” se înlocuiesc cu cuvintele „a căror valoare cumulativă depăşeşte”;
    la litera e), cuvintele „cu valoare totală mai mare de” se înlocuiesc cu cuvintele „a căror valoare cumulativă depăşeşte suma de”;
    alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) realizarea drepturilor creditorilor efectuate pe parcursul unui an fiscal, care cumulativ depăşesc suma de 300 mii lei pentru o persoană fizică.”
    99. La articolul 228, alineatul (6) se completează în final cu textul: „Majorarea de întîrziere (penalitatea) se restabileşte în conturile contribuabilului odată cu parvenirea circumstanţelor indicate la art. 186 alin. (5).”
    100. La articolul 234:
    alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    „(11) Amenzile prevăzute la art. 260 alin. (1), (2) şi (3) nu se aplică în cazul în care nu apar obligaţii suplimentare privind impozite şi/sau taxe.”
    la alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmînării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, stinge sumele impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau 50% din amenzile indicate în decizie sau stinge obligaţia fiscală prin compensare conform art. 175.
    În cazul în care datele din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat atestă executarea cerinţelor prevăzute la lit. a) şi b), autoritatea abilitată să examineze cazurile privind încălcările fiscale, de sine stătător, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare din data expirării termenului prevăzut la lit. b), adoptă o decizie privind reducerea amenzilor în cauză cu 50%.”
    101. Articolul 241:
    la alineatul (1), cuvintele „şi organele Ministerului Afacerilor Interne” se exclud;
    la alineatul (2), textul „ , ministrul afacerilor interne, şeful şi şeful adjunct al Departamentului poliţie, şefii şi şefii adjuncţi ai direcţiei şi ai secţiilor specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne” se exclude.
    102. La articolul 245 alineatul (1), cuvintele „sau organele Ministerului Afacerilor Interne” se exclude.
    103. Articolul 253 se completează cu alineatele (6), (7) şi (8) cu următorul cuprins:
    „(6) Prezentarea tardivă a informaţiei prevăzute la art. 22611 alin. (5) de către persoanele indicate la art. 22611 alin. (2) se sancţionează cu amendă în mărime de 2% din suma indicată în informaţia prezentată tardiv.
    (7) Prezentarea informaţiei prevăzute la art. 22611 alin. (5) neautentice de către persoanele indicate la art. 22611 alin. (2) se sancţionează cu amendă în mărime de 10% din diferenţa dintre suma care urma să fie indicată şi cea indicată în informaţie.
    (8) Neprezentarea informaţiei prevăzute la art. 22611 alin. (5) de către persoanele indicate la art. 22611 alin. (2) se sancţionează cu amendă în mărime de 50% din suma care urma să fie indicată în informaţie.”
    104. Articolul 254 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 254.  Neutilizarea maşinilor de casă și de
                               control/terminalelor de plată în numerar.
                               Neeliberarea biletelor de călătorie
    (1) Efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa maşinii de casă şi de control, în cazul în care actele normative în vigoare prevăd folosirea ei, se sancţionează cu amendă de 10000 de lei pentru fiecare caz de încălcare.
    (2) Efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără eliberarea bonului de casă emis de maşina de casă şi de control se sancţionează cu amendă de 7000 de lei pentru fiecare caz de încălcare.
    (3) Neasigurarea emiterii la maşina de casă şi de control a bonului de casă de valoarea sumei real încasate/primite se sancţionează cu amendă de 7000 de lei pentru fiecare caz de încălcare.
    (4) Neasigurarea bilanţului numerarului în maşina de casă şi de control care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar se sancţionează cu amendă de 7000 de lei pentru fiecare caz de încălcare. Sancţiunea nu se aplică dacă suma excedentului nu depăşeşte 20 de lei.
    (5) Utilizarea maşinii de casă şi de control defectate care constă în neactivarea memoriei fiscale sau imposibilitatea de identificare a softului instalat se sancţionează cu amendă de 10000 de lei pentru fiecare caz de încălcare.
    (6) Utilizarea maşinii de casă şi de control care nu este sigilată de organul fiscal în modul stabilit se sancţionează cu amendă de 10000 de lei pentru fiecare caz de încălcare.
    (7) Utilizarea maşinii de casă şi de control care nu este înregistrată la organul fiscal în modul stabilit se sancţionează cu amendă de 10000 de lei pentru fiecare caz de încălcare.
    (8) Utilizarea terminalului de plată în numerar care nu este înregistrat la organul fiscal în modul stabilit se sancţionează cu amendă de 10000 de lei pentru fiecare caz de încălcare.
    (9) Utilizarea terminalului de plată în numerar fără a emite documentul/ bonul fiscal se sancţionează cu amendă de 7000 de lei pentru fiecare caz de încălcare.
    (10) Desfăşurarea activităţii de transportare a călătorilor cu mijloace de transport auto pe rute regulate urbane, suburbane, interurbane şi internaţionale de către agentul transportator fără procurarea şi ţinerea evidenţei blanchetelor biletelor de călătorie conform legislaţiei în vigoare (bilet de călătorie – bon de casă emis de maşina de casă şi de control sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, înregistrat la agentul transportator, confecţionat în mod tipografic, în conformitate cu actele normative în vigoare) şi/sau fără eliberarea către conducătorii auto la ieşirea în cursă a numărului necesar de blanchete ori transportarea călătorilor pe rute neregulate, inclusiv de taxi, de către agentul transportator fără deţinerea documentelor de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar, inclusiv a bonului de casă emis de maşina de casă şi de control, sau a copiei dispoziţiei de plată se sancţionează cu amendă de 7000 de lei pentru fiecare caz de încălcare, aplicată contribuabilului.”
    105. La articolul 257 alineatul (7), textul „alin. (1), (2) şi (5)” se înlocuieşte cu textul „alin. (2) şi (5)”.
    106. Articolul 260:
    în denumirea articolului, cuvintele „şi de prezentare” se înlocuiesc cu cuvintele „ , de prezentare şi păstrare”;
    la alineatul (3), cifra „10000” se înlocuieşte cu cifra „7000”;
    la alineatele (4) şi (41), cifra „108000” se înlocuieşte cu cifra „72000”.
    107. Articolul 262 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 262. Lipsa „Timbrelor de acciz”
    Lipsa „Timbrelor de acciz” la mărfurile supuse accizelor pasibile de marcare obligatorie sau utilizarea unor „Timbre de acciz” falsificate ori nevalabile se sancţionează cu amendă de 30000 de lei pentru fiecare caz, în cazul în care contribuabilul comercializează, transportă sau depozitează mărfuri fără „Timbre de acciz” sau cu „Timbre de acciz” falsificate ori nevalabile.”
    108. Codul se completează cu articolul 2631 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2631. Ruperea sau deteriorarea sigiliului
    Ruperea sau deteriorarea, în mod intenţionat sau din neglijenţă, a unui sigiliu legal aplicat se sancţionează cu amendă în mărime de 40000 de lei pentru fiecare caz de încălcare.”
    109. La articolul 265, alineatul (2) se completează cu literă f) cu următorul cuprins:
    „f) contribuabilul se află în procedură de insolvabilitate. Aceste prevederi nu se aplică obligaţiilor fiscale curente.”
    110. La articolul 280 alineatul (2), cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat” se înlocuiesc cu cuvintele „organelor fiscale”.
    111. La articolul 281 alineatul (11), textul „cu participarea inspectoratelor fiscale de stat teritoriale,” se exclude.
    112. La articolul 283 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, precum şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, în baza principiului reciprocităţii, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;”.
    113. Articolul 288:
    se completează cu punctul 2) cu următorul cuprins:
    „2) Cota maximă a taxei locale – cotă ad valorem în procente din baza impozabilă a obiectului impunerii ori sumă absolută, stabilită conform prezentului titlu.”
    la punctul 3), cuvintele „Cota taxei locale” se înlocuiesc cu cuvintele „Cota concretă a taxei locale”, iar în final se introduce textul „ , care nu poate fi mai mare decît cota maximă stabilită conform prezentului titlu”.
    [Pct.113 declarat neconstituțional prin HCC2 din 28.01.14, MO80-85/04.04.14 art.10; în vigoare 28.01.14]
    114. La articolul 289 alineatul (2), literele k), n) şi p) se abrogă.
    [Pct.114 declarat neconstituțional prin HCC2 din 28.01.14, MO80-85/04.04.14 art.10; în vigoare 28.01.14]
    115. La articolul 290:
    literele c1), k), n) şi p) se abrogă;
    la litera q), după cuvintele „întreprinzător care” se introduc cuvintele „deţin în posesie/folosinţă sau”, iar în final se introduce textul „(cu excepţia cazurilor cînd proprietari sînt autorităţile publice, instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile şi organizaţiile necomerciale)”.
    [Pct.115 declarat neconstituțional prin HCC2 din 28.01.14, MO80-85/04.04.14 art.10; în vigoare 28.01.14]
    116. La articolul 291 alineatul (1):
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) la taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei), cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor – serviciile de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace  (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor);”
    literele k), n) şi p) se abrogă;
    litera q) va avea următorul cuprins:
    „q) la taxa pentru dispozitive publicitare – suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar, a afişei, pancartei, panoului şi a altor mijloace tehnice prin intermediul cărora se amplasează publicitatea exterioară.”
    [Pct.116 declarat neconstituțional prin HCC2 din 28.01.14, MO80-85/04.04.14 art.10; în vigoare 28.01.14]
    117. Articolul 292:
    la alineatul (1), cuvîntul „Termenele” se înlocuieşte cu cuvintele „Cota maximă şi termenele”;
    la alineatul (2), cuvîntul „Cota” se înlocuieşte cu cuvintele „Cota concretă a”.
    [Pct.117 declarat neconstituțional prin HCC2 din 28.01.14, MO80-85/04.04.14 art.10; în vigoare 28.01.14]
    118. Articolul 293:
    la alineatul (1), textul „lit. k), n), o) şi p)” se înlocuieşte cu textul „lit. o)”, iar cuvîntul „cotele” – cu cuvintele „cotele concrete ale”;
    la alineatul (2), textul „lit. k), n), o) şi p)” se înlocuieşte cu textul „lit. o)”;
    la alineatele (4) şi (5), textul „şi q)” se exclude.
    [Pct.118 declarat neconstituțional prin HCC2 din 28.01.14, MO80-85/04.04.14 art.10; în vigoare 28.01.14]
    119. La articolul 294, alineatul (3) se abrogă.
    [Pct.119 declarat neconstituțional prin HCC2 din 28.01.14, MO80-85/04.04.14 art.10; în vigoare 28.01.14]
    120. La articolul 295, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) tuturor taxelor locale – misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, precum şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, în baza principiului reciprocităţii, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;”.
    121. La articolul 297 alineatul (4), cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat” se înlocuiesc cu cuvintele „organelor fiscale”.
    122. La articolul 298 alineatele (1) şi (2), textul „lit. k), l), n), o) şi p)” se înlocuieşte cu textul „lit. o)”.
    [Pct.122 declarat neconstituțional prin HCC2 din 28.01.14, MO80-85/04.04.14 art.10; în vigoare 28.01.14]
    123. Anexa la titlul VII va avea următorul cuprins:

    anexa
   [Pct.123 declarat neconstituțional prin HCC2 din 28.01.14, MO80-85/04.04.14 art.10; în vigoare 28.01.14]
    124. La articolul 338, alineatul (2) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) autovehiculele din dotarea forţei militare străine, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.”
    125. La articolul 341, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) Pentru autovehiculele mixte, taxa se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2, taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 6 şi taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 7 din anexa nr. 1 la prezentul titlu, pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicile tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare.”
    126. La articolul 345:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Nu constituie obiect al impunerii autovehiculele din dotarea forţei militare străine, în conformitate cu tratatele internaţionale  la care Republica Moldova este parte.”
    127. La articolul 3482:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Nu constituie obiect al impunerii autovehiculele din dotarea forţei militare străine, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.”
    128. Articolul 3483:
    la alineatul (2), cuvintele „care circulă fără achitarea vinietei” se înlocuiesc cu cuvintele „fără vinietă”, iar cuvintele „organului vamal” – cu cuvintele „autorităţii abilitate a administraţiei publice centrale”;
    la alineatul (3), cuvintele „au circulat fără achitarea vinietei” se înlocuiesc cu cuvintele „s-au aflat pe teritoriul ţării fără vinietă”.
    129. Articolul 3484:
    la alineatul (2), litera a) se abrogă;
    alineatul (3) se abrogă.
    130. Articolul 3485:
    la alineatul (1) şi alineatul (2) litera e), cuvintele „pe parcursul unui an calendaristic” se înlocuiesc cu cuvintele „dintr-o perioadă de 12 luni”;
    alineatul (5) se abrogă.
    Art. X. – Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 24:
    la alineatul (16), textul „ , producţia activităţilor de bază ale cărora se determină conform anexei nr.7,” se exclude;
    la alineatul (21), după cuvintele „în baza unui contract individual de muncă.” se introduce din alineat textul:
    „Agentul economic ai cărui angajaţi beneficiază de prevederile prezentului alineat urmează să prezinte la organul fiscal în a cărui rază se deserveşte o informaţie privind faptul dat, în forma şi în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.”
    la alineatul (23), textul „alin. (1)” se exclude, iar cifra „5” se înlocuieşte cu cifra „7”;
    alineatul (231) se abrogă;
    la alineatul (26), textul „alin. (1)” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (29) cu următorul cuprins:
    „(29) Pînă la intrarea în vigoare a art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului se va efectua în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal.”
    2. Anexa nr. 7 se abrogă.
    Art. XI. – La articolul 19 din Legea nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 67–68, art. 555), cu modificările ulterioare, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) Este interzisă publicitatea activităţii de întreprinzător legate de întreţinerea cazinourilor, sălilor cu automate de joc, pariurilor şi de cîştigurile băneşti obţinute în rezultatul participării la acestea.”
    Art. XII. – Legea nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 16–17, art. 101), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 20 alineatul (1) litera c), după cuvintele „sau oţel” se introduc cuvintele „ , a deşeurilor şi resturilor de pile, de baterii de pile şi de acumulatoare electrice, pile şi baterii de pile electrice uzate şi acumulatoare electrice uzate”.
    2. Anexa nr. 3 se completează în final cu o poziţie nouă cu următorul cuprins: 
8548 10

Deşeuri şi resturi de pile, de baterii de pile şi de acumulatoare electrice, pile şi baterii de pile electrice uzate şi acumulatoare electrice uzate


    Art. XIII. – Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    la noţiunea ,,valoarea în vamă a mărfii”, cuvintele „taxelor vamale şi a altor impozite” se înlocuiesc cu cuvintele „drepturilor de import”;
noţiunea „taxă vamală” va avea următorul cuprins:
    „taxă vamală – impozit încasat de organul vamal conform tarifului vamal de import;”
noţiunea „redevenţe” va avea cu următorul cuprins:
    „redevenţă (royalty) – plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.”
    2. La articolul 4, alineatul (6) se abrogă.
    3. Articolul 8:
    la alineatul (5), cuvintele „taxelor vamale şi altor impozite” se înlocuiesc cu cuvintele „drepturilor de import”;
    la alineatul (6), cuvintele „taxei vamale” se înlocuiesc cu cuvintele „drepturilor de import”.
    4. La articolul 10 alineatul (1) litera a), cuvintele „cu marfa respectivă ori” se înlocuiesc cu cuvîntul „ , respectiv”.
    5. Articolul 11:
    în denumire, cuvintele „cu marfa respectivă ori” se înlocuiesc cu cuvîntul „ , respectiv”;
    la alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvintele „cu marfa respectivă ori” se înlocuiesc cu cuvîntul „ , respectiv”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) redevenţele şi taxele pentru licenţe referitoare la mărfurile de evaluat, pe care cumpărătorul este obligat să le achite, direct sau indirect, ca o condiţie a vînzării mărfurilor de evaluat, în cazul în care aceste redevenţe şi drepturi de licenţă nu au fost incluse în preţul efectiv plătit sau de plătit;”.
     6. La articolul 17:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În cazul în care valoarea în vamă a mărfii nu poate fi determinată prin aplicarea metodelor specificate la art. 11, 12, 13, 15 şi 16, aceasta se determină pe baza datelor disponibile pe teritoriul vamal, prin mijloace rezonabile compatibile cu principiile şi dispoziţiile generale ale art. VII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) şi ale acordului de punere în aplicare a art. VII din acordul menţionat.”
    alineatul (2) se abrogă.
    7. Articolul 28:
    la litera h), cifra „200” se înlocuieşte cu cifra „300”;
    la litera l), cuvintele „produse în” se înlocuiesc cu cuvintele „autohtone din”;
    articolul se completează cu litera n3) cu următorul cuprins:
    „n3) mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică realizate pe teritoriul ţării de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;”
    articolul se completează cu litera q2) cu următorul cuprins:
    „q2) activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
    La active materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate.
    Pentru a beneficia de facilitatea fiscală dată, aceste active materiale pe termen lung nu pot fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani din data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale. În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pînă la expirarea a 3 ani din data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale, taxa vamală se va calcula şi se va achita conform legislaţiei în vigoare;”
    articolul se completează cu literele x) şi y) cu următorul cuprins:
    „x) mărfurile consumabile importate de forţa militară străină care desfăşoară aplicaţii militare temporare, destinate uzului sau consumului exclusiv al forţei militare şi al componentei civile. Lista mărfurilor consumabile se aprobă de către Ministerul Apărării al Republicii Moldova;
    y) mărfurile importate clasificate la poziţia tarifară 8548 10.”
    8. Legea se completează cu articolul 281 cu următorul cuprins:
    „Articolul 281. Prelungirea termenului de plată
                             a taxei vamale
    (1) La solicitarea importatorilor agenţi economici producători, în condiţiile art. 126 şi art. 1271 din Codul vamal, se prelungeşte termenul de plată a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, cu excepţia mărfurilor menţionate în anexa nr. 5 la prezenta lege, la materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate, care se utilizează la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, în modul stabilit de Guvern.
    (2) Materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate specificate la alin. (1) sînt considerate ca fiind puse condiţionat în circulaţie şi aflate sub supraveghere vamală în condiţiile art. 35 din Codul vamal, iar mărfurile destinate exportului urmează a fi scoase obligatoriu de pe teritoriul ţării în decurs de 180 de zile de la data declarării importului materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare folosite la fabricarea acestora.
    (3) Dacă, pînă la expirarea termenului specificat la alin. (1), a avut loc exportul mărfurilor obţinute din prelucrarea materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare importate pentru care s-a prelungit termenul de plată a taxei vamale, plata taxei vamale nu se efectuează. Prin decizii de regularizare, Serviciul Vamal efectuează procedura anulării sumelor taxei vamale calculate anterior la importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare importate.
    (4) Modul de prelungire a termenului de plată a taxei vamale se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
    (5) În cazul punerii în liberă circulaţie pe piaţa internă a mărfurilor destinate exportului sau în cazul încălcării termenului de scoatere a lor de pe teritoriul ţării, organele vamale calculează şi încasează taxa vamală conform art. 126 din Codul vamal, cu aplicarea sancţiunilor respective şi a altor măsuri de executare silită a obligaţiei vamale prevăzute de legislaţia în vigoare.”
    9. La articolul 29:
    alineatele (2) şi (3) se abrogă;
    la alineatul (4), după cuvintele „agenţilor economici” se introduce textul „(sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul public naţional”, iar în final – textul: „Restituirea se face în modul stabilit de Guvern, într-un termen ce nu depăşeşte 30 de zile.”
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Taxa încasată pentru efectuarea procedurilor vamale nu se restituie.”
    10. La articolul 32, textul „anexa nr. 3” se înlocuieşte cu textul „anexa nr. 4”.
    11. În punctul 1 din note la anexa nr. 1, textul „poziţia tarifară 8432” se înlocuieşte cu textul „subpoziţia tarifară 8701 10, a motopompelor de la subpoziţia tarifară 8413 70 şi a generatoarelor de la subpoziţiile tarifare 8502 11 şi 8502 20”.
    12. Nota la anexa nr. 2 se completează cu punctele 15 şi 10 cu următorul cuprins:
    „15. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru mărfurile importate pe teritoriul Republicii Moldova destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte.”
    „10. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru mărfurile consumabile importate de forţa militară străină care desfăşoară aplicaţii militare temporare, destinate uzului sau consumului exclusiv al forţei militare şi al componentei civile. Lista mărfurilor consumabile se aprobă de către Ministerul Apărării al Republicii Moldova.”
    13. Anexa nr. 3 se abrogă.
    14. În anexa nr. 4 capitolul II:
    notele la articolul 11 alineatul (1) litera d) vor avea următorul cuprins:
    „1. Redevenţele şi taxele pentru licenţă cuprind plăţile efectuate pentru brevete, mărci de fabrică sau de comerţ şi drepturi de autor. Plăţile pentru dreptul de reproducere în ţara de import a mărfurilor importate nu sînt adăugate la preţul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfurile importate, în scopul determinării valorii în vamă.
    2. La stabilirea valorii în vamă a mărfurilor importate, redevenţa sau taxa de licenţă se include în preţul efectiv plătit sau de plătit în cazul în care această plată:
    – este legată de mărfurile supuse de evaluat; şi
    – constituie o condiţie a vînzării acestor mărfuri.
    3. Redevenţa sau taxa de licenţă care se referă la dreptul de utilizare a unei mărci de fabrică sau de comerţ ori la dreptul de comercializare a mărfurilor respective se adaugă la preţul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfurile importate numai în cazul în care:
    a) redevenţa sau taxa de licenţă se referă la mărfuri care se comercializează în aceeaşi stare sau care se supun unor operaţiuni simple după import; şi
    b) mărfurile se comercializează sub marca, aplicată înainte sau după import, pentru care se plăteşte o redevenţă sau taxă de licenţă; şi
    c) cumpărătorul nu are libertatea de a procura aceste mărfuri de la alţi furnizori care nu sînt în relaţii de interdependenţă cu vînzătorul.
    4. În cazul în care mărfurile sînt achiziţionate de la o persoană, iar redevenţa sau taxa de licenţă este plătită unei alte persoane, plata respectivelor se consideră o condiţie a vînzării mărfurilor. Aceste prevederi sînt specifice şi într-un grup multinaţional cînd vînzătorul sau o persoană asociată acestuia solicită cumpărătorului să efectueze respectiva plată atunci cînd mărfurile sînt achiziţionate de la un membru al grupului, iar redevenţa trebuie plătită unui alt membru al aceluiaşi grup. În mod similar, aceeaşi regulă se aplică şi atunci cînd vînzătorul este beneficiarul unei licenţe a destinatarului redevenţei, iar acesta din urmă controlează condiţiile de vînzare.
    5. În cazul în care contractul de vînzare-cumpare nu prevede în mod explicit obligaţia de a plăti redevenţele şi taxele de licenţă, plata poate fi o condiţie implicită a vînzării, dacă cumpărătorul nu a putut cumpăra mărfurile de la vînzător, iar vînzătorul nu poate să vîndă mărfurile fără plata redevenţelor de către cumpărător titularului licenţei.
    6. În cazul în care valoarea unei redevenţe sau a unui drept de licenţă se calculează independent de preţul mărfurilor importate, plata redevenţei sau dreptului de licenţă se referă la mărfurile de evaluat.
    7. În sensul art. 11 alin. (1) lit. d) nu se ia în considerare ţara de reşedinţă a beneficiarului plăţii redevenţei sau dreptului de licenţă.”
la punctul 2 din compartimentul „prevederi adiţionale” la articolul 11, după cuvintele „costul mijlocului de suport” se introduce textul „ , cu condiţia ca această valoare să se distingă de costul sau valoarea suportului în cauză”.
    15. Legea se completează cu anexa nr. 5 cu următorul cuprins:

    anexa nr.5

    Art. XIV. – Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    la alineatul (20), cuvîntul „(producţiei)” se exclude;
    articolul se completează cu alineatele (203), (204), (205), (206) şi (207) cu următorul cuprins:
    „(203) La solicitarea importatorilor agenţi economici producători, în condiţiile art. 126 şi art. 1271 din Codul vamal, se prelungeşte termenul de plată a T.V.A., pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, cu excepţia mărfurilor prevăzute în anexa la prezenta lege, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate care se utilizează la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, în modul stabilit de Guvern.
    (204) Materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate specificate la alin. (203) sînt considerate ca fiind puse condiţionat în circulaţie şi aflate sub supraveghere vamală în condiţiile art. 35 din Codul vamal, iar mărfurile destinate exportului urmează a fi scoase obligatoriu de pe teritoriul ţării în decurs de 180 de zile de la data declarării importului materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare folosite la fabricarea acestora.
    (205) Dacă, pînă la expirarea termenului prevăzut la alin. (203), a avut loc exportul mărfurilor obţinute din prelucrarea materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare importate pentru care s-a prelungit termenul de plată a T.V.A., plata T.V.A. nu se efectuează. Prin decizii de regularizare, Serviciul Vamal efectuează procedura anulării sumelor T.V.A. calculate anterior la importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare importate.
    (206) Modul de prelungire a termenului de plată a T.V.A. se stabileşte  printr-un regulament aprobat de Guvern.
    (207) În cazul punerii în liberă circulaţie pe piaţa internă a mărfurilor destinate exportului sau în cazul încălcării termenului de scoatere a lor de pe teritoriul ţării, organele vamale calculează şi încasează T.V.A. conform art. 126 din Codul vamal, cu aplicarea sancţiunilor respective şi a altor măsuri de executare silită a obligaţiei vamale prevăzute de legislaţia în vigoare.”
    2. În anexă, cuvintele „(producţia)”, în ambele cazuri, şi „(producţiei)” se exclud, iar în final se introduce o poziţie nouă cu următorul cuprins:  
1701 12
Zahăr brut din sfeclă de zahăr

    Art. XV. – La articolul 12 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38–39, art. 280), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) să angajeze de la bugetele/să acorde bugetelor gestionate prin Contul Unic Trezorerial, pe bază contractuală, împrumuturi pentru procurarea hîrtiilor de valoare de stat sau împrumuturi la condiţii identice cu investiţiile în hîrtiile cu valoare de stat cu scadenţă în acelaşi an bugetar;”.
    Art. XVI. – Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 72–73, art. 485), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Se interzice deţinerea de către acelaşi titular a două sau mai multe patente valabile concomitent pentru acelaşi gen de activitate desfăşurată în acelaşi loc.”
    la alineatul (61), cuvintele „tarabă cu suprafaţă” se înlocuiesc cu cuvintele „tarabă, care au suprafaţa”;
    la alineatul (10), cuvintele „legea bugetului pe anul respectiv” se înlocuiesc cu cuvintele „Codul fiscal”.
    2. În titlul capitolului II, după cuvintele „DE ELIBERARE” se introduc cuvintele „ŞI DE PRELUNGIRE”.
    3. Articolul 4:
    în denumirea articolului, după cuvintele „de eliberare” se introduc cuvintele ,,şi de prelungire”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Patenta se eliberează şi se prelungeşte la cererea solicitantului/ titularului. Cererea se depune la inspectoratul fiscal teritorial în a cărui rază solicitantul/titularul îşi are domiciliul sau preconizează să îşi desfăşoare activitatea. În cazul prevăzut la alin. (7), solicitantul/titularul depune cererea la primăria respectivă.”
    la alinetul (2) litera b), cuvintele „se solicită patenta” se înlocuiesc cu textul „se solicită eliberarea sau prelungirea patentei”;
    la alineatul (4), cuvintele „decizia autorităţii respective” se înlocuiesc cu cuvintele „autorizaţia respectivă”;
    la alineatul (5), cuvintele „La cerere” se înlocuiesc cu textul „La cererea de eliberare sau de prelungire a patentei”;
    la alineatul (6), după cuvîntul „eliberează” se introduc cuvintele „şi se prelungeşte”. 
    4. La articolul 7 alineatul (1), după cuvintele „se eliberează” se introduc cuvintele „sau se prelungeşte”.
    5. La articolul 8:
    alineatul (1):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) în cazul nerespectării prevederilor art. 3 alin. (8);”
    la litera e), cuvintele „unor sancţiuni” se înlocuiesc cu cuvintele „unei sancţiuni”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) În condiţiile încetării valabilităţii patentei, organul emitent al acesteia va emite o decizie  privind încetarea valabilităţii patentei. Decizia privind încetarea valabilităţii patentei se aduce la cunoştinţă titularului de patentă în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii ei.”
    6. Articolul 9:
    alineatul (1):
    la litera b), textul „şi a prevederilor alin. (8)” se exclude;
    litera c) se completează în final cu textul: „– dar nu mai mult de 12 luni”;
    la alineatul (2), textul „valabilitatea ei se restabileşte şi se prelungeşte pe perioada respectivă” se înlocuieşte cu textul: „termenul ce cuprinde perioada de suspendare se restabileşte şi se prelungeşte pentru perioada respectivă, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi lit. c). Restabilirea şi prelungirea patentei pe perioada pentru care a fost suspendată în cazul specificat la alin. (1) lit. a) se realizează în limitele termenelor stabilite de legislaţia muncii şi doar în condiţiile în care titularul patentei prezintă certificat de concediu medical.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) În condiţiile specificate la alin. (1) lit. b), organul emitent al patentei va emite o decizie  privind suspendarea patentei, iar după înlăturarea cauzelor ce au condus la suspendare – o decizie privind reluarea valabilităţii  patentei.”
    7. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Taxa pentru patentă se achită la contul bugetului local pînă la data depunerii cererii de eliberare sau de prelungire a patentei, în cuantum corespunzător termenului solicitat, dar care nu poate fi mai mic decît cel prevăzut la art. 7. Pentru prelungirea termenului ce permite desfăşurarea activităţii în baza patentei de întreprinzător din ziua următoare perioadei pentru care a fost eliberată sau prelungită patenta anterior, taxa aferentă perioadei următoare se achită pînă la expirarea acestui termen. În cazul achitării taxei după expirarea perioadei ce permite desfăşurarea activităţii în baza patentei, prelungirea acesteia se va realiza din ziua următoare zilei achitării taxei pentru patentă. Perceptorii fiscali ai primăriilor sînt în drept să încaseze taxa pentru patentă, cu transferarea ulterioară a acesteia la contul bugetului local.”
    Art. XVII. – Legea nr. 285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 50–52, art. 230), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 26 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Videoloteria este o formă de loterie prin care se obţin cîştiguri, rezultatul participării fiind relevat jucătorului prin intermediul terminalului de videoloterie, abilitatea jucătorului neavînd nicio influenţă/relevanţă în obţinerea cîştigului.”
    2. La articolul 29:
    alineatul (1) se completează în final cu următoarea liniuţă:
    „– videoloterii.”
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
     „(41) Videoloteria reprezintă un ansamblu de echipamente şi programe informaţionale, se realizează printr-o reţea unitară de terminale de videoloterie cu circuit închis, care funcţionează numai conectate la un sistem central la nivel naţional. Sistemul central asigură activarea, monitorizarea permanentă a terminalelor, centralizarea şi stocarea datelor, precum şi validarea automată a cîştigurilor acordate jucătorilor, atît la nivel de terminal, cît şi la nivel de reţea. Videoloteria este o loterie naţională.” 
    3. Legea se completează cu titlul IV1 cu următorul cuprins:
„TITLUL IV1
JOCURILE DE NOROC ORGANIZATE PRIN
INTERMEDIUL SISTEMELOR DE COMUNICAŢII

    Articolul 451. Jocurile de noroc organizate prin intermediul
                            sistemelor de comunicaţii
    (1) Jocurile de noroc prevăzute de prezenta lege pot fi desfăşurate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet,  sisteme de telefonie fixă sau mobilă în condiţiile prezentului titlu.
    (2) Activitatea de organizare şi desfăşurare a jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii constituie monopol de stat şi nu se licenţiază. Jocurile de noroc desfăşurate prin intermediul sistemelor de comunicaţii se organizează de către agentul economic cu capital de stat împuternicit să desfăşoare jocuri de noroc ce constituie monopol de stat.
    (3) Prin intermediul sistemelor de comunicaţii poate fi desfăşurat orice joc de noroc dacă sînt respectate prevederile prezentului titlu şi regulile aprobate de Ministerul Finanţelor.
    (4) Ministerul Finanţelor poate elabora cerinţe specifice de desfăşurare a jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii.
    (5) Desfăşurarea jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii, precum şi importul acestora de către persoane neautorizate sînt interzise.
    (6) Echipamentul, precum şi programele informaţionale utilizate la organizarea jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii trebuie să se afle în mod obligatoriu pe teritoriul Republicii Moldova.
    (7) Fondul de cîştiguri, în cazul jocurilor de noroc desfăşurate prin intermediul sistemelor de comunicaţii, se acumulează de organizator pe un cont special şi constituie cel puţin 70% din sumele încasate pentru fiecare joc.
    Articolul 452. Supravegherea şi controlul
    (1) Ministerul Finanţelor este împuternicit să monitorizeze şi să efectueze verificări privind respectarea prevederilor prezentului capitol.
    (2) Activitatea de monitorizare se desfăşoară cu respectarea următoarelor obiective fundamentale:
    a) protecţia minorilor şi prevenirea accesului acestora, în cazurile cerute de lege, la jocurile de noroc desfăşurate prin intermediul sistemelor de comunicaţii;
    b) asigurarea integrităţii şi transparenţei operaţiunilor desfăşurate de către şi prin intermediul organizatorului jocurilor de noroc, precum şi a unui sistem de joc echitabil;
    c) prevenirea şi combaterea riscului de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism, precum şi identificarea şi raportarea activităţilor infracţionale desfăşurate prin intermediul jocurilor de noroc;
    d) asigurarea unui grad sporit de protecţie a drepturilor jucătorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase;
    e) identificarea website-urilor prin intermediul cărora sînt accesate jocurile de noroc neautorizate în modul stabilit şi comunicarea imediată a informaţiilor cu privire la activităţile neautorizate identificate, în vederea blocării accesului către aceste website-uri.
    Articolul 453. Cerinţe specifice
    Organizatorul jocurilor de noroc desfăşurate prin intermediul sistemelor de comunicaţii este obligat:
    a) să asigure conectarea permanentă, în timp real, cu platformele de joc utilizate, prin conexiuni securizate;
    b) să dispună de o platformă de joc accesibilă jucătorilor prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă care să asigure corectitudinea, integritatea, siguranţa, transparenţa şi confidenţialitatea activităţilor şi a funcţiilor exercitate;
    c) să arhiveze toate tranzacţiile financiare efectuate între organizatorul de jocuri de noroc şi jucător în ambele sensuri şi să păstreze bazele de date respective pe o perioada de 5 ani;
    d) să îşi onoreze în termen obligaţiile de plată către bugetul de stat.
    Articolul 454. Participarea la jocurile de noroc
                           desfăşurate prin intermediul
                           sistemelor de comunicaţii
    (1) Pentru a participa la jocurile de noroc desfăşurate prin intermediul sistemelor de comunicaţii, jucătorul trebuie să fie înregistrat la organizatorul acestor jocuri de noroc, care îi atribuie un cont de joc. Organizatorul de jocuri de noroc creează un singur cont de joc pentru un jucător înregistrat.
    (2) În vederea înregistrării, jucătorul furnizează cel puţin următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, adresa de e-mail valabilă, numărul şi seria documentului legal de identificare şi detaliile unui cont bancar personal prin intermediul căruia se vor efectua transferurile în/din contul de joc ce va fi deschis la organizatorul de jocuri de noroc respective.
    (3) Plăţile, transferurile ori retragerile de bani în/din contul de joc al jucătorului la jocurile de noroc organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii se fac prin intermediul unui cont bancar deschis în ţările ce nu fac parte din Lista jurisdicţiilor ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă, stabilită prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, inclusiv prin intermediul cardurilor bancare de credit şi/sau debit.
    Articolul 455. Determinarea cîştigului şi impozitarea
    (1) Orice venit obţinut de jucător în cadrul participării la unul dintre jocurile de noroc se consideră cîştig şi se impozitează conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Rezultatul jocului se validează şi se furnizează pentru fiecare joc/sesiune de joc în parte.
    (3) Un joc în cazul pariurilor înseamnă înaintarea mizei, validarea acesteia, producerea evenimentului cu privire la care s-a pariat şi determinarea cîştigului/ pierderii. Pentru jocurile de tip cazino un joc înseamnă o sesiune de joc compusă dintr-o partidă sau mai multe partide succesive, pînă la întreruperea/încetarea sesiunii, care poate surveni chiar şi din motive independente de voinţa organizatorului sau a jucătorului.”
    Art. XVIII. – La articolul 4 alineatul (5) din Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, textul „anexa nr. 1” se înlocuieşte cu textul „anexele nr. 1 şi 2”, cuvîntul „-export” se exclude, iar textul „se realizează în modul aprobat de Guvern” se înlocuieşte cu textul „sînt supuse accizelor conform cotelor stabilite în anexele nr. 1 şi 2 la titlul IV al Codului fiscal”.
    Art. XIX. – La articolul 4 alineatul (2) din Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, cifra „2014” se înlocuieşte cu cifra „2015”.
    Art. XX. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    se completează cu punctul 41) cu următorul cuprins:
    „41) vehicul – sistem mecanic, cu sau fără autopropulsie, destinat transportului de persoane şi bunuri sau echipat cu mecanisme care pot executa anumite lucrări;”
punctele 20) şi 21) vor avea următorul cuprins:
    „20) supraveghere vamală – acţiunile întreprinse, în general, de organele vamale pentru a asigura respectarea reglementărilor vamale şi, după caz, a altor dispoziţii aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală;
    21) control vamal – ansamblu de acţiuni întreprinse de organele vamale pentru aplicarea şi respectarea legilor şi a reglementărilor pe care organele vamale au sarcina să le aplice;”
    la punctul 43), după cuvintele „frontierei de stat” se introduc cuvintele „sau la posturile vamale interne de control”;
    articolul se completează cu punctele 58), 59), 60), 61), 62) şi 63) cu următorul cuprins:
    „58) executare silită – întreprinderea de către organul vamal a acţiunilor pentru încasarea silită a obligaţiei vamale ajunsă la scadenţă;
    59) obligaţie ajunsă la scadenţă – obligaţia de plată care devine executorie după expirarea termenelor stabilite de legislaţia în vigoare;
    60) risc – probabilitatea apariţiei unui eveniment care:
    a) împiedică aplicarea corectă a legislaţiei;
    b) compromite interesele financiare ale Republicii Moldova;
    c) constituie o ameninţare pentru securitatea şi siguranţa Republicii Moldova, pentru sănătatea publică, a mediului sau a consumatorilor;
    61) administrarea riscurilor – determinarea sistematică a riscurilor şi punerea în aplicare a tuturor măsurilor necesare pentru a limita expunerea la riscuri. Aceasta include activităţi cum ar fi colectarea de date şi informaţii, analiza şi evaluarea riscurilor, determinarea şi luarea măsurilor necesare, respectiv supravegherea şi reexaminarea periodică a procesului şi a rezultatelor obţinute, pe baza surselor şi a strategiilor naţionale şi internaţionale;
    62) culoar de control vamal – circuitul determinat în mod automatizat, care trebuie urmat de declaraţia vamală pe durata procesului de control vamal. Fiecare culoar reprezintă un nivel de control care trebuie aplicat unei declaraţii vamale, după cum urmează:
    - culoarul verde – culoarul de control vamal care permite acordarea liberului de vamă fără efectuarea controlului documentar şi fizic;
    - culoarul galben – culoarul de control vamal care permite acordarea liberului de vamă după efectuarea controlului documentar, fără efectuarea controlului fizic;
    - culoarul roşu – culoarul de control vamal care permite acordarea liberului de vamă după efectuarea controlului documentar şi fizic;
    - culoarul albastru – culoarul de control vamal care permite acordarea liberului de vamă beneficiarilor de proceduri simplificate, fără efectuarea controlului documentar şi fizic, cu aplicarea analizei riscurilor în vederea stabilirii necesităţii efectuării controlului ulterior;
    63) borderou de transport – document vamal de strictă evidenţă, în trei exemplare, utilizat pentru asigurarea supravegherii vamale a mărfurilor şi a mijloacelor de transport în cadrul operaţiunilor de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova. Forma borderoului de transport se stabileşte de Serviciul Vamal.”
    2. Articolul 6 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) La elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative din domeniul vamal care reglementează activitatea de întreprinzător, Guvernul întocmeşte actul de analiză a impactului de reglementare. În cazul iniţiativelor legislative înaintate de către deputaţi, actul de analiză a impactului de reglementare este întocmit de Guvern în procesul de avizare, conform unei metodologii aprobate de acesta.”
    3. Codul se completează cu articolul 61 cu următorul cuprins:
    „Articolul 61. Apărarea drepturilor şi intereselor
                           persoanelor
    Apărarea drepturilor şi intereselor plătitorilor vamali se face pe cale judiciară sau pe alte căi prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative. Toate îndoielile apărute la aplicarea legislaţiei vamale se vor interpreta în favoarea plătitorului vamal.”
    4. Articolul 81 se abrogă.
    5. La articolul 11:
    litera s) va avea următorul cuprins:
    „s) desfăşoară activităţile necesare pentru administrarea riscurilor;”
    articolul se completează cu literele t), u) şi v) cu următorul cuprins:
    „t) asigură diseminarea legislaţiei vamale şi accesul la informaţii de interes public;
    u) dezvoltă parteneriatul public-privat în domeniul vamal şi colaborează cu mediul de afaceri;
    v) exercită alte atribuţii stabilite de legislaţie.”
    6. Articolul 17:
    la alineatul (2), cuvintele „cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie” se înlocuiesc cu textul „cu excepţia cazului cînd a fost emisă o autorizaţie a judecătorului de instrucţie în acest sens în cadrul unei cauze penale pornite în privinţa unui agent economic, iar în cazul altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată – dacă acestea au o importanţă majoră în cadrul unei cauze penale concrete”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) La simpla cerere, Serviciul Vamal furnizează doar informaţii cu caracter general.”
    7. Codul se completează cu articolul 171 cu următorul cuprins:
    „Articolul 171. Schimbul de informaţii
    (1) Schimbul de informaţii dintre organele vamale, precum şi dintre organele vamale şi agenţii economici, în conformitate cu prezentul cod, se efectuează prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor. Cazurile şi condiţiile în care schimbul de informaţii poate fi efectuat prin alte operaţii decît tehnicile de prelucrare electronică a datelor se stabilesc de legislaţie.
    (2) Serviciul Vamal, persoanele stabilite în Republica Moldova şi persoanele străine pot schimba orice informaţii care nu sînt în mod expres prevăzute de legislaţia vamală, în special în scopul cooperării reciproce în vederea administrării riscurilor. Acest schimb se poate realiza în cadrul unui acord scris şi poate include accesarea de către organul vamal a sistemelor informatice ale persoanelor.”
    8. Articolul 18 se abrogă.
    9. La articolul 20:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Este interzisă introducerea şi/sau plasarea sub regimurile vamale de import, de antrepozit vamal, sub destinaţia vamală zonă liberă:
    – a mijloacelor de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8702 destinate transportării a mai mult de 20 de persoane şi la poziţiile tarifare 8704 şi 8705, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani;
    – a tractoarelor clasificate la poziţiile tarifare 8701 10 000, 8701 20, 8701 30, 8701 90 900, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 12 ani;
    – a tractoarelor clasificate la poziţiile tarifare 8701 90 110 – 8701 90 500, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 20 de ani;
    – a mijloacelor de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu excepţia autovehiculelor de epocă), precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani;
    – a autovehiculelor concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane clasificate la poziţia tarifară 8702, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 7 ani.”
    la alineatul (8), după cuvintele „uzinei producătoare a vehiculului” se introduce textul „sau informaţia obţinută de la dealerii autorizaţi ai producătorilor de maşini”, iar după cuvintele „în baza datelor uzinei producătoare” – textul „sau în baza informaţiei obţinute de la dealerii autorizaţi ai producătorilor de maşini”.
    10. La articolul 29 alineatul (3), după cuvintele „Termenul de încheiere a regimului vamal suspensiv” se introduce textul „ , cu excepţia regimului vamal de tranzit,”.
    11. La articolul 30 alineatul (6), după cifra „3817 00 800)” se introduce textul „ , gazului de sondă şi a altor hidrocarburi gazoase (subpoziţiile tarifare  2711 12, 2711 13, 2711 14 000, 2711 19 000)”.
    12. La articolul 33 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) mărfuri în a căror producere intervin mai multe ţări, grupuri de ţări sau uniuni vamale de ţări. Aceste mărfuri se consideră originare din acea ţară în care au fost supuse ultimei transformări substanţiale.”
    13. Articolul 35 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 35. Punerea în liberă circulaţie a mărfurilor
                           cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale
    (1) În cazul în care mărfurile sînt puse în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale, acestea rămîn sub supraveghere vamală. Supravegherea vamală conform condiţiilor prevăzute pentru acordarea unor astfel de facilităţi fiscale şi vamale încetează a mai fi aplicată, cu condiţia achitării drepturilor de import datorate, în cazul în care mărfurile:
    a) sînt exportate;
    b) sînt distruse, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;
    c) sînt utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute de legislaţie pentru aplicarea facilităţilor fiscale şi vamale;
    d) nu pot fi identificate din lipsa informaţiei, documentelor justificative şi a persoanei în gestiunea căreia au fost înregistrate astfel de importuri.
    (2) Mărfurile pot fi utilizate în alte scopuri decît cele pentru care au fost importate, fără achitarea drepturilor de import, după expirarea termenului de 3 ani din momentul obţinerii facilităţilor, dacă legislaţia pentru aplicarea facilităţilor fiscale şi vamale nu prevede altfel.”
    14. La articolul 41 alineatul (3), cuvintele „Serviciul Vamal” se înlocuiesc cu cuvintele „Biroul vamal emitent”.
    15. La articolul 42:
    alineatul (2) se completează în final cu textul: „Termenul de încheiere a regimului vamal de tranzit se prelungeşte de către organul vamal proxim în cazurile stabilite de Serviciul Vamal, în limitele termenului de 8 zile, inclusiv după expirarea termenului acordat iniţial.”
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Serviciul Vamal stabileşte procedura simplificată de plasare a mărfurilor sub regim vamal de tranzit şi procedura simplificată de încheiere a regimului vamal de tranzit.”
    16. La articolul 44:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Serviciul Vamal este în drept să stabilească procedura simplificată de tranzit cu aplicarea borderoului de transport.”
    17. La articolul 45, alineatul (2) se abrogă.
    18. Articolul 54 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Autorizaţia de antrepozitare se eliberează pe un termen de 2 ani.”
    19. La articolul 64 alineatul (1), după cuvintele „se eliberează” se introduc cuvintele „de către biroul vamal”.
    20. La articolul 67, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Mărfurile introduse în baza unui contract de leasing operaţional se plasează sub regimul vamal de admitere temporară.”
    21. La articolul 69:
    alineatul (3) se abrogă;
    la alineatul (4), textul „1 an” se înlocuieşte cu textul „3 ani ”.
    22. Articolul 73:
    la alineatul (1), după cuvintele „pot fi puse în liberă circulaţie” se introduc cuvintele „ , dacă nu sînt prohibite,”;
    alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) În cazul rezilierii contractului de leasing operaţional pînă la expirarea acestuia ca urmare a realizării de către locatar a opţiunii de procurare a acestui bun, baza de calcul al drepturilor de import o va constitui valoarea în vamă a mărfurilor date în leasing, stabilită la data plasării acestora în regim de admitere temporară. Suma cumulativă a plăţilor calculate nu trebuie să depăşească suma drepturilor de import datorate la data introducerii bunului în regim de admitere temporară, în cazul în care ar fi fost aplicat regimul vamal de import.
    (3) Mărfurilor care fac obiectul unui contract de leasing financiar li se aplică regim vamal de import, cu plasarea acestora în liberă circulaţie după achitarea drepturilor de import şi aplicarea măsurilor de politică economică.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Mărfurilor introduse pe teritoriul vamal în regim vamal de admitere temporară pînă la 1 ianuarie 2014 care fac obiectul unui contract de leasing financiar li se aplică regim vamal de import, cu plasarea asectora în liberă circulaţie după achitarea integrală a drepturilor de import şi aplicarea măsurilor de politică economică.”
    23. La articolul 98, cuvîntul „suspensiv” se substituie cu textul „cu impact economic, în destinaţiile vamale zonă liberă sau magazin duty-free”.
    24. La articolul 100, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Distrugerea mărfurilor se efectuează cu condiţia respectării normelor privind ocrotirea mediului înconjurător. Responsabilitatea pentru respectarea normelor privind  ocrotirea mediului înconjurător o poartă agentul economic care plasează mărfurile în destinaţia vamală distrugere. În cazul în care distrugerea mărfurilor ar putea cauza prejudicii mediului înconjurător, organul vamal abilitat solicită de la organele competente încheierea privind locul şi metoda de distrugere a mărfurilor respective.”
    25. Articolul 124 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Diferenţa dintre drepturile de import calculate în baza valorii în vamă determinate de organul vamal şi drepturile de import calculate în baza valorii în vamă anunţate de declarant se plăteşte în termenul stabilit la art. 199.”
    26. La articolul 125, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Pentru mărfurile plasate anterior în regim vamal de admitere temporară care fac obiectul unui contract de leasing operaţional sau financiar, suma drepturilor de import încasate nu trebuie să fie mai mare decît suma drepturilor de import care ar fi trebuit să fie plătită la plasarea mărfurilor în regim vamal de import.
    Suma spre plată a drepturilor de import pentru mărfurile care fac obiectul unui contract de leasing operaţional sau financiar se calculează din diferenţa dintre suma drepturilor de import de la valoarea în vamă a mărfurilor care fac obiectul contractului de leasing operaţional sau financiar şi sumele drepturilor de import plătite.
    În cazul în care sumele drepturilor de import pentru mărfurile care fac obiectul unui contract de leasing operaţional sau financiar plătite la achitarea ratei de leasing sînt mai mari decît sumele drepturilor de import de la valoarea în vamă a mărfurilor care fac obiectul contractului de leasing operaţional sau financiar, sumele respective nu se restituie plătitorului vamal.”
    27. Articolul 126 se completează cu alineatele (31) şi (32) cu următorul cuprins:
    „(31) În cazul prelungirii sau eşalonării termenului de plată a drepturilor de import şi de export ale importatorilor agenţi economici producători la importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare pentru producerea mărfurilor destinate exportului conform art. 281 din Legea cu privire la tariful vamal şi art. 4 alin. (203)–(206) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, dobînda prevăzută la alin. (3) nu se calculează.
    (32) Modul şi condiţiile de prelungire a termenului de plată, lista întreprinderilor, condiţiile de selectare a acestora, modelul contractului-tip de prelungire şi modelul garanţiei din nume propriu pentru importatori agenţi economici producători, la importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare pentru producerea mărfurilor destinate exportului, se stabilesc şi se aprobă de Guvern.”
    28. La articolul 1271:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „sau sub garanţia plătitorului vamal producător, la importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare pentru producerea mărfurilor destinate exportului conform art. 281 din Legea cu privire la tariful vamal şi art. 4 alin. (203)–(206) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, din nume propriu, cu gajarea activelor materiale (terenuri şi construcţii) libere de orice sarcini”;
    alineatul (9) se completează în final cu textul: „ , sau prin gajarea activelor materiale (terenuri şi construcţii) ale plătitorului vamal în condiţiile alin. (1). Selectarea măsurii de garantare a obligaţiei vamale rămîne la discreţia plătitorului vamal.”
    articolul se completează cu alineatul (15) cu următorul cuprins:
    „(15) Procedura de percepere şi restituire a garanţiilor se stabileşte de Serviciul Vamal.”
    29. La articolul 1273, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Plătitori vamali sînt:
    a) persoanele care introduc mărfuri ilegal;
    b) orice persoane care au participat la introducerea ilegală a mărfurilor şi care ştiau sau ar fi trebuit să ştie că introducerea acestora este ilegală;
    c) persoanele juridice, persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică şi care au dobîndit, au deţinut sau deţin mărfuri introduse ilegal, precum şi persoanele fizice care au dobîndit, au deţinut sau deţin mărfuri, altele decît obiectele de uz personal introduse ilegal, dacă ştiau sau ar fi trebuit să ştie, la data achiziţionării sau primirii mărfurilor, că acestea au fost introduse ilegal.”
    30. La articolul 12711, alineatul (1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) cînd lipseşte informaţia, documentele sau/şi persoana în gestiunea căreia au fost înregistrate importuri ce au beneficiat de un tratament tarifar favorabil.”
    31. La articolul 12713 alineatul (1), textul „obligatoriu din momentul aprobării de către conducerea organului vamal” se înlocuieşte cu textul „executoriu din momentul aducerii acesteia la cunoştinţă plătitorului vamal”.
    32. La articolul 128 alineatul (1):
    litera e) se abrogă;
    articolul se completează cu litera j) cu următorul cuprins:
    „j) comercializarea bunurilor în conformitate cu prevederile Codului fiscal, sechestrate şi/sau ridicate de către organul vamal.”
    33. Articolul 130 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 130. Restituirea drepturilor de import
                             sau de export plătite sau percepute
                             în plus
    (1) Persoanele juridice şi persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică dispun de dreptul la restituirea drepturilor de import sau de export în cazul:
    a) reexportului mărfii (respectînd cerinţele destinaţiei vamale reexport);
    b) exportului mărfii după perfecţionarea activă;
    c) exportului mărfii ca rezultat al returnării mărfurilor rebutate importate anterior din afara Republicii Moldova;
    d) recalculării taxei vamale în urma: comiterii unor erori de calcul; efectuării plăţilor anticipate în mărimi ce le depăşesc pe cele necesare; anulării taxei vamale după modificarea declaraţiei vamale.
    (2) Restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor, la cererea agentului economic, în contul viitoarelor obligaţii ale acestora faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al agentului economic. Restituirea se face în modul stabilit de Guvern, într-un termen ce nu depăşeşte 30 de zile.
    (3) Taxa încasată pentru efectuarea procedurilor vamale nu se restituie.”
    34. Capitolul III se completează cu secţiunea a 211 cu următorul cuprins:
„Secţiunea a 211
Executarea silită a obligaţiei vamale
    Articolul 1301. Condiţiile declanşării executării silite
                              a obligaţiei vamale
    Executarea silită a obligaţiei vamale se declanşează dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) existenţa obligaţiei vamale ajunsă la scadenţă, în baza unui act cu valoare executorie, inclusiv al instanţei de judecată;
    b) neexpirarea termenelor de prescripţie stabilite în prezentul cod;
    c) plătitorului vamal nu i-a fost intentată o procedură de insolvabilitate prin care să i se aplice suspendarea executării datoriilor debitoare, conform legislaţiei.
    Articolul 1302. Modalităţile de executare silită a
                             obligaţiei vamale
    (1) Executarea silită a obligaţiei vamale se efectuează prin:
    a) încasare a mijloacelor băneşti, inclusiv în valută străină, de pe conturile bancare ale plătitorului vamal, cu excepţia celor de pe conturile de credit şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social);
    b) ridicare de la plătitorul vamal a mijloacelor băneşti în numerar, inclusiv în valută străină;
    c) urmărire a bunurilor plătitorului vamal, cu excepţia celor menţionate la lit. a) şi b);
    d) urmărire a datoriilor debitoare ale plătitorului vamal prin modalităţile prevăzute la lit. a) şi b).
    (2) Urmărirea bunurilor se face prin sechestrare.
    (3) În cazul în care, după ce s-au aplicat modalităţile de executare silită, obligaţia vamală a plătitorului vamal nu a fost stinsă în totalitate, iar aplicarea ulterioară a executării silite este imposibilă, organul vamal are dreptul să iniţieze aplicarea modalităţilor de depăşire a insolvabilităţii în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 1303. Organul abilitat cu executarea silită
                              a obligaţiei vamale
    (1) Executarea silită a obligaţiei vamale se efectuează de către organul vamal în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    (2) Actele administrative emise de organul vamal în cadrul procedurii de excutare silită pot fi contestate în instanţa de judecată conform legislaţiei în vigoare.
    Articolul 1304. Regulile generale de executare silită
                             a obligaţiei vamale
    (1) Executarea silită a obligaţiei vamale se face în orele de program şi extraprogram ale organului vamal conform procedurilor legale stabilite.
    (2) Dacă plătitorul vamal nu poate fi găsit pe adresele cunoscute, organul vamal va solicita intervenţia autorităţilor publice competente.
    (3) În cazul în care plătitorul vamal a fost trecut, complet sau parţial, la evidenţa unui alt organ vamal, dosarul lui şi decizia de executare silită a obligaţiei vamale se remit acestuia în vederea continuării procedurii.
    (4) Dacă bunurile sau debitorii plătitorului vamal se află în diferite unităţi administrativ-teritoriale, executarea silită a obligaţiei vamale o efectuează organul vamal de la locul de evidenţă a plătitorului vamal şi, după caz, cu participarea colaboratorului vamal de la locul aflării bunurilor sau de la sediul (domiciliul) debitorului.
    (5) Organul vamal este în drept să aplice una sau mai multe modalităţi de executare silită a obligaţiei vamale. Executarea silită a obligaţiei vamale în modul prevăzut la art. 1302 se face în temeiul unei decizii, emisă pe un formular tipizat aprobat de Serviciul Vamal, care are valoare de document executoriu.
    (6) Cheltuielile aferente executării silite a obligaţiei vamale se efectuează de la bugetul de stat, urmînd să fie recuperate din contul plătitorului vamal.
    Articolul 1305. Încasarea de mijloace băneşti de pe
                             conturile bancare ale plătitorului vamal
    (1) Din momentul cînd obligaţia vamală ajunge la scadenţă sau începînd cu ziua următoare celei în care a apărut obligaţia vamală sau în care s-a aflat despre apariţia ei, organul vamal este în drept să înainteze ordine incaso, care au valoare de documente executorii, la conturile bancare (cu excepţia contului de împrumut, a conturilor bancare deschise conform prevederilor acordurilor de împrumut încheiate între Republica Moldova şi donatorii externi, a contului provizoriu (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător) ale plătitorului vamal dacă acesta dispune de ele şi dacă organul vamal le cunoaşte. Pentru toate categoriile de conturi bancare înscrise în Registrul fiscal de stat, ordinele incaso se emit în monedă naţională. La executarea ordinului incaso emis în moneda naţională înaintat la contul în valută străină al plătitorului vamal, instituţia financiară efectuează operaţiunea de cumpărare a valutei străine contra monedei naţionale aplicînd cursul valutar stabilit de aceasta, cu transferarea leilor moldoveneşti la bugetul public naţional în aceeaşi zi.
    (2) În cazul în care plătitorul vamal deţine la contul său bancar mijloace băneşti, instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) este obligată să execute, în limita acestor mijloace, ordinul incaso al organului vamal în decursul a 24 de ore din momentul în care a fost primit.
    Articolul 1306. Ridicarea de la plătitorul vamal
                             a mijloacelor băneşti în numerar
    (1) Executarea silită a obligaţiei vamale prin ridicarea de mijloace băneşti în numerar este aplicată plătitorului vamal.
    (2) Pentru ridicarea de la plătitorul vamal a mijloacelor băneşti în numerar, inclusiv în valută străină, colaboratorul vamal controlează sediul şi încăperile în care plătitorul vamal păstrează numerarul.
    (3) Deschiderea fără consimţămîntul plătitorului vamal (reprezentantului acestuia) sau în lipsa acestuia a sediului şi încăperilor în care se păstrează numerarul se efectuează în prezenţa a doi martori asistenţi. Pînă la sosirea acestora din urmă, colaboratorul vamal sigilează sediul şi încăperile.
    (4) Faptul ridicării numerarului şi al deschiderii sediului şi încăperilor fără consimţămîntul plătitorului vamal sau reprezentantului acestuia este consemnat în acte semnate de cei prezenţi. Actele se întocmesc în două exemplare. Exemplarul al doilea se remite plătitorului vamal sau reprezentantului acestuia contra semnătură pe primul exemplar sau se expediază recomandat plătitorului vamal în aceeaşi zi sau în următoarea zi lucrătoare.
    (5) Colaboratorul vamal predă mijloacele băneşti ridicate instituţiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia), care este obligată să le primească şi să le transfere la contul trezorerial de încasări. Valuta străină se predă instituţiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia) contra lei moldoveneşti la cursul valutar stabilit de aceasta, cu transferarea ulterioară a leilor moldoveneşti la contul respectiv. Valuta străină care nu poate fi comercializată (de exemplu, valuta străină care nu este solicitată pe piaţa valutară internă) se păstrează la instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) pînă la posibila comercializare.
    (6) Dacă depunerea mijloacelor băneşti în numerar la instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) în ziua ridicării lor este imposibilă, ele vor fi predate instituţiei financiare în următoarea zi lucrătoare.
    Articolul 1307. Reguli generale de sechestrare
                             a bunurilor
    (1) Îndeplinirea deciziei organului vamal de sechestrare a bunurilor plătitorului vamal se efectuează, dacă legislaţia nu prevede altfel, în prezenţa plătitorului vamal (a reprezentantului acestuia), a persoanei lui cu funcţie de răspundere, iar în cazul în care plătitorul vamal este persoană fizică neînregistrată ca subiect al activităţii de întreprinzător – a unui membru al familiei lui cu capacitate deplină de exerciţiu.
    (2) Dacă plătitorul vamal (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere se eschivează de a fi prezenţi la sechestrarea bunurilor, aceasta se efectuează fără consimţămîntul sau în absenţa lor. Deschiderea fără consimţămîntul plătitorului vamal (reprezentantului acestuia), al persoanei lui cu funcţie de răspundere ori în lipsa acestora a încăperilor şi a altor locuri în care se află bunurile, precum şi sechestrarea lor, se efectuează în prezenţa a doi martori asistenţi.
    (3) Dacă bunurile plătitorului vamal se află la domiciliul sau la reşedinţa lui sau a unor alte persoane, sechestrarea bunurilor se va face numai cu consimţămîntul plătitorului vamal sau al persoanei căreia îi aparţine domiciliul sau reşedinţa.
    (4) Dacă persoana fizică nu permite accesul în domiciliul sau în reşedinţa sa pentru a i se sechestra bunurile, colaboratorul vamal consemnează faptul într-un act. În astfel de cazuri, organul vamal va intenta o acţiune în justiţie. După ce instanţa judecătorească emite o decizie de executare silită a obligaţiei vamale, aceasta este îndeplinită în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (5) Dacă plătitorul vamal nu şi-a stins obligaţia vamală şi dacă acţiunile de sechestrare a bunurilor nu au fost atacate în decursul a 30 de zile lucrătoare din data sechestrării, organul vamal transmite bunurile sechestrate organului abilitat să le comercializeze. În cazul în care acţiunile organului vamal sînt contestate, transmiterea bunurilor menţionate în contestaţie sau în cererea de chemare în judecată se suspendă pînă la soluţionarea cauzei.
    (6) Bunurile sechestrate de organul vamal se urmăresc în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 1308. Sechestrarea bunurilor ca modalitate
                             de asigurare a executării silite a obligaţiei
                             vamale
    (1) În temeiul deciziei organului vamal privind executarea silită a obligaţiei vamale, sînt supuse sechestrării toate bunurile proprietate a plătitorului vamal, indiferent de locul aflării lor, cu excepţia celor enumerate la alin. (6).
    (2) Sechestrarea bunurilor în temeiul deciziei organului vamal este efectuată de colaboratorul vamal.
    (3) Înainte de a se proceda la sechestrare, plătitorului vamal (reprezentantului acestuia), persoanei lui cu funcţie de răspundere li se remite o copie de pe decizia privind executarea silită a obligaţiei vamale şi li se aduce la cunoştinţă în scris ce drepturi şi obligaţii au în timpul sechestrării, ce răspundere prevede legea pentru neîndeplinirea obligaţiilor.
    (4) Plătitorul vamal (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere sînt obligaţi să prezinte spre sechestrare toate bunurile, inclusiv cele date unor alte persoane la păstrare sau în folosinţă, precum şi documentele confirmative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor, şi să comunice în scris:
    a) informaţii despre bunurile care nu aparţin plătitorului vamal şi despre proprietarii acestora;
    b) informaţii despre bunurile care aparţin plătitorului vamal şi care au fost date unor alte persoane la păstrare sau în folosinţă;
    c) informaţii despre bunurile gajate;
    d) informaţii despre bunurile sechestrate de alte autorităţi publice.
    (5) Pentru depistarea bunurilor plătitorului vamal, colaboratorul vamal este în drept să cerceteze locurile în care se presupune că se află acestea, iar în cazul domiciliului şi reşedinţei – cu acordul persoanei căreia îi aparţine sau în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti.
    (6) Nu pot fi sechestrate următoarele bunuri:
    a) produsele agricole perisabile, conform unei liste aprobate de Guvern;
    b) bunurile gajate sau ipotecate pînă la momentul sechestrării;
    c) bunurile personale ale persoanei fizice care, conform Codului de executare, nu pot fi urmărite;
    d) bunurile sechestrate de alte autorităţi publice;
    e) alte bunuri care, conform legislaţiei, nu pot fi urmărite.
    (7) Vor fi sechestrate bunuri numai în valoarea necesară şi suficientă pentru stingerea obligaţiei vamale, pentru achitarea impozitelor şi taxelor aferente comercializării bunurilor sechestrate, al căror termen de plată este stabilit pînă la sau la data comercializării acestora, şi pentru recuperarea cheltuielilor de executare silită.
    (8) Pentru determinarea cantităţii suficiente de bunuri ce urmează a fi sechestrate, în momentul sechestrării se stabileşte preţul de sechestru al bunurilor după valoarea lor de bilanţ, în conformitate cu datele contabilităţii ale plătitorului vamal. În cazul cînd persoanele care, conform legislaţiei, nu ţin evidenţă contabilă şi cînd plătitorul vamal (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere se eschivează de a fi prezenţi la sechestru sau lipsesc, preţul de sechestru al bunurilor îl stabileşte colaboratorul vamal conform procedurilor de evaluare stabilite de legislaţia în vigoare, luînd în considerare starea lor tehnică şi alte caracteristici. Pentru constatarea stării tehnice pot fi invitaţi, după caz, specialişti în domeniu. Valorile mobiliare sînt sechestrate la preţul lor nominal. Cota-parte într-o societate se determină conform documentelor ei de constituire.
    (9) În cazul sechestrării bunurilor, colaboratorul vamal întocmeşte, în două exemplare, după un model aprobat de Serviciul Vamal, lista bunurilor sechestrate. Fiecare foaie este semnată de participanţii la sechestru.
    (10) În lista bunurilor sechestrate se indică denumirea, cantitatea, semnele de identificare individuală şi valoarea bunurilor. La valorile mobiliare se indică numărul, emitentul, preţul nominal şi alte date cunoscute la momentul sechestrării.
    (11) După trecerea în listă a bunurilor sechestrate, se întocmeşte, în două exemplare, actul de sechestru după un model aprobat de Serviciul Vamal şi se semnează de participanţii la sechestru. Exemplarul al doilea se remite plătitorului vamal (reprezentantului acestuia), persoanei lui cu funcţie de răspundere contra semnătură.
    (12) Bunurile sechestrate se lasă spre păstrare în locul aflării lor la momentul sechestrării: la plătitorul vamal sau la o altă persoană. În cel de al doilea caz, se admite remiterea bunurilor spre păstrare nemijlocit plătitorului vamal, care este obligat să le primească. La decizia colaboratorului vamal, bunurile pot fi remise spre păstrare unor alte persoane în bază de contract. Bijuteriile şi alte obiecte de aur, argint, platină şi de metale din grupa platinei, pietrele preţioase şi perlele, precum şi reziduurile din astfel de materiale, sînt depuse spre păstrare la instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) de către colaboratorul vamal. Responsabili de păstrarea bunurilor sechestrate sînt plătitorul vamal (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere sau persoana care o suplineşte, cărora li s-a adus la cunoştinţă faptul sechestrării, sau persoana căreia i-au fost încredinţate sub semnătură bunurile sechestrate.
    (13) Actul de sechestru conţine somaţia că dacă, în termen de 30 de zile lucrătoare din data aplicării sechestrului, plătitorul vamal nu va plăti obligaţia vamală, bunurile sechestrate se vor comercializa conform prevederilor Codului fiscal.
    (14) Dacă plătitorul vamal (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere refuză să semneze actul de sechestru, colaboratorul vamal notează în dreptul numelui acestuia: „A refuzat să semneze”. Nota refuzului se confirmă prin semnătura martorilor asistenţi. În cazul absenţei acestora, actul de sechestru este semnat de colaboratorul vamal, exemplarul al doilea fiind expediat recomandat plătitorului vamal în aceeaşi zi în care a fost semnat actul de sechestru sau în ziua următoare.
    (15) Dacă plătitorul vamal (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere nu sînt prezenţi la sechestru, faptul se va consemna în actul de sechestru în prezenţa a doi martori asistenţi, exemplarul al doilea fiind expediat recomandat plătitorului vamal în 24 de ore.
    (16) În cazul sechestrării valorilor mobiliare, organul vamal va remite, în aceeaşi zi sau în ziua următoare, copia de pe actul de sechestru registratorului independent sau persoanei care ţine evidenţa lor. Aceştia vor consemna în registrul respectiv, imediat după primirea copiei, sechestrarea valorilor mobiliare. Din acest moment, nu se va mai face, fără acordul organului vamal, nicio operaţiune cu valorile mobiliare sechestrate.
    (17) În cazul sechestrării bunurilor imobiliare, organul vamal va remite, în aceeaşi zi sau în ziua următoare, copia de pe actul de sechestru şi decizia de executare silită a obligaţiei vamale oficiilor cadastrale teritoriale pentru notarea aplicării sechestrului.
    (18) Dacă plătitorul vamal nu dispune de bunuri care, conform legislaţiei, pot fi sechestrate, colaboratorul vamal întocmeşte un act de carenţă (imposibilitatea executării).
    Articolul 1309. Sechestrarea bunurilor plătitorului
                             vamal  aflate la alte persoane
    (1) Bunurile plătitorului vamal aflate la alte persoane în baza unor contracte de împrumut, de arendă, de închiriere, de păstrare, a altor tipuri de contracte se includ în lista bunurilor sechestrate în baza documentelor de care dispune plătitorul vamal referitor la aceste bunuri. După semnarea actului de sechestru, persoanei la care se află bunurile, în aceeaşi zi sau în ziua următoare, i se remite o somaţie despre sechestrarea bunurilor plătitorului vamal, despre obligaţia ei de a asigura integritatea lor şi despre interdicţia de a le transmite plătitorului vamal sau unor terţi fără acordul organului vamal. Bunurile sînt examinate, după caz, la locul aflării lor.
    (2) Dacă, în cadrul unor controale, se descoperă că bunurile plătitorului vamal sînt deţinute de o altă persoană şi că ele nu au fost sechestrate anterior, acesteia i se remite, în aceeaşi zi sau în ziua următoare, o somaţie despre sechestrarea bunurilor plătitorului vamal, despre obligaţia ce-i revine de a asigura integritatea lor şi despre interdicţia de a le transmite plătitorului vamal sau unor terţi fără acordul organului vamal. Concomitent, se va întocmi o listă a acelor bunuri, fiecare pagină fiind semnată de colaboratorul vamal şi de deţinătorul bunurilor sau reprezentantul acestuia.
    (3) După semnarea listei bunurilor deţinute de o altă persoană, colaboratorul vamal o va verifica după documentele de evidenţă contabilă ale plătitorului vamal. După identificarea bunurilor se va întocmi un act de sechestru.
    Articolul 13010. Ridicarea sechestrului
    (1) Sechestrul de pe bunuri se ridică în cazul:
    a) stingerii, totale sau parţiale, a obligaţiei vamale şi al recuperării de către organul vamal a cheltuielilor de executare silită;
    b) stingerii, totale sau parţiale, a obligaţiei vamale şi al recuperării cheltuielilor de executare silită prin alte modalităţi de executare silită;
    c) necesităţii sechestrării unor alte bunuri în vederea urgentării plăţii restanţelor;
    d) înstrăinării sau dispariţiei bunurilor;
    e) imposibilităţii comercializării bunurilor;
    f) emiterii unei decizii în acest sens de către autoritatea care examinează plîngerea dacă se încalcă procedura de sechestrare;
    g) încheierii cu organul vamal a contractului privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei vamale cu recuperarea pînă la semnarea contractului a cheltuielilor legate de executarea silită suportate anterior semnării contractului;
    h) emiterii unei încheieri/hotărîri a instanţei de judecată.
    (2) După ridicarea sechestrului de pe bunuri, organul vamal le restituie plătitorului vamal dacă le-a pus la păstrare în alt loc. În cazul în care dreptul de proprietate asupra bunurilor a trecut la persoana care le-a cumpărat în modul stabilit de Codul fiscal, acestea nu se restituie.
    (3) În cazul stingerii parţiale a obligaţiei vamale, organul vamal dispune ridicarea sechestrului de pe bunuri şi aplică imediat sechestru pe bunurile plătitorului vamal în măsură suficientă pentru a asigura stingerea obligaţiei vamale existente şi compensarea cheltuielilor de executare silită suportate, precum şi a impozitelor şi taxelor aferente comercializării bunurilor.
    Articolul 13011. Urmărirea datoriei debitoare
    (1) Urmărirea datoriei debitoare de la persoane care au sediul în Republica Moldova se face în baza listei debitorilor, prezentată de plătitorul vamal, sau a altor informaţii de care dispune organul vamal. În conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, pot fi urmărite datoriile debitoare de la persoane din străinătate, precum şi de la debitorii autohtoni în beneficiul plătitorului vamal străin.
    (2) Urmărirea datoriei debitoare se efectuează şi atunci cînd însuşi debitorul are o obligaţie vamală.
    (3) Pentru urmărirea datoriei debitoare, plătitorul vamal este obligat să prezinte organului vamal lista debitorilor, semnată de el (de reprezentantul său), de persoana sa cu funcţie de răspundere. La cererea organului vamal, datele din listă sînt confirmate documentar.
    (4) În baza datelor furnizate de plătitorul vamal, organul vamal verifică dacă datoriile debitoare au devenit scadente şi dacă plătitorul vamal are dreptul să ceară plata lor. În cazul în care dreptul de a cere plata datoriilor este confirmat, organul vamal, în aceeaşi zi sau în ziua următoare, remite debitorului somaţia că, la data primirii ei, asupra sumelor pe care el le datorează plătitorului vamal s-a aplicat sechestru în cuantumul obligaţiei vamale a acestuia şi că debitorul este obligat să stingă obligaţia vamală.
    (5) Persoana care a primit somaţia este obligată ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să confirme sau să infirme, parţial ori total, datoria debitoare a plătitorului vamal indicată în somaţie. Dacă datoria este infirmată, la scrisoare se anexează copiile de pe documentele de rigoare.
    (6) Dacă suma datoriei debitoare a plătitorului vamal a fost confirmată sau dacă ea a fost infirmată fără anexarea documentelor de rigoare, precum şi dacă, la expirarea a 10 zile lucrătoare de la primirea somaţiei, nu i s-a răspuns organului vamal, acesta are dreptul să aplice debitorului, în modul corespunzător, modalităţile de executare silită a obligaţiei vamale enumerate la art. 1302.
    Articolul 13012. Imposibilitatea executării silite
                               a obligaţiei vamale
    (1) Executarea silită a obligaţiei vamale se consideră imposibilă dacă:
    a) persoana lichidată nu are succesor şi nu posedă bunuri pasibile urmăririi;
    b) persoana se află în proces de lichidare (dizolvare) sau în procedură de insolvabilitate;
    c) persoana fizică care nu este subiect al activităţii de întreprinzător nu posedă bunuri care ar putea fi sechestrate conform prezentei secţiuni;
    d) persoana fizică care nu este subiect al activităţii de întreprinzător şi-a părăsit domiciliul, nu poate fi găsită şi nu are bunuri care ar putea fi sechestrate conform prezentei secţiuni;
    e) persoana fizică a decedat şi nu există alte persoane obligate prin lege să-i stingă obligaţia vamală.
    (2) Suma obligaţiei vamale a cărei executare silită este imposibilă, precum şi suma obligaţiilor vamale stinse prin renunţarea la încasare, în cazul cînd se constată că este nedatorată, sînt luate la o evidenţă separată, în modul stabilit de Ministerul Finanţelor, pînă la expirarea termenului de prescripţie.
    Articolul 13013. Evidenţa acţiunilor de executare
                               silită a obligaţiei vamale
    (1) Evidenţa acţiunilor de executare silită a obligaţiei vamale o ţine organul vamal în modul stabilit.
    (2) În ziua semnării sau cel tîrziu în ziua lucrătoare imediat următoare acesteia, actele ce confirmă acţiunile de executare silită a obligaţiei vamale se înscriu la organul vamal în registre speciale de evidenţă, ţinute manual sau electronic, de un model stabilit de Serviciul Vamal.
    (3) În dosarul plătitorului vamal căruia i s-a aplicat executarea silită a obligaţiei vamale se păstrează decizia organului vamal despre executarea silită, ordinele incaso, actul de sechestru, procesul-verbal privind rezultatele licitaţiei, contractul de vînzare-cumpărare, corespondenţa cu plătitorul vamal şi cu alte persoane, alte documente referitoare la caz.
    Articolul 13014. Colaborarea organului vamal
                               cu alte organe de drept
                               şi cu persoane pentru executarea
                               obligaţiei vamale
    Organul vamal colaborează cu alte organe de drept, autorităţi şi cu persoane juridice, care sînt obligate să-i acorde informaţii pentru executarea obligaţiei vamale.”
    35. La articolul 163 alineatul (2) litera b2), cuvintele „care nu aduc” se înlocuiesc cu cuvintele „care aduc”.
    36. Articolul 174 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Declaraţia vamală se depune la organul vamal în formă electronică, utilizînd sistemul informaţional integrat vamal.”
    37.  La articolul 175, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Procedura de vămuire a bunurilor persoanelor fizice se stabileşte de Serviciul Vamal.”
    38. Articolul 176 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) În cazul expedierilor poştale internaţionale, declaraţia vamală este depusă la organul vamal în 72 de ore din momentul trecerii frontierei vamale.”
    39. Articolul 179 se completeză cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul depunerii declaraţiei vamale în formă electronică, toate documentele necesare vămuirii se depun prin sistemul informaţional integrat vamal, fiind autentificate prin aplicarea semnăturii digitale.”
    40. La articolul 1811 alineatul (3), textul „pe baza unor informaţii inexacte sau incomplete” se înlocuieşte cu cuvîntul „eronat”, iar cuvintele „informaţii obţinute” – cu cuvîntul „constatări”.
    41. Articolul 182 se abrogă.
    42. Articolul 1841:
    la alineatul (1), cuvintele „pe parcursul unui an calendaristic” se înlocuiesc cu textul „dintr-o perioadă de 12 luni”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Mijloacele de transport introduse în condiţiile alin. (1) nu se pot afla pe teritoriul Republicii Moldova un termen mai mare decît cel stabilit de prezentul articol, indiferent de persoanele care le introduc.”
    43. Capitolul IV se completează cu secţiunea a 271 cu următorul cuprins:
„Secţiunea a 271
Proceduri simplificate de vămuire
    Articolul 1842. Dispoziţii generale
    (1) Declararea mărfurilor şi mijloacelor de transport în sensul art. 173 poate fi efectuată, cu permisiunea organului vamal, prin utilizarea unor proceduri simplificate, după cum urmează:
    a) procedura declaraţiei incomplete – permite organelor vamale să accepte, în cazuri temeinic justificate, o declaraţie care nu conţine toate datele necesare sau care nu este însoţită de toate documentele necesare pentru regimul vamal solicitat;
    b) procedura declaraţiei simplificate – permite ca mărfurile şi mijloacele de transport să fie plasate sub un regim vamal la prezentarea declaraţiei simplificate, cu prezentarea ulterioară a unei declaraţii suplimentare. Declaraţia simplificată poate fi prezentată în forma declaraţiei incomplete sau a unui document comercial ori administrativ însoţit de cererea privind plasarea mărfurilor sub regimul vamal în cauză;
    c) procedura de vămuire la domiciliu – permite ca plasarea mărfurilor şi mijloacelor de transport sub un regim vamal să se desfăşoare la sediul declarantului sau în alte locuri desemnate sau aprobate de organul vamal. Organul vamal poate accepta plasarea mărfurilor sub un regim vamal printr-o înscriere în evidenţe a agentului economic.
    (2) Declaraţia simplificată, documentul comercial sau administrativ sau înscrierea în evidenţe trebuie să conţină cel puţin datele necesare identificării mărfurilor.
    (3) Declaraţia suplimentară şi cea simplificată menţionate la alin. (1) constituie un act unic şi indivizibil care devine valabil la data acceptării declaraţiei simplificate. În cazurile menţionate la alin. (1) lit. c), înscrierea în evidenţe are aceeaşi valoare juridică cu acceptarea declaraţiei vamale.
    Articolul 1843. Autorizarea procedurilor simplificate
    (1) Procedurile simplificate stipulate în art. 1842 alin. (1) lit. b) şi c) se aplică agenţilor economici care corespund condiţiilor prevăzute în art. 1951 alin. (3) lit. a) în baza autorizaţiei emise de către Serviciul Vamal, conform procedurii aprobate de Guvern.
    (2) Condiţiile speciale de utilizare a procedurilor simplificate în cazul anumitor regimuri vamale se aprobă de Guvern.”
    44. Articolul 185 se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
    „(4) În cadrul controlului vamal, organele vamale şi alte autorităţi competente pot efectua schimb de informaţii privind trecerea peste frontiera de stat, prezenţa şi circulaţia pe teritoriul vamal a mărfurilor, a mijloacelor de transport şi a persoanelor, în scopul administrării riscurilor, precum şi privind rezultatele controalelor efectuate.
    (5) Controlul vamal poate fi efectuat într-o ţară terţă în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.”
    45. La articolul 187 alineatul (5), textul „6 ani” se înlocuieşte cu textul „5 ani”.
    46. Articolele 1891, 1892, 1893 şi 1894 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 1891. Echipele mobile
    (1) Echipele mobile sînt subdiviziuni speciale operative ale Serviciului Vamal, care efectuează controlul mărfurilor, vehiculelor, documentelor şi al persoanelor în scopul asigurării respectării legislaţiei vamale şi a altor legi referitoare la mărfurile aflate sub supraveghere vamală.
    (2) Echipele mobile efectuează controlul pe întreg teritoriul vamal al Republicii Moldova, inclusiv pe drumuri, în zonele de control vamal, antrepozite vamale, în zonele libere, încăperi şi alte locuri de depozitare şi comercializare a mărfurilor. În zona de securitate, echipele mobile urmează să respecte regimul existent.
    (3) Pentru a asigura eficienţa îndeplinirii sarcinilor echipelor mobile, autorităţile publice, persoanele juridice şi fizice sînt obligate să prezinte, la cererea colaboratorilor echipelor mobile, date, documente, informaţii şi explicaţii ce se referă direct sau indirect la mărfurile, vehiculele şi persoanele supuse controlului efectuat de echipele mobile.
    (4) Echipele mobile sînt dotate cu arme de foc, mijloace speciale, unităţi de transport şi cu alte mijloace necesare pentru realizarea sarcinilor.
    (5) Unităţile de transport de serviciu ale echipelor mobile pot avea inscripţionat vizibil „VAMA/CUSTOMS” şi sînt echipate cu dispozitive speciale de avertizare luminoasă şi sonoră conform prevederilor Regulamentului circulaţiei rutiere.
    (6) Nicio autoritate publică nu este în drept să oprească şi să controleze echipele mobile, precum şi vehiculele însoţite de ele în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, decît prin hotărîre a instanţei de judecată numai după pornirea urmăririi penale şi în condiţiile Codului de procedură penală.
    (7) Normele metodologice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii echipelor mobile, precum şi modelul de acte, legate de controlul efectuat de echipele mobile şi de înregistrarea rezultatelor, se stabilesc de Guvern.
    (8) Procedura de efectuare a controlului de către echipele mobile se aprobă de Serviciul Vamal.
    Articolul 1892. Sarcinile de bază ale echipelor mobile
    Echipele mobile au următoarele sarcini de bază:
    a) participă la contracararea traficului ilicit de mărfuri şi vehicule peste frontiera vamală a Republicii Moldova, la depistarea şi documentarea încălcărilor reglementărilor vamale, în limitele competenţei lor, asigură respectarea legislaţiei vamale de către persoanele fizice şi juridice, pe întreg teritoriul vamal al Republicii Moldova;
    b) depistează căile, mijloacele şi mecanismele de introducere/scoatere ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor şi a vehiculelor, stabileşte cauzele şi condiţiile care favorizează comiterea acestor încălcări;
    c) însoţesc, în cazul în care există bănuială rezonabilă de a presupune că au fost încălcate prevederile legislaţiei Republicii Moldova sau ale acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, mărfurile şi vehiculele pînă la organul vamal proxim sau pînă la locurile situate în raza lui de activitate unde este posibilă examinarea mărfurilor şi a vehiculelor;
    d) asigură respectarea legislaţiei vamale şi a altor acte normative pe care organele vamale au sarcina să le aplice;
    e) verifică şi supraveghează deplasarea mărfurilor şi a vehiculelor pe teritoriul vamal;
    f) efectuează, după caz, controlul vamal repetat al vehiculelor şi al loturilor de marfă vămuite anterior de către alte organe vamale.
    Articolul 1893. Drepturile şi obligaţiile colaboratorilor
                             echipelor mobile
    (1) Pentru îndeplinirea sarcinilor, colaboratorii echipelor mobile sînt obligaţi:
    a) să poarte uniforma de serviciu, cu excepţia cazurilor cînd aceasta poate împiedica îndeplinirea sarcinilor stabilite;
    b) să prezinte, la cerere, legitimaţia de serviciu;
    c) să explice persoanelor supuse controlului drepturile lor;
    d) să utilizeze dispozitive speciale de avertizare luminoasă şi sonoră conform prevederilor legislaţiei;
    e) să asigure respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice şi juridice;
    f) să asigure integritatea echipamentului tehnic din dotare;
    g) să respecte Codul de conduită al colaboratorului vamal;
    h) să nu divulge, nici să prezinte unor terţe persoane informaţiile deţinute în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.
    (2) Pentru neîndeplinirea obligaţiilor specificate la alin. (1), colaboratorii echipelor mobile sînt sancţionaţi disciplinar, civil, contravenţional sau penal conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Pentru îndeplinirea sarcinilor specificate la art. 1892, colaboratorii echipelor mobile sînt în drept:
    a) să efectueze controlul mărfurilor şi vehiculelor, controlul încăperilor unde sînt mărfuri supuse controlului vamal, antrepozitelor vamale, zonelor libere, precum şi al altor locuri de depozitare şi comercializare a mărfurilor;
    b) să efectueze, pe întreg teritoriul vamal, controlul clădirilor, depozitelor, terenurilor, sediilor şi al altor locuri, inclusiv al locurilor de depozitare şi comercializare a mărfurilor pasibile de control vamal care nu au fost supuse controlului vamal;
    c) să solicite de la toate persoanele care au legătură directă sau indirectă cu obiectul controlului prezentarea mărfurilor, actelor şi alte informaţii necesare efectuării controlului;
    d) să verifice toate actele asupra bunurilor şi vehiculelor care sînt supuse controlului;
    e) să chestioneze persoanele care au legătură cu mărfurile, vehiculele sau încăperile supuse controlului;
    f) să întreprindă toate măsurile necesare care au ca scop îndepărtarea sau minimizarea pericolelor prin verificarea deţinerii de arme şi alte obiecte periculoase pentru sănătatea sau viaţa persoanelor ori siguranţa încăperilor, în vederea asigurării integrităţii şi securităţii persoanelor controlate, persoanelor terţe, încăperilor, vehiculelor şi colaboratorilor vamali;
    g) să efectueze controlul vamal repetat al vehiculelor şi al mărfurilor;
    h) să oprească vehiculele utilizînd dispozitive speciale de avertizare luminoasă şi sonoră conform prevederilor Regulamentului circulaţiei rutiere;
    i) în cazul în care vehiculele şi mărfurile transportate nu pot fi supuse controlului la locul stopării, să însoţească sau să aducă forţat vehiculele şi mărfurile la organul vamal proxim pentru efectuarea controlului vamal;
    j) să urmărească şi să reţină vehiculele, mărfurile şi persoanele suspecte de comiterea unor încălcări ale reglementărilor vamale;
    k) să se conducă de prevederile art. 273 din Codul de procedură penală;
    l) să asigure prezenţa la sediul organului vamal care are în gestiune examinarea unei cauze contravenţionale sau penale a persoanelor necesare pentru buna desfăşurarea a examinării contravenţiilor sau infracţiunilor a căror cercetare este atribuită în competenţa organului vamal;
    m) să colecteze, să proceseze şi să utilizeze informaţii necesare pentru prevenirea şi descoperirea încălcărilor legislaţiei vamale şi ale altor acte legislative privind mărfurile şi vehiculele aflate sub supraveghere vamală;
    n) să utilizeze mijloace speciale;
    o) să însoţească pe întreg teritoriul Republicii Moldova mijloacele de transport aflate în tranzit între două organe vamale, în cazul în care marfa prezintă grad sporit de risc.
    Articolul 1894. Drepturile şi obligaţiile persoanelor
                             supuse controlului
    (1) Persoanele supuse controlului au dreptul:
    a) să beneficieze de o atitudine corectă şi imparţială din partea colaboratorilor echipelor mobile;
    b) să prezinte explicaţii referitoare la obiectul controlului;
    c) să conteste, în modul stabilit de legislaţie, deciziile, acţiunile sau inacţiunile organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali;
    d) să beneficieze de alte drepturi stabilite de legislaţie.
    (2) Persoanele supuse controlului sînt obligate:
    a) în cazul conducătorului de vehicul, să oprească imediat vehiculul la semnalul colaboratorului echipei mobile şi să îndeplinească indicaţiile legale ale acestuia;
    b) să asigure, pe parcursul desfăşurării controlului, accesul liber în sedii, încăperi şi alte locuri în conformitate cu cerinţele legale ale colaboratorilor echipei mobile;
    c) să prezinte, la cererea colaboratorilor echipei mobile, vehiculul şi mărfurile pentru control vamal;
    d) să prezinte, la cererea colaboratorilor echipei mobile, informaţii, date, documente sub orice formă necesare efectuării controlului vamal;
    e) să acorde asistenţă şi să asigure condiţii necesare pentru efectuarea controlului vamal;
     f) să asigure integritatea sigiliilor aplicate de către colaboratorii echipei mobile;
    g) în cazul absenţei condiţiilor necesare efectuării controlului vehiculelor, mărfurilor şi persoanelor suspecte de încălcarea legislaţiei vamale, să se deplaseze la cel mai apropiat organ vamal pentru efectuarea controlului vamal.”
    47. Articolul 192 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Controlul vamal, altul decît cel inopinat, se bazează în principal pe analiza riscurilor, efectuată prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor, cu scopul de a identifica sau a evalua riscurile şi de a elabora contramăsurile necesare pe baza criteriilor stabilite la nivel naţional şi, după caz, internaţional. Nivelul controlului vamal bazat pe analiza riscurilor se determină prin unul din culoarele de control vamal (verde, galben, roşu sau albastru).”
    48. La articolul 194 alineatul (1), cuvintele „adjunctului acestuia” se înlocuiesc cu cuvintele „de persoana împuternicită de acesta”, iar după cuvintele „aeroportul internaţional” se introduce textul „are legătură directă sau indirectă cu mărfurile, vehiculele sau încăperile care constituie obiectul controlului efectuat de către echipa mobilă,”.
    49. Capitolul IV se completează cu secţiunea a 281 cu următorul cuprins:
„Secţiunea a 281
Agentul economic autorizat
    Articolul 1951. Dispoziţii generale
    (1) Orice agent economic care este rezident în sensul art. 5 pct. 5) din Codul fiscal şi întruneşte condiţiile prevăzute la art. 1953 alin. (1) din prezentul cod poate să solicite statutul de agent economic autorizat (Authorised Economic Operator, în continuare – AEO).
    (2) Statutul de AEO se acordă de către Serviciul Vamal prin eliberarea unui certificat, după o consultare cu alte autorităţi competente, dacă este cazul, şi face obiectul unei supravegheri permanente.
    (3) Statutul de AEO se atestă prin următoarele tipuri de certificate:
    a) certificatul AEO pentru simplificări vamale – pentru agenţii economici care solicită să beneficieze de simplificările prevăzute de prezentul cod şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1953 alin. (1) pct. 1)–4);
    b) certificatul AEO pentru securitate şi siguranţă – pentru agenţii economici care solicită să beneficieze de facilităţi în ceea ce priveşte controalele vamale care vizează securitatea şi siguranţa aplicate la trecerea frontierei vamale şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1953 alin. (1);
    c) certificatul AEO pentru simplificări vamale/securitate şi siguranţă – pentru agenţii economici care solicită să beneficieze de simplificările indicate la  lit. a) şi de facilităţile indicate la lit. b) şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1953 alin. (1).
    Articolul 1952. Simplificările şi facilităţile
    (1) Titularul unui certificat AEO este supus unui număr mai mic de controale fizice şi documentare decît ceilalţi agenţi economici. Organele vamale pot decide altfel dacă există o ameninţare excepţională sau dacă obligaţiile respective de control sînt prevăzute de legislaţie.
    (2) În cazul în care, ca urmare a analizei riscurilor, organul vamal decide să supună controlului suplimentar mijlocul de transport şi mărfurile indicate în declaraţia vamală depusă de AEO, controlul respectiv se efectuează în mod prioritar.
    (3) La cererea AEO, controlul vamal poate fi efectuat în alt loc, cu acordul organului vamal.
    (4) În cazul în care titularul certificatului AEO pentru simplificări vamale sau pentru simplificări vamale/securitate şi siguranţă solicită autorizarea unor proceduri simplificate prevăzute în secţiunea a 271, organul vamal nu reexaminează condiţiile care au fost deja examinate la acordarea certificatului AEO.
    (5) În cazul în care titularul certificatului AEO pentru securitate şi siguranţă sau pentru simplificări vamale/securitate şi siguranţă depune o declaraţie vamală, organul vamal îl poate informa în prealabil, pînă la traversarea frontierei vamale, că mărfurile şi mijloacele de transport au fost selectate pentru un control fizic suplimentar ca urmare a analizei riscurilor în ceea ce priveşte securitatea şi siguranţa.
    AEO nu este informat în cazul în care acest fapt poate dăuna controlului care urmează a fi efectuat. Organul vamal poate să efectueze controlul fizic chiar în cazul în care AEO nu a fost informat.
    (6) Titularul certificatului AEO pentru securitate şi siguranţă sau pentru simplificări vamale/securitate şi siguranţă poate depune declaraţii vamale incomplete care includ datele supuse unor cerinţe reduse.
    Articolul 1953. Condiţiile pentru acordarea
                             statutului de AEO
    (1) Condiţiile pentru acordarea statutului de AEO sînt următoarele:
    1) lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional;
    2) dispunerea de active cu un grad înalt de solvabilitate, confirmate prin înregistrări contabile şi informaţii disponibile. Condiţia este considerată ca fiind îndeplinită în cazul în care, la momentul efectuării controlului, această solvabilitate poate fi constatată;
    3) lipsa încălcărilor legislaţiei vamale, constatate conform procedurii legale, pe perioada ultimilor doi ani anteriori prezentării cererii. Condiţia este considerată ca fiind îndeplinită în cazul în care, în decursul celor doi ani anteriori prezentării cererii, solicitantul, persoanele responsabile ale solicitantului nu au comis încălcări ale legislaţiei vamale. Ca excepţie, Serviciul Vamal poate decide altfel dacă determină, în baza informaţiilor şi datelor disponibile, că aceste încălcări au o importanţă redusă în raport cu numărul sau amploarea operaţiunilor vamale, precum şi nu creează suspiciuni cu privire la buna-credinţă a solicitantului.
    Se va lua în consideraţie:
    a) examinarea neregulilor pe bază cumulativă;
    b) frecvenţa încălcărilor, pentru a stabili dacă există probleme sistematice;
    c) dacă solicitantul a informat din proprie iniţiativă organul vamal despre greşelile sau neregulile descoperite;
    d) dacă solicitantul a luat măsuri de remediere pentru a preveni sau minimiza eventuale nereguli sau greşeli;
    4) dispunerea de un sistem de gestiune a evidenţei operaţiunilor comerciale şi, dacă este cazul, a documentelor de transport, care să permită realizarea adecvată a controalelor vamale. Condiţia este considerată realizată dacă solicitantul îndeplineşte următoarele cerinţe:
    a) utilizează un sistem contabil care să fie compatibil cu reglementările contabile generale şi care să faciliteze controalele vamale prin audit;
    b) permite accesul fizic sau electronic al organului vamal la registrele de evidenţă gestionate şi, dacă este cazul, la registrele sale de transport;
    c) dispune de un sistem logistic care să asigure condiţii de gestionare separate pentru mărfurile străine şi cele autohtone;
    d) utilizează un sistem de gestiune administrativă care corespunde tipului şi dimensiunii activităţii şi care este potrivit pentru gestionarea fluxului de mărfuri, precum şi utilizează un sistem de control intern capabil să identifice tranzacţiile ilegale sau neregulamentare;
    e) dispune de proceduri corespunzătoare de arhivare a documentelor şi informaţiilor, care asigură protecţia datelor;
    f) informează angajaţii săi cu privire la necesitatea de a informa organele vamale în cazul apariţiei unor dificultăţi în îndeplinirea criteriilor stabilite de prezenta secţiune şi desemnează persoanele de contact pentru informarea Serviciului Vamal;
    g) întreprinde măsuri adecvate de securitate a tehnologiilor informaţionale pentru a proteja sistemul informatic şi documentaţia împotriva oricăror imixtiuni;
    5) dispunerea de amplasamente, echipamente şi personal necesare manipulării mărfurilor. Condiţia este considerată realizată dacă solicitantul îndeplineşte următoarele cerinţe:
    a) clădirile utilizate în cadrul procedurilor vamale sînt construite din materiale care rezistă la tentativele de acces ilegal şi oferă o protecţie împotriva imixtiunilor;
    b) există măsuri de control adecvate pentru a împiedica accesul neautorizat în zonele de manipulare a mărfurilor;
    c) măsurile privind manipularea mărfurilor exclud introducerea, substituirea sau pierderea neautorizată a mărfurilor şi defectarea unor unităţi de încărcare;
    d) există, dacă este cazul, proceduri care permit asigurarea gestionării licenţelor de import şi/sau de export legate de interdicţii sau de restricţii şi distingerea acestor mărfuri de alte mărfuri;
    e) efectuează verificări anuale privind antecedentele penale ale angajaţilor care ocupă posturi sensibile sub aspectul securităţii (persoanele responsabile pentru primirea-predarea, depozitarea mărfurilor, perfectarea documentelor aferente acestor operaţiuni, precum şi personalul de securitate);
    f) asigură că angajaţii săi responsabili participă la programe de sensibilizare cu privire la asigurarea respectării condiţiilor specificate la lit. a)–e).
    (2) Serviciul Vamal verifică respectarea de către solicitant a tuturor condiţiilor stipulate la alin. (1).
    (3) În cazul în care titularul unui certificat AEO solicită acordarea unui alt statut de AEO, Serviciul Vamal nu reexaminează condiţiile care au fost deja examinate la acordarea statutului precedent de AEO.
    (4) În cazul modificării prevederilor prezentului articol, Serviciul Vamal va revizui statutul tuturor titularilor de certificate AEO, acordat pînă la intrarea în vigoare a modificărilor corespunzătoare.
    (5) Procedura de eliberare, suspendare şi retragere a certificatului AEO se aprobă de Guvern.”
    50. La articolul 196, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Controlului vamal sînt supuse toate mărfurile şi mijloacele de transport, persoanele aflate pe teritoriul vamal, pentru a asigura respectarea reglementărilor vamale şi ale altor acte normative, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.”
    51. La articolul 201, alineatul (3) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) controlul respectiv este efectuat de către echipa mobilă, în cazurile prevăzute de Guvern.”
    52. La articolul 2021, alineatul (3) se completează în final cu textul „pe perioada prevăzută la art. 2025 alin. (2)”.
    53. La articolul 2022:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Perioada de desfăşurare a auditului postvămuire nu trebuie să depăşească 2 luni de la data iniţierii auditului postvămuire. În cazuri întemeiate şi justificate documentar, persoanele menţionate la alin. (1) pot decide prelungirea  duratei de desfăşurare a auditului postvămuire cu cel mult 4 luni sau sistarea auditului postvămuire. Perioada sistării şi prezentării documentelor nu se include în durata efectuării auditului postvămuire.”
    articolul se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
    „(9) Suspendarea de către instanţa de judecată a ordinului de efectuare a auditului postvămuire, de prelungire sau modificare a auditului postvămuire nu împiedică efectuarea controlului ulterior prin audit postvămuire.”
    54. La articolul 2023, alineatul (2) se completează cu literele g) şi h) cu următorul cuprins:
    „g) să ridice de la persoanele auditate mărfuri sub orice formă necesare verificării care sînt pasibile de drepturile de import şi care nu au fost supuse total sau parţial procedurilor de vămuire şi/sau achitării drepturilor de import. Ridicarea mărfurilor se face în baza actului de ridicare, a cărui formă este stabilită de către Serviciul Vamal;
    h) în scopul asigurării stingerii oricărei obligaţii vamale ce poate apărea, să solicite de la persoana auditată depunerea unei garanţii bancare în măsură suficientă să asigure acoperirea unei eventuale apariţii a obligaţiei vamale, iar în cazul imposibilităţii depunerii garanţiei respective, precum şi a executării acesteia, este în drept să aplice pe parcursul efectuării controlului ulterior, care nu va depăşi 6 luni, măsuri asiguratorii în suma obligaţiei vamale estimate, fie prin emiterea şi înaintarea către banca respectivă a dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor bancare în partea de cheltuieli din contul persoanei auditate, fie prin aplicarea sechestrului asupra activelor aflate în proprietatea acesteia în conformitate cu prevederile prezentului cod.”
    55.  La articolul 2024 alineatul (2) litera b), după cuvintele „colaboratorilor vamali” se introduce textul „mărfurile dobîndite sau deţinute,”.
    56.  În denumirea şi în cuprinsul articolului 213, cuvîntul „interguvernamentale” se exclude, iar cuvintele „altor state de pe lîngă ele” şi „statelor străine de pe lîngă ele” se înlocuiesc cu cuvintele „organizaţiilor internaţionale”.
    57. Articolul 273:
    la alineatul (1), cuvintele „de la data emiterii deciziei” se înlocuiesc cu cuvintele „calendaristice de la data comunicării deciziei”;
    alineatele (2), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Contestaţia împotriva deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune cu răspundere materială se depune iniţial la Serviciul Vamal.
    (3) Contestaţia împotriva deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune cu răspundere contravenţională se depune în conformitate cu prevederile Codului contravenţional.
    (4) Dacă, din motive întemeiate, contestaţia nu a fost depusă în termenul prevăzut de prezentul articol, Serviciul Vamal este în drept, la demersul persoanei vizate în decizie, precum şi al avocatului sau al reprezentantului ei, să o repună în termen.”
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) La demersul de repunere în termen se anexează probele ce dovedesc imposibilitatea depunerii contestaţiei în termen.”
    58. În denumirea capitolului XI, precum şi în cuprinsul secţiunii a 46-a, cuvîntul „deciziilor” şi cuvîntul ,,deciziile” se înlocuiesc, respectiv, cu cuvintele „actelor administrative” şi „actele administrative”.
    59. În denumirea şi în cuprinsul secţiunii a 47-a, cuvîntul „deciziilor” se înlocuieşte cu cuvintele „actelor administrative”, iar cuvîntul „inacţiunii” – cu cuvîntul „inacţiunilor”.
    60. Articolul 288 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 288. Calea administrativă de atac
                              al actelor administrative, acţiunilor
                              sau inacţiunilor organelor vamale
                              şi ale colaboratorilor vamali
    Actele administrative, acţiunile sau inacţiunile organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali sînt contestate iniţial la Serviciul Vamal.”
    61. Articolul 289 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 289. Termenul în care se exercită
                              calea administrativă de atac
    Actele administrative, acţiunile sau inacţiunile organelor vamale, ale colaboratorilor vamali pot fi atacate în termen de 10 zile calendaristice de la data comunicării actului sau efectuării acţiunii/inacţiunii.”
    62. Articolul 290 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 290. Termenul de soluţionare a contestaţiei
    (1) Contestaţia trebuie să fie soluţionată în termen de 30 de zile calendaristice, calculate din ziua depunerii contestaţiei. Răspunsul la contestaţie se emite în scris şi se comunică reclamantului.
    (2) Serviciul Vamal este în drept să prelungească termenul indicat la alin. (1) cu cel mult 30 de zile calendaristice, cu informarea în termen de 3 zile a reclamantului şi cu prezentarea motivelor care au stat la baza prelungirii termenului.”
    63. Articolul 291 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 291. Repunerea în termen a contestaţiei
    (1) Dacă, din motive întemeiate, contestaţia nu a fost depusă în termenul prevăzut de art. 289, Serviciul Vamal este în drept, la demersul reclamantului, să o repună în termen.
    (2) La demersul de repunere în termen se anexează probele ce dovedesc imposibilitatea depunerii contestaţiei în termen.”
    64. Articolul 292 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 292. Forma contestaţiei
    (1) Contestaţia se depune în scris la Serviciul Vamal. Contestaţia este semnată de reclamant şi cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele şi domiciliul sau denumirea şi sediul acestuia.
    (2) Contestaţiile care nu întrunesc condiţiile prevăzute la alin. (1) se consideră anonime şi nu se examinează, dacă legea nu prevede altfel.
    (3) Contestaţia depusă repetat care nu conţine informaţii sau argumente noi nu se examinează.”
    65. Articolul 293 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 293. Efectele depunerii contestaţiei
    (1) Depunerea contestaţiei nu suspendă executarea actului administrativ contestat sau efectuarea acţiunii contestate, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (2).
    (2) În cazuri temeinic justificate, Serviciul Vamal poate dispune suspendarea executării actului administrativ contestat sau efectuării acţiunii contestate.”
    66. La articolul 294, textul „organul vamal şi colaboratorul vamal cărora le-a adresat plîngerea,” se înlocuieşte cu cuvintele „Serviciul Vamal”.
    67. Articolul 295 se abrogă.
    68. Articolul 296 se abrogă.
    69. La articolul 302 alineatul (1), după cuvintele „Termenul de 3 zile” se introduce cuvîntul „lucrătoare”.
    70. La articolul 303:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „şi după plata oricărei datorii pentru care titularul este răspunzător”;
    la alineatul (2), cuvintele „la frontieră” se înlocuiesc cu cuvintele „în cadrul operaţiunilor de vămuire”.
    71. La articolul 304:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Dacă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data reţinerii mărfurilor, declarantul/destinatarul mărfurilor contestă măsurile de reţinere a mărfurilor şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire ori se opune distrugerii mărfurilor, se aplică procedura prevăzută la alin. (7).”
    la alineatul (7), textul „de la data primirii notificării privind reţinerea mărfurilor şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire” se exclude, iar în final se introduce textul: „Termenul de 10 zile lucrătoare curge de la data în care titularul de drept a primit de la organul vamal copia contestării măsurii de reţinere a mărfurilor şi/sau suspendării operaţiunii de vămuire, depusă de către declarantul/destinatarul mărfurilor.”
    la alineatul (8), textele „alin. (7)” şi „alin. (10)” se înlocuiesc cu textul „alin. (2) lit. a)”.
    72. Articolul 307:
    la alineatul (3), cuvintele „sau persoanei care le importă” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) În cazul procedurii prevăzute la art. 302 alin. (1), pînă la momentul acceptării cererii de intervenţie, cheltuielile de depozitare, de manipulare şi de păstrare a mărfurilor sub supraveghere vamală, precum şi cheltuielile de distrugere sau alte cheltuieli aferente ori similare sînt suportate de către declarantul/ destinatarul mărfurilor. În cazul în care titularul de drept nu îşi exercită obligaţiile prevăzute de prezentul capitol, Serviciul Vamal este în drept să anuleze dispoziţia de aplicare a măsurilor de protecţie la frontieră. Titularul de drept poate depune o cerere repetată de intervenţie doar după executarea obligaţiilor prevăzute.”
    Art. XXI. – Legea serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 106–108, art. 765), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (1) literele d) şi e), cuvintele „este rudă” se înlocuiesc cu cuvintele „este soţ/soţie, rudă sau afin”.
    2. La articolul 43 alineatul (2), litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) pentru o încălcare gravă specificată la art. 46 sau încălcare sistematică a disciplinei de serviciu;”.
    Art. XXII. – Articolul 4 din  Legea nr. 408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatele (22) şi (23) cu următorul cuprins:
    „(22) Nu se aplică amenzi pentru încălcarea modului de eliberare a facturii fiscale faţă de contribuabilii care implementează sistemul informaţional automatizat „Factura fiscală electronică” la stadiul de testare, pe perioada testării acestui produs stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
    (23) Prin derogare de la prevederile art. 257 alin. (2) şi (5) din Codul fiscal, prevederile respective nu se aplică entităţilor care ţin contabilitatea şi întocmesc situaţii financiare în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate în vigoare din 1 ianuarie 2014, pe o perioadă de pînă la 2 ani de la data implementării standardelor menţionate.”
    Art. XXIII. – Articolul 2 din Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108–109, art. 834), cu modificările ulterioare, se completează cu o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „mărfuri introduse în scop necomercial – mărfuri introduse de rezidenţii zonei libere pe teritoriul acestei zone, care sînt destinate consumului final, nefiind utilizate în procesul de producere, prelucrare, depozitare sau vînzare.”
    Art. XXIV. – Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 120, art. 863), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 32 alineatul (1), litera a) se completează în final cu cuvintele „şi vamale”.
    2. În denumirea şi în cuprinsul articolului 33, după cuvîntul „fiscale” se introduc cuvintele „şi vamale”.
    Art. XXV. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 2501 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2501. Fabricarea ilegală a semnelor
                               de marcare de stat, punerea
                               în circulaţie şi utilizarea acestora
    (1) Falsificarea semnelor de marcare de stat, punerea în circulaţie şi utilizarea acestora, precum şi fabricarea, comercializarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase cu marcaj fals
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 7000 la 10000 unităţi convenţionale sau cu privarea de a exercita o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:
    a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
    b) în proporţii deosebit de mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.”
    Art. XXVI. – La articolul 51 alineatul (1) din Legea nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154–157, art. 1209), cu modificările ulterioare, textul „avizului organului fiscal teritorial privind existenţa sau lipsa restanţelor la impozitul pe bunurile imobile, altor plăţi obligatorii la bugetul de stat pentru aceste bunuri, extrasul” se înlocuieşte cu textul „a certificatului organului fiscal teritorial privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferente bunurilor respective, a extrasului”.
    Art. XXVII. – Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185–189,  art. 1416), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Legea se completează cu articolul 31 cu următorul cuprins:
    „Articolul 31. Introducerea şi scoaterea numerarului
                           şi cecurilor în moneda naţională a
                           Republicii Moldova, precum şi a
                           numerarului şi cecurilor de călătorie
                           în valută străină
    Persoanele fizice sînt obligate să declare în scris numerarul şi cecurile în moneda naţională a Republicii Moldova, precum şi numerarul şi cecurile de călătorie în valută străină, în următoarele cazuri:
    a) la introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, dacă suma lor depăşeşte 10000 euro (sau echivalentul lor) de persoană;
    b) la scoaterea acestora de pe teritoriul Republicii Moldova, dacă suma lor depăşeşte 10000 euro (sau echivalentul lor) de persoană;
    c) la solicitarea colaboratorului vamal.”
    2. La articolul 4:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) La introducerea bunurilor, bagajului neînsoţit pe teritoriul vamal, persoanele fizice sau transportatorul declară şi achită drepturile de import organului vamal situat în punctul de trecere a frontierei de stat. La solicitare, bunurile şi bagajul neînsoţit pot fi vămuite la organul vamal interior, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.”
    la alineatul (4) litera b), cifra „200” se înlocuieşte cu cifra „300”.
    3. Articolul 5 alineatul (1):
    la litera b), cifra „200” se  înlocuieşte cu cifra „300”;
    la litera d), cifra „200” se înlocuieşte, în ambele cazuri, cu cifra „300”.
    4. Articolul 10:
    alineatul (1):
    litera a):
    la liniuţa a doua, cifra „8701 90 500,” se exclude;
    la liniuţa a treia, cifra „8701 90 390” se înlocuieşte cu cifra „8701 90 500”;
    litera b):
    la liniuţa a doua, cifra „8701 90 500,” se exclude;
    la liniuţa a treia, cifra „8701 90 390” se înlocuieşte cu cifra „8701 90 500”;
    alineatul (2):
    la litera b), cifra „8701 90 500,” se exclude;
    la litera c), cifra „8701 90 390” se înlocuieşte cu cifra „8701 90 500”;
    alineatul (3):
    în partea introductivă, cuvintele „pe parcursul unui an calendaristic” se înlocuiesc cu textul „dintr-o perioadă de 12 luni”;
    la litera e), cuvintele „în regim vamal de admitere temporară” se înlocuiesc cu cuvintele „declarat prin acţiune”;
    la alineatul (32), textul „90 de zile pe parcursul unui an calendaristic” se înlocuieşte cu textul „180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni”;
    articolul se completează cu alineatul (33) cu următorul cuprins:
    „(33) Mijloacele de transport introduse în condiţiile alin. (3) nu se pot afla pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen mai mare decît cel stabilit de prezentul articol, indiferent de persoanele care le introduc.”
    Art. XXVIII. – Anexa nr. 3 din Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18–19, art. 57), cu modificările ulterioare, se completează cu punctul 32 cu următorul cuprins:
    „32. Plăţile aferente cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, conform modului stabilit de Guvern.”
    Art. XXIX. – La articolul 124 alineatul (1) din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, după textul „cu o durată de 70 de zile calendaristice” se introduce textul „(în cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi – 112 zile calendaristice)”.
    Art. XXX. – Legea nr. 448-XV din 13 noiembrie 2003 cu privire la statutul forţei militare străine în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6–12, art. 42), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În titlul capitolului IV, cuvîntul „. IMPOZITAREA” se exclude.
    2. Articolul 15 se abrogă.
    Art. XXXI. – Legea nr. 282-XV din 22 iulie 2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 171–174, art. 777), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    la noţiunea „articole din metale preţioase şi pietre preţioase”, cuvintele „monede, lingouri” se exclud;
    după noţiunea „lingouri” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „monede investiţionale, comemorative, jubiliare – fabricate din metale preţioase cu formă, greutate şi titlu stabilit, ce corespund standardelor naţionale şi reglementărilor tehnice în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova sau standardelor internaţionale, însoţite de certificate de autenticitate;”.
    2. Articolul 12 se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) introduce şi expediază în Republica Moldova, precum şi expediază şi scoate din Republica Moldova metale preţioase, inclusiv în scopul plasării şi menţinerii acestora în conturile deschise în străinătate;”.
    3. Legea se completează cu articolul 131 cu următorul cuprins:
    „Articolul 131. Drepturile persoanelor fizice care
                             nu practică activităţi cu metale
                             preţioase şi pietre preţioase
    Persoanele fizice au dreptul să prezinte spre probare şi marcare articole din metale preţioase şi din pietre preţioase în cantitate de pînă la cinci unităţi anual, indiferent de valoarea lor.”
    4. Articolul 17 alineatul (2):
    la litera a), cuvîntul „comercializarea” se înlocuieşte cu cuvintele „fabricarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, comercializarea”;
    la litera b), după cuvintele „de însoţire” se introduc cuvintele „a metalelor preţioase,”.
    5. Articolul 19 se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
    „(61) Comercializarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, recepţionate în baza contractelor civile (contract de comision, bilet de amanet, chitanţa pentru valorile achiziţionate), se efectuează de către persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător după expertizarea şi marcarea articolelor la Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării.”
    6. La anexa nr. 1:
    punctul 1 se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
 

b1) pentru persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător în domeniul metalelor preţioase:

 
 
 

din aur, platină, paladiu:

 
 
 

cu greutatea de pînă la 3,00 grame inclusiv

o unitate
24-00
 

cu greutatea de la 3,01 la 10,00 grame

un gram
9-60
 
cu greutatea de peste 10,00 grame
un gram
10-80
 

cu detalii de diferite culori

un gram
14-40
 
din argint cu greutatea:
 
 
 

de pînă la 3,00 grame inclusiv

o unitate
12-00
 

de la 3,01 la 20,00 grame inclusiv

un gram
4-80
 
de peste 20,00 grame
 
un gram
 

48 lei + 1,20 lei pentru fiecare gram care depăşeşte

20 grame


    în note:
    punctul 3 se abrogă;
    la punctul 7, cuvintele „Pentru probarea şi marcarea” se înlocuiesc cu cuvintele „Pentru prestarea serviciilor”;
    punctul 10 va avea următorul cuprins:
    „10. În cazul în care producătorul prezintă pentru probare şi marcare articole din metale preţioase ce nu corespund titlului declarat, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării marchează articolele cu titlul corespunzător şi încasează plată dublă pentru serviciile prestate. Articolele care se situează sub limita titlului legal minim în vigoare nu sînt admise marcării de stat, iar plata pentru serviciile prestate nu se restituie.”
    Art. XXXII. – Legea nr. 8-XV din 17 februarie 2005 cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36–38, art. 116), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (4), textul „se scutesc de taxă pe valoarea adăugată” se înlocuieşte cu textul „se impozitează cu taxă pe valoarea adăugată la cota zero”.
    2. Articolul 9 se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Decontările băneşti între rezidenţi pentru livrările de mărfuri şi servicii în cadrul Portului Internaţional se pot efectua atît în monedă naţională, cît şi în valută străină.”
    Art. XXXIII. – Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 399), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, abrevierea „S.I.R.F.” se înlocuieşte cu abrevierea „I.F.R.S.”, cu excepţia articolului 46 alineatul (1) litera c), iar cuvintele „Serviciul informaţional al rapoartelor financiare” se înlocuiesc cu cuvintele „Serviciul situaţiilor financiare”.
    2. La articolul 2, după cuvîntul „avocaţilor” se introduce cuvîntul „ , mediatorilor”.
    3. La articolul 3:
    noţiunea „entitate de interes public” va avea următorul cuprins:
    „entitate de interes public – entitate care are o importanţă deosebită pentru public datorită domeniului (tipului) de activitate şi care reprezintă o instituţie financiară, un organism de plasament colectiv în valori mobiliare, o societate de asigurări, un fond nestatal de pensii, o societate comercială ale cărei acţiuni se cotează la bursa de valori;”
     la noţiunea „politică de contabilitate”, denumirea noţiunii va fi „politici contabile”, iar cuvintele „rapoartelor financiare” se înlocuiesc cu cuvintele „situaţiilor financiare”;
    la noţiunea „raport anual”, cuvintele „raportul financiar anual” se înlocuiesc cu cuvintele „situaţiile financiare anuale”;
    noţiunea „raport financiar” se va numi „situaţii financiare (raport financiar – pentru instituţii publice); 
    la noţiunea „sistem contabil complet în partidă dublă”, cuvîntul „complet” se exclude, iar cuvîntul „rapoartelor” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiilor”;
    noţiunea „sistem contabil simplificat în partidă dublă” se exclude.
    4. Articolul 4:
    la alineatul (1), cuvîntul „rapoartele” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiile”;
    la alineatul (2), cuvîntul „complet” se exclude, cuvîntul „rapoartele” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiile”, iar cuvintele „politicii de contabilitate” se înlocuiesc cu cuvintele „politicilor contabile”;
    alineatul (3) se abrogă.
    5. La articolul 5 alineatul (2), la articolul 6 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2), cuvîntul „rapoartele” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiile”.
    6. Articolul 9:
    la litera b), cuvintele „de rapoarte” se înlocuiesc cu cuvîntul „situaţiilor”;
    litera f) se abrogă.
    7. La articolul 11:
    alineatul (1):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) este responsabil de publicarea oportună a I.F.R.S. şi actualizărilor aferente în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi de plasarea acestora pe pagina web oficială a Ministerului Finanţelor. I.F.R.S. şi actualizările aferente se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova periodic, în dependenţă de volumul actualizărilor efectuate. I.F.R.S. şi actualizările aferente se plasează pe pagina web oficială a Ministerului Finanţelor în termen de o lună de la data recepţionării actualizărilor;”
    la litera c), după cuvintele „în concordanţă cu prevederile” se întroduc cuvintele „directivelor Uniunii Europene şi cu”;
    alineatul (2) litera a):
    liniuţele a treia şi a patra se exclud;
    la liniuţa a şaptea, cuvîntul „modele” se înlocuieşte cu cuvîntul „formulare”, iar cuvintele „ , rapoarte financiare” se exclud;
    alineatul (3):
    la literele a) şi b), cuvîntul „rapoartele” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiile”;
    la litera c), cuvintele „rapoartelor financiare şi anuale” se înlocuiesc cu cuvintele „situaţiilor financiare şi rapoartelor anuale”;
    la litera d), cuvîntul „rapoartelor” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiilor”;
    la litera e), cuvîntul „rapoartele” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiile”;
    la alineatul (4), cuvintele „Formatul” şi „formatului” se înlocuiesc, respectiv, cu cuvintele „Formularul” şi „formularului”;
    la alineatul (6), cuvîntul „rapoartelor” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiilor”.
    8. La articolul 12 alineatul (4) litera b), cuvintele „Codului privind conduita profesională a auditorilor şi contabililor” se înlocuiesc cu cuvintele „Codului etic al profesioniştilor contabili”.
    9. Articolul 13:
    alineatul (2):
    la litera b), cuvintele „politicii de contabilitate” se înlocuiesc cu cuvintele „politicilor contabile”;
    la litera h), cuvîntul „rapoartelor” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiilor”;
    alineatul (4) se abrogă;
    alineatul (5) se completează în final cu textul: „În cazul contabilului-şef al entităţii de interes public, studiile superioare de profil sînt obligatorii.”
    10. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 15. Sisteme de ţinere a contabilităţii
                           şi de prezentare a situaţiilor
                           financiare
    (1) Organizează şi ţin contabilitatea în baza sistemului contabil în partidă simplă, fără prezentarea situaţiilor financiare, gospodăriile ţărăneşti, întreprinzătorii individuali, pînă la înregistrarea acestora ca contribuabili ai T.V.A., şi persoanele fizice care prestează servicii profesionale, conform indicaţiilor metodice aprobate de Ministerul Finanţelor.
    (2) Organizează şi ţin contabilitatea  în baza sistemului contabil în partidă dublă, cu prezentarea situaţiilor financiare simplificate, entităţile care corespund următoarelor criterii pentru perioada de gestiune precedentă:
    a) numărul mediu scriptic al salariaţilor nu depăşeşte 9 persoane;
    b) veniturile din vînzări nu depăşesc 3 milioane lei; şi
    c) valoarea contabilă totală (de bilanţ) a activelor la data raportării nu depăşeşte 3 milioane lei.
    (3) Organizează şi ţin contabilitatea  în baza sistemului contabil în partidă dublă, cu prezentarea situaţiilor financiare complete, alte entităţi decît cele menţionate la alin. (1) şi (2), inclusiv:
    a) entităţile în al căror capital social cota proprietarului (asociatului, participantului, acţionarului) persoană juridică, care nu este subiect al sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, depăşeşte 35%;
    b) companiile fiduciare;
    c) entităţile importatoare de mărfuri supuse accizelor;
    d) organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut şi alţi participanţi la piaţa financiară nebancară;
    e) casele de schimb valutar şi lombardurile;
    f) entităţile din domeniul jocurilor de noroc.
    (4) Organizează şi ţin contabilitatea în baza sistemului contabil în partidă dublă instituţiile publice şi entităţile de interes public.
    (5) Prin derogare de la prevederile alin. (2) şi (3), organizaţiile necomerciale, cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut şi a fondurilor nestatale de pensii, organizează şi ţin contabilitatea în baza sistemului contabil în partidă dublă, cu prezentarea situaţiilor financiare conform indicaţiilor metodice aprobate de Ministerul Finanţelor.
    (6) Entitatea care are dreptul să utilizeze sistemul contabil în partidă simplă poate aplica sistemul contabil în partidă dublă. Entitatea care are dreptul să prezinte situaţii financiare simplificate poate prezenta situaţii financiare complete.
    (7) Rapoartele financiare ale instituţiilor publice cuprind formele stabilite de Ministerul Finanţelor.
    (8) Structura situaţiilor financiare, modul de evaluare şi de recunoaştere a elementelor acestora se stabilesc în standardele de contabilitate.” 
    11. La articolul 16:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 16. Politici contabile”;
    la alineatul (1), cuvintele „politica de contabilitate” se înlocuiesc cu cuvintele „politicile contabile”;
    la alineatul (3), cuvintele „politicii de contabilitate” se înlocuiesc cu cuvintele „politicilor contabile”, iar cuvîntul „rapoartelor” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiilor”;
    la alineatul (4), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) Cadrului general conceptual pentru raportarea financiară;”.
    12. La articolul 17 alineatul (15), cuvîntul „rapoartelor” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiilor”.
    13. La articolul 18 litera f), cuvîntul „rapoartelor” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiilor”.
    14. La articolul 19 alineatul (12), cuvintele „ambele semnături” se înlocuiesc cu cuvîntul „semnătura”, iar cuvintele „alte persoane împuternicite” – cu cuvintele „altă persoană împuternicită”.
    15. Articolul 20:
    la alineatul (1) litera d), după cuvîntul „activelor” se întroduc cuvintele „şi serviciilor de locaţiune”;
    alineatul (5) se abrogă.
    16. La articolul 22 alineatul (2), cuvintele „grupelor de conturi” se înlocuiesc cu cuvîntul „conturilor”.
    17. La articolul 23 alineatul (6), cuvîntul „rapoartelor” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiilor”.
    18. La articolul 24 alineatul (1), cuvintele „şi Ministerul Justiţiei” se exclud.
    19. În denumirea capitolului V, cuvîntul „RAPOARTE” se înlocuieşte cu cuvîntul „SITUAŢII”.
    20. Articolul 29:
    la alineatul (1), cuvîntul „rapoarte” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţii”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Entităţile, cu excepţia instituţiilor publice şi a entităţilor menţionate la alin. (1), întocmesc şi prezintă situaţii financiare anuale, care pot fi:
    a) situaţii financiare complete; sau
    b) situaţii financiare simplificate.”
    articolul se completează cu alineatele (21) şi (22) cu următorul cuprins:
    „(21) Situaţiile financiare complete cuprind:
    a) bilanţul;
    b) situaţia de profit şi pierdere;
    c) situaţia modificărilor capitalului propriu;
    d) situaţia fluxurilor de numerar;
    e) notele la situaţiile financiare.
    (22) Situaţiile financiare simplificate cuprind:
    a) bilanţul;
    b) situaţia de profit şi pierdere;
    c) nota explicativă.”
    alineatele (3) şi (4) se abrogă;
    la alineatul (5), cuvîntul „rapoartele” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiile”;
    la alineatul (6), cuvîntul „Rapoartele” se înlocuieşte cu cuvîntul „Situaţiile”;
    la alineatul (7), cuvintele „nota explicativă la raportul financiar anual” se înlocuiesc cu cuvintele „notele la situaţiile financiare anuale”;
    la alineatele (8), (9) şi (10), cuvîntul „Rapoartele” se înlocuieşte cu cuvîntul „Situaţiile”.
    21. La articolul 31:
    alineatul (1):
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „(1) Raportul conducerii va include:”
    la litera d), cuvintele „raportului financiar” se înlocuiesc cu cuvintele „situaţiilor financiare”;
    la alineatul (2), cuvîntul „corporatistă” se înlocuieşte, în toate cazurile, cu cuvîntul „corporativă”.
    22. La articolul 32:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Perioada de gestiune pentru toate entităţile care întocmesc şi prezintă situaţii financiare este anul calendaristic, care cuprinde perioada de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie, cu excepţia: cazurilor de reorganizare şi lichidare a entităţii; entităţilor ale căror entităţi-mamă aplică altă perioadă de raportare financiară;  unor categorii de entităţi pentru care Ministerul Finanţelor, în funcţie de particularităţile activităţii acestora, stabileşte o perioadă de gestiune care nu coincide cu anul calendaristic.”
    alineatul (2) se abrogă;
    la alineatul (4), cuvîntul „rapoartelor” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiilor”.
    23. Articolul 33 se abrogă.
    24. Articolul 34:
    la alineatul (2), cuvintele „ultimul raport financiar” se înlocuiesc cu cuvintele „ultimele situaţii financiare”;
    la alineatul (3), cuvintele „Ultimul raport financiar va” se înlocuiesc cu cuvintele „Ultimele situaţii financiare vor”;
    la alineatul (5), cuvintele „primul raport financiar” se înlocuiesc cu cuvintele „primele situaţii financiare”;
    la alineatul (6), cuvintele „Primul raport financiar se întocmeşte” se înlocuiesc cu cuvintele „Primele situaţii financiare se întocmesc”.
    25. La articolul 35 alineatele (2), (3) şi (4), cuvintele „Ultimul raport financiar al” se înlocuiesc cu cuvintele „Ultimele situaţii financiare ale”, iar cuvintele „se întocmeşte” – cu cuvintele „se întocmesc”.
    26. Articolul 36:
    în denumire, cuvîntul „rapoartelor” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiilor”;
    la alineatul (1), cuvîntul „Rapoartele” se înlocuieşte cu cuvîntul „Situaţiile”;
    alineatul (2):
    la litera a), cuvintele „rapoartele financiare” se înlocuiesc cu cuvintele „situaţiile financiare”, iar cuvintele „rapoartele respective” – cu cuvintele „situaţiile financiare respective”;
    la litera b), cuvîntul „rapoartele” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiile”.
    27. Articolul 37:
    în denumire, cuvîntul „Rapoarte” se înlocuieşte cu cuvîntul „Situaţii”;
    la alineatul (1), cuvîntul „rapoartele” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiile”, iar cuvintele „raportul financiar consolidat” – cu cuvintele „situaţiile financiare consolidate”;
    alineatul (2) se abrogă;
    la alineatul (3), cuvintele „raportul financiar consolidat” se înlocuiesc, în ambele cazuri, cu cuvintele „situaţiile financiare consolidate”;
    la alineatul (4), cuvintele „Rapoartele” şi „rapoartele” se înlocuiesc, respectiv, cu cuvintele „Situaţiile” şi „situaţiile”.
    28. Articolul 38:
     în denumire, cuvintele „raportului financiar” se înlocuiesc cu cuvintele „situaţiilor financiare”;
    la alineatul (1), cuvintele „rapoartele financiare proprietarilor” se înlocuiesc cu cuvintele „situaţiile financiare proprietarilor”;
    la alineatul (2), cuvîntul „Rapoartele” se înlocuieşte cu cuvîntul „Situaţiile”;
    alineatul (3):
    în partea introductivă, cuvintele „simplificat sau complet” se exclud;
    la litera a), cuvîntul „rapoarte” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţii”;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) situaţiile financiare proprii ale entităţii-mamă şi situaţiile financiare consolidate ce reprezintă situaţii financiare integrale la una şi aceeaşi dată.”
    alineatul (4):
    la literele a) şi b), cuvîntul „rapoarte” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţii”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) situaţiile financiare proprii ale entităţii-mamă şi situaţiile financiare consolidate ce reprezintă situaţii financiare integrale la una şi aceeaşi dată.”
    la alineatul (5), cuvintele „raportului financiar” se înlocuiesc cu cuvintele „situaţiilor financiare”;
    la alineatul (8), cuvîntul „Rapoartele” se înlocuieşte cu cuvîntul „Situaţiile”;
    la alineatul (9), cuvîntul „rapoartelor” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiilor”.
    29. Articolul 39:
    în denumire, cuvintele „rapoartelor financiare şi anuale” se înlocuiesc cu cuvintele „situaţiilor financiare şi rapoartelor anuale”;
    la alineatul unic, cuvintele „rapoartelor financiare şi a celor anuale” se înlocuiesc cu cuvintele „situaţiilor financiare şi rapoartelor anuale”.
    30. Articolul 40:
    în denumire, cuvîntul „rapoartelor” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiilor”;
    la alineatul (1), cuvintele „Rapoartele” şi „rapoartele” se înlocuiesc, respectiv, cu cuvintele „Situaţiile” şi „situaţiile”;
    la alineatul (2), cuvîntul „rapoartelor” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiilor”.
    31. Articolul 42:
    la alineatul (3), cuvintele „explicative la rapoartele” se înlocuiesc cu cuvintele „la situaţiile”;
    la alineatul (6), cuvîntul „rapoartelor” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiilor”.
    32. Articolul 43:
    în denumire, cuvîntul „rapoartelor” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiilor”;
    la alineatul (1), cuvîntul „rapoartele” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiile”.
    33. La articolul 44, cuvintele „rapoartele financiare şi anuale” se înlocuiesc cu cuvintele „situaţiile financiare şi rapoartelor anuale”.
    34. La articolul 47 alineatul (2), cuvîntul „rapoartelor” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiilor”, iar cuvintele „politicii de contabilitate” – cu cuvintele „politicilor contabile”.
    Art. XXXIV. – La articolul 33 alineatul (2) din Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127–130, art. 548), cu modificările ulterioare, litera a) se completează în final cu cuvintele „şi/sau alte surse”.
    Art. XXXV. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 204 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 204. Călătoria fără bilet
    (1) Admiterea pornirii în călătorie fără bilet de pe teritoriul autogării în transportul rutier regulat suburban, interurban şi internaţional de către conducătorul mijlocului de transport sau persoana responsabilă de aprobarea ieşirii în cursă a mijlocului de transport de pe teritoriul autogării
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale.
    (2) Neeliberarea pe traseu a biletului de călătorie în transportul rutier regulat urban, suburban, interurban şi internaţional de către conducătorul mijlocului de transport sau persoana responsabilă de taxarea călătoriei
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale.
    (3) Admiterea călătoriei fără bilet în transportul feroviar, urban electric şi naval de către persoana responsabilă pentru îmbarcarea călătorilor sau persoana responsabilă de taxarea călătoriei
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale.
    (4) Călătoria fără bilet în transportul regulat rutier suburban, interurban şi internaţional, în transportul feroviar şi naval
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată călătorului.
    (5) Călătoria fără bilet în transportul regulat urban rutier şi electric
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale aplicată călătorului.”
    2. Articolul 232:
    în denumirea articolului, cuvintele „sau vinieta” se exclud;
    alineatele (3), (4), (5) şi (6) se abrogă.
    3. Articolul 282:
    în denumire, după cuvintele „în articole şi resturi” se introduc cuvintele „ , de fabricare”;
    alineatul (5):
    în dispoziţie, cuvîntul „Comercializarea” se înlocuieşte cu cuvintele „Fabricarea, comercializarea”;
    în sancţiune, textul „de la 150 la” se înlocuieşte cu textul „în mărimea valorii articolului, dar nu mai puţin de”.
    4. Codul se completează cu articolele 2872 şi 2873 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2872. Împiedicarea activităţii în cadrul
                               executării silite a obligaţiei vamale
    (1) Nerespectarea de către plătitorul vamal a obligaţiei de a prezenta spre sechestrare toate bunurile, inclusiv cele date unor alte persoane la păstrare sau în folosinţă, refuzul prezentării documentelor confirmative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor
    se sancţionează cu amendă de 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Împiedicarea accesului colaboratorului vamal în sediul sau încăperile plătitorului vamal pentru executarea silită a obligaţiei vamale
    se sancţionează cu amendă de 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu arest contravenţional, în ambele cazuri, de 15 zile.
    (3) Neasigurarea integrităţii bunurilor sechestrate, înstrăinarea, substituirea, tăinuirea, deteriorarea, descompletarea sau folosirea lor
    se sancţionează cu amendă de 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 2873. Încălcarea regulilor privind vinieta
    (1) Aflarea pe teritoriul Repubicii Moldova a vehiculului neînmatriculat în Republica Moldova, clasificat la poziţia tarifară 8703, şi a remorcii ataşate la acesta, clasificată la poziţia tarifară 8716, fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă mai mică de 7 zile
    se sancţionează cu amendă de 100 de unităţi convenţionale.
    (2) Aflarea pe teritoriul Repubicii Moldova a vehiculului neînmatriculat în Republica Moldova, clasificat la poziţia tarifară 8703, şi a remorcii ataşate la acesta, clasificată la poziţia tarifară 8716, fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă mai mare de 7 zile
    se sancţionează cu amendă de 130 de unităţi convenţionale.
    (3) Săvîrşirea repetată, în cursul aceluiaşi an calendaristic, a contravenţiei prevăzute la alin. (1) de către o persoană sancţionată deja pentru această contravenţie
    se sancţionează cu amendă de 130 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Săvîrşirea repetată, în cursul aceluiaşi an calendaristic, a contravenţiei prevăzute la alin. (2) de către o persoană sancţionată deja pentru această contravenţie
    se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    5. Articolul 295:
    în sancţiunea  alineatului (4), textul „de la 5 la 10” se înlocuieşte cu textul „de la 25 la 75”;
    în sancţiunea  alineatului (6), textul „de la 10 la 20” se înlocuieşte cu textul „de la 25 la 50”.
    6. Codul se completează cu articolul 2951 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2951. Încălcarea procedurii de raportare
                               a informaţiei necesare pentru
                               monitorizarea datoriei publice
    Neîndeplinirea cerinţelor stabilite de Guvern privind raportarea informaţiei necesare pentru monitorizarea datoriei publice, a obligaţiilor condiţionale ce rezultă din contractele de garanţie de stat şi a operaţiilor ce ţin de recreditarea de stat
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    7. La articolul 297 alineatul (3), cuvintele „datoriilor debitoare” se înlocuiesc cu cuvîntul „creanţelor”.
    8. Codul se completează cu articolul 2971 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2971. Admiterea creanţelor cu termen
                               de prescripţie expirat
    Admiterea de către întreprinderile de stat/municipale, societăţile comerciale al căror capital social cuprinde şi o cotă a proprietăţii statului/unităţii administrativ-teritoriale şi afiliatele lor a creanţelor cu termen de prescripţie expirat prin neîntreprinderea acţiunilor de recuperare a acestora
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    9. Articolul 298:
    în denumire, textul „şi de utilizare a mijloacelor bugetare” se înlocuieşte  cu textul „ , de utilizare a mijloacelor bugetare şi de gestionare a patrimoniului public”;
    în sancţiunea alineatului (4), cifra „300” se înlocuieşte cu cifra „500”.
    10. La articolul 400 alineatul (1), după cifrele „282–286,” se introduce cifra „2873,”.
    11. La articolul 402 alineatul (1), cifra „297,” se înlocuieşte cu textul „2951, 297, 2971”, textul „ , 349 alin. (1)” se exclude, iar după cifra „3271” se introduce textul „ , 349 alin. (1)”.
    12. Articolul 403:
    la alineatul (1), textul „art. 232 alin. (3)–(6),” se exclude, iar după cifra „2871” se introduce textul „ , 2872, 2873”;
    la alineatul (2), după cuvintele „posturilor vamale şi adjuncţii lor” se introduce textul „ , şefii echipelor mobile”.
    13. La articolul 407 alineatul (2), litera a) se completează în final cu textul „ , precum şi inspectorii abilitaţi cu funcţii de control”.
    Art. XXXVI. – Legea nr. 229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231–234, art. 730) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 14:
    alineatul (1) se abrogă;
    la alineatul (3), litera l) se abrogă.
    2. La articolul 19 alineatul (1), cuvintele „sau a municipiului Bălţi” se exclud.
    3. Articolul 22:
    la alineatul (1) litera c), cuvintele „pentru implementarea auditului” se înlocuiesc cu cuvintele „de audit”;
    la alineatul (2) literele j) şi k), cuvintele „pentru implementarea auditului” se înlocuiesc cu cuvintele „de audit”.
    4. La articolul 29, litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) avizează cartele de audit intern şi instrucţiunile de aplicare a Normelor metodologice de audit intern în sectorul public, specifice sectoarelor de activitate;”.
    Art. XXXVII. – Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206–209, art. 681), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Alimentaţia publică
    (1) Alimentaţia publică se desfăşoară în unităţi specializate, care se clasifică pe tipuri în dependenţă de serviciile prestate consumatorilor. Unităţile de alimentaţie publică încadrate în structuri de primire turistică se clasifică şi pe categorii.
    (2) Nomenclatorul unităţilor de alimentaţie publică şi regulile specifice de prestare a serviciilor de alimentaţie publică, inclusiv cele sanitare, se aprobă de Guvern, respectîndu-se următoarele condiţii obligatorii:
    a) existenţa unor încăperi dotate cu echipament corespunzător procesului tehnologic pentru fiecare tip de unitate de alimentaţie publică;
    b) autorizarea sanitară a unităţilor de alimentaţie publică de către structurile teritoriale ale Centrului Naţional de Sănătate Publică;
    c) încadrarea în muncă a personalului cu calificare în domeniul preparării produselor culinare, a produselor de cofetărie şi patiserie.”
    2. Articolul 22 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) La solicitarea organelor de drept, în baza ordonanţelor emise în cadrul desfăşurării urmăririi penale, Inspecţia financiară efectuează controlul economico-financiar la persoanele juridice de drept public, la persoanele juridice de drept privat şi la persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, pe tematica prevăzută în ordonanţele organelor de drept.”
    Art. XXXVIII. – Anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    în compartimentul „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, poziţiile 1, 6, 7, 8, 9 şi 10 se exclud;
    compartimentul „Serviciul Vamal”:
    la poziţia 1 coloana 4, cuvintele „De o singură dată” se înlocuiesc cu textul „2 ani”;
    compartimentul se completează cu poziţiile 10, 11, 12, 13 şi 14 cu următorul cuprins:
10

Certificat de agent economic autorizat (AEO) pentru simplificări vamale

Gratuit
De o singură dată
11

Certificat de agent economic autorizat (AEO) pentru securitate şi siguranţă

Gratuit
De o singură dată
12

Certificat de agent economic autorizat (AEO) pentru simplificări vamale/ securitate şi siguranţă

Gratuit
De o singură dată
13

Autorizaţie pentru procedura declaraţiei simplificate

Gratuit
De o singură dată
14

Autorizaţia pentru procedura de vămuire la domiciliu

Gratuit
De o singură dată

    compartimentul „Întreprinderea de Stat “Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie”” se completează cu poziţia 5 cu următorul cuprins: 
5

Autorizaţie de competenţă tehnică pentru instalarea, repararea, deservirea tehnică а maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală

Gratuit
3 ani

    Art. XXXIX. – La articolul XLII litera b) din Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 13–14, art. 32), liniuţa a doua se abrogă.
    Art. XL. – La articolul 6 alineatul (4) litera f) din Legea cu privire la Poliţia de Frontieră nr. 283 din 28 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 76–80, art. 245), cu modificările ulterioare, textul „ , iar în cazul operaţiunilor de frontieră – şi în afara acestei zone” se exclude.
    Art. XLI. – Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9:
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Autorităţile publice locale pot stabili funcţionarilor publici, pe parcursul anului bugetar în curs, în condiţiile legii, din contul veniturilor obţinute suplimentar la cele aprobate pentru anul financiar din taxe şi impozite locale, plăţi suplimentare în mărime de pînă la patru salarii de funcţie pe an, în baza unui regulament intern, aprobat prin decizie a consiliului local respectiv.”
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Colaboratorii vamali care au contribuit la încasarea veniturilor la bugetul de stat din depistarea încălcărilor ca urmare a controlului vamal efectuat de echipele mobile sînt stimulaţi financiar, în valoare de pînă la 10% din sumele încasărilor respective, din contul bugetului Serviciului Vamal. Procedura de stabilire a stimulărilor menţionate se va efectua în baza unui regulament aprobat de Ministerul Finanţelor.”
    2. La articolul 17, cifra „2014” se înlocuieşte cu cifra „2016”.
    3. În anexa nr. 2, compartimentul „Secretariatul Parlamentului, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, Cancelaria de Stat” se completează în final cu o notă cu următorul cuprins:
    „Notă: Consultanţilor principali din cadrul comisiilor parlamentare permanente li se stabileşte gradul 17 de salarizare.”
    Art. XLII. – Legea nr. 21 din 1 martie 2013 cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile de creaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64–68, art. 201), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.
    2. Articolul 12 se abrogă.
    Art. XLIII. – La articolul 1 din Legea nr. 199 din 12 iulie 2013 privind scutirea de plata unor impozite, contribuţii, prime şi defalcări, precum şi privind anularea majorărilor de întîrziere şi a amenzilor aferente acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 173–176, art. 586), cuvintele „calculate şi neachitate la bugetul public naţional” se înlocuiesc cu cuvintele „taxei pe valoarea adăugată, calculate şi neachitate la bugetul public naţional sau care vor fi calculate”, cifra „12” se înlocuieşte cu cifra „25”, iar în final se introduce textul: „Pentru persoanele angajate la întreprinderea menţionată, pentru perioada scutirii, stagiul de cotizare se include la determinarea dreptului la pensie.”
    Art. XLIV. – Legea nr. 213  din  12 iulie 2013 pentru completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 159–160, art. 508) se completează cu un articol nou cu următorul cuprins:
    „Art. IV. – Prezenta lege se pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2013.”
    Art. XLV. – La articolul unic din Legea nr. 250  din  25 octombrie 2013 privind importul unor bunuri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 262–267, art. 738), cifra „6” se înlocuieşte cu cifra „0,6”.
    Art. XLVI. – Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 399), cu modificările ulterioare, inclusiv cu modificările operate prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Art. XLVII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2014, cu excepţia punctului 1 din articolul XXXII, care se pune în aplicare începînd cu 4 martie 2005.
    (2) Guvernul:
    a) în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va desemna autoritatea abilitată a administraţiei publice centrale responsabilă de emiterea şi eliberarea certificatului ce atestă achitarea vinietei;
    b) în termen de 2 luni de la data publicării prezentei legi:
    – va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                         Igor CORMAN

    Nr. 324. Chişinău, 23 decembrie 2013.