OIFPS1018/2013
ID intern unic:  349158
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1018
din  29.07.2013
privind modul de depunere a comenzilor de eliberare a
formularelor tipizate de documente primare cu regim special
prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
Publicat : 16.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 177-181     art Nr : 1267     Data intrarii in vigoare : 29.07.2013
    În baza art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi întru executarea art. 1182 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat: Monitorul Oficial al R.M., ediţie specială din 08.02.2007, pct. 4) şi a Ordinului IFPS nr. 780 din 18 iunie 2013 (Monitorul Oficial al R.M., 2013, nr.136-139, art. 987),
ORDON:
    1. Se aprobă Instrucţiunea privind modul de depunere a comenzilor de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform anexei.
    2. Se stabileşte că pentru depunerea comenzilor de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, contribuabilii vor utiliza ca metodă alternativă sistemul informaţional automatizat „Comandarea on-line a formularelor tipizate” (denumit şi serviciu electronic „Comandă on-line”).
    3. La fiecare solicitare a comenzilor de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, contribuabilii vor utiliza doar o singură metodă de depunere a comenzilor: fie metoda electronică disponibilă prin intermediul serviciului electronic „Comandă on-line”, fie metoda comenzilor pe suport de hîrtie.
    4. Următoarele formulare tipizate de documente primare cu regim special pot fi comandate de către contribuabili prin intermediul serviciului electronic „Comandă on-line”:
    a) actul de achiziţie a mărfurilor;
    b) actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;
    c) bonul de plată;
    d) 1-SF – chitanţa de recepţie a plăţilor nefiscale;
    e) 2-SF – chitanţa de recepţie a plăţilor fiscale;
    f) factura şi anexa la factură;
    g) factura fiscală şi anexa la factura fiscală;
    h) foaia de parcurs.
    5. Se stabileşte că IFS teritoriale şi subdiviziunile IFPS, în scopul centralizării informaţiei despre comenzile contribuabililor, vor utiliza în mod obligatoriu sistemul informaţional automatizat „Comandarea on-line a formularelor tipizate” în procesul de administrare a procedurii de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special atît pentru comenzile depuse on-line de contribuabili, cît şi pentru cele depuse pe suport de hîrtie.
    6. Î.S. „Fiscservinform” va asigura, la solicitarea contribuabililor, conectarea la serviciul electronic „Comandă on-line” în modul stabilit de Instrucţiunea privind modul de depunere a comenzilor de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
    7. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor IFS teritoriale, şefului adjunct al IFPS dlui Iuri Lichii şi administratorului Î.S. „Fiscservinform”.
    8. Direcţia juridică a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    9. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                                Ion PRISĂCARU

    Nr. 1018. Chişinău, 29 iulie 2013.


Anexă
la Ordinul IFPS nr. 1018
din 29 iulie 2013
INSTRUCŢIUNE
privind modul de depunere a comenzilor de eliberare a
formularelor tipizate de documente primare cu regim
special prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
I. Dispoziţii generale
    1. Instrucţiunea privind modul de depunere a comenzilor de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (în continuare – Instrucţiune) stabileşte modul de depunere a comenzilor de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special prin intermediul serviciului electronic „Comandă on-line”.
    2. În înţelesul prezentei Instrucţiuni, termenii şi noţiunile de mai jos au următoarea semnificaţie:
    comandă electronică - informaţie în formă electronică, creată, prelucrată şi perfectată de către contribuabil în condiţiile prezentei Instrucţiuni şi ale altor acte normative ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, autentificată prin semnătură digitală sau semnătură electronică de autentificare, aplicată în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    coşul comenzii electronice - informaţie în formă electronică ce cuprinde comenzile electronice ale contribuabilului privind eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special;
    nume de utilizator şi parolă – conturi alocate contribuabilului, pe baza cărora acesta din urmă obţine acces la serviciile fiscale electronice, în cadrul portalului www.servicii.fisc.md;
    operator – Î.S. „Fiscservinform”, desemnată în calitate de administrator tehnico-tehnologic al sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat prin Hotărîrea Guvernului nr. 344 din 30.04.2009 „Privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 89-90, art. 402);
    profil (cont de utilizator) – compartiment în cadrul portalului www.servicii.fisc.md care cuprinde date despre contribuabilul autentificat prin numele de utilizator şi parola alocată.
II. Modul de accesare a serviciului
electronic „Comandă on-line”
    3. În scopul obţinerii accesului, contribuabilul trebuie să solicite Operatorului conectarea la serviciul electronic „Comandă on-line”. Conectarea contribuabilului la serviciul electronic „Comandă on-line” se asigură de către Operator cu titlu gratuit, în baza acordului de conectare la serviciile fiscale electronice.
    4. Contribuabilul conectat deja la serviciul „Declaraţie electronică”, inclusiv subiectul impozabil cu TVA, va putea accesa serviciul electronic „Comandă on-line” în mod gratuit, în baza acordului de conectare la serviciul „Declaraţie electronică”.
    5. La încheierea acordului de conectare la serviciile fiscale electronice, contribuabilul trebuie să prezinte documentele solicitate de Operator, în scopul confirmării identităţii sale sau a împuternicirilor legale de accesare a serviciilor fiscale electronice. Pe baza documentelor depuse, Operatorul verifică realitatea datelor prezentate, iar copia şi/sau, după caz, originalul documentelor se anexează la acordul de conectare la serviciile fiscale electronice. Lista documentelor necesare a fi prezentate Operatorului de către contribuabil este publicată pe portalul www.servicii.fisc.md.
    6. Operatorul va asigura activarea contului de utilizator al contribuabilului doar după verificarea şi confirmarea realităţii datelor conţinute în documentele prezentate. Activarea contului de utilizator presupune alocarea şi rezervarea tuturor elementelor conţinute de acesta (nume de utilizator, parolă etc.). La accesarea serviciului electronic, contribuabilul va folosi numele de utilizator şi parola proprie, alocată în urma înregistrării pe portalul www.servicii.fisc.md.
    7. Operatorul acordă acces contribuabilului la serviciul electronic „Comandă on-line”, încontinuu (zilnic, 24 din 24 de ore), exceptînd cazurile de forţă majoră, lucrările de deservire tehnică planificate, precum şi cazurile extreme şi de remediere a defecţiunilor tehnice.
III. Modul de perfectare, semnare, transmitere
şi recepţionare a comenzilor electronice
    8. Perfectarea, semnarea şi transmiterea comenzilor electronice de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special se efectuează prin accesarea serviciului electronic „Comandă on-line”, disponibil pe portalul serviciilor fiscale electronice www.servicii.fisc.md.
    9. Perfectarea comenzilor electronice constituie acţiunile contribuabilului îndreptate spre selectarea tipului dorit de formulare tipizate de documente primare cu regim special, descărcarea, tipărirea şi achitarea facturii de plată a formularelor.
    10. Semnarea comenzilor electronice se realizează prin utilizarea semnăturii digitale emise în condiţiile legislaţiei în vigoare sau prin utilizarea semnăturii electronice de autentificare emise de Operator conform tarifelor acestuia. Semnăturile electronice de autentificare emise de Operator pot fi utilizate de către contribuabil numai în relaţia cu organul fiscal.
    11. Comanda electronică prezentată prin intermediul serviciului “Comandă on-line” se prezumă a fi semnată de către persoana împuternicită a contribuabilului, a cărei semnătură digitală sau electronică de autentificare a fost ataşată.
    12. La efectuarea operaţiunii de semnare, comanda electronică se transmite în mod automat organului fiscal pentru procesare, programare şi eliberare.
    13. Comanda electronică se consideră recepţionată de organul fiscal dacă contribuabilul primeşte recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia. Prin intermediul recipisei electronice, contribuabilul este notificat despre data şi ora programării la organul fiscal la care este deservit pentru ridicarea comenzii depuse.
    14. Comenzile electronice vor fi procesate şi eliberate în termenele prevăzute de de legislaţia fiscală şi actele normative în vigoare ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
    15. Pentru exploatarea corectă şi eficientă a serviciului electronic, contribuabilul va respecta instrucţiunile tehnice publicate pe portalul www.servicii.fisc.md.
IV. Responsabilităţile contribuabilului
şi ale Operatorului
    16. În procesul de utilizare a serviciului electronic „Comandă on-line”, contribuabilul trebuie să respecte obligaţiile referitoare la condiţiile tehnice, de comunicaţii, de confidenţialitate şi de securitate a datelor, după cum urmează:
    a) să deţină tehnică de calcul adecvată ce va corespunde următoarelor cerinţe recomandabile:
    - Sistem de operare : Windows XP sp3;
    - Browser: IE 8 +, Mozilla Firerox 20+, Google chrome 24+;
    - Viteză internet:  8mbps;
    - Memorie operativă: 2Gb Ram;
    - Processor: 2 Ghz;
    - Java: versiune 21 sau altă versiune anterioară;
    - Adobe Reader: 8+;
    - Rezoluţie monitor: 1024 x 768.
    b) să asigure conexiune la internet, element indispensabil al utilizării serviciului electronic „Comandă on-line”;
    c) să asigure utilizarea serviciului electronic „Comandă on-line” pus la dispoziţie de Operator, la parametrii definiţi de către aceasta;
    d) să nu permită accesul terţilor la contul său de utilizator;
    e) să nu utilizeze serviciul electronic „Comandă on-line” în numele altor contribuabili;
    f) să nu întreprindă tentative de verificare a stării de protecţie şi presupusei vulnerabilităţi în accesul serviciului electronic „Comandă on-line”;
    g) să nu utilizeze alte produse informatice pentru accesul la serviciul electronic „Comandă on-line”;
    h) să ia toate măsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea serviciului electronic „Comandă on-line”;
    i) să asigure confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor de care ia cunoştinţă prin utilizarea serviciului electronic „Comandă on-line”;
    j) să nu divulge altor persoane neautorizate numele de utilizator şi parola ce asigură accesul la serviciului electronic „Comandă on-line”.
    17. În procesul de administrare, menţinere, dezvoltare şi funcţionare a serviciului electronic „Comandă on-line”, Operatorul are responsabilităţi referitoare la condiţiile tehnice, de comunicaţii, de confidenţialitate şi securitate a datelor, după cum urmează:
    a) să deţină platforma software şi echipamentele de calcul adecvate pentru funcţionarea normală a serviciului electronic „Comandă on-line”;
    b) să asigure conexiunea la internet a serviciului electronic „Comandă on-line” în conformitate cu condiţiile stabilite prin prezenta Instrucţiune;
    c) să asigure suportul tehnic necesar pentru utilizarea şi funcţionarea normală a serviciului electronic „Comandă on-line”;
    d) să asigure personalul calificat în domeniul informatic capabil să consulte contribuabilii la utilizarea serviciului electronic „Comandă on-line”;
    e) să asigure securitatea serviciului electronic „Comandă on-line” astfel încît să prevină accesul neautorizat al persoanelor terţe la informaţia confidenţială a contribuabilului.
V. Asigurarea securităţii informaţionale
    18. Serviciul electronic „Comandă on-line” include acţiuni organizatorice speciale, precum şi mijloace tehnice, de program şi criptografice pentru protecţia informaţiei în timpul procesării şi accesării datelor.
    19. Operatorul este responsabil de asigurarea stabilităţii şi eficienţei serviciului electronic „Comandă on-line” şi de respectarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului  nr. 1123 din 14.12.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 254-256, art. 1282).
    20. În scopul protejării serviciului electronic „Comandă on-line”, Operatorul va deconecta temporar accesul utilizatorilor, în cazul în care constată că este ţinta unor atacuri informatice, pînă la soluţionarea acestei probleme.
VI. Dispoziţii finale
    21. În cazul operării unor modificări în serviciul electronic „Comandă on-line”, contribuabilii vor fi informaţi printr-un mesaj electronic în cadrul portalului www.servicii.fisc.md.
    22. Serviciul Fiscal de Stat este responsabil de respectarea termenelor şi condiţiilor de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special în baza comenzilor depuse de contribuabili prin intermediul serviciului electronic „Comandă on-line”.
    23. Pentru nerespectarea prevederilor prezentei Instrucţiuni, persoanele responsabile poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.